Bruxelles, 8.7.2021.

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost 1 , a posebno njezin članak 20.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Pandemija bolesti COVID-19 narušila je gospodarstvo Cipra i dodatno povećala probleme koji su postojali i prije pandemije. Bruto domaći proizvod po stanovniku (BDP po stanovniku) Cipra u 2019. iznosio je 81 % prosjeka EU-a. Prema Komisijinoj proljetnoj prognozi 2021. realni BDP Cipra u 2020. pao je za 5,1 % i očekuje se da će se u 2020. i 2021. kumulativno smanjiti za 2,1 %. Dugoročniji aspekti koji utječu na srednjoročne gospodarske rezultate uključuju model rasta koji se oslanja na relativno malo izvora rasta i visoku razinu privatnog, javnog i vanjskog duga sa slabostima u financijskom sektoru.

(2)Vijeće je 9. srpnja 2019. i 20. srpnja 2020. Cipru uputilo preporuke u kontekstu europskog semestra. Konkretno, Vijeće je preporučilo učinkovito suočavanje s pandemijom, održavanje gospodarstva i potporu oporavku koji će uslijediti. Kad to gospodarski uvjeti dopuste, Vijeće Cipru preporuča da provodi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja. Osim toga, Vijeće je preporučilo jačanje otpornosti i kapaciteta zdravstvenog sustava kako bi se osigurale kvalitetne i pristupačne usluge, među ostalim poboljšanjem radnih uvjeta zdravstvenih radnika, te kako bi se osiguralo da nacionalni zdravstveni sustav postane operativan 2020., kako je planirano, uz očuvanje njegove dugoročne održivosti. Vijeće je Cipru također preporučilo da osigura odgovarajući zamjenski dohodak i pristup socijalnoj zaštiti za sve, ojača javne službe za zapošljavanje i potporu za informiranje i aktivaciju mladih, promiče fleksibilne radne uvjete, poboljša relevantnost obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, provede reformu sustava obrazovanja i osposobljavanja, uključujući evaluaciju nastavnika, poveća uključenost poslodavaca i sudjelovanje učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te pristup cjenovno pristupačnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Vijeće je ujedno preporučilo Cipru da osigura odgovarajući pristup financiranju i likvidnosti, posebno za mala i srednja poduzeća, donese zakonodavstvo za pojednostavnjenje postupaka dobivanja potrebnih dozvola i licencija za strateške ulagače, nastavi provedbu projekata privatizacije i daje prednost već razrađenim projektima javnih ulaganja te promiče privatna ulaganja kako bi se potaknuo gospodarski oporavak, a ulaganja usmjerila u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije, gospodarenje otpadom i vodom, održivi promet, digitalizaciju te istraživanje i inovacije. Cipar je pozvan da pojača mjere za uklanjanje obilježja poreznog sustava koja pojedincima i multinacionalnim poduzećima olakšavaju agresivno porezno planiranje, posebno putem isplata rezidenata prema nerezidentima. Cipru je također preporučeno da poboljša učinkovitost i kvalitetu, uključujući digitalizaciju, i. pravosuđa, uključujući funkcioniranje upravnog pravosuđa i reviziju građanskih postupaka te veću specijaliziranost sudova, i ii. javnog sektora, uključujući funkcioniranje javne uprave i lokalnih vlasti te upravljanje gospodarskim subjektima u državnom vlasništvu, te da poduzme mjere za jačanje zakonske naplate potraživanja i osigura pouzdane, sigurne i brze sustave za izdavanje i prijenos vlasničkih listova i prava na nepokretnu imovinu. Cipar je pozvan i da olakša smanjenje loših kredita, među ostalim uspostavom učinkovite upravljačke strukture društva za upravljanje imovinom u državnom vlasništvu, poduzimanjem koraka za poboljšanje discipline plaćanja i jačanjem nadzora društava koja dobivaju kredite i u nebankarskom financijskom sektoru, među ostalim potpunom integracijom tijela za nadzor osiguravateljskih i mirovinskih fondova. Cipar je osim toga pozvan da ubrza reforme za suzbijanje korupcije, zaštiti neovisnost državnog odvjetništva i ojača kapacitete za kazneni progon. Nakon što je ocijenila napredak u provedbi tih preporuka za Cipar u trenutku dostave plana za oporavak i otpornost, Komisija je zaključila da je preporuka da se poduzmu sve potrebne mjere za djelotvoran odgovor na pandemiju, održavanje gospodarstva i potporu oporavku koji će uslijediti u potpunosti provedena.

(3)Komisija je 2. lipnja 2021. u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 2 objavila detaljno preispitivanje za Cipar. U analizi Komisije zaključeno je da u Cipru postoje prekomjerne makroekonomske neravnoteže, posebno u vezi s visokim razinama vanjskog, državnog i privatnog duga te još uvijek visokim neprihodonosnim kreditima, uz znatan deficit tekućeg računa.

(4)[U preporuci Vijeća o ekonomskoj politici europodručja državama članicama europodručja preporučuje se da i u okviru svojih planova za oporavak i otpornost poduzmu mjere kojima se, među ostalim, osigurava usmjerenost politika na potporu oporavku i dodatno jača konvergencija, otpornost te održiv i uključiv rast. Vijeće je preporučilo i da se jačaju nacionalni institucionalni okviri, osigura makrofinancijska stabilnost, dovrši ekonomska i monetarna unija i jača međunarodna uloga eura.] [Ako se Preporuka Vijeća ne donese do donošenja Provedbene odluke Vijeća, molimo izbrišite ovu uvodnu izjavu.]

(5)Cipar je 17. svibnja 2021. u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/241 Komisiji dostavio svoj nacionalni plan za oporavak i otpornost. Plan je uslijedio nakon postupka savjetovanja, provedenog u skladu s nacionalnim pravnim okvirom, s lokalnim vlastima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i drugim relevantnim dionicima. Nacionalna odgovornost za planove za oporavak i otpornost temelj je za njihovu uspješnu provedbu, trajni učinak na nacionalnoj razini i vjerodostojnost na europskoj razini. Na temelju članka 19. te uredbe Komisija je ocijenila relevantnost, djelotvornost, učinkovitost i koherentnost plana za oporavak i otpornost, u skladu sa smjernicama za ocjenjivanje iz Priloga V. toj uredbi.

(6)Planovima za oporavak i otpornost trebali bi se nastojati ostvariti opći ciljevi Mehanizma za oporavak i otpornost uspostavljenog Uredbom (EU) 2021/241 i Instrumenta Europske unije za oporavak uspostavljenog Uredbom Vijeća (EU) 2020/2094 3 radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Planovi bi trebala promicati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Unije doprinoseći šest stupova iz članka 3. Uredbe (EU) 2021/241.

(7)Planovi za oporavak i otpornost država članica bit će koordinirani napor u smislu ulaganja i reformi u cijeloj Uniji. Koordiniranom i istodobnom provedbom tih reformi i ulaganja te prekograničnih projekata te će se reforme i ulaganja međusobno nadopunjivati i stvarati pozitivne učinke prelijevanja u cijeloj Uniji. Stoga bi otprilike jedna trećina učinka Mehanizma na rast i otvaranje radnih mjesta u državama članicama trebala proizaći iz prelijevanja iz drugih država članica.

Uravnotežen odgovor kojim se doprinosi šest stupova

(8)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (a) i odjeljkom 2.1. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 plan za oporavak i otpornost u velikoj mjeri (ocjena A) predstavlja sveobuhvatan i primjereno uravnotežen odgovor na ekonomsku i socijalnu situaciju i time primjereno pridonosi svih šest stupova iz članka 3. Uredbe (EU) 2021/241, uzimajući u obzir specifične izazove i dodijeljena financijska sredstva dotične države članice,

(9)Plan za oporavak i otpornost sastoji se od širokog i uravnoteženog skupa reformi i ulaganja kojima se podupire svladavanje glavnih izazova ciparskog društva i gospodarstva u području politika, a istodobno se primjereno odgovara na posljedice pandemije bolesti COVID-19. Plan je osmišljen na temelju sveobuhvatnog cilja jačanja otpornosti gospodarstva i potencijala zemlje za gospodarski, društveno i ekološki održiv dugoročni rast i dobrobit. Plan je usmjeren na pet prioritetnih osi politike: zdravlje i civilna zaštita; prijelaz na čisto gospodarstvo; otpornost i konkurentnost gospodarstva; digitalna transformacija; te tržište rada, socijalnu zaštitu, obrazovanje i ljudski kapital. U planu se jasno objašnjava kako svaka os politike pridonosi šest stupova iz članka 3. Uredbe (EU) 2021/241. Time se omogućuje sveobuhvatan i koherentan pristup svakom stupu.

(10)Planom se nastoji pridonijeti svladavanju ključnih izazova povezanih sa zelenom tranzicijom, uključujući visoke emisije stakleničkih plinova, nedostatke u gospodarenju vodom i otpadom te potrebu za zaštitom bioraznolikosti i divlje flore i faune. Mjere u tom kontekstu uključuju uvođenje zelenog oporezivanja, reformu tržišta električne energije popraćenu olakšavanjem uvođenja energije iz obnovljivih izvora, energetski učinkovitu obnovu fonda zgrada, ozelenjivanje voznog parka, zaštitu od šumskih požara, zaštitu pomorskog ekosustava i pametno upravljanje vodama. Plan uključuje i mjere koje bi trebale pridonijeti digitalnoj transformaciji, s naglaskom na rješenjima za povezivost i e-upravu, a pitanja digitalizacije uključuju se u mjere u drugim područjima, kao što je reforma pravosuđa, zdravstva te sustava obrazovanja i osposobljavanja. Digitalizacija poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, podupire se izravnim mjerama za povećanje njihove produktivnosti i konkurentnosti. Očekuje se da će se pametan, održiv i uključiv rast poticati na pravedan i uključiv način mjerama za poboljšanje pristupa financiranju za poduzeća, ciljanim reformama i ulaganjima u području istraživanja i inovacija, obrazovnom reformom kojom se pridonosi povećanju kvalitete obrazovnih rezultata i smanjenju socioekonomskih razlika te potporom za kombinacije čišćih izvora energije i niži ugljični otisak gospodarstva. Usporedno s time, komponenta namijenjena financijskoj i fiskalnoj stabilnosti usmjerena je na jačanje stabilnosti bankarskog sektora, poboljšanje funkcioniranja stečajnog okvira i sprečavanje visokog privatnog duga, zajedno s djelotvornijim i pravednijim poreznim sustavom, čime se poboljšava otpornost gospodarstva. Planom se pridonosi i rješavanju izazova ciparskog gospodarstva u pogledu konkurentnosti, produktivnosti i potrebe za diversifikacijom modela rasta s pomoću reformi i ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor, laku proizvodnju, održivi turizam i kružno gospodarstvo.

(11)Planom se pridonosi jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i konvergencije Cipra s Unijom s pomoću mjera za poboljšanje dostupnosti, otpornosti i kvalitete zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, obnovu socijalne infrastrukture, borbu protiv energetskog siromaštva, veću ravnopravnost u pristupu digitalnim infrastrukturama te jačanje potpore za zapošljavanje i socijalne potpore za najranjivije skupine. Neke od tih mjera trebale bi biti korisne i za zdravstvenu i gospodarsku, socijalnu i institucionalnu otpornost te bi trebale djelovati u sinergiji s drugim ciljanim reformama i ulaganjima, kao što su uklanjanje nedostataka u sustavu socijalne zaštite, smanjenje neusklađenosti vještina na tržištu rada s pomoću inicijativa za usavršavanje i prekvalifikaciju te usmjeravanje, te modernizacija i digitalizacija javne uprave i usluga, uključujući škole i zdravstvene ustanove. U planu su istaknute i politike za sljedeću generaciju, djecu i mlade, što obuhvaća modernizaciju i poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama, pristupačniji rani i predškolski odgoj i obrazovanje, bolje informiranje mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih te potporu na svim razinama za razvoj vještina relevantnih za digitalnu i zelenu tranziciju.

Svladavanje svih ili znatnog dijela izazova utvrđenih u preporukama za Cipar

(12)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (b) i odjeljkom 2.2. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 očekuje se da će se planom za oporavak i otpornost doprinijeti djelotvornom svladavanju svih ili znatnog dijela izazova (ocjena A) utvrđenih u relevantnim preporukama za Njemačku, uključujući njihove fiskalne aspekte, i preporukama na temelju članka 6. Uredbe (EU) 1176/2011 upućenima Cipru ili izazova utvrđenih u drugim relevantnim dokumentima koje je Komisija službeno donijela u kontekstu europskog semestra.

(13)Plan sadržava opsežan skup reformi i ulaganja koji se međusobno dopunjuju i koji doprinose djelotvornom svladavanju svih ili znatnog dijela gospodarskih i socijalnih izazova navedenih u preporukama koje je Vijeće uputilo Cipru u okviru europskog semestra u 2019. i 2020. Rješavanjem navedenih problema plan za oporavak i otpornost trebao bi pridonijeti i ispravljanju prekomjernih makroekonomskih neravnoteža 4 u Cipru, posebno u pogledu visokih razina vanjskog, državnog i privatnog duga te još uvijek velike količine neprihodonosnih kredita, uz znatan deficit tekućeg računa.

(14)Očekuje se da će se širenjem mreža vrlo velikog kapaciteta u slabije pokrivenim područjima i postavljanjem gigabitnih kabela poboljšati internetska povezivost u Cipru i potaknuti njezino uvođenje. Očekuje se da će digitalizacija usluga javnih službi i uvođenje e-pravosuđa, e-zdravstva i pametnih gradova pomoći u digitalnoj tranziciji. Nadalje, očekuje se da će se planom poboljšati učinkovitost javne uprave jačanjem strateške uloge kadrovske službe i kapaciteta uprava resornih ministarstava radi bolje provedbe politika javne uprave i funkcija ljudskih resursa uvođenjem novog okvira za zapošljavanje u javnoj upravi i ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika. Očekuje se da će se uvođenjem novog pravnog okvira za lokalne vlasti poboljšati njihov rad. Nadalje, očekuje se da će uspostava tijela za borbu protiv korupcije pridonijeti djelotvornijoj borbi protiv korupcije, a posljedično i sprečavanju, otkrivanju i ispravljanju nepravilnosti u korištenju javnih sredstava. Plan uključuje mjere za rješavanje određenih značajki ciparskog poreznog sustava koje olakšavaju agresivno porezno planiranje, posebno agresivno porezno planiranje multinacionalnih poduzeća, uključujući uvođenje poreza po odbitku na izlazna plaćanja dividendi, plaćanja naknada za licenciju i kamate.

(15)Očekuje se da će se uspostavom nacionalnog sustava za praćenje osoba s diplomom i modernizacijom obrazovnih programa srednjih škola radi poboljšanja digitalne pismenosti, mekih vještina i poduzetničkih vještina, zajedno s nekoliko programa osposobljavanja za poboljšanje digitalnih, zelenih, plavih i poduzetničkih vještina među različitim skupinama stanovništva poboljšati kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost na tržištu rada. Nadalje, očekuje se da će se digitalizacijom sustava poticaja za zapošljavanje i razvojem sustava upravljanja javnim službama za zapošljavanje na temelju uspješnosti poboljšati učinkovitost poslovanja i kvaliteta usluga. Očekuje se da će se pružanjem savjetovanja i usmjeravanja te programa poticaja za zapošljavanje mladih koji ne rade i nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja povećati informiranje i potpora za aktivaciju mladih. Očekuje se da će se sustav obrazovanja i osposobljavanja poboljšati novim sustavom evaluacije nastavnika i škola, provedbom nacionalnog akcijskog plana za rješavanje neusklađenosti vještina, proširenjem besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četvrte godine i izgradnjom dvaju modela tehničkih škola kojima se dodatno jača strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Nadalje, očekuje se da će se ulaganjima u rani i predškolski odgoj i obrazovanje te donošenjem nacionalne strategije i akcijskog plana poboljšati kvaliteta i pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Planom se predviđa i zakon kojim će se regulirati fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu i proširenje socijalne zaštite na samozaposlene osobe i radnike u novim oblicima zaposlenja u skladu s relevantnim preporukama za Cipar. Očekuje se da će se provedbom plana ojačati kapacitet, kvaliteta i otpornost zdravstvenog sustava i sustava civilne zaštite mjerama usmjerenima na nadogradnju opreme i uspostavu namjenskih informacijskih sustava, uz promicanje ulaganja u komunikacijske sustave i e-zdravstvo. Predviđeno je i proširenje i izgradnja dodatnih jedinica za specijaliziranu skrb.

(16)Očekuje se da će se osnivanjem nacionalne razvojne agencije i uvođenjem programa i aranžmana financiranja poboljšati pristup financiranju i likvidnosti, posebno za mala i srednja poduzeća. Očekuje se da će se zahvaljujući programima bespovratnih sredstava za istraživanje i inovacije te osnivanju središnjeg ureda za prijenos znanja povećati ulaganja u istraživanje i inovacije.

(17)Plan za oporavak i otpornost sadržava mjere za koje se očekuje da će pridonijeti zelenoj tranziciji. Planom se promiče čista i učinkovita proizvodnja i korištenje energije različitim mjerama, koje uključuju zeleno oporezivanje, otvaranje tržišta električne energije, potporu zelenim ulaganjima i projekte obnove fonda zgrada i druge infrastrukture. Plan uključuje i mjere za jačanje zaštite od šumskih požara i zaštitu pomorskog ekosustava. Mjere povezane s gospodarenjem otpadom i vodama usmjerene su na smanjenje gubitka vode, nadogradnju postojeće infrastrukture i upravljanje vodama. Nadalje, za promicanje održivog prometa predviđena su ulaganja u vozila s nultim ili niskim emisijama te u digitalizaciju prometnog sektora.

(18)Cilj je plana smanjiti rizike u bankarskom sektoru povezane s neprihodonosnim kreditima s pomoću namjenskog akcijskog plana te mjerama za poboljšanje radnog okruženja za korisnike kredita i kreditne usluge. U pogledu visokog privatnog duga i discipline plaćanja, planom se predlaže poboljšano praćenje dugova, poboljšanje funkcioniranja stečajnog okvira i strategija za borbu protiv financijske nepismenosti. Očekuje se da će se poboljšani nadzor sektora osiguranja i mirovinskih fondova postići povećanjem dostupnih ljudskih resursa i poboljšanjem dostupnih alata za nadzor.

(19)Za preporuke koje se odnose na izravni odgovor fiskalne politike na pandemiju može se smatrati da su izvan opsega plana za oporavak i otpornost Cipra, neovisno o tome što je Cipar općenito primjereno i dostatno odgovorila na izravnu potrebu za potporom gospodarstvu fiskalnim mjerama u 2020. i 2021., u skladu s odredbama opće klauzule o odstupanju.

Doprinos potencijalu rasta, otvaranju radnih mjesta i ekonomskoj, socijalnoj i institucionalnoj otpornosti

(20)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (c) i odjeljkom 2.3. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 očekuje se da će plan za oporavak i otpornost snažno utjecati (ocjena A) na jačanje potencijala za rast, otvaranje radnih mjesta i ekonomsku, socijalnu i institucionalnu otpornost države članice, čime se doprinosi provedbi europskog stupa socijalnih prava, među ostalim i promicanjem politika za djecu i mlade, te na ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica krize uzrokovane bolešću COVID19, i time ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i konvergenciju u Uniji.

(21)Simulacije službi Komisije pokazuju da plan ima potencijal za povećanje BDP-a Cipra za od 1,1 % do 1,8 % BDP-a do 2026 5 . Plan uključuje širok raspon ulaganja u fizički i ljudski kapital te reforme za koje se očekuje da će pridonijeti gospodarskom rastu i povećanju zaposlenosti. Planom se nastoji ubrzati gospodarski oporavak Cipra i postaviti temelj za dugoročni model održivog rasta. Očekuje se da će se mjerama uključenima u plan smanjiti osjetljivost zemlje na šokove poboljšanjem potencijala za rast, otvaranjem radnih mjesta i povećanjem gospodarske, socijalne i institucionalne otpornosti. Očekuje se da će plan pridonijeti i provedbi europskog stupa socijalnih prava, među ostalim promicanjem politika kojima se stvaraju jednake mogućnosti za svu djecu i povećava zaposlenost mladih, te pomoći Cipru da bude uključivo društvo s dobrim pristupom zdravstvenoj skrbi te produktivnim i održivim gospodarstvom.

(22)U okviru ciparskog plana nastoje se riješiti problemi u području zapošljavanja, obrazovanja i vještina te socijalnih pitanja relevantnih za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Kako bi se potaknule jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, u planu se predlažu reforme za poboljšanje digitalnih i zelenih vještina, modernizaciju sustava evaluacije nastavnika i škola te rješavanje problema opće neusklađenosti vještina. Predviđena su i ulaganja u poboljšanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pružanje potpore za aktivaciju mladih, čime se dopunjuju mjere Europskog socijalnog fonda plus. Kako bi se poboljšala dinamika tržišta rada i radni uvjeti, Cipar je predložio niz mjera, uključujući zakonodavne, kako bi fleksibilni radni uvjeti postali dostupniji. U planu se primjenjuje integrirani pristup uslugama i politikama tržišta rada, kao što su javne službe za zapošljavanje i aktivne politike tržišta rada, u skladu s Preporukom Komisije o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju 6 . Glavna su ciljna skupina mladi, a plan uključuje ciljani poticaj za zapošljavanje povezan s osposobljavanjem. Kako bi se poboljšala socijalna zaštita i uključenost, u planu se predlažu mjere za potporu deinstitucionalizaciji i uslugama dugotrajne skrbi.

(23)U planu je predstavljen sveobuhvatan skup mjera za rješavanje problema na tržištu rada i poboljšanje socijalne kohezije. Te mjere uključuju reforme i ulaganja u obrazovanje i vještine, politike aktivacije i socijalne usluge, borbu protiv nejednakosti, modernizaciju tržišta rada i povećanje socijalne uključenosti. Plan sadržava detaljan prikaz odabranih intervencija za uklanjanje slabosti utvrđenih u pregledu socijalnih pokazatelja na kojima se temelji europski stup socijalnih prava.

(24)Plan sadržava reforme javne uprave s ciljem povećanja digitalizacije uprave, smanjenja administrativnog opterećenja za građane i poduzeća te dodatnog ubrzanja planiranja i odobravanje projekata javnih ulaganja. Očekuje se da će se tim mjerama dugoročno stvoriti poticajnija poslovna klima za ulaganja i konkurentnije gospodarstvo osiguravanjem učinkovitih usluga e-uprave te dugotrajnih učinaka povećanja produktivnosti.

Načelo „ne nanosi bitnu štetu”

(25)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (d) i odjeljkom 2.4. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 očekuje se da će se planom za oporavak i otpornost osigurati da se nijednom mjerom (ocjena A) za provedbu reformi i projekata ulaganja uključenom u plan za oporavak i otpornost ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća 7 (načelo „ne nanosi bitnu štetu”).

(26)Plan za oporavak i otpornost Cipra trebao bi osigurati da se nijednom mjerom ne nanosi bitna šteta ni jednom od šest okolišnih ciljeva u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, a to su ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, održiva upotreba i zaštita vodnih i morskih resursa, kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrola onečišćenja te zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava. Cipar je dostavio obrazloženja u skladu s tehničkim smjernicama Europske komisije o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01).

(27)Za neke mjere u kojima će za odabir konkretnih projekata u budućnosti biti potrebni pozivi na podnošenje prijedloga ili pozivi na iskaz interesa, trebalo bi se poštovati načelo „ne nanosi bitnu štetu” tako što će se odgovarajućim ključnim etapama povezanima s tim mjerama osigurati da opis poslova u pozivima na podnošenje prijedloga ili pozivima na iskaz interesa sadržava kriterije za isključivanje kako bi se spriječilo da se odaberu aktivnosti koje bi mogle bitno naštetiti ekološkim ciljevima.

Doprinos zelenoj tranziciji i bioraznolikosti

(28)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (e) i odjeljkom 2.5. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 plan za oporavak i otpornost sadržava mjere koje u velikoj mjeri (ocjena A) doprinose zelenoj tranziciji, uključujući bioraznolikost, ili svladavanju izazova koji iz toga proizlaze. Mjerama potpore klimatskim cijevima dodijeljeno je 41 % ukupnih sredstava dodijeljenih u okviru plana, izračunato u skladu s metodologijom iz Priloga VI. Uredbi (EU) 2021/241. U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2021/241 plan za oporavak i otpornost usklađen je s informacijama koje su uključene u Nacionalni energetski i klimatski plan 2021.–2030.

(29)Kad je riječ o doprinosu postizanju ciljeva Unije u području klime i energetike do 2030., očekuje se da će se provedbom plana odgovoriti na neke od ključnih izazova politike utvrđenih u preporukama Komisije za ciparski nacionalni klimatski i energetski plan. Plan uključuje reforme povezane s uvođenjem zelenog oporezivanja, liberalizacijom tržišta električne energije, olakšavanjem energetske obnove zgrada i ubrzavanjem električne mobilnosti. Uključuje i širok raspon ulaganja u energetsku učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora koja su usmjerena na kućanstva, poduzeća, općine i širi javni sektor te nevladine organizacije. Plan uključuje ulaganja koja se odnose na masovno uvođenje pametnih brojila, kao i projekt Euroazijski interkonekcijski vod, kojim bi se trebala podupirati proizvodnja električne energije iz čišćih izvora, posebno iz obnovljivih izvora. Planom se promiče i zamjena konvencionalnih vozila vozilima s nultim i niskim emisijama, upotreba alternativnih, čišćih goriva i prijevoznih sredstava te uporaba javnog prijevoza.

(30)Očekuje se da će provedba plana pridonijeti i postizanju ciljeva Unije u području politike okoliša, s jakim naglaskom na upravljanje vodama i kružno gospodarstvo. Plan uključuje reformu upravljanja vodama te niz međusobno povezanih i pojačanih ulaganja usmjerenih na modernizaciju upravljanja vodnim resursima i povećanje njegove održivosti. Plan uključuje i mjere za poboljšanje kružnog gospodarstva u sektoru turizma i u industrijskom sektoru te na povećanje održivih praksi gospodarenja otpadom, uključujući recikliranje. Planom se dodatno svladavaju izazovi prilagodbe klimatskim promjenama nizom zaštitnih i preventivnih mjera u područjima zaštite od šumskih požara i poplava. Očuvanje bioraznolikosti nastoji se riješiti jednom mjerom usmjerenom na zaštitu morskog ekosustava od opasnosti.

Doprinos zelenoj tranziciji

(31)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (f) i odjeljkom 2.6. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 plan za oporavak i otpornost sadržava mjere kojima se u velikoj mjeri (ocjena A) doprinosi digitalnoj tranziciji ili svladavanju izazova koji iz nje proizlaze. Mjerama potpore digitalnim cijevima dodijeljeno je 23 % ukupnih sredstava dodijeljenih u okviru plana, izračunato u skladu s metodologijom iz Priloga VII. Uredbi (EU) 2021/241.

(32)S obzirom na znatan udio u ukupnog proračuna i veliku važnost digitalnih aspekata u većini komponenata plana, digitalna tranzicija i suočavanje s povezanim izazovima u svim sektorima imaju istaknuto mjesto u planu za oporavak i otpornost koji je predložio Cipar.

(33)Gotovo sve komponente uključuju mjere kojima se izravno podupire digitalna tranzicija ili rješavaju povezani problemi. Najvažnije mjere nalaze se u komponentama posvećenima infrastrukturi za povezivost i digitalizaciji javnog sektora, a slijede tri komponente koje se odnose na e-pravosuđe, fiskalnu i financijsku stabilnost te potporu digitalnim vještinama. Stoga su mjere povezane s digitalnom tranzicijom ili svladavanjem izazova koji iz nje proizlaze uključene u sve dijelove plana. Očekuje se da će pridonijeti digitalnoj transformaciji više gospodarskih i socijalnih sektora, kao što su obrazovni ili zdravstveni sektor, te svladavanju izazova specifičnih za pojedine države koji proizlaze iz digitalne tranzicije.

Trajan učinak

(34)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (g) i odjeljkom 2.7. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 očekuje se da će plan za oporavak i otpornost u velikoj mjeri trajno utjecati na Cipar.

(35)U planu je predstavljen niz mjera čiji je cilj pridonijeti digitalnoj tranziciji i rješavanju problema niske razine digitalnih javnih usluga. Očekuje se da će se uključenim mjerama osigurati pokrivenost širokopojasnom mrežom vrlo velikog kapaciteta, za fiksne i mobilne uređaje, tj. 5G za 100 % stanovništva koje živi u organiziranim zajednicama, uključujući uvođenje tehnologije 5G duž glavnih kopnenih koridora te omogućavanje univerzalnog i cjenovno pristupačnog pristupa gigabitnoj povezivosti u svim urbanim i ruralnim područjima, uključujući 5G povezivost. Plan je usmjeren i na promicanje e-uprave nizom reformi i ulaganja. Očekuje se da će digitalni projekti, kao što su digitalna transformacija sudova, pametni gradovi i digitalizacija zakonodavnog postupka u kombinaciji s projektima za poboljšanje sustava upravljanja, ocjenjivanje i zapošljavanje osoblja u javnoj upravi te reforma lokalnih vlasti, dovesti do strukturne i trajne promjene u funkcioniranju javne uprave i pravosudnog sustava, čime bi se u konačnici trebalo poboljšati poslovno okruženje. Uspostava neovisnog tijela za koordinaciju i nadzor mjera za borbu protiv korupcije ključan je element plana za strukturne promjene u institucijama.

(36)Očekuje se da će provedba reformi i ulaganja predviđenih ciparskim planom dovesti do trajnih promjena u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te na tržištu rada. Plan uključuje velike reforme obrazovnog sustava, kao što su uvođenje novog sustava za ocjenjivanje nastavnika i škola, proširenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja i prilagodba kurikuluma visokog i srednjoškolskog obrazovanja potrebama tržišta rada. Plan sadržava i osposobljavanje za poticanje digitalnih vještina studenata, zaposlenih i nezaposlenih osoba. Nadalje, plan uključuje razvoj sveobuhvatne nacionalne strategije za uklanjanje neusklađenosti vještina i pripremu nacionalne strategije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Očekuje se da će se tim mjerama poboljšati kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja za sve dobne skupine i uspješnost učenika te poboljšati povezanost obrazovnog sustava i tržišta rada.

(37)Trajni učinak plana može se pojačati i sinergijama između plana i drugih programa, uključujući fondove kohezijske politike, prvenstveno značajnim naporima za svladavanje teritorijalnih izazova i promicanjem uravnoteženog razvoja.

Praćenje i provedba

(38)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (h) i odjeljkom 2.8. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 aranžmani predloženi u planu za oporavak i otpornost prikladni su (ocjena A) za osiguranje djelotvornog praćenja i provedbe plana za oporavak i otpornost, uključujući predviđeni vremenski raspored, ključne etape i ciljne vrijednosti te povezane pokazatelje.

(39)Odbor za praćenje, kojim predsjeda glavni direktor Glavne uprave za europske programe, koordinaciju i razvoj („GU EPCD”), a u kojem sudjeluju pomoćnici ministara i načelnici sektora uključeni u plan, odgovoran je za središnje praćenje napretka u provedbi. Opća odgovornost za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost dodijeljena je Upravi za oporavak i otpornost Glavne uprave EPCD, koja je koordinacijsko tijelo. Njezina je uloga koordinacija provedbe mjera, potvrđivanje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, sastavljanje izvješća o napretku i povezivanje s Komisijom, uključujući podnošenje zahtjeva za plaćanje u skladu s Uredbom (EU) 2021/241. U toj ulozi pomažu joj dva specijalizirana tijela za praćenje koja potvrđuju ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za mjere iz plana za koje je potreban specijalizirani doprinos. Za provedbu različitih ulaganja i reformi iz plana odgovorna su provedbena tijela. 

(40)Ključne etape i ciljne vrijednosti navedene u ciparskom planu primjeren su sustav za praćenje provedbe plana. Dovoljno su jasne, realistične i sveobuhvatne da se njihovo dovršenje može pratiti i provjeriti te da su predloženi pokazatelji za te ključne etape i ciljne vrijednosti relevantni, prihvatljivi i pouzdani. Ključne etape i ciljevi relevantni su i za mjere koje su već dovršene i koje su prihvatljive za financiranje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241. Kako bi se opravdao zahtjev za isplatu, potrebno je tijekom vremena na zadovoljavajući način ostvariti te ključne etape i ciljne vrijednosti. Mehanizmi provjere, prikupljanje podataka i odgovornosti koje su opisala ciparska tijela čine se dovoljno pouzdanima da bi se na odgovarajući način opravdali zahtjevi za isplatu nakon što se ocijeni da su ključne etape i ciljne vrijednosti ostvarene.

(41)Države članice trebale bi osigurati da se financijska potpora u okviru Mehanizma priopći i potvrdi u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2021/241. U okviru Instrumenta za tehničku potporu može se zatražiti tehnička potpora kako bi se državama članicama pomoglo u provedbi njihova plana.

Troškovi

(42)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (i) i odjeljkom 2.9. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 obrazloženje iznosa procijenjenih ukupnih troškova plana za oporavak i otpornost koje je u planu dostavila država članica donekle je (ocjena B) razumno i uvjerljivo i u skladu s načelom troškovne učinkovitosti te je razmjerno očekivanom nacionalnom ekonomskom i socijalnom učinku.

(43)Za većinu mjera dostavljene informacije o troškovima prilično su detaljne, metodologija je dobro objašnjena izračunima koje je lako slijediti i potkrijepljena dokazima. Dostavljene informacije upućuju na to da će troškovi biti u skladu s prirodom i vrstom predviđenih reformi i ulaganja, čime se podupire njihova uvjerljivost. Međutim jedan mali iznos troškova ocijenjen je kao samo donekle razuman i uvjerljiv. Naposljetku, iznos procijenjenih ukupnih troškova plana za oporavak i otpornost u skladu je s načelom troškovne učinkovitosti i razmjeran je očekivanom nacionalnom ekonomskom i socijalnom učinku.

Zaštita financijskih interesa

(44)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (j) i odjeljkom 2.10. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 aranžmani predloženi u planu za oporavak i otpornost i dodatne mjere sadržane u ovoj Odluci primjereni su (ocjena A) za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje korupcije, prijevara i sukoba interesa pri korištenju sredstava stavljenih na raspolaganje na temelju te uredbe i očekuje se da će se aranžmanima djelotvorno izbjeći dvostruko financiranje sredstvima na temelju te uredbe i drugih programa Unije. Time se ne dovodi u pitanje primjena drugih instrumenata i alata za promicanje i jačanje usklađenosti s pravom Unije, među ostalim za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje korupcije, prijevara i sukoba interesa te za zaštitu financija Unije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća 8 .

(45)Sustav kontrole i revizije koji je razvio Cipar dosljedan je i ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2021/241. Konkretno, u očekivanju razvoja namjenskog informacijskog sustava za praćenje za upravljanje planom i njegovo praćenje u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241, trebalo bi uspostaviti odgovarajući prijelazni repozitorij. U prijelaznom repozitorijskom sustavu ili namjenskom informacijskom sustavu za praćenje trebali bi se evidentirati i pohranjivati relevantni podaci povezani s provedbom plana za oporavak i otpornost, posebno o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podaci o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241. U skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (e) Uredbe (EU) 2021/241, Cipar bi trebao uvesti prijelazni repozitorijski sustav ili namjenski informacijski sustav za praćenje s potrebnim funkcionalnostima kako bi se ispunili zahtjevi iz članka 22. te uredbe, potvrdom da je njegova provedba okončana podnošenjem prvog zahtjeva za plaćanje. Namjenskom revizijom sustava trebalo bi se potvrditi da sustav ima potrebne funkcionalnosti u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241.

(46)Sustav unutarnje kontrole temelji se na pouzdanim procesima i strukturama. Uloge i odgovornosti sudionika u kontrolama i revizijama jasne su, relevantne kontrolne funkcije primjereno su razdvojene i osigurana je neovisnost subjekata koji obavljaju reviziju. Akteri odgovorni za kontrole imaju pravne ovlasti i administrativne kapacitete za izvršavanje svojih planiranih uloga i zadaća. Postupci opisani u planu za kontrolu i reviziju stupili su na snagu, a odgovornosti uključenih tijela utvrđene su odlukom Vijeća ministara kojom se plan odobrava. Imenovana revizijska tijela su Ured za reviziju Republike Cipra i Služba za unutarnju reviziju Republike Cipra. Ona su ovlaštena provoditi ex post revizije kako bi provjerila provode li provedbena tijela postupke za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje prijevara, korupcije i sukoba interesa pri upotrebi sredstava predviđenih Uredbom (EU) 2021/241. Osim toga, postoje mehanizmi kontrole na nekoliko razina kojima se nastoji izbjeći dvostruko financiranje iz drugih programa Unije te pratiti usklađenost s primjenjivim pravilima.

Koherentnost plana

(47)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (k) i odjeljkom 2.11. Priloga V. Uredbi (EU) 2021/241 plan u velikoj mjeri (ocjena A) sadržava mjere za provedbu reformi i projekata javnih ulaganja koje čine koherentna djelovanja.

(48)Reforme i ulaganja izneseni u ciparskom planu za oporavak i otpornost međusobno se nadopunjuju. Temelje se na sveobuhvatnom planu rasta kojim se osigurava koherentnost doprinosa pametnom, uključivom i održivom gospodarskom razvoju u budućnosti. Pet glavnih osi politike plana, „Otporan i učinkovit zdravstveni sustav, pojačana civilna zaštita”, „Klimatska neutralnost, energetska učinkovitost i uvođenje energije iz obnovljivih izvora”, „Jačanje otpornosti i konkurentnosti gospodarstva”, „Ususret digitalnom dobu” i „Tržište rada, socijalna zaštita, obrazovanje i ljudski kapital” povezane su i međusobno se osnažuju. Sadržavaju mjere za digitalnu transformaciju i ključni su pokretači zelene i kružne tranzicije ciparskog gospodarstva. Plan sadržava i reforme kojima se jačaju planirana ulaganja, primjerice u sektoru upravljanja vodama, i poreznu reformu za poticanje zelenih ulaganja i smanjenja emisija. Os politike "Jačanje otpornosti i konkurentnosti gospodarstva„ uključuje javna ulaganja u cilju poticanja konkurentnosti, podupiranja produktivnosti i dugoročnog rasta te otvaranja novih radnih mjesta, uz potporu reformi za poboljšanje institucionalnog okvira, a time i poslovnog okruženja. Os politike „Tržište rada, socijalna zaštita, obrazovanje i ljudski kapital” pridonosi zelenoj i digitalnoj tranziciji poboljšavanjem sustava obrazovanja i razvoja vještina na svim razinama, čime se ciparskom društvu pružaju potrebne vještine i osigurava pravedna digitalna i zelena tranzicija davanjem prednosti stvaranju održivih radnih mjesta, posebno za mlade, kao i ulaganjima u usluge socijalne skrbi, dok je os politike „Otporan i učinkovit zdravstveni sustav, pojačana civilna zaštita” usmjerena na univerzalan pristup visokokvalitetnim i učinkovitim zdravstvenim uslugama, uključujući digitalne usluge. Kako bi se postigla što šira koherentnost među instrumentima, posebno u odnosu na sredstva europske kohezijske politike, potiče se uravnotežena teritorijalna raspodjela resursa.

Ravnopravnost

(49)Plan sadržava niz mjera s više komponenti od kojih se očekuje da će pridonijeti svladavanju izazova u području rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve. Posebno relevantne mjere uključuju mjere za poboljšanje pristupa cjenovno pristupačnom kvalitetnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te dugoročnoj skrbi, kao i za promicanje fleksibilnih radnih uvjeta kojima se olakšava aktivacija na tržištu rada osoba koje moraju skrbiti o drugima, osobito žena, socijalna uključenost i smanjenje socioekonomskih nejednakosti. Nastoje se riješiti i problemi u području ženskog poduzetništva ili financijske nepismenosti starijih žena. Očekuje se da će potpora za mlade koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih biti od koristi mladima iz ugroženih skupina, uključujući one migrantskog podrijetla. U planu se uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom te je uključen kvantitativni cilj za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima s osobama s invaliditetom.

Samoprocjena sigurnosti

(50)Plan uključuje samoprocjenu sigurnosti za ulaganja u digitalne kapacitete i povezivost. Kad je riječ o ulaganjima u povezivost, u planu su identificirana relevantna sigurnosna pitanja i povezani rizici te mjere ublažavanja koje treba donijeti za svako od njih na temelju zajedničkih objektivnih kriterija iz Paketa instrumenata EU-a za kibersigurnost 5G mreža.

Prekogranični i višedržavni projekti

(51)Cipar je u svoj plan uključio dva prekogranična projekta za interkonekcijski elektroenergetski vod i podmorske kablove za podatkovnu povezivost. Oba projekta imaju prekogranični element s Grčkom. Prvo, cilj je Euroazijskog interkonekcijskog voda zajamčiti sigurnost opskrbe i konkurentnije veleprodajne cijene električne energije te omogućiti povećanu uporabu električne energije iz čišćih izvora, posebno iz obnovljivih izvora, povezivanjem ciparske elektroenergetske mreže s kontinentalnim sustavom Unije preko grčke mreže na Kreti. To je dio šireg ulaganja u izgradnju prekograničnog interkonekcijskog voda ukupne duljine 1 208 km između Krete, Cipra i Izraela. Drugo, kad je riječ o podmorskim kablovima, cilj je projekta stvoriti otpornu okosnicu internetske povezivosti velikog kapaciteta za Cipar s pomoću nove podmorske veze za podatkovnu povezivost između Cipra i Grčke. Očekuje se da će se uvođenjem nove odvojene glavne rute između Cipra i Grčke poduprijeti povezivost na Cipru. Očekuje se i da će pozitivno utjecati na raspoloživi kapacitet i komercijalne ponude temeljne povezivosti potrebne za pružanje usluga vrlo velike brzine krajnjim korisnicima. Konačno, očekuje se da će nuditi veću učinkovitost u usporedbi s postojećim starijim kablovima.

Postupak savjetovanja

(52)Na temelju sažetka postupka savjetovanja uključenog u plan u fazi pripreme plana provedeno je savjetovanje sa svim relevantnim dionicima kao što su socijalni partneri, organizacije civilnog društva i organizacije mladih u skladu s nacionalnim pravnim okvirom. Više ministarstava, državnih službi i lokalnih tijela bili su uključeni u ranoj fazi te u raznim koracima razrade plana, u okviru njihovih nadležnosti. Parlament je redovito informiran o sadržaju plana. Nadalje, provedeno je savjetovanje s ciparskim Vijećem za gospodarstvo i konkurentnost, koje je istovjetno nacionalnom odboru za produktivnost. Nakon savjetovanja sa svim relevantnim dionicima, dio prvotno planiranih reformi i ulaganja prilagođen je ili izbrisan iz plana.

(53)Očekuje se da će se i u fazi provedbe plana provesti postupak koordinacije sa svim relevantnim dionicima, uključujući socijalne partnere i civilno društvo. Kako bi se osiguralo da relevantni subjekti preuzmu odgovornost, ključno je da se u provedbu ulaganja i reformi iz plana uključe sva relevantna lokalna tijela i dionici, uključujući socijalne partnere.

Pozitivna ocjena

(54)Nakon Komisijine pozitivne ocjene ciparskog plana za oporavak i otpornost i zaključka da plan u zadovoljavajućoj mjeri ispunjava kriterije za ocjenjivanje utvrđene u Uredbi (EU) 2021/241, u skladu s člankom 20. stavkom 2. te uredbe, ovom bi Odlukom trebalo utvrditi reforme i projekte ulaganja koji su potrebni za provedbu plana, relevantne ključne etape, ciljne vrijednosti i pokazatelje te iznos koji Unija stavlja na raspolaganje za provedbu plana u obliku bespovratne financijske potpore i potpore u obliku zajma.

Financijski doprinos

(55)Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Cipra iznose 1 206 400 000 EUR. S obzirom na to da je plan za oporavak i otpornost u zadovoljavajućoj mjeri usklađen s kriterijima za ocjenjivanje iz Uredbe (EU) 2021/241, a procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost viši su od maksimalnog financijskog doprinosa raspoloživog za Cipar, financijski doprinos dodijeljen Cipru za plan za oporavak i otpornost trebao bi biti jednak ukupnom iznosu financijskog doprinosa raspoloživog za Cipar.

(56)U skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241 izračun maksimalnog financijskog doprinosa za Cipar ažurirat će se do 30. lipnja 2022. U skladu s člankom 23. stavkom 1. te uredbe iznos za Cipar trebalo bi sada staviti na raspolaganje za pravne obveze do 31. prosinca 2022. Bude li to potrebno nakon ažuriranja maksimalnog financijskog doprinosa, Vijeće bi na prijedlog Komisije trebalo izmijeniti ovu Odluku tako da se bez nepotrebne odgode uključi ažurirani maksimalni financijski doprinos.

(57)Osim toga, Cipar je radi potpore dodatnim reformama i ulaganjima zatražila potporu u obliku zajma. Maksimalni opseg zajma koji je zatražio Cipar iznosi manje od 6,8 % njezinog bruto nacionalnog dohotka u 2019. u tekućim cijenama. Iznos procijenjenih ukupnih troškova plana za oporavak i otpornost veći je od ukupnog iznosa financijskog doprinosa koji je na raspolaganju Cipru i zatražene potpore u obliku zajma.

(58)Potpora će se financirati zaduživanjem Komisije u ime Unije na temelju članka 5. Odluke Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 9 . Potpora bi se trebala isplatiti u obrocima nakon što Cipar u zadovoljavajućoj mjeri ostvari relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđene u vezi s provedbom plana za oporavak i otpornost.

(59)Cipar je zatražio pretfinanciranje u iznosu od 13 % financijskog doprinosa i 13 % zajma. Taj bi iznos trebalo staviti na raspolaganje Cipru ovisno o stupanju na snagu i u skladu sa sporazumom o financiranju iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/241 i sporazumom o zajmu iz članka 15. stavka 2. te uredbe.

(60)Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ishod drugih postupaka koji se odnose na dodjelu sredstava Unije u okviru drugog programa Unije osim u okviru Uredbe (EU) 2021/241 ili postupaka koji se odnose na narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta koji se mogu poduzeti, posebno u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora. Njome se ne poništava zahtjev iz članka 108. Ugovora da države članice obavijeste Komisiju o slučajevima planirane dodjele državne potpore,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Odobrenje ocjene plana za oporavak i otpornost

Odobrava se ocjena plana za oporavak i otpornost Cipra na temelju kriterija iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/241. Reforme i projekti ulaganja u okviru plana za oporavak i otpornost, aranžmani i vremenski raspored za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost, uključujući relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti i dodatne ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s isplatom zajma], relevantni pokazatelji ostvarenja predviđenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te aranžmani kojima se Komisiji pruža potpun pristup osnovnim relevantnim podacima utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.
Financijski doprinos

1.Unija Cipru stavlja na raspolaganje financijski doprinos u obliku bespovratne financijske potpore u iznosu od 1 005 946 047 EUR 10 . Iznos od 818 213 837 EUR na raspolaganju je za preuzimanje pravnih obveza do 31. prosinca 2022. Ako se nakon ažuriranja iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241 za Cipar izračuna iznos koji je jednak ili veći od tog iznosa, dodatni iznos od 187 732 210 EUR stavlja se na raspolaganje za preuzimanje pravnih obveza od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

2.Komisija Cipru stavlja na raspolaganje financijski doprinos Unije u obrocima u skladu s Prilogom ovoj Odluci. Iznos od 130 772 986 EUR stavlja se na raspolaganje kao plaćanje pretfinanciranja, koje je jednako iznosu od 13 % financijskog doprinosa. Komisija pretfinanciranje i obroke može isplatiti u jednoj ili više tranši. Veličina tranši ovisi o raspoloživosti sredstava.

3.Pretfinanciranje se isplaćuje ovisno o stupanju na snagu i u skladu sa sporazumom o financiranju iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/241. Iznos pretfinanciranja poravnava se proporcionalnim smanjenjem iznosa obroka za isplatu.

4.Isplata obroka u skladu sa sporazumom o financiranju ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima i odluci Komisije, donesenoj u skladu s člankom 24. Uredba (EU) 2021/241, da je Cipar u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđene u vezi s provedbom plana za oporavak i otpornost. Ovisno o stupanju na snagu pravnih obveza iz stavka 1., da bi se ispunili uvjeti za plaćanje, ključne etape i ciljne vrijednosti moraju biti ostvarene najkasnije do 31. kolovoza 2026.

Članak 3.
Potpora u obliku zajma

1.Unija Cipru stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 200 320 000 EUR.

2.Komisija Cipru stavlja na raspolaganje potporu u obliku zajma u obrocima u skladu s Prilogom ovoj Odluci. Iznos od 26 041 600 EUR stavlja se na raspolaganje kao plaćanje pretfinanciranja, koje je jednako iznosu od 13 % zajma. Komisija pretfinanciranje i obroke može isplatiti u jednoj ili više tranši. Veličina tranši ovisi o raspoloživosti sredstava.

3.Pretfinanciranje se isplaćuje ovisno o stupanju na snagu i u skladu sa sporazumom o zajmu iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241. Iznos pretfinanciranja poravnava se proporcionalnim smanjenjem iznosa obroka za isplatu.

4.Isplata sredstava u obrocima u skladu sa sporazumom o zajmu ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima i odluci Komisije, donesenoj u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2021/241, da je Cipar u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila dodatne ključne etape i ciljne vrijednosti obuhvaćene zajmom i utvrđene u vezi s provedbom plana za oporavak i otpornost. Da bi se ispunili uvjeti za plaćanje, dodatne ključne etape i ciljne vrijednosti obuhvaćene zajmom moraju biti ostvarene najkasnije do 31. kolovoza 2026.

Članak 4.
Adresati

Ova je Odluka upućena Republici Cipru.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 57, 18.2.2021., str. 17.
(2)    Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011., str. 25.)
(3)    Uredba Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 433I, 22.12.2020., str. 23.).
(4)    Te makroekonomske neravnoteže odnose se na preporuke iznesene 2019. i 2020. u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1176/2011.
(5)    Te simulacije uzimaju u obzir cjelokupni učinak instrumenta NGEU, koji uključuje i financiranje za ReactEU te povećanje sredstava za program Obzor Europa, InvestEU, Fond za pravednu tranziciju, ruralni razvoj i RescEU. Ta simulacija ne uključuje mogući pozitivan učinak strukturnih reformi, koji može biti znatan.
(6)    Preporuka Komisije (EU) 2021/402 оd 4. ožujka 2021. o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE) (SL L 80, 8.3.2021.).
(7)    Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).
(8)    Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (SL L 433I, 22.12.2020., str. 1.).
(9)    Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom (SL L 424, 15.12.2020., str. 1.).
(10)    Taj iznos odgovara iznosu financijskih sredstava dodijeljenih Cipru nakon odbitka njezina proporcionalnog udjela u troškovima iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241, izračunatom u skladu s metodologijom iz članka 11. te uredbe.

Bruxelles, 8.7.2021.

COM(2021) 398 final

PRILOG

Prijedlogu Provedbene odluke Vijeća

o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra

{SWD(2021) 196 final}


PRILOG

DIO 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1.Opis reformi i ulaganja

A. KOMPONENTA 1.1.: Otporan i učinkovit zdravstveni sustav, poboljšana civilna zaštita

Tom sastavnicom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješava se izazov univerzalnog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi na Cipru, kao i opće pripravnosti i odgovora civilne zaštite na izvanredna stanja. Cilj je te komponente ojačati djelotvornost, dostupnost i opću otpornost zdravstvenog sektora koji različitim intervencijama podupire nedavno uvedeni nacionalni zdravstveni sustav. To uključuje i. modernizaciju i digitalizaciju infrastrukture i opreme za zdravstvenu skrb, ii. jačanje usluga e-zdravstva, iii. akreditaciju pruženih usluga zdravstvene skrbi i uvođenje kliničkih protokola i sustava za praćenje kvalitete utemeljenih na dokazima te iv. mogućnosti usavršavanja zdravstvenih radnika. Nadalje, cilj joj je poboljšati ciparski sustav civilne zaštite uspostavom modernog sustava javnog upozoravanja.

Komponenta je u skladu s preporukama za pojedinu zemlju o zdravlju (1. preporuka za Cipar iz 2020. i 3. preporuka za Cipar iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

A.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C1.1R1): Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu i održivost zdravstvenog sustava.

U tu svrhu osniva se Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete koji razvija kliničke smjernice, protokole i putove za sve razine skrbi (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu skrb) koji se temelje na dokazima, u bliskoj suradnji sa zdravstvenim djelatnicima i pacijentima, kao i postupke praćenja i evaluacije kao što su kliničke revizije, stručni pregledi i inspekcije. Nadalje, razvija se IT sustav kojim se omogućuje provedba i praćenje kliničkih standarda i protokola te koji uključuje platformu za e-učenje. Reforma uključuje osposobljavanje zdravstvenih djelatnika u odgovarajuće novouspostavljene protokole i procese.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Osmišljavanje elektroničke platforme za nadzor nad konzumacijom antibiotika i zdravstvenom skrbi – povezane infekcije

Cilj je reforme potpora digitalnoj tranziciji zdravstvenog sektora i jačanje učinkovitosti i otpornosti zdravstvenog sustava.

Sastoji se od razvoja elektroničke platforme za obradu podataka iz bolničkih ljekarni (potrošnja nanosom antibiotika), mikrobioloških laboratorija (otpornost na antimikrobna sredstva) i bolnica (infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1 (C1.1I1): Novi objekti za ustanovu za krv na Cipru i nabavu najnovije tehničke opreme

Cilj je ulaganja poboljšati rad središnje ustanove za krv na Cipru.

Ta mjera uključuje izgradnju novih objekata za ustanovu za krv na Cipru i nabavu najnovije opreme koja prati tehnologiju. Treba omogućiti distribuciju oko 80 000 krvnih proizvoda (kao što su crvene krvne stanice, trombociti i svježa zamrznuta plazma) za kliničku uporabu u cijeloj zemlji. Novi objekti moraju imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane u zahtjevu zgrade gotovo nulte energije (NZEB).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 2 (C1.1I2): Cipar – Inovativan informacijski i komunikacijski sustav javnog zdravlja (IKT)

Cilj je mjere uspostaviti modul Sentinel za nadzor influence u ciparskom inovativnom informacijskom i komunikacijskom sustavu javnog zdravlja (ICT) kako bi se tijelima javnog zdravstva pružila potpora u donošenju odluka utemeljenih na dokazima.

Uključuje razvoj potrebnih digitalnih alata (kao što su softver i infrastruktura IKT-a) te usavršavanje zdravstvenih djelatnika i Ministarstva zdravstva kako bi se koristili sustavom za prikupljanje podataka i prikupljanje informacija. U skladu sa smjernicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u modulu Sentinel za nadzor influence (ISS) ciparskog inovativnog sustava IKT-a javnog zdravstva bilježe se epidemiološki podaci kojima se Ministarstvo zdravlja obavješćuje o mogućim epidemiološkim ispadima. Ministarstvo zdravstva imenuje 150 liječnika kao „kontrolore” (sentinele) koji unose podatke u modul Sentinel za nadzor influence (ISS) ciparskog inovativnog sustava IKT-a javnog zdravstva. 

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (C1.1I3): Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama

Cilj je ulaganja omogućiti privatnim bolnicama da u kratkom roku ulažu u modernizaciju svoje medicinske opreme, čime se povećava kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.

Mjera obuhvaća program potpore privatnim bolnicama kojima se podupire nadogradnja ili zamjena medicinske opreme. Prijave za financiranje procjenjuju se na temelju transparentnih kriterija odabira od strane posebnog odbora za procjenu kojeg imenuje ministar zdravstva.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (C1.1I4): Akreditacija javnih i privatnih bolnica

Cilj je tog ulaganja poduprijeti akreditaciju bolnica, omogućiti njihovu registraciju u okviru nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS) i poboljšati osiguranje kvalitete pruženih usluga zdravstvene skrbi.

Sastoji se od programa pokroviteljstva kojim se olakšava akreditacija bolnica pokrivanjem dijela i. troškova privatnih i javnih bolnica povezanih sa savjetodavnim uslugama za akreditaciju koje pružaju vanjski stručnjaci (u pogledu načina potrebnih priprema za akreditaciju) i ii. akreditacijskih naknada koje naplaćuju međunarodno priznata tijela.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 6 (C1.1I6): Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru

Cilj je mjere proširiti usluge e-zdravstva kako bi se omogućila prekogranična razmjena informacija o zdravlju pacijenata (posebno zdravstvenih kartona i e-recepata) kako bi postale dio sigurne mreže za uzajamno e-zdravstvo u EU-u.

Sastoji se od pokretanja prekogranične razmjene podataka između Cipra i država članica Unije s operativnim nacionalnim kontaktnim točkama za e-zdravstvo (NCPeH), kao što su e-recepti, e-dispenzije, zdravstveni kartoni pacijenata i dodatni skupovi podataka (među ostalim obrasci za razrješenje, laboratorijski rezultati i slikovni prikaz) kako je dogovoreno s infrastrukturom digitalnih usluga e-zdravstva (eHDSI).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 7 (C1.1I7): Sustav javnog upozoravanja za podršku hitnim operacijama putem SMS-a

Cilj je ulaganja poboljšati ciparski sustav civilne zaštite uspostavom modernog sustava javnog upozoravanja usmjerenog na cijelo stanovništvo s pomoću mobilne aplikacije za povećanje javne sigurnosti, pripravnosti i otpornosti.

Mjera se sastoji od puštanja u rad sustava javnog upozoravanja koji dopire do cijelog stanovništva putem mobilne aplikacije ili SMS-a kako bi se upozorilo na neposredne ili nove izvanredne situacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

A.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

1.

C1.1R1

Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete

Cilj

Pripremljeni, revidirani i stručno ocijenjeni klinički protokoli

-

Broj

0

50

4.

2024.

Skupina stručnjaka pripremila je, revidirala i stručno pregledala najmanje 50 kliničkih protokola, pri čemu su ključne značajke protokola:

• preporuke za kliničku praksu u medicini utemeljenoj na dokazima (EBM),

• vodič za provedbu

• plan nadzora.

2

C1.1R1

Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete

Cilj

Pripremljeni, revidirani i stručno ocijenjeni klinički protokoli

-

Broj

50

90

4.

2025.

Skupina stručnjaka pripremila je, revidirala i stručno pregledala najmanje 90 kliničkih protokola, pri čemu su ključne značajke protokola:

• preporuke za kliničku praksu u medicini utemeljenoj na dokazima (EBM),

• vodič za provedbu

• plan nadzora.

3

C1.1R2

Osmišljavanje elektroničke platforme za nadzor nad konzumacijom antibiotika i zdravstvenom skrbi – povezane infekcije

Ključna etapa

Donošenje popisa zdravstvenih ustanova

Donošenje popisa zdravstvenih ustanova

-

-

-

1.

2023.

Donošenje popisa zdravstvenih ustanova koje će pružati informacije Organizaciji za zdravstveno osiguranje o konzumaciji antibiotika, a nadzire ga organizacija za zdravstveno osiguranje.

4

C1.1R2

Osmišljavanje elektroničke platforme za nadzor nad konzumacijom antibiotika i zdravstvenom skrbi – povezane infekcije

Ključna etapa

Elektronička platforma, uključujući sustav za praćenje, u potpunosti je operativna

Pokretanje i rad elektroničke platforme

-

-

-

4.

2025.

Elektronička platforma za obradu podataka iz bolničkih ljekarni (bolnička potrošnja antibiotika), mikrobioloških laboratorija (otpornost na antimikrobike) i bolnica (bolničke infekcije) moraju biti potpuno operativna (ugrađena na svim mjestima uporabe i unose se stvarni podaci) te se mora uspostaviti sustav praćenja njegove učinkovitosti.

5

C1.1I1

Novi objekti za ustanovu za krv na Cipru i nabavu najnovije tehničke opreme

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za izgradnju poslovnog nastana za ustanovu za krv na Cipru.

Potpisivanje ugovora

-

-

-

3.

2022.

Potpis ugovora s izvođačima odabranima u okviru poziva na podnošenje ponuda za izgradnju poslovnog nastana za ustanovu za krv na Cipru.

6

C1.1I1

Novi objekti za ustanovu za krv na Cipru i nabavu najnovije tehničke opreme

Ključna etapa

Novi objekti ustanove za krv, uključujući svu opremu, potpuno su operativni

Završetak gradnje i početak rada

-

-

-

2.

2025.

Objekti nove ustanove za krv na Cipru izgrađeni su i u potpunosti operativni. Nova postrojenja moraju imati potražnju za primarnom energijom koja je barem 20 % niža od one definirane u zahtjevu zgrade gotovo nulte energije (NZEB). Nova relevantna oprema operativna je, a prijenos postojeće opreme iz sadašnjih objekata ustanove za krv u nove objekte potpun je.

7

C1.1I2

Cipar – Inovativan informacijski i komunikacijski sustav javnog zdravlja (IKT)

Ključna etapa

Sustav Sentinel za nadzor influence (ISS)

Potpuno operativan sustav

-

-

 

2.

2022.

Modul sustava Sentinel za nadzor influence ciparskog inovacijskog informacijskog i komunikacijskog sustava javnog zdravlja (IKT) mora biti operativan i uspostavljen je sustav za praćenje njegove učinkovitosti.

8

C1.1I2

Cipar – Inovativan informacijski i komunikacijski sustav javnog zdravlja (IKT)

Cilj

Sentineli koji unose podatke u modul Sentinel za nadzor influence

-

Broj

0

150

4.

2025.

U skladu sa smjernicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u modulu Sentinel za nadzor influence (ISS) ciparskog inovativnog sustava IKT-a javnog zdravstva bilježe se epidemiološki podaci koje su na mrežnu digitalnu platformu unijeli liječnici opće prakse kako bi se Ministarstvo zdravstva obavijestilo o potencijalnim pojavama te bolesti. Ministarstvo zdravstva imenuje najmanje 150 liječnika kao sentinele koji unose podatke u modul ISS-a ciparskog inovativnog sustava IKT javnog zdravstva.

9

C1.1I3

Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama

Cilj

Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa financijske potpore

-

Broj

0

10

4.

2023.

Najmanje deset zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev primilo je financijsku potporu iz programa za nabavu medicinske opreme.

10

C1.1I3

Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama

Cilj

Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa financijske potpore

-

Broj

10

23

4.

2025.

Najmanje 23 zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev primilo je financijsku potporu iz programa za nabavu medicinske opreme.

11

C1.1I4

Akreditacija javnih i privatnih bolnica

Cilj

Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa koji pokriva troškove povezane s akreditacijom

-

Broj

0

20

2.

2024.

Najmanje 20 zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev primilo je potporu iz programa za dobivanje akreditacije.

12

C1.1I4

Akreditacija javnih i privatnih bolnica

Cilj

Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa koji pokriva troškove povezane s akreditacijom

-

Broj

20

45

4.

2025.

Najmanje 45 zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev primilo je potporu iz programa za dobivanje akreditacije.

13

C1.1I6

Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru

Ključna etapa

Završetak faze analize, oblikovanja i razvoja IT sustava za prekogranične usluge e-zdravstva

Dovršetak faze analize, oblikovanja i razvoja IT sustava, kako je navedeno u posebnom izvješću tima za prihvaćanje isporučenih proizvoda u javnom naručitelju

-

-

-

4.

2023.

Dovršava se analiza, projektiranje i razvoj faze IT sustava.

Specifikacije uključuju:

a) mobilnu videokomunikaciju,

b) geolokaciju,

c) pregled sposobnosti,

d) profil otkrivanja pacijenata unutar Zajednice (za pronalaženje zajednica koje posjeduju zdravstvene podatke relevantne za pacijente i prijevod identifikatora pacijenata u zajednicama koje posjeduju iste podatke o pacijentu),

e) za kibersigurnost, uzajamno povezano otkrivanje i odgovor (XDR) i e-identitet,

f) automatsko prikupljanje i ocjenjivanje podataka,

g) za ciparske i strane rezidente: i. ažuriranje nacionalne kontaktne točke otvorenog koda za e-zdravstvo, ii. ažurirani sažetak za pacijente i iii. e-recept,

h) dijeljenje nestrukturiranih kliničkih dokumenata i

i) pristup pacijenata prekograničnim podatkovnim uslugama na temelju 6. vala smjernica za provedbu arhitekture kliničkih dokumenata u okviru mreže e-zdravstva.

Uspostavlja se i nova usluga kako bi se omogućila razmjena strukturiranih i kodiranih kliničkih dokumenata koji mogu uključivati slike / izvješća o slikama, dopise o razrješenju (izvješće o otpuštanju), elektroničke zdravstvene kartone i laboratorijske rezultate.

14

C1.1I6

Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru

Ključna etapa

Potpuno funkcioniranje razmjene podataka o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Nacionalno tijelo nadležno za e-zdravstvo odobrava sustav

-

-

-

2.

2025.

Potpuno funkcioniranje prekogranične razmjene podataka između Cipra i zemalja s operativnim nacionalnim kontaktnim točkama za e-zdravstvo (kao što su e-recepti, zdravstveni kartoni koji su razmijenjeni s Ciprom) i dodatni skupovi podataka (kao što su otpusna pisma, laboratorijski rezultati i snimke) kako je dogovoreno s infrastrukturom digitalnih usluga e-zdravstva.

15

C1.1I7

Sustav javnog upozoravanja za podršku hitnim operacijama putem SMS-a

Ključna etapa

Novouspostavljeni sustav upozoravanja javnosti i njegov sustav praćenja u potpunosti su operativni

Tehnički odbor potpisuje završno izvješće o prihvaćanju sustava i pokretanju postupka

za sustav javnog upozoravanja

-

-

-

4.

2025.

Sustav javnog upozoravanja je operativan i uspostavlja se sustav praćenja koji dopire do cjelokupnog stanovništva putem mobilne aplikacije i/ili SMS-a.

Terminalni uređaji za slanje SMS poruka moraju biti potpuno operativni.

A.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma 3 (C1.1R3): Postupno prebacivanje okvira za pružanje zdravstvene zaštite i nadoknade troškova prema modelima utemeljenima na vrijednostima

Cilj je reforme uvesti modele zdravstvene skrbi koji se temelje na vrijednostima i postupno prijeći na njih kako bi se dopunili postojeći modeli zdravstvene skrbi koji se temelje na količini, poboljšali zdravstveni ishodi i ograničili troškovi.

Sastoji se od razvoja odgovarajućih modela i inicijativa utemeljenih na vrijednostima, s odgovarajućim mehanizmima praćenja za mjerenje i praćenje uspjeha reforme, te od uvođenja modela temeljenih na vrijednostima u Odluci o naknadi za primarnu i bolničku skrb u skladu s općim zakonodavstvom o zdravstvenom sustavu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Ulaganje 5 (C1.1I5): Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica

Cilj je tog ulaganja poboljšati, modernizirati i/ili unaprijediti ciparske državne bolnice kako bi im se omogućilo ravnopravno natjecanje s privatnim sektorom uz istodobno poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene skrbi i radnih uvjeta zdravstvenih djelatnika u javnim bolnicama.

Ta se mjera sastoji od poboljšanja, modernizacije i/ili nadogradnje sljedećih devet državnih bolnica: 1. poboljšanje bolnice Makarios za djecu kako bi se djeci omogućilo potpuno rješavanje predmeta; 2. izgradnja i/ili proširenje jedinice hemodialize u bolnicama Paphos i Limassol; 3. izgradnja bolnice za mentalno zdravlje; 4. poboljšanje opće bolnice u Limassolu; 5. poboljšanje jedinica za hitne slučajeve i nesreća u svim državnim ciparskim bolnicama; 6. poboljšanje opće bolnice Paphos; 7. proširenje invazivne radiološke jedinice uključujući medicinsku opremu (kao što je angiografska jedinica); 8. izgradnja odjela za COVID-19 u bolnici Famagusta; 9. osnivanje Odjela za zarazne bolesti u općini Limassol. Obnova zgrada usmjerena je na postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Hemodializa u bolnici Paphos mora imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom zgrade gotovo nulte energije (NZEB).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

16

C1.1R3

Postupno usmjeravanje okvira za pružanje zdravstvene zaštite i nadoknade troškova prema modelima utemeljenima na vrijednostima.

Ključna etapa

Naknada troškova temeljena na vrijednosti koju treba odražavati za primarnu i bolničku skrb

Povrat troškova na temelju vrijednosti odražava se u Odluci o povratu troškova

-

-

-

1.

2023.

Odluke o godišnjem povratu troškova u općem zdravstvenom sustavu prilagođavaju se tako da uključuju naknadu troškova na temelju vrijednosti za primarnu i bolničku skrb.

17

C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica

Cilj

Poboljšane, izgrađene i/ili modernizirane državne bolnice

-

Broj

0

7

2.

2024.

Unaprjeđuje se, gradi i/ili modernizira najmanje sedam državnih bolnica. Obnova zgrada usmjerena je na postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Hemodializa u bolnici Paphos mora imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom zgrade gotovo nulte energije (NZEB). Završetak radova potvrđuje se preuzimanjem izdanih potvrda o završenim radovima.

18

C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica

Cilj

Poboljšane, izgrađene i/ili modernizirane državne bolnice

-

Broj

7

9

2.

2026.

Devet državnih bolnica mora se unaprijediti, izgraditi i/ili modernizirati. Obnova zgrada usmjerena je na postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Hemodializa u bolnici Paphos mora imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom zgrade gotovo nulte energije (NZEB). Završetak radova potvrđuje se preuzimanjem izdanih potvrda o završenim radovima.

B. KOMPONENTA 2,1.: Klimatska neutralnost, energetska učinkovitost i obnovljiva energija

Cilj je ove komponente ciparskog plana za oporavak i otpornost odgovoriti na izazov ublažavanja klimatskih promjena doprinosom tranziciji zemlje prema klimatskoj neutralnosti.

Ciljevi komponente su poboljšanje politike zaštite okoliša mjerama koje se odnose na zeleno oporezivanje, otvaranje tržišta električne energije i olakšavanje licenciranja projekata obnovljive energije i obnove. Cilj je komponente poboljšati energetsku učinkovitost fonda zgrada i druge infrastrukture te poduprijeti zelena ulaganja za MSP-ove, kućanstva, širi javni sektor i nevladine organizacije. Komponenta je usmjerena i na ublažavanje energetskog siromaštva te je usmjerena na rješavanje energetske izolacije Cipra.

Komponenta podupire preporuke po državama članicama za 2019. i 2020. u kojima se preporučuje usmjeravanje ulaganja i politika povezanih s ulaganjima na energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju (4. preporuka za Cipar iz 2019. i 3. preporuka za Cipar 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

B.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C2.1R1): Zeleno oporezivanje

Ciljevi su mjere pomak prema učinkovitijem korištenju ekoloških resursa, smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje prodora energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od zakonodavnih promjena kojima se uvodi porez na ugljik za goriva koja se koriste u sektorima gospodarstva koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama stakleničkih plinova. Reforma također podrazumijeva postupno uvođenje poreza na vodu, kao i uvođenje naknade za otpad iz kućanstava/odlagališni otpad. Cilj je reforme dati konkretan doprinos postizanju klimatskih i energetskih ciljeva za 2030. kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i povećao udio energije iz obnovljivih izvora. Zakonodavne promjene temelje se na nalazima neovisne studije koju treba provesti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju

Cilj je mjere jačanje tržišnog natjecanja na tržištu električne energije stvaranjem uvjeta za sudjelovanje novih ulagača u proizvodnji, skladištenju, agregaciji, upravljanju potrošnjom i opskrbi električnom energijom.

Reforma se sastoji od osiguravanja neovisnosti ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju (EAC) u pogledu upravljanja, financijskog upravljanja i upravljanja osobljem. Mjerom se također olakšava promjena opskrbljivača, za koju se očekuje da će smanjiti trošak električne energije za domaće i komercijalne/industrijske kupce.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje projekata obnovljivih izvora energije kojima se dopušta i olakšava energetska obnova zgrada

Cilj je mjere promicati provedbu projekata obnovljivih izvora energije pojednostavnjenjem postupka izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije. Cilj je reforme i ubrzavanje energetske obnove zgrada.

Reforma se sastoji od digitalizacije postupka izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije i uspostave jedinstvene kontaktne točke za tehničku i financijsku potporu u svrhu energetske obnove zgrada.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulatorni okvir za skladištenje energije

Cilj je mjere uspostaviti regulatorni okvir za promicanje sudjelovanja postrojenja za skladištenje na tržištu električne energije.

Reforma se sastoji od izmjene pravila prijenosa i distribucije te pravila trgovanja i namire kako bi se postrojenjima za skladištenje omogućilo sudjelovanje na veleprodajnom tržištu električne energije. Očekuje se da će se time promicati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i doprinijeti učinkovitosti i gospodarskoj održivosti tržišta električne energije u cjelini.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Ulaganje 1 (C2.1I1): Promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Cilj je mjere smanjiti potrošnju primarne i krajnje energije te emisije CO2 u zgradama i/ili objektima u vlasništvu ili pogonima MSP-ova, lokalnih tijela (općina i zajednica) i organizacija šireg javnog sektora.

Ulaganje se sastoji od pružanja potpore najmanje 275 subjekata za obnovu zgrada i povećanje učinkovitosti proizvodnih postupaka. Programom bespovratnih sredstava promiče se i provedba energetskih pregleda, kao i usvajanje digitalnih tehnologija i integracija obnovljivih izvora energije. Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Prije objave poziva na podnošenje prijedloga za tu mjeru posebno se osigurava da kupnja kotlova na biomasu bude u skladu s odredbama Direktive 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, Direktive o obnovljivim izvorima energije (EU) 2018/2001 i relevantnog nacionalnog zakonodavstva o emisijama onečišćujućih tvari u zraku.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.Ulaganje 2 (C2.1I2): Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Cilj je mjere potaknuti uporabu obnovljivih izvora energije i uštedu energije u velikom fondu starih stambenih objekata te subvencionirati provedbu energetske obnove manjeg opsega u energetski siromašnim kućanstvima te u kućanstvima s osobama s invaliditetom.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera: i. program potpore za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i ii. program potpore za rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom.

Podmjera 1.: promicanje obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima

Ulaganje se sastoji od osiguravanja bespovratnih sredstava za najmanje 16 200 stambenih objekata (uključujući kućanstva ugroženih potrošača električne energije) za toplinsku izolaciju krovova i/ili za ugradnju fotonaponskog sustava i/ili za ugradnju ili zamjenu sustava solarnoga grijanja vode (SWH) postojećeg stambenog objekta.

Podmjera 2.: rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Ulaganje se sastoji od pružanja potpore za provedbu energetskih obnova manjih razmjera, kao što su toplinska izolacija i energetski učinkovita oprema, u najmanje 270 energetski siromašnih kućanstava te u kućanstvima s osobama s invaliditetom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3 (C2.1I3): Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Cilj je mjere promicanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije velikim zalihama stare infrastrukture kojom se koriste lokalne vlasti, kao i izgradnja portfelja projekata ulaganja u održivu energiju i prilagodbu klimatskim promjenama diljem ruralnih zajednica na Cipru.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera: i. poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija; i ii. olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima. Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Podmjera 1.: Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te nevladinih organizacija

Podmjera se sastoji od uspostave programa bespovratnih sredstava za pružanje potpore za opsežne mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama, infrastrukturi i socijalnom stanovanju namijenjenih lokalnim javnim tijelima i nevladinim organizacijama.Podmjera 2.: Olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Podmjera se sastoji od pružanja tehničke potpore vijećima ruralnih zajednica u razvoju planova održive energije i klime te provedbi ulaganja u energetiku i klimu, kao i od uspostave programa bespovratnih sredstava za potporu ulaganjima u održivu energiju i prilagodbu klimatskim promjenama.

Te dvije podmjere zajedno dovode do najmanje 580 ulaganja za poboljšanje energetske učinkovitosti i otpornosti na klimatske promjene koja trebaju poduzeti lokalna tijela ili nevladine organizacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4 (C2.1I4): Smanjenje emisija CO2 u industrijama, poduzećima i organizacijama

Cilj je mjere potaknuti industrije, poduzeća i organizacije da se uključe u transformacije usmjerene na dekarbonizaciju i provedu akcijske planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova u njihovu poslovanju i/ili lancu opskrbe.

Ulaganje se sastoji od uspostave programa potpore kojim se osigurava financiranje koje je jednako trošku kupnje emisijskih jedinica stakleničkih plinova koje treba izbjeći zbog smanjenja emisija koje proizlazi iz aktivnosti korisnika. Kao rezultat potpore smanjuje se najmanje 354 566 tona ekvivalenta CO2.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu 1 ; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 2 ; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada 3 , spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu 4 ; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 5 (C2.1I5): Nadogradnja energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj je mjere olakšati energetsku modernizaciju i povećanje energetske učinkovitosti odabranih javnih zgrada, tj. vatrogasnih objekata, škola, opće bolnice Nikozije, uređaja za pročišćavanje vode i crpnih stanica za vodu.

Ulaganje se sastoji od tri podmjere: i. vatrogasna svojstva i škole; ii. opća bolnica Nikozije; i iii. ugradnja fotonaponskih energetskih sustava priključenih na mrežu u uređajima za pročišćavanje vode i crpnim stanicama za vodu.

Podmjera 1.: Vatrogasna svojstva i škole

Podmjera se sastoji od provedbe energetskih poboljšanja na 16 stanica za požare u urbanim područjima na Cipru, u sjedištu vatrogasne postrojbe i na dvjema požarnim postajama u ruralnim područjima. Podmjera obuhvaća i ugradnju toplinske izolacije i fotonaponskih sustava u najmanje 405 škola.

Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Podmjera 2.: Opća bolnica Nikozija

Podmjera se sastoji od postavljanja i ugradnje fotonaponskog sustava u općoj bolnici Nikozije ukupnog kapaciteta 943 KW.

Podmjera 3.: Uređaji za pročišćavanje vode i pumpne stanice za vodu

Podmjera se sastoji od ugradnje mrežnih fotonaponskih energetskih sustava ukupne snage 2 MWp u postrojenjima za pročišćavanje vode i crpnim stanicama za vodu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 6 (C2.1I6): Nadogradnja infrastrukture za testiranje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža na Cipru

Cilj je mjere unaprijediti infrastrukturu za testiranje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža na Cipru te integrirati tu infrastrukturu u buduću pametnu mrežu.

Ulaganje se sastoji od isporuke, instalacije, testiranja, kalibriranja, stavljanja u pogon i prihvaćanja opreme pametnih mreža, nakon čega slijedi konačna integracija infrastrukture. Mjera također uključuje usmjerenost i osposobljavanje osoblja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje 7 (C2.1I7): Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna infrastruktura za mjerenje)

Cilj je mjere olakšati masovno uvođenje pametnih brojila na Cipru.

Ulaganje se sastoji od isporuke i ugradnje 400 000 pametnih brojila krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 8 (C2.1I8): Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi

Cilj je mjere poboljšati praćenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede na Cipru i doprinijeti njihovu smanjenju.

Ulaganje se sastoji od uspostave sustava za praćenje stakleničkih plinova u poljoprivredi kojim se osiguravaju podaci za provedbu učinkovitijih praksi ublažavanja i doprinosi postizanju 10 %-tnog smanjenja emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede do kraja 2025.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 9 (C2.1I9): Zaštita od šumskih požara

Cilj je mjere unaprijediti sposobnost relevantnih tijela na Cipru da se nose s opasnostima od požara i ojačati zaštitu od rizika s kojima se suočavaju građani, infrastruktura i šume.

Ulaganje se sastoji od kupnje vatrogasnih zrakoplova, vozila, opreme te povezanog osposobljavanja i servisiranja tijekom razdoblja provedbe mjere. To uključuje isporuku sljedećih vozila, strojeva i opreme: 75 vozila za ophodnju radi zaštite šuma i premještaj osoblja u slučaju požara; 12 velikih vatrogasnih kamiona; 25 vozila za hitno gašenje požara; četiri buldožera za izgradnju vatrogasnih objekata s mogućnošću prijevoza kamionom radi brzog prijevoza do požara; četiri buldožera za izgradnju vatrogasnih objekata; šest poljoprivrednih traktora opremljenih potrebnim alatima za provedbu mjera za sprečavanje požara; rovokopači/utovarivači na četiri kotača; šest rezača grana; četiri utovarivača (kamione) i šest tankera od 20 tona za potrebe protupožarne zaštite; jedan vatrogasni zrakoplov.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 10 (C2.1I10): Sustav upravljanja tržištem kako bi se olakšalo otvaranje tržišta električne energije tržišnom natjecanju

Cilj je mjere uvođenje sustava upravljanja tržištem od strane ciparskog operatora prijenosnog sustava kao alata za olakšavanje otvaranja tržišta električne energije tržišnom natjecanju.

Ulaganje se sastoji od ugradnje i uvođenja sustava upravljanja tržištem za ciparsko tržište električne energije i povezanog osposobljavanja 100 % osoblja operatora prijenosnog sustava.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

B.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

19

C2.1R1

Zeleno oporezivanje

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi porez na ugljik za goriva, porez na vodu i naknada za otpad iz kućanstava/odlagališni otpad

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se uvodi porez na ugljik za goriva, porez na vodu i naknada za kućanski otpad/otpad s odlagališta

-

-

-

2.

2023.

Stupanje na snagu zakonodavnih promjena čiji je cilj dati konkretan doprinos postizanju cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. Izmjene se temelje na nalazima neovisne studije koju treba provesti. Zakonom se uvodi (a) porez na ugljik za goriva koja se koriste u gospodarskim sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama stakleničkih plinova, (b) postepeno uvodi pristojba na vodu koja odražava oskudicu tog prirodnog resursa i trošak njegove uporabe za okoliš i (c) uvode državne naknade za otpad iz kućanstava/odlagališnog otpada.

20

C2.1R1

Zeleno oporezivanje

Ključna etapa

Izvješće o procjeni učinka kojim se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarstvo

Objava izvješća o procjeni učinka u kojem se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarstvo

-

-

-

2.

2026.

Izvješće o procjeni učinka u kojem se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarski učinak na kućanstva i poduzeća te se, prema potrebi, preporučuju daljnje izmjene poreza.

21

C2.1R2

Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju

Ključna etapa

Zakon o uređenju tržišta električne energije iz 2021.

Odredba zakona o stupanju na snagu „Zakona o uređenju tržišta električne energije” iz 2021.

-

-

-

4.

2021.

Stupanje na snagu Zakona o uređenju tržišta električne energije iz 2021., kojim se olakšava otvaranje tržišta električne energije tržišnom natjecanju i potiče uporaba obnovljivih izvora energije: (a) postizanje neovisnosti ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju (EAC) (samostalnost u upravljanju, financijska neovisnost i neovisnost osoblja TSOC-a), (b) uvođenje potrebnih koraka za smanjenje troškova električne energije za domaće i komercijalne/industrijske kupce i (c) stvaranje uvjeta transparentnosti i povjerenja za motiviranje novih ulagača u proizvodnju i opskrbu električnom energijom.

22

C2.1R3

Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje projekata obnovljivih izvora energije kojima se dopušta i olakšava energetska obnova zgrada

Ključna etapa

Potpuno operativna IT platforma

Potpuno operativna IT platforma koju je prihvatilo Ministarstvo energetike, trgovine i industrije

-

-

-

4.

2022.

U potpunosti operativna IT platforma za 1. usmjeravanje podnositelja zahtjeva tijekom administrativnog postupka podnošenja zahtjeva na transparentan način do trenutka donošenja jedne ili nekoliko odluka nadležnih tijela na kraju postupka, 2. pružanje podnositelju zahtjeva sve potrebnih informacija te, prema potrebi, uključivanje drugih administrativnih tijela.

23

C2.1R4

Regulatorni okvir za skladištenje energije

Ključna etapa

Izmjena pravila o prijenosu i distribuciji (TDR) i pravila trgovanja i namire (TSR)

Objava izmjena pravila prijenosa i distribucije i pravila trgovanja i namire na internetskim stranicama ciparskog energetskog regulatornog tijela

-

-

-

4.

2021.

Stupanje na snagu izmjene pravila prijenosa i distribucije (TDR) i pravila trgovanja i namire (TSR-ovi) kojima se osigurava potreban regulatorni okvir (tržišna pravila) i tehnički modaliteti kojima se omogućuje da objekti za skladištenje:

– sudjelovanje na veleprodajnom tržištu električne energije,

– promicanje razvoja gospodarski održivog, učinkovitog, sigurnog i potrošačkog tržišta električne energije u kojem se prednost daje proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije.

24

C2.1I1

Promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Ključna etapa

Program potpore za promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Objava poziva na podnošenje prijedloga za program potpore za promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

-

-

-

4.

2021.

Objaviti poziv na podnošenje prijedloga za program potpore za promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru, nakon provjere uredbe o državnim potporama koju će primjenjivati povjerenik za kontrolu državnih potpora i odluka Vijeća ministara kojom se odobravaju ciljevi programa. Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

25

C2.1I1

Promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Cilj

Subjekti (MSP-ovi, općine, zajednice i širi javni sektor) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti

 

Broj

0

125

4.

2024.

Najmanje 125 subjekata (MSP-ovi, općine, zajednice i širi javni sektor) provelo je 1. intervencije energetske učinkovitosti (mjere energetske učinkovitosti) u zgradama ili 2. mjere energetske učinkovitosti povezane s njihovim proizvodnim procesima ili 3. mjere energetske učinkovitosti u općinskim sportskim objektima zbog potpore koja se pruža s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanositi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

26

C2.1I1

Promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Cilj

Subjekti (MSP-ovi, općine, zajednice i širi javni sektor) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti

 

Broj

125

275

4.

2025.

Najmanje 275 subjekata (MSP-ovi, općine, zajednice i širi javni sektor) provelo je 1. intervencije energetske učinkovitosti (mjere energetske učinkovitosti) u zgradama ili 2. mjere energetske učinkovitosti povezane s njihovim proizvodnim procesima ili 3. mjere energetske učinkovitosti u općinskim sportskim objektima zbog potpore koja se pruža s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanositi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

27

C2.1I2

Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Ključna etapa

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima

Prvi objavljen poziv na podnošenje prijedloga

-

-

-

2.

2021.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima objavljen je na web-mjestu Fonda za električnu energiju i štednju energije. Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

28

C2.1I2

Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Cilj

Stambeni objekti i kućanstva s osobama s invaliditetom koji su poboljšali svoju energetsku učinkovitost

-

Broj

0

8 600

4.

2023.

Najmanje 8 500 stambenih objekata i 100 kućanstava s osobama s invaliditetom poboljšalo je svoju energetsku učinkovitost zahvaljujući prilagođenim rješenjima (usluge potpore i energetske smjernice) i financijskoj potpori koja se pruža s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

29

C2.1I2

Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Cilj

Stambeni objekti i kućanstva s osobama s invaliditetom koji su poboljšali svoju energetsku učinkovitost

-

Broj

8600

16 470

Q2

2026.

Najmanje 16 200 stambenih objekata i 270 kućanstava s osobama s invaliditetom poboljšali su svoju energetsku učinkovitost zahvaljujući prilagođenim rješenjima (usluge potpore i energetske smjernice) i financijskoj potpori koja se pruža s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

30

C2.1I3

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Ključna etapa

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti

Objava prvog poziva na podnošenje prijedloga

-

-

-

3.

2021.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti objavljen je na web-mjestu Fonda za obnovljive izvore energije i Fond za očuvanje energije. Cilj je ulaganja postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

31

C2.1I3

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Cilj

Ulaganja lokalnih vlasti ili nevladinih organizacija koja su poboljšala svoju energetsku učinkovitost i otpornost na klimatske promjene

-

Broj

0

190

4.

2023.

Najmanje 190 ulaganja lokalnih vlasti ili nevladinih organizacija koja su poboljšala svoju energetsku učinkovitost i otpornost na klimatske promjene zahvaljujući tehničkoj pomoći i financijskoj potpori s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

32

C2.1I3

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Cilj

Ulaganja lokalnih vlasti ili nevladinih organizacija koja su poboljšala svoju energetsku učinkovitost i otpornost na klimatske promjene

-

Broj

190

580

2.

2026.

Najmanje 580 ulaganja lokalnih vlasti ili nevladinih organizacija koja su poboljšala svoju energetsku učinkovitost i otpornost na klimatske promjene zahvaljujući tehničkoj pomoći i financijskoj potpori s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

33

C2.1I4

Smanjenje emisija CO2 u industrijama, poduzećima i organizacijama

Cilj

Smanjenje emisija

-

Broj

0

130 000

4.

2024.

Smanjenje od najmanje 130 000 tona ekvivalenta CO2 zbog pružene potpore. Smanjenje emisija verificira se u izvješćima vanjskih stručnjaka. Odabrani projekti moraju biti u skladu s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

34

C2.1I4

Smanjenje emisija CO2 u industrijama, poduzećima i organizacijama

Cilj

Emisije su dodatno smanjene

-

Broj

130000

354 566

2.

2026.

Smanjenje od najmanje 354 566 tona ekvivalenta CO2 zbog pružene potpore. Smanjenje emisija verificira se u izvješćima vanjskih stručnjaka. Odabrani projekti moraju biti u skladu s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

35

C2.1I5

Nadogradnja energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj

Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi postavljeni u školama

-

Broj

0

405

1.

2022.

Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi ugrađeni u najmanje 405 škola s ciljem postizanja prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

36

C2.1I5

Nadogradnja energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj

Završetak postavljanja i ugradnje fotonaponskog sustava u Općoj bolnici Nikozije

-

Broj

0

943

4.

2023.

Završetak postavljanja i ugradnje fotonaponskog sustava u Općoj bolnici Nikozije ukupnog kapaciteta 943 KW.

37

C2.1I5

Nadogradnja energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj

Završetak ugradnje fotonaponskih sustava na vodne crpne stanice i vatrogasne postaje

-

Broj

0

2 200

4.

2025.

Završetak instalacije fotonaponskih sustava ukupnog kapaciteta 2 200 KW u vodocrpnim i protupožarnim postajama.

38

C2.1I6

Nadogradnja infrastrukture za testiranje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža na Cipru

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora o ugradnji opreme za nadogradnju elektroenergetske mreže u pametnu mrežu

Potpisivanje ugovora

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje ugovora o ugradnji opreme za nadogradnju elektroenergetske mreže u pametnu mrežu nakon uspješnog postupka javne nabave.

39

C2.1I6

Nadogradnja infrastrukture za testiranje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža na Cipru

Ključna etapa

Isporuka, uspješna instalacija i prihvaćanje opreme za pametne mreže

Izdano izvješće o prihvaćanju

-

-

-

2.

2024.

Isporuka, uspješna instalacija, ispitivanje, kalibracija, puštanje u rad i prihvaćanje opreme za pametne mreže, nakon čega slijedi konačna integracija infrastrukture.

40

C2.1I7

Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna infrastruktura za mjerenje)

Ključna etapa

Potpis ugovora za pametnu infrastrukturu za mjerenje električne energije

Potpisivanje ugovora

-

-

-

1.

2022.

Potpis ugovora za pametnu infrastrukturu za mjerenje električne energije (hardver, softver i podrška i druge usluge).

41

C2.1I7

Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna infrastruktura za mjerenje)

Cilj

Isporuka i ugradnja pametnih brojila

-

Broj

0

200 000

3.

2024.

Preuzimanje isporuke i ugradnje najmanje 200 000 pametnih brojila električne energije krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.

42

C2.1I7

Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna infrastruktura za mjerenje)

Cilj

Isporuka i ugradnja pametnih brojila

-

Broj

200000

40 0000

2.

2026.

Preuzimanje isporuke i ugradnje 400 000 pametnih brojila električne energije krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.

43

C2.1I8

Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi

Ključna etapa

Kupnja i postavljanje jedinica za praćenje za mjerenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede

Odbor za zaprimanje odobrava opremu i ugradnju

-

-

-

2.

2023.

Kupnja i ugradnja automobilske jedinice i stalnih jedinica za praćenje za mjerenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede s ciljem provedbe odgovarajućih politika za ublažavanje emisija stakleničkih plinova.

44

C2.1I8

Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi

Cilj

Smanjenje emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede

-

% (postotak)

0

10

4.

2025.

Postići smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede za 10 % praćenjem emisija stakleničkih plinova i izračunom nacionalnih emisijskih faktora za emisije stakleničkih plinova i provedbom emisijskih faktora s pomoću nacionalnog popisa emisija stakleničkih plinova u zemlji. Referentne ukupne emisije iz poljoprivrednog tla na temelju nacionalnog inventara zemlje za 2019. iznose 122,8 kt ekvivalenta CO2.

45

C2.1I9

Zaštita od šumskih požara

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma/ugovora za kupnju vatrogasnih zrakoplova, vozila, opreme i usluga

Potpisivanje sporazuma/ugovora

-

-

-

2.

2022.

Potpisivanje sporazuma/ugovora s dobavljačima radi kupnje vatrogasnih zrakoplova, vozila, opreme i pružanja usluga s ciljem doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i smanjenju rizika od

eksplozije i širenja šumskih požara te jačanje zaštite od rizika s kojima se suočavaju građani,

infrastruktura i šume od mogućih požara.

46

C2.1I9

Zaštita od šumskih požara

Ključna etapa

Isporuka vatrogasnih letjelica, vozila i opreme

Potvrde o prihvatu izdane za isporuku vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme

-

-

-

4.

2023.

Isporuka i prihvat vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme.

47

C2.1I9

Zaštita od šumskih požara

Ključna etapa

Završetak usluga

Potvrde o prihvaćanju koje su izdane kao potvrda o prihvaćanju usluga

-

-

-

4.

2025.

Dovršenje sljedećih usluga: 1. operacije gašenja požara i osposobljavanje pilota 2. šumarske prakse i 3. usluge za 3 bespilotne letjelice – bespilotne letjelice.

48

C2.1I10

Sustav upravljanja tržištem kako bi se olakšalo otvaranje tržišta električne energije tržišnom natjecanju

Ključna etapa

Završetak, ugradnja i uvođenje sustava upravljanja tržištem te osposobljavanje osoblja

Izdavanje potvrde o konačnom prihvaćanju za sustav upravljanja tržištem i provjera završetka osposobljavanja osoblja

-

-

-

1.

2023.

Dovršetak, postavljanje i uvođenje sustava upravljanja tržištem za ciparsko tržište električne energije te osposobljavanje osoblja operatora prijenosnog sustava za uvođenje informacijskog sustava i povezane operativne postupke.

B.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 11 (C2.1I11) Završetak energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”

Cilj je mjere osigurati sigurnost opskrbe i konkurentnije veleprodajne cijene električne energije te omogućiti povećanu uporabu električne energije iz čišćih izvora, posebno iz obnovljivih izvora, povezivanjem ciparske elektroenergetske mreže s kontinentalnim sustavom EU-a.

Ulaganje se sastoji od dovršetka i puštanja u rad interkonekcije od zajedničkog interesa 3.10.2. između Cipra i Grčke, koja uključuje pretvaračku stanicu DC 1000 MW na Cipru i povezanu infrastrukturu na Cipru i Kreti, povezanu preko 898 km podmorskih kabela ISVN s kapacitetom od 1000 MW. Očekuje se da će to biti dio šireg ulaganja u izgradnju prekograničnog spojnog voda ukupne duljine 1208 km između Krete, Cipra i Izraela. Očekuje se da će različiti dijelovi projekta primiti financijska sredstva iz različitih izvora, odnosno iz Instrumenta za oporavak i otpornost, Instrumenta za povezivanje Europe, zajma Europske investicijske banke, komercijalnih zajmova i vlasničkog kapitala.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, mjere ublažavanja usmjerene na očuvanje morskog okoliša moraju se propisno poštovati tijekom provedbe projekta kako je utvrđeno u procjeni utjecaja na okoliš i građevinskoj dozvoli. Sve mjere utvrđene u okviru procjene utjecaja na okoliš i procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ koje su potrebne kako bi se osigurala usklađenost Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) integriraju se u projekt i poštuju u fazama izgradnje, rada i razgradnje infrastrukture.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera

(reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

49

C2.1I11

Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”

Ključna etapa

Početak građevinskih radova na ISVN pretvaračkoj stanici u Kofinouu i na kopnenoj infrastrukturi na Cipru

Potpisan sporazum o gradnji pretvaračke stanice u Kofinouu

-

-

-

4.

2022.

Početak građevinskih radova na pretvaračkoj stanici ISVN u Kofinouu i na kopnenoj infrastrukturi na Cipru nakon što su osigurani relevantni izvori financiranja izvan RRF-a.

50

C2.1I11

Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”

Ključna etapa

Završetak izgradnje pretvaračke stanice

Izdavanje potvrde o preuzimanju za izgradnju pretvaračke stanice

-

-

-

4.

2024.

Završetak izgradnje pretvaračke stanice uključujući ugradnju visokonaponske i upravljačke opreme

51

C2.1I11

Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”

Ključna etapa

Dovršeni i potpuno operativni objekt za elektroenergetsku interkonekciju između Cipra i Krete (Grčka)

Tim za prihvaćanje rezultata označava operativnu učinkovitost projekta;

javna objava početka rada interkonekcijskog voda

-

-

-

4.

2025.

Dovršeni i potpuno operativni objekt za elektroenergetsku interkonekciju između Cipra i Krete (Grčka) radi: 1. okončanja energetske izolacije Cipra kao države članice EU-a i 2. osiguranja sigurnosti opskrbe energijom 3. postizanja nacionalnih klimatskih ciljeva kako je navedeno u Nacionalnom klimatskom planu.

B. KOMPONENTA 2.2.: Održivi promet

Cilj je ove komponente ciparskog plana za oporavak i otpornost promicanje čišće, pametnije, sigurnije i pravednije gradske mobilnosti poticanjem modalnog prelaska s privatnih automobila na održivije načine prijevoza kao što su javni prijevoz, vožnja biciklom, hodanje i promicanje upotrebe vozila s nultim ili niskim emisijama, kao i upotrebe digitalnih sustava u prometnom sektoru.

Komponenta je u skladu s preporukama po državama članicama za ulaganja u održivi promet (4. preporuka za Cipar iz 2019. i 3. preporuka za Cipar iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

C.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C2.2R1): Uspostava inteligentnih prometnih sustava s pomoću digitalnih dvostranih tehnologija

Cilj je mjere poboljšati tehnološku infrastrukturu, omogućiti bolje i učinkovitije praćenje infrastrukture i uvesti pametne značajke u nju.

Reforma se sastoji od razvoja i provedbe inteligentnog prometnog sustava kako bi se poboljšalo upravljanje mobilnošću u gradskim područjima i ciparskoj mreži TEN-T, među ostalim poboljšanjem suradnje među različitim dionicima. Reforma uključuje isporuku, ugradnju i povezivanje s nacionalnom pristupnom točkom 300 senzora. Očekuje se da će ta oprema biti osnova za digitalizaciju mreža fizičke mobilnosti u geografskom informacijskom sustavu (GIS) i integraciju usluga mobilnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Osigurati regulatorni okvir za interoperabilnu i učinkovitu infrastrukturu za punjenje električnih vozila (EV) i učinkovito tržište punjenja električnih vozila

Cilj je mjere olakšati stvaranje učinkovite infrastrukture za elektromobilnost za punjenje električnih vozila.

Reformom se nastoji uspostaviti mehanizam za i. provedbu i praćenje tržišta punjenja električnih vozila i ii. koordinaciju analize podataka kako bi se omogućilo učinkovito praćenje mreže i osigurala usklađenost s nacionalnim pravom i pravom EU-a.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u zagađenim urbanim područjima

Cilj je reforme pružiti regulatorni okvir za stvaranje poticaja za zamjenu starih i onečišćujućih željezničkih vozila te pružiti poticaje za upotrebu održivih rješenja za putovanje na posao i mobilnost.

Tom se reformom uspostavlja pravni okvir kojim se omogućuje provedba mjera usmjerenih na isključivanje onečišćujućih vozila iz ključnih područja, kao što su zone bez emisija, nameti za prometovanje vozila na određenim područjima i obvezna upotreba električnih vozila u određenim prometnim djelatnostima. Reformu podupire ulaganje 3 (promicanje raširene upotrebe električnih vozila, električnih vozila i alternativnih prijevoznih sredstava).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1 (C2.2I1): Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za povećanje pristupačnosti

Ciljevi mjera su stvaranje potrebne infrastrukture za poboljšanje gradske mobilnosti s opcijama koje su prihvatljivije za okoliš, poboljšanje gradskog okoliša i sigurnosti na cestama u Limasolu i Larnaki. Ulaganje uključuje i mjere za poboljšanje dostupnosti i sigurnog kretanja pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom u svim urbanim središtima.

Točnije, ulaganje se sastoji od uvođenja biciklističkih putova, autobusnih trakova i relevantne opreme ITS-a (tj. sustava pametnog semafora sa sustavom prioriteta za autobus), kao i uvođenja biciklističkih stalaka, autobusnih skloništa i poboljšanja uvjeta sigurnosti na cestama na odabranim križanjima. To uključuje i izgradnju parkirališta i pripadajuće opreme ITS-a, kao i nadogradnje postojeće cestovne mreže u gradskim središtima (npr. pješačke staze, prijelazi za pješake, bicikliste i/ili osobe s invaliditetom, sustavi upozoravanja za slabovidne osobe, parkirališta za bicikle, rampe za pješake).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 2 (C2.2I2): Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost

Ciljevi mjera su stvaranje potrebne infrastrukture za olakšavanje prelaska na elektromobilnost i doprinos uvođenju mjesta za punjenje.

Ulaganje se sastoji od tri podmjere: i. postavljanje javno dostupnih postaja za brzo punjenje električnih vozila; ii. program bespovratnih sredstava za postavljanje javno dostupnih mjesta za punjenje u prostorijama poduzeća i lokalnih vlasti; i iii. program bespovratnih sredstava za punjenje električnih vozila iz obnovljivih izvora energije (RES).

Podmjera 1: postavljanje javno dostupnih stanica za brzo punjenje električnih vozila

Ulaganje se sastoji od postavljanja 10 postaja za brzo punjenje kao demonstracijskog projekta za promicanje elektromobilnosti. Njome se osigurava pristup infrastrukturi za brzo punjenje električnih vozila i stoga se očekuje da će pridonijeti uklanjanju inhibicija potrošača u pogledu autonomije električnih vozila. 10 stanica za brzo punjenje mora biti smješteno na javno dostupnim mjestima kao što su bolnice, velika javno dostupna parkirališta ili izvan zgrada javnih službi (kao što su ministarstva ili sudovi).

Podmjera 2: program bespovratnih sredstava za postavljanje javno dostupnih mjesta za punjenje u prostorijama poduzeća i lokalnih vlasti

Programom se promiče postavljanje mjesta za punjenje u javno dostupnim područjima u vlasništvu poduzeća ili lokalnih tijela.

Podmjera 3: program bespovratnih sredstava za punjenje električnih vozila iz obnovljivih izvora energije

Programom se osiguravaju financijski poticaji za promicanje razvoja potrebne infrastrukture za elektromobilnost, posebno punjenjem električnih vozila iz obnovljivih izvora. Program bespovratnih sredstava uključuje postavljanje fotonaponskih sustava i opreme za punjenje u stambenim objektima za punjenje električnih privatnih vozila i financiranje lokalnih/javnih tijela za izgradnju javnih mjesta za punjenje električnih vozila. Očekuje se da će se električna energija za javna mjesta za punjenje u velikoj mjeri proizvoditi iz obnovljivih izvora energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (C2.2I3): Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj je mjere promicati kupnju električnih vozila, lakih vozila (tj. automobila koji emitiraju manje od 50 g/km CO2), električnih bicikala i javnih ili nemotoriziranih načina prijevoza (poput autobusa, bicikala), uz istodobno postupno uklanjanje starijih onečišćujućih vozila iz prometa. Očekuje se da će ulaganja biti dopuna 3. reformi (postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju okoliš, posebno u onečišćenim područjima).

Ulaganje se sastoji od tri podmjere: i. pokrenuti prijelaz na elektromobilnost u državnom sektoru; ii. programa potpore za kupnju električnih vozila; i iii. shemu odlaganja za vozila koja najviše onečišćuju u kombinaciji s poticajima za mogućnosti mobilnosti bez ili s niskom razinom emisija.

Podmjera 1: pokrenuti prijelaz na elektromobilnost u državnom sektoru

Ulaganje uključuje mjere kojima je cilj potaknuti postupnu zamjenu vladinog voznog parka konvencionalnim vozilima električnim vozilima i promicati prelazak na elektromobilnost. To uključuje kupnju 100 električnih vozila za potrebe opće države i ugradnju odgovarajućih mjesta za punjenje u prostorima vlade. Osim toga, Pošta zamjenjuje cijeli vozni park motocikla električnim motociklima.

Očekuje se da će to poslužiti kao demonstracijski projekt za promicanje elektromobilnosti šire javnosti.

Podmjera 2: program potpore za kupnju električnih vozila

Programom se bespovratnim sredstvima osiguravaju poticaji za kupnju i registraciju električnih vozila te kupnju električnih bicikala. Izravno je povezan s reformom 3 „Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u zagađenim gradskim područjima”, kao paralelna, potporna i komplementarna mjera.

Podmjera 3: shema odlaganja za vozila koja najviše onečišćuju u kombinaciji s poticajima za mogućnosti mobilnosti bez ili s niskom razinom emisija

Programom se potiču vozači automobila da odustanu od starijih i onečišćivačnijih vozila u zamjenu za alternativne mogućnosti mobilnosti, kao što je kupnja niskovozila ili električnih bicikala i/ili besplatnih godišnjih autobusnih karata. Očekuje se da će uklanjanje starijih vozila pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometa, kao i ublažavanju njegova učinka na onečišćenje zraka, vode, tla i buke. Otpadna vozila recikliraju ovlašteni subjekti koji se bave recikliranjem. Prednost se daje najstarijim vozilima koja će biti odbačena.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

C.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera

(reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

52

C2.2R1

Uspostava inteligentnih prometnih sustava s pomoću digitalnih dvostranih tehnologija

Cilj

Isporuka i ugradnja najmanje 150 senzora

-

Broj

0

150

1.

2024.

Isporuka, instalacija i povezivanje na nacionalnu pristupnu točku najmanje 150 prometnih senzora radi digitalizacije mreža i potpore razvoju inteligentnog transportnog sustava.

53

C2.2R1

Uspostava inteligentnih prometnih sustava s pomoću digitalnih dvostranih tehnologija

Cilj

Isporuka i ugradnja ukupno 300 senzora

-

Broj

150

300

4.

2025.

Isporuka, instalacija i povezivanje na nacionalnu pristupnu točku ukupno 300 prometnih senzora radi digitalizacije mreža i potpore razvoju inteligentnog transportnog sustava.

54

C2.2R2

Osigurati regulatorni okvir za interoperabilnu i učinkovitu infrastrukturu za punjenje električnih vozila (EV) i učinkovito tržište punjenja električnih vozila

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakonodavstva koje se odnosi na mjesta za punjenje električnih vozila

Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva

-

-

-

4.

2024.

Stupanje na snagu zakonodavstva o infrastrukturi za punjenje električnih vozila (EV) i učinkovitom tržištu punjenja električnih vozila.

Regulatornim okvirom promiču se: 1. mehanizam za provedbu i praćenje tržišta punjenja električnih vozila; i 2. koordiniranu analizu podataka kojom se omogućuje učinkovito praćenje mreže i osigurava usklađenost s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.

55

C2.2R3

Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u zagađenim urbanim područjima

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakonodavnih/upravnih akata povezanih s postupnim ukidanjem vozila koja najviše onečišćuju okoliš

Odredba u zakonodavnim/upravnim aktima kojom se označava stupanje na snagu zakonodavstva

-

-

-

4.

2023.

Stupanje na snagu zakonodavnih/upravnih akata o isključivanju onečišćujućih vozila iz ključnih područja/operacija.

Zakonodavnim/upravnim aktima stvara se pravna osnova za provedbu mjera ograničavanja koje se odnose na promet motornih vozila s ciljem postupnog ukidanja vozila koja najviše onečišćuju okoliš.

56

C2.2R3

Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u zagađenim urbanim područjima

Ključna etapa

Provedba najmanje dviju mjera usmjerenih na isključivanje onečišćujućih vozila

Provedba dviju mjera

-

-

-

4.

2025.

Učinkovite su barem dvije mjere usmjerene na isključivanje onečišćujućih vozila iz ključnih područja/aktivnosti, kao što su zone bez emisija, primjena pristojbi za prometovanje vozila u određenim područjima, primjena obveznih mjera za upotrebu električnih vozila u određenim prijevoznim djelatnostima ili jednakovrijedne mjere.

57

C2.2I1

Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za povećanje pristupačnosti

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za građevinske radove na održivoj prometnoj infrastrukturi i pomoćnim instalacijama

Potpisani ugovori

-

-

-

2.

2024.

Potpisivanje ugovora za 1. izgradnju biciklističkih putova, autobusnih trakova i parkirališta; postaje za vožnju iz Projekta održive gradske mobilnosti (SUMP) i 2. osiguravanje pomoćnih objekata povezanih s održivim prijevozom, uključujući objekte za parkiranje bicikala i prijelaze za pješake, bicikliste i/ili osobe s invaliditetom.

58

C2.2I1

Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za povećanje pristupačnosti

Cilj

Završetak građevinskih radova za najmanje 62 km održivih prometnih pravaca

-

Broj

0

62

1.

2026.

Završetak građevinskih radova za najmanje 62 km održivih prometnih pravaca, uključujući najmanje 40 km biciklističkih putova, najmanje 14 km autobusnih prometnih traka i najmanje 8 km pješačkih staza.

59

C2.2I1

Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za povećanje pristupačnosti

Cilj

Završetak građevinskih radova za najmanje 645 pomoćnih postrojenja povezanih s održivim prijevozom

-

Broj

0

645

1.

2026.

Završetak građevinskih radova na najmanje 645 pomoćnih postrojenja povezanih s održivim prijevozom, uključujući najmanje 5 mjesta za parkiranje i nastavljanje putovanja javnim prijevozom (eng. park and ride), najmanje 40 prijelaza, najmanje 300 rampi i najmanje 300 čvorišta za bicikle.

60

C2.2I2

Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost

Cilj

Postavljanje najmanje 330 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore

-

Broj

0

330

4.

2023.

Zahvaljujući potpori koja se dodjeljuje u okviru programa potpore, najmanje 330 mjesta za punjenje kupljeno je i instalirano u javnim zgradama, lokalnim tijelima, malim i srednjim poduzećima (MSP) i/ili privatnim kućanstvima.

61

C2.2I2

Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost

Cilj

Postavljanje najmanje 1 200 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore

-

Broj

330

1 200

Q4

2025.

Zahvaljujući potpori koja se dodjeljuje u okviru programa potpore, u javnim zgradama, lokalnim tijelima vlasti, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) i/ili privatnim kućanstvima kupljeno je i instalirano najmanje 1200 mjesta za punjenje (npr. uobičajeno, dvostruko, brzo punjenje i fotonaponsko punjenje).

62

C2.2I3

Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj

Kupnja električnih vozila, električnih bicikala (najmanje 2 050) zbog dodijeljene potpore

-

Broj

0

2 050

4.

2023.

Zahvaljujući potpori dodijeljenoj u okviru programa potpore kupljeno je najmanje 2 050 električnih vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-L7e i bicikala.

63

C2.2I3

Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj

Kupnja električnih vozila, električnih bicikala (najmanje 5 750) zbog dodijeljene potpore

-

Broj

2 050

5 750

4.

2025.

Zahvaljujući potpori dodijeljenoj u okviru programa potpore kupljeno je najmanje 5 750 električnih vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-L7e i bicikala.

64

C2.2I3

Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj

Uništenje vozila s visokim emisijama zahvaljujući odobrenoj potpori

-

Broj

0

1 000

4.

2023.

Zahvaljujući potpori koja se dodjeljuje u okviru programa potpore najmanje 1000 vozila s visokim emisijama odbačeno je i zamijenjeno električnim biciklima, godišnjim autobusnim kartama i vozilima bez emisija ili niskim emisijama (ispod 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj

Uništenje vozila s visokim emisijama zahvaljujući odobrenoj potpori

-

Broj

1 000

3 150

4.

2025.

Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore najmanje 3150 (do 3500) vozila s visokim emisijama uklonjeno je i zamijenjeno električnim biciklima, godišnjim autobusnim kartama i vozilima s niskim emisijama (ispod 50 g CO2/km).

D. KOMPONENTA 2.3.: Pametno i održivo upravljanje vodama

Ta komponenta ciparskog plana za oporavak i otpornost bavi se neučinkovitostima u upravljanju vodama. Ciljevi su te komponente osigurati odgovarajuću i neprekinutu opskrbu kvalitetnom vodom za piće, maksimizirati infrastrukturu za sustave odvodnje otpadnih voda, pročišćavanje otpadnih voda i ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda u poljoprivredi; smanjenje gubitka vode, zahvaćanje vode i podzemnih voda, poboljšanje infrastrukture za borbu protiv poplava, poboljšanje operativne učinkovitosti usluga koje se pružaju potrošačima tehnološkim napretkom i uspostavljanje transparentnosti financijskih transakcija.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o upravljanju vodama (3. preporuka za Cipar iz 2020. i 4. preporuka za Cipar iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

D.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma upravljanja vodnim resursima

Cilj je mjere utvrditi mjere za uklanjanje strukturnih slabosti u upravljanju vodnim resursima na Cipru te za poboljšanje njegove učinkovitosti i održivosti.

Reforma se sastoji od uspostave Radne skupine na visokoj razini („Radna skupina”) pod vodstvom Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša sa sudionicima iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Glavne uprave za europske programe, koordinaciju i razvoj te svih odbora za vodoopskrbu i odvodnju, kao i tijela lokalne uprave koja bi predstavljala sve dionike u nacionalnom upravljanju vodama. Radna skupina služi kao tijelo za suradnju između različitih tijela za upravljanje vodama i kao koordinacijsko i nadzorno tijelo za provedbu ulaganja i mjera koje treba predložiti. Radna skupina predlaže akcijski plan s potrebnim regulatornim mjerama i mjerama prilagodbe koje treba provesti u sljedećih 10 do 15 godina. Ciljevi predloženog akcijskog plana su i. povećanje operativne učinkovitosti spajanjem okružnih voda, kanalizacijskih odbora, ii. smanjenje neprihodonosne vode, iii. poboljšanje uporabe vode i iv. poboljšanje sigurnosti i održivog rada infrastrukture Odjela za razvoj voda. Radna skupina koordinira i prati provedbu akcijskog plana i pruža potrebnu tehničku pomoć relevantnim tijelima za upravljanje vodama za provedbu reformskih mjera, kao i ulaganja uključenih u sastavnicu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 1 (C2.3I1): Zamjena pokretne rampe Choirokitia‑Famagusta

Cilj je mjere povećati sigurnost opskrbe vodom s pomoću poboljšane infrastrukture transportnih traka s povećanim kapacitetom kanala između ključnih izvora vode (kao što su postrojenja za pročišćavanje vode) i područja potrošnje. Ulaganjem se pridonosi i smanjenju gubitka vode i nastanku kvarova, poboljšanju kvalitete vode miješanjem desalinizirane i rafinirane vode prije nego što ona stigne do krajnjih potrošača te ostvarivanju ušteda energije smanjenim crpljenjem vode.

Mjera se sastoji od izgradnje zamjene postojeće vodne pokretne rampe. Projekt uključuje provođenje topografskih studija i procjena utjecaja na okoliš. Nakon navedenih preliminarnih koraka i izdavanja potrebnih dozvola, Odjel za razvoj voda dodjeljuje građevinske radove izvođaču radova koji će se na temelju postupaka javne nabave odabrati za izvođenje radova.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C2.3I2): Uređaji za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode

Ciljevi su mjere poboljšati kvalitetu vode, smanjiti potrošnju energije i trošak proizvodnje vode za piće ograničavanjem potrebe za desalinizacijom vode te smanjiti poremećaje u opskrbi i distribuciji vode.

Mjera se sastoji od obnove uređaja za pročišćavanje vode u gradovima Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou. To uključuje zamjenu postojeće infrastrukture za kloriranje tih pet uređaja za pročišćavanje vode, ugradnju jedinica za poliranje aktivnog ugljena za Limassol, Asprokremmos i Tersefanou, proširenje kapaciteta postrojenja za pročišćavanje vode Asprokremmos za 10 000 m³ na dan te nadogradnju sustava praćenja i kontrole te sustava automatizacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (C2.3I3): Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za razvoj voda

Cilj je mjere poboljšati učinkovitost upravljanja vodnim resursima i povećati operativni kapacitet nadležnih tijela. Cilj je mjere smanjiti rizik od poremećaja u poslovanju osiguravanjem različitih sustava protiv kibernapada i fizičkih napada, smanjiti potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova povećanjem učinkovitosti, smanjiti neprihodonosnu vodu u navodnjavanju poboljšanjem infrastrukture i kapaciteta za praćenje te smanjiti visoki rizik od onečišćenja i učinak dugotrajnih suša pažljivim upravljanjem vodnim resursima i predviđanjem.

Mjera se sastoji od stvaranja integrirane platforme koja se sastoji od niza podsustava na kojima svaki od njih mora rješavati ključne izazove, uključujući kvalitetu vode, upravljanje poplavama, upravljanje potražnjom za vodom i raspodjelu vode u svrhu navodnjavanja, energetsku učinkovitost te kibernetičku i fizičku sigurnost. Provedba mjera uključuje: i. postavljanje 500 hidrauličkih senzora i senzora kvalitete u svim jezerima, rezervoarama, rijekama, kao i u vodoopskrbnu mrežu, sve do razine zajednica; ii. ugradnju mjerača energije za praćenje potrošnje energije u crpnim stanicama koje se prenose i pohranjuju u bazi podataka; iii. softversku platformu povezanu s pametnom analizom i metodama za pomoć u postupku donošenja odluka u vezi s proizvodnjom vode iz različitih izvora (desalinizacija i pročišćavanje vode iz rezervoara) uzimajući u obzir sigurnost opskrbe vodom, troškove proizvodnje vode u različitim sustavima i prognoze suše. Osim toga, mjerom se rješavaju izazovi u području kibersigurnosti i fizičke sigurnosti s pomoću alata za poboljšanje zaštite IKT sustava. Projekt se provodi sljedećim redoslijedom aktivnosti: detaljna analiza zahtjeva uz pomoć specijaliziranih savjetnika; nabava i postavljanje opreme; te provedba, procjena i puštanje u rad IT podsustava.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4 (C2.3I4): Pametno upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama

Cilj je te mjere poboljšati operativnu i energetsku učinkovitost digitalizacijom Odbora za kanalizaciju i odvodnju u Larnaci, Uprave za vode u Larnaci i Uprave za vode u Limassolu, posebno poboljšanjem rada i usluga organizacija te integriranjem informatičkih sustava koji se trenutačno upotrebljavaju u jedinstvenom sustavu za rad u okviru usluga računalstva u oblaku.

Mjera se sastoji od niza pametnih i digitalnih nadogradnji u svakoj od triju organizacija: i. odbor za kanalizaciju i odvodnju u Larnaki provodi tehničko-gospodarsku studiju radi mapiranja njezina energetskog otiska i utvrđivanja potencijala za smanjenje potrošnje energije, primjerice putem solarnih rješenja i rješenja za bioplin. Ugrađuje pametna brojila, senzore i sustave za bilježenje hidrološke ravnoteže kako bi se omogućilo pravodobno otkrivanje oštećenih cjevovoda i praćenje patogena. ii. vodni odbor u Larnaki instalira senzore kvalitete vode i tlaka u distribucijskim mrežama te se stoga očekuje da će najmanje 50 % svojih konvencionalnih potrošačkih brojila zamijeniti pametnim brojilima. Osim toga, razvijat će alat za potporu odlučivanju o dvostrukim digitalnim komunikacijama i bazu podataka. Ti sustavi prikupljaju informacije iz ugrađenih senzora, pametnih vodomjera i postojećih sustava koji se kombiniraju kako bi se točno procijenili protok vode, tlak i kvaliteta vode za pravodobno otkrivanje događaja. iii. odbor za vode u Limassolu zamjenjuje konvencionalna brojila potrošača automatiziranim pametnim brojilima i postavlja senzore tlaka i kvalitete za praćenje infrastrukture i razvoj inovativnih usluga za korisnike, kao što je rano upozorenje u slučaju propuštanja. Nadalje, očekuje se da će se njime osmisliti prilagođeni softver koji uključuje sve njegove aktivnosti i poduprijeti donošenje odluka temeljenih na podacima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 5 (C2.3I5): Mjere protiv poplava i skupljanje vode

Cilj je mjere ublažiti negativne učinke na zdravlje ljudi, okoliš, kulturne lokalitete i prihode od poplava upravljanjem poplavnim rizicima. Poseban cilj koji proizlazi iz mjera koje treba provesti jest smanjenje erozije prouzročene ekstremnim otjecanjem u poljoprivrednim i gradskim područjima.

Mjera se sastoji od niza mjera protiv poplava i prikupljanja vode. Radovi se koncentriraju na tri područja: Livadiju, Kladeriju i središte Nikozije, kako slijedi: i. u Livadiji, općina Larnaka modernizirat će i ugraditi poplavne kanale poboljšanjem riječnog dna i riječnih obala. ii. Općina Ypsonas na području Kladeri gradi cijelu mrežu za prikupljanje oborinskih voda duljine 4 600 metara kako bi se pokrilo područje koje završava u 35 apsorpcijskih jama. iii. u Nikoziji općina Nikozija već je odabrala osam područja na kojima će se graditi cjelovit sustav odvodnje. Radovi uključuju rekonstrukciju ulica i kolnika te proširenje mreže kišnice.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 6 (C2.3I6): Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom za regije Nikozije i Larnake

Cilj je mjere povećati adekvatnost vode za potrebe nikozijskih i vodnih odbora u Larnaki.

Mjerom se predviđa izgradnja tri nove generacije vodospremnih spremnika od staklenih vlakana od ukupno 26 000 m³ u regiji Nikozija i izgradnja spremnika vode od 10 000 m³ na određenom području u Klaviji u Larnaki.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 7 (C2.3I7): Infrastruktura istočne Nikozije za ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda

Cilj je mjere povećanje skladišnog kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u području Vathia Gonia kako bi se omogućilo iskorištavanje cjelokupne količine pročišćenih otpadnih voda. To se postiže izgradnjom potrebne infrastrukture za trenutačnu upotrebu vode, izbjegavanjem svakog ispuštanja i zadovoljavanjem postojećih potreba poljoprivrednika povezanih s mrežom za navodnjavanje.

Projekte provodi Odjel za razvoj voda, a uključuju i crpljenje, prijenos, distribuciju i skladištenje pročišćenih otpadnih voda iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Vathia Gonia koje se nalazi u istočnoj Nikoziji. Pročišćena voda upotrebljava se u svrhu navodnjavanja u određenim poljoprivrednim regijama koje se nalaze na širem istočnom području Nikozije pod kontrolom Republike Cipra, čime se izbjegava ispuštanje.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 8 (C2.3I8) Zaštita morskog ekosustava od opasnosti zbog izlijevanja nafte

Cilj je mjere zaštititi morske ekosustave poboljšanjem operativne sposobnosti Odjela za ribarstvo i istraživanje mora za brzo, primjereno i učinkovito reagiranje na incidente od onečišćenja naftom do onečišćenja mora.

Mjera se sastoji od kupnje triju plovila za deterdžente s mogućnošću autonomnih društava za prikupljanje nafte, od kojih dva djeluju u blizini obale, a veća na otvorenom moru, kao i kupnja dviju samostalnih jedinica za raspršivanje nafte iz raspršenog zraka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

D.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

66

C2.3R1

Reforma upravljanja vodnim resursima

Ključna etapa

Donošenje akcijskog plana za upravljanje vodnim resursima

Objava akcijskog plana na web-mjestu Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša

-

-

-

2.

2025.

Donošenje akcijskog plana za upravljanje vodnim resursima s regulatornim mjerama i mjerama prilagodbe. Ciljevi predloženog plana djelovanja su: 1. pomoć pri spajanju okružnih voda i kampova; odvodnje, 2. smanjenje neprihodonosnih voda 3. radi poboljšanja uporabe vode i 4. poboljšanje sigurnosti i održivog funkcioniranja infrastrukture Odjela za razvoj voda.

67

C2.3I1

Zamjena pokretne rampe Choirokitia‐Famagusta

Ključna etapa

Priprema natječajne dokumentacije i objava poziva na podnošenje ponuda

Objavljeni poziv na podnošenje ponuda za radove zamjene pokretne rampe

-

-

-

3.

2023.

Priprema dokumentacije za nadmetanje i objava poziva na podnošenje ponuda nakon dovršetka detaljnog projekta zamjene pokretne rampe Choirokitia‐Famagusta, uključujući troškovnik količine prema količini, topografiju, dozvole, druge tehničke studije i studije o okolišu te izdavanje dozvola. Dovršena procjena utjecaja na okoliš iz Zakona o projektima (127(I)/2018)/postupci javne nabave (Zakon 73(I)/2016).

68

C2.3I1

Zamjena pokretne rampe Choirokitia‐Famagusta

Cilj

Ugradnja novog cjevovoda ukupne duljine 20 km

 

Broj

0

20

2.

2026.

Završetak izgradnje i postavljanja novog cjevovoda ukupne duljine 20 km i rad opreme. Izvedene radove provjerava kvalificirani tehnički ured.

69

C2.3I2

Uređaji za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode

Ključna etapa

Završetak radova na postavljanju jedinica za poliranje s aktivnim ugljenom u Tersefanouu, Asprokremmosu i Limassolu uređajima za pročišćavanje vode

Potvrde inženjera projekta za svaki od tri ugovora

-

-

-

1.

2024.

Završetak radova za ugradnju jedinica za poliranje s aktivnim ugljenom

a) 30 000 m³/dnevnog kapaciteta za postrojenje za pročišćavanje vode Tersefanou;

b) kapacitet od 30 000 m³/dan za uređaj za pročišćavanje vode u Asprokremmosu; i

c) 20000 m³/dnevnog kapaciteta uređaja za pročišćavanje vode u Limassolu.

70

C2.3I2

Uređaji za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode

Cilj

Završetak proširenih radova i sustava automatizacije u postrojenju za pročišćavanje vode Asprokremmos

Broj

0

10 000

4.

2025.

Dovršetak radova koji su rezultirali proširenjem kapaciteta postrojenja za pročišćavanje vode Asprokremmos za 10000 m³ dnevno, uključujući nadogradnju sustava praćenja i kontrole te sustava automatizacije.

71

C2.3I3

Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za razvoj voda

Ključna etapa

Dovršavanje detaljne analize zahtjeva i projektnog dokumenta sustava

Upravljački odbor Odjela za razvoj voda odobrava detaljnu analizu zahtjeva i projektni dokument sustava

-

-

-

2.

2022.

U dokumentu analize zahtjeva i projekta sustava opisuju se svi aspekti, značajke i funkcionalnosti sustava, uključujući: senzore kvalitete, operativne senzore (kao što su protok, razina i tlak), mjeračie energije, komunikacijske uređaje, informatičku opremu (hardver, softver). Detaljna analiza zahtjeva i oblikovanje sustava određuju točan broj i vrstu opreme potrebne za ovaj projekt.

72

C2.3I3

Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za razvoj voda

Cilj

Isporuka i postavljanje najmanje 50 % opreme

% (postotak)

0

50

1.

2024.

Isporuka i postavljanje najmanje 50 % ukupnog broja jedinica koje su propisane u analizi detaljnih zahtjeva i projektiranju sustava (senzori kvalitete, komunikacijski uređaji i mjerači kvalitete).

73

C2.3I3

Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za razvoj voda

Ključna etapa

Dovršetak potpuno funkcionalnog integriranog sustava upravljanja vodama za praćenje i kontrolu

Tim Odjela za razvoj vodnog gospodarstva i odgovorni službenik odobravaju rad i funkcionalnost cijelog sustava

-

-

-

2.

2026.

Dovršenje integriranog sustava za praćenje i upravljanje kontrolom, koji uključuje provjeru je li sustav sposoban otkriti, u ranoj fazi, događaje koji zahtijevaju hitno djelovanje osoblja Odjela za razvoj voda. Sustav mora biti sposoban automatski odgovoriti na određene događaje i istodobno upozoriti operatere i/ili javnost. Sustav mora biti sposoban prikupljati i analizirati veliku količinu podataka koji se mogu upotrijebiti za predviđanje i za potporu u donošenju odluka.

74

C2.3I4

Pametno upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama

Cilj

Isporuka i postavljanje fotonaponskih ćelija u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Larnake

Broj

0

700

1.

2023.

Isporuka i postavljanje fotonaponske opreme u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Larnake koji proizvodi energiju od najmanje 700 KW.

75

C2.3I4

Pametno upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama

Cilj

Isporuka i ugradnja najmanje 200 senzora kvalitete i tlaka

Broj

0

200

4.

2024.

Dovod i instalacija najmanje 200 senzora kvalitete i tlaka u vodovodnoj mreži Larnaka i Limassol.

76

C2.3I4

Pametno upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama

Cilj

Ugradnja i rad najmanje 100 000 pametnih brojila

Broj

0

100 000

2.

2026.

U funkciji je najmanje 100 000 pametnih brojila (iščitavanja potrošnje) i cjelovit pametni sustav mjerenja potrošnje vode, sustav praćenja te instalirani i operativni kontrolni i potporni sustavi u Larnaki i Limassolu.

77

C2.3I5

Mjere protiv poplava i skupljanje vode

Ključna etapa

Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i kolnika u područjima Nikozije

Tim za vođenje projekta potvrđuje dovršetak izgradnje

-

-

-

4.

2022.

Završetak izgradnje drenažne mreže i obnova ulica i kolnika u Agiosu Antoniosu, gradu Old, Likavitosu i Agioi Omologitesu u Nikoziji ukupne duljine oko 6,5 km.

78

C2.3I5

Mjere protiv poplava i skupljanje vode

Ključna etapa

Završetak građevinskih radova na sustavu za prikupljanje i recikliranje kišnice u području Kladeri

Tim za vođenje projekta potvrđuje dovršetak izgradnje

-

-

-

2.

2024.

Završetak izgradnje sustava za prikupljanje i recikliranje kišnice koji obuhvaća ukupno područje sustava skupljanja vode od 4,5 km u području Kladeri.

79

C2.3I5

Mjere protiv poplava i skupljanje vode

Ključna etapa

Završetak građevinskih radova na kanalu za poplave u Livadiji

Tim za vođenje projekta potvrđuje dovršetak izgradnje

Q4

2025.

Završetak građevinskih radova na kanalu za poplavljivanje s ukupnim kapacitetom od približno 30 000 m³ u Livadiji.

80

C2.3I6

Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom za regije Nikozije i Larnake

Cilj

Završetak izgradnje dvaju spremnika od stakla obloženog čelika

Broj

0

16 000

1.

2023.

Završetak izgradnje dvaju staklenih čeličnih spremnika ukupnog kapaciteta 16000 m³.

81

C2.3I6

Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom za regije Nikozije i Larnake

Cilj

Završetak izgradnje triju staklenih čeličnih spremnika i 1 betonskog spremnika za vodu

Broj

16 000

36 000

2.

2025.

Završetak izgradnje triju staklenih čeličnih spremnika i jednog spremnika betonske vode ukupnog kapaciteta 36 000 m³.

82

C2.3I7

Infrastruktura istočne Nikozije za ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za izgradnju zimskog spremnika za skladištenje

Ugovori koje potpisuje dužnosnik za ovjeravanje

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje ugovora za izgradnju zimskog spremnika kapaciteta najmanje 1 400 000 m³, cjevovoda i pomoćnih radova.

83

C2.3I7

Infrastruktura istočne Nikozije za ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda

Ključna etapa

Dovršetak i isporuka potpuno operativne infrastrukture za pročišćavanje otpadnih voda

Projektni inženjer izdaje potvrdu o preuzimanju za dovršetak izgradnje, koju provjerava projektni tim za provedbu projekta

-

-

-

2.

2026.

Infrastruktura za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući zimski spremnik kapaciteta od najmanje 1 400 000 m³ cjevovoda i dodatnih radova koji su dovršeni, isporučeni i potpuno operativni.

84

C2.3I8

Zaštita morskog ekosustava od opasnosti zbog izlijevanja nafte

Ključna etapa

Isporuka, pregled kvalitete radi provjere njihove operativne učinkovitosti i prihvaćanja triju plovila i dvaju sustava za raspršivanje iz zraka

Izvješćivanje stručnjaka i izdavanje certifikata o kvaliteti o operativnoj učinkovitosti i prihvaćanju plovila i sustava za prskanje iz zraka

-

-

-

1.

2023.

Isporuka, pregled kvalitete radi provjere njihove operativne učinkovitosti i prihvaćanja triju plovila (jedno plovilo duljine 25 m približno za ribolov unutar ciparskog isključivog gospodarskog pojasa i dva plovila duljine 8 – 11 m približno za ribolov u obalnim vodama i dva sustava za raspršivanje iz zraka.

E. KOMPONENTA 3.1.: Novi model rasta i diversifikacija gospodarstva

Komponenta se bavi izazovima ciparskog gospodarstva u pogledu konkurentnosti, produktivnosti i ulaganja, kao i prevelikog oslanjanja na određene gospodarske sektore, kao što je turizam.

Cilj je komponente pomoći gospodarstvu da prijeđe na novi model gospodarskog rasta (održivo poslovanje i trgovinski centar Europe) rješavanjem sektorskih izazova kako slijedi:

Primarni sektor: cilj je razviti konkurentan poljoprivredni sektor prvenstveno s pomoću poljoprivredne tehnologije i snažne suradnje s poduzećima, razvoj ustanova visokog obrazovanja i istraživačkih centara.

Sekundarni sektor: cilj je razviti konkurentan sektor lake proizvodnje koji je usmjeren na područja kao što su zelena tehnologija i poljoprivredna tehnologija.

Održivi turizam: cilj je razviti snažni agroturizam i održivu infrastrukturu za turizam te razviti zdravstveni turizam s pomoću konkurentne i ugledne zdravstvene skrbi.

Kružno gospodarstvo (s naglaskom na gospodarenje otpadom): cilj je pomoći u prelasku na kružno gospodarstvo boljom upotrebom sirovina, smanjenjem otpada, podizanjem svijesti o održivom razvoju i prijelazom na obnovljivu energiju kako bi se ublažila klimatska kriza, zaštitilo socijalno blagostanje i izgradilo otporno gospodarstvo. Komponenta pridonosi rješavanju preporuka za pojedine zemlje koje se odnose na „cilj ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju” i „o gospodarenju otpadom i vodama” (3. preporuka za Cipar iz 2020.), „usmjerenu investicijsku politiku na održivi promet, okoliš” i „o okolišu, posebno upravljanju otpadom i vodama” (4. preporuka za Cipar iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

E.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Podkomponenta 3.1.1. Otporni i konkurentni primarni sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnologiji

Cilj je reforme odgovoriti na izazove u primarnom sektoru, uključujući nisku produktivnost i nedostatak tehnološkog znanja, uspostavom centraliziranog operativnog modela putem snažne suradnje između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i javnih sveučilišta.

Reforma se sastoji od osnivanja ciparskog instituta za poljoprivredno istraživanje kao centra izvrsnosti u poljoprivredi, stočarstvu i zaštiti okoliša te jačanja suradnje između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i sveučilišta u razvoju novih kurikuluma.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Internetska platforma za poboljšanje simetrije trgovine i informacija u lancu opskrbe svježim proizvodima koja se temelji na oblaku

Ciljevi su reforme rješavanje dugotrajnih nedostataka opskrbnog lanca svježih proizvoda, posebno u pogledu sljedivosti, narušavanja tržišnih cijena i asimetrije informacija, što oslabljuje položaj proizvođača na tržištu.

Reforma se sastoji od novog zakona o nepoštenim praksama u transakcijama na tržištu svježih lokalnih proizvoda i upravljanju platformom za bilježenje transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetsko poboljšanje populacije ovaca i koza Cipra

Cilj je reforme povećati produktivnost i održivost primarnog sektora promicanjem agrotehnologije, naprednog razmnožavanja i genomskog poboljšanja ovaca i koza kako bi se optimizirala proizvodnja mliječnih proizvoda.

Reforma se sastoji od potpore uzgajivačima ovaca i koza u poboljšanju njihova vođenja evidencije na poljoprivrednom gospodarstvu, njihovih postupaka proizvodnje, procjene kvalitete proizvoda i sudjelovanja u nacionalno financiranom projektu AGRICYGEN, koji im pruža napredno znanje i smjernice o genetskim zaslugama njihovih životinja. Time se poljoprivrednicima omogućuje donošenje utemeljenih odluka o uzgoju životinja kako bi se poboljšala produktivnost, prvenstveno u pogledu proizvodnje mlijeka.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 1 (C3.1I1): Izgradnja zajedničke infrastrukture za morsku akvakulturu (luke i kopnene objekte) u obalnom području Pentakomo

Cilj je mjere pokriti nedostatak lučke i kopnene infrastrukture za svakodnevne potrebe te aktivnosti pokrivanjem postojećih i budućih potreba više od 70 % jedinica morske akvakulture koje djeluju na Cipru, s ciljem neometanog funkcioniranja tog sektora. Cilj je mjere održavanje održivosti akvakulture, poboljšanje njezine konkurentnosti i osiguravanje njezina daljnjeg održivog razvoja i širenja, jačanje otpornosti, konkurentnosti i doprinosa primarnog sektora održivom razvoju ciparskog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od izgradnje kolaborativne infrastrukture za morsku akvakulturu u području Pentakomo, koja je posebno osmišljena kako bi se zadovoljile potrebe morskih odobalnih akvakulturnih aktivnosti (spajanje sigurnih plovila, prostori za održavanje opreme, skladišni prostori, područja utovara i istovara te postaja za opskrbu gorivom). Obuhvaća izgradnju male luke s potrebnim i odgovarajućim kopnenim objektima koji mogu opsluživati sedam akvakulturnih jedinica s oko 40 službenih plovila različitih veličina.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 2 (C3.1I2): Poboljšanje postojećih izotopnih baza podataka ciparske lokalne tradicionalne hrane/pića razvojem platforme lanca blokova kako bi se osigurao njihov identitet

Cilj je mjere razviti mehanizam i metodologiju provjere svrsishodnosti za provjeru autentičnosti ciparskih proizvoda i europske hrane općenito upotrebom stabilnih izotopnih baza podataka, čime se koriste istraživanja i tehnologije. Konkretno, mjerom se razvija metodologija provjere za najmanje tri područja izvornosti (mliječni proizvodi, med i jaka alkoholna pića) koja su znatno pogođena patvorenjem i prijevarom.

Ulaganje se sastoji od uspostave mreže stručnog znanja koja informira regulatorne i proizvodne dionike o problemima u pogledu autentičnosti hrane, postojećim skupovima podataka, dostupnoj metodologiji i sigurnoj razmjeni podataka i informacija. Također razvija metodologiju provjere svrsishodnosti za najmanje tri područja izvornosti (mliječni proizvodi, med i jaka alkoholna pića) koja su znatno pogođena patvorenjem i prijevarom. Nadalje, njime se promiče prijenos znanja o rezultatima „IsoDataBase” u prehrambenoj industriji, regulatorni, provedbeni, istraživački i potrošački dionici te se uspostavlja upravljanje resursima web-mjesta i mobilnog poduzeća koje se može konfigurirati kako bi se svaki lanac opskrbe koji se temelji na papiru pretvorio u digitalni.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje 3 (C3.1I3): Usavršavanje postojeće poljoprivredne zajednice i profesionalizacija buduće radne snage ulaganjem u ljudski kapital

Cilj je mjere unapređenje vještina poljoprivredne zajednice prijenosom znanja i promicanjem inovacija. Na taj se način nastoji poticati konkurentniji poljoprivredni sektor s većim potencijalom izgradnjom kapaciteta i prijenosom znanja.

Ulaganje se sastoji od dodjele deset stipendija u poljoprivrednom sektoru, od kojih svaka iznosi 10 000 EUR, za potporu razvoju buduće radne snage u tom sektoru. Njime se podupire i prijenos znanja i inovacija unutar postojeće radne snage upotrebom sustava znanja i inovacija u poljoprivredi s poveznicama s akademskom zajednicom, premošćivanjem jaza između praktične primjene s jedne strane i znanja, znanosti, iskustva i istraživanja s druge strane.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Podkomponenta 3.1.2. inovativni i konkurentni sekundarni sektor

Ulaganje 4 (C3.1I4): Pokretanje uspostave prvog eko-industrijskog znanstvenog parka

Cilj je mjere uspostaviti okvir za poticanje rasta greenfield izravnih ulaganja i udomiti skupinu subjekata za laku proizvodnju koji su usmjereni na obnovljive izvore energije (naglasak na solarnoj energiji), agrotehnološka rješenja i IKT.

Ulaganje se sastoji od odobrenja akcijskog plana Vijeća ministara, koji se temelji na temeljnoj studiji, za uspostavu parka ekološke i industrijske znanosti. Park je klaster poduzeća specijaliziranih za proizvodnju tehnološke opreme s naglaskom na obnovljivoj energiji (posebno solarnoj energiji), agrotehnološkim rješenjima i IKT-u.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2023.

Ulaganje 5 (C3.1I5): Stvaranje nacionalnog trgovačkog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”

Cilj je mjere uspostaviti robnu marku za ciparske proizvode kako bi se promicao njihov izvoz.

Ulaganje se sastoji od izrade akcijskih planova koji se temelje na dvije studije: (a) jedan o stvaranju nacionalnog trgovačkog identiteta „Made in Cyprus” (branding) usmjeren na kvalitetu i strukturna obilježja ciparskih proizvoda i usluga u kombinaciji s elementima tradicije i povijesti otoka i (b) studija za provedbu strategije za sir halloumi kako bi se povećala njegova prepoznatljivost kao autentičnog ciparskog proizvoda i osmišljavanje promotivne kampanje i kampanje za podizanje svijesti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Ulaganje 6 (C3.1I6): Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima

Cilj je mjere ojačati otpornost poljoprivrednog sektora, promicati diversifikaciju gospodarskih aktivnosti i u konačnici ubrzati održivi gospodarski rast. Cilj je mjere potaknuti ulaganja u nova poduzeća ili u tehnološki napredak postojećih poduzeća, čime im se pomaže da na tržište uvedu poboljšane proizvode, povećaju produktivnost i ojačaju svoje izglede za rast, otvaraju lokalna radna mjesta i pružaju osnovu za održiv rast cjelokupnog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od korištenja programa bespovratnih sredstava kojim se pruža potpora postojećim i novoosnovanim poduzećima, posebno MSP-ovima, koja se bave preradom, stavljanjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, osim vina, vinskog octa i djelatnosti povezanih s ribarstvom i akvakulturom. Program pomaže poduzećima u financiranju ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu kako bi modernizirala i poboljšala svoja proizvodna postrojenja, proširila i povećala svoj proizvodni kapacitet, uvela nove tehnologije i postupke te razvila nove ili kvalitetnije poljoprivredne proizvode. Financiranjem će se poduzećima pomoći i da poboljšaju svoje digitalne sposobnosti, čime će im se pomoći da poboljšaju svoje postupke.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 7 (C3.1I7): Program za jačanje konkurentnosti velikih poduzeća u proizvodnom sektoru

Cilj je mjere pomoći velikim poduzećima s kapitalnim rashodima za modernizaciju za koje se očekuje da će tim poduzećima omogućiti rast, veću konkurentnost, otvaranje radnih mjesta i time doprinijeti gospodarskom razvoju zemlje.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava u iznosu do 7 000 000 EUR za razvoj i promicanje postojećih i novih velikih poduzeća u proizvodnom sektoru. Svakom poduzeću dodjeljuje se iznos od najviše 750 000 EUR. Programom bespovratnih sredstava poduzećima se osigurava poticaj za održavanje njihovih aktivnosti i radnih mjesta.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 5 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. djelatnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podkomponenta 3.1.3. Održivi turistički sektor s visokom dodanom vrijednošću

Ulaganje 8 (C3.1I8): Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na selu, planinska i udaljena područja

Cilj je ulaganja obogatiti turistički proizvod, privući nova tržišta uz istodobno smanjenje sezonske naravi i poboljšanje izgrađenog okoliša u ruralnim područjima, planinskim i udaljenim područjima.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za tri kategorije poduzeća: 1. MSP-ovi u sektoru smještaja, kao što su hoteli, u ruralnim područjima, planinskim i udaljenim područjima za projekte obnove, 2. tradicionalni restorani ili poduzeća koja prodaju tradicionalne proizvode, koji se uključuju u oznaku „Rast Cipra”, za radove obnove i 3. MSP-ovi u sektoru smještaja, kao što su hoteli, kako bi se uključili zdravstveni objekti i smještajni objekti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 9 (C3.1I9): Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima

Cilj je ulaganja olakšati prijelaz poslovnog modela hotela na kružno ili razviti kružne proizvode ili usluge.

Ulaganje se sastoji od dijagnostike, preporuka, osposobljavanja i podučavanja te praćenja provedbe preporuka koje dovode do certifikacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 10 (C3.1I10): Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima 

Cilj je ulaganja poduprijeti gospodarstvo u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima razvojem ponude aktivnosti posjetiteljima, kao što su radionice, demonstracije uživo i tradicionalni suvenir. Cilj mu je povećati diversifikaciju turističkog sektora, stvoriti radna mjesta i smanjiti iseljavanje.

Ulaganje se sastoji od i. stvaranja „vjerodostojne rute Experience” od 300 kilometara koja prolazi kroz planinske, ruralne i udaljene dijelove zemlje i ii. dodjele potpore poduzećima i odborima lokalne zajednice za restauraciju privatnih i javnih zgrada u ograničenoj mjeri te njihovu prenamjenu kako bi se ugostila mikropoduzeća i mala poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Podkomponenta 3.1.4. Kružno gospodarstvo

Reforma 4 (C3.1R4): Jačanje kružnog gospodarstva u industriji

Cilj je mjere poboljšati model kružnog gospodarstva u zemlji provedbom konkretnog akcijskog plana. Akcijski plan uključuje program bespovratnih sredstava za povećanje poslovnih ulaganja u kružno gospodarstvo, kao i mjere kao što su i. podizanje svijesti među potrošačima i poslovnom zajednicom o koristima kružnih proizvoda za okoliš te prednostima i poslovnim prilikama koje nudi kružno gospodarstvo, ii. pružanje usluga savjetovanja u pogledu poslovne dijagnostike, poslovnog osposobljavanja, osposobljavanja zaposlenika i pripreme plana za prijelaz na kružno gospodarstvo te iii. dijeljenje tržišne platforme za kružno gospodarstvo radi povezivanja ponude i potražnje za otpadnim materijalom,

Program dodjele bespovratnih sredstava otvoren je za MSP-ove koji žele prijeći na kružni operativni model. Bespovratna sredstva mogu iznositi do 317 500 EUR za svakog korisnika, čime se pokriva do 60 % troškova ulaganja svakog MSP-a. Ovaj se program bespovratnih sredstava provodi.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 6 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. djelatnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Uspostava koordinacijskog tijela između središnje i lokalne vlasti

Cilj je te mjere unaprijediti gospodarenje otpadom u cilju sprečavanja nastanka otpada i odvojenog prikupljanja, čime se doprinosi usklađenosti s direktivama EU-a o gospodarenju otpadom i promicanju kružnog gospodarstva. Reformom se osigurava mehanizam za tehničku i financijsku potporu lokalnim vlastima, pomoć pri povezivanju sa središnjom vladom, stvaranje stručnog znanja i iskorištavanje mogućnosti financiranja u području gospodarenja otpadom.

Reforma se sastoji od uspostave koordinacijskog tijela između središnje i lokalne vlasti koje će promicati aktivnosti u okviru hijerarhije gospodarenja otpadom i plana gospodarenja otpadom te podupirati lokalne vlasti u tom pogledu. Također sudjeluje u istraživačkim programima, podupire pilot-programe i provodi obrazovne i informativne kampanje čiji je cilj sprečavanje nastanka otpada i odvajanje otpada te održava bazu podataka o programima i projektima u području gospodarenja otpadom.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 11 (C3.1I12): Gospodarenje otpadom prema kružnom gospodarstvu

Cilj je mjere učinkovito doprinijeti povećanju napora za ponovnu uporabu te recikliranje biološkog otpada i suhih materijala koji se mogu reciklirati. Cilj je ulaganja pomoći u postizanju ciljeva za smanjenje biološkog otpada, povećati sprečavanje nastanka otpada kao najvažniji način za poboljšanje učinkovitosti resursa i smanjenje utjecaja otpada na okoliš.

Ulaganje se sastoji od triju sastavnica: i. distribucije 50 malih i srednjih kompostera i 2 000 kućnih kompostera u ruralnim i polururalnim zajednicama radi olakšavanja odvojenog prikupljanja i pravilne obrade biološkog otpada, ii. razvoj, postavljanje i rad 50 zelenih kioska za suhe materijale koji se mogu reciklirati kako bi se pomoglo općinama u udaljenim područjima da poboljšaju svoje programe gospodarenja otpadom i iii. izgradnje i rada dvaju centara za ponovnu uporabu i popravak na strateškim lokacijama na Cipru koji mogu biti od koristi za svih 5 regija i kojima se može poboljšati zelena ponovna uporaba i povezivanje mreže s povezanim resursima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

E.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

85

C3.1R1

Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnologiji

Ključna etapa

Suradnja između poljoprivrednog

istraživačkog instituta i javnih sveučilišta, za zajedničke programe magistarskog i doktorskog studija

Stupanje na snagu potpisanog sporazuma o suradnji

-

-

-

4.

2022.

Stupanje na snagu pravno obvezujućih dokumenata kojima se uspostavlja suradnja za zajedničke programe MSC-a i doktorata potpisane između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i javnih sveučilišta.

86

C3.1R1

Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnologiji

Ključna etapa

Novi zajednički magistarski i/ili doktorski studiji u širem području poljoprivrede

Objava i komunikacija nadležnih tijela u medijima

-

-

-

2.

2023.

Upis studenata i početak novih zajedničkih diplomskih studija i/ili doktorata u širem području poljoprivrede.

87

C3.1R2

Internetska platforma za poboljšanje simetrije trgovine i informacija u lancu opskrbe svježim proizvodima koja se temelji na oblaku

Ključna etapa

Zakon o nepoštenim praksama u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda

Odredba zakona o stupanju na snagu novog zakona o nepoštenim praksama u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda

-

-

-

2.

2022.

Stupanje na snagu novog zakona kojim se rješavaju nepoštene trgovačke prakse u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda, kao što su jednostrane i retroaktivne izmjene ugovora, otkazivanja u posljednji trenutak, rokovi za plaćanje dulji od 30 dana, plaćanje oštećenih ili neprodanih proizvoda i druge radnje koje utječu na one uključene u lanac proizvodnje i distribucije poljoprivrednih proizvoda.

88

C3.1R2

Internetska platforma za poboljšanje simetrije trgovine i informacija u lancu opskrbe svježim proizvodima koja se temelji na oblaku

Ključna etapa

Platforma za bilježenje transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda

Platforma dostupna na web-mjestu Instituta za istraživanja u poljoprivredi o dostupnosti i priopćenju nadležnih tijela

-

-

-

2.

2024.

Potpuno operativna platforma za bilježenje transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda dostupna je na internetskoj stranici Instituta za istraživanja u poljoprivredi.

89

C3.1R3

Genetsko poboljšanje populacije ovaca i koza Cipra

Cilj

Poboljšanje vođenja evidencije na poljoprivrednim gospodarstvima i sudjelovanje poljoprivrednika u projektu AGRICYGEN

-

Broj

0

40

4.

2023.

Najmanje 40 poljoprivrednika poboljšalo je vođenje evidencije na poljoprivrednom gospodarstvu, postupke proizvodnje, napore u ocjenjivanju kvalitete proizvoda i sudjelovanje u projektu AGRICYGEN koji se financira nacionalnim sredstvima.

90

C3.1R3

Genetsko poboljšanje populacije ovaca i koza Cipra

Cilj

Usvajanje naprednih postupaka evidentiranja i genomske procjene te odabir najuspješnijih životinja

-

Broj

0

15 000

2.

2026.

Poljoprivrednici su usvojili napredne postupke evidentiranja i genomskog vrednovanja te su odabrali životinje s najboljim rezultatima na temelju rezultata genomske analize za najmanje 15 000 životinja.

91

C3.1I1

Izgradnja morske akvakulture

Ključna etapa

Izgradnja zajedničke morske akvakulture

Potpisivanje ugovora

-

-

-

1.

2023.

Potpisivanje ugovora o izgradnji zajedničke infrastrukture za morsku akvakulturu (luke i kopnene objekte) koja će biti posebno osmišljena za aktivnosti akvakulture.

92

C3.1I1

Izgradnja morske akvakulture

Ključna etapa

Operativna zajednička infrastruktura morske akvakulture

Potpisana izjava javnog naručitelja o isporuci i radu izgrađene infrastrukture

-

-

-

1.

2026.

Isporuka potpuno funkcionalne/operativne zajedničke infrastrukture za morsku akvakulturu (luke i kopneni objekti) koja je posebno osmišljena za akvakulturnu aktivnost i pokriva potrebe više od 70 % jedinica morske akvakulture koje djeluju na Cipru.

93

C3.1I2

Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda.

Ključna etapa

Oprema za tekućinsku kromatografiju – izotopni omjer masenih spektrometra (LC-IRMS)

Potpisana izjava o prihvaćanju opreme uz standardnu kvalitetu i vrijeme navedene u natječajnoj dokumentaciji i potpisanom ugovoru

-

-

-

4.

2021.

Nabava i uvođenje nove opreme za tekućinsku kromatografiju – izotopni omjer masenog spektrometra (LC-IRMS) za karakterizaciju izotopa.

94

C3.1I2

Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda.

Cilj

Lokalna tradicionalna hrana/pića povezana sa sustavom

-

Broj

0

10

1.

2025.

Integrirane baze izotopa (najmanje deset tradicionalnih/lokalnih prehrambenih proizvoda/pića) povezane sa sustavom lanaca blokova.

95

C3.1I3

Usavršavanje postojećih i budućih poljoprivrednika

Cilj

Dodijeljene stipendije

-

Broj

0

5

4.

2022.

Najmanje pet stipendija dodijeljenih srednjoškolcima za diplomske studije povezane s poljoprivredom, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Institutom za istraživanja u poljoprivredi i lokalnim sveučilištima.

96

C3.1I4

Pokrenuti ustroj ekološki-industrijskog znanstvenog parka

Ključna etapa

Akcijski plan za znanstveni park

Objava odluke Vijeća ministara i akcijskog plana

-

-

-

3.

2023.

Odobrenje od strane Vijeća ministara Akcijskog plana za uspostavu eko-industrijskog znanstvenog parka

97

C3.1I5

Stvaranje nacionalnog trgovačkog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”

Ključna etapa

Akcijski planovi za (a) brendiranje „made in Cyprus” i (b) za promidžbu sira halloumi

Objava odluke Vijeća ministara i akcijskog plana

-

-

-

1.

2022.

Vijeće ministara donosi akcijske planove koji se sastoje od:

(1) pomoć poduzećima u promicanju njihovih proizvoda i usluga na temelju brenda „made in Cyprus” i

(2) povećanje prepoznatljivosti sira halloumi kao autentičnog ciparskog proizvoda i osmišljavanje promidžbene kampanje i kampanje za podizanje svijesti o njemu.

98

C3.1I6

Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima

Cilj

Bespovratna sredstva za MSP-ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda

-

Broj

0

65

4.

2024.

Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 65 malih i srednjih poduzeća koja se bave proizvodnjom i trgovinom poljoprivrednim proizvodima za modernizaciju i digitalizaciju

99

C3.1I6

Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima

Cilj

Bespovratna sredstva za MSP-ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda

-

Broj

65

176

1.

2026.

Dodjela bespovratnih sredstava za najmanje 176 MSP-ova koji se bave proizvodnjom i trgovinom poljoprivrednim proizvodima za modernizaciju i digitalizaciju

100

C3.1I7

Program za jačanje konkurentnosti velikih poduzeća u proizvodnom sektoru

Ključna etapa

Početak programa bespovratnih sredstava za velika poduzeća u proizvodnom sektoru

Objava poziva na podnošenje prijedloga na web-mjestu Ministarstva

-

-

-

2.

2022.

Nakon odobrenja programa od strane Vijeća ministara, objava poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava najmanje trima velikim poduzećima u proizvodnom sektoru kako bi se postojeće poslovanje proširilo ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost. Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

101

C3.1I7

Program za jačanje konkurentnosti velikih poduzeća u proizvodnom sektoru

Cilj

Bespovratna sredstva za velika poduzeća u proizvodnom sektoru

-

Broj

0

3

4.

2024.

Dodjela bespovratnih sredstava najmanje trima velikim poduzećima u proizvodnom sektoru za širenje postojećeg poslovanja ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost.

102

C3.1I7

Program za jačanje konkurentnosti velikih poduzeća u proizvodnom sektoru

Cilj

Bespovratna sredstva za velika poduzeća u proizvodnom sektoru

-

Broj

3

10

2.

2026.

Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 10 velikih poduzeća u proizvodnom sektoru za širenje postojećeg poslovanja ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost.

103

C3.1I8

Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na zemlje, planinska i udaljena područja

Cilj

Bespovratna sredstva za MSP-ove za promicanje turističkog sektora

-

Broj

0

175

2.

2023.

Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje 175 MSP-ova, uključujući prehrambene objekte, taverne, mikro, mala i srednja poduzeća koja prodaju tradicionalne proizvode, za ulaganje u obnovu ili obnovu.

104

C3.1I8

Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na zemlje, planinska i udaljena područja

Cilj

Bespovratna sredstva hotelima za promicanje turističkog sektora

-

Broj

0

57

2.

2026.

Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje 57 hotela i drugih turističkih objekata, u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima, za ulaganje u obnovu ili obnovu, uključujući digitalna ulaganja.

105

C3.1I9

Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima

Cilj

Program obuke za kružno gospodarstvo

-

Broj

0

50

2.

2022.

Potpisani sporazumi o suradnji s najmanje 50 hotela potpisani su za poslovno savjetovanje prilagođeno kružnom gospodarstvu.

106

C3.1I9

Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima

Cilj

Program obuke za kružno gospodarstvo

-

Broj

0

18

1.

2026.

Najmanje 18 hotela certificirano je u skladu s nacionalnim standardima kao kružni hoteli nakon revizije.

107

C3.1I10

Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

Ključna etapa

Afroditna ruta

Potpisana izjava projektnog tima o prihvaćanju projekta (javni naručitelj)

-

-

-

4.

2024.

Završetak Afroditine rute koja povezuje povijesne, vjerske i okolišne točke područja (kao što su tragovi prirode) s posebnom trasom duljine 2 km, čime se jača ekološka osviještenost i promiče biološka raznolikost.

108

C3.1I10

Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

Cilj

Bespovratna sredstva za poduzeća i odbore lokalne zajednice za promicanje mikropoduzeća i malih poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi

-

Broj

0

105

4.

2025.

Najmanje 105 poduzeća i lokalnih zajednica obnovilo je ili vizualno nadogradilo privatne i javne zgrade/infrastrukture u ruralnim područjima, planinskim i udaljenim područjima te ih prenamijenilo za domaćinstvo mikropoduzeća i malih poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi.

109

C3.1R4

Jačanje kružnog gospodarstva u industriji

Ključna etapa

Odobrenje nacionalnog akcijskog plana za poboljšanje kružnog gospodarstva na Cipru

Objava odluke Vijeća ministara o odobrenju nacionalnog akcijskog plana.

-

-

-

4.

2021.

Odobrenje nacionalnog akcijskog plana za jačanje kružnog gospodarstva na Cipru od strane Vijeća ministara

110

C3.1R4

Jačanje kružnog gospodarstva u industriji

Cilj

Potpore za MSP-ove koji prelaze u kružni operativni model

-

Broj

0

40

2.

2026.

Potpore dodijeljene za najmanje 40 prihvatljivih MSP-ova u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

111

C3.1R5

Uspostava koordinacijskog tijela između središnje i lokalne vlasti

Ključna etapa

Zakonodavstvo o koordinaciji između središnje i lokalne uprave

Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva

-

-

-

2.

2025.

Stupanje na snagu zakonodavstva koje uspostavlja koordinacijsko tijelo između središnje i lokalne uprave. Koordinacijsko tijelo osigurava mehanizam za unaprjeđenje gospodarenja otpadom, doprinosi usklađenosti s direktivama EU-a o gospodarenju otpadom i promiče kružno gospodarstvo.

112

C3.1I12

Gospodarenje otpadom prema kružnom gospodarstvu

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora o ugradnji zelenih kiosaka, izgradnji ponovne uporabe i kampanji, centrima za popravak i ugradnji sustava kompostiranja

Potpisivanje ugovora

-

-

-

3.

2023.

Potpisani ugovori za 1. uspostavu i postavljanje najmanje 50 zelenih kiosaka za suhe tvari koje se mogu reciklirati 2. izgradnju/izvedbu dvaju ponovno uporabljenih &ampa; centre za popravak i 3. ugradnju najmanje 2 050 sustava kompostiranja.

113

C3.1I12

Gospodarenje otpadom prema kružnom gospodarstvu

Cilj

Početak rada centara za ponovnu uporabu i popravak

-

Broj

0

2

4.

2025.

Dovršetak izgradnje i početak rada centara za ponovnu uporabu i popravak.

114

C3.1I12

Gospodarenje otpadom prema kružnom gospodarstvu

Cilj

Završetak postavljanja, ugradnje i početka rada sustava kompostiranja

-

Broj

0

2 050

4.

2025.

Završetak postavljanja, ugradnje i početka rada sustava kompostiranja.

115

C3.1I12

Gospodarenje otpadom prema kružnom gospodarstvu

Cilj

Završetak postavljanja i početak rada zelenih kiosaka

-

Broj

0

50

4.

2025.

Završetak postavljanja, ugradnje i početka rada zelenih kiosaka za suhe tvari koje se mogu reciklirati.

E.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 11 (C3.1I11): Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže mjesta za prikupljanje i kutkova za recikliranje

Ciljevi su mjere poboljšanje gospodarenja krutim otpadom, zaštita okoliša i javnog zdravlja. Cilj mu je ublažavanje nekontroliranog i nezakonitog odlaganja otpada u javnim područjima, povećanje stope oporabe i recikliranja materijala te podizanje svijesti korisnika o održivom razvoju i kružnom gospodarstvu.

Ulaganjem se predviđa izgradnja četrnaest zelenih točaka koje pokrivaju površinu od najmanje 50 500 m² kako bi građani i lokalne vlasti mogli odlagati posebne tokove kućanskog i komunalnog otpada. Osim stvaranja novih zelenih točaka, ulaganjima se predviđa izgradnja mreže kutnika za recikliranje i mreže mjesta za prikupljanje kako bi se građanima ruralnih zajednica omogućio pristup odlaganju otpada.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 13 (C3.1I13): Uspostava objekata za gospodarenje stočarskim otpadom iz Orounde i stočarskim proizvodima

Cilj je mjere razviti regionalne objekte za gospodarenje stočarskim otpadom koji bi služili poljoprivrednim gospodarstvima šireg kompleksa Orounda kako bi se osiguralo integrirano rješenje za učinkovito gospodarenje organskim otpadom koji se uglavnom proizvodi s gospodarstava za uzgoj svinja, peradi, ovaca, koza i goveda. Cilj je ulaganja za te zajednice ostvariti operaciju bliske petlje, minimiziranje vanjskih učinaka i oporabu hranjivih tvari radi poboljšanja tla te smanjenje društvenog i ekološkog učinka.

Ulaganjima se predviđa izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, zajedničko kompostiranje i anaerobnu razgradnju kako bi se omogućilo pročišćavanje velikih količina stočnog otpada proizvedenog na tom području, proizvodnja električne energije iz bioplina, borba protiv dezertifikacije na lokalnoj razini, smanjenje neugodnih mirisa lokalnih zajednica na manje od 10 % trajanja dana, smanjenje emisija stakleničkih plinova i proizvodnja vode za navodnjavanje.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, mjera podliježe procjeni utjecaja na okoliš u prvoj godini provedbe, a zahtjev za poštovanje načela DNSH-a uključuje se u sve postupke nabave.

E.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

116

C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže mjesta za prikupljanje i kutkova za recikliranje

Cilj

Završetak izgradnje, širenja i početka rada četiriju zelenih točaka

-

Broj

0

4

4.

2023.

Završetak izgradnje, širenja i početka rada četiriju zelenih točaka u Avgorouu, Troulloiju, Eptagoniji i Alambri u skladu s Nacionalnim strateškim planom za razvoj nacionalne mreže zelenih točaka

117

C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže mjesta za prikupljanje i kutkova za recikliranje

Cilj

Završetak izgradnje, širenja i rada 14 zelenih točaka

-

Broj

4

14

2.

2026.

Završetak izgradnje, širenja i početka rada četrnaest zelenih točaka Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia u skladu s nacionalnim strateškim planom za razvoj nacionalne zelene mreže

118

C3.1I13 Uspostavljanje objekata za stočni otpad i za gospodarenje životinjskim proizvodima

Ključna etapa

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i zajedničko kompostiranje

Dozvole za gradnju i dokaz o završenom stjecanju zemljišta

-

-

-

1.

2024.

Sve dozvole za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i zajedničko kompostiranje (okolišne, građevinske i operativne dozvole i licencije) dobivene su od svih relevantnih tijela kao što su Ministarstvo okoliša, Ministarstvo planiranja i prostornog uređenja te su dovršene odgovarajuće stjecanje zemljišta.

119

C3.1.I13 Uspostavljanje objekata za stočni otpad i za gospodarenje životinjskim proizvodima

Ključna etapa

Završetak i početak rada postrojenja za anaerobnu razgradnju

Preuzimanje certifikata koji je izdao projektni inženjer i odobrio Tehnički upravljački odbor

-

-

-

2.

2026.

Završetak i početak rada postrojenja za anaerobnu razgradnju u kojima se proizvodi bioplin (metan) koji se upotrebljava za proizvodnju električne energije od 3,5 MWh (u trajanju od 20 sati dnevnog rada) u punom kapacitetu, 365 dana godišnje. Proizvedena električna energija dovodi se u mrežu.

F. KOMPONENTA 3.2.: Poboljšano istraživanje i inovacije

Komponenta ciparskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na izazove s kojima se Cipar suočava u pogledu ekosustava istraživanja i razvoja koji ima relativno ograničenu ulogu u gospodarskom rastu. To je uglavnom posljedica niskog udjela osoba s diplomom iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), ograničene interakcije javnog istraživačkog sustava s poslovnim sektorom te ograničenog pristupa rizičnom financiranju i njegove dostupnosti.

Ciljevi komponente su jačanje veza između istraživačkih organizacija i poduzeća, komercijalizacija rezultata istraživanja, povećanje intenziteta u istraživanju i kampu, aktivnosti istraživanja i razvoja te i ulaganja javnih i privatnih organizacija te stavljanje na raspolaganje svih javno financiranih istraživačkih infrastruktura cijelom ekosustavu. Nadalje, cilj mu je povećati financijsku potporu novoosnovanim poduzećima, rastućim poduzećima, MSP-ovima, internacionalizirati lokalni ekosustav istraživanja i inovacija, razviti lokalne talente i privući talente iz inozemstva za rad u području istraživanja i inovacija; s naglaskom na posebna tematska područja.

Komponenta se odnosi na preporuke za pojedine zemlje o povećanju usmjerenosti na gospodarsku politiku u području istraživanja i inovacija povezanu s ulaganjima (3. preporuka za Cipar iz 2020. i 4. preporuka Cipar iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

F.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C3.2R1): Sveobuhvatna nacionalna politika istraživanja i inovacija uz potporu alata politike temeljenih na podacima za potporu istraživačkom i inovacijskom ekosustavu te za poboljšanje veza između izrade i provedbe politika

Cilj je mjere promicanje učinkovite koordinacije sustava upravljanja istraživanjem i inovacijama, poticanje podizanja svijesti i njegovanja inovacijske kulture, mobiliziranje dionika te razvoj i jačanje temeljnih sastavnica nacionalnog ekosustava istraživanja i inovacija (na tri razine: donošenje politika, strategija i provedba, dionici i korisnici/građani).

Reforma se sastoji od provedbe Akcijskog plana za nacionalnu strategiju za istraživanje i inovacije. To će uslijediti nakon političke potvrde Akcijskog plana, zajedno s donošenjem Nacionalne strategije za istraživanje i inovacije te revidirane strategije pametne specijalizacije za Cipar. Također se sastoji od uspostave mehanizma za praćenje na temelju učinka i potpore šest centara izvrsnosti te od razvoja digitalnog alata za dinamično mapiranje ekosustava istraživanja i inovacija (dionici, političke mjere i alati, uspješnost istraživanja i inovacija, registar inovativnih poduzeća i sektorska analitika).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 2 (C3.2R2): Poticaji za poticanje i privlačenje ulaganja i ljudskog kapitala u istraživanje i inovacije

Cilj je mjere privući ulaganja u inovativna poduzeća te poduzetničke i znanstvene talente iz inozemstva.

Reforma se sastoji od proširenja primjene poreznog sustava za ulaganje u inovativna poduzeća na pravne subjekte (od fizičkih osoba trenutačno). Prihvatljiva ulaganja u iznosu do 150 000 EUR po ulagatelju u okviru tog poticaja uključuju vlasnički kapital, zajmove, jamstva i faktoring. Osim toga, on se sastoji od preispitivanja, promicanja i, prema potrebi, izmjene postojećih programa poticaja usmjerenih na privlačenje talenata iz trećih zemalja, uključujući program Scientific VISA za istraživače i njihove obitelji te program Startup VISA za osnivače inovativnih poduzeća i njihove obitelji.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Uvođenje politika i poticaja za olakšavanje i poticanje pristupa istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima koji se financiraju javnim sredstvima

Cilj je mjere optimizacija uporabe javno financirane istraživačke infrastrukture i laboratorija u poslovnoj zajednici.

Reforma se sastoji od i. odobrenja akcijskog plana usmjerenog na optimalno korištenje istraživačke infrastrukture i donošenja mjera usmjerenih na promicanje i jačanje suradnje među istraživačkim organizacijama, akademskom zajednicom i privatnim sektorom; ii. razvoja i pokretanja dinamičnog digitalnog alata dostupnog svim dionicima u istraživačkom i inovacijskom ekosustavu, kojim se osigurava protok informacija, alati i usluge za olakšavanje dogovora o suradničkom partnerstvu između različitih organizacija i timova u području istraživanja i inovacija (javnih i privatnih) u pogledu javno financiranih istraživačkih infrastruktura i laboratorija; iii. preispitivanja pravnog i operativnog okvira javno financiranih istraživačkih institucija i promicanje mjera kojima je cilj olakšati i poduprijeti optimalno korištenje istraživačke infrastrukture otvaranjem pristupa drugim istraživačkim institucijama i poslovnom sektoru; iv. uvođenja mjera i poticaja (kao što je uključivanje klauzule o otvaranju financiranih infrastruktura u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Zaklade za istraživanje i inovacije) kako bi se poboljšala suradnja istraživačkih organizacija s poduzećima i supsidijarnim poduzećima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 1 (C3.2I1): Uspostava središnjeg ureda za prijenos znanja i upravljanje njime

Cilj je mjere poboljšati prijenos tehnologije na Cipru poboljšanom suradnjom između akademske zajednice i poduzeća te komercijalizacijom istraživanja.

Ulaganje se sastoji od osnivanja i puštanja u rad Ureda za prijenos znanja (KTO) od strane Zaklade za istraživanje i inovacije kako bi se osiguralo troškovno učinkovito rješenje za potporu prijenosu tehnologije, temeljeno na načelima stjecanja kritične mase rezultata istraživanja i ekonomije razmjera. KTO pruža usluge prijenosa znanja, olakšavajući komercijalizaciju istraživanja, sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama i poduzećima. Okvirni popis usluga: (a) vrednovanje mogućnosti komercijalizacije, (b) savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva, (c) podneseni patenti i predmeti održavanja prava intelektualnog vlasništva, (d) razvoj strategije komercijalizacije, (e) stavljanje na tržište tehnologije, (f) potpora osnivanju supsidijarnih poduzeća i (g) osiguravanje financijskih sredstava za potporu translacijskim istraživanjima. Reforma se također sastoji od preispitivanja postojećeg institucionalnog okvira o prijenosu znanja na Cipru, uključujući relevantno zakonodavstvo, kao i nacionalnih i institucionalnih politika koje se odnose na komercijalno iskorištavanje intelektualnog vlasništva, prijenos znanja i osnivanje supsidijarnih poduzeća.

KTO se samostalno financira od 1. siječnja 2026. zadržavanjem 20 % prihoda od sporazuma kojima upravlja KTO za operativne troškove koji se navode u ugovornim aranžmanima između Zaklade za istraživanje i inovacije i korisnika.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (C3.2I2): Programi za financiranje inovacija; programi financiranja za jačanje rasta i kampa; konkurentnost novoosnovanih poduzeća, inovativnih poduzeća i MSP-ova

Cilj je mjere pružiti potporu bespovratnim sredstvima putem inovacijskih programa (kao što su Brzi program inovacija, pripremna faza, početna faza, inovacije) kao sredstva za poboljšanje pristupa sredstvima za inovativne MSP-ove i novoosnovana poduzeća.

Ulaganje se sastoji od potpore u obliku bespovratnih sredstava putem inovacijskih programa (npr. Brzi program inovacija, pripremna faza, početna faza, inovacije) kako bi poduzeća razvijala inovativne proizvode i usluge s međunarodnom usmjerenošću od koncepta do spremnog za tržište. Programima financiranja i. promiče se suradnja poduzeća s istraživačkim organizacijama; ii. olakšava komercijalizacija rezultata istraživanja u usmjeravanju ostvarivanja izlaznih vrijednosti i ishoda bližih tržištu, čime se omogućuju kratkoročni gospodarski učinci; iii. otvaraju radna mjesta; iv. promiče poslovni klaster i v. ubrzava prijelaz na zeleno gospodarstvo i prema digitalnom dobu učinkovitosti i produktivnosti. Tim se programima od poduzeća zahtijeva da mobiliziraju privatna/vlastita sredstva zajedno s javnim financiranjem (koje osigurava Zaklada za istraživanje i inovacije), čime se doprinosi ukupnom povećanju ulaganja u istraživanje i inovacije.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 7 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3 (C3.2I3): Tematski program financiranja istraživanja i inovacija o zelenoj tranziciji

Cilj je mjere pružiti bespovratna sredstva putem tematskih programa istraživanja i inovacija s relativno visokim razinama tehnološke spremnosti s naglaskom na zelenoj tranziciji.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za projekte koji se koriste najnovijim digitalnim tehnologijama za troškovno učinkovita rješenja za zelenu tranziciju, čime se poboljšava istraživački kapacitet zemlje. Podržani projekti usmjereni su na obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost i održivi promet, uključuju suradnju s centrima izvrsnosti za istraživanje i inovacije te olakšavaju komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 8 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4 (C3.2I4): Programi financiranja za potporu organizacijama koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija, uključujući stvaranje novih ili nadogradnju postojećih laboratorija i razvoj klasificiranih laboratorija

Cilj je mjere promicanje istraživanja dvojne namjene i upotreba tehnologija koje bi inače služile samo vladinim/vojnim svrhama, za civilne, komercijalne i društvene interese.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava kojima bi se istraživačkim organizacijama i poduzećima omogućilo da se uključe u istraživanje i razvoj tehnologija s dvojnom namjenom. Programima financiranja omogućuje se nadogradnja sposobnosti i kapaciteta istraživačkih i inovacijskih centara izvrsnosti, akademskih ustanova, istraživačkih organizacija te poduzeća koja se bave istraživanjem i kampom; razvoj tehnologija s dvojnom namjenom. Njima se tim organizacijama omogućuje stjecanje certifikata o stupnju tajnosti kako bi mogle sudjelovati u konzorcijima za europsko financiranje (kao što su Obzor Europa, Europski fond za obranu) te kako bi poboljšale svoje sposobnosti istraživanja i inovacija te konkurentnost u području tehnologija s dvojnom namjenom.

Financiranje je usmjereno samo na civilno poslovanje, a rezultati istraživanja i infrastruktura koriste se isključivo za civilnu primjenu. Mjera mora biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom u vezi s tehnologijama s dvojnom namjenom tijekom provedbe programa financiranja te je osmišljena u skladu s „Financiranjem EU-a za dvojnu namjenu – praktični vodič za pristup sredstvima EU-a za europske regionalne vlasti i MSP-ove”.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 9 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

F.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

120

C3.2R1

Nacionalni instrumenti u području politike istraživanja i inovacija

Ključna etapa

Donošenje nacionalne strategije istraživanja i inovacija te akcijskog plana za njezinu provedbu

Objava odluke Vijeća ministara

-

-

-

4.

2022.

Razviti integriranu strategiju istraživanja i inovacija, kojom će se osigurati dugoročni okvir za perspektivu, osigurati usmjereni napori i predanost provedbi tijekom vremena u ime države i dionika uključenih u nacionalni sustav istraživanja i inovacija te digitalni alat za dinamično mapiranje ekosustava istraživanja i inovacija.

121

C3.2R1

Nacionalni instrumenti u području politike istraživanja i inovacija

Ključna etapa

Završetak Akcijskog plana za strategiju istraživanja i inovacija

Objava odobrenja Vijeća ministara za izvješće o napretku kojim se potvrđuje dovršetak akcijskog plana

-

-

-

4.

2024.

Provedba mjera iz akcijskog plana nacionalne strategije za istraživanje i inovacije, što dokazuje izvješće o napretku. 

122

C3.2R2

Poticaji za ulaganja i ljudski kapital u području istraživanja i inovacija;

Ključna etapa

Oslobođenje od plaćanja poreza pravnih subjekata za ulaganje u inovativna poduzeća

Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva

-

-

-

1.

2022.

Stupanje na snagu zakona o poreznom izuzeću korporativnih ulagača (pravnih subjekata) za ulaganje u inovativna poduzeća.

123

C3.2R3

Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima

Ključna etapa

Digitalni registar za evidentiranje i objavu istraživačke infrastrukture

Poveznica na digitalni registar objavljen na web-mjestu zamjenika Ministarstva za istraživanje, inovacije i digitalnu politiku

-

-

-

4.

2022.

Razvoj i početak rada digitalnog registra za evidentiranje i objavljivanje istraživačke infrastrukture koja zainteresiranim stranama olakšava zahtjev za pristup takvoj infrastrukturi. Uključuje mapiranje svih istraživačkih institucija koje se financiraju javnim sredstvima (u okviru programa Obzor 2020., nacionalni programi). Njime se također poboljšava vidljivost istraživačkih institucija i podupire suradnja s privatnim sektorom.

124

C3.2R3

Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima

Ključna etapa

Suradnja organizacija koje provode istraživanja s poduzećima i supsidijarnim poduzećima

Objava mjera i poticaja donesenih na internetskim stranicama Zaklade za istraživanje i inovacije

-

-

-

4.

2024.

Donošenje mjera i poticaja za jačanje suradnje istraživačkih organizacija s poduzećima i supsidijarnim poduzećima, kao što je uključivanje klauzule o otvaranju financiranih infrastruktura u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Zaklade za istraživanje i inovacije.

125

C3.2I1

Uspostava središnjeg ureda za prijenos znanja i upravljanje njime

Ključna etapa

Pokretanje KTO-a

Otvaranje prvog predmeta KTO-a

-

-

-

2.

2022.

Zaklada za istraživanje i inovacije, odgovorna za pokretanje KTO-a, zaposlila je ili angažirala visoko osposobljeno osoblje i/ili stručnjake za pružanje usluga prijenosa stručnog znanja. Moraju postojati sustavi i alati za potporu radu KTO-a. KTO započinje pružati usluge sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama ili poduzećima.

126

C3.2I1

Uspostava središnjeg ureda za prijenos znanja i upravljanje njime

Cilj

Zaključeni spisi predmeta kojima se potvrđuje pružanje relevantnih usluga prijenosa znanja

-

Broj

0

30

4.

2025.

Najmanje 30 dovršenih slučajeva usluga prijenosa znanja koje središnji KTO pruža sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama ili poduzećima.

127

C3.2I2

Programi za financiranje inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za 50 % proračuna

Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima je namijenjeno najmanje 50 % ukupnog proračuna (ugovori ukupne vrijednosti od najmanje 26 000 000 EUR) za programe financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove, s uvjetima koji uključuju kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

128

C3.2I2

Programi za financiranje inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove

Cilj

Organizacije kojima se pruža potpora za provođenje aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama

-

Broj

0

70

Q3

2023.

Financijska potpora za najmanje 70 organizacija za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama, kao što su industrijsko istraživanje, eksperimentalne istraživačke inovacijske aktivnosti, aktivnosti novoosnovanih poduzeća, aktivnosti prijenosa znanja, uključujući (ali ne ograničavajući se na) aktivnosti za upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, za uspostavu veza između istraživačkih organizacija i poduzeća, za izgradnju kapaciteta za prijenos znanja i za komercijalizaciju rezultata istraživanja, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

129

C3.2I2

Programi za financiranje inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove

Cilj

Organizacije kojima se pruža potpora za provođenje aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama

-

Broj

70

200

2.

2026.

Financiranje potpore za najmanje 200 organizacija za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

130

C3.2I3

Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za cijeli proračun

Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koje potpisuje direktor Zaklade za istraživanje i inovacije

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije, uz opis poslova uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

131

C3.2I3

Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

Cilj

Organizacije koje primaju potporu u obliku bespovratnih sredstava za aktivnosti istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

-

Broj

0

10

2.

2026.

Najmanje 10 poduzeća koja primaju potporu u obliku bespovratnih sredstava za aktivnosti istraživanja i inovacija u području zelenog prijelaza, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjevom usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

132

C3.2I4

Financiranje organizacija koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja dvojnih tehnologija

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se 80 % ukupnog proračuna izdvaja za financiranje organizacija koje provode aktivnosti istraživanja i inovacija u području dvojnih tehnologija

Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava

-

-

-

2.

2023.

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se 80 % ukupnog proračuna (ugovori ukupne vrijednosti najmanje 2 400 000 EUR) izdvajaju za financiranje organizacija koje obavljaju aktivnosti u području istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija, uz uvjete koji uključuju kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjevom usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

133

C3.2I4

Financiranje organizacija koje obavljaju aktivnosti istraživanja i razvoja dvojnih tehnologija

Cilj

Financiranje razvoja klasificiranih laboratorija

-

Broj

0

16

2.

2026.

Najmanje 16 poduzeća prima financijska sredstva za razvoj klasificiranih laboratorija. Poduzeće se može brojiti više puta ako sudjeluje u više od jednog projekta, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

G. KOMPONENTA 3.3.: Potpora poduzećima za konkurentnost

Tom komponentom ciparskog oporavka i otpornosti rješavaju se izazovi niske produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva, koje u prosjeku potiču mala poduzeća, složeni postupak licenciranja koji se zahtijeva za ulaganje i poteškoće u pristupu financiranju za poduzeća. Ciljevi su ove komponente pružiti potporu poduzetnicima i poduzećima te poboljšati njihovu konkurentnost i doprinos rastu gospodarstva poboljšanjem regulatornog okvira u pogledu ulaganja i poduzetničke aktivnosti te povećati produktivnost MSP-ova, uglavnom digitalizacijom. Sastoji se od šest reformi i šest ulaganja, koje treba dovršiti do drugog tromjesečja 2026.

Komponenta se odnosi na 3. preporuku za Cipar iz 2020. i 4. preporuku za Cipar iz 2019.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

G.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C3.3R1): Olakšavanje strateških ulaganja

Cilj je mjere razviti novi sustav kojim se podupiru strateška ulaganja, čiji je cilj poticanje ulagačke aktivnosti u zemlji pojednostavnjenjem pravila i mehanizama, pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola i dozvola, smanjenjem administrativnog opterećenja i povećanjem učinkovitosti strateškog ulagačkog okruženja. Definicija strateških ulaganja odnosi se na ulaganja u strateške sektore (uključujući zdravstvo i socijalnu skrb, obrazovanje, kulturu, sport, okoliš, industriju, turizam, energetiku, istraživanje, razvoj i inovacije) koji znatno pridonose razvoju gospodarstva.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavstva za olakšavanje strateških ulaganja u pogledu učinkovitosti ishođenja ulagačkih dozvola i građevinskih dozvola. Poseban vladin sektor dodjeljuje se za obradu strateških ulaganja. Sastoji se od pripreme operativnih smjernica, tokova procesa i drugih zahtjeva ISO 9001:2015 za integriranje procesa. Izrađuje memorandum o razumijevanju s drugim odjelima koji se odnosi na dijelove postupka kako bi se osigurala izvedivost ubrzanog mehanizma. Osim toga, on uključuje osposobljavanje zaposlenika u postupcima koje treba uvesti. Reforma ima koristi i od uspostave digitalne platforme koja će omogućiti digitalnu primjenu, proučavanje i izdavanje dozvola za planiranje i izgradnju s pomoću alata za upravljanje aplikacijama i sustava GIS (projekt u okviru komponente 3.4: „jačanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola”).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja

Ciljevi su mjere pojednostavnjenje postupaka, digitalizacija državnih usluga i rad Centra za podršku poslovanju koji pruža sve potrebne i potporne informacije i usluge.

Reforma se sastoji od uspostave interaktivne digitalne platforme kojom će se poboljšati mehanizam brze aktivacije poslovanja koji je već u funkciji. Putem platforme ulagatelj može pratiti svoj zahtjev, ali će i nadležna tijela moći komunicirati, razmjenjivati dokumente i obrađivati zahtjev.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima

Cilj je mjere poduprijeti poboljšanje poslovnog okruženja revizijom Zakona o trgovačkim društvima, čime će se pojasniti tumačenje i primjena prava u praksi.

Reforma se sastoji od modernizacije ciparskog Zakona o trgovačkim društvima upotrebom najboljih praksi iz drugih jurisdikcija običajnog prava kako bi se stvorio temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te pomoglo u tumačenju i primjeni prava u praksi. Revidira se i prateći Pravilnik o trgovačkim društvima. Osim toga, Cipar imenuje tim pravnih stručnjaka za provedbu projekta za savjetodavne usluge i usluge izrade nacrta novog Zakona o trgovačkim društvima i propisa o trgovačkim društvima. Nadalje, revizijom zakona obuhvaćeni su stečajni postupci u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, koji su likvidacije, prijam i ispitivanje. Osim toga, reforma uključuje provedbu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća tijekom pripreme zakona.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 4 (C3.3R4): Osmišljavanje i osnivanje nacionalne agencije za promicanje

Cilj je reforme poboljšati pristup financiranju za mala i srednja poduzeća olakšavanjem pristupa zajmovima, jamstvima i financiranju vlasničkim kapitalom te povećati apsorpcijski kapacitet financiranja EU-a s pomoću alata EU-a.

Reforma se sastoji od ex ante analize procjene koja obuhvaća pristup MSP-ova financiranju u svim sektorima gospodarstva s naglaskom na zelenom i kružnom gospodarstvu, digitalnom razvoju i alternativnom financiranju. U izvješću se utvrđuje opseg intervencije predloženog NPA-a. Pravni i organizacijski ustroj Nacionalne agencije za promaknuće utvrđuje se nakon konačnog odabira njezina opsega aktivnosti. Predloženom strukturom omogućuje se visoka transparentnost rada NPA-a i autonomija NPA-a. Agencija ne smije poslovati uz bankarsku dozvolu i stoga neće biti potrebno kapitalizirati a priori. Provedbu će pratiti upravljački odbor u kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva energetike, trgovine i industrije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strateški ulagatelj Ciparske burze

Cilj je reforme privatizacija Ciparske burze.

Reforma se sastoji od natječajnog postupka koji je trenutačno u tijeku i u kojem Ciparska burza nastoji imenovati uglednog neovisnog savjetnika ili konzorcija s opsežnim relevantnim stručnim znanjem kako bi se pronašao najprikladniji strateški ulagatelj za Ciparsku burzu. Faza privatizacije ugovora zaključuje se nakon konačnog odobrenja Zastupničkog doma Republike Cipra, nakon što se ispune svi ostali uvjeti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Poticaji za promicanje spajanja i pripajanja; preuzimanja

Cilj je mjere potaknuti rast MSP-ova.

Reforma se sastoji od ciljanih poticaja za promicanje spajanja ili preuzimanja poduzeća radi rasta i povećanja konkurentnosti. Konkretno, reforma se sastoji od odobrenja izvješća i pratećeg akcijskog plana od strane Vijeća ministara nakon evaluacije sličnih režima unutar EU-a i savjetovanja s dionicima o posebnim poticajima za promicanje spajanja i preuzimanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 2 (C3.3I2): Stvaranje regulatornog okvira kako bi se omogućila financijska tehnologija

Cilj je mjere omogućiti poduzećima koja se bave financijskom tehnologijom, novoosnovanim poduzećima i drugim inovativnim poduzećima da prošire svoju ponudu novih proizvoda ili usluga tako da regulatori uspostave „ispitnu osnovu” koja bi im omogućila da provode pokuse uživo u kontroliranom okruženju pod njihovim nadzorom.

Ulaganje se sastoji od olakšavanja razvoja odgovarajućeg i privlačnog regulatornog režima u području financijske tehnologije i inovativnih tehnologija te postizanja ravnoteže između neometanog uvođenja inovativnih proizvoda ili usluga i osiguravanja zaštite ulagatelja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2024.

Ulaganje 3 (C3.3I3): Usluge savjetovanja za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)

Cilj je mjere promicanje razvoja MSP-ova na Cipru i povećanje njihove konkurentnosti s pomoću prilagođenih savjetodavnih usluga i drugih nefinancijskih alata za potporu.

Ulaganje se sastoji od pružanja stručne pomoći MSP-ovima, poslovnog savjetovanja, ciljanog osposobljavanja i aktivnosti usklađivanja poslovanja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (C3.3I4): Program za veću digitalizaciju poduzeća

Cilj je ulaganja poboljšati integraciju digitalne tehnologije u postojeće i buduće MSP-ove s poslovnim nastanom na Cipru. Konkretnije, cilj je mjere poboljšati digitalni identitet poduzeća povećanjem udjela malih i srednjih poduzeća koja se koriste informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući sektor e-trgovine, te promicanjem digitalnog poduzetništva.

Ulaganje se sastoji od pružanja financijskih bespovratnih sredstava u iznosu od oko 30 000 EUR svakom korisniku kao udio onoga što će uložiti u prihvatljivo ulaganje u digitalnu nadogradnju svojih poduzeća.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 5 (C3.3I5): Podupiranje otvorenosti ciparskih poduzeća za međunarodnu trgovinu

Cilj je ulaganja ojačati širenje novih i postojećih poduzeća koja djeluju u području proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih i industrijskih proizvoda, kao i pružatelja usluga.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 8 000 000 EUR za najmanje 140 ciparskih poduzeća financiranjem mjera za jačanje njihova iznuđivanja za poduzeća koja djeluju u području proizvodnje/prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih i industrijskih proizvoda i pružatelja usluga. Izdaci za financiranje koji se mogu odabrati mogu uključivati konzultantske usluge i druge prihvatljive troškove u skladu s propisima o državnoj potpori.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti 10 : i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. djelatnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6 (C3.3I6): Dionički fond koji financira država

Cilj je mjere uspostava fonda za potporu vladinim naporima za poboljšanje pristupa alternativnim izvorima financiranja s ciljem i. poticanja gospodarskog razvoja i rasta te povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća na Cipru; ii. povećanja dostupnost alternativnih izvora financiranja, posebno za inovativna poduzeća i novoosnovana poduzeća; i iii. poboljšanja ekosustava za ulaganja u vlasnički kapital i poduzetnički kapital.

Ulaganje se sastoji od natječajnog postupka za odabir i imenovanje vanjskog upravitelja fonda za razdoblje ulaganja predviđeno za razdoblje od pet godina.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), pravni sporazum između Cipra i Fonda zaduženog za financijski instrument te naknadna politika ulaganja financijskog instrumenta

I.zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; i

II.isključuju sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovine povezane s fosilnim gorivima, uključujući silaznu uporabu 11 ; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 12 ; iii. djelatnosti i imovina povezane s odlagalištima otpada 13 , spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 14 ; i iv. djelatnosti i imovina kod kojih dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; i

III.zahtijevaju da ovlašteni subjekt/financijski posrednik provjeri usklađenost projekata s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

134

C3.3R1

Olakšavanje strateških ulaganja

Ključna etapa

Zakon o strateškim ulaganjima

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

1.

2022.

Stupanje na snagu zakona kojim se podupiru strateška ulaganja na Cipru, koji uključuje sljedeće elemente: pojednostavnjenje postupaka za izdavanje dozvola za strateška ulaganja, voditelj projekta za svaki projekt, pravovremeno izdavanje građevinskih dozvola.

135

C3.3R1

Olakšavanje strateških ulaganja

Ključna etapa

Poboljšanje organizacijskog kapaciteta za olakšavanje strateških ulaganja

Objava u službenom listu ustroja vladinog sektora kojim se olakšava reforma, sustava i smjernica procesa te izjava o provjeri završenog osposobljavanja od strane koordinacijskog tijela

-

-

-

2.

2023.

Objava u službenom listu dovršenja sektora u Odjelu za urbanističko planiranje i stanovanje radi poboljšanja olakšavanja strateškog sustava; objavljivanje sustava postupka i oblikovanja smjernica; i izvješćivanje koordinacijskog tijela o osposobljavanju ključnog osoblja za provedbu reforme.

136

C3.3R2

Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja

Ključna etapa

Uspostava platforme na kojoj ulagači mogu pratiti svoju internetsku aplikaciju i komunicirati s nadležnim tijelima

Obavijest Ministarstva trgovine o platformi za prihvaćanje zahtjeva

-

-

-

4.

2022.

Poboljšanje usluga podnošenja zahtjeva za izdavanje poslovnih dozvola, smjernice za uspostavu i rad, pružanje informacija o svim potrebnim dozvolama koje su društvu potrebne za početak poslovanja, olakšavanje izdavanja boravišnih i radnih dozvola na Cipru za državljane trećih zemalja uspostavom platforme na kojoj ulagači mogu pratiti svoju internetsku prijavu i komunicirati s nadležnim tijelima.

137

C3.3R2

Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja

Cilj

Ocjenjivanje zahtjeva za ulaganje putem platforme

-

Broj

0

50

4.

2025.

Dovršetak procjene najmanje 50 zahtjeva za ulaganje putem platforme.

138

C3.3R3

Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima

Ključna etapa

Podnošenje nacrta zakona Parlamentu na odobrenje, restrukturiranje Zakona o trgovačkim društvima

Podnošenje nacrta zakona Parlamentu nakon što ga je donijelo Vijeće ministara

-

-

-

3.

2024.

Podnošenje nacrta zakona Parlamentu na odobrenje. Nacrtom zakona restrukturirat će se Zakon o trgovačkim društvima. Modernizira ciparski Zakon o trgovačkim društvima primjenom najboljih praksi iz drugih jurisdikcija običajnog prava kako bi pružio temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te kako bi pomogao u tumačenju i primjeni prava u praksi.

139

C3.3R3

Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima

Ključna etapa

Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2025.

Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima kojim će se restrukturirati Zakon o trgovačkim društvima. Modernizira ciparski Zakon o trgovačkim društvima primjenom najboljih praksi iz drugih jurisdikcija običajnog prava kako bi pružio temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te kako bi pomogao u tumačenju i primjeni prava u praksi.

140

C3.3R4

Osmišljavanje i osnivanje nacionalne agencije za promicanje

Ključna etapa

Odobrenje od strane Vijeća ministara plana za osnivanje i uspostavu nacionalne razvojne agencije

Objava odluke Vijeća ministara

-

-

-

2.

2023.

Odobrenje od strane Vijeća ministara plana za osnivanje i osnivanje Nacionalne agencije za promicanje koja malim i srednjim poduzećima olakšava pristup zajmovima, jamstvima i financiranju vlasničkim kapitalom te povećava apsorpcijski kapacitet financiranja EU-a s pomoću alata EU-a

141

C3.3R4

Osmišljavanje i osnivanje nacionalne agencije za promicanje

Ključna etapa

Početak poslovanja ciparske nacionalne razvojne agencije

Početni ustroj koji je potvrdio stalni tajnik

-

-

-

3.

2025.

Početak rada ciparske nacionalne razvojne agencije, uključujući zapošljavanje potrebnog osoblja

142

C3.3R5

Strateški ulagatelj Ciparske burze

Ključna etapa

Odabir strateškog ulagača za kupnju kontrolnog udjela na ciparskoj burzi

Vijeće ministara odobrilo sporazum

-

-

-

4.

2024.

Odabir strateškog ulagača za kupnju kontrolnog udjela na ciparskoj burzi, potpisivanje relevantnih ugovora, čime se postiže financijsko zaključenje transakcije.

143

C3.3R6

Poticaji za promicanje spajanja i preuzimanja.

Ključna etapa

Akcijski plan za poticaje za spajanja i preuzimanja

Vijeće ministara donosi izvješće i popratni akcijski plan

-

-

-

4.

2022.

Odobrenje izvješća i popratnog akcijskog plana Vijeća ministara o posebnim poticajima za promicanje spajanja i preuzimanja nakon evaluacije sličnih režima unutar EU-a i savjetovanja s dionicima.

144

C3.3I2

Stvaranje regulatornog okvira kako bi se omogućila financijska tehnologija

Ključna etapa

Regulatorni paket za financijske tehnologije i inovativne tehnologije

Objava ciparske komisije za vrijednosne papire i burzu o pokretanju regulatornog sustava Sandbox.

-

-

-

2.

2023.

Pokrenuti regulatorni paket koji će olakšati razvoj odgovarajućeg i privlačnog regulatornog režima u području financijske tehnologije i inovativnih tehnologija te uspostaviti ravnotežu između neometanog uvođenja inovativnih proizvoda ili usluga i osiguravanja zaštite ulagača.

145

C3.3I3

Savjetodavne usluge za MSP-ove

Ključna etapa

Program potpore za savjetodavne usluge za MSP-ove

Javna objava pokretanja programa

-

-

-

3.

2022.

Pokretanje programa potpore za savjetodavne usluge za MSP-ove putem otvorenog poziva na podnošenje prijedloga s ciljem jačanja konkurentnosti MSP-ova i podupiranja njihova poslovnog rasta, s ciljem povećanja produktivnosti i prodaje, modernizirane proizvodne linije i tehnologije, unaprijeđenih asortimana proizvoda i proizvodnih procesa.

146

C3.3I3

Savjetodavne usluge za MSP-ove

Cilj

MSP-ovi koji primaju potporu akreditiranih savjetnika

-

Broj

0

375

4.

2025.

Najmanje 375 MSP-ova prima potporu akreditiranih savjetnika u okviru programa potpore, uz opis poslova uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Pružanje usluga provjerava računalni sustav Službe za industriju i tehnologiju Ministarstva energetike, trgovine i industrije – provjerava osoblje Odjela za industriju i tehnologiju koje upravlja programom prije podnošenja odobrenih zahtjeva računovodstvenoj službi za administrativnu provjeru i isplatu bespovratnih sredstava.

147

C3.3I4

Program za veću digitalizaciju poduzeća

Ključna etapa

Objava poziva na podnošenje prijedloga nakon što je Vijeće ministara odobrilo program

Službena objava poziva na podnošenje prijedloga u tisku, na internetskim stranicama MECI-ja/ITS-a i na društvenim mrežama MECI-ja/ITS-a

-

-

-

2.

2023.

Objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava koji obuhvaća postotak rashoda kojima se poboljšava digitalni identitet poduzeća ili povećava broj malih i srednjih poduzeća koja se koriste informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (uključujući sektor e-trgovine) ili koja promiču digitalno poduzetništvo ili će uključivati, nakon što Vijeće ministara odobri program za digitalnu nadogradnju poduzeća.

148

C3.3I4

Program za veću digitalizaciju poduzeća

Cilj

MSP-ovi koji primaju potporu nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.

-

Broj

0

290

2.

2026.

Najmanje 290 MSP-ova dobilo je potporu nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje te administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje je proveo odgovorni tim za upravljanje programom.

149

C3.3I5

Podupiranje otvorenosti ciparskih poduzeća za međunarodnu trgovinu

Cilj

Poduzeća kojima se pruža potpora za trgovinske ekstremne aktivnosti

-

Broj

0

40

4.

2023.

Najmanje 40 poduzeća dobilo je potporu za aktivnosti trgovinskog ekstremiteta nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje i provjere koju je proveo odgovorni tim za upravljanje programom.

Poziv na podnošenje prijedloga ima opis poslova koji uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

150

C3.3I5

Podupiranje otvorenosti ciparskih poduzeća za međunarodnu trgovinu

Cilj

Poduzeća kojima se pruža potpora za trgovinske ekstremne aktivnosti

-

Broj

40

140

2.

2026.

Najmanje 140 poduzeća dobilo je potporu za aktivnosti trgovinske otvorenosti nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje i provjere koju je proveo odgovorni tim za upravljanje programom, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

151

C3.3I6

Dionički fond koji financira država

Ključna etapa

Uspostava registriranog alternativnog investicijskog fonda u registru ciparskog povjerenstva za vrijednosne papire i burze

Upis RAIF-a u Registar Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze (CySec)

-

-

-

4.

2022.

Dovršena je uspostava registriranog alternativnog investicijskog fonda (RAIF) u ciparskom registru Komisije za vrijednosne papire i burze (CySec). Fond povećava dostupnost alternativnih izvora financiranja, posebno za inovativna poduzeća i novoosnovana poduzeća.

Politika ulaganja uključuje kriterije prihvatljivosti za subjekte u koje se ulaže kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) podržanih transakcija u okviru ove mjere primjenom provjere održivosti, zahtjevom usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša te zahtjevom da korisnici koji su u prethodnoj financijskoj godini ostvarili više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti ili imovine s popisa za isključenje donesu i objave planove za zelenu tranziciju.

152

C3.3I6

Dionički fond koji financira država

Cilj

Subjekti u koje se ulaže primaju potporu iz Fonda

-

Broj

0

12

2.

2026.

Najmanje 12 subjekata u koje se ulaže (start-up poduzeća i inovativna poduzeća) koji primaju potporu iz Fonda.

G.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 1 (C3.3I1): Integrirani informacijski sustav za registar trgovačkih društava i stečajne upravitelje.

Ciljevi su mjere osmišljavanje, razvoj, provedba, održavanje i rad rješenja integrirane platforme registra kojim se podupiru procesi i usluge odjela za trgovačka društva i odjela za intelektualno i industrijsko vlasništvo Registra trgovačkih društava i stečajne upravitelje kako bi se potaknula digitalna transformacija dvaju prethodno navedenih stručnih skupina koje će postati predvodnici u digitalnoj prisutnosti, kapacitetima na internetu i izvanrednim uslugama za korisnike koje se pružaju učinkovitim unutarnjim procesima i uz potporu fleksibilnih IT sustava.

Ulaganje se sastoji od ugradnje hardvera i softvera sustava, dovršenja mrežne infrastrukture i osposobljavanja osoblja za novi sustav.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

G.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

153

C3.3I1

Integrirani informacijski sustav registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja

Ključna etapa

Dovršena instalacija i umrežavanje hardvera i softvera sustava

Izdavanje dovršenja i rada za instalaciju hardvera sustava; dovršeni softver i umrežavanje

-

-

-

1.

2023.

Instaliranje hardvera, softvera i dovršenje umrežavanja (serveri, tvrdi diskovi, osobna računala i periferni uređaji, RDBMS, operativni sustavi i ruteri).

154

C3.3I1

Integrirani informacijski sustav registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja

Cilj

Osposobljavanje osoblja

-

% (postotak)

0

100

4.

2025.

Osposobljavanje 100 % osoblja Registra trgovačkih društava, stečajnih upravitelja i osoblja Odjela za usluge informacijske tehnologije u vezi s ugrađenim informacijskim sustavom i povezanim operativnim postupcima.

H. KOMPONENTA 3.4.: Modernizacija javnih i lokalnih vlasti, povećanje učinkovitosti pravosuđa i borba protiv korupcije

Tom sastavnicom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se dugotrajni izazovi u funkcioniranju javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, pravosudnom sustavu i okviru za borbu protiv korupcije. Ciljevi te komponente su sljedeći: i. povećati djelotvornost, učinkovitost i relevantnost vladinih postupaka, uzimajući u obzir trenutačne izazove, potrebe i očekivanja građana i poduzeća, ii. ojačati administrativne kapacitete i suradnju Ministarstva unutarnjih poslova i lokalnih vlasti kako bi se osigurala učinkovita provedba novog modela lokalne uprave, iii. poboljšati djelotvornost pravosudnog sustava, uključujući kvalitetu i učinkovitost, ubrzanjem pravosuđa i smanjenjem broja neriješenih predmeta te iv. postići veću usklađenost s vladinim naporima u borbi protiv korupcije.

Reformama i ulaganjima obuhvaćenim tom komponentom pridonosi se rješavanju preporuka za pojedine zemlje o poboljšanju učinkovitosti u javnom sektoru, osobito u pogledu funkcioniranja javne uprave i lokalnih vlasti (1. preporuka Cipar iz 2019. i 4. preporuka za Cipar iz 2020.), o promicanju fleksibilnih radnih uvjeta (2. preporuka za Cipar iz 2020.), o poboljšanju učinkovitosti i digitalizacije pravosudnog sustava (5. preporuka za Cipar iz 2019. i 4. preporuka za Cipar iz 2020.) i o reformi za borbu protiv korupcije (5. preporuka za Cipar za 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

H.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Podkomponenta (3.4.1.) Modernizacija javnog sektora

Reforma 1 (C3.4R1): Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg donošenja i provedbe politika

Cilj je reforme poboljšati funkcioniranje opće javne uprave poboljšanjem okvira za upravljanje ljudskim resursima te restrukturirati i poboljšati administrativne kapacitete ciparske policije.

Reforma se sastoji od sljedeća dva elementa:

I)Razvoj i provedba akcijskog plana za jačanje administrativnih kapaciteta i strateške uloge Odjela za javnu upravu i osoblje u upravljanju ljudskim resursima u vezi s oblikovanjem i praćenjem provedbe politika javne uprave i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru, kao što su oblikovanje politika, oblikovanje smjernica i osnovnih načela o pitanjima upravljanja ljudskim resursima, revizija postojećih politika, zakonodavstva i praksi te industrijskih odnosa. Usporedno s time, reformom se jačaju kapaciteti resornih ministarstava za provedbu politika javne uprave i funkcija ljudskih resursa, uz istodobno osiguravanje odgovarajuće odgovornosti i prilagodljivosti;

II)reorganizacija i modernizacija ciparske policije osmišljavanjem i provedbom novog modela rada policije i rada, novog okvira za upravljanje učenjem i razvojem te novog okvira za upravljanje ljudskim resursima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulirati fleksibilne radne uvjete u javnom sektoru

Cilj je reforme povećati produktivnost i učinkovitost javne službe primjenom fleksibilnih radnih uvjeta, kao što je rad na daljinu, djelomično na daljinu i na nepuno radno vrijeme.

Reforma se sastoji od provedbe fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru na temelju procjene koju provodi Odjel za javnu upravu i osoblje u pogledu preporuka vanjske studije o najboljim praksama i mogućim ograničenjima koja su uočile druge nacionalne javne uprave. U studiji se preispituju uvjeti za fleksibilne radne uvjete u javnoj službi koji se primjenjuju u drugim jurisdikcijama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i uvođenje novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

Cilj je reforme poboljšati funkcioniranje javne službe preispitivanjem okvira zapošljavanja i napredovanja te sustava ocjenjivanja uspješnosti.

Reforma obuhvaća: i. uvođenje novog okvira u javnu službu za ocjenjivanje i odabir kandidata za promakcijska radna mjesta, uključujući rukovodeća radna mjesta, na temelju zasluga; ii. uvođenje novog sustava ocjenjivanja uspješnosti koji će se upotrebljavati u svrhu razvoja i promicanja kako bi ocjenjivanje i promaknuće bili transparentniji, pravedniji, utemeljeni na vještinama i djelotvorniji; i iii. poboljšanje postupaka zapošljavanja osposobljavanjem, ažuriranjem sustava usluga (skup zahtjeva i dužnosti za poslove u javnoj upravi) i izmjenama dvaju relevantnih zakona o zapošljavanju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Jačanje administrativnih kapaciteta i transparentnosti profesionalizacijom javne nabave i daljnjom digitalizacijom njezina procesa

Cilj je reforme povećati učinkovitost i djelotvornost javne nabave uvođenjem novih postupaka nabave upotrebom digitalnih alata te povećanjem znanja i stručnosti osoblja.

Reforma se sastoji od uvođenja integriranog potpuno digitaliziranog sustava e-nabave u kojem se upotrebljavaju suvremene tehnologije, čime se smanjuje administrativno opterećenje za sudionike uz istodobno očuvanje odgovornosti i transparentnosti. Popraćena je mjerama čiji je cilj profesionalizacija javne nabave, kao što su revizija organizacijske strukture središnje stručne funkcije javne nabave te osposobljavanje i certificiranje stručnjaka za nabavu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Jačanje kapaciteta Pravnog ureda

Cilj je reforme provesti digitalnu transformaciju Pravnog ureda u cilju povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti te produktivnosti, kvalitete rada i radnih uvjeta zaposlenika.

Reforma se sastoji od digitalizacije svih procesa i postupaka Pravnog ureda uvođenjem IT sustava (eLaw System) koji se isporučuje kao potpuno rješenje „softver kao usluga”. On uključuje ponudu, razvoj i prilagodbu postojećeg internetskog sustava upravljanja kako bi se osigurala obilježja kao što su izrada elektroničkih spisa predmeta i mapa, upravljanje predmetima i njihovo praćenje, unutarnja komunikacija i tijek rada, praćenje predmeta, financijsko upravljanje i plaćanja. Tijekom provedbe projekta, poslovnom analizom procjenjuje se potreba za restrukturiranjem procesa. Sve postojeće papirnate datoteke prenose se u osnovni e-pravni sustav.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1 (C3.4I1): Racionalizacija sustava skretanja s pomoću provedbe sustava planiranja klastera

Cilj je ulaganja optimizirati obrasce promjene i ostvariti povećanje produktivnosti i učinkovitosti u organizacijama javnog sektora koje pružaju usluge u različitim vremenskim smjenama.

Ulaganje se sastoji od provedbe sustava planiranja rasporeda koji obuhvaća svakodnevne alate za administraciju i taktičko planiranje, automatizaciju planova/rotacija smjena i pravodobnu automatiziranu komunikaciju sa zaposlenicima i rukovoditeljima. Sustav bi trebalo povezati s modulom upravljanja ljudskim resursima sustava za planiranje resursa poduzeća koji se provodi u javnom sektoru (izvan plana za oporavak i otpornost). Mjera uključuje osposobljavanje administratora korisnika sustava planiranja rasporeda.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C3.4I2): Digitalizacija zakonodavnog postupka

Cilj je ulaganja poboljšati kvalitetu propisa i povećati pravnu sigurnost i transparentnost modernizacijom postupka izrade nacrta zakonodavstva i objavom primjenjivog zakonodavstva.

Ulaganje se sastoji od uspostave platforme za pripremu zakonodavstva kojom se omogućuje lakša izrada, konsolidacija i pohranjivanje zakona i propisa te upravljanje njima. Sustav također postaje službena državna jedinstvena točka digitalnog pristupa javnosti svim zakonodavnim tekstovima u interoperabilnom formatu. Ulaganje obuhvaća učitavanje svih postojećih zakona i propisa na novu platformu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3 (C3.4I3): Centar za modeliranje ekonomske politike

Cilj je ulaganja poboljšati donošenje i provedbu politika povećanjem uporabe kvantitativnih tehnika modeliranja za procjenu regulatornog učinka.

Ulaganje se sastoji od razvoja alata za modeliranje i stručnog znanja među javnim osobljem kako bi se omogućila bolja procjena učinka politike. To se postiže i. uspostavom centra za modeliranje ekonomskih politika u kojem se nalaze alati i podaci za analizu i evaluaciju politika; ii. prijenosom znanja o analizi i evaluaciji politika zaposlenicima Ministarstva financija; i iii. razvojem alata za velike količine podataka i analizu podataka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Podkomponenta (3.4.2.) Lokalna uprava i prostorna reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Novi pravni okvir za lokalne vlasti i odgovarajuće mjere potpore

Cilj je mjere reformirati ciparski sustav lokalne uprave kako bi se poboljšala njegova ovlast donošenja odluka i administrativna autonomija, povećala učinkovitost upravljanja i uskladili resursi i odgovornosti kako bi se osigurala financijska održivost.

Reforma se sastoji od donošenja novog zakonodavstva kojim se: smanjuje broj općina i stvaraju klasteri u zajednici za centralizirano pružanje usluga kako bi se poboljšali administrativni kapaciteti; uvodi novi model administracije i nova struktura osoblja za općine; prenosei nadležnosti i resursi sa središnje vlasti na općine, posebno u području izdavanja dozvola, socijalne politike, održavanja lokalne infrastrukture, škola i pružanja lokalnih usluga građanima; reformira financiranje općina; te osiguravaju odgovarajući pravni nadzor, transparentnost i demokratsku odgovornost. Reforma uključuje i izgradnju kapaciteta putem osposobljavanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Urbanizacija

Cilj je reforme smanjiti pritisak na širenje općina i povećanje iskoristivosti tla olakšavanjem uporabe dostupnog zemljišta u građevinske svrhe.

Reforma se sastoji od uspostave zakonodavnog okvira za urbanu konsolidaciju zemljišta i promicanja provedbe glavnih planova urbane konsolidacije zemljišta u odabranim područjima ili područjima od strateške važnosti za otok. Reforma uključuje i pripremu stručne studije, digitalnu platformu za omogućavanje urbane konsolidacije zemljišta i pripremu pilot-planova urbane konsolidacije zemljišta.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4 (C3.4I4): Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola

Cilj je ulaganja povećati učinkovitost postupaka izdavanja građevinskih dozvola.

Ulaganje se sastoji od i. širenja okruženja za elektroničku primjenu postojećeg informatičkog sustava Hippodamos za planiranje i izdavanje dozvola kako bi se svim tijelima nadležnima za planiranje i gradnji (općinama) omogućilo podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinskih i građevinskih dozvola na zajedničkoj platformi; ii. nadogradnje sustava Hippodamos kako bi se omogućila primjena, proučavanje i izdavanje dozvola za planiranje i izgradnju u digitalnom obliku; i iii. nadogradnje ili proširenja drugih modula Hippodamos, kao što su upravljanje ugovorima o gradnji i administracija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 5 (C3.4I5): Pametni gradovi

Cilj je ulaganja koordinirati aktualne inicijative za pametne gradove u provedbeni plan na nacionalnoj razini.

Ulaganje se sastoji od predlaganja nacionalnog glavnog plana za pametne gradove, usmjerenog na tri prioritetna pametna rješenja za općine: pametno parkiranje, pametna rasvjeta i pametno upravljanje prikupljanjem otpada. Ulaganje uključuje osmišljavanje i provedbu infrastrukture pametnih gradova (središnja platforma) te osmišljavanje i provedbu triju prioritetnih pametnih rješenja, uključujući ugradnju senzora. Očekuje se da će ulaganje uključivati 30 općina. Središnja platforma mora imati potrebnu fleksibilnost za buduće dodavanje novih rješenja pametnih gradova.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6 (C3.4I6): Regeneracija i revitalizacija središta grada Nikozije

Cilj je ulaganja revitalizirati središte grada Nikozije privlačenjem mladih stanovnika, novim ulaganjima i poticanjem gospodarske aktivnosti.

Ulaganje se sastoji od i. obnove škole u Faneromeniju koja će se koristiti kao odjel Sveučilišta na Cipru; ii. kupnje i obnove zgrada u središtu gradu koje će se pretvoriti u studentski smještaj; i iii. uvođenja poticaja privatnom sektoru za pružanje studentskog smještaja na tom području.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podkomponenta (3.4.3.) Učinkovit pravosudni sustav

Reforma 8 (C3.4R8): Učinkovitost pravosuđa

Cilj je reforme smanjiti velik broj neriješenih predmeta koji su u tijeku pred sudovima te povećati ukupnu učinkovitost i kvalitetu pravosudnog sustava.

Reforma se sastoji od pripreme akcijskog plana za rješavanje neriješenih predmeta i žalbi s posebnim godišnjim ciljevima te osnivanja radne skupine sudaca, od koje se očekuje da koordinira provedbu akcijskog plana za smanjenje broja neriješenih predmeta. Očekuje se da će provedba mjere biti dovršena do 31. prosinca 2021. Predmeti u tijeku definiraju se kao predmeti koji su u tijeku dulje od dvije godine. 31. prosinca 2020. bilo je: 24 777 građanskih predmeta u tijeku, 2 222 žalbe u građanskim predmetima i 475 neriješenih žalbi u upravnim predmetima. Reforma se sastoji i od provedbe revidiranog Poslovnika, koji je Vrhovni sud donio 19. svibnja 2021. i kojim se povećava učinkovitost sudskih postupaka, uključujući u predmetima u kojima se odlučuje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitalna transformacija u pravosuđa

Cilj je reforme riješiti neučinkovitost pravosudnog sustava koju uzrokuju sudovi koji djeluju na temelju ručnih i papirnatih sustava. Digitalizacijom sustava racionalizirat će se i ubrzati pravosuđe.

Reforma se sastoji od ugradnje i rada i. sustava i-pravosuđa privremenog rješenja za najhitnije potrebe prije dostupnosti e-pravosuđa, ii. integriranog sustava e-pravosuđa i iii. digitalnog audiosnimanja u sudskim postupcima. Sustav e-pravosuđa dostupan je sudovima, odvjetnicima, građanima, Pravnom uredu Republike i policiji. Uvodi se nekoliko funkcija kao što su digitalno podnošenje predmeta i plaćanje, kategorizacija predmeta, pretraživanje predmeta, izrada dokumenata i upravljanje njima, sustavi za praćenje i praćenje kako bi se podržao prijenos predmeta, praćenje usklađenosti s nalozima i protokolima, upravljanje dodjelama predmeta za saslušanje, izvršenje odluka i upravljanje njima, zaključivanje predmeta i upravljanje dokazima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje 7 (C3.4I7): Izobrazba sudaca

Cilj je ulaganja rješavanje niske razine osposobljavanja i cjeloživotnog učenja sudaca.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja sudaca o revidiranim pravilima građanskog postupka i/ili drugih pravosudnih osposobljavanja o različitim pravnim temama i pravosudnim vještinama koje organizira Ciparska škola za pravosudnu izobrazbu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 8 (C3.4I8): Unapređenje infrastrukture sudova

Cilj je ulaganja rješavanje neučinkovitosti pravosudnog sustava koje uzrokuju neodgovarajuće sudske zgrade, kako u pogledu količine tako i u pogledu kvalitete.

Ulaganje se sastoji od izgradnje proširenja zgrade Okružnog suda u Famagusti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Podkomponenta (3.4.4.) Suzbijanje korupcije

Reforma 10 (C3.4R10): Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Cilj je reforme postići veću usklađenost u borbi protiv korupcije provedbom nacionalnog horizontalnog akcijskog plana za borbu protiv korupcije.

Reforma obuhvaća: i. zakonodavstva za zaštitu zviždača, poboljšanje transparentnosti u postupcima donošenja javnih odluka i sprečavanje sukoba interesa, ii. uspostave i djelovanja neovisnog tijela za borbu protiv korupcije, koje koordinira napore svih tijela uključenih u borbu protiv korupcije i sprečavanje korupcije te nadzire pravovremenu provedbu mjera različitih nadležnih službi, iii. antikorupcijske osviještenosti i osposobljavanja javnosti i iv. jačanja odjela za unutarnju reviziju u svim ministarstvima i Službi za unutarnju reviziju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

H.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

155

C3.4R1

Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg donošenja i provedbe politika

Ključna etapa

Akcijski plan za učinkovito upravljanje ljudskim resursima u nacionalnoj javnoj upravi

 

Donošenje akcijskog plana od strane Vijeća ministara

-

-

-

1.

2022.

Vijeće ministara donijelo je akcijski plan koji uključuje:

– Smjernice, predloške i potporu pri provedbi Odjela za javnu upravu i osoblje (PAPD) kako bi se upravljalo upravom ministarstava u vezi s pitanjima upravljanja ljudskim resursima kao što su reorganizacija i restrukturiranje, pojednostavnjenje postupaka i planiranje radne snage;

– Provedba revidirane organizacijske strukture PAPD-a

– Plan učenja i razvoja osoblja PAPD-a,

– Plan osposobljavanja za administraciju resornih ministarstava

156

C3.4R1

Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg donošenja i provedbe politika

Ključna etapa

Novi okvir za upravljanje ljudskim resursima za ciparsku policiju

Donošenje od strane ravnatelja policije i stalnog tajnika Ministarstva pravosuđa i javnog reda te stupanje na snagu

-

-

-

4.

2023.

Novi okvir za upravljanje ljudskim resursima za ciparsku policiju stupio je na snagu i obuhvaća sljedeća područja:

– Analizu i opis radnih mjesta

– Zapošljavanje

– Motiviranje

– Osposobljavanje i razvoj

– Naknada štete i koristi

– Odnosi i komunikacija između radnika i zaposlenika

– Rukovodstvo za umirovljene članove

– Sigurnost i zdravlje

– Razina upravljanja ljudskim resursima

157

C3.4R1

Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg donošenja i provedbe politika

Ključna etapa

Provedba Akcijskog plana za učinkovito upravljanje ljudskim resursima u nacionalnoj javnoj upravi

Završno izvješće o provedbi Akcijskog plana koje je odobrilo Vijeće ministara

-

-

-

4.

2025.

Akcijski plan je proveden, uključujući:

– Smjernice i priručnici za administraciju resornih ministarstava u vezi s postupcima zapošljavanja, disciplinskim postupcima, planiranjem radne snage, reorganizacijom i pojednostavnjenjem preispitivanja postupaka

– Zakonodavne izmjene prema potrebi

– Osposobljavanje osoblja u upravama resornih ministarstava

158

C3.4R2

Regulirati fleksibilne radne uvjete u javnom sektoru

Ključna etapa

Odluka o fleksibilnim radnim uvjetima u javnom sektoru

Odluka Vijeća ministara

-

-

-

1.

2023.

Provodi se studija o fleksibilnim radnim uvjetima u javnom sektoru. PAPD procjenjuje preporuke studije uzimajući u obzir odgovarajuće zaštitne mjere usmjerene na poboljšanje učinkovitosti javne službe. Nakon procjene preporuka studije, odluku o njihovoj provedbi donosi Vijeće ministara.

159

C3.4R2

Regulirati fleksibilne radne uvjete u javnom sektoru

Ključna etapa

Provedba fleksibilnih radnih uvjeta

Završno izvješće PAPD-a o provedbi Odluke Vijeća ministara

-

-

-

4.

2024.

Provedba odluke Vijeća ministara, prema potrebi, izmjenom zakona/uredbi, priopćavanjem politika i osposobljavanjem, na temelju akcijskog plana koji je izradio Odjel za kadrovske poslove u javnoj upravi.

160

C3.4R3

Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i uvođenje novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakonodavstva za postupak ocjenjivanja i odabira za slobodna radna mjesta u javnim službama i propisa za procjenu uspješnosti zaposlenika.

Odredba u relevantnom zakonu/relevantnim zakonima i propisima u kojoj se navodi njihovo stupanje na snagu

-

-

-

4.

2021.

Glavni elementi su:

i. stupanje na snagu zakona kojim se predviđa ocjenjivanje i odabir kandidata za popunjavanje radnih mjesta za promaknuće u javnoj službi, uključujući rukovodeća radna mjesta, novim kriterijima i metodama koji se temelje na objektivnoj procjeni i zaslugama te izmjena Zakona o javnoj službi ako se to smatra potrebnim, i
ii. stupanje na snagu novih propisa za provedbu novog sustava ocjenjivanja uspješnosti za javne službenike koji će se koristiti za potrebe razvoja i promaknuća kako bi postupak procjene uspješnosti i mehanizam promaknuća bili transparentniji, pravedniji, utemeljeni na vještinama i djelotvorni

161

C3.4R3

Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i uvođenje novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

Ključna etapa

Novi okvir za procjenu uspješnosti i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnoj službi.

Početak primjene novog okvira

-

-

-

1.

2025.

Ocjenjuje se uspješnost javnih službenika i popunjavaju slobodna radna mjesta u javnim službama u skladu s novim pravnim okvirom, nakon njegove učinkovite provedbe, uključujući osposobljavanjem relevantnih zaposlenika.

162

C3.4R4

Jačanje administrativnih kapaciteta i transparentnosti profesionalizacijom javne nabave i daljnjom digitalizacijom njezina procesa

Ključna etapa

Novi integrirani sustav e-nabave

Prvi pozivi na podnošenje ponuda objavljeni su u okviru novog sustava e-nabave

-

-

-

4.

2025.

Novi integrirani sustav e-nabave u potpunosti je operativan, uključujući sav razvoj, testiranje i osposobljavanje korisnika.

Glavne funkcije sustava su:

– podržati načelo „samo jednom” za podnošenje podataka od strane privatnih korisnika

– statističko izvješćivanje

– podupiranje upotrebe novih tehnologija koje javni naručitelji i gospodarski subjekti mogu upotrebljavati u svojim administrativnim funkcijama

– olakšavanje administrativnog rada javnih naručitelja

– sučelje prilagođeno gospodarskim subjektima s naglaskom na MSP-ove

– objava otvorenih podataka o postupcima javne nabave

— pružanje informacija javnim naručiteljima i donositeljima odluka o postupcima javne nabave tijekom cijelog životnog ciklusa projekta.

163

C3.4R5

Jačanje kapaciteta Pravnog ureda

Ključna etapa

Novi IT sustav za Pravni ured

Početak rada novog informatičkog sustava

-

-

-

4.

2023.

Potpuna operacionalizacija rješenja „softver kao usluga” za Pravni ured koje ima sljedeće značajke:

– izradu elektroničkih spisa predmeta i mapa,

– upravljanje predmetima i njihovo praćenje,

– unutarnja komunikacija i tijek rada,

– praćenje slučajeva, financijskog upravljanja i plaćanja,

– digitalizacija papirnatih spisa.

Završeno je osposobljavanje korisnika.

164

C3.4I1

Racionalizacija sustava skretanja s pomoću provedbe sustava planiranja klastera

Ključna etapa

Provedba novog sustava planiranja klastera u organizacijama javnog sektora

Početak uporabe novog sustava za planiranje kretanja

-

-

-

2.

2026.

Dovršetak razvoja i početak uporabe sustava za planiranje katastrofa. Glavne funkcije sustava su:

– svakodnevne alate za administraciju i taktičko planiranje, s automatiziranim planiranjem smjena i komunikacijom sa zaposlenicima i rukovoditeljima;

– upravljanje radnom snagom i smjenama, uz praćenje troškova rada, odsutnosti i prekovremenog rada.

165

C3.4I2

Digitalizacija zakonodavnog postupka

Ključna etapa

Provedba ciparske platforme za pripremu zakonodavstva

Stavljanje u uporabu novog sustava

-

-

-

1.

2025.

Početak rada Platforme i završetak osposobljavanja za administratore i povlaštene korisnike.

Potpuno funkcionalna platforma za pripremu zakonodavstva omogućuje:

– sastavljanje računa i upravljanje računima putem mrežnog uređivača, s mogućnošću izvoza u XML formatu u svim fazama postupka pripreme zakona,

– središnja baza podataka za pohranu i širenje pravnih tekstova kao otvorenih podataka putem sučelja za programiranje aplikacija, kao i skupno;

– instrument za konsolidaciju zakona i izmjena.

166

C3.4I2

Digitalizacija zakonodavnog postupka

Ključna etapa

Digitalizacija zakona i propisa na novoj platformi

Javna objava na platformi

-

-

-

4.

2025.

Svi prethodni zakoni i propisi učitani su na novu platformu kako bi svi zakonodavni akti bili dostupni na platformi vlade.

167

C3.4I3

Centar za modeliranje ekonomske politike

Ključna etapa

Uspostava oglednog centra za analizu ekonomskih politika

Početak rada centra

-

-

-

4.

2023.

Potpuna operacionalizacija i oprema Centra, uključujući imenovanje tima znanstvenog osoblja. Tim se sastoji od stručnjaka za makroekonometrijske modele, ekonometrijaca, stručnjaka za analizu podataka i ekonomista.

168

C3.4I3

Centar za modeliranje ekonomske politike

Cilj

Broj razvijenih modela procjene učinka i alata za analizu podataka

-

Broj

0

20

4.

2025.

Potpuni razvoj najmanje 20 makroekonometrijskih modela procjene učinka i novih alata za analizu podataka za ciparsko gospodarstvo koji se temelje na različitim metodologijama simulira se, ispituje i primjenjuje za analizu i prognoziranje ekonomske politike.

169

C3.4R6

Novi pravni okvir za lokalne vlasti i odgovarajuće mjere potpore

Ključna etapa

Novi pravni okvir za lokalne vlasti

Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva

-

 

-

2.

2024.

Intervencija se sastoji od stupanja na snagu triju zakona: Zakon o općinama, Zakon o zajednicama (Zakon o izmjenama) i Zakon o organizacijama lokalne uprave okruga).

Novi pravni okvir obuhvaća:

– Smanjenje broja općina

– Stvaranje klastera zajednice za pružanje usluga

– Prijenos novih nadležnosti i sredstava sa središnje države na općine

– Novi sustav financiranja općina

– Pravila o pravnom nadzoru, transparentnosti i odgovornosti

– Poboljšanje učinkovitosti opskrbe vodom, kanalizacije i gospodarenja krutim otpadom te dozvola osnivanjem pet okružnih organizacija za lokalnu upravu.

170

C3.4R6

Novi pravni okvir za lokalne vlasti i odgovarajuće mjere potpore

Cilj

Broj osoblja lokalnih tijela koje sudjeluje u izgradnji kapaciteta

-

Broj

0

500

4.

2024.

Završetak niza tematskih programa izgradnje kapaciteta za lokalnu upravu, pružajući osposobljavanje za najmanje 500 sudionika (članova i osoblja lokalnih tijela).

171

C3.4R7

Urbanizacija

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o urbanizaciji

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

 

3.

2022.

Stupanje na snagu zakona o konsolidaciji gradskog zemljišta s ciljem smanjenja nekontroliranog širenja urbanih područja racionalnom uporabom postojećih stambenih područja

172

C3.4R7

Urbanizacija

Cilj

Broj glavnih planova urbanističkog planiranja u stambenim zonama

-

Broj

0

10

4.

2025.

Izrađeni su, objavljeni i odobreni glavni planovi urbanističkog planiranja u stambenim zonama u odabranim područjima ili područjima od strateške važnosti. Glavni planovi integriraju i preraspodjeljuju zemljišne parcele koje su segmentirane i nedostupne (unutar granica razvoja područja).

173

C3.4I4

Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola

Ključna etapa

Poboljšanje okruženja za e-primjenu sustava Hippodamos

Zahtjevi se zaprimaju u okviru poboljšanog okruženja za elektroničku prijavu

-

-

-

4.

2022. 

Dovršetak poboljšanja okruženja e-primjene postojećeg sustava Hippodamos kako bi se omogućilo podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinskih i građevinskih dozvola svim tijelima za planiranje i tijelima za gradnju (općine) sa zajedničke platforme.

174

C3.4I4

Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola

Ključna etapa

Poboljšanje funkcija planiranja i kontrole te upravljanja projektom Hippodamos

Potpuno digitalni postupak za izdavanje dozvola i upravljanje ugovorima o izgradnji

-

-

-

4.

2024.

Dovršetak poboljšanja alata za planiranje i kontrolu, alata za upravljanje projektima i nadogradnje hardvera i softvera postojećeg sustava Hippodamos kako bi se podržale dodatne funkcionalnosti.

175

C3.4I5

Pametni gradovi

Cilj

Instaliranje pametnih senzora u uporabi kao dio inicijative za pametne gradove

-

Broj

0

97 000

4.

2024.

Potpuna operacionalizacija najmanje 97 000 pametnih senzora u okviru inicijative za pametne gradove koji se sastoje od pametnih senzora za parkiranje, pametnih rasvjetnih senzora i pametnih senzora za gospodarenje otpadom koji su isporučeni i ugrađeni u općine i povezani sa središnjom platformom pametnih gradova.

176

C3.4I5

Pametni gradovi

Cilj

Razvoj mobilnih aplikacija razvijenih u okviru inicijative za pametne gradove

-

Broj

0

3

2.

2026.

Razvoj triju mobilnih aplikacija (za pametno parkiranje, pametnu rasvjetu, pametno gospodarenje otpadom) koje korisnici mogu preuzeti.

177

C3.4I6

Regeneracija i revitalizacija središta grada Nikozije

Cilj

Sobe obnovljene i prenamijenjene u studentske domove

-

Broj

0

250

Q4

2024.

Obnovljeno je najmanje 250 soba u gradu Nikoziji i prenamijenjeno u studentske kuke

178

C3.4I6

Regeneracija i revitalizacija središta grada Nikozije

Cilj

Sobe obnovljene i prenamijenjene u studentske domove

-

Broj

250

560

2.

2026.

Obnovljeno je najmanje 560 soba u gradu Nikoziji i prenamijenjeno u studentske kuke

179

C3.4I6

Regeneracija i revitalizacija središta grada Nikozije

Ključna etapa

Obnova škole u Faneromeniju

Završetak obnove škole u Faneromeniju

-

-

-

2.

2026.

Škola u Faneromeniju podvrgnuta je opsežnoj obnovi i potpunoj antiseizmičkoj nadogradnji za smještaj škole za arhitekturu Sveučilišta u Cipru te je spremna za upotrebu 

180

C3.4R8

Učinkovitost pravosuđa

Ključna etapa

Stupanje na snagu novog Poslovnika

Odredba u novom Poslovniku (objavljenom u Službenom listu) u kojoj se navodi stupanje na snagu Poslovnika (1. rujna 2023.)

-

-

-

3.

2023.

Provedba novog Poslovnika građanskog postupka za nove predmete podnesene sudu od 1. rujna 2023. Novim se Poslovnikom osuvremenjuje rasprava u predmetima kako bi se strankama pružila jeftinija, pristupačnija i pravodobnija dostava.

181

C3.4R8

Učinkovitost pravosuđa

Cilj

Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi

-

% (postotak)

0

20

2.

2024.

Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi u tijeku više od dvije godine pred okružnim sudovima i Vrhovnim sudom za 20 % u odnosu na razinu od 31. prosinca 2020., što je potvrđeno u Godišnjem izvješću o napretku akcijskog plana za smanjenje zaostataka.

182

C3.4R8

Učinkovitost pravosuđa

Cilj

Dodatno smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi

-

% (postotak)

20

40

2.

2026.

Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi u tijeku više od dvije godine pred okružnim sudovima i Vrhovnim sudom za 40 % u odnosu na razinu od 31. prosinca 2020., što je potvrđeno u Godišnjem izvješću o napretku akcijskog plana za smanjenje zaostataka.

183

C3.4R9

Digitalna transformacija u pravosuđa

Ključna etapa

e-pravosuđe

Provjera ugovora i prihvaćanje očekivanih rezultata koje provode projektni timovi za ta dva sustava. Oba sustava dostupna su na internetskoj stranici suda

-

-

-

4.

2022.

Postavljanje i potpuni rad sustava e-pravosuđa i završetak operativne podrške na licu mjesta sustava i-justice. Oba sustava dostupna su na internetskoj stranici suda.

184

C3.4R9

Digitalna transformacija u pravosuđa

Ključna etapa

Digitalni zvučni zapis u sudskim postupcima

Provjera ugovora i prihvaćanje isporučenih proizvoda od strane projektnog tima za sustav.

-

-

-

1.

2025.

Ugradnja i potpuno funkcioniranje digitalnog zvučnog zapisa u sudskim postupcima.

185

C3.4I7

Izobrazba sudaca

Cilj

Izobrazba sudaca

-

Broj

0

110

4.

2025.

Najmanje 110 (od 130) sudaca završilo je osposobljavanje o novim pravilima građanskog postupka i drugim pravosudnim vještinama.

186

C3.4I8

Unapređenje infrastrukture sudova

Ključna etapa

Proširenje Okružnog suda u Famagusti

Tim za vođenje projekta potvrđuje dovršetak izgradnje.

-

-

-

4.

2021.

Dovršetak izgradnje proširenja zgrade Okružnog suda u Famagusti kako bi se poduprlo djelovanje novih sudnica kako bi se uz kaznene predmete pokušalo i u građanskim predmetima.

187

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o osnivanju neovisnog tijela za borbu protiv korupcije

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona i početku djelovanja Neovisnog tijela za borbu protiv korupcije s popunjenim i zaposlenim ključnim rukovodećim položajima.

-

-

-

1.

2022.

Neovisno tijelo za borbu protiv korupcije osnovano je na temelju stupanja na snagu odgovarajućeg zakona i operativno je. Nadzorno tijelo koordinira napore svih tijela uključenih u borbu protiv korupcije i njezino sprečavanje te nadzire pravovremenu provedbu mjera različitih nadležnih službi.

188

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u odlučivanju i povezanim pitanjima

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2021.

Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u odlučivanju i povezanim pitanjima, uključujući odredbe za sprečavanje sukoba interesa. Zakonom se stvara obveza objavljivanja kontakata između osoba zainteresiranih za sudjelovanje u postupcima donošenja javnih odluka i dužnosnika ili članova državne službe ili šireg javnog sektora ili sa zaposlenicima u korist dužnosnika koji na temelju svojeg položaja imaju nadležnost ili mogućnost pokretanja takvih postupaka ili oblikovanja njihova sadržaja ili doprinosa ili utvrđivanja konačnog ishoda takvih postupaka. Informacije o takvom kontaktu, kao i njegov sadržaj i svrha, službeno se evidentiraju i javno su dostupne.

189

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2021.

Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača koji prijavljuju prijevaru i korupciju od unutarnjih sankcija. Zakon uključuje dodatne odredbe o zaštiti osoba koje prijavljuju djela korupcije u javnom i privatnom sektoru (zviždači, osobe koje nisu uključene u djela), uz zaštitu koja je već predviđena Zakonom 95(I)/2001 o zaštiti svjedoka. Zakonom se predviđaju i mjere oslobađanja od kazne ili njezina smanjenja za one koji su uključeni u djela korupcije, ali se dobrovoljno prijavljuju policiji i/ili nude suradnju s tijelima koja rezultiraju potpunom istragom i progonom predmeta.

H.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 9 (C3.4I9): Program potpore privatnom i javnom sektoru za certificiranje s normom ISO 37001 (Borba protiv podmićivanja)

Cilj je ulaganja doprinijeti borbi protiv korupcije uvođenjem akreditacije ISO 37001 u privatni i javni sektor, čime se doprinosi povećanju transparentnosti, suzbijanju mita i stvaranju etičke poslovne kulture.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava privatnom i javnom sektoru, uključujući lokalne vlasti, za usluge savjetovanja i certificiranje mita u skladu s normom ISO 37001.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

H.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

190

C3.4I9

Program potpore privatnom i javnom sektoru za certificiranje u skladu s normom ISO 37001 (borba protiv

podmićivanja)

Cilj

ISO 37001 Sustavi za borbu protiv podmićivanja

-

Broj

0

120

4.

2025.

Najmanje 120 organizacija akreditirano je za normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS” na temelju odobrene potpore

I. KOMPONENTA 3.5.: Zaštita fiskalne i financijske stabilnosti

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi fiskalnih i financijskih slabosti, uključujući s tim povezane makroekonomske neravnoteže. Cilj je zaštititi financijsku stabilnost smanjenjem naslijeđenih rizika u bankarskom sektoru, uvođenjem mjera protiv visoke privatne zaduženosti i poboljšanjem nadzora u nebankarskom sektoru. Da osigura fiskalnu stabilnost, Cipar je usmjeren na borbu protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja; i pružanje sveobuhvatnih podataka tvorcima politika radi osmišljavanja pravednog poreznog sustava. Očekuje se da će se predviđenim mjerama prikupljanje prihoda učiniti učinkovitijim, a ciparskim poreznim sustavom pravedniji, čime će se smanjiti učinci prelijevanja agresivnog poreznog planiranja.

Komponenta podupire preporuke za pojedinu zemlju o financijskoj stabilnosti i privatnoj zaduženosti (2. i 5. preporuka za Cipar iz 2019.) te o rješavanju značajki poreznog sustava kojima se pojedincima i multinacionalnim poduzećima olakšava agresivno porezno planiranje (4. preporuka za Cipar iz 2020. i 1. preporuka za Cipar iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

I.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Zaštita financijske stabilnosti

Reforma 1 (C3.5R1): Pravni okvir za upravljanje kriznim situacijama za kreditne institucije 

Cilj je mjere poboljšati otpornost bankarskog sektora uvođenjem okvira za dosljedan i konkretan postupak za potporu kreditnim institucijama koje se suočavaju s financijskim poteškoćama.

Reforma se sastoji od i. preispitivanja i izmjene nacionalnog okvira za nesolventnost kreditnih institucija kako bi se povećala njegova djelotvornost i učinkovitost, u skladu s najboljim europskim praksama; i ii. o utvrđivanju okvira za preventivnu dokapitalizaciju kreditnih institucija i za državne instrumente stabilizacije u svrhu sudjelovanja u sanaciji kreditne institucije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Okvir i akcijski plan za rješavanje problema loših kredita

Cilj je mjere ukloniti financijske rizike povezane s naslijeđenim lošim kreditima u bankarskom sektoru daljnjim naporima za poboljšanje kvalitete imovine banaka i jačanjem radnog okruženja za servisiranje kredita.

Reforma se sastoji od i. provedbe akcijskog plana za rješavanje preostalih nepodmirenih loših kredita i ii. donošenja paketa triju zakona o izmjenama zakona o društvima preuzimateljima kredita i pružateljima usluge servisiranja kredita (stavljanje pružatelja usluge servisiranja kredita u skladu s propisima i nadzorom središnje banke; odobravanje pristupa zemljišnim knjigama za pružatelje usluge servisiranja kredita i društva za pribavljanje kredita; i usklađivanje zahtjeva za obavješćivanje u slučaju kupnje kredita od strane društva preuzimatelja kredita). Izvješće o napretku akcijskog plana priprema se do 30. lipnja 2023. i odobrava Vijeće ministara, uz praćenje smanjenja loših kredita u bankarskom sektoru prema okvirnim referentnim vrijednostima od 6 % bruto i 3 % neto udjela loših kredita 15 te, prema potrebi, predlaganje mjera politike.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategija za rješavanje nedostataka sustava za transakcije nekretninama (pravni listovi)

Cilj je reforme rješavanje neučinkovitosti sustava izdavanja i prijenosa vlasničkih listova, što dovodi do toga da se vlasnička prava ne definiraju, otežava postupke ovršnog postupka i otežava unovčenje kolaterala.

Reforma obuhvaća: i. pregled i izdavanje vlasničkih listova za neriješene predmete, ii. proširenje nove politike planiranja i izdavanja građevinskih dozvola, trenutačno do dvije stambene jedinice, na četiri stambene cjeline na čestici, čime će se skratiti vrijeme potrebno za izdavanje građevinskih i prostornih dozvola, iii. preispitivanje Zakona o ulicama i zgradama kako bi se inspektoru dodali pravi poticaji za daljnje odvraćanje od nepravilnosti koje bi dovele do neizdavanja vlasničkih isprava, iv. izmjena Zakona o ulicama i zgradama kako bi se nadzornim inženjeru nametnuli pravi poticaji kako bi se dodatno odvratilo od nepravilnosti koje bi dovele do neizdavanja vlasničkih listova, iv. izmjena prodaje imovine koja se provodi nakon što se izvrši posebni zakon.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnih ureda

Cilj je mjere borba protiv visoke privatne zaduženosti poboljšanjem procjene kreditnog rizika za novo kreditiranje razvojem kreditnog registra kako bi se tržištu omogućilo da nudi usluge kao što je ocjenjivanje kredita potpuno u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

Reforma se sastoji od izmjene postojećeg sustava za razmjenu podataka o kreditima, prema kojem je kreditni registar privatno društvo u vlasništvu Udruženja ciparskih banaka, kako bi se omogućilo pružanje usluga odobravanja kredita. Glavni su elementi izmjene ublažavanje pravne nesigurnosti u pogledu vlasništva nad sustavom i različitih uloga kreditnih registara i kreditnih ureda, osiguravanje nastavka obveze prikupljanja podataka o kreditnim linijama kreditnih institucija i pružanje podataka Odjela za nesolventnost te utvrđivanje uvjeta pristupa podacima i njihove zaštite.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akcijski plan za razvoj registra praćenja odgovornosti

Cilj je mjere poboljšati sposobnost nadležnih tijela da oblikuju i provode ciljane politike za sprečavanje i upravljanje razinom privatnog duga. To se nastoji postići stvaranjem registra za praćenje obveza kojim su obuhvaćeni iznosi svih dugovanja prema svim vrstama vjerovnika.

Reforma se sastoji od provedbe akcijskog plana koji uključuje izradu i razvoj registra kreditnih obveza kako bi se dobila kreditna ocjena za pojedince i pravne subjekte, razvoj sustava kreditnih rejtinga za pojedince i pravne subjekte te povezanost sustava s drugim agencijama za kreditni rejting.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Jačanje stečajnog okvira

Cilj je te reforme ojačati provedbu okvira za nesolventnost, promicati primjenu programa i instrumenata u slučaju nesolventnosti te osigurati potpuno i učinkovito funkcioniranje odjela za nesolventnost.

Reforma se sastoji od i. provedbe preostalih mjera i mjera navedenih u akcijskom planu iz 2018. koje još nisu provedene i ii. uspostave digitalnih sustava potrebnih za poboljšanje rada Odjela za nesolventnost i kojima se promiče upotreba instrumenata za nesolventnost. Akcijski plan odobrilo je Vijeće ministara 2018. i u njemu se odražava nacionalna politika u području nesolventnosti. Ta reforma uključuje mjere kao što su digitalizacija sustava (poboljšanje postojećih i uvođenje novih sustava), osposobljavanje osoblja Odjela za nesolventnost, uvođenje linije službe za korisnike i internetskog portala za korisnike te potpuna provedba regulatornog okvira za stečajne upravitelje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti

Cilj je mjere promicanje financijske pismenosti. Cilj mu je poboljšati financijsko obrazovanje u općem stanovništvu, poboljšati donošenje financijskih odluka, ispraviti pogrešne stavove i pristranosti, poduprijeti informirane i financijski odgovorne građane te u konačnici pridonijeti poboljšanju discipline otplate duga.

Reforma se sastoji od pripreme strategije za borbu protiv financijske nepismenosti: i. utvrđivanje pitanja financijske nepismenosti ii. preispitivanje međunarodne literature o toj temi i iii. pružanje akcijskog plana za provedbu. Strategija uključuje konkretne ciljeve, mjerljive ciljeve, načine promicanja financijske pismenosti i uključuje posebne mjere (kratkoročne i dugoročne) za provedbu. Reforma uključuje i potpunu provedbu kratkoročnih mjera strategije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Jačanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima

Cilj je mjere poboljšati nadzor osiguravajućih i mirovinskih fondova.

Reforma se sastoji od i. povećanja administrativnog kapaciteta nadzornih tijela, ii. pripreme i provedbe potrebnih alata za osiguravanje usklađenosti s regulatornim okvirima prenesenima Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (kao što je revidirana Direktiva o institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP II)) i iii. poduzimanja posebnih nadzornih mjera u skladu s planovima koji su dostavljeni EIOPA-i, radi osiguravanja financijske stabilnosti i zaštite interesa članova mirovinskih fondova i ugovaratelja osiguranja.

Odjel registra strukovnih mirovinskih fondova (RORBF) koji nadzire mirovinski sektor povećava stalno osoblje za 13 osoba. Usluga kontrole osiguravajućih društava (ICCS) koja nadzire sektor osiguranja povećava svoje stalno osoblje za tri osobe.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1 (C3.5I1): Jačanje nadzorne funkcije Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze

Cilj je mjere povećati nadzorni kapacitet Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze (CySEC) digitalizacijom, čime se omogućuje bolji nadzor transakcija.

Ulaganje se sastoji od razvoja naprednog digitalnog sustava koji se temelji na arhitekturi oblaka i koji obuhvaća potrebe nadzora iz Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR), Uredbe o transakcijama financiranja vrijednosnih papira (SFTR) i Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR). Novi sustav podržava sljedeće značajke: i. povezati se sa središtem Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); učitavanje i obrada podataka o transakcijama, ii. objedinjavanje i pretraživanje podataka kako bi se dobili regulatorni uvidi iii. sastavljanje izvješća o rasporedu i ad hoc izvješća.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Zaštita financijske stabilnosti

Reforma 9 (C3.5R9): Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti Poreznog odjela

Cilj je mjere učiniti naplatu poreza učinkovitijom i djelotvornijom s pomoću više razine digitalizacije i porezne discipline te poboljšati usluge za korisnike.

Reforma se sastoji od integriranja različitih poreznih jedinica, postupaka i postupaka kako bi se ponudila jedinstvena točka službi za porezne obveznike, zakonodavnih promjena i uvođenja novog IT sustava te digitalizacije Porezne uprave. Specifikacijama i radnim učinkom obuhvaćaju se: (a) jedinstvena registracija u poreznu bazu i Taxisnet (za elektroničko podnošenje prijava poreza na dohodak pojedinaca, pravnih osoba i poslodavaca); (b) integrirani postupak porezne revizije koji se temelji na procjeni rizika; (c) integrirane revizije povrata; (d) integriranoj i poboljšanoj jedinstvenoj točki usluge, uključujući izravno plaćanje PDV-a i povezivanje poduzeća s poslužiteljem u Poreznom odjelu, bez uporabe specijaliziranih mehanizama; (e) postupak izdavanja jedinstvenih poreznih odobrenja; (f) mogućnost trenutačne prilagodbe sustava kako bi se uzele u obzir promjene u zakonodavstvu i/ili postupcima i proširenje sigurnih sučelja s drugim informacijskim sustavima; (g) sposobnosti analize podataka i (h) skeniranje i elektronička pohrana svih papirnatih dokumenata poreznih obveznika u vezi s nekretninama (nepokretnom imovinom) i kapitalnim dobicima s relevantnim parametrima sigurnosti, integriteta i povjerljivosti. Novonabavljena zgrada za integrirani ured okruga Nikozije i Ured velikih poreznih obveznika pojačat će napore za integraciju okružnih poreznih ureda u glavni grad iz pet različitih poslovnih zgrada na različitim lokacijama koje su prethodno bile tehnološki neprikladne te omogućiti pružanje usluga poreznih obveznika s jedne lokacije u okrugu Nikozije. Zakonodavne promjene uključuju: (a) nedavno uvedeno zakonodavstvo za provedbu obveznog podnošenja poreznih prijava za svaku fizičku osobu s dohotkom kako je definirano u članku 5. Zakona o porezu na dohodak, bez obzira na prag koji počinje od porezne godine 2020. (uz iznimke); i (b) kriminaliziranje neplaćanja poreza na dohodak.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Suzbijanje agresivnog poreznog planiranja

Opći je cilj mjera u okviru reforme povećati djelotvornost, učinkovitost i pravednost poreznog sustava suzbijanjem utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja multinacionalnih poduzeća.

Mjera se sastoji od tri različite podmjere reforme.

Prva se podmjera reforme sastoji od uvođenja poreza po odbitku na izlazna plaćanja kamata, dividendi i licencijskih naknada te uvođenja dodatnog testa rezidentnosti u području poreza na dobit koji se temelji na osnivanju svakog subjekta. Porez po odbitku uvodi se jurisdikcijama iz Priloga I. EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u poreznim pitanjima, kao prvi korak donošenjem Zakona do 31. prosinca 2021., kojim se predviđa njegovo stupanje na snagu do 31. prosinca 2022.

Test rezidentnosti u području poreza na dobit nadopunjuje se testom upravljanja i kontrole. Ona se donosi do 31. prosinca 2021., a stupa na snagu do 31. prosinca 2022. Prvi test je upravljanje i kontrola, a u slučajevima kada je društvo osnovano na Cipru, ali se njegovo upravljanje i kontrola obavljaju iz druge jurisdikcije, smatra se poreznim rezidentom Cipra i oporezuje se u skladu s relevantnom odredbom Zakona o porezu na dohodak, pod uvjetom da društvo nije drugdje porezno rezidentno (kako bi se izbjegao dvostruki status rezidentnosti).

Druga podmjera reforme sastoji se od uvođenja poreza po odbitku na izlazna plaćanja kamata, dividendi i licencijskih naknada u jurisdikcije s niskim poreznim stopama. U pogledu isplata kamata i licencijskih naknada ciparska nadležna tijela umjesto toga mogu istražiti pristup primjene nemogućnosti odbitka. Takva zakonodavna izmjena stupa na snagu do 31. prosinca 2024.

Kao treća podmjera reforme Cipar procjenjuje djelotvornost cjelokupnog skupa mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem na temelju neovisne evaluacije koja treba biti dovršena do 31. prosinca 2024. Tom evaluacijom procjenjuje se ciparski porezni okvir na cjelovit način, uključujući sve mjere koje su do tada donesene. Evaluacija će dovesti do mjera politike koje Cipar treba poduzeti kako bi uklonio sve utvrđene nedostatke, uključujući u obliku zakonodavnih promjena, koje stupaju na snagu do 30. lipnja 2026.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C3.5I2): Modernizacija carinskog i elektroničkog sustava plaćanja

Cilj je mjere razvoj i provedba elektroničkih sustava predviđenih Carinskim zakonikom Unije. Očekuje se da će se mjerom pojednostavniti i ubrzati carinske formalnosti i smanjiti administrativni troškovi za sve dionike i time povećati učinkovitost naplate prihoda.

Ulaganje se sastoji od razvoja i puštanja u rad dvanaest sustava koji se sastoje od tri različite vrste: i. sustavi deklaracije (kao što su dokazi, automatizirani uvoz, provoz, automatizirani sustav kontrole kretanja izvoza i trošarina), koji komuniciraju s operativnim komponentama, upravljačkim komponentama i vanjskim sučeljima upotrebom sloja integracije; ii. operativni sustavi, koji se sastoje od analize rizika, računovodstva, revizije, tarife, carinskog skladišta, vođenja predmeta, nadzora i kvota te iii. sustava upravljanja, koji se sastoje od upravljanja poslovnim pravilima, upravljanja poslovnim procesima, upravljanja referentnim podacima, internog IAM-a i izvješćivanja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

I.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

191

C3.5R1 Dovršenje pravnog okvira za upravljanje kriznim situacijama za kreditne institucije

Ključna etapa

Stupanje na snagu izmjene nacionalnog okvira za nesolventnost kreditnih institucija i uvođenje državnih instrumenata za očuvanje financijske stabilnosti

Odredba zakona o stupanju na snagu

-

-

-

3.

2023.

Stupanje na snagu sljedećih dvaju zakonodavnih paketa:

(a) zakon o „nesolventnosti kreditnih institucija” kojim se nadležnim tijelima uvodi fleksibilnost i potrebni instrumenti za učinkovitu likvidaciju nesolventnih kreditnih institucija i (b) Zakon o financijskoj stabilnosti i financijskoj potpori na temelju Zakona o sanaciji, kojim se utvrđuje okvir za državne intervencije, posebno preventivnom dokapitalizacijom kreditne institucije i državnim stabilizacijskim instrumentima u svrhu sudjelovanja u sanaciji institucije.

192

C3.5R2 Okvir i akcijski plan za rješavanje problema loših kredita

Ključna etapa

Stupanje na snagu paketa zakona o izmjenama zakona o društvima preuzimateljima (CAC) i uslugama servisiranja kredita radi poboljšanja radnog okruženja za upravljanje lošim kreditima

Odredba zakona o stupanju na snagu odgovarajućih zakona

-

-

-

4.

2021.

Stupanje na snagu sljedeća tri zakona:
(a) Zakon o kupnji i povezanim pitanjima (izmjena) kreditnih instrumenata iz 2021. kojim se pružatelji usluga servisiranja loših kredita stavljaju pod uređenje i nadzor središnje banke;

(b) Zakon o nekretnini (prijenos, registracija i vrednovanje) (izmjena) iz 2021. kojim se omogućuje pristup zemljišnim knjigama za pružatelje usluga servisiranja kredita i društva preuzimatelja kredita.

(c) Zakon o izmjenama i dopunama 2020., kojim se usklađuju zahtjevi za obavješćivanje u slučaju kupnje kredita od strane društva preuzimatelja kredita.

193

C3.5R3

Strategija za rješavanje nedostataka sustava za transakcije nekretninama (pravni listovi)

Cilj

Smanjenje broja neriješenih predmeta za izdavanje vlasničkih listova

-

% (postotak)

0

80

2.

2023.

Smanjenje zaostataka neizdanih vlasničkih listova (pravni dokument kojim se dokazuje pravo na vlasništvo nad imovinom). U tijeku je izdavanje vlasničkih listova za 1 050, što odgovara 20 000 vlasničkih listova. Od tog ukupnog iznosa od 20 000 vlasničkih listova izdaje se 80 %.

194

C3.5R3

Strategija za rješavanje nedostataka sustava za transakcije nekretninama (pravni listovi)

Ključna etapa

Proširenje politike novih dozvola za planiranje i izgradnju

Uredba ministra unutarnjih poslova

-

-

-

4.

2022.

Proširenje politike novih dozvola za planiranje i izgradnju za do četiri stambene jedinice stambenih čestica. Politikom se predviđa mogućnost podnošenja zahtjeva elektroničkim putem i uvode se fiksni rokovi za izdavanje dozvola za planiranje i izgradnju (deset do dvadeset dana).

195

C3.5R3

Strategija za rješavanje nedostataka sustava za transakcije nekretninama (pravni listovi)

Ključna etapa

Stupanje na snagu izmjene Zakona o prodaji imovine (posebno izvršenje)

Zakonska odredba o stupanju na snagu izmijenjenog Zakona o prodaji imovine (posebno izvršenje)

-

-

-

4.

2022.

Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona o prodaji imovine (posebno izvršenje) kako bi se unaprijed zaštitili interesi kupaca. Izmjenom se omogućuje prijenos instrumenata iz glave, uz potpunu sigurnost i pravnu sigurnost, istodobno smanjujući operativne troškove i kašnjenja provjerama u preliminarnoj fazi kako bi se utvrdile posebne prepreke prijenosu prije plaćanja nabavne cijene. Cilj je stvoriti mehanizam zaštite interesa kupaca nepokretne imovine i unaprijed osigurati da se prijenos nepokretne imovine izvrši čim kupac ispuni svoje ugovorne obveze.

196

C3.5R3

Strategija za rješavanje nedostataka sustava za transakcije nekretninama (pravni listovi)

Ključna etapa

Revizija Uredbe o ulicama i zgradama

Odredba zakona o stupanju na snagu izmijenjenog Pravilnika o ulicama i gradnji

-

-

-

4.

2023.

Stupanje na snagu zakona o izmjeni Uredbe o ulicama i gradnji kojim će se uvesti pravi poticaji inženjeru da i. nadgleda razvoj projekta u skladu s izdanom dozvolom, dodatno obeshrabri nepravilnosti koje bi rezultirale neizdavanjem vlasničkih listova i ii. nadležnom tijelu dostavi potvrdu kojom se potvrđuje završetak radova u skladu s izdanom dozvolom.

197

C3.5R4

Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnih ureda

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o okviru i sustavu razmjene podataka i kreditnih ureda

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

1.

2023.

Stupanje na snagu zakona o okviru i sustavu razmjene podataka i kreditnih zavoda, kojim se uklanjaju prepreke u postojećem okviru kako bi mu se omogućilo pružanje usluga ocjenjivanja kreditne sposobnosti. Glavni su elementi izmjene učiniti ciparsku središnju banku vlasnikom sustava, uvesti obvezu prikupljanja podataka o kreditnim linijama kreditnih institucija i pružanja podataka Odjelu za nesolventnost te utvrditi uvjete pristupa podacima i njihovu zaštitu.

198

C3.5R4

Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnih ureda

Ključna etapa

Poboljšani digitalni sustav razmjene podataka i kreditnih ureda

Uspješna izrada kreditnih ocjena

-

-

-

4.

2024.

Potpuna provedba i početak rada unaprijeđenog digitalnog sustava razmjene podataka i kreditnih ureda u skladu sa zakonom o okviru i sustavu razmjene podataka i kreditnih ureda te početak pružanja usluga bodovanja.

199

C3.5R5

Akcijski plan za razvoj registra praćenja odgovornosti

Ključna etapa

Akcijski plan za razvoj registra praćenja odgovornosti

Odobrenje akcijskog plana od strane Vijeća ministara

-

-

-

4.

2022.

Akcijskim planom predlažu se potrebni koraci za uvođenje registra za praćenje odgovornosti kojim se:
– uspostaviti elektroničku bazu podataka u kojoj će se prikupljati podaci o obvezama od raznih javnih i privatnih vjerovnika, kao što je javni kreditni registar

– omogućivanje izrade i provedbe ciljanih politika za sprečavanje privatne zaduženosti i upravljanje njome.

200

C3.5R5

Akcijski plan za razvoj registra praćenja odgovornosti

Ključna etapa

Akcijski plan za razvoj registra praćenja odgovornosti

Potvrda Vijeća ministara o provedbi akcijskog plana

-

-

-

4.

2024.

Potpuna provedba akcijskog plana za razvoj registra praćenja odgovornosti koji će

– uspostaviti elektroničku bazu podataka u kojoj će se prikupljati podaci o obvezama od raznih javnih i privatnih vjerovnika, kao što je javni kreditni registar
– omogućiti izradu i provedbu ciljanih politika za sprečavanje privatne zaduženosti i upravljanje njome.

201

C3.5R6 Jačanje i jačanje stečajnog okvira

Ključna etapa

Potpuna provedba i potpuno funkcioniranje pravnog i institucionalnog okvira za nesolventnost

Imenovanje osoblja potvrđeno u Službenom listu. Vijeće ministara odobrilo je izvješće o napretku

-

-

-

4.

2022.

Potpuna provedba i potpuno funkcioniranje pravnog i institucionalnog okvira za nesolventnost: (a) imenovanje osoblja za sve razine organizacijske strukture Odjela za nesolventnost i pružanje osposobljavanja za osoblje, (b) uspostava komunikacijskog plana za promicanje stečajnog postupka, (c) odobrenje službe za korisnike, (d) uspostava okvira za kontinuirani profesionalni razvoj stečajnih upravitelja.

202

C3.5R6 Jačanje i jačanje stečajnog okvira

Ključna etapa

Rad svih digitalnih sustava razvijenih za Odjel za nesolventnost

Odobrenje izvješća o napretku od strane Vijeća ministara

-

-

-

2.

2025.

Novi digitalni sustavi povećavaju relevantnost i učinkovitost postojećih operativnih i tehničkih sustava odjela za nesolventnost.

203

C3.5R7

Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti

Ključna etapa

Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti

Odobrenje strategije za borbu protiv financijske nepismenosti od strane Vijeća ministara

-

-

-

4.

2023.

Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti uključuje konkretne ciljeve i mjerljive ciljeve, određuje kanale za promicanje financijske pismenosti i uključuje posebne mjere za provedbu (kratkoročne i dugoročne mjere). Reforma uključuje i potpunu provedbu kratkoročnih mjera strategije.

204

C3.5R8 Poboljšanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima

Cilj

Jačanje ljudskih resursa Registra strukovnih mirovinskih naknada (RORBF) i usluge kontrole osiguravajućih društava (ICCS)

-

Broj

0

16

3.

2022.

Povećanje broja zaposlenika za trinaest zaposlenika u registru strukovnih mirovinskih fondova (RORBF) i za tri zaposlenika u Službi za kontrolu osiguravajućih društava (ICCS). Riječ je o stalnom povećanju broja zaposlenih.

205

C3.5R8 Poboljšanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima

Ključna etapa

Nadzorni alati, uključujući alat za prikupljanje i analizu podataka

Instrumenti potpore za jačanje nadzora nad mirovinskim fondovima i osiguravajućim društvima

-

-

-

4.

2023.

Potpuna provedba alata (kao što su postupci, kontrolni popisi, zahtjevi u pogledu primjerenosti i prikladnosti) potrebnih za usklađenost s novim zakonodavstvom (kojima se propisuje Zakon o osnivanju, aktivnostima i nadzoru institucija za strukovno umirovljenje iz 2020 -L 10(I)/2020.

206

C3.5I1 Jačanje nadzorne funkcije Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze

Ključna etapa

Digitalni sustav za nadzor transakcija za Ciparsku komisiju za vrijednosne papire i burze

Odbor za upravljanje projektom pravovremeno provjerava prihvaćanje rezultata; te kvaliteta i standardi navedeni u natječajnoj dokumentaciji

-

-

-

4.

2023.

Potpuna provedba novog digitalnog sustava nadzora transakcija. Novi digitalni sustav ima sljedeće značajke:
– Učitavanje i predobrada podataka o transakciji.

– Agregacije i pretraživanja podataka radi dobivanja regulatornih uvida.

– Sastavljanje izvješća na temelju rasporeda i ad hoc izvješća.

207

C3.5R9 Poboljšanje ubiranja poreza i učinkovitosti Poreznog odjela

Ključna etapa

Upravljanje uslugama PDV-a u okviru integriranog sustava porezne uprave (ITAS)

Projektni odbor Odobrenje rezultata projekta za dovršetak, uspostavu i rad novog integriranog sustava PDV-a

-

-

-

1.

2022.

Ciparski porezni odjel (CTD) pokreće integrirani sustav porezne uprave (ITAS) koji će podupirati funkcionalnosti i procese porezne uprave. Funkcije povezane s uslugama PDV-a moraju biti dovršene i operativne u okviru tog sustava.

208

C3.5R9 Poboljšanje ubiranja poreza i učinkovitosti Poreznog odjela

Ključna etapa

Integracija djelatnosti odjela za izravnu poreznu upravu u ITAS

Odobrenje projektnog odbora za rezultate sustava za dovršetak ugradnje i rad ITAS-a za izravne poreze i izvješće o prihvaćanju uživo

-

-

-

2.

2024.

Usluge porezne uprave povezane s izravnim porezima fizičkih i pravnih osoba (uz PDV) operativne su u okviru ITAS-a.

209

C3.5R10 Rješavanje agresivnog poreznog planiranja

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2022.

Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja (a) uvođenjem poreza po odbitku na isplate kamata, dividendi i licencija jurisdikcijama iz Priloga I. zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe i (b) uvođenje dodatnog testa porezne rezidentnosti poduzeća na temelju uključivanja svakog subjekta.

210

C3.5R10 Rješavanje agresivnog poreznog planiranja

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja plaćanjem u jurisdikcije s niskim poreznim stopama

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2024.

Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja plaćanjem jurisdikcija s niskim poreznim opterećenjem uvođenjem poreza po odbitku na isplate kamata, dividendi i naknada za licenciju u jurisdikcije s niskim poreznim stopama. U pogledu isplata kamata i licencijskih naknada ciparska nadležna tijela umjesto toga mogu istražiti pristup primjene nemogućnosti odbitka.

211

C3.5R10 Rješavanje agresivnog poreznog planiranja

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakonodavnih promjena koje se odnose na nalaze neovisne evaluacije djelotvornosti mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

2.

2026.

Cipar će neovisnom evaluacijom koja će biti dovršena do 31. prosinca 2024. ocijeniti djelotvornost cjelokupnog skupa mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem. Tom evaluacijom procjenjuje se ciparski porezni okvir na cjelovit način, uključujući sve mjere koje su do tada donesene. Evaluacija će dovesti do mjera politike koje Cipar treba poduzeti, među ostalim u obliku zakonodavnih izmjena kako bi se uklonili svi utvrđeni nedostaci.

212

C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog sustava plaćanja

Cilj

Puštanje u rad informacijskih sustava – predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU)

-

Broj

0

2

4.

2023.

Najmanje dva od sljedećih informacijskih sustava povezanih s uvozom dovršena su, instalirana i puštena u rad:

1. Automatizirani sustav izvoza (AES)
2. Novi kompjuterizirani provozni sustav (NCTS)

3. Jedinstveno sučelje EU-a

4. Carinski zakonik Unije

5. Upravljanje jamstvom

6. Carinski zakonik Unije
7. NADZOR 3

8. Carinski zakonik Unije – Sustav kontrole uvoza 2

9. Zahtjevi za uvoz u skladu s Carinskim zakonikom Unije

10. Uspješnost carinske unije – upravljački informacijski sustav

11. Carinski zakonik Unije Dokaz o statusu robe Unije

12. Jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis.

213

C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog sustava plaćanja

Cilj

Puštanje u rad informacijskih sustava predviđenih Carinskim zakonikom Unije

-

Broj

2

12

4.

2025.

12 informacijskih sustava dovršeno je, ugrađeno i pušteno u rad

J. KOMPONENTA 4.1.: Nadogradnja infrastrukture za povezivost

Ta sastavnica ciparskog plana za oporavak i otpornost doprinosi rješavanju infrastrukturnih izazova u području podatkovne povezivosti, posebno u ruralnim područjima, s ciljem smanjenja jaza između ruralnih i urbanih područja, kao i razlika u pogledu spola, dobi, prihoda i obrazovanja.

Cilj je komponente poboljšati pristup komunikacijskoj infrastrukturi za sve građane, čime bi se premostio digitalni jaz i podržala uključiva digitalna transformacija.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o ulaganjima u digitalnu tranziciju i digitalizaciju (4. preporuka za Cipar iz 2019. i 3. preporuka za Cipar iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

J.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C4.1R1): Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)

Cilj je mjere olakšati i ubrzati ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN) u nedovoljno pokrivenim područjima pružanjem relevantnih informacija dionicima kako bi se poboljšala transparentnost i povećali poticaji za tržišne operatere da brže ulažu u VHCN, čime se povećava povezivost na Cipru.

Reforma se sastoji od pružanja odgovarajućih alata, donošenjem sekundarnog zakonodavstva, Uredu povjerenika za elektroničke komunikacije i Uredbu o poštanskim uslugama (OCECPR) za pokretanje ankete radi prikupljanja geografskih podataka o elektroničkim komunikacijskim mrežama. Podacima se zatim može pristupiti putem internetskog portala na kojem se nalaze detaljne informacije o uvođenju mreže u područjima u kojima su potrebni. Očekuje se da će to pomoći premošćivanju jaza privatnim ulaganjima u VHCN.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Osnažuje Nacionalni ured za širokopojasne usluge (DEC DMRIDP-a)

Cilj je mjere olakšati izgradnju infrastrukture VHCN pojednostavnjenjem potrebnih administrativnih postupaka za njezino uvođenje uz provedbu Preporuke o alatima za povezivanje (skup najboljih praksi za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i učinkovitog pristupa radiofrekvencijskom spektru 5G).

Reforma se sastoji od utvrđivanja administrativnih uskih grla i prepreka brzom uvođenju VHCN-a i mogućih mjera za njihovo rješavanje. Nakon toga slijedi stupanje na snagu zakonodavstva kako bi se učinkovito riješila takva uska grla i prepreke.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje 1 (C4.1I1): Širenje mreža vrlo visokog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima

Cilj je mjere poboljšati povezivost s VHCN-om (kao što su svjetlovodna mreža i 5G) podupiranjem izgradnje VHCN-a u područjima koja nisu od privatnog interesa, čime se uklanjaju teritorijalne razlike u dostupnosti širokopojasnog interneta. 

Ulaganje se sastoji od organiziranja javnih natječaja putem otvorenog natječajnog postupka upućenog telekomunikacijskim operaterima radi odabira izvođača koji će projektirati, izgraditi i upravljati mrežom, kao i dio financiranja. Očekuje se da će zemljopisno područje Republike Cipra koje je pod kontrolom Vlade Cipra biti podijeljeno u tri grupe. Najveći iznos javnog financijskog doprinosa utvrđuje se zasebno za svaku grupu, a očekuje se da će kriteriji za dodjelu uključivati traženu javnu potporu kao i cijenu ponuđenu krajnjim korisnicima i drugim maloprodajnim operaterima. Obveze veleprodaje nameću se ugovarateljima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (C4.1I2): Poboljšanje gradnje kablova kako bi bili spremni za gigabitu i promicali upotrebu povezivosti

Ciljevi su mjere poticanje digitalne tranzicije podupiranjem široke primjene VHCN-a.

Ulaganje se sastoji od provedbe programa subvencija za potražnju (voucher) koji je namijenjen isključivo fizičkim osobama (tj. ne uključujući poduzeća), potičući ih da nastave s izgradnjom unutarnjih kablova u zgradi kako bi bili spremni za priključenje na VHCN koji prolazi blizu njihovih prostora. Primjenjuje se na jedinice s jednim najmoprimcem, kao i na stanove u zgradama s više stanova bez unutarnjih kablova koji mogu podržavati usluge vrlo velikog kapaciteta. Utvrđuje se vrijednost kupona po prostoru. Krajnji korisnici mogu odabrati instalater po svom izboru za izvođenje radova. Nakon dovršetka radova instalateri učitavaju u IT sustav potvrdu „spremnu za gigabit” za zgradu, zajedno s obrascem za prihvat koji je potpisao vlasnik/najmoprimac koji je izdao vaučer, čime se aktivira unovčenje vaučera.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 3 (C4.1I3): Podmorska poveznica s Grčkom

Cilj je mjere stvoriti okosnicu internetske povezivosti visokog kapaciteta za Cipar novom podmorskom vezom za podatkovnu povezivost između Cipra i Grčke.

Ulaganje se sastoji od postavljanja novih podmorskih kabela za povezivanje Cipra s grčkim podsustavom, preko kojeg Cipar ima pristup nekima od najvažnijih internetskih razmjena u regiji (Atena, Sofija i Chania). Uvođenjem nove zasebne glavne rute između Cipra i Grčke strateški se podupire povezivost na otoku. Očekuje se i da će pozitivno utjecati na raspoloživi kapacitet i komercijalne ponude okosnice povezivosti potrebne za pružanje usluga vrlo velike brzine krajnjim korisnicima. Nadalje, nudi znatno bolje rezultate (u smislu otpornosti, sigurnosti, redundantnosti i latencije) u usporedbi s postojećim datiranim kabelima. Ulaganje provodi ugovaratelj koji se odabire u otvorenom postupku javne nabave. Očekuje se da će kriteriji odabira uključivati ukupni kapacitet (npr. u pogledu vlakana/valnih dužina/kapaciteta), komercijalnu cijenu koja će se ponuditi operaterima/korisnicima kabelskog sustava te zatraženu količinu javne potpore.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, mjere ublažavanja usmjerene na očuvanje morskog okoliša moraju se propisno poštovati tijekom provedbe projekta kako je utvrđeno u procjeni utjecaja na okoliš i građevinskoj dozvoli. Sve mjere utvrđene u okviru procjene utjecaja na okoliš i procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ koje su potrebne kako bi se osigurala usklađenost Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) integriraju se u projekt i poštuju u fazama izgradnje, rada i razgradnje infrastrukture.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

J.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezano

Mjera

(reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

214

C4.1R1

Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)

Ključna etapa

Pokretanje geografskog mjerenja i stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva

Stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva i pokretanje ankete

-

-

-

1.

2022.

Sekundarno zakonodavstvo stupa na snagu i obuhvaća glavne aspekte povezane s istraživanjem, kao što su vrsta, stupanj analize i oblik traženih informacija, kao i osobe od kojih se traže informacije.

Pokretanje geografskog mjerenja obuhvata elektroničkih mreža koje mogu isporučiti širokopojasne mreže i fizičke infrastrukture na temelju članka 22. Europskog zakonika elektroničkih komunikacija.

215

C4.1R1

Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)

Ključna etapa

Internetski portal za mapiranje širokopojasnih mreža i infrastrukture operativan je i dostupan ciljanoj publici

Internetski portal za mapiranje širokopojasnih mreža i infrastrukture dostupan je

-

-

-

4.

2024.

Internetski portal za mapiranje širokopojasnih mreža i infrastrukture dovršen je, ispitan, operativan i dostupan ciljanoj publici (kao što su Ured povjerenika za elektroničke komunikacije i regulaciju poštanskih usluga, javna tijela, operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i krajnji korisnici).

216

C4.1R2

Osnažuje Nacionalni ured za širokopojasne usluge (DEC DMRIDP-a)

Ključna etapa

Stupanje na snagu upravnih akata za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta

Odredba u upravnim aktima u kojoj se navodi stupanje na snagu odgovarajućih akata

-

-

-

2.

2024.

Stupanje na snagu upravnih akata kojima se učinkovito pojednostavnjuju i smanjuju administrativne prepreke (kao što su skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i smanjenje naknada te olakšavanje pristupa fizičkoj infrastrukturi) za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u skladu s Preporukom instrumenata za povezivanje (uključujući skup najboljih praksi za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i učinkovitog pristupa radiofrekvencijskom spektru 5G).

217

C4.1I1

Proširenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima

Ključna etapa

Početak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u slabije pokrivenim područjima

Potpisane ugovore s izvođačima za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagatelje u mreže vrlo velikog kapaciteta

-

-

-

4.

2023.

Potpisani su ugovori s ugovarateljima, koji su odabrani na temelju otvorenog javnog natječaja, za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (posebno fiksnih i mobilnih (5G) mreža koje nude brzinu preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koje se lako mogu nadograditi na gigabit za fiksni pristup) u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagatelje u mreže vrlo velikog kapaciteta.

218

C4.1I1

Proširenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima

Cilj

Širenje uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u slabije pokrivenim područjima

-

Broj

0

10 000

4.

2024.

Najmanje 10 000 prostora u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagatelje u mreže vrlo velikog kapaciteta pokriveno je mrežama vrlo velikog kapaciteta s nepokretnom ili pokretnom (5G) mrežom koja nudi brzinu preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koja se lako može nadograditi na gigabit (za fiksne mreže).

219

C4.1I1

Proširenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima

Cilj

Dovršetak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u slabije pokrivenim područjima

-

Broj

10 000

44 000

4.

2025.

Najmanje 44 000 prostora u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagatelje u mreže vrlo velikog kapaciteta pokriveno je mrežama vrlo velikog kapaciteta s nepokretnom ili pokretnom (5G) mrežom koja nudi brzinu preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koja se lako može nadograditi na gigabit (za fiksne mreže).

220

C4.1I2

Poboljšanje gradnje kablova kako bi bili spremni za gigabitu i promicali upotrebu povezivosti

Cilj

Proširenje kabela spremnih za gigabitu unutar zgrade

-

Broj

0

24 300

2.

2023.

Kabeli unutar zgrade poboljšani su kako bi se omogućilo pružanje gigabitne veze u najmanje 24 300 domova.

221

C4.1I2

Poboljšanje gradnje kablova kako bi bili spremni za gigabitu i promicali upotrebu povezivosti

Cilj

Završetak kablova za gigabitu pripremljen unutar zgrade

-

Broj

24 300

82 000

2.

2025.

Kabeli unutar zgrade poboljšani su kako bi se omogućilo pružanje gigabitne veze u najmanje 82 000 domova.

222

C4.1I3

Podmorska poveznica s Grčkom

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za projektiranje, izgradnju i rad podmorskih kabela

Potpisivanje ugovora

-

-

-

4.

2024.

Potpisivanje ugovora s poduzećem koje provodi projektiranje, izgradnju i upravljanje podmorskim kabelima nakon završetka otvorenog natječajnog postupka.

223

C4.1I3

Podmorska poveznica s Grčkom

Cilj

Završetak izgradnje podmorskih internetskih kabela

Dovršetak izgradnje; dostupnost usluge

Km

0

700

2.

2026.

Završetak izgradnje 700 km podmorskih internetskih kabela za povezivost u Grčku od Yeroskipoua do Krete od 2020. Kabeli su u funkciji.

K. KOMPONENTA 4.2.: Promicanje e-uprave

Ta sastavnica ciparskog plana za oporavak i otpornost doprinosi ubrzanju digitalne transformacije Cipra digitalizacijom vladinih usluga kojom se poboljšava učinkovitost i pružanje internetskih, sigurnih i brzih usluga građanima na korisnicima prilagođen, učinkovit i djelotvoran način. Očekuje se da će se time olakšati interakcija između građana i javnih službi, bez potrebe za fizičkom prisutnošću.

Cilj je komponente izgraditi sigurnu, integriranu i modernu digitalnu arhitekturu kako bi se ostvario prijelaz na digitalnu upravu.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o ulaganjima u digitalnu tranziciju i digitalizaciju (4. preporuka za Cipar iz 2019. i 3. preporuka za Cipar iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

K.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C4.2R1): Podatak o digitalnim uslugama (DSF)

Cilj je mjere izraditi novi model pružanja usluga za razvoj visokokvalitetnih digitalnih usluga za javnost, na jednostavan, učinkovit i djelotvoran način kojim će se u konačnici olakšati interakcija s javnim uslugama, bez potrebe za fizičkom prisutnošću.

Reforma se sastoji od osmišljavanja i razvoja tog novog modela ostvarivanja ciljeva, FSF-a. Prvo, projektom se i. uspostavlja središnji tim DSF-a (koji obuhvaća stručnjake različitih specijalizacija s odgovarajućim vještinama i kvalifikacijama), ii. definiraju standardi i postupci za razvoj digitalnih usluga i iii. gradi i razvija niz digitalnih usluga. Drugo, primjenom definiranih metodologija digitalne usluge razvijaju se na industrijan način, u suradnji s privatnim sektorom. Usluge se građanima pružaju na siguran način putem jedinstvenog vladina portala Gov.Cy. Očekuje se da će jedinstveni znakovni i digitalni identitet biti osnovni ključni čimbenici za sigurno pružanje e-usluga. Nadalje, očekuje se da će se koristiti postojeći zajednički mehanizmi poput „e-plaćanja” koji nude nekoliko načina plaćanja (kao što su vize, trenutačna plaćanja i izravno bankarstvo) i „obavijesti” (kao što su SMS, e-pošta).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Definiranje i provedba nove politike u području računalstva u oblaku s obzirom na vladine IT sustave i usluge

Cilj je mjere razraditi vladinu politiku računalstva u oblaku, posebno klasifikaciju podataka, boravište podataka, udomljavanje i rad državnih IT sustava u javnom oblaku ili u državnom privatnom oblaku (G-Cloud).

Reforma se sastoji od uspostave G-Cloud-a za smještaj informatičkih sustava i digitalnih usluga određenih državnih službi/ministarstava (kao što su sustav registra trgovačkih društava, carinski sustav i sustav poreznih odjela). Dva lokalna podatkovna centra nabavljaju se iznajmljivanjem, a savjetodavne usluge i osposobljavanje stječu se za razvoj G-Cloud-a. Očekuje se i da će se objaviti natječaj za razvoj i rad okruženja G-Cloud.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizacija policijskih postupaka („Digipol”)

Cilj je mjere ukloniti uporabu papirnatih postupaka i fizičku prisutnost građana prelaskom na digitalizirane postupke za ciparsku policiju. Očekuje se da će to biti korisno i za građane i za policijske službenike jer će postupci biti pojednostavnjeni i učinkoviti.

Reforma se sastoji od stvaranja nove platforme (Digipol) sa zahtjevima za policijske postupke i usluge kako bi građani mogli ostvariti komunikaciju na daljinu. Njime će se koristiti i građani i policijski službenici. Kako bi se maksimalno povećala prihvaćenost, organizirat će se osposobljavanja (kao što su internetski tečajevi, videozapisi, vodiči korak po korak) za policijske službenike i građane kako bi se olakšao prelazak na internetske usluge.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Uspostava registra stvarnog vlasništva

Cilj je mjere uspostaviti registar za podnošenje podataka o stvarnim vlasnicima svih poslovnih i drugih pravnih subjekata. Takvom registracijom poboljšava se korporativno povjerenje i transparentnost na Cipru tako što se jasno navodi tko u konačnici posjeduje i kontrolira društva i druge pravne subjekte.

Reforma se sastoji od uspostave registra. Trenutačno je razvijena internetska platforma kao privremeno rješenje, ali njezine su funkcionalnosti ograničene. Reformom se dobiva rješenje sa svim potrebnim funkcionalnostima za potporu održavanju registra i upravljanju relevantnim informacijama (kao što su slanje obavijesti za ažuriranje, izvršenje naknada za zakašnjelo podnošenje dokumenata, mogućnosti pretraživanja s propisanim razinama pristupa). Očekuje se da će se time poduprijeti registracija podataka stvarnih vlasnika svih korporativnih i drugih pravnih subjekata i postići povezanost s registrima stvarnog vlasništva drugih država članica.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1 (C4.2I1): Digitalizacija u raznim ministarstvima/službama središnjih vlasti

Cilj je mjere digitalizirati ključne radne postupke u nizu ministarstava i službi središnje državne uprave, poboljšati učinkovitost u pružanju državnih usluga, pojednostavniti usklađenost s vladinim propisima, ojačati sudjelovanje građana i povjerenje u vladu te ostvariti uštede troškova.

Ulaganje se sastoji od digitalizacije u sljedećim ministarstvima, zamjenicima ministarstava ili vladinim službama: i. Odjel za cestovni promet Ministarstva prometa, komunikacija i radova, ii. zamjenik Ministarstva pomorstva, iii. Ministarstvo vanjskih poslova, iv. Glavna uprava za europske programe, koordinaciju i razvoj i v. Odjel za urbanističko planiranje i stanovanje Ministarstva unutarnjih poslova (za arhitektonsku baštinu). Digitalizacija Glavne uprave za europske programe, koordinaciju i razvoj uključuje razvoj privremenog repozitorijskog sustava i konačnog namjenskog informacijskog sustava za praćenje za bilježenje i pohranu relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost (posebno o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjim primateljima, izvođačima, podizvođačima i stvarnim vlasnicima).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (C4.2I2): Digitalizacija ciparske lučke uprave

Cilj je mjere digitalizirati ključne procese u ciparskoj lučkoj upravi (CPA) kako bi se poboljšala njihova učinkovitost i djelotvornost, uključujući komunikaciju između plovila i relevantnih tijela te poboljšanja u praćenju plovidbe u ciparskim vodama. Cilj je potonje osigurati sigurnu plovidbu plovila, smanjiti rizik od ekoloških šteta uzrokovanih izlijevanjem iz nesreća i smanjiti emisije plovila tako što će se iscrtati učinkovitije rute.

Ulaganje se sastoji od i. nekoliko nadogradnja mrežne infrastrukture, hardvera i softvera CPA-a te kapaciteta poslužitelja; ii. uključivanja novih sustava upravljanja u automatizirane postupke; iii. reorganizacije postojećeg sustava lučke zajednice kako bi se povećala učinkovitost sektora pomorskog prometa i smanjilo administrativno opterećenje; i iv. postavljanja postaja za nadzor plovidbe u lukama Larnaka i Vassiliko (uz postojeću u luci Limassol).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

K.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Vremenski okvir za dovršetak
(navesti tromjesečje i godinu)

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

224

C4.2R1

Digitalne usluge

Ključna etapa

Definicija modela isporuke usluga za tvornicu digitalnih usluga

Odluka o imenovanju zamjenika ministra za istraživanje, inovacije i digitalnu politiku kojom se uspostavlja tim; objava normi na web-mjestu zamjenika Ministarstva

-

-

-

4.

2022.

Definiran je model pružanja usluga za Factory digitalnih usluga kako bi se javnosti omogućilo učinkovito pružanje visokokvalitetnih digitalnih usluga prilagođenih korisnicima. To uključuje: (a) osnivanje temeljnog tima za digitalne usluge (uključujući nabavu usluga stručnjaka iz privatnog sektora) i (b) definiranje normi i postupaka za razvoj digitalnih usluga.

225

C4.2R1

Digitalne usluge

Cilj

Širenje pružanja državnih usluga na internetu putem Factorya digitalnih usluga

-

Broj

0

45

4.

2023.

Digitalizacija i pružanje na internetu najmanje 45 nedigitalnih usluga javnosti putem datoteke digitalnih usluga, uz upotrebu definiranog modela isporuke usluga (u ključnom koraku sa sekvencijskim brojem 224) i prilagodljivih metodologija.

226

C4.2R1

Digitalne usluge

Cilj

Internetska dostava najmanje 150 nedigitalnih usluga javnosti putem datoteke digitalnih usluga

-

Broj

45

150

2.

2026.

Digitalizacija i pružanje na internetu najmanje 150 nedigitalnih usluga javnosti putem datoteke digitalnih usluga, uz upotrebu definiranog modela isporuke usluga (u ključnom koraku sa sekvencijskim brojem 224) i prilagodljivih metodologija.

227

C4.2R2

Definiranje i provedba nove politike u području računalstva u oblaku s obzirom na vladine IT sustave i usluge

Ključna etapa

Državni oblak (G-oblk) je u funkciji

Usluge premještene u G-oblaku

-

-

-

4.

2022.

G-oblak je operativan i pruža usluge računalstva u oblaku barem registru trgovačkih društava, Digital Services Factoryju i carinskom sustavu. Te su tri usluge prešle u G-oblak i više se ne koriste starim IT sustavom.

228

C4.2R2

Definiranje i provedba nove politike u području računalstva u oblaku s obzirom na vladine IT sustave i usluge

Cilj

Podatkovni centri operativni i nude usluge računalstva u oblaku

-

Broj

0

2

4.

2025.

Dva nova podatkovna centra moraju biti potpuno operativna, uključujući prostore, hardver i softver, te nuditi usluge u oblaku.

229

C4.2R3

Digitalizacija policijskih postupaka Digipol

Ključna etapa

Digipol je operativan kao pilot-projekt

Izjava ciparske policije kojom se potvrđuje da je nova platforma (Digipol) operativna

-

-

-

2.

2023.

Nova platforma (Digipol) operativna je kao pilot-projekt. Policijski korisnici imaju pristup pilot-projektu Digipol za usluge upućene policijskim službenicima.

230

C4.2R3

Digitalizacija policijskih postupaka Digipol

Cilj

Građani se koriste Digipolom

-

Broj

0

500

3.

2025.

Digipol je dostupan na internetu preko infrastrukture IKT-a ciparske policije. Najmanje 500 građana koristilo se jednom ili više usluga dostupnih građanima na platformi Digipol.

231

C4.2R4

Uspostava registra stvarnog vlasništva

Ključna etapa

Registar stvarnog vlasništva dostupan za uporabu

Registar stvarnog vlasništva javno dostupan na internetu na nacionalnoj i europskoj razini

-

-

-

4.

2023.

Registar stvarnog vlasništva uvodi se i postaje dostupan za upotrebu na nacionalnoj i europskoj razini, čime se korisnicima omogućuje provjera informacija o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i povezivanje registara korisnika s drugim državama članicama.

232

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Ključna etapa

Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe RRF-a

Revizija kojom se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija

-

-

-

1.

2022.

Uspostavlja se repozitorijski sustav za praćenje provedbe RRF-a i operativan je. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti:

1. prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; 2. prikupljanje i pohranjivanje podataka propisanih člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241 te osigurati pristup tim podacima.

233

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Cilj

Početak digitalne nadogradnje niza središnjih državnih ministarstava i odjela

-

Broj

0

4

1.

2022.

Potpisani su ugovori s pružateljima odabranima u postupcima javne nabave kako bi se digitalizirala/digitalizirala barem četiri od sljedećih središnjih državnih ministarstava/odjela:
1. Odjel za cestovni promet Ministarstva prometa, komunikacija i radova,

2. Zamjenik Ministarstva pomorstva.

3. Ministarstvo vanjskih poslova

4. Glavna uprava za europske programe, koordinaciju i razvoj

5. Odjel za prostorno planiranje i stanovanje Ministarstva unutarnjih poslova (za arhitektonsku baštinu).

234

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Cilj

Napredak digitalne nadogradnje niza središnjih državnih ministarstava i odjela

-

Broj

0

4

4.

2023.

Dovršeni razvoj i puštanje u rad četiriju državnih ministarstava/odjela s ciljanog popisa pod rednim brojem 233.

235

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Cilj

Dovršetak digitalne nadogradnje niza središnjih državnih ministarstava i odjela

-

Broj

4

5

4.

2025.

Dovršeni razvoj i operativni sustavi za svih pet vladinih ministarstava/odjela s popisa pod ciljnim brojem 233.

236

C4.2I2

Digitalizacija ciparske lučke uprave

Cilj

Početak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave

-

Broj

0

4

2.

2023.

Ugovori s pružateljima odabranima u okviru postupka javne nabave potpisani su kako bi se razvila/nadogradila barem četiri od sljedećih sedam sustava za ciparsku lučku upravu:
1. Nadogradnja lučkog sustava Zajednice;
2. Ugradnja stanice VTS-a;
3. Digitalizacija arhiva CPA-a;
4. Nadogradnja IT infrastrukture (kao što su mreža, sklopke);
5. Ažuriranje informatičkih sustava:
6. Ugradnja sustava upravljanja ljudskim resursima;
7. Nadogradnja poslužitelja CPA-a

i razvoj sljedećih e-usluga:
• administrativni službeni postupci i službeni postupci prijave za brodove koji dolaze i/ili odlaze iz Republike Cipra;
• praćenje i sigurnost plovidbe prema lukama Larnaka i Vasiliko i iz njih.

237

C4.2I2

Digitalizacija ciparske lučke uprave

Cilj

Napredak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave

-

Broj

0

4

4.

2024.

Dovršavanje i postavljanje najmanje četiri sustava s ciljanog popisa pod rednim brojem 236 za sve relevantne luke.

238

C4.2I2

Digitalizacija ciparske lučke uprave

Cilj

Dovršetak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave

-

Broj

4

7

4.

2025.

Svih sedam sustava s ciljnog popisa sa sekvencijskog broja 236 za sve relevantne luke instalirana je i u funkciji, pri čemu je instalirana i postavljena sva oprema/oprema.

L. KOMPONENTA 5.1.: Modernizacija obrazovnog sustava, usavršavanje i prekvalifikacija

Tom sastavnicom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi niskog sudjelovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i cjeloživotnom učenju, sve veće neusklađenosti vještina (posebno među mladima s diplomom) i slabih digitalnih vještina. U njemu se dodatno razmatra kvaliteta poučavanja te dostupnost i cjenovna pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC) za djecu u dobi od četiri godine. Cilj je i. poboljšati kvalitetu i djelotvornost obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama, ii. poticati iskorištavanje mogućnosti prekvalifikacije i usavršavanja relevantnih za tržište rada, posebno u pogledu dvostruke tranzicije, u društvu bez obzira na radni status, razinu vještina ili dob te iii. modernizirati školske strukture kako bi bile spremne za digitalnu tranziciju.

Reformama i ulaganjima obuhvaćenima komponentom uzimaju se u obzir preporuke za pojedine zemlje u području obrazovanja i vještina (2. preporuka za Cipar za 2020. i 3. preporuka za Cipar za 2019.), ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (3. preporuka za Cipar za 2019.) te o digitalnim vještinama (4. preporuka za Cipar za 2019. i 3.preporuka za Cipar za 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

L.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1 (C5.1R1): Rješavanje neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)

Cilj je reforme riješiti neusklađenost vještina između tržišta rada i sustava srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

U tu svrhu provode se ključne inicijative nacionalnog akcijskog plana, uključujući uvođenje i. sustava za praćenje osoba sa završenim visokim obrazovanjem, ii. reforme obrazovnih programa srednjih škola kako bi se poboljšale meke i poduzetničke vještine, iii. programa praćenja na radnom mjestu za učenike srednjeg općeg obrazovanja i iv. novih studijskih programa u srednjim školama te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenih potrebama tržišta rada. Nadalje, uključuje pružanje visokokvalitetnog osposobljavanja nastavnog osoblja srednjoškolskog obrazovanja u uskoj suradnji sa stručnjacima za tržište rada, kao i nadogradnju školskih laboratorija najnovijom tehnologijom i opremom.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu obrazovanja, a time i obrazovne rezultate učenika.

Tom se reformom modernizira i ažurira postojeći sustav ocjenjivanja nastavnika i škola razvojem jedinstvenog programa evaluacije za osnovno, srednjoškolsko, tehničko i strukovno obrazovanje s diferenciranim elementima. Taj suvremeni sustav ocjenjivanja škola i nastavnika uključuje osposobljavanje nastavnika i ocjenjivača.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine

Cilj je te reforme poboljšati dostupnost i pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC) promicanjem (ponovnog) ulaska osoba odgovornih za skrb o djeci, uglavnom žena, na tržište rada, kao i obrazovnih rezultata djece i socijalne uključenosti.

Uključuje postupno osmomjesečno produljenje dobi za upis u besplatno obvezno predškolsko obrazovanje (od djece u dobi od četiri godine i osam mjeseci i više na djecu u dobi od četiri i više godina). Mjera je popraćena dodjelom bespovratnih sredstava za pokrivanje školarina u državnim ili privatnim dječjim vrtićima za djecu koja se ne mogu upisati u javne vrtiće zbog ograničenja kapaciteta.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem jačanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a

Cilj je reforme poduprijeti digitalnu tranziciju obrazovnog sustava.

Ta mjera uključuje modernizaciju obrazovnih struktura razvojem e-razreda i opreme učionica s digitalnim alatima, preobrazbu kurikuluma i obrazovnog materijala kako bi se poboljšale digitalne vještine i metodologiju STEM-a, kao i smanjenje troškova za kupnju digitalne opreme (prijenosna računala/tablete) za učenike slabijeg socioekonomskog statusa. Nadalje, uključuje pružanje digitalnih vještina i osposobljavanja u području STEM-a za najmanje 675 (od čega 300 osnovnoškolskih, 300 općih i 75 nastavnika srednjih škola) godišnje pet godina (ukupno 3 375 nastavnika, što čini oko 32 % svih nastavnika (osnvnih i srednjih škola)).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akcijski plan za e-vještine – provedba posebnih mjera

Cilj je te mjere unaprijediti digitalne kompetencije u svim skupinama stanovništva.

To uključuje i. razvoj okvira politike i akcijskog plana za e-vještine, ii. osmišljavanje i provedbu ciljanih programa za stručnjake u javnom sektoru koji promiču međusektorske kompetencije te iii. osmišljavanje intervencija prekvalifikacije/dopuna kojima se poboljšava digitalna pismenost radne snage u privatnom sektoru i nezaposlenih osoba, s posebnim naglaskom na žene i ranjive skupine. Nadalje, ta mjera uključuje komunikacijsku strategiju za promicanje cjeloživotnog učenja i digitalne kulture na Cipru, ulaganja u digitalnu infrastrukturu za potporu digitalnom učenju i razvoj platforme za e-učenje s ključnim sadržajem o digitalnim vještinama i međusektorskim kompetencijama dostupnima svim ciljnim skupinama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1(C5.1I1): Izgradnja dvaju modela tehničkih škola

Cilj je ulaganja pružiti studentima i nastavnicima moderno i dobro opremljeno okruženje za učenje kojim se povećava kapacitet, kvaliteta i privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) na Cipru.

Ta se mjera sastoji od izgradnje dviju novih tehničkih škola, jedne u Limassolu (u zamjenu za trenutačnu Tehničku školu A') i jedne u Larnaki (u zamjenu za Tehničku školu Agios Lazaros).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C5.1I2): Osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija

Cilj je ovog ulaganja ojačati digitalne vještine stanovništva u skladu s akcijskim planom za e-vještine, poboljšati znanje i vještine osoba u zelenim i plavim sektorima gospodarstva te promicati poduzetničke kompetencije.

Mjera uključuje pružanje osposobljavanja za jačanje digitalnih, zelenih i plavih vještina za sve, osposobljavanje nezaposlenih osoba u području poduzetništva, s posebnim naglaskom na žene i ranjive skupine, kao i osposobljavanje osoba starijih od 55 godina u području digitalnih vještina.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

239

C5.1R1

Rješavanje neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)

Ključna etapa

Provedba ključnih mjera iz nacionalnog akcijskog plana

Objavljivanje izvješćâ i komunikacija nadležnih tijela

-

-

-

4.

2024.

Potpuna provedba ključnih mjera iz nacionalnog akcijskog plana, uključujući barem:

(a) objavljuje se izvješće o preliminarnim rezultatima istraživanja pod nazivom „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education”;

(b) 320 obrazovnih programa srednjih škola reformira se kako bi se poboljšala digitalna pismenost, emocionalna inteligencija, meke vještine i poduzetničke vještine; i

(c) razvijaju se dva nova studijska programa.

240

C5.1R1

Rješavanje neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)

Cilj

Obučeno nastavno osoblje u srednjoškolskom obrazovanju

-

Broj

0

3 100

4.

2025.

Najmanje 3 100 nastavnog osoblja srednjoškolskog obrazovanja osposobljeno je za reformirani obrazovni kurikulum.

241

C5.1R2

Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o uspostavi novog mehanizma za ocjenjivanje nastavnika i škola

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2023.

Stupanje na snagu zakona o uspostavi novog mehanizma evaluacije nastavnika i škola kojim se utvrđuje da se novi mehanizam primjenjuje najkasnije od školske godine 2024./2025.

242

C5.1R2

Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola

Cilj

Osposobljavanje nastavnika

-

Broj

0

1 100

4.

2025.

Najmanje 1 100 nastavnog osoblja (nastavnici, zamjenici ravnatelja i ravnatelji škola) osposobljeno je za novi sustav učitelja i vrednovanja škola.

243

C5.1R3

Produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine

Ključna etapa

Stupanje na snagu novog Zakona o produljenju besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od navršene četiri godine i donošenje programa bespovratnih sredstava od strane Vijeća ministara

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona

-

-

-

4.

2022.

Stupanje na snagu zakona kojim se besplatno obvezno predškolsko obrazovanje produžuje od navršene četiri godine i usvajanje programa potpore na pokrivanje školarina u društvenim ili privatnim vrtićima za djecu koju Vijeće ministara ne može upisati u javne vrtiće.

244

C5.1R3

Produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine

Cilj

Djeca koja primaju potporu od školarine

-

Broj

0

2 500

4.

2024.

Pružanje potpore za školarinu za besplatno obvezno predškolsko obrazovanje najmanje 2 500 djece u dobi od četiri godine u zajednici i privatnim vrtićima.

245

C5.1R3

Produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine

Cilj

Djeca koja primaju potporu za školarinu

-

Broj

2500

7 425

2.

2026.

Pružanje potpore za školarinu za besplatno obvezno predškolsko obrazovanje najmanje 7 425 djece u dobi od četiri godine u zajednici i privatnim vrtićima.

246

C5.1R4

Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem jačanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a

Cilj

Učionice digitalno opremljene

-

Broj

0

700

2.

2023.

Učionice u najmanje 700 škola digitalno su opremljene prijenosnim računalima, projektorima, mikrofonima, govornicima i digitalnim grafičkim pločama.

247

C5.1R4

Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem jačanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a

Cilj

Transformacija kurikuluma i izrada obrazovnog materijala za digitalne vještine i metodologiju u području STEM-a

-

Broj

0

120

4.

2024.

Transformacija kurikuluma i izrada obrazovnog materijala za digitalne vještine i metodologije u području STEM-a za 120 školskih predmeta.

248

C5.1R4

Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem jačanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a

Cilj

Stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike

-

Broj

0

3 375

2.

2026.

Najmanje 3 375 nastavnika osnovnih i srednjih škola sudjelovalo je u osposobljavanju i kampu u službi, stručnom usavršavanju u području digitalnih kompetencija.

249

C5.1R5

Akcijski plan za e-vještine – provedba posebnih mjera

Ključna etapa

Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara

Nacionalni

akcijski plan za e–vještine donosi Vijeće ministara

-

-

-

4.

2021.

Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara, koji uključuje barem:

• razvoj platforme za e-učenje koja sadržava

alat za samoprocjenu digitalne sposobnosti, indeks svih dostupnih programa usavršavanja,

i sadržaja o digitalnim vještinama i međusektorskim kompetencijama;

• osmišljavanje i provedba programa i intervencija za stručnjake u okviru

javnog sektora u područjima kao što su upravljanje projektima, Microsoftovi alati, kibersigurnost, društveni mediji, e-suradnja i alati za produktivnost;

• ulaganje u turističku infrastrukturu.

250

C5.1R5

Akcijski plan za e-vještine – provedba posebnih mjera

Ključna etapa

Provedba ključnih mjera iz Akcijskog plana za e-vještine

Objava godišnjeg izvješća zamjenika Ministarstva za istraživanje, inovacije i digitalnu politiku i relevantnih objava/obavijesti o platformi za e-učenje

-

-

-

4.

2025.

Potpuna provedba ključnih mjera iz akcijskog plana za e-vještine, koje uključuju barem:

– osmišljavanje i provedbu ciljanih programa za stručnjake u javnom sektoru za digitalne vještine i međusektorske kompetencije (kao što je upravljanje projektima);

– relevantna ulaganja u digitalnu infrastrukturu (kao što su prijenosna računala, računala);

– izradu jedne platforme za e-učenje s obrazovnim materijalima kako bi se obuhvatili tečajevi koje nude obrazovne ustanove;

– provedbu komunikacijske strategije, među ostalim, putem financiranih događanja.

251

C5.1I1

Izgradnja dvaju modela tehničkih škola

Ključna etapa

Ugovori za izgradnju dviju tehničkih škola

Potpisivanje ugovora i početak izgradnje

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje dvaju ugovora s izvođačima odabranima u okviru natjecateljskog poziva na podnošenje prijedloga za izgradnju dviju tehničkih škola – jedne u Limassolu i jednog u Larnaki – i izdavanje odgovarajućih naloga za pokretanje izgradnje od strane inženjera projekta.

252

C5.1I1

Izgradnja dvaju modela tehničkih škola

Ključna etapa

Završetak izgradnje dviju tehničkih škola

Pitanje preuzimanja

Potvrde za dva građevinska projekta

-

-

-

2.

2026.

Završetak izgradnje dviju tehničkih škola – jedne u Limassolu i jedne u Larnaki – i izdavanje odgovarajućih potvrda o preuzimanju. Škole koje su potpuno operativne od početka školske godine 2026. – 2027.

253

C5.1I2

Osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija

Cilj

Završetak osposobljavanja za najmanje 11 500 sudionika

-

Broj

0

11 500

4.

2024.

Završetak osposobljavanja za najmanje 11 500 sudionika u programima za digitalne vještine, vještine povezane s plavim i zelenim gospodarstvom, poduzetničkim programima za nezaposlene i neaktivne osobe te programima osposobljavanja za osobe starije od 55 godina.

254

C5.1I2

Osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija

Cilj

Završetak osposobljavanja za najmanje 25 600 sudionika

-

Broj

11 500

25 600

4.

2025.

Završetak osposobljavanja za najmanje 25 600 sudionika u programima za digitalne vještine, vještine povezane s plavim i zelenim gospodarstvom, poduzetničkim programima za nezaposlene i neaktivne osobe te programima osposobljavanja za osobe starije od 55 godina.

M. KOMPONENTA 5.2.: tržište rada, socijalna zaštita i uključenost

Komponenta ciparskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na: i. neučinkovitosti i nedostaci u socijalnoj zaštiti, posebno za samozaposlene osobe i osobe koje rade u nestandardnim oblicima zaposlenja, ii. nedostatak zakonodavstva o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu, ii. izazove povezane s nezaposlenošću i nezaposlenošću mladih te visokom razinom mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi), iii. nedostake u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te iv. izazove u pogledu socijalne uključenosti i socijalne skrbi, uključujući visoku razinu socijalne isključenosti i socijalne isključenosti;

Reformama i ulaganjima uključenima u sastavnicu uzimaju se u obzir preporuke po državama članicama za poboljšanje djelotvornosti javnih službi za zapošljavanje i sustava obrazovanja i osposobljavanja (3. preporuka za Cipar iz 2019. i 2. preporuka za Cipar iz 2020.), pružanje socijalne zaštite svima i uvođenje fleksibilnih radnih uvjeta (2. preporuka za Cipar iz 2020.) te poboljšanje učinkovitosti i digitalizacije javnog sektora (prva preporuka za Cipar iz 2019. i 4. preporuka za Cipar iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

M.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 2 (C5.2R2): Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu

Cilj je reforme promicanje fleksibilnih radnih uvjeta u obliku rada na daljinu kako bi se poboljšala ravnoteža između poslovnog i privatnog života i povećale mogućnosti zapošljavanja.

Reforma se sastoji od novog zakonodavstva o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu i promicanja kolektivnih ugovora kojima se uređuje rad na daljinu. Također uključuje program oslobađanja dijela troškova osoblja kao poticaj poslodavcima da zaposle nezaposlene osobe koje rade na daljinu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje 1 (C5.2I1): Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje (PES) i jačanje potpore mladima

Ciljevi ovog ulaganja su sljedeći: i. zaštititi uspješnu provedbu programa zapošljavanja digitalizacijom njihove uprave, ii. poboljšati operativnu uspješnost javnih službi za zapošljavanje, iii. smanjiti rizik za mlade koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) da postanu dugotrajno nezaposleni, iv. podupirati NEET-ove koji još nisu registrirani u javnim službama za zapošljavanje promicanjem aktivnosti informiranja i olakšavanjem integracije mladih registriranih nezaposlenih osoba na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od: i. uspostave četiriju mobilnih jedinica za provedbu aktivnosti informiranja za NEET-ove i ii. dovršetka platformi/informacijskih sustava za digitalizaciju programa kojima upravlja Ministarstvo rada, razvoj sustava upravljanja uspješnošću za javne službe za zapošljavanje i razvoj sustava ranog upozoravanja i praćenja za NEET-ove. Osim toga, ulaganje uključuje mentorstvo i profesionalno usmjeravanje za usmjerenost na tržište rada i integraciju NEET-ova te program poticaja poslodavcima za zapošljavanje NEET-ova.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C5.2I2): Uspostava višenamjenskih centara i centara za skrb o djeci

Cilj je ulaganja povećati sudjelovanje njegovatelja na tržištu rada (često žena) i poboljšati dostupnost kvalitetne infrastrukture za skrb i socijalni razvoj djece, čime se doprinosi rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve.

Ulaganje se sastoji od programa usmjerenog na lokalna tijela i nevladine organizacije za uspostavu novih ili poboljšanje postojećih višenamjenskih centara i centara za djecu u dobi od 0 do 3 godine i 8 mjeseci te za djecu do 13 godina na temelju procjene potreba i analize održivosti. Osim toga, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe o mehanizmu za oporavak i otpornost, ulaganje uključuje studiju u okviru Instrumenta za tehničku potporu (TSI) kako bi se analiziralo stanje pružanja usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za malu djecu (od 0 do školske dobi) na Cipru i izradile preporuke za ulaganja u taj sektor, a posebno u dječje centre. U skladu s preporukama projekta TSI-ja, donose se nacionalna strategija za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC) i prateći akcijski plan.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3 (C5.2I3): Uspostava kućnih struktura za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju, osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb

Ciljevi ovog ulaganja su sljedeći: i. podupirati Republiku Cipar da ispuni svoje obveze iz Zakona o izbjeglicama 2000. – 2016. u pogledu pružanja skrbi i zaštite prava maloljetnika bez pratnje koji dolaze u Republiku, ii. odgovoriti na stambene potrebe djece i adolescenata s posebnim poteškoćama koji su stavljeni pod skrbništvo službi socijalne skrbi, iii. poboljšati životne strukture za osobe s invaliditetom koje primaju potporu u zajednici kako bi se izbjegla institucionalizacija i socijalna isključenost te iv. ukloniti nedostatke u uslugama dugotrajne skrbi.

Ulaganje se sastoji od uspostave najmanje osam državnih struktura za djecu ili osobe s invaliditetom (tijekom natječajnog postupka) i pružanja potpore za uspostavu ili obnovu najmanje osamnaest domova za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (u okviru programa potpore).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4 (C5.2I4): Centri za djecu u općinama

Cilj je ovog ulaganja olakšati sudjelovanje i ponovno uključivanje radnika koji moraju skrbiti o drugima, uglavnom žena, na tržište rada, čime se promiče rodna ravnopravnost. Nadalje, cilj mu je poboljšati socijalnu uključenost djece u nepovoljnom položaju i/ili migrantskog podrijetla.

Ulaganje se sastoji od izgradnje četiriju (4) centara za skrb o djeci u općinama Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 5 (C5.2I5): Izgradnja dvaju modela škola za specijalno obrazovanje

Cilj je ulaganja poboljšati školsko okruženje za učenike s teškim invaliditetom ili drugim posebnim obrazovnim potrebama te poduprijeti njihov akademski i društveni razvoj.

Ulaganje se sastoji od zamjene dviju posebnih škola u okrugu Limassol: i. Posebna škola za obrazovanje Apostolos Loucas i ii. škola za posebne potrebe Crvenog križa. Škole moraju biti izgrađene u međusobnoj blizini i dijele višenamjensku dvoranu i terapeutski zatvoreni bazen.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

M.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

255

C5.2R2

Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu

Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu

-

-

-

2.

2023.

Stupanje na snagu novog zakona kojim će se regulirati fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu. Zakon uključuje definiciju rada na daljinu, opis gospodarskih djelatnosti u kojima se primjenjuje rad na daljinu, uvjete za zapošljavanje na daljinu te prava i obveze poslodavaca i zaposlenika.

256

C5.2R2

Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu

Cilj

Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje 400 osoba na radu na daljinu

-

Broj

0

400

3.

2025.

Bespovratna sredstva dodijeljena poslodavcima za zapošljavanje najmanje 400 prethodno nezaposlenih osoba nakon 12 mjeseci zaposlenja s najmanje 30 % zaposlenih na daljinu.

257

C5.2I1

Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje i jačanje potpore mladima

Cilj

Uspostava i početak rada četiriju mobilnih jedinica za dopiranje do NEET-ova

Broj

0

4

2.

2022.

Uspostava i početak rada četiriju mobilnih jedinica za dopiranje do mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET).

258

C5.2I1

Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje i jačanje potpore mladima

Cilj

Provedba dovršenih, potpuno operativnih platformi

-

Broj

0

3

4.

2024.

Provedba dovršenih, potpuno operativnih platformi za

(1) digitalizaciju sustava zapošljavanja u Ministarstvu rada,

(2) razvoj sustava upravljanja uspješnošću za javne službe za zapošljavanje i

(3) razvoj sustava ranog upozoravanja i praćenja za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) za javne službe za zapošljavanje.

259

C5.2I1

Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje i jačanje potpore mladima

Cilj

Bespovratna sredstva dodijeljena poslodavcima za zapošljavanje najmanje 600 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)

-

Broj

0

600

4.

2025.

Bespovratna sredstva dodijeljena poslodavcima za zapošljavanje najmanje 600 mladih (u dobi od 15 do 29 godina) koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET), na razdoblje zaposlenja od 12 mjeseci, nakon završetka dvomjesečnog razdoblja subvencioniranog osposobljavanja (dva mjeseca subvencionirano osposobljavanje i 10-mjesečno subvencionirano zaposlenje).

260

C5.2I1

Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje i jačanje potpore mladima

Cilj

Usmjeravanje i profesionalno usmjeravanje za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)

-

Broj

0

5 500

2.

2026.

Savjetovanje i profesionalno usmjeravanje za usmjerenost na tržište rada i integraciju mladih koji se nude za najmanje 5 500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) putem javnih službi za zapošljavanje.

261

C5.2I2

Uspostava višenamjenskih centara i centara za skrb o djeci

Ključna etapa

Donošenje nacionalne strategije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC) i popratnog akcijskog plana Vijeća ministara

Objava nacionalne strategije o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i popratnog akcijskog plana

-

-

-

4.

2024.

Vijeće ministara donijelo je nacionalnu strategiju za poboljšanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC) kojom je obuhvaćena djeca od nula do školske dobi te prateći akcijski plan, uzimajući u obzir preporuke dovršenog projekta TSI-ja.

262

C5.2I2

Uspostava višenamjenskih centara i centara za skrb o djeci

Cilj

Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje deset lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višefunkcionalnih centara ili centara za djecu

-

Broj

0

10

4.

2024.

Najmanje deset lokalnih tijela/nevladinih organizacija primilo je bespovratna sredstva za osnivanje ili jačanje višenamjenskih centara ili centara za djecu.

263

C5.2I2

Uspostava višenamjenskih centara i centara za skrb o djeci

Cilj

Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje 27 lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višefunkcionalnih centara ili centara za djecu

-

Broj

10

27

2.

2026.

Najmanje 27 lokalnih tijela/nevladinih organizacija primilo je bespovratna sredstva za osnivanje ili jačanje višenamjenskih centara ili centara za djecu.

264

C5.2I3

Uspostava kućnih struktura za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe s invaliditetom te osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)

Cilj

Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora domovima za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb

-

Broj

0

13

4.

2024.

Kupnja i potpuna renovacija najmanje četiriju zgrada za djecu ili osobe s invaliditetom (tijekom natječajnog postupka) i pružanja potpore za uspostavu ili obnovu najmanje osamnaest domova za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (u okviru programa potpore).

265

C5.2I3

Uspostava kućnih struktura za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe s invaliditetom te osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)

Cilj

Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora domovima za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb

-

Broj

13

26

2.

2026.

Kupnja i renovacija najmanje osam državnih zgrada za djecu ili osobe s invaliditetom (tijekom natječajnog postupka) i pružanja potpore za uspostavu ili obnovu najmanje osamnaest domova za djecu, adolescente s poremećajima u ponašanju i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (u okviru programa potpore).

266

C5.2I4

Centri za djecu u općinama

Cilj

Izgradnja najmanje jednog centra za djecu

-

Broj

0

1.

4.

2022.

Dovršetak izgradnje i izdavanje potvrde o preuzimanju najmanje jednog centra za djecu u jednoj od sljedećih općina: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.

267

C5.2I4

Centri za djecu u općinama

Cilj

Izgradnja najmanje četiri centra za djecu

-

Broj

1.

4

4.

2024.

Dovršetak izgradnje i izdavanje potvrda o preuzimanju četiriju centara za djecu (jedan dječji centar u Ayiosu Athanasiosu, jedan u Ayia Napi, jedan u Paralimniju i jedan u Yermasoyiji).

268

C5.2I5

Izgradnja dvosmjernih škola za specijalno obrazovanje

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem (izvođač)

Ugovor se potpisuje s odabranim ponuditeljem (izvođač)

-

-

-

4.

2022.

Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima (izvođačima) odabranima u okviru natjecateljskog poziva na podnošenje prijedloga za izgradnju dviju škola u Limassolu – Posebne obrazovne škole Apostolos Loucas i škole za posebne potrebe Crvenog križa za oporavak.

269

C5.2I5

Izgradnja dvosmjernih škola za specijalno obrazovanje

Ključna etapa

Završetak izgradnje škole Apostolos Loukas i škole za posebne potrebe Crvenog križa

Izdavanje potvrda o preuzimanju od strane projektnog inženjera koji je administrativno i na licu mjesta provjerio voditelj tehničkih službi Ministarstva obrazovanja iampa, Kultura.

-

-

-

4.

2025.

Završetak izgradnje škole Apostolos Loukas i škole za posebne potrebe Crvenog križa.

M.3.    Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja

Ciljevi su reforme proširiti pristup socijalnoj zaštiti i poboljšati operativnu učinkovitost i djelotvornost usluga socijalnog osiguranja. Konkretnije, reformom se proširuje i poboljšava pokriće naknada kao što su naknada za nezaposlenost, naknada za ozljede na radu i naknada za profesionalne bolesti, posebno za samozaposlene osobe i osobe koje rade s ugovorima ili novim oblicima zaposlenja (kao što su radnici na platformi). Osim toga, reformom se poboljšava pravodobnost i točnost usluga koje se pružaju građanima te se prijevare i pogreške smanjuju na najmanju moguću mjeru s pomoću analize rizika i mehanizama za kontrolu kvalitete.

Reforma se sastoji od: i. revizije zakonodavstva o sustavu socijalne sigurnosti koja uključuje proširenje pokrivenosti socijalnim osiguranjem na samozaposlene i nestandardne oblike zapošljavanja, kao što je rad na platformama, i ii. preoblikovanja poslovnih procesa, osposobljavanje osoblja, uspostavu kapaciteta za analizu podataka i digitalizaciju usluga te iii. postupne nadogradnje postojećih informatičkih sustava u integrirani informacijski sustav.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

M.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)

Indikativni vremenski plan dovršetka

Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Mjerna jedinica

Osnovna vrijednost

Cilj

Tromjesečje

Godina

270

C5.2R1

Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja

Ključna etapa

Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona o socijalnom osiguranju

Odredba u izmjeni zakona o stupanju na snagu revizija Zakona o socijalnom osiguranju

-

-

-

2.

2023.

Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona o socijalnom osiguranju, kojim se obuhvaća proširenje socijalnog osiguranja na samozaposlene i nestandardne oblike zaposlenja, kao što je rad putem platforme.

271

C5.2R1

Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja

Ključna etapa

Završetak novog integriranog digitalnog sustava socijalne sigurnosti

Tim za prihvaćanje isporuke (na strani javnog naručitelja) potpisuje izvješće o analizi, projektiranju i razvoju

-

-

-

2.

2026.

Dovršetak i početak rada novog integriranog digitalnog sustava socijalne sigurnosti, uključujući modul plaćanja, modul za upravljanje naknadama, analizu podataka i interoperabilnost s drugim sustavima.

2.Procijenjeni ukupni trošak plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni trošak ciparskog plana za oporavak i otpornost iznosi 1 206 400 000 EUR.

DIO 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1.Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organiziraju se na sljedeći način:

1.1.Prva rata (nepovratna potpora):

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

21

C2.1R2

Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju

Ključna etapa

Zakon o uređenju tržišta električne energije iz 2021.

23

C2.1R4

Regulatorni okvir za skladištenje energije

Ključna etapa

Izmjena pravila o prijenosu i distribuciji (TDR) i pravila trgovanja i namire (TSR)

24

C2.1I1

Promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

Ključna etapa

Program potpore za promicanje ulaganja u energetsku učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru

27

C2.1I2

Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Ključna etapa

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima

30

C2.1I3

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ušteda energije od strane lokalnih/širih javnih tijela, kao i nevladinih organizacija te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Ključna etapa

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti

93

C3.1I2

Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda.

Ključna etapa

Oprema za tekućinsku kromatografiju – izotopni omjer masenih spektrometra (LC-IRMS)

109

C3.1R4

Jačanje kružnog gospodarstva u industriji

Ključna etapa

Odobrenje nacionalnog akcijskog plana za poboljšanje kružnog gospodarstva na Cipru

160

C3.4R3

Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i uvođenje novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakonodavstva za postupak ocjenjivanja i odabira za slobodna radna mjesta u javnim službama i propisa za procjenu uspješnosti zaposlenika.

186

C3.4I8

Unapređenje infrastrukture sudova

Ključna etapa

Proširenje Okružnog suda u Famagusti

188

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u odlučivanju i povezanim pitanjima

189

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača

192

C3.5R2
Okvir i akcijski plan za rješavanje problema loših kredita

Ključna etapa

Stupanje na snagu paketa zakona o izmjenama zakona o društvima preuzimateljima (CAC) i uslugama servisiranja kredita radi poboljšanja radnog okruženja za upravljanje lošim kreditima

232

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Ključna etapa

Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe RRF-a

249

C5.1R5

Akcijski plan za e-vještine – provedba posebnih mjera

Ključna etapa

Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara

Iznos rate

EUR 97 701 149

1.2.Druga rata (nepovratna potpora):

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

7

C1.1I2

Cipar – Inovativan informacijski i komunikacijski sustav javnog zdravlja (IKT)

Ključna etapa

Sustav Sentinel za nadzor influence (ISS)

35

C2.1I5

Nadogradnja energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj

Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi postavljeni u školama

40

C2.1I7

Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna infrastruktura za mjerenje)

Ključna etapa

Potpis ugovora za pametnu infrastrukturu za mjerenje električne energije

45

C2.1I9

Zaštita od šumskih požara

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma/ugovora za kupnju vatrogasnih zrakoplova, vozila, opreme i usluga

71

C2.3I3

Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za razvoj voda

Ključna etapa

Dovršavanje detaljne analize zahtjeva i projektnog dokumenta sustava

87

C3.1R2

Internetska platforma za poboljšanje simetrije trgovine i informacija u lancu opskrbe svježim proizvodima koja se temelji na oblaku

Ključna etapa

Zakon o nepoštenim praksama u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda

97

C3.1I5

Stvaranje nacionalnog trgovačkog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”

Ključna etapa

Akcijski planovi za (a) brendiranje „made in Cyprus” i (b) za promidžbu sira halloumi

100

C3.1I7

Program za jačanje konkurentnosti velikih poduzeća u proizvodnom sektoru

Ključna etapa

Početak programa bespovratnih sredstava za velika poduzeća u proizvodnom sektoru

105

C3.1I9

Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima

Cilj

Program obuke za kružno gospodarstvo

122

C3.2R2

Poticaji za ulaganja i ljudski kapital u području istraživanja i inovacija;

Ključna etapa

Oslobođenje od plaćanja poreza pravnih subjekata za ulaganje u inovativna poduzeća

125

C3.2I1

Uspostava središnjeg ureda za prijenos znanja i upravljanje njime

Ključna etapa

Pokretanje KTO-a

134

C3.3R1

Olakšavanje strateških ulaganja

Ključna etapa

Zakon o strateškim ulaganjima

155

C3.4R1

Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg donošenja i provedbe politika

Ključna etapa

Akcijski plan za učinkovito upravljanje ljudskim resursima u nacionalnoj javnoj upravi

 

187

C3.4R10

Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Ključna etapa

Stupanje na snagu zakona o osnivanju neovisnog tijela za borbu protiv korupcije

207

C3.5R9
Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti Poreznog odjela

Ključna etapa

Upravljanje uslugama PDV-a u okviru integriranog sustava porezne uprave (ITAS)

214

C4.1R1

Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)

Ključna etapa

Pokretanje geografskog mjerenja i stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva

233

C4.2I1

Digitalizacija u raznim ministarstvima središnje državne uprave – Usluge

Cilj

Početak digitalne nadogradnje niza središnjih državnih ministarstava i odjela

257

C5.2I1

Poboljšanje učinkovitosti Odjela za rad i javne službe za zapošljavanje i jačanje potpore mladima

Cilj

Uspostava i početak rada četiriju mobilnih jedinica za dopiranje do NEET-ova

Iznos rate

EUR 97 701 149

1.3.Treća rata (nepovratna potpora):

Redni broj

Povezana mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa / cilj

Naziv

5

C1.1I1

Novi objekti za ustanovu za krv na Cipru i nabavu najnovije tehničke opreme

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za izgradnju poslovnog nastana za ustanovu za krv na Cipru.

22

C2.1R3

Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje projekata obnovljivih izvora energije kojima se dopušta i olakšava energetska obnova zgrada

Ključna etapa

Potpuno operativna IT platforma

38

C2.1I6

Nadogradnja infrastrukture za testiranje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža na Cipru

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora o ugradnji opreme za nadogradnju elektroenergetske mreže u pametnu mrežu

77

C2.3I5

Mjere protiv poplava i skupljanje vode

Ključna etapa

Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i kolnika u područjima Nikozije

82

C2.3I7

Infrastruktura istočne Nikozije za ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda

Ključna etapa

Potpisivanje ugovora za izgradnju zimskog spremnika za skladištenje

85

C3.1R1

Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnologiji

Ključna etapa

Suradnja između poljoprivrednog

istraživačkog instituta i javnih sveučilišta, za zajedničke programe magistarskog i doktorskog studija

95

C3.1I3

Usavršavanje postojećih i budućih poljoprivrednika

Cilj

Dodijeljene stipendije

120

C3.2R1

Nacionalni instrumenti u području politike istraživanja i inovacija

Ključna etapa

Donošenje nacionalne strategije istraživanja i inovacija te akcijskog plana za njezinu provedbu

123

C3.2R3

Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima

Ključna etapa

Digitalni registar za evidentiranje i objavu istraživačke infrastrukture

127

C3.2I2

Programi za financiranje inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove

Ključna etapa

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za 50 % proračuna

130

C3.2I3

Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

Ključna etapa

Potpisivanje spor