14.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 166/9


Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske

(2020/C 166/05)

Europska komisija primila je pritužbu u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna uredba”), u kojoj se tvrdi da je uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske dampinški te da se njime nanosi šteta (2) industriji Unije.

1.   Pritužba

Pritužbu je 31. ožujka 2020. podnio Eurofer („podnositelj pritužbe”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika u Uniji.

Otvorena verzija pritužbe i analiza razine potpore pritužbi koju su izrazili proizvođači iz Unije dostupne su u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. U odjeljku 5.6. ove Obavijesti navedene su informacije o pristupu dokumentaciji za zainteresirane strane.

2.   Proizvod iz ispitnog postupka

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka određeni su plosnati valjani proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, neovisno jesu li u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni („proizvod iz ispitnog postupka”).

Ovim ispitnim postupkom nisu obuhvaćeni sljedeći proizvodi:

i.

proizvodi od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s orijentiranim kristalima,

ii.

proizvodi od alatnog čelika i brzoreznog čelika,

iii.

proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće, i

iv.

proizvodi, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 4,75 mm ili veće, no ne veće od 10 mm, te širine 2 050 mm ili veće.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti informacije o opsegu proizvoda moraju to učiniti u roku od 10 dana od datuma objave ove Obavijesti (3).

3.   Tvrdnja o dampingu

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Turske („predmetna zemlja”), trenutačno razvrstan u oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226191090), 7226 91 91 i 7226 91 99. Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.

Tvrdnja o dampingu iz predmetne zemlje temelji se na usporedbi domaće cijene s izvoznom cijenom proizvoda iz ispitnog postupka (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju.

Na temelju toga izračunane dampinške marže znatne su za predmetnu zemlju.

4.   Tvrdnja o šteti/uzročno-posljedičnoj vezi i poremećajima u vezi sa sirovinama

4.1.    Tvrdnja o šteti i uzročno-posljedičnoj vezi

Podnositelj pritužbe dostavio je dokaze da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka iz predmetne zemlje ukupno povećao u smislu apsolutne vrijednosti i u smislu tržišnog udjela.

Dokazi koje je dostavio podnositelj pritužbe upućuju na to da su obujam i cijene uvezenog proizvoda iz ispitnog postupka među ostalim negativno utjecali na visinu naplaćenih cijena industrije Unije, što je dovelo do znatnih štetnih učinaka na ukupne rezultate, financijsku situaciju i zaposlenost industrije Unije.

4.2.    Tvrdnja o poremećajima u vezi sa sirovinama

Podnositelj pritužbe dostavio je Komisiji dostatne dokaze o postojanju poremećaja u vezi sa sirovinama u predmetnoj zemlji u pogledu proizvoda iz ispitnog postupka. Sirovine upotrijebljene u proizvodnji proizvoda iz ispitnog postupka jesu ugljen i željezna ruda.

Prema dokazima iz pritužbe, ugljen i željezna ruda navodno svaki pojedinačno čine više od 17 % troškova proizvodnje proizvoda iz ispitnog postupka. U pritužbi se navodi kako se čini da su obje sirovine podložne poremećajima u trgovini. Prema pritužbi, domaća industrija ugljena obvezna je opskrbljivati domaće tržište, što znači da se ugljenom ne trguje izvan predmetne zemlje, a željezna ruda rudari se za vlastite potrebe u predmetnoj zemlji.

Stoga će se u skladu s člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe ispitnim postupkom ocijeniti bi li za navodne poremećaje, ako je relevantno, pristojba manja od dampinške marže bila dovoljna da se ukloni šteta. Budu li tijekom ispitnog postupka utvrđeni drugi poremećaji obuhvaćeni člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe, ispitni postupak može obuhvatiti i te poremećaje.

5.   Postupak

Nakon obavješćivanja država članica Komisija je utvrdila da su predstavnici industrije Unije podnijeli pritužbu ili da je pritužba podnesena u njihovo ime i da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje postupka, te stoga pokreće ispitni postupak u skladu s člankom 5. osnovne uredbe.

Ispitnim postupkom utvrdit će se prodaje li se predmetni proizvod iz ispitnog postupka podrijetlom iz predmetne zemlje po dampinškim cijenama te je li dampinškim uvozom nanesena šteta industriji Unije.

Ako je zaključak potvrdan, ispitnim postupkom utvrdit će se bi li uvođenje mjera bilo protivno interesima Unije u skladu s člankom 21. osnovne uredbe. U slučaju primjene članka 7. stavka 2.a, u ispitnom postupku ispitat će se interes Unije u skladu s člankom 7. stavkom 2.b osnovne uredbe.

Uredbom (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća (4), koja je stupila na snagu 8. lipnja 2018. (paket modernizacije instrumenata trgovinske zaštite), znatno su izmijenjeni vremenski raspored i rokovi koji su se prethodno primjenjivali na antidampinške postupke. Skraćeni su rokovi u kojima se zainteresirane strane moraju javiti, osobito u ranoj fazi ispitnih postupaka.

Komisija također skreće pozornost stranaka da je nakon izbijanja bolesti COVID-19 objavljena Obavijest (5) o mogućim posljedicama izbijanja bolesti COVID-19 na antidampinške i antisubvencijske ispitne postupke.

5.1.    Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje

Ispitnim postupkom u vezi s dampingom i štetom obuhvatit će se razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. („razdoblje ispitnog postupka”). Ispitivanjem kretanja relevantnih za procjenu štete obuhvatit će se razdoblje od 1. siječnja 2016. do kraja razdoblja ispitnog postupka („razmatrano razdoblje”).

5.2.    Primjedbe na pritužbu i na pokretanje ispitnog postupka

Sve zainteresirane strane koje žele iznijeti primjedbe o pritužbi (uključujući pitanja koja se odnose na štetu i uzročnost) ili o bilo kojem aspektu povezanom s pokretanjem ispitnog postupka (uključujući razinu potpore pritužbi) moraju to učiniti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti.

Zahtjev za saslušanje u vezi s pokretanjem ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti.

5.3.    Postupak za utvrđivanje dampinga

Proizvođači izvoznici (6) proizvoda iz ispitnog postupka iz predmetne zemlje pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.3.1.   Proizvođači izvoznici obuhvaćeni ispitnim postupkom

5.3.1.1.   Postupak odabira proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka u predmetnoj zemlji

(a)   Odabir uzorka

S obzirom na velik broj proizvođača izvoznika u predmetnoj zemlji koji bi mogli biti obuhvaćeni ovim postupkom te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi proizvođači izvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime pozivaju se da Komisiji dostave informacije o svojim društvima u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti. Te se informacije moraju dostaviti putem internetske stranice TRON.tdi na sljedećoj adresi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0. Informacije o pristupu internetskoj stranici TRON nalaze se u odjeljcima 5.6. i 5.8.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača izvoznika, Komisija je kontaktirala i s tijelima predmetne zemlje te može kontaktirati sa svim poznatim udruženjima proizvođača izvoznika.

Ako je odabir uzorka potreban, proizvođači izvoznici mogu se odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma izvoza u Uniju koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače izvoznike, tijela predmetne zemlje i udruženja proizvođača izvoznika, ako je potrebno preko tijela predmetne zemlje.

Nakon što Komisija zaprimi potrebne informacije za odabir uzorka proizvođača izvoznika, obavijestit će predmetne strane o svojoj odluci o njihovu uključenju u uzorak. Proizvođači izvoznici u uzorku morat će dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma priopćenja odluke o njihovu uključenju u uzorak, osim ako je određeno drukčije.

U dokumentaciju koja se daje na uvid zainteresiranim stranama Komisija će dodati bilješku o odabiru uzorka. Sve primjedbe na odabir uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma priopćenja odluke o odabiru uzorka.

Primjerak upitnika za proizvođače izvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 18. osnovne uredbe, za proizvođače izvoznike koji su pristali na to da ih se uključi u uzorak, ali nisu u njega odabrani, smatrat će se da surađuju („proizvođači izvoznici koji surađuju, a nisu odabrani u uzorak”). Ne dovodeći u pitanje odjeljak 5.3.1.1. (b), antidampinška pristojba koja se može primijeniti na uvoz od proizvođača izvoznika koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak ne smije prelaziti ponderiranu prosječnu dampinšku maržu utvrđenu za proizvođače izvoznike u uzorku (7).

(b)   Pojedinačna dampinška marža za proizvođače izvoznike koji nisu uključeni u uzorak

U skladu s člankom 17. stavkom 3. osnovne uredbe, proizvođači izvoznici koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak, mogu zatražiti da Komisija utvrdi njihove pojedinačne dampinške marže. Proizvođači izvoznici koji žele podnijeti zahtjev za pojedinačnu dampinšku maržu moraju ispuniti upitnik te ga propisno ispunjenog vratiti u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije. Primjerak upitnika za proizvođače izvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Komisija će ispitati može li se proizvođačima izvoznicima koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak, odobriti pojedinačna pristojba u skladu s člankom 9. stavkom 5. osnovne uredbe.

Međutim, napominje se da Komisija ne mora odrediti pojedinačnu dampinšku maržu za proizvođače izvoznike koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak, i koji je zatraže ako je, primjerice, broj proizvođača izvoznika koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak toliki da bi određivanje pojedinačne dampinške marže bilo neopravdano opterećenje i onemogućilo pravovremeni završetak ispitnog postupka.

5.3.2.   Ispitivanje nepovezanih uvoznika (8) (9)

Nepovezani uvoznici koji proizvod iz ispitnog postupka uvoze iz predmetne zemlje u Uniju pozivaju se na sudjelovanje u ovom ispitnom postupku.

S obzirom na velik broj nepovezanih uvoznika koji bi mogli biti obuhvaćeni ovim postupkom te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj nepovezanih uvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani uvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime pozivaju se da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu ovoj Obavijesti u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija može kontaktirati i sa svim poznatim udruženjima uvoznika.

Ako je odabir uzorka potreban, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz ispitnog postupka u Uniji koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju.

Nakon što Komisija zaprimi potrebne informacije za odabir uzorka, obavijestit će predmetne stranke o svojoj odluci o uzorku uvoznika. U dokumentaciju koja se daje na uvid zainteresiranim stranama Komisija će također dodati bilješku o odabiru uzorka. Sve primjedbe na odabir uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma priopćenja odluke o odabiru uzorka.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će upitnike staviti na raspolaganje nepovezanim uvoznicima u uzorku. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

Primjerak upitnika za uvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.4.    Postupak utvrđivanja štete i ispitivanja proizvođača iz Unije

Šteta se utvrđuje na temelju pozitivnih dokaza i obuhvaća objektivnu provjeru obujma dampinškog uvoza, njegova učinka na cijene na tržištu Unije i posljedičnog utjecaja takvog uvoza na industriju Unije. Kako bi se utvrdilo je li industriji Unije nanesena šteta, proizvođači iz Unije koji proizvode proizvod iz ispitnog postupka pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

S obzirom na velik broj predmetnih proizvođača iz Unije te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija je odlučila broj proizvođača iz Unije koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Komisija je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. Pojedinosti su dostupne u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. Zainteresirane strane pozivaju se da dostave primjedbe o privremenom uzorku. Osim toga, ostali proizvođači iz Unije ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime koji smatraju da postoje razlozi za njihovo uključenje u uzorak moraju kontaktirati s Komisijom u roku od 7 dana od datuma objave ove Obavijesti. Sve primjedbe u vezi s privremenim uzorkom moraju se dostaviti u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

Komisija će o društvima odabranima u konačni uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače i/ili udruženja proizvođača iz Unije.

Proizvođači iz Unije u uzorku morat će dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma priopćenja odluke o njihovu uključenju u uzorak, osim ako je određeno drukčije.

Primjerak upitnika za proizvođače iz Unije dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.5.    Postupak za ocjenu interesa Unije u slučaju navoda o poremećajima u vezi sa sirovinama

U slučajevima navodnih poremećaja u vezi sa sirovinama u smislu članka 7. stavka 2.a osnovne uredbe, Komisija će provesti ispitivanje interesa Unije kako je utvrđeno u članku 7. stavku 2.b te uredbe. Ako Komisija odluči, pri utvrđivanju razine pristojbi u skladu s člankom 7. te uredbe, primijeniti članak 7. stavak 2., provest će ispitivanje interesa Unije u skladu s člankom 21.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave sve relevantne informacije kako bi se Komisiji omogućilo da utvrdi je li u interesu Unije da razina mjera bude u skladu s člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe. Konkretno, zainteresirane strane pozivaju se da dostave sve informacije o rezervnim kapacitetima u predmetnoj državi, konkurenciji za sirovine i učinku na lance opskrbe za poduzeća u Uniji. U slučaju nesuradnje Komisija može zaključiti da je primjena članka 7. stavka 2.a osnovne uredbe u skladu s interesima Unije.

Odluči li Komisija primijeniti članak 7. stavak 2. osnovne uredbe, donijet će se odluka u skladu s člankom 21. o tome bi li donošenje antidampinških mjera bilo protivno interesu Unije. Proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati i organizacije koje zastupaju potrošače iz Unije pozivaju se da Komisiji dostave informacije o interesu Unije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje zastupaju potrošače moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Informacije u vezi s procjenom interesa Unije moraju se dostaviti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije. Te informacije mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. Primjerak upitnika, uključujući upitnik za korisnike proizvoda iz ispitnog postupka dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458). Dostavljeni podaci uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljeni činjeničnim dokazima.

5.6.    Zainteresirane strane

Da bi sudjelovale u ispitnom postupku, zainteresirane strane kao što su proizvođači izvoznici, proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati te organizacije koje zastupaju potrošače prvo moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Proizvođači izvoznici, proizvođači iz Unije, uvoznici i predstavnička udruženja koji su na raspolaganje stavili informacije u skladu s postupcima opisanima u odjeljcima 5.3., 5.4. i 5.5. smatrat će se zainteresiranim stranama ako postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Druge osobe moći će sudjelovati u ispitnom postupku kao zainteresirane strane tek od trenutka kada se jave i uz uvjet da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka. Status zainteresirane strane ne dovodi u pitanje primjenu članka 18. osnovne uredbe.

Pristup dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama moguć je putem internetske stranice TRON.tdi na sljedećoj adresi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Slijedite upute na stranici da biste joj mogli pristupiti.

5.7.    Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije.

Svi zahtjevi za saslušanje moraju se podnijeti u pisanom obliku i moraju sadržavati razloge za njihovo podnošenje, kao i sažetak pitanja o kojima zainteresirana strana želi raspravljati tijekom saslušanja. Saslušanje se ograničava na pitanja koja su zainteresirane strane unaprijed iznijele u pisanom obliku.

Rokovi za saslušanje su sljedeći:

i.

Za sva saslušanja koja će se odvijati prije roka za uvođenje privremenih mjera zahtjev treba podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti, a saslušanje se u pravilu održava u roku od 60 dana od datuma objave ove Obavijesti.

ii.

Nakon faze utvrđivanja privremenih nalaza zahtjev treba podnijeti u roku od pet dana od datuma objave privremenih nalaza ili informativnog dokumenta, a saslušanje se u pravilu održava u roku od 15 dana od datuma obavijesti o objavi ili datuma informativnog dokumenta.

iii.

U fazi utvrđivanja konačnih nalaza zahtjev treba podnijeti u roku od tri dana od datuma konačne objave, a saslušanje se u pravilu održava tijekom razdoblja za dostavu primjedbi na konačnu objavu. U slučaju dodatne konačne objave zahtjev bi trebalo podnijeti odmah nakon primitka te dodatne konačne objave, a saslušanje se obično održava u roku za dostavu primjedbi na tu objavu.

Utvrđeni vremenski rok ne dovodi u pitanje pravo službi Komisije da prihvate saslušanje izvan roka u propisno opravdanim slučajevima ni pravo Komisije da uskrati saslušanje u propisno opravdanim slučajevima. Ako službe Komisije odbiju zahtjev za saslušanje, predmetna stranka bit će obaviještena o razlozima tog odbijanja.

Saslušanja u načelu neće služiti izlaganju činjeničnih informacija koje još nisu unesene u dokumentaciju tog predmeta. Međutim, u interesu dobre uprave te kako bi službe Komisije napredovale u provedbi ispitnog postupka, zainteresiranim stranama može se omogućiti da dostave nove činjenične informacije nakon saslušanja.

5.8.    Upute za dostavu podnesaka i ispunjenih upitnika te korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne smiju podlijegati autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci (uključujući informacije koje se traže u ovoj Obavijesti), ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje, moraju imati oznaku „Sensitive” (osjetljivo) (10). Strane koje dostavljaju informacije tijekom ovog ispitnog postupka pozivaju se da obrazlože svoj zahtjev za povjerljivo postupanje.

Stranke koje dostavljaju informacije s oznakom „Sensitive” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. osnovne uredbe dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Ti sažeci trebali bi biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive.

Ako stranka koja dostavlja povjerljive informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja ili ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene kvalitete, Komisija te informacije ne mora uzeti u obzir, osim ako se iz odgovarajućih izvora može na zadovoljavajući način dokazati da su te informacije točne.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve dostave putem stranice TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), uključujući skenirane punomoći i potvrde. Uporabom stranice TRON.tdi ili e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske, sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo putem stranice TRON.tdi ili e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane putem stranice TRON.tdi i e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta:

Za pitanja o dampingu:

TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu

Za pitanja štete i interesa Unije:

TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu

6.   Vremenski okvir ispitnog postupka

Ispitni postupak zaključuje se u skladu s člankom 6. stavkom 9. osnovne uredbe obično u roku od 13, ali ne više od 14 mjeseci od datuma objave ove Obavijesti. U skladu s člankom 7. stavkom 1. osnovne uredbe, privremene mjere mogu se u pravilu uvesti najkasnije 7 mjeseci, ali u svakom slučaju najkasnije 8 mjeseci od objave ove Obavijesti.

U skladu s člankom 19.a osnovne uredbe, Komisija će dostaviti informacije o planiranom uvođenju privremenih pristojbi tri tjedna prije uvođenja privremenih mjera. Zainteresirane strane imat će tri radna dana za podnošenje pisanih primjedbi na točnost izračuna.

U slučajevima kada Komisija ne namjerava uvesti privremene pristojbe nego nastaviti ispitni postupak, zainteresirane strane bit će o neuvođenju pristojbi obaviještene informativnim dokumentom tri tjedna prije isteka roka u skladu s člankom 7. stavkom 1. osnovne uredbe.

Zainteresiranim stranama bit će dan rok od 15 dana za dostavu pisanih primjedbi na privremene nalaze ili informativni dokument te rok od 10 dana za dostavu pisanih primjedbi na konačne nalaze, osim ako je određeno drukčije. Ako je primjenjivo, u dodatnoj konačnoj objavi bit će naveden rok u kojem zainteresirane strane trebaju podnijeti pisane primjedbe.

7.   Dostavljanje informacija

U pravilu, zainteresirane strane mogu dostaviti informacije samo u rokovima navedenima u odjeljku 5. i 6. ove Obavijesti. Dostavljanje drugih informacija koje nisu obuhvaćene tim odjeljcima trebalo bi biti u skladu sa sljedećim rasporedom:

i.

Sve informacije za fazu privremenih nalaza treba dostaviti u roku od 70 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

ii.

Osim ako je određeno drukčije, zainteresirane strane ne smiju dostavljati nove činjenične informacije nakon roka za dostavu primjedbi na objavu privremenih nalaza ili na informativni dokument u fazi utvrđivanja privremenih nalaza. Nakon tog roka zainteresirane strane smiju dostaviti nove činjenične informacije samo ako mogu dokazati da su te nove činjenične informacije nužne da bi se osporili činjenični navodi koje su iznijele druge zainteresirane strane i ako se te nove činjenične informacije mogu provjeriti unutar razdoblja raspoloživog za pravovremeni završetak ispitnog postupka.

iii.

Radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija neće prihvatiti podneske zainteresiranih strana nakon isteka roka za dostavu primjedbi na konačnu objavu ili, ako je primjenjivo, nakon isteka roka za dostavu primjedbi na dodatnu konačnu objavu.

8.   Mogućnost dostave primjedbi na podneske drugih strana

Kako bi se zajamčilo pravo na obranu, zainteresirane strane trebale bi imati mogućnost iznošenja primjedbi na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane. Zainteresirane strane pritom smiju iznositi primjedbe samo na pitanja iz podnesaka drugih zainteresiranih strana i ne smiju postavljati nova pitanja.

Te bi primjedbe trebalo dostaviti u skladu sa sljedećim rokovima:

i.

Sve primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane prije roka za uvođenje privremenih mjera treba dostaviti najkasnije 75. dan od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

ii.

Primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na objavu privremenih nalaza ili informativnog dokumenta treba dostaviti u roku od sedam dana od isteka roka za dostavu primjedbi na privremene nalaze ili informativni dokument, osim ako je određeno drukčije.

iii.

Primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na konačnu objavu trebalo bi dostaviti u roku od tri dana od isteka roka za dostavu primjedbi na konačnu objavu, osim ako je određeno drukčije. U slučaju dodatne konačne objave, primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na tu objavu trebalo bi dostaviti u roku od jednog dana od isteka roka za dostavu primjedbi na tu objavu, osim ako je određeno drukčije.

Navedeni rokovi ne dovode u pitanje pravo Komisije da zatraži dodatne informacije od zainteresiranih strana u propisno opravdanim slučajevima.

9.   Produljenje rokova navedenih u ovoj Obavijesti

Produljenje rokova predviđenih ovom Obavijesti može se odobriti na zahtjev zainteresiranih strana koje navedu valjan razlog.

Produljenje rokova predviđenih u ovoj Obavijesti može se zatražiti samo u iznimnim okolnostima te će se odobriti samo ako je propisno opravdano. U svakom slučaju, produljenje roka za odgovor na upitnike obično je ograničeno na tri dana, a u pravilu ne prelazi sedam dana. U pogledu rokova za dostavljanje drugih informacija navedenih u Obavijesti o pokretanju postupka, produljenja će biti ograničena na tri dana, osim u slučaju izvanrednih okolnosti.

10.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, privremeni ili konačni nalazi, bili pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, te se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

11.   Službenik za saslušanje

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i sve druge zahtjeve povezane s pravima na obranu zainteresiranih strana i trećih strana koji se mogu podnijeti tijekom postupka.

Službenik za saslušanje može organizirati saslušanja sa zainteresiranim stranama i službama Komisije te posredovati među njima kako bi osigurao da zainteresirane strane u potpunosti ostvaruju svoja prava na obranu. Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebali bi sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Službenik za saslušanje ispitat će razloge za podnošenje zahtjevâ. Ta bi se saslušanja trebala održati samo ako pitanja nisu pravodobno riješena sa službama Komisije.

Svi zahtjevi moraju se podnijeti pravovremeno i žurno kako se ne bi ugrozilo uredno odvijanje postupka. U tu svrhu zainteresirane strane trebale bi zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u najkraćem roku nakon nastanka događaja koji opravdava takvu intervenciju. U načelu, rokovi navedeni u odjeljku 5.7. za traženje saslušanja pred službama Komisije primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve za saslušanje pred službenikom za saslušanje. Ako se zahtjevi za saslušanje ne podnesu u važećim rokovima, službenik za saslušanje ispitat će i razloge kašnjenja, prirodu postavljenih pitanja i utjecaj tih pitanja na pravo na obranu, vodeći računa o interesu dobrog upravljanja i pravovremenom završetku ispitnog postupka.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na stranicama službenika za saslušanje na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

Obavijest o zaštiti podataka kojom se pojedinci obavješćuju o obradi osobnih podataka u okviru djelovanja Komisije u području trgovinske zaštite dostupna je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Opći termin „šteta” odnosi se na materijalnu štetu te na prijetnju materijalne štete ili materijalno zaostajanje u razvoju industrije, kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 1. osnovne uredbe.

(3)  Upućivanja na objavu ove Obavijesti upućivanja su na objavu u Službenom listu Europske unije.

(4)  Uredba (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL L 143, 7.6.2018., str. 1.).

(5)  O posljedicama izbijanja covida-19 za antidampinške i antisubvencijske ispitne postupke (SL C 86, 16.3.2020., str. 6.).

(6)  Proizvođač izvoznik svako je društvo u predmetnoj zemlji koje proizvodi i izvozi proizvod iz ispitnog postupka na tržište Unije, bilo izravno ili preko treće strane, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz ispitnog postupka.

(7)  U skladu s člankom 9. stavkom 6. osnovne uredbe, ne uzimaju se u obzir nulte i de minimis marže te marže utvrđene u slučajevima iz članka 18. osnovne uredbe.

(8)  Ovaj odjeljak obuhvaća samo uvoznike koji nisu povezani s proizvođačima izvoznicima. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima izvoznicima moraju ispuniti Prilog I. upitniku za te proizvođače izvoznike. U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, dvije se osobe smatraju međusobno povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga; ii. roditelj i dijete; iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra); iv. djed ili baka i unuk ili unuka; v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja; vi. roditelj supružnika i zet ili snaha; vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(9)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se osim za utvrđivanje dampinga upotrebljavati i za ostale aspekte ispitnog postupka.

(10)  Dokument s oznakom „Sensitive” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. osnovne uredbe i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

Verzija „Sensitive”

Verzija „For inspection by interested parties”

(označite odgovarajuću rubriku)

Antidampinški postupak u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Turske

Informacije za odabir uzorka nepovezanih uvoznika

Ovaj obrazac namijenjen je za pomoć nepovezanim uvoznicima pri odgovaranju na zahtjev za informacije za odabir uzorka iz točke 5.3.2. Obavijesti o pokretanju postupka.

Obje verzije, „Sensitive”i„For inspection by interested parties”, moraju se poslati Komisiji kako je navedeno u Obavijesti o pokretanju postupka.

1.   Podaci o društvu i podaci za kontakt

Navedite sljedeće podatke o svojem društvu:

Naziv društva

 

Adresa

 

Osoba za kontakt

 

E-adresa

 

Telefon

 

Telefaks

 

2.   Promet i obujam prodaje

Navedite ukupni promet svojeg društva u eurima (EUR) te promet i masu uvoza u Uniju i preprodaje na tržištu Unije nakon uvoza iz Turske, u razdoblju ispitnog postupka (od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.) određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika kako su definirani u Obavijesti o pokretanju postupka.

 

Tone

Vrijednost u eurima (EUR)

Ukupni promet društva u eurima (EUR)

 

 

Uvoz proizvoda iz ispitnog postupka podrijetlom iz Turske u Uniju

 

 

Uvoz proizvoda iz ispitnog postupka u Uniju (podrijetlom iz bilo koje zemlje)

 

 

Preprodaja proizvoda iz ispitnog postupka na tržištu Unije nakon uvoza iz Turske

 

 

3.   Djelatnosti društva i povezanih društava (1)

Podrobno i precizno opišite djelatnosti svojeg društva i svih povezanih društava (nabrojite društva i navedite vrstu njihove povezanosti s vašim društvom) uključenih u proizvodnju i/ili prodaju (izvozna i/ili domaća) proizvoda iz ispitnog postupka. Te djelatnosti mogu uključivati kupnju proizvoda iz ispitnog postupka ili njegovu proizvodnju u okviru podugovora, preradu proizvoda iz ispitnog postupka ili trgovanje njime, ali nisu na to ograničene.

Naziv i lokacija društva

Djelatnosti

Vrsta povezanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Ostale informacije

Navedite sve ostale relevantne informacije za koje smatrate da bi Komisiji mogli koristiti pri odabiru uzorka.

5.   Potvrda o suglasnosti

Dostavljanjem prethodno navedenih informacija vaše društvo daje suglasnost za svoje moguće uključenje u uzorak. Ako vaše društvo bude odabrano u uzorak, od njega će se tražiti da ispuni upitnik i dopusti posjet na svojoj lokaciji radi provjere dostavljenih odgovora. Ako vaše društvo navede da ne želi biti uključeno u uzorak, smatrat će se da nije surađivalo u ispitnom postupku. Nalazi Komisije za uvoznike koji ne surađuju temelje se na raspoloživim podacima te ishod za predmetno društvo može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivalo.

Potpis ovlaštene osobe:

Ime i titula ovlaštene osobe:

Datum:


(1)  U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, dvije se osobe smatraju međusobno povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga; ii. roditelj i dijete; iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra); iv. djed ili baka i unuk ili unuka; v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja; vi. roditelj supružnika i zet ili snaha; vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).