5.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 76/11


Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/394, i u Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/391 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

(2021/C 76/02)

Osobe navedene u Prilogu Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/394 (2), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/391 (4) o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, upućuje se na sljedeće informacije.

Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe navedene u spomenutim prilozima trebalo uvrstiti na popis osoba i subjekata na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke 2014/119/ZVSP i Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini. Razlozi za uvrštenje tih osoba na popis navedeni su u odgovarajućim stavkama u tim prilozima.

Dotične osobe obavješćuje se o mogućnosti podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima odgovarajuće države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 208/2014, kako bi se pribavilo odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 4. Uredbe).

Dotične osobe mogu do 10. prosinca 2021. Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, da se ponovno razmotri odluka o njihovu uvrštenju na navedeni popis, na sljedeću adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Dotične osobe također se obavješćuje o mogućnosti osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 66, 6.3.2014., str. 26.

(2)  SL L 77, 5.3.2021., str. 29.

(3)  SL L 66, 6.3.2014., str. 1.

(4)  SL L 77, 5.3.2021., str. 2.