18.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 81/184


P9_TA(2021)0312

Službene kontrole životinja i proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava ***I

Amandmani koje je donio Europski parlament 24. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) (1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

[Amandmani 1 – 7, osim ako je drugačije navedeno]

(2022/C 81/20)

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA (*1)

na Prijedlog Komisije

UREDBA (EU) 2021/… EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava i Uredbe (EZ) br. 853/2004 u pogledu izravne opskrbe mesom peradi i dvojezubaca [Am 8, 10 i 11]

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., članak 114. i članak 168. stavak 4. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđena su pravila za provedbu službenih kontrola za verifikaciju usklađenosti, među ostalim, s pravilima o sigurnosti hrane i hrane za životinje.

(2)

Uredbom (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđuju se pravila, među ostalim, za kontrolu i primjenu veterinarsko-medicinskih proizvoda s posebnim naglaskom na antimikrobnoj otpornosti .

(3)

U skladu s Uredbom (EU) 2019/6 razboritija i odgovornija primjena antimikrobnih sredstava kod životinja osigurava se, među ostalim, zabranama primjene antimikrobnih sredstava namijenjenih za poticanje rasta i povećanje prinosa te primjene antimikrobnih sredstava namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi. U skladu s člankom 118. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/6, subjekti u trećim zemljama dužni su poštovati te zabrane pri izvozu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju . Kako je naglašeno u uvodnoj izjavi 49. te Uredbe važno je uzeti u obzir međunarodnu dimenziju razvoja antimikrobne otpornosti poduzimanjem nediskriminirajućih i razmjernih mjera, poštujući pritom obveze Unije u okviru međunarodnih sporazuma .

(4)

Članak 118. Uredbe (EU) 2019/6 temelji se na Komunikaciji Komisije od 29. lipnja 2017. naslovljenoj „Akcijski plan EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti”, poboljšanjem prevencije i kontrole antimikrobne otpornosti te promicanjem razboritije i odgovornije primjene antimikrobnih sredstava kod životinja. ▌

(5)

Kako bi se osigurala djelotvorna provedba zabrane primjene antimikrobnih sredstava namijenjenih poticanju rasta i povećanju prinosa te primjene antimikrobnih sredstava namijenjenih liječenju određenih infekcija kod ljudi, u područje primjene Uredbe (EU) 2017/625 trebalo bi uključiti službene kontrole za verifikaciju usklađenosti životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze u Uniju s člankom 118. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/6 , poštujući pritom ponovno obveze Unije u okviru međunarodnih sporazuma .

(6)

U skladu s člankom 18. stavkom 7. točkom (g) Uredbe (EU) 2017/625, kad je riječ o češljačima (Pectinidae), morskim puževima i trpovima (Holothuroidea), Komisija treba donijeti posebna pravila za provedbu službenih kontrola kriterija i uvjeta kako bi se odredilo kada se proizvodno područje i područje za ponovno polaganje ne klasificiraju. Trpovi (Holothuroidea) pripadaju razredu unutar koljena bodljikaša. Bodljikaši uglavnom nisu filtratori. Stoga je rizik da te životinje zbog onečišćenja fekalijama nakupe mikroorganizme neznatan. Osim toga, nisu prijavljene epidemiološke informacije kojima bi se rizici za javno zdravlje mogli povezati s bodljikašima koji nisu filtratori. Zbog toga bi mogućnost utvrđenu u članku 18. stavku 7. točki (g) Uredbe (EU) 2017/625 da se odstupi od zahtjeva za razvrstavanje proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje trebalo proširiti na sve bodljikaše koji nisu filtratori, na primjer one koji pripadaju razredu Echinoidea, te ona ne bi trebala biti ograničena na trpove (Holothuroidea). Iz istog bi razloga trebalo pojasniti da se uvjeti za klasifikaciju i praćenje klasificiranih proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje koje utvrđuje Komisija primjenjuju na žive školjkaše, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe, osim onih morskih puževa i bodljikaša koji nisu filtratori Terminologiju iz članka 18. stavaka 6., 7. i 8. Uredbe (EU) 2017/625 trebalo bi na odgovarajući način uskladiti.

(7)

U skladu s člankom 47. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625, nadležna tijela dužna su na graničnim kontrolnim postajama prvog ulaska u Uniju provoditi službene kontrole svake pošiljke koja sadržava životinje i robu na koje se primjenjuju, među ostalim, hitne mjere predviđene u aktima koji su doneseni u skladu s člankom 249. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Međutim, članak 249. Uredbe (EU) 2016/429 ne odnosi se na hitne mjere Komisije. Trebalo bi ispraviti tu pogrešku i uputiti na članak 261. Uredbe (EU) 2016/429.

(8)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno dozvoliti provođenje službenih kontrola primjene antimikrobnih sredstava kod životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji ulaze u Uniju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(9)

Uredbu (EU) 2017/625 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da se Uredba (EU) 2019/6 primjenjuje od 28. siječnja 2022., odgovarajuće odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od istog datuma,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2017/625 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 4. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća (*2); međutim, ova se Uredba primjenjuje na službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s člankom 118. stavkom 1. te uredbe.

(*2)  Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 43.).”;"

2.

članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.     Za potrebe službenih kontrola iz stavka 1. koje se provode u vezi sa živim školjkašima, bodljikašima, plaštenjacima i morskim puževima nadležna tijela klasificiraju proizvodno područje i područje za ponovno polaganje.”;

(b)

u stavku 7. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

kriterijima i uvjetima za utvrđivanje, odstupajući od stavka 6., kada se proizvodno područje i područje za ponovno polaganje ne klasificiraju u vezi s:

i.

češljačima (Pectinidae); i

ii.

ako nisu filtratori: bodljikašima i morskim puževima;”;

(c)

u stavku 8. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

uvjeta za klasifikaciju i praćenje klasificiranih proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje za žive školjkaše, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe;”;

3.

u članku 47. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

životinje i robu koje podliježu hitnim mjerama predviđenima u aktima koji su doneseni u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002, člankom 261. Uredbe (EU) 2016/429 ili člankom 28. stavkom 1., člankom 30. stavkom 1., člankom 40. stavkom 3., člankom 41. stavkom 3., člankom 49. stavkom 1., člankom 53. stavkom 3. i člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/2031, prema kojima je pošiljke takvih životinja i robe koje su identificirane s pomoću njihovih tarifnih oznaka iz kombinirane nomenklature potrebno podvrgnuti službenim kontrolama pri njihovu ulasku u Uniju;”.

Članak 1.a

Uredba (EZ) br. 853/2004 mijenja se kako slijedi:

u članku 1. stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

izravnu opskrbu malim količinama mesa peradi i dvojezubaca koji su zaklani na poljoprivrednom gospodarstvu, a kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji takvim mesom izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača;”. [Am 8, 10 i 11]

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od … [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Međutim, članak 1. točka 1. primjenjuje se od 28. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament

Predsjednik

Za Vijeće

Predsjednik


(1)  Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0195/2021).

(*1)  Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(2)  Mišljenje od 9. lipnja 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od … [(SL …)/(još nije objavljeno u Službenom listu)] i odluka Vijeća od ….

(4)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 43.).

(6)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).