6.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 342/332


P9_TA(2022)0047

Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za vozila ***II

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. veljače 2022. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 1999/62/EZ, 1999/37/EZ i (EU) 2019/520 u pogledu naknada koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za vozila (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

(2022/C 342/36)

Europski parlament,

uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10542/1/2021 – C9-0423/2021),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2017. (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018. (2),

uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2021)0693),

uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju (3) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0275),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A9-0006/2022),

1.

prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.

utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.

nalaže svojoj predsjednici da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.

nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.

nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)  SL C 81, 2.3.2018., str. 188.

(2)  SL C 176, 23.5.2018., str. 66.

(3)  Usvojeni tekstovi od 25.10.2018., P8_TA(2018)0423.