20.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 91/10


KOMINKACIJA KOMISIJE

Smjernice za države članice koje se odnose na Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2020/402 o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/426

(2020/C 91 I/02)

Kao dio odgovora na posljedice epidemiološke krize uzrokovane koronavirusom Komisija je 15. ožujka 2020. objavila Provedbenu uredbu (EU) 2020/402 (1) („Provedbena uredba”), kojom je utvrđeno da se za izvoz određene osobne zaštitne opreme mora predočiti odobrenje za izvoz.

Komisija je 19. ožujka 2020. donijela izmjenu Provedbene uredbe.

Budući da su Provedbenom uredbom kako je izmijenjena uvedene nove obveze za nadležna tijela država članica i za poslovne subjekte te se one primjenjuju od dana objave uredbe, sastavljene su ove Smjernice kako bi se nadležnim tijelima i poslovnim subjektima pomoglo u provedbi.

Ove Smjernice nisu pravno obvezujuće i služe samo za informativne svrhe. Njima se ne zamjenjuje Provedbena uredba kako je izmijenjena niti se dovodi u pitanje način na koji Sud tumači Provedbenu uredbu.

1.   Postupak

Komisija je Provedbenu uredbu i njezinu izmjenu donijela po hitnom postupku, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2015/479 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za izvoz (2).

Uredba se primjenjuje u razdoblju od šest tjedana, tijekom kojeg će se provesti savjetovanje s državama članicama u okviru Odbora za zaštitne mjere kako bi se i. potvrdio uvedeni pristup te ii. odlučilo o tome je li i za razdoblje nakon toga potrebno poduzeti primjerene mjere.

2.   Cilj mjera

Te su mjere donesene zbog sve veće potrebe za osobnom zaštitnom opremom i zbog očekivanja da će potražnja za tim proizvodima nastaviti znatno rasti te zbog toga što u nekoliko država članica EU-a već dolazi do manjka osobne zaštitne opreme.

Iako je potaknuta povećana proizvodnja osobne zaštitne opreme, uz trenutačnu razinu proizvodnje u Uniji i postojeće zalihe neće se moći zadovoljiti potražnja unutar Unije. U tome je važna činjenica da se osobna zaštitna oprema bez ograničenja može izvoziti u druge dijelove svijeta, dok su neke treće zemlje službeno ili neslužbeno odlučile ograničiti izvoz osobne zaštitne opreme. Osim toga, Unija je dosad često uvozila iz nekih od tih zemalja, zbog čega nastaje još veći pritisak na tržište Unije.

Osobna zaštitna oprema nužna je za sprečavanje daljnjeg širenja bolesti i za zaštitu zdravstvenih djelatnika koji liječe zaražene pacijente.

Stoga je cilj ovih iznimnih mjera odgovoriti na kriznu situaciju i spriječiti njezino pogoršanje.

S druge strane, Unija ne želi ograničiti izvoz više nego što je apsolutno nužno i želi podržati načelo međunarodne solidarnosti tijekom ove globalne pandemije. Zbog toga države članice mogu i trebale bi izdati odobrenja za izvoz u slučajevima navedenima u članku 2. stavku 3. Provedbene uredbe, ali i u slučajevima kada izvoz određene pošiljke ne bi ugrozio potrebe za osobnom zaštitnom opremom u Uniji te bi ta pošiljka ispunila opravdanu potrebu službenika i zdravstvenih djelatnika u nekoj trećoj zemlji.

Sva pitanja o opskrbi osobnom zaštitnom opremom unutar EU-a države članice mogu uputiti Koordinacijskom centru za odgovor na hitne situacije (ERCC) (3).

3.   Odnos Provedbene uredbe i mjerâ država članica (4)

Zbog manjka osobne zaštitne opreme u posljednjih nekoliko dana neke su države članice poduzele nacionalne mjere. S druge strane, Komisija tijekom ove krize nastoji očuvati cjelovitost jedinstvenog tržišta kako bi omogućila snažan zajednički odgovor na pitanje zaštite zdravlja unatoč manjku osobne zaštitne opreme.

Provedbena uredba donesena je uz očekivanje da će države članice ukinuti sve službene ili neslužbene restriktivne nacionalne mjere koje se odnose na izvoz u treće zemlje ili trgovinu među državama članicama na jedinstvenom tržištu, a koje nisu namijenjene osiguravanju da prioritet u pristupu osobnoj zaštitnoj opremi imaju oni kojima je ona najpotrebnija (npr. bolnice, pacijenti, zdravstveni djelatnici i tijela civilne zaštite) (5).

4.   Praktične upute

4.1.   Predmetni proizvodi

Obveza predočavanja dozvole za izvoz odnosi se na proizvode navedene u stupcu „Opis” u Prilogu I. Provedbenoj uredbi.

U tom su prilogu popisani artikli osobne zaštitne opreme koji su prijeko potrebni bolnicama, pacijentima, djelatnicima na terenu i tijelima civilne zaštite u Uniji.

Komisija taj popis može izmijeniti na temelju novih okolnosti, i ako dobije nove informacije o manjku zaliha i ako se zbog povećanja proizvodnje smanji zabrinutost da će doći do manjka. U tom slučaju izmijenit će Provedbenu uredbu ili će donijeti novu uredbu.

Aktualne informacije o odgovoru Komisije na koronavirus navedene su na sljedećoj internetskoj stranici: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest. Stoga nadležna tijela u državama članicama i gospodarske subjekte pozivamo da je svakodnevno provjeravaju.

Provedbena uredba primjenjuje se na sve proizvode, neovisno o tome potječu li iz Unije.

4.2.   Predmetna djelatnost

Provedbena uredba primjenjuje se na sav izvoz iz Unije.

To obuhvaća sve zemlje izvan EU-a, uključujući povlaštene trgovinske partnere.

Međutim, budući da su unutarnje tržište te njegovi vrijednosni lanci i distribucijske mreže izrazito integrirani sa četirima državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), Provedbena uredba ne primjenjuje se na izvoz u te četiri zemlje, koji se dakle ne ograničava. S obzirom na posebnu ovisnost prekomorskih zemalja i područja iz Priloga II. Ugovoru i Farskih Otoka o lancima opskrbe matičnih država članica te na ovisnost Andore, San Marina i Vatikanskoga Grada o opskrbnim lancima susjednih država članica na njih se primjenjuje isto izuzeće.

Provedbena uredba ne primjenjuje se na trgovinu među državama članicama EU-a. U skladu s člankom 127. stavkom 3. Sporazuma o povlačenju, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske smatra se državom članicom, a ne trećom zemljom.

Provedbena uredba ne primjenjuje se na uvoz u Uniju osobne zaštitne opreme navedene u Prilogu I. Provedbenoj uredbi. Radi olakšavanja uvoza i izbjegavanja kašnjenja Komisija je objavila Preporuku 2020/403 o postupcima ocjenjivanja sukladnosti i nadzora tržišta u kontekstu opasnosti koju predstavlja COVID-19 (6).

4.3.   Obveza podnošenja zahtjeva

Izvoznik mora podnijeti zahtjev za dozvolu za izvoz.

Države članice određuju sadržaj obrasca za zahtjev. Na temelju informacija koje se moraju unijeti u obrazac države članice trebale bi moći popuniti odobrenje za izvoz u skladu s Prilogom II. Provedbenoj uredbi. Kako bi pristup bio što usklađeniji, u Prilogu I. ovim Smjernicama nalazi se nacrt predloška obrasca za zahtjev.

Države članice trebale bi omogućiti podnošenje zahtjeva elektroničkim putem, koliko je to moguće.

5.   Nadležna tijela u državama članicama

Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu u državi članici u kojoj izvoznik ima poslovni nastan.

Ako se zaštitna oprema nalazi u jednoj ili više država članica osim one u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz, tu je činjenicu potrebno navesti u zahtjevu. Ako postoji više lokacija, potrebno ih je navesti sve.

Države članice pozvane su da najkasnije do 20. ožujka 2020. u ponoć Glavnoj upravi za trgovinu Europske komisije dostave imena i kontaktne podatke nadležnih tijela koja su zadužena za izdavanje odobrenja za izvoz. Navedeni će podaci biti objavljeni na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (7). Podaci se moraju dostaviti elektroničkim putem na zajedničku adresu e-pošte navedenu u odlomku 6.

5.1.   Ocjena zahtjeva koju provode nadležna tijela

Sustav ne znači da je izvoz zabranjen, nego da se za svaki izvoz unutar područja primjene Provedbene uredbe mora predočiti odobrenje za izvoz.

Pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za izvoz države članice moraju ispuniti cilj provedbenog akta, odnosno osigurati dovoljne zalihe u Uniji radi zadovoljenja nužne potražnje za osobnom zaštitnom opremom.

Drugim riječima, kako bi se ostvario cilj Provedbene uredbe, odobrenja za izvoz smiju se izdati samo ako predmetna pošiljka ne ugrožava dostupnost osobne zaštitne opreme na tržištu predmetne države članice ili drugdje u Uniji.

Imajući na umu taj glavni cilj, nadležna tijela imaju pravo diskrecije te se smije odobriti izvoz određene količine određenih proizvoda za osobnu zaštitu u posebnim okolnostima ovisno o potrebama država članica.

U članku 2. stavku 3. Provedbene uredbe nalazi se ogledni popis čimbenika koji se, prema potrebi, uzimaju u obzir pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za izvoz.

Među tim čimbenicima nalaze se ispunjavanje obveze opskrbe na temelju postupka zajedničke nabave Unije i država članica, podupiranje aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), podupiranje koordiniranih odgovora na krizne situacije na razini EU-a ili odgovora na zahtjeve za pomoć trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, uključujući potrebu za hitnom opskrbom koju traže humanitarne nevladine organizacije ili međunarodne organizacije za vlastiti rad u pružanju humanitarne pomoći u trećim zemljama.

Cilj je potonjeg osigurati, koliko je to moguće, dostupnost osobne zaštitne opreme gdje je to potrebno izvan Unije u trećim zemljama koje se u određenom trenutku mogu suočiti s velikom potrebom za osobnom zaštitnom opremom. To je dokaz međunarodne solidarnosti, općenito te u kontekstu globalne pandemije čije se posljedice osjećaju širom svijeta, kao i dokaz činjenice da međunarodna trgovina može pridonijeti pravovremenoj dostupnosti proizvoda ondje gdje su potrebni.

Popis iz članka 2. stavka 3. nije sveobuhvatan i države članice mogu u obzir uzeti i druge elemente, no oni moraju biti u skladu s općim ciljem Provedbene uredbe kako je prethodno naveden.

Države članice osobito bi trebale uzeti u obzir razinu integracije tržišta za predmetne proizvode koja je ostvarena zahvaljujući sporazumu ili dogovoru o uspostavi područja slobodne trgovine s planiranom zemljom izvoza. Bilo bi kontraproduktivno narušiti izrazito integrirane vrijednosne lance i distribucijske mreže koji su već uspostavljeni na temelju tih sporazuma ili dogovora, posebice u slučaju susjednih zemalja i gospodarstava. Komisija stoga snažno potiče države članice da izdaju odobrenja u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se spriječili takvi poremećaji.

Nadležna tijela mogla bi, među ostalim, razmotriti ispunjava li se predmetnom pošiljkom ugovorna obveza preuzeta prije referentnog razdoblja. Kako bi pristup bio usklađeniji na razini EU-a, države članice mogle bi referentnim razdobljem smatrati prethodnu kalendarsku godinu (tj. 2019.). Države članice dužne su osigurati da pri razmatranju tih dodatnih elemenata od odlučujuće važnosti budu potrebe EU-a ako ih nije moguće drukčije zadovoljiti.

5.2.   Relevantni rokovi

Države članice zahtjeve za odobrenje za izvoz moraju obraditi u roku od 5 radnih dana od datuma kada su nadležnim tijelima dostavljene sve potrebne informacije.

Rok se može produžiti za dodatnih 5 radnih dana u opravdanim okolnostima.

Ako se proizvod nalazi u jednoj ili više država članica osim one u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz, država članica kojoj je podnesen zahtjev trebala bi se odmah savjetovati s nadležnim tijelima ostalih država članica i dostaviti im odgovarajuće informacije.

Tijela s kojima se savjetuje moraju u roku od 10 radnih dana u pisanom obliku dostaviti sve eventualne primjedbe na izdavanje takvog odobrenja. Te su primjedbe obvezujuće za državu članicu u kojoj je zahtjev podnesen.

S druge strane, s obzirom na hitne potrebe zbog pandemije koronavirusa države članice pozivaju se da te zahtjeve obrade što prije, odnosno prije navedenih rokova od 5 ili 10 radnih dana.

5.3.   Odobrenje za izvoz

Izvoz bez predočenja odobrenja za izvoz zabranjen je.

Predložak odobrenja za izvoz naveden je u Prilogu II. Provedbenoj uredbi radi usklađenijeg pristupa na razini EU-a.

6.   Obavješćivanje

Cilj je ovih izvanrednih mjera osigurati odgovarajuću razinu opskrbe u svim državama članicama ovisno o njihovim potrebama za osobnom zaštitnom opremom.

Kako bi se osigurala transparentnost postupka, države članice moraju Komisiju elektroničkim putem obavijestiti o izdanim i odbijenim odobrenjima izrađenima na temelju predloška iz Priloga II. Te bi informacije trebalo dostaviti odmah po donošenju odluke.

Potrebno ih je dostaviti elektronički, na zajedničku adresu e-pošte u nastavku:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Zajednička adresa e-pošte trebala bi se upotrebljavati i za sva pitanja o primjeni ovog sustava.

Ove Smjernice dinamičan su dokument i možda će biti ažurirane u skladu s primjedbama i pitanjima koje Komisija zaprimi.


(1)  SL L 77 I, 15.3.2020., str. 1.

(2)  SL L 83, 27.3.2015., str. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu

(4)  Komisija je 16. ožujka 2020. izdala smjernice za države članice u kojima su utvrđena najvažnija načela za integrirani pristup djelotvornom upravljanju granicama radi zaštite zdravlja uz očuvanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta (Smjernice za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga, C (2020) 1753).

(5)  Vidjeti i Smjernice o nacionalnim mjerama iz Priloga 2. Komunikaciji od 13. ožujka 2020. o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju covida-19, COM(2020) 112 final.

(6)  SL L 79 I, 16.3.2020., str. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/


PRILOG I.

Predložak za zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz

EUROPSKA UNIJA

Izvoz osobne zaštitne opreme (Uredba (EU) 2020/402)

1.

Izvoznik (EORI broj ako je primjenjivo)

 

5.

Odredišna zemlja

6.

Krajnji primatelj

7.

Oznaka robe

8.

Količina

9.

Jedinica

10.

Opis robe

11.

Lokacija robe

12.

Datum planiranog izvoza

 

 

13.

Potpis, mjesto i datum, pečat

Napomene s objašnjenjima obrasca odobrenja za izvoz:

1. polje Izvoznik: Puno ime i adresa izvoznika kojem je izdano odobrenje + EORI broj ako je primjenjivo.

4. polje Tijelo izdavatelj: Puno ime i adresa tijela države članice koje je izdalo odobrenje za izvoz.

5. polje Odredišna zemlja: Dvoslovna oznaka geonomenklature zemlje odredišta robe za koju je izdano odobrenje.

6. polje Krajnji primatelj: Puno ime i adresa krajnjeg primatelja robe, ako je poznat u trenutku izdavanja + EORI broj ako je primjenjivo. Ako krajnji primatelj nije poznat u trenutku izdavanja, polje se ne ispunjava.

7. polje Oznaka robe: Brojčana oznaka Harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature (2) pod kojom je roba za izvoz klasificirana u trenutku izdavanja odobrenja.

8. polje Količina: Količina robe iskazana jedinicom iz 9. polja.

9. polje Jedinica: Mjerna jedinica kojom je izražena količina u 8. polju. Jedinica je „P/ST” za robu koja se navodi po broju komada (npr. maske) i „PA” za robu koja se navodi po paru (npr. rukavice).

10. polje Opis robe: Jednostavan i dovoljno precizan opis na temelju kojeg se roba može identificirati.

11. polje Lokacija robe: Oznaka geonomenklature države članice u kojoj se roba nalazi. Ako se roba nalazi u državi članici tijela izdavatelja, ovo se polje ne ispunjava.

12. polje: Datum izvoza proizvoda za koje se zahtijeva odobrenje za izvoz

13. polje Potpis, pečat, mjesto i datum: Potpis i pečat tijela izdavatelja. Mjesto i datum izdavanja odobrenja.


PRILOG II.

Predložak za obavijesti država članica

EUROPSKA UNIJA

Izvoz osobne zaštitne opreme (Uredba (EU) 2020/402)

0.

Ime i kontaktni podaci nadležnog tijela

1.

Izvoznik (EORI broj ako je primjenjivo)

 

2.

Odredišna zemlja

3.

Krajnji primatelj

4.

Oznaka robe

5.

Količina

6.

Jedinica

7.

Opis robe

8.

Lokacija robe

 

 

 

Odobrenje za izvoz izdano? (Da/Ne)

Razlozi izdavanja/odbijanja:

Sve relevantne informacije o savjetovanju s drugim državama članicama u skladu s člankom 2. stavkom 2. Provedbene uredbe:

0. polje: Puno ime i adresa tijela države članice koje je izdalo odobrenje za izvoz.

1. polje Izvoznik: Puno ime i adresa izvoznika kojem je izdano odobrenje + EORI broj ako je primjenjivo.

2. polje Odredišna zemlja: Dvoslovna oznaka geonomenklature zemlje odredišta robe za koju je izdano odobrenje.

3. polje Krajnji primatelj: Puno ime i adresa krajnjeg primatelja robe, ako je poznat u trenutku izdavanja + EORI broj ako je primjenjivo. Ako krajnji primatelj nije poznat u trenutku izdavanja, polje se ne ispunjava.

4. polje Oznaka robe: Brojčana oznaka Harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature pod kojom je roba za izvoz klasificirana u trenutku izdavanja odobrenja.

5. polje Količina: Količina robe iskazana jedinicom iz 6. polja.

6. polje Jedinica: Mjerna jedinica kojom je izražena količina u 5. polju. Jedinica je „P/ST” za robu koja se navodi po broju komada (npr. maske) i „PA” za robu koja se navodi po paru (npr. rukavice).

7. polje Opis robe: Jednostavan i dovoljno precizan opis na temelju kojeg se roba može identificirati.

8. polje Lokacija robe: Oznaka geonomenklature države članice u kojoj se roba nalazi. Ako se roba nalazi u državi članici tijela izdavatelja, ovo se polje ne ispunjava.