Bruxelles, 27.11.2020.

COM(2020) 780 final

2020/0344(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije

(Tekst značajan za EGP)


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Komisija predlaže da Vijeće utvrdi stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

Sporazumom o povlačenju utvrđuju se pojedinosti za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije („Unija”) i Europske zajednice za atomsku energiju. Sporazum je stupio na snagu 1. veljače 2020.

2.2.Triangulacija

U članku 33. stavku 1. Sporazuma o povlačenju Unija i Ujedinjena Kraljevina obvezale su se primjenjivati uzajamnu zaštitu prava u području socijalne sigurnosti (u skladu s dijelom drugim glavom III. Sporazuma o povlačenju) na državljane zemalja koje su istodobno članice Europskoga gospodarskog prostora („EGP”) i Europskog udruženja slobodne trgovine („države EGP-a i EFTA-e”) te na švicarske državljane pod uvjetom da se, s jedne strane, sklope odgovarajući sporazumi između Unije i država EGP-a i EFTA-e te između Unije i Švicarske Konfederacije koji će se primjenjivati na državljane Ujedinjene Kraljevine te, s druge strane, odgovarajući sporazumi između Ujedinjene Kraljevine i država EGP-a i EFTA-e te između Ujedinjene Kraljevine i Švicarske Konfederacije koji će se primjenjivati na građane Unije.

Taj trostrani sustav, pri čemu su tri strane Unija, države EGP-a i EFTA-e / Švicarska Konfederacija te Ujedinjena Kraljevina, naziva se „triangulacija”. Cilj je te triangulacije zajamčiti zaštitu uzajamnih prava u području socijalne sigurnosti državljanima navedenih zemalja, osobama bez državljanstva i izbjeglicama te članovima njihovih obitelji i nadživjelim osobama koje se do isteka prijelaznog razdoblja iz članka 126. Sporazuma o povlačenju nalaze ili su se nalazile u prekograničnoj situaciji u pogledu dotičnih triju strana.

Ujedinjena Kraljevina već je sklopila takve sporazume s državama EGP-a i EFTA-e 1 te sa Švicarskom Konfederacijom 2 . Unija se sprema sklopiti takve sporazume s državama EGP-a i EFTA-e te sa Švicarskom Konfederacijom, i to Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru te Odlukom Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba kojom se mijenja Prilog II. tom sporazumu o usklađenosti programâ socijalne sigurnosti.

Kako je predviđeno člankom 33. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju, Unija i Ujedinjena Kraljevina obavješćuju Zajednički odbor o datumu stupanja na snagu svojih sporazuma s državama EGP-a i EFTA-e te Švicarskom Konfederacijom.

Tek tada Zajednički odbor donosi Odluku o utvrđivanju datuma početka primjene odredbi o usklađivanju sustavâ socijalne sigurnosti na državljane država EGP-a i EFTA-e te švicarske državljane. Provedba članka 33. bit će dovršena tek tog datuma, čime će se građanima Unije, državljanima Ujedinjene Kraljevine, državljanima država EGP-a i EFTA-e te švicarskim državljanima u trostranim situacijama zajamčiti zaštita prava iz područja socijalne sigurnosti.

2.3.Predviđena odluka Zajedničkog odbora

U skladu s člankom 33. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju, odredbe dijela drugog glave III. Sporazuma o usklađivanju sustavâ socijalne sigurnosti koje se primjenjuju na građane Unije primjenjuju se na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije pod uvjetom da su te države sklopile i primjenjuju odgovarajuće sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom koji se primjenjuju na građane Unije, odnosno s Unijom koji se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine.

U skladu s člankom 33. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju, nakon zaprimanja obavijesti Ujedinjene Kraljevine i Unije o datumu stupanja na snagu tih sporazuma, Zajednički odbor utvrđuje datum početka primjene odredbi iz dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije, ako je primjenjivo.

Svrha predviđene odluke Zajedničkog odbora za koju treba utvrditi stajalište Unije jest odrediti taj datum.

3.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

S obzirom na datum stupanja na snagu odgovarajućih sporazuma iz točke 2.2. te kako bi se izbjegli prekidi u zaštiti predmetnih državljana po isteku prijelaznog razdoblja definiranog u članku 126. Sporazuma o povlačenju, datum početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije trebao bi biti 1. siječnja 2021.

Stajalište Unije stoga bi trebalo biti da podrži donošenje odluke Zajedničkog odbora na temelju članka 33. stavka 2. Sporazuma o povlačenju o utvrđivanju tog datuma u skladu s nacrtom odluke priloženim ovom prijedlogu.

4.Pravna osnova

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka Vijeća kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Akt koji Zajednički odbor treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir Sporazuma o povlačenju.

Stoga je postupovna pravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a.

Jedini cilj i sadržaj predviđenog akta odnosi se na utvrđivanje stajališta Unije o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije. Sporazum je sklopljen na temelju članka 50. stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Pravna osnova predložene odluke trebao bi stoga biti članak 50. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

5.Objava predviđenog akta

Budući da je svrha odluke Zajedničkog odbora utvrditi datum početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma o povlačenju na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije, primjereno je odluku Zajedničkog odbora nakon donošenja objaviti u Službenom listu Europske unije.

2020/0344 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 50. stavak 2., 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 218. stavak 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) sklopljen je Odlukom Vijeća (EU) 2020/135 3 , a stupio je na snagu 1. veljače 2020.

(2)U skladu s člankom 33. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju, odredbe dijela drugog glave III. Sporazuma o usklađivanju sustavâ socijalne sigurnosti koje se primjenjuju na građane Unije primjenjuju se na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije pod uvjetom da su te države sklopile i primjenjuju odgovarajuće sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom koji se primjenjuju na građane Unije, odnosno s Unijom koji se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine.

(3)U skladu s člankom 33. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju, nakon zaprimanja obavijesti Ujedinjene Kraljevine i Unije o datumu stupanja na snagu tih sporazuma, Zajednički odbor osnovan člankom 164. stavkom 1. tog sporazuma („Zajednički odbor”) utvrđuje datum početka primjene odredbi iz dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije, ako je primjenjivo.

(4)Unija je sklopila odgovarajuće sporazume s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom 4 i Švicarskom Konfederacijom 5 koji se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine. Ujedinjena Kraljevina sklopila je odgovarajuće sporazume s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom 6 i Švicarskom Konfederacijom 7 koji se primjenjuju na građane Unije.

(5)S obzirom na predviđeni datum stupanja na snagu tih sporazuma te kako bi se izbjegli prekidi u zaštiti dotičnih državljana nakon isteka prijelaznog razdoblja definiranog u članku 126. Sporazuma o povlačenju, datum početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije trebao bi biti 1. siječnja 2021.

(6)Stoga je primjereno utvrditi stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru nakon zaprimanja obavijesti Ujedinjene Kraljevine i Unije o datumu stupanja na snagu sporazumâ koje su pojedinačno sklopile s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom i Švicarskom Konfederacijom.

(7)Kako bi se omogućila brza primjena mjera utvrđenih ovom Odlukom, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan donošenja,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Unije treba donijeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog člankom 164. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju, u pogledu odluke koju treba donijeti u skladu s njegovim člankom 33. stavkom 2., temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka Zajedničkog odbora objavljuje se u Službenom listu Europske unije. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Sporazum o aranžmanima između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Sporazuma o EGP-u i ostalih sporazuma koji se između Ujedinjene Kraljevine i država EFTA-e koje su članice EGP-a primjenjuju na temelju članstva Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji potpisan u Londonu 28. siječnja 2020.
(2)    Sporazum između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Švicarske Konfederacije o pravima građana nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazuma o slobodnom kretanju osoba potpisan u Bernu 25. veljače 2019.
(3)    Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).
(4)    Odluka br. [...] od [...] Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u.
(5)    Odluka br. .../... Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba od [...] kojom se mijenja Prilog II. tom sporazumu o usklađenosti programâ socijalne sigurnosti.
(6)    Sporazum o aranžmanima između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Sporazuma o EGP-u i ostalih sporazuma koji se između Ujedinjene Kraljevine i država EFTA-e koje su članice EGP-a primjenjuju na temelju članstva Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji, potpisan u Londonu 28. siječnja 2020.
(7)    Sporazum između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Švicarske Konfederacije o pravima građana nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazuma o slobodnom kretanju osoba, potpisan u Bernu 25. veljače 2019.

Bruxelles, 27.11.2020.

COM(2020) 780 final

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije


PRILOG

Odluka br. .../2020 Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

od ...

o utvrđivanju datuma početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 1 („Sporazum o povlačenju”), a osobito njegov članak 33. stavak 2.,

budući da:

(1)U skladu s člankom 33. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju, odredbe dijela drugog glave III. Sporazuma koje se odnose na usklađivanje sustavâ socijalne sigurnosti i koje se primjenjuju na građane Unije primjenjuju se na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije pod uvjetom da su te države sklopile i primjenjuju odgovarajuće sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom koji se primjenjuju na građane Unije, s jedne strane, odnosno s Unijom koji se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine s druge strane.

(2)U skladu s člankom 33. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju, nakon zaprimanja obavijesti Ujedinjene Kraljevine i Unije o datumu stupanja na snagu tih sporazuma, Zajednički odbor utvrđuje datum početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije, ako je primjenjivo.

(3)Unija je sklopila odgovarajuće sporazume s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom 2 i Švicarskom Konfederacijom 3 koji se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine. Ujedinjena Kraljevina sklopila je odgovarajuće sporazume s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom 4 i Švicarskom Konfederacijom 5 koji se primjenjuju na građane Unije.

(4)S obzirom na obavijesti Ujedinjene Kraljevine i Unije o datumu stupanja na snagu sporazumâ iz uvodne izjave 3., datum početka primjene odredbi iz dijela drugog glave III. Sporazuma o povlačenju na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije trebao bi biti 1. siječnja 2021.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Datum početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma o povlačenju na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije jest 1. siječnja 2021. 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u ...

Za Zajednički odbor 

Supredsjednici

(1)     SL L 29, 31.1.2020., str. 7.
(2)    Odluka br. [...] od [...] Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u.
(3)    Odluka br. .../... Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba od [...] kojom se mijenja Prilog II. tom sporazumu o usklađenosti programâ socijalne sigurnosti.
(4)    Sporazum o aranžmanima između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Sporazuma o EGP-u i ostalih sporazuma koji se između Ujedinjene Kraljevine i država EFTA-e koje su članice EGP-a primjenjuju na temelju članstva Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji, potpisan u Londonu 28. siječnja 2020.
(5)    Sporazum između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Švicarske Konfederacije o pravima građana nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazuma o slobodnom kretanju osoba, potpisan u Bernu 25. veljače 2019.