16.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 286/64


Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima)

(COM(2020) 842 final – 2020-374-COD)

(2021/C 286/12)

Izvjestiteljica:

Emilie PROUZET

Zahtjev za savjetovanje:

Vijeće Europske unije, 10.2.2021.

Europski parlament, 8.2.2021.

Pravni temelj:

članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju

Datum usvajanja u Stručnoj skupini:

31.3.2021.

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

27.4.2021.

Plenarno zasjedanje br.:

560

Rezultat glasanja

(za/protiv/suzdržani):

179/9/16

1.   Zaključci i preporuke na visokoj razini

1.1

Tijekom posljednjih deset godina pojavila su se pitanja i potrebe u pogledu pravila tržišnog natjecanja i pravila unutarnjeg tržišta, što se uslijed krize uzrokovane bolešću COVID-19 nesumnjivo povećalo. EGSO pozdravlja Prijedlog uredbe o Aktu o digitalnim tržištima, čiji je cilj spriječiti nadzornike pristupa da poduzećima i potrošačima nameću nepoštene uvjete i osigurati dostupnost važnih digitalnih usluga.

1.2

Internetske platforme sveprisutna su pojava koja predstavlja izazov za sve aktere jer mijenja način potrošnje i pružanja proizvoda i usluga, ali i način na koji radimo i zapošljavamo ljude. U tom pogledu EGSO pozdravlja sveobuhvatni pristup Europske komisije u postupanju sa svim aspektima tog ekosustava. Odbor će u tom pogledu posvećivati posebnu pozornost oporezivanju, upravljanju podacima i radnim uvjetima. U vezi s potonjim, EGSO pozdravlja savjetovanje Europske komisije o poboljšanju radnih uvjeta radnika koji rade putem platformi i sa zanimanjem iščekuje zakonodavnu inicijativu planiranu za kraj godine.

1.3

Postizanje jednakih uvjeta za različite operatore na digitalnim tržištima i dalje je glavni cilj. Europi je potrebno okruženje internetskih platformi koje je pravedno i omogućuje neograničeno tržišno natjecanje kako bi postigla bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta. EGSO smatra da će Akt o digitalnim tržištima i Akt o digitalnim uslugama (1) zajedno činiti temelj okvira koji treba usavršiti tijekom godina i koji će se primjenjivati u skladu s drugim ključnim digitalnim politikama kao što su Uredba o e-privatnosti, Opća uredba o zaštiti podataka, Uredba P2B i usklađivanje pravila o tržišnom natjecanju s digitalnim dobom.

1.4

Očuvanje pravednog poslovnog okruženja pogodnog za inovacije uz istodobnu zaštitu krajnjih korisnika i dalje je od temeljne važnosti. Nacrt Akta o digitalnim tržištima odgovor je na digitalno doba koje se brzo razvija te se njime predviđaju kratki rokovi i postupci koji se mogu brzo ažurirati i istodobno štiti pravna sigurnost i pravo na obranu. Međutim, EGSO smatra da se članak 16. o istraživanju tržišta u vezi s neusklađenosti mora ojačati kako u pogledu vremenskog okvira (čekanje na tri djela neispunjenja obveza u roku od pet godina uzrokovalo bi preveliku štetu) tako i u pogledu sankcija.

1.5

Usmjeravanjem na posebne usluge neovisno o mjestu poslovnog nastana pružatelja usluga ili mjerodavnog prava za pružanje te usluge, Komisija se učinkovito bavi pitanjem ravnopravnih uvjeta za europske i svjetske pružatelje internetskih usluga. EGSO smatra da je usmjeravanje na uslugu umjesto na pružatelja usluge dobro rješenje za poteškoće koje se javljaju tijekom pokušaja nadzora tako raznolikih digitalnih aktera.

1.6

Za razliku od Akta o digitalnim uslugama, u Aktu o digitalnim tržištima od utvrđenih nadzornikâ pristupa platformama ne zahtijeva se izravno imenovanje pravnog zastupnika u Europskoj uniji. Međutim, postupci evaluacije i praćenja opisani u nastavku iziskuju dijalog i koordinaciju između osnovnih usluga platforme i Komisije. EGSO predlaže da se uključi upućivanje na članke 10. i 11. Akta o digitalnim uslugama kako bi se zajamčilo da svi nadzornici pristupa imenuju pravnog zastupnika u Europskoj uniji.

1.7

Osim toga, glavni je prioritet EGSO-a spriječiti dodatnu fragmentaciju unutarnjeg tržišta koju bi prouzročilo umnožavanje nacionalnog zakonodavstva. EGSO smatra da je djelovanje na razini EU-a iznimno važno i u potpunosti podržava članak 1. stavke 5. i 7.

1.8

Istodobno, EGSO se istodobno slaže s navedenim u Aktu o digitalnim tržištima, a to je da države članice moraju imati mogućnost blisko surađivati s Komisijom (na temelju odluke donesene u skladu s člankom 3. stavkom 6., člankom 33. ili, usporedno, na temelju pravila tržišnog natjecanja).

1.9

Kako bi se obuhvatili slučajevi u kojima odgovornost istodobno proizlazi iz povrede Akta o digitalnim tržištima i iz povrede pravilâ iz članaka 101. i 102. UFEU-a, podrazumijeva se da se ta dva skupa pravila mogu primjenjivati istodobno. U Aktu o digitalnim tržištima stoga bi trebalo razjasniti postupke provedbe i koordinacije u interesu pravne sigurnosti i učinkovitosti (članak 1. stavak 6.).

1.10

EGSO smatra da je potrebna detaljna rasprava o razlozima za različit pristup utvrđivanju novih obveza u skladu s člankom 10. i proširenju praksi u skladu s člankom 17. i o učinku tog pristupa. EGSO istodobno smatra da bi trebalo definirati posebne iznimne okolnosti u pogledu šest parametara koji se upotrebljavaju za određivanje statusa nadzornika pristupa (članak 3. stavak 6.).

1.11

EGSO stoga smatra da bi definicija „osnovnih usluga”, „krajnjeg korisnika” i „poslovnih korisnika” trebala biti preciznija.

1.12

EGSO smatra da je potrebno pojasniti da prakse navedene u člancima 5. i 6. predstavljaju zabranjene prakse. Međutim, članak 6. o praksama treba posebno provesti tijekom redovitog dijaloga između Komisije i nadzornikâ pristupa.

2.   Napomene o području primjene i imenovanju

2.1

EGSO smatra da je područje primjene tih usluga vrlo opsežno te je od ključne važnosti. Naravno, samo prakse koje su izravno povezane s tim osnovnim uslugama platforme pripadaju području primjene i podložne su obvezama. EGSO podržava pravnu sigurnost koju bi pružila revizija Uredbe kod svake promjene opsega usluga.

2.2

EGSO napominje da se ne odnose svi utvrđeni problemi u pogledu funkcioniranja tržišta osnovnih usluga na krajnje korisnike (vidjeti usluge (f), (g) i (h)) te se pita je li učinak procesa Akta o digitalnim tržištima u okviru osnovnih usluga među poduzećima dovoljno procijenjen, posebno u ekosustavu oglašavanja (tržište oglašavanja).

2.3

Ako se predloži osnovna usluga, moguće je procijeniti posjeduje li ijedan pružatelj te usluge značajke koje kumulativno ispunjavaju kriterije na temelju kojih bi se mogao smatrati nadzornikom pristupa toj konkretnoj usluzi. EGSO podržava taj kumulativni pristup.

2.4   Posebne napomene o kvantitativnoj evaluaciji – pretpostavljeni nadzornici pristupa

2.4.1

U pogledu prvog praga EGSO napominje da se on odnosi na ukupni promet poduzeća koje je vlasnik platforme, uključujući sve druge vrste poslovanja koje nisu djelatnosti na platformi ili internetu, a ne na promet predmetne usluge.

2.4.2

EGSO podupire prag financijskih podataka, posebno način na koji obuhvaća podatke o kapitalizaciji na temelju kojih se uviđa sposobnost platformi da ostvare novčanu dobit od svojih korisnika i njihova financijska sposobnost (uključujući sposobnost da iskoriste pristup financijskom tržištu).

2.4.3

U pogledu drugog praga EGSO prepoznaje važnost kriterija koji se odnose na broj korisnika (za konkretnu osnovnu uslugu platforme koja se analizira).

2.4.4

U nacrtu je definicija krajnjeg korisnika (članak 2. stavak 16.) približna definiciji potrošača i, kao što je uobičajeno, suprotstavljena je poslovnom korisniku. U članku 3. stavku 2. točki (b) definira se pojam krajnjeg korisnika u smislu trajanja (broj mjeseci) i važnosti (dok je aktivan). EGSO smatra da bi definicija krajnjeg korisnika trebala biti precizna (tj. odrediti uključuje li korisnike u prolazu, one koji internetsku stranicu posjećuju i one koji je upotrebljavaju jednom mjesečno). Isto se pitanje primjenjuje i na poslovne korisnike. Radi pravne sigurnosti EGSO predlaže da se koncepti „krajnjeg korisnika” i „poslovnog korisnika” razjasne ili barem definiraju u Nacrtu uredbe.

2.5   Posebne napomene o kvalitativnoj evaluaciji – evaluirani nadzornici pristupa

2.5.1

Ako se kumulativno ne dosegnu svi pragovi, Komisija može provesti ispitivanje tržišta. To može zatražiti određena država članica (članak 15.) i može upotrijebiti šest drugih parametara kako bi se utvrdilo ispunjava li platforma tri presudna kriterija (članak 3. stavak 6.).

2.5.2

Kvalitativna procjena unutarnjeg tržišta koju je uvela Europska komisija preslikava brojne parametre koji su važni u zakonu o tržišnom natjecanju i ekonomiji. Međutim, s obzirom na nepostojanje presedana (nedostatak potrebe za definiranjem relevantnog tržišta ili dokazivanja dominantnosti za utvrđivanje statusa nadzornika pristupa), nije jasno/provjereno koliko će biti značajki/parametara te koliko će biti snažni.

2.5.3

Ako je cilj usmjeriti se na situacije koje su usporedive sa situacijama utvrđenima u kvantitativnoj procjeni, no u kojima pragovi nisu dosegnuti, EGSO smatra da je mehanizam procjene vrlo ograničen u pogledu iscrpnosti. Na prvi pogled ništa ne sprječava šire tumačenje tih parametara za primjenu na većem broju pružatelja usluga, s obzirom na to da znamo da se brojni poslovni modeli u svim sektorima gospodarstva razvijaju i eksperimentiraju kroz digitalnu preobrazbu i nove poslovne modele.

2.5.4

Budući da tih šest parametara omogućuje određivanje nadzornika pristupa, EGSO smatra da bi trebalo definirati njihove posebne iznimne okolnosti.

3.   Napomene o navedenim praksama

3.1

Da bi se razumio popis praksi iz nacrta Akta o digitalnim tržištima, EGSO smatra da je važno osvrnuti se na rad Komisije: prakse utvrđene prethodnih godina, one koje su već obuhvaćene u novoj uredbi o odnosu platformi i poduzeća i one koje bi se mogle obuhvatiti prilagodbom zakona o tržišnom natjecanju digitalnom ekosustavu.

3.2

EGSO smatra da bi trebalo razjasniti područje primjene praksi, osobito ako ga Komisija može proširiti. Stoga se čini da su brojne prakse iz članka 5. dio osnovnih usluga platforme, dok se članak 6. odnosi na upotrebu takvih osnovnih usluga platforme kako bi se iskoristili tržišni rezultati i kako bi se utjecalo na njih.

3.3

EGSO poziva na razvoj čvrstog sustava certifikacije temeljenog na postupcima ispitivanja kojima se poduzećima omogućuje da potvrde pouzdanost i sigurnost njihovih sustava umjetne inteligencije. Transparentnost (osobito u pogledu sustava ocjenjivanja), sljedivost i objašnjivost postupaka odlučivanja na temelju algoritama tehnički su izazov koji iziskuje potporu instrumenata EU-a kao što je program Obzor Europa (2).

3.4   Posebne napomene o nepoštenim praksama na temelju podataka

3.4.1

EGSO prepoznaje potrebu za daljnjim poboljšanjem provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđivanjem prakse u članku 5. točki (a). EGSO također potiče Komisiju da redovito revidira Opću uredbu o zaštiti podataka i povezane propise u skladu s tehnološkim razvojem (3).

3.4.2

U pogledu djelotvorne prenosivosti podataka (članak 6. točka (h)) EGSO ističe da u skladu s Uredbom o slobodnom protoku podataka industrija u oblaku razvija kodeks ponašanja kako bi se zajamčila ugovorna i tehnička transparentnost za prestanak ugovorâ i prijenos podataka između pružatelja usluga u oblaku ili prijenos natrag u vlastito mjesto za pohranu. Učinkovitost tog kodeksa u poticanju prenosivosti na tržištu usluga u oblaku uskoro će se evaluirati.

3.5   Posebne napomene o nepoštenom davanju prednosti vlastitim proizvodima i uslugama

3.5.1

U Aktu o digitalnim tržištima određuje se obveza nadzornika pristupa da se suzdrži od povlaštenog postupanja čak i prema trećoj strani „koja pripada istom poduzetniku”. Ta dodatna specifikacija ne ponavlja se u drugim odredbama iako bi nadzornik pristupa mogao izbjeći ograničenje predviđeno tim odredbama pružanjem relevantnih podataka trećoj strani. Kao primjer možemo uputiti na članak 5. točku (a) ili članak 6. stavak 1. točku (a) gdje prijenos podataka trećoj strani (bilo da pripada istom poduzeću bilo da ne pripada) nije zabranjen. Iako članak 11. nudi određeno rješenje, ne smatramo ga dostatnim.

3.5.2

Paritetna klauzula u članku 5. točki (b): sprječavanje poslovnih korisnika da nude iste proizvode ili usluge potrošačima pod različitim uvjetima putem drugih usluga internetskog posredovanja ili tražilica umjesto putem njihove platforme odsad bi nadzornicima pristupa bilo zabranjeno. EGSO smatra da je dio rečenice „…po cijenama ili pod uvjetima koji se razlikuju od …” općenit i može obuhvaćati i druge kriterije osim cijene, koje bi možda trebalo navesti.

3.6   Posebne napomene o nepoštenim uvjetima pristupa

3.6.1

Uzimajući u obzir praksu iz članka 5. točke (d), EGSO napominje da su Uredbom P2B već obuhvaćene odredbe kojima se poslovnim korisnicima omogućuju pristup podnošenju pritužbi i transparentnost u pogledu obrade pritužbi te dovodi u pitanje važnost te prakse. EGSO se pita zašto nisu obuhvaćeni krajnji korisnici.

4.   Napomene o ovlastima u području istrage, izvršavanja i praćenja

4.1

Za potrebe članka 3. stavka 6. trebalo bi više uzeti u obzir uključivanje vlasti predmetnih država članica u donošenje odluka. Smatramo da bi vlasti određene države članice trebale imati pravo podnijeti zahtjev Komisiji za izdavanje odluke u skladu sa stavkom 6., a Komisija bi na odgovarajući način trebala biti obvezna raspraviti o tom zahtjevu i, prema potrebi, dopustiti predmetnoj državi članici da usvoji preliminarne mjere do donošenja odluke Komisije. Za potrebe te odluke, Komisija bi također trebala zatražiti mišljenje svih država članica u kojima djeluje potencijalni nadzornik pristupa.

4.2

U Nacrtu uredbe kombiniraju se samoevaluacija platformi i evaluacija koju provodi nadležno tijelo – Europska komisija. Procjenu ipak ponajprije provodi platforma osnovne usluge koja mora obavijestiti Komisiju da su ti pragovi dosegnuti u roku od tri mjeseca (članak 3. stavak 3.). EGSO prepoznaje i podupire činjenicu da su na temelju procesa Akta o digitalnim tržištima platforme odgovorne. Također napominje da se u Nacrtu poštuju prava na obranu i žalbu te tempo digitalnog poslovanja.

4.3

EGSO podupire mjere iz Akta o digitalnim tržištima kojima se omogućuje da Komisija procjenjuje i prati rast platformi nadzornika pristupa kao što su spajanja kojima se prekoračuju pragovi iz Uredbe (EZ) br. 139/2004 (4).

4.4

Nadalje, EGSO podržava procjenu Komisije o tome omogućuje li se postojećim režimom EU-a da se u dovoljnoj mjeri obuhvate važna preuzimanja subjekata s niskim prometom koja bi mogla utjecati na tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu EU-a. (5) Jedna od opcija mogao bi biti prijedlog povjerenice Vestager da se počnu prihvaćati zahtjevi nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje u pogledu koncentracija bez obzira na to jesu li ta tijela imala ovlast za preispitivanje predmeta (6).

4.5

Potrebno je uspostaviti i planirani Savjetodavni odbor za digitalna tržišta kao potporu Komisiji kako bi se postigla najveća moguća učinkovitost. EGSO smatra da je članak 32. u tom pogledu vrlo nejasan te da bi Odboru trebalo povjeriti stalan nadzor i praćenje. EGSO također predlaže razmatranje mogućnosti da Odbor prima pritužbe od udruga potrošača, predstavnika poduzeća i socijalnih partnera.

4.6

EGSO smatra da bi organizacije koje se bave zaštitom poslovnih interesa i zaštitom potrošača te sindikate trebalo saslušati i uzeti u obzir njihova stajališta zato što bi mogli biti uključeni u predmete koji se odnose na tržišno natjecanje. Člankom 20. Akta o digitalnim tržištima Komisija se ovlašćuje za obavljanje razgovora i uzimanje izjava. EGSO predlaže da se u tom članku jasno navede pravo sudionika na uključenost i saslušanje.

Bruxelles, 27. travnja 2021.

Predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Christa SCHWENG


(1)  Mišljenje EGSO-a „Akt o digitalnim uslugama”. (vidjeti stranicu 64 ovoga Službenog lista).

(2)  SL C 47, 11.2.2020., str. 64.

(3)  SL C 47, 11.2.2020., str. 64.

(4)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

(5)  https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2020)24/en/pdf.

(6)  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/future-eu-merger-control_en.


PRILOG

Sljedeći tekst mišljenja stručne skupine odbijen je u korist amandmana koji je usvojila Skupština, premda je dobio barem četvrtinu glasova:

„2.3

Ako se predloži osnovna usluga, moguće je procijeniti posjeduje li ijedan pružatelj te usluge značajke koje kumulativno ispunjavaju kriterije na temelju kojih bi se mogao smatrati nadzornikom pristupa toj konkretnoj usluzi. EGSO ne smatra da se tim kumulativnim pristupom djelotvorno obuhvaćaju nadzornici pristupa, već predlaže da se za djelovanje u skladu s Aktom o digitalnim uslugama uvede obveza ispunjavanja samo jednog kriterija, po mogućnosti broja korisnika. Također izražava zabrinutost zbog toga što postupak za identifikaciju nadzornika pristupa može biti dugotrajan te stoga preporučuje brži postupak.”

Rezultat glasanja:

Za:

98

Protiv:

83

Suzdržani:

20