Bruxelles, 25.12.2020.

COM(2020) 855 final

2020/0381(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

·Razlozi i ciljevi prijedloga

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Europsko vijeće 29. ožujka 2017. o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Vijeće je 30. siječnja 2020., nakon dobivanja suglasnosti Europskog parlamenta, donijelo Odluku (EU) 2020/135 o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) 1 . Sporazum o povlačenju stupio je na snagu 1. veljače 2020. i njime je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo Unije primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s tim sporazumom. To razdoblje završava 31. prosinca 2020..

U smjernicama od 23. ožujka 2018. Europsko vijeće ponovno je iskazalo odlučnost Unije da ubuduće bude u što bližem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom. U skladu s tim smjernicama, takvo bi partnerstvo trebalo uključivati trgovinsku i gospodarsku suradnju i druga područja, posebno borbu protiv terorizma i međunarodnog kriminala te sigurnost, obranu i vanjsku politiku. Europsko vijeće utvrdilo je te smjernice u cilju općeg dogovora o okviru za buduće odnose, koji je trebalo razraditi u Političkoj izjavi priloženoj Sporazumu o povlačenju i na koju se u njemu upućuje.

Političkom izjavom koja je priložena Sporazumu o povlačenju uspostavlja se okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine 2 („Politička izjava”). U njoj se utvrđuju parametri ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva u trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, u čijem je središtu sveobuhvatan i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini, te u izvršavanju zakonodavstva i kaznenom pravosuđu, vanjskoj politici, sigurnosti i obrani te širim područjima suradnje.

U članku 184. Sporazuma o povlačenju predviđeno je da Unija i Ujedinjena Kraljevina ulažu sve moguće napore, u dobroj vjeri i u cijelosti poštujući svoje pravne poretke, da bi poduzele korake potrebne za promptne pregovore o sporazumima kojima će biti uređen njihov budući odnos iz Političke izjave i za provedbu odgovarajućih postupaka ratifikacije ili sklapanja tih sporazuma, kako bi zajamčile da se ti sporazumi u najvećoj mjeri počnu primjenjivati od isteka prijelaznog razdoblja.

Vijeće je 25. veljače 2020. donijelo Odluku (EU, Euratom) 2020/266 3 o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu. Komisija je imenovana pregovaračem Unije. Odluka Vijeća sadržavala je i dopunu sa smjernicama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske („pregovaračke smjernice”).

Komisija je pregovore vodila uz savjetovanje s posebnim odborom koji je imenovalo Vijeće (Radna skupina za Ujedinjenu Kraljevinu iz Vijeća). Uzete su u obzir rezolucije Europskog parlamenta od 12. veljače 2020. odnosno 18. lipnja 2020. te je Komisija je u potpunosti izvještavala Europski parlament u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a, prvenstveno putem svoje koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu.

Posebna je pozornost posvećena je osiguravanju transparentnosti postupka, u skladu s vodećim načelima o transparentnosti u pregovorima o budućim odnosima koje je potvrdilo Vijeće 22. siječnja 2020. S obzirom na to, svi pregovarački dokumenti pregovarača Unije (Komisije) koji su razmijenjeni s Vijećem, Europskim parlamentom, nacionalnim parlamentima ili Ujedinjenom Kraljevinom objavljeni su javnosti u granicama prava Unije. Osim toga, glavni pregovarač redovito je i u potpunosti o razvoju događaja izvještavao Vijeće i Europsko vijeće, Europski parlament i nacionalne parlamente, kao i ECOSOC i Odbor regija.

Pregovori su završeni, a Sporazum o trgovini i suradnji je, zajedno sa Sporazumom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka („Sporazum o sigurnosti podataka”), dogovoren na razini glavnih pregovarača u Bruxellesu 24. prosinca 2020.

Sporazum o sigurnosti podataka je dopunski sporazum Sporazuma o trgovini i suradnji te, u skladu s člankom COMPROV.2. Sporazuma o trgovini i suradnji, čini sastavni dio ukupnih bilateralnih odnosa između Unije i Ujedinjene Kraljevine kako su uređeni Sporazumom o trgovini i suradnji i dio je općeg okvira. Sporazum o sigurnosti podataka povezan je sa Sporazumom o trgovini i suradnji istim datumom primjene i istom odredbom o prestanku.

Usporedno sa Sporazumom o trgovini i suradnji i Sporazumom o sigurnosti podataka Komisija je pregovarala o Sporazumu između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije. Preporuka za Odluku Vijeća o odobrenju tog sporazuma podnosi se zajedno s ovim prijedlogom u zasebnom postupku. Uz sklapanje Sporazuma o trgovini i suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije taj postupak obuhvaća i sklapanje Sporazuma o partnerstvu u pogledu pitanja koja su u nadležnosti Europske zajednice za atomsku energiju (konkretno, sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje u programu Euratoma za istraživanje i europskim aktivnostima u području fuzije, uključujući aktivnosti ITER-a, putem članstva, kao treća zemlja, u Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije – Fuzija za energiju).

Početak primjene Sporazuma o trgovini i suradnji je posebno hitan. Budući da je Ujedinjena Kraljevina bivša država članica, povezana je s Unijom u brojnim gospodarskim i drugim područjima. Ako nakon 31. prosinca 2020. ne bude postojao primjenjiv okvir kojim se uređuju odnosi između Unije i Ujedinjene Kraljevine, te veze će biti znatno poremećene na štetu pojedinaca, poduzeća i drugih dionika. Pregovori bi se mogli dovršiti tek u vrlo kasnoj fazi prije isteka prijelaznog razdoblja. Takvi vremenski uvjeti ne bi smjeli ugroziti demokratski nadzor koji u skladu s Ugovorima provodi Europski parlament. Zbog tih iznimnih okolnosti Komisija predlaže privremenu primjenu sporazumâ do 28. veljače 2021. ili nekog drugog datuma o kojem odluči Vijeće za partnerstvo ili prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem su se stranke međusobno obavijestile da su ispunile svoje unutarnje zahtjeve i dovršile svoje unutarnje postupke za uspostavljanje suglasnosti da budu obvezane, ovisno o tome što je prije.

·Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

I smjernice Europskog vijeća od 23. ožujka 2018. i Politička izjava pozvali su na blisko partnerstvo između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

Pregovorima o Sporazumu o trgovini i suradnji i Sporazumu o sigurnosti podataka prethodilo je sklapanje Sporazuma o povlačenju koji je stupio na snagu 1. veljače 2020. Sporazumom o povlačenju predviđeno je prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo Unije primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s tim sporazumom. To prijelazno razdoblje završava 31. prosinca 2020. Cilj je Sporazuma o trgovini i suradnji i Sporazuma o sigurnosti podataka regulirati nove odnose između Unije i Ujedinjene Kraljevine i tako spriječiti znatne poremećaje tih odnosa koji bi inače mogli nastati nakon isteka prijelaznog razdoblja.

Sporazumom o trgovini i suradnji utvrđuje se čvrsta osnova za uzajamno korisno uravnoteženo partnerstvo između Unije i Ujedinjenje Kraljevine. Uzima se u obzir i činjenica da Ujedinjena Kraljevina kao zemlja nečlanica Unije nema ista prava niti uživa iste pogodnosti kao države članice.

   Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Sporazumom o trgovini i suradnji i Sporazumom o sigurnosti podataka u potpunosti se poštuju Ugovori te se čuvaju cjelovitost i autonomija pravnog poretka Unije. U tim se sporazumima od Unije neće zahtijevati izmjena njezinih propisa, odredbi i standarda u bilo kojem reguliranom području. Njima se promiču vrijednosti, ciljevi i interesi Unije te se osigurava usklađenost, učinkovitost i kontinuitet njezinih politika i djelovanja.

Sva roba uvezena iz Ujedinjene Kraljevine morat će zadovoljiti pravila i propise Unije (npr. tehnička pravila i norme za proizvode, sanitarna ili fitosanitarna pravila, propise o hrani i sigurnosti, zdravstvene i sigurnosne norme, zaštiti okoliša, zaštiti potrošača).

Sporazum o trgovini i suradnji sadržava posebne glave o standardima trgovine i jednakih uvjeta u područjima rada, okoliša, borbe protiv klimatskih promjena, održivog razvoja, koji povezuju gospodarski dio Sporazuma o trgovini i suradnji s Unijinim općim ciljevima u području održivog razvoja i posebnim ciljevima u području rada, okoliša i klimatskih promjena.

Pri sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine u programima Unije u potpunosti će se poštovati osnovni akti koji definiraju programe i postojeći Unijini propisi koji se odnose na financijsko upravljanje, kao npr. Financijska uredba.

2.PRAVNA OSNOVA

Materijalnopravna osnova za predloženu odluku Vijeća o potpisivanju sporazuma jest članak 217. UFEU-a. Ta je pravna osnova najprikladnija s obzirom na široko područje primjene predviđenog partnerstva.

Postupovna pravna osnova je članak 218. stavak 5., u vezi s člankom 218. stavkom 8. UFEU-a, kojim se predviđa jednoglasno odlučivanje u Vijeću.

Stoga je pravna osnova predložene Odluke Vijeća članak 217. UFEU-a, u vezi s člankom 218. stavkom 5. UFEU-a i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom UFEU-a.

3.DRUGI ELEMENTI

·Provedba od strane tijela osnovanih na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji

U dijelu prvom glavi III. Sporazuma o trgovini i suradnji osniva se Vijeće za partnerstvo koje će nadzirati postizanje ciljeva tog sporazuma i bilo kojeg dopunskog sporazuma. Vijeće za partnerstvo sastoji se od predstavnika Unije i Ujedinjene Kraljevine na ministarskoj razini koji će se sastajati najmanje jednom godišnje i nadzirati i olakšavati provedbu i primjenu Sporazuma o trgovini i suradnji i bilo kojeg dopunskog sporazuma, kao što je Sporazum o sigurnosti podataka.

Vijeće za partnerstvo može donositi odluke u vezi sa svim pitanjima za koja je tako predviđeno Sporazumom o trgovini i suradnji ili bilo kojim dopunskim sporazumom. Vijeće za partnerstvo može donositi odluke i davati preporuke samo zajedničkim dogovorom između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Njime se ni na koji način ne može ograničiti donošenje odluka na razini Unije. Unija i Ujedinjena Kraljevina mogu putem Vijeća za partnerstvo ili posebnih odbora odlučiti izmijeniti određene aspekte Sporazuma o trgovini i suradnji ili bilo kojeg dopunskog sporazuma samo u slučajevima koji su u njemu izričito predviđeni. Pri odobravanju takve odluke stranke moraju poštovati svoje važeće interne zahtjeve i postupke.

Vijeću za partnerstvo u obavljanju dužnosti pomagat će Odbor za trgovinsko partnerstvo, a njemu će pomagati posebni trgovinski odbori i drugi posebni odbori.

Sporazumom o trgovini i suradnji uspostavljaju se sljedeći posebni trgovinski odbori:

(a)Posebni trgovinski odbor za robnu razmjenu;

(b)Posebni trgovinski odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu;

(c)Posebni trgovinski odbor za sanitarne i fitosanitarne mjere;

(d)Posebni trgovinski odbor za tehničke prepreke u trgovini;

(e)Posebni trgovinski odbor za usluge, ulaganja i digitalnu trgovinu;

(f)Posebni trgovinski odbor za intelektualno vlasništvo;

(g)Posebni trgovinski odbor za javnu nabavu;

(h)Posebni trgovinski odbor za regulatornu suradnju;

(i)Posebni trgovinski odbor za jednake uvjete za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje i održivi razvoj;

(j)Posebni trgovinski odbor za administrativnu suradnju u području PDV-a i naplate poreza i carina.

Sporazumom o trgovini i suradnji uspostavljaju se sljedeći posebni odbori:

(k)Posebni odbor za energetiku;

(l)Posebni odbor za zračni prijevoz;

(m)Posebni odbor za sigurnost zračnog prometa;

(n)Posebni odbor za cestovni prijevoz;

(o)Posebni odbor za koordinaciju socijalne sigurnosti;

(p)Posebni odbor za ribarstvo;

(q)Posebni odbor za izvršenje zakonodavstva i pravosudnu suradnju;

(r)Posebni odbor za sudjelovanje u programima Unije.

Vijeće za partnerstvo može osnivati ili raspuštati posebne trgovinske odbore ili posebne odbore, a Odbor za trgovinsko partnerstvo može osnivati ili raspuštati posebne trgovinske odbore.

U Sporazumu o trgovini i suradnji predviđena je i uloga Vijeća za partnerstvo i posebnih odbora u rješavanju sporova, što je navedeno u šestom dijelu glavi I. Sporazuma o trgovini i suradnji.

·Provedba i primjena Sporazuma o trgovini i suradnji u Uniji

U skladu s člankom 216. stavkom 2. UFEU-a, sporazumi koje sklapa Unija obvezujući su za institucije Unije i za njezine države članice.

Kako bi se Uniji omogućilo da pravovremeno reagira ako relevantni uvjeti više nisu ispunjeni, Komisiju bi trebalo ovlastiti da donese određene odluke o suspendiranju pogodnosti danih Ujedinjenoj Kraljevini na temelju Priloga o organskim proizvodima i Priloga o lijekovima. Prije toga, Komisija bi trebala obavijestiti predstavnike država članica koji se mogu blokirajućom manjinom usprotiviti stajalištu koje iznese Komisija. Komisija bi trebala biti ovlaštena i za donošenje, u skladu s istim postupkom, svih drugih potrebnih provedbenih aranžmana za učinkovito funkcioniranje tih priloga.

Osim toga, kako bi se zajamčila usklađenost s obvezama u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji, postoje čvrsti mehanizmi izvršenja. Sporazumom o trgovini i suradnji predviđa se mogućnost da stranke poduzmu brze, autonomne i operativne mjere za zaštitu svojih interesa, među ostalim posebno u područjima jednakih uvjeta (tj. mjere za uravnoteženje, korektivne mjere) i ribarstva (tj. kompenzacijske mjere, korektivne mjere), te općenitije, u slučajevima ozbiljnih gospodarskih, društvenih ili okolišnih poteškoća sektorske ili regionalne prirode.

Važno je da Unija bude u potpunosti sposobna brzo i učinkovito provesti te mjere izvršenja. Zbog toga bi Komisiju trebalo ovlastiti da suspendira obveze na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji u skladu s člankom GOODS.19. o mjerama u slučaju povrede ili izbjegavanja carinskog zakonodavstva, člankom LPFOFCSD.3.12. o korektivnim mjerama u području jednakih uvjeta, člankom ROAD.11. o korektivnim mjerama u cestovnom prijevozu, člankom AIRTRN.8. o odbijanju, opozivu, suspenziji ili ograničenju odobrenja za rad u zračnom prijevozu, člankom FISH.13. o korektivnim mjerama u području ribarstva, člankom FISH.9. o kompenzacijskim mjerama u slučaju povlačenja ili smanjenja pristupa, člancima UNPRO.3.1. i UNPRO.3.20. o suspenziji i prestanku sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Unije i člankom INST.24. o privremenim pravnim sredstvima ili da poduzme odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom INST.36.

U skladu s Ugovorima, Komisija će u ime Unije djelovati u svim fazama postupka u vezi s rješavanjima sporova na temelju šestog dijela glave I. Sporazuma o trgovini i suradnji.

·Detaljno obrazloženje posebnih odredbi nacrta sporazuma

Široka i ambiciozna suradnja između Unije i Ujedinjene Kraljevine predviđena Sporazumom o trgovini i suradnji uzima u obzir zaključke i smjernice Europskog vijeća od 23. ožujka 2018. i temelji se na Političkoj izjavi.

Sporazum o trgovini i suradnji je jedinstveni paket koji se sastoji od četiri glavne sastavnice:

opći i institucionalni aranžmani;

gospodarski aranžmani (uključujući odredbe o trgovini i jamstvima u pogledu jednakih uvjeta);

aranžmani o izvršavanju zakonodavstva i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima; i

odredbe o rješavanju sporova, osnovnim vrijednostima i zaštitnim mjerama.

Predviđeno partnerstvo temelji se na priznavanju demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, kao i borbi protiv klimatskih promjena i suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje. Kršenje bilo kojeg od ovih ključnih dijelova omogućuje strankama da okončaju ili suspendiraju Sporazum o trgovini i suradnji ili bilo koji dopunski sporazum u cijelosti ili djelomično. Stranke potvrđuju i svoju predanost osiguravanju visoke razine zaštite osobnih podataka.

Područje primjene Sporazuma o trgovini i suradnji je sveobuhvatno. Uključuje područja interesa navedena u Političkoj izjavi: trgovinsku i gospodarsku suradnju, policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, sudjelovanje u programima Unije te tematska područja suradnje. Sporazum o trgovini i suradnji ne obuhvaća aranžmane za suradnju u području vanjske politike, vanjske sigurnosti i obrane, s obzirom na stajalište Ujedinjene Kraljevine da neće pregovarati o takvim aranžmanima niti ih uključiti u Sporazum o trgovini i suradnji. Sporazumom o trgovini i suradnji poštuje se autonomija Unijina donošenja odluka i njezin pravni poredak, cjelovitost njezina jedinstvenog tržišta i carinske unije te nedjeljivost četiriju sloboda kretanja (ljudi, robe, usluga i kapitala). Sporazum obuhvaća ne samo slobodnu trgovinu robom i uslugama nego i načine sprečavanja narušavanja trgovine i nepoštene konkurentske prednosti. U Sporazumu o trgovini i suradnji uzima se u obzir činjenica da Ujedinjena Kraljevina napušta Unijin sustav zajedničkih pravila, mehanizama nadzora i izvršenja i da stoga više ne može uživati pogodnosti članstva ili jedinstvenog tržišta.

U Sporazumu o trgovini i suradnji uspostavlja se opći okvir upravljanja kojim su obuhvaćena sva područja suradnje u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji i u okviru bilo kojeg dopunskog sporazuma, kao što je Sporazum o sigurnosti podataka, a određene prilagodbe uvrštene su kako bi se odgovorilo na opravdane sektorske potrebe.

Kako bi se zajamčila usklađenost s obvezama u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji, postoje čvrsti mehanizmi izvršenja. Sporazumom o trgovini i suradnji predviđa se mogućnost da stranke poduzmu brze, autonomne i operativne mjere za zaštitu svojih interesa, među ostalim posebno u područjima jednakih uvjeta (tj. mjere za uravnoteženje, korektivne mjere) i ribarstva (tj. kompenzacijske mjere, korektivne mjere), te općenitije, u slučajevima ozbiljnih gospodarskih, društvenih ili okolišnih poteškoća sektorske ili regionalne prirode.

Kad je riječ o teritorijalnom području primjene, Sporazum o trgovini i suradnji obuhvaća, u odnosu na Uniju, državna područja na koja se primjenjuju Ugovori, a u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu, državno područje Ujedinjene Kraljevine. Sporazumom o trgovini i suradnji predviđa se i ograničena pokrivenost za Kanalske otoke i otok Man u pogledu trgovine robom i pristupa vodama. U skladu s izjavama uvrštenima u zapisnik sastanka Europskog vijeća od 25. studenoga 2018. i u skladu s pregovaračkim smjernicama Vijeća, Sporazum o trgovini i suradnji ne primjenjuje se na Gibraltar.

Sporazum o trgovini i suradnji sastoji se od sedam dijelova (koji su dalje podijeljeni na naslove, glave, poglavlja i odjeljke), tri protokola i određenog broja priloga, kako slijedi:

Prvi dio (Opće i institucijske odredbe) sadržava općenite odredbe, načela za tumačenje Sporazuma o trgovini i suradnji i definicije te institucijski okvir.

U prvom dijelu utvrđuju se odredbe o upravljanju i provedbi Sporazuma o trgovini i suradnji i uspostavljaju zajednička upravljačka tijela (Vijeće za partnerstvo, Odbor za trgovinsko partnerstvo, posebni trgovinski odbori i drugi posebni odbori).

Odredbama o upravljanju pojašnjava se kako će se Sporazum o trgovini i suradnji primjenjivati i nadzirati. Zamišljeno je da odredbe budu fleksibilne i prilagodljive posebnim potrebama koje se mogu pojaviti u različitim područjima. S obzirom na područje primjene i složenost Sporazuma o trgovini i suradnji, Unija je inzistirala na jedinstvenom okviru upravljanja koji obuhvaća Sporazum u cijelosti. Time se poduzećima, potrošačima i građanima pruža pravna sigurnost, te se pritom izbjegavaju višestruke paralelne strukture i stvaranje dodatne birokracije.

Vijeće za partnerstvo nadzirat će provedbu Sporazuma. Vijeće za partnerstvo, sastavljeno od predstavnika Unije i Ujedinjene Kraljevine na ministarskoj razini, sastajat će se u različitim sastavima, ovisno o pitanju o kojem je riječ. To će biti forum na kojem će stranke raspravljati o svim pitanjima koja bi se mogla pojaviti, s ovlastima za donošenje obvezujućih odluka uz zajedničku suglasnost. U radu će mu pomagati Odbor za trgovinsko partnerstvo, posebni odbori za trgovinu i drugi posebni odbori.

Drugi dio (Trgovina, prijevoz, ribarstvo i drugi aranžmani) obuhvaća šest naslova:

prvi naslov: Trgovina, koji obuhvaća dvanaest glava: glavu I. (Robna razmjena), glavu II. (Usluge i ulaganja), glavu III. (Digitalna trgovina), glavu IV. (Kretanje kapitala, plaćanja, prijenosi i privremene zaštitne mjere), glavu V. (Intelektualno vlasništvo), glavu VI. (Javna nabava), glavu VII. (Mala i srednja poduzeća), glavu VIII. (Energetika), glavu IX. (Transparentnost), glavu X. (Dobra regulatorna praksa i regulatorna suradnja), glavu XI. (Jednaki uvjeti za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje i održivi razvoj), glavu XII, (Iznimke),

drugi naslov: Zrakoplovstvo, koji obuhvaća dvije glave: glavu I. (Zračni prijevoz) i glavu II. (Sigurnost zračnog prometa),

treći naslov: Cestovni prijevoz, koji obuhvaća dvije glave: glavu I. (Cestovni prijevoz robe) i glavu II. (Cestovni prijevoz putnika),

četvrti naslov: Koordinacija socijalne sigurnosti i vize za kratkotrajna putovanja;

peti naslov: Ribarstvo,

šesti naslov: Ostale odredbe.

Kako proizlazi iz njegovih naslova i glava, drugi dio obuhvaća trgovinu robom i uslugama, kao i brojna druga područja gospodarske i šire suradnje kao što su ulaganja, tržišno natjecanje, porezna transparentnost, energetika, zračni i cestovni prijevoz, nediskriminacija u pogledu određenih pravila za mobilnost i koordinaciju socijalne sigurnosti i ribarstvo.

U drugom dijelu utvrđuje se moderna i održiva trgovinska politika. Obje stranke obvezuju se na zajedničke visoke standarde u područjima kao što su radni i socijalni standardi, zaštita okoliša, borba protiv klimatskih promjena, uključujući određivanje cijena ugljika, te relevantni standardi o izbjegavanju plaćanja poreza i poreznoj transparentnosti 4 . Sadržava i načela o subvencijama kojima bi se svaku stranku spriječilo da dodijeli subvencije koje značajno utječu na trgovinu ili ulaganja između stranaka. Ti dogovoreni standardi i načela povezani su s nacionalnim mehanizmima izvršenja i mehanizmima rješavanja sporova kako bi se osiguralo da poduzeća iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine natječu pod jednakim uvjetima. U drugom se dijelu predviđa da svaka stranka može prema potrebi poduzeti jednostrane mjere kako bi se zaštitila od nepoštenog utjecaja na trgovinu i ulaganja koji proizlaze iz subvencija ili znatnih razlika u odgovarajućim sustavima kontrole subvencija ili odgovarajućim razinama zaštite rada, okoliša ili klime.

Kad je riječ o trgovini robom, odredbe iz drugog dijela nadilaze nedavne EU-ove sporazume o slobodnoj trgovini s partnerima kao što su Kanada i Japan jer se predviđa trgovina bez carina i kvota za svu robu. Kako bi iskoristili te iznimne povlastice, poduzeća moraju osigurati da su njihovi proizvodi podrijetlom iz Unije ili Ujedinjene Kraljevine. Pravila o podrijetlu ključna su za osiguravanje cjelovitosti tržišta Unije. Sporazumom o trgovini i suradnji olakšat će se i, u mjeri u kojoj je to dopušteno Carinskim zakonikom Unije, carinske formalnosti koje se primjenjuju na bilo koju treću zemlju izvan carinske unije. Uklonit će se i nepotrebne tehničke prepreke trgovini, ali će se i dalje osigurati da sva roba Ujedinjene Kraljevine koja ulazi u Uniju u potpunosti ispunjava visoke regulatorne standarde, među ostalim u pogledu kvalitete hrane (npr. sanitarni i fitosanitarni standardi) i sigurnosti proizvoda.

Dogovorena je i znatna razina otvorenosti u pogledu trgovine uslugama, koja nadilazi osnovne odredbe iz Općeg sporazuma WTO-a o trgovini uslugama (GATS), uzimajući u obzir činjenicu da Ujedinjena Kraljevina više nema pogodnosti od slobodnog kretanja osoba te, stoga i od slobode pružanja usluga. Pružatelji usluga iz Ujedinjene Kraljevine koji žele ponuditi usluge u Uniji morat će ispuniti sve odgovarajuće regulatorne zahtjeve u Uniji, ali se prema njima neće postupati nepovoljnije nego prema operatorima iz Unije u tim područjima obuhvaćenima Sporazumom o trgovini i suradnji i obratno 5 . Ulagatelji iz Ujedinjene Kraljevine mogu i osnovati pravne subjekte u Uniji kako bi nudili usluge na cijelom jedinstvenom tržištu i obratno. Sporazum o trgovini i suradnji uključuje okvir za buduće pregovore o sporazumima o priznavanju u pogledu stručnih kvalifikacija.

Sporazum o trgovini i suradnji sadržava odredbe usmjerene na olakšavanje digitalne trgovine, uklanjanjem neopravdanih prepreka te osiguravanjem otvorenog, sigurnog i pouzdanog internetskog okruženja za poduzeća i potrošače, zajedno s visokim standardima zaštite osobnih podataka. Sporazum o trgovini i suradnji sadržava i odredbe kojima se jamči zaštita prava intelektualnog vlasništva. Osim toga, uključuje odredbe o uzajamnim mogućnostima na tržištima javne nabave stranaka i standardima javne nabave koji nadilaze njihove obveze na temelju Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi („GPA”).

Kad je riječ o energetici, budući da Ujedinjena Kraljevina više neće sudjelovati u jedinstvenom tržištu električne energije i trgovinskim platformama EU-a, Sporazum o trgovini i suradnji stvara novi okvir za bilateralnu suradnju u području energetike, čiji je cilj osigurati troškovno učinkovitu, čistu i sigurnu opskrbu energijom koja je ključna za funkcioniranje obaju gospodarstava, uspostaviti nove mehanizme za suradnju u području energije iz obnovljivih izvora, posebno u Sjevernom moru, te boriti se protiv klimatskih promjena. I materijalne odredbe o jednakim uvjetima i liberalizaciji dio su Sporazuma, uključujući u pogledu uvjeta za subvencije u energetskom sektoru. Kao i u drugim područjima, odredbe o energetici ne znače potpune pogodnosti jedinstvenog tržišta za Ujedinjenu Kraljevinu, uzima se u obzir njezin status treće zemlje.

Kad je riječ o prijevozu, Sporazumom o trgovini i suradnji predviđa se trajna i održiva zračna i cestovna povezanost, uz istodobno poštovanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta. Uključuje odredbe kojima se osigurava da se tržišno natjecanje između prijevoznika iz Unije i prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine odvija pod jednakim uvjetima kako se ne bi ugrozila prava putnika i sigurnost prometa.

Drugi dio sadržava i okvir za zajedničko i održivo upravljanje ribljim stokovima u vodama Unije i vodama Ujedinjene Kraljevine. Ujedinjena Kraljevina, kao neovisna obalna država, imat će potpunu kontrolu nad svojim vodama i moći dalje razvijati britansko ribarstvo, no europski će ribari i dalje imati pristup vodama Ujedinjene Kraljevine za obavljanje ribolovnih aktivnosti.

U trećem dijelu (Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima) utvrđuje se okvir za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima. Prepoznaje se potreba za snažnom suradnjom između nacionalnih policijskih i sudskih tijela te agencija i tijela Unije, posebno u borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma te kaznenom progonu.

Treći dio obuhvaća sljedeća glavna područja:

razmjenu podataka: aranžmane za pravovremenu, djelotvornu i učinkovitu razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu (poznati kao evidencija podataka o putnicima ili PNR), o DNK-u, otiscima prstiju i podataka iz registra vozila (takozvani „podaci Prüm”, koji nikad ranije nisu bili razmijenjeni između Unije i treće zemlje izvan schengenskog područja), informacija o kaznenoj evidenciji i operativnih informacija – kojima se dopunjuju međunarodni kanali, kao što je Interpol;

Europol i Eurojust: učinkovitu suradnju između Ujedinjene Kraljevine i Europola i Eurojusta, u skladu s pravilima o suradnji s trećim zemljama utvrđenima u zakonodavstvu Unije;

predaju: omogućavanje brze predaje kriminalaca između država članica Unije i Ujedinjene Kraljevine s pomoću pojednostavnjenih postupaka, strogih rokova, pouzdanih zaštitnih mjera (uključujući odgovarajuće osnove za odbijanje predaje), postupovnih prava i sudskih kontrola;

uzajamnu pomoć: aranžmani za olakšavanje i dopunu konvencija Vijeća Europe u kaznenim stvarima, npr. pojednostavnjenim postupcima, rokovima i tehnološkom infrastrukturom, u velikom broju mjera, uključujući zamrzavanje i oduzimanje imovine;

suzbijanje pranja novca: odredbe za suradnju u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma.

U trećem dijelu poštuje se status Ujedinjene Kraljevine kao zemlje koja nije članica Unije i izvan je schengenskog područja. Na primjer, Ujedinjena Kraljevina više neće imati izravan pristup osjetljivim Unijinim bazama podataka u stvarnom vremenu kojima se podupire Unijino područje slobode, sigurnosti i pravde jer se pristup pruža samo državama članicama i vrlo blisko pridruženim zemljama koje prihvaćaju sve popratne obveze.

Bliska i sveobuhvatna policijska i pravosudna suradnja temelji se na jamstvima poštovanja demokracije i vladavine prava, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda pojedinaca, uključujući onih sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te provedbom tih prava i sloboda u strankama i državama članicama, kao i predanosti obaju stranaka održavanju standarda visoke razine zaštite podataka. To je bio osobito važan zahtjev Unije u cilju osiguranja zaštite sigurnosti i temeljnih prava njezinih građana. Treći dio sadržava i posebne odredbe o suspenziji suradnje u slučaju ozbiljnih i sustavnih nedostataka u osiguravanju bilo koje od tih zaštitnih mjera, kao i poseban mehanizam za rješavanje sporova.

Četvrti dio (Tematska suradnja) obuhvaća dvije glave: glavu I.: Zdravstvena sigurnost i glavu II.: kibersigurnost. U četvrtom dijelu utvrđuju se odredbe o suradnji stranaka u području zdravstvene sigurnosti i kibersigurnosti, uključujući putem privremenog i ograničenog sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u nizu struktura Unije, samo na poziv Unije i pod uvjetom da se pojave određene zajedničke prijetnje.

U petom dijelu (Sudjelovanje u programima Unije, dobro financijsko upravljanje i financijske odredbe) utvrđuju se odredbe o kontinuiranom sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje u više vodećih programa Unije, podložno financijskom doprinosu Ujedinjene Kraljevine proračunu Unije. Precizan popis takvih programa donijet će kasnije Posebni odbor za sudjelovanje u programima Unije. Osim toga, Posebni odbor za sudjelovanje u programima Unije može sastaviti i popis usluga koje se pružaju u okviru provedbe programa Unije kojima Ujedinjena Kraljevina može imati pristup.

Pravne osnove (osnovni akti) Unijinih programa i aktivnosti u kojima Ujedinjena Kraljevina može sudjelovati još nisu donesene. Međutim, postoji zajedničko razumijevanje između Ujedinjene Kraljevine i Unije o programima u kojima Ujedinjena Kraljevina može sudjelovati i pod kojim posebnim uvjetima, podložno uvjetima propisanima u konačnim pravnim osnovama. Stoga Zajednička deklaracija priložena Sporazumu o trgovini i suradnji pruža okvir za protokole koje će Posebni odbor za sudjelovanje u programima Unije dodati tom sporazumu kad se donesu pravne osnove tih programa.

Šesti dio (Rješavanje sporova i horizontalne odredbe) obuhvaća tri glave: glavu I. (Rješavanje sporova), glavu II. (Osnova za suradnju) i glavu III. (Ispunjavanje obveza i zaštitne mjere).

Kad je riječ o rješavanju sporova, ako dođe do neslaganja i stranke ne mogu pronaći rješenje, Sporazum o trgovini i suradnji predviđa osnivanje neovisnog arbitražnog suda za rješavanje pitanja putem obvezujućeg pravorijeka. Taj mehanizam rješavanja sporova primjenjuje se na većinu područja Sporazuma o trgovini i suradnji, uključujući jednake uvjete i ribarstvo. Popraćen je vjerodostojnim i čvrstim mehanizmima izvršenja i usklađivanja, uključujući mogućnost suspendiranja obveza stranke koja podnosi pritužbu na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji, npr. ponovnog uvođenja carina i/ili kvota. Osim toga svaka će stranka pod određenim uvjetima moći poduzeti unakrsne protumjere kad god druga stranka ne postupi u skladu s pravorijekom arbitražnog tijela. Primjerice, ustrajno kršenje obveza jedne stranke koje se odnosi na određeni gospodarski sektor omogućit će drugoj stranci da poduzme mjere u drugim gospodarskim sektorima. Svaka stranka može jednostrano poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere u slučajevima ozbiljnih gospodarskih, društvenih ili okolišnih poteškoća sektorske ili regionalne prirode.

Sedmi dio (Završne odredbe) sadržava završne odredbe, uključujući odredbe o stupanju na snagu, preispitivanju i prestanku Sporazuma o trgovini i suradnji.

Dva Protokola predviđaju administrativnu suradnju i suzbijanje prijevara u području poreza na dodanu vrijednost, uzajamnu pomoć pri naplati poreza i carina te uzajamnu administrativnu pomoć u carinskim pitanjima.

Protokolom o koordinaciji socijalne sigurnosti utvrđuju se određene mjere za koordinaciju socijalne sigurnosti namijenjene zaštiti prava socijalne sigurnosti građana Unije i građana Ujedinjene Kraljevine u prekograničnoj situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu i Uniju od 1. siječnja 2021. Zaštita se odnosi i na državljane trećih zemalja, osobe bez državljanstva i izbjeglice. Obuhvaćen je velik broj naknada, uključujući starosne i obiteljske mirovine, posmrtnu pripomoć, naknade za bolest, majčinstvo/očinstvo povezano s rođenjem djeteta, naknade povezane s ozljedama na radu ili predmirovinske naknade. Protokolom se osigurava da se mehanizmi koordinacije socijalne sigurnosti uspostavljeni u njemu temelje na načelu nediskriminacije među državama članicama Unije. 

U Sporazumu o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka utvrđuju se pravila i načini za razmjenu klasificiranih i neklasificiranih osjetljivih podataka. U skladu s drugim sporazumima o sigurnosti podataka koje je Unija sklopila s drugim trećim zemljama, Sporazumom o sigurnosti podataka osigurava se sigurno postupanje s osjetljivim podacima, na temelju načela suglasnosti izvora podataka prije objave razmijenjenih podataka. Sporazum o sigurnosti podataka primjenjuje se od datuma primjene Sporazuma o trgovini i suradnji, ili od datuma na koji su se stranke međusobno obavijestile da su ispunile svoje interne zahtjeve i postupke za objavljivanje klasificiranih podataka u okviru tog sporazuma, ovisno o tome koji je datum kasniji.

2020/0381 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije („TFEU”), a posebno njegov članak 217., u vezi s člankom 218. stavkom 5. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Europsko vijeće 29. ožujka 2017. o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

(2)Vijeće je 30. siječnja 2020. donijelo Odluku (EU) 2020/135 o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) 6 . Sporazum o povlačenju stupio je na snagu 1. veljače 2020.

(3)Vijeće je 25. veljače 2020. donijelo Odluka (EU, Euratom) 2020/266 7 kojom se Komisiju ovlašćuje za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o novom sporazumu o partnerstvu. Pregovori su vođeni u kontekstu pregovaračkih smjernica od 25. veljače 2020.

(4)Pregovori su dovršeni 24. prosinca 2020. Njihov je rezultat Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, („Sporazum o trgovini i suradnji”) i Sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka („Sporazum o sigurnosti podataka”). 

(5)Sporazumom o trgovini i suradnji uspostavlja se osnova za široki odnos između Unije i Ujedinjene Kraljevine koji uključuje uzajamna prava i obveze, zajednička djelovanja i posebne postupke. Sporazum o sigurnosti podataka je dopunski sporazum Sporazuma o trgovini i suradnji te je neodvojivo povezan s njim, posebno u pogledu datuma primjene i prestanka. Odluka o potpisivanju Sporazuma trgovini i suradnji i Sporazuma o sigurnosti podataka („sporazumi”) stoga bi se trebala temeljiti na pravnoj osnovi kojom se predviđa pridruživanje što će Uniji omogućiti preuzimanje obveza u svim područjima obuhvaćenima Ugovorima.

(6)Potpisivanje Sporazuma o trgovini i suradnji u pogledu pitanja iz nadležnosti Europske zajednice za atomsku energiju podliježe posebnom postupku.

(7)Primjereno je utvrditi načine predstavljanja Unije u Vijeću za partnerstvo i odborima osnovanima na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji. Kako je predviđeno člankom 17. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”), Komisija predstavlja Uniju i izražava stajališta Unije koja utvrdi Vijeće u skladu s Ugovorima. Vijeće izvršava svoje funkcije utvrđivanja politika i koordinacije kako je predviđeno člankom 16. stavkom 1. UEU-a tako što utvrđuje stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za partnerstvo i odbora osnovanih Sporazumom o trgovini i suradnji. Osim toga, kada su Vijeće za partnerstvo ili odbori osnovani Sporazumom o trgovini i suradnji pozvani donositi akte koji proizvode pravne učinke, stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u okviru tih tijela utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 218. stavka 9. UFEU-a.

(8)Država članica ili više njih mogu zatražiti da na sastanku Vijeća za partnerstvo ili drugog zajedničkog tijela osnovanog Sporazumom u pratnji predstavnika Komisije, kao dio delegacije Unije, bude predstavnik te države članice ili tih država članica.

(9)Kako bi se Uniji omogućilo da pravovremeno reagira ako relevantni uvjeti više nisu ispunjeni, Komisiju bi trebalo ovlastiti da donese određene odluke o suspendiranju pogodnosti danih Ujedinjenoj Kraljevini na temelju Priloga o organskim proizvodima i Priloga o lijekovima. Prije toga, Komisija bi trebala obavijestiti predstavnike država članica koji se mogu blokirajućom manjinom usprotiviti stajalištu koje iznese Komisija. Komisija bi trebala biti ovlaštena i za donošenje, u skladu s istim postupkom, svih drugih potrebnih provedbenih aranžmana za učinkovito funkcioniranje tih priloga.

(10)Kako bi se Uniji omogućilo da brzo i učinkovito djeluje radi zaštite svojih interesa u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji, i do donošenja i stupanja na snagu u Uniji posebnog zakonodavnog akta kojim se uređuje donošenje korektivnih mjera u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji, trebalo bi ovlastiti Komisiju za poduzimanje korektivnih mjera, kao što su suspenzija obveza u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji ili bilo kojeg dopunskog sporazuma, u slučaju kršenja određenih odredbi Sporazuma o trgovini i suradnji ili neispunjenja određenih uvjeta, prvenstveno u području trgovine robom, jednakih uvjeta, cestovnog prijevoza, zračnog prijevoza, ribarstva i programa Unije, kako je navedeno u Sporazumu o trgovini i suradnji, kao i za poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera, mjera za uravnoteženje i protumjera.

(11)Kad god se od Unije zahtijeva da postupi u skladu s odredbama sporazumâ, takvo postupanje treba biti u skladu s odredbama Ugovorâ, poštujući pritom ograničenja ovlasti dodijeljenih svakoj instituciji. Stoga je u nadležnosti Komisije da Ujedinjenoj Kraljevini dostavlja informacije ili obavijesti koje se zahtijevaju sporazumima, osim ako se u sporazumima upućuje na druge određene institucije, tijela, urede i agencije Unije, da se savjetuje s Ujedinjenom Kraljevinom o određenim pitanjima. U nadležnosti Komisije je i da predstavlja Uniju pred arbitražnim sudom ako se neki spor podnese na arbitražu u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji.

(12)Podsjeća se da, u skladu s pregovaračkim smjernicama od 25. veljače 2020., teritorijalno područje primjene Sporazuma o trgovini i suradnji sklopljenog između Unije i Ujedinjene Kraljevine ne uključuje Gibraltar. To ne isključuje mogućnost postojanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara u skladu s izjavom Europskog vijeća i Europske komisije koja je uvrštena u zapisnik sastanka Europskog vijeća od 25. studenoga 2018.

(13)Budući da je Ujedinjena Kraljevina zemlja koja se povukla iz Unije, ona se nalazi u drugačijoj i iznimnoj situaciji u odnosu na Uniju u usporedbi s ostalim trećim zemljama s kojima je Unija dogovorila i sklopila aranžmane. Na temelju Sporazuma o povlačenju pravo Unije primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja pa je stoga nakon isteka prijelaznog razdoblja temelj za suradnju s državama članicama Unije na vrlo visokoj razini, posebno u područjima unutarnjeg tržišta, zajedničke ribarstvene politike te slobode, sigurnosti i pravde. Ako sporazumi ne stupe na snagu od 1. siječnja 2021., suradnja između Unije i Ujedinjene Kraljevine spustit će se na razinu koja nije ni poželjna ni u interesu Unije, čime će se izazvati poremećaji u odnosu između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Takvi se poremećaji mogu ograničiti privremenom primjenom sporazuma.

(14)Stoga bi se zbog iznimne situacije Ujedinjene Kraljevine u odnosu na Uniju, hitnosti situacije koja proizlazi iz isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020. i potrebe da se Europskom parlamentu i Vijeću omogući dovoljno vremena za odgovarajuću analizu tekstova sporazuma sporazumi trebali privremeno primjenjivati u ograničenom roku kako je utvrđeno u članku FINPROV.11. stavku 2. [Stupanje na snagu i privremena primjena] Sporazuma o trgovini i suradnji i članku 19. Sporazuma o sigurnosti podataka.

(15)Zbog vrlo kasnog završetka pregovora o sporazumima, samo nekoliko dana prije isteka prijelaznog razdoblja, prije potpisivanja njih bilo moguće prijeći na završnu pravno-jezičnu reviziju tekstova sporazumâ. Zbog toga bi odmah nakon potpisivanja sporazumâ stranke trebale započeti završnu pravno-jezičnu reviziju tekstova na sva 24 vjerodostojna jezika. Pravno-jezičnu reviziju trebalo bi dovršiti najkasnije do 30. travnja 2021. Ne dovodeći u pitanje prethodnu rečenicu, postupak završne pravne revizije za englesku jezičnu verziju Sporazuma trebao bi biti dovršen do dana iz članka FINPROV.11. stavku 1. [Stupanje na snagu i privremena primjena] ako je taj dan prije 30. travnja 2021. Stranke bi zatim razmjenom diplomatskih nota trebale utvrditi da su pravno revidirani tekstovi sporazuma na svim jezicima koji su vjerodostojni i konačni. Ti revidirani tekstovi trebali bi ab initio zamijeniti potpisane verzije sporazumâ.

(16)Sporazume bi trebalo potpisati u ime Unije, podložno ispunjenju postupaka potrebnih za njihovo kasnije sklapanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, dijelova koji nisu u nadležnosti Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, podložno sklapanju tog sporazuma.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka, podložno sklapanju tog sporazuma.

Tekstovi tih sporazumâ priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

Ako Komisija predstavlja Uniju u tijelima osnovanima na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji, Komisija pravovremeno obavješćuje Vijeće o raspravama i ishodu sastanaka i o aktima donesenima pisanim postupkom te, na zahtjev, dostavlja zapisnike i druge dokumente koji se odnose na takve sastanke ili postupak. Komisija prema potrebi obavješćuje i Europski parlament.

 

Članak 3.

1.Komisija se ovlašćuje za donošenje, u ime Unije, odluka radi:

(a)potvrde ili suspenzije priznavanja jednakovrijednosti nakon ponovne procjene jednakovrijednosti koja će se izvršiti do 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 3. [Priznavanje jednakovrijednosti] stavkom 3. Priloga TBT-4 [Organski proizvodi];

(b)suspenzije priznavanja jednakovrijednosti u skladu s člankom 3. [Priznavanje jednakovrijednosti] stavcima 5. i 6. Priloga TBT-4 [Organski proizvodi];

(c)prihvaćanja službenih dokumenata dobre proizvođačke prakse koje je izdalo tijelo Ujedinjene Kraljevine za proizvodne objekte koji se nalaze izvan područja tijela koje ih je izdalo i određivanja uvjeta pod kojima Unija prihvaća te službene dokumente dobre proizvođačke prakse u skladu s člankom 5. [Priznavanje inspekcija] stavcima 3. i 4.] [Priloga TBT-2 [Lijekovi ];

(d)donošenja potrebnih provedbenih aranžmana za razmjenu službenih dokumenata dobre proizvođačke prakse s tijelom Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 6. [Razmjena službenih dokumenata dobre proizvođačke prakse] [Priloga TBT-2 [Lijekovi] i za razmjenu informacija s tijelom Ujedinjene Kraljevine u pogledu inspekcija proizvodnih objekata na temelju članka 7. [Zaštitne mjere] [Priloga TBT-2 [Lijekovi];

(e)suspendiranja priznavanja inspekcija ili prihvaćanja službenih dokumenata dobre proizvođačke prakse koje je izdala Ujedinjena Kraljevina i obavješćivanja Ujedinjene Kraljevine o namjeri primjene članka 9. [Suspenzija] [Priloga TBT-2 [Lijekovi] i početka savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 8. [Izmjene primjenjivog zakonodavstva] stavkom 3.] [Priloga TBT-2 [Lijekovi];

(f)potpunog ili djelomičnog suspendiranja svih ili nekih proizvoda navedenih u Dodatku C Priloga TBT-2 [Lijekovi], priznavanja inspekcija i prihvaćanja službenih dokumenata dobre proizvođačke prakse druge stranke u skladu s člankom 9. [Suspenzija] stavkom 1. [Priloga TBT-2 [Lijekovi].

2.Komisija te predložene odluke donosi u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.

Članak 4.

1.Dok se ne donese poseban zakonodavni akt kojim se uređuje donošenje takvih mjera i dok ne stupi na snagu u Uniji, odluku Unije o poduzimanju sljedećih mjera u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji donosi Komisija u skladu s uvjetima utvrđenima u odgovarajućim odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji:

(a)suspenziji relevantnog povlaštenog tretmana za proizvode o kojima je riječ kako je utvrđeno u članku GOODS.19. [Mjere u slučaju povrede ili izbjegavanja carinskog zakonodavstva];

(b)primjeni korektivnih mjera i suspenziji obveza kako je utvrđeno u članku LPFOFCSD.3.12.[Korektivne mjere];

(c)primjeni mjera uravnoteženja i protumjera kako je utvrđeno u članku LPFOFCSD.9.4.[Uravnoteženje];

(d)primjeni korektivnih mjera kako je utvrđeno u članku ROAD.11.[Korektivne mjere];

(e)odbijanju, opozivu, suspenziji ili ograničenju odobrenja za rad zračnog prijevoznika, članak AIRTRN.8. [Odbijanje, opoziv, suspenzija ili ograničenje odobrenja za rad];

(f)primjeni korektivnih mjera kako je utvrđeno u članku FISH.13. [Korektivne mjere i rješavanje sporova];

(g)primjeni kompenzacijskih mjera kako je utvrđeno u članku FISH.9. [Kompenzacijske mjere u slučaju povlačenja ili smanjenja pristupa];

(h)suspenziji ili prestanku sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programima Unije kako je utvrđeno u članku UNPRO.3.1. [Suspenzija sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Unije od strane Europske unije] i članku UNPRO.3.20. [Prestanak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Unije od strane Europske unije];

(i)ponudi ili prihvaćanju privremene naknade ili suspenziji obveza u kontekstu usklađivanja nakon arbitražnog postupka ili postupka vijeća stručnjaka u skladu s člankom INST.24. [Privremena pravna sredstva], osim kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 654/2014;

(j)primjeni zaštitnih mjera i mjera uravnoteženja kako je utvrđeno u članku INST.36.[Zaštitne mjere];

2.Komisija u potpunosti i pravovremeno obavješćuje Vijeće o svojoj namjeri usvajanja predloženih mjera navedenih u stavku 1. i uzima u obzir moguća stajališta. Komisija prema potrebi obavješćuje i Europski parlament.

3.    Komisija može donijeti i mjere kojima se ponovno uspostavljaju prava i obveze iz Sporazuma o trgovini i suradnji kako su postojali prije donošenja mjera predviđenih u stavku 1.

Članak 5.

Podložno reciprocitetu, Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, i Sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka privremeno se primjenjuju od 1. siječnja 2021. Privremena primjena prestaje na jedan od sljedećih datuma, ovisno o tome koji je raniji:

(a) 28. veljače 2021. ili na drugi datum kako ga je odredilo Vijeće za partnerstvo; ili

(b) prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem su se stranke međusobno obavijestile da su ispunile svoje unutarnje zahtjeve i dovršile svoje unutarnje postupke za uspostavljanje suglasnosti da budu obvezane.

Članak 6.

Predsjednik Vijeća imenuje osobu ovlaštenu da u ime Unije pošalje obavijest iz članka LAW.OTHER.134. [Dostava obavijesti] i članak SSC.11. Protokola o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Sporazuma o trgovini i suradnji.

Članak 7.

Izjave priložene ovoj Odluci odobravaju se u ime Unije.

Članak 8.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje sporazumâ u ime Unije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).
(2)    Politička izjava kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine (SL C 34, 31.1.2020., str. 1.).
(3)    Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu (SL L 58, 27.2.2020., str. 53.).
(4)    Unija i Ujedinjena Kraljevina namjeravaju potvrditi i Zajedničku izjavu o suzbijanju štetnih poreznih režima u trenutku sklapanja sporazumâ.
(5)    U skladu s trgovinskom politikom EU-a ograničeni broj sektora je isključen (javne usluge, neke usluge prijevoza te audiovizualne usluge za očuvanje kulturne raznolikosti).
(6)    Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).
(7)    Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu (SL L 58, 27.2.2020., str. 53.).