7.9.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 317/15


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2023/C 317/10)

1.   

Komisija je 30. kolovoza 2023. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Global Dromen, S.L. (Španjolska), subjekt pod krajnjom i neizravnom kontrolom poduzetnika Bridgepoint Group plc („Bridgepoint”, Ujedinjena Kraljevina),

Windar Renovables, S.A.2 i njegova društva kćeri („Windar”, Španjolska).

Poduzetnik Bridgepoint steći će, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Windar.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

BRIDGEPOINT posluje u području širenja privatne imovine ulaganjem u privatni kapital i privatni dug, a usmjeren je na društva srednje veličine duž četiri vertikale: i. napredne industrije, ii. poslovne i financijske usluge, iii. roba široke potrošnje i iv. zdravstvena skrb, s tehnologijom kao horizontalom,

WINDAR ima sjedište u Španjolskoj, a proizvodi stupove vjetroturbina i odobalne temelje za vjetroturbine.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)   SL C 366, 14.12.2013., str. 5.