23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/66


Rješenje Službeničkog suda od 15. listopada 2015. – Drakeford protiv EMA-e

(Predmet F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.