21.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 514/3


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.10488 – FAURECIA / HELLA)

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 514/03)

1.   

Komisija je 10. prosinca 2021. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Faurecia SE („Faurecia”) (Francuska),

Hella GmbH & Co. KGaA („Hella”) (Njemačka).

Poduzetnik Faurecia stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Hella.

Koncentracija se provodi na temelju javnog nadmetanja objavljenog 27. rujna 2021.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Faurecia: razvoj, proizvodnja i isporuka sastavnih dijelova za osobne automobile i laka gospodarska vozila. Poslovanje se odvija u četiri glavna područja: automobilska sjedala, unutrašnjost automobila, čista mobilnost (uključujući rješenja za smanjenje emisija te poboljšanje energetske učinkovitosti i akustičnih svojstava) i elektronika (infotainment u vozilu, sučelja čovjek-stroj i povezivost),

Hella: razvoj i proizvodnja automobilskih dijelova, prvenstveno rasvjetnih i elektroničkih proizvoda.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.10488 – FAURECIA / HELLA

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).