6.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 489/5


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.10556 – BELLIS / KKR / JAJA)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 489/04)

1.   

Komisija je 26. studenog 2021. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Bellis Phantom Holdco Limited („Bellis”, Ujedinjena Kraljevina), pod zajedničkom kontrolom braće Mohsina i Zubera Issa („braća Issa”) s jedne i poduzetnika TDR Capital LLP („TDR Capital”) s druge strane,

KKR & Co. Inc. („KKR”, SAD), i

Jaja Finance Holding (UK) Limited („Jaja”, Ujedinjena Kraljevina).

Poduzetnici Bellis i KKR stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad cijelim poduzetnikom Jaja.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Bellis je subjekt posebne namjene pod kontrolom braće Issa i poduzetnika TDR Capital,

Braća Issa su osnivači grupe Euro Garages,

TDR Capital je društvo za kapitalna ulaganja aktivno u raznim sektorima uključujući maloprodaju pogonskih goriva i prehrambenih proizvoda, teretane i zdravstvene klubove, gostionice i restorane, otkup dugovanja, životno osiguranje i druge,

KKR je globalno investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja alternativnom imovinom i rješenja za tržišta kapitala i osiguranje,

Jaja posluje u Ujedinjenoj Kraljevini kao pružatelj usluga izdavanja kreditnih kartica i co-branding rješenjâ za plaćanje.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.10556 – BELLIS / KKR / JAJA

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.