13.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 393/16


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.10638 – ALD / LEASEPLAN)

(Tekst značajan za EGP)

(2022/C 393/08)

1.   

Komisija je 5. listopada 2022. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

ALD S.A. („ALD”, Francuska),

LP Group B.V. („LeasePlan”, Nizozemska).

Poduzetnik ALD steći će, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom LeasePlan.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

ALD: rješenja za mobilnost, uglavnom leasing vozilâ i s tim povezane usluge upravljanja. ALD je pod isključivom kontrolom poduzetnika Société Générale S.A. (Francuska), grupe za bankarske i financijske usluge sa sjedištem u Parizu,

LeasePlan: društvo za upravljanje voznim parkom i vozačku mobilnost.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.10638 – ALD / LEASEPLAN

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).