22.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/46


Obavijest poduzećima koja namjeravaju staviti fluorougljikovodike u velikim količinama na tržište u Europskoj uniji 2022.

(2021/C 24/19)

1.   

Ova Obavijest upućena je svim poduzećima koja namjeravaju dati izjavu o stavljanju fluorougljikovodika u velikim količinama na tržište u Uniji 2022., u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (dalje u tekstu „Uredba”).

2.   

Fluorougljikovodici znači tvari navedene u odjeljku 1. Priloga I. Uredbi ili smjese koje sadržavaju neku od sljedećih tvari:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.   

Svako stavljanje tih tvari na tržište, osim za namjene navedene u članku 15. stavku 2. točkama od (a) do (f) Uredbe ili ukupne godišnje količine tih tvari manje od 100 tona ekvivalenta CO2 godišnje, podliježe kvantitativnim ograničenjima u skladu sa sustavom kvota utvrđenim u člancima 15. i 16. Uredbe te prilozima V. i VI. Uredbi.

4.   

Uvoznici moraju u trenutku puštanja fluorougljikovodika u slobodan promet imati valjan upis u registar kao uvoznici velikih količina fluorougljikovodika na stranicama portala F-Gas (2) i sustava licenciranja fluorougljikovodika u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/661 (3). Takva se registracija smatra obveznom dozvolom za uvoz. Slična je dozvola potrebna za izvoz fluorougljikovodika (4).

5.   

Uvoznika bi trebalo navesti kao „primatelja” (polje 8.) u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji (JCD). Uvoznike se snažno potiče da navedu količine fluorougljikovodika u ekvivalentima CO2 u vrijeme puštanja u slobodan promet izravno u JCD-u (polje 44.) jer to može uvelike olakšati carinjenje njihove robe i utvrđivanje usklađenosti s Uredbom (EU) br. 517/2014.

6.   

U skladu s Prilogom VI. Uredbi zbroj kvota dodijeljenih na temelju referentnih vrijednosti oduzima se od maksimalne raspoložive količine za 2022. kako bi se odredila količina koja će se dodijeliti iz te pričuve.

7.   

Svi podaci koje dostavljaju poduzeća, kvote i referentne vrijednosti pohranjuju se na stranicama elektroničkog portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika. Europska komisija smatrat će povjerljivima sve podatke na stranicama portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika, uključujući kvote, referentne vrijednosti, poslovne i osobne podatke.

8.   

Poduzeća koja žele dobiti kvotu iz pričuve moraju poštovati postupak opisan u točkama od 9. do 12. ove Obavijesti.

9.   

U skladu s člankom 16. stavkom 2. i člankom 17. stavkom 1. Uredbe poduzeće mora imati valjani registracijski profil, koji je Komisija odobrila u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/661, kao proizvođač i/ili uvoznik fluorougljikovodika na internetskim stranicama portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika. Kako bi se osigurala odgovarajuća obrada zahtjeva za upis u registar, uključujući moguću potrebu za dodatnim informacijama, takav zahtjev mora se podnijeti najkasnije dva tjedna prije početka razdoblja za davanje izjave, tj. prije 1. ožujka 2021. (vidjeti točku 10.). Za zahtjeve zaprimljene nakon tog roka ne može se jamčiti da će se konačna odluka o zahtjevu za registraciju moći donijeti prije kraja razdoblja za davanje izjave (vidjeti točku 11.). Za poduzeća koja još nisu registrirana smjernice o tome kako se upisati u registar dostupne su na internetskim stranicama Glavne uprave za klimatsku politiku (5).

10.   

Poduzeće mora dati izjavu o očekivanim količinama za 2022. u elektroničkom registru fluorougljikovodika koji je dostupan na stranicama portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika u razdoblju za davanje izjave od 15. ožujka do 15. travnja 2021. u 13 sati po srednjoeuropskom vremenu.

11.   

Komisija će valjanima smatrati samo izjave koje su popunjene bez pogrešaka te zaprimljene do 15. travnja 2021. do 13 sati po srednjoeuropskom vremenu.

12.   

Na temelju tih izjava Komisija će dodijeliti kvote tim poduzećima u skladu s člankom 16. stavcima 2., 4. i 5. Uredbe te prilozima V. i VI. Uredbi.

13.   

Člankom 7. Provedbene uredbe (EU) 2019/661 propisuje se da se za potrebe dodjele kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 sva poduzeća s istim stvarnim vlasnikom smatraju jednim jedinstvenim deklarantom u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 4. Uredbe.

14.   

Komisija će obavijestiti poduzeća o ukupnim dodijeljenim kvotama za 2022. na stranicama portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika.

15.   

Samom registracijom na stranicama portala F-Gas i sustava licenciranja fluorougljikovodika i/ili davanjem izjave o namjeri stavljanja fluorougljikovodika na tržište 2022. ne stječe se pravo na stavljanje fluorougljikovodika na tržište 2022.


(1)  Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.).

(2)  Registar osnovan u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 517/2014: https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/661 оd 25. travnja 2019. o osiguravanju neometanog funkcioniranja elektroničkog registra kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište (SL L 112, 26.4.2019., str. 11.).

(4)  Vidjeti i članak 1. stavak 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1375 (SL L 194, 26.7.2017., str. 4.).

(5)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf