Bruxelles, 2.4.2020.

COM(2020) 142 final

2020/0059(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Pandemija bolesti COVID-19 naglo je i dramatično pogodila države članice, te je zbog naglog smanjenja gospodarske aktivnosti uzrokovala velike socioekonomske posljedice. Zbog novonastale iznimne situacije u cijeloj Uniji potrebno je mobilizirati sve raspoložive resurse na razini Unije i država članica kako bi se svladale dosad neviđene poteškoće povezane s pandemijom bolesti COVID-19.

Komisija je 13. ožujka 2020. predložila pokretanje „Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus”, s pomoću koje će se promicati ulaganja mobiliziranjem raspoloživih novčanih rezervi u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se bez odgode odgovorilo na krizu. Komisija je 19. ožujka 2020. donijela novi okvir za državne potpore.

Međutim, mogućnost intervencije država članica u području ribarstva ograničena je postojećim odredbama Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), kojima nije predviđena potpora za hitno potrebne mjere za prevladavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19. Stoga je sposobnost država članica za korištenje sredstava iz EFPR-a za borbu protiv krize ograničena.

Sektor ribarstva i akvakulture posebno je teško pogođen poremećajem tržišta do kojeg je došlo zbog znatnog pada potražnje. Uslijed zatvaranja prodajnih mjesta, tržnica, veleprodajnih mjesta i distribucijskih lanaca cijene i količine u znatnom su opadanju. Pad potražnje i cijena u kombinaciji s osjetljivošću i složenošću lanca opskrbe (pokvarljivi proizvodi, velika potreba za radnom snagom) doveo je do gubitaka u radu ribarskih flota i u proizvodnji morskih prehrambenih proizvoda. Ribari su stoga prisiljeni ostati u luci, a proizvođači u akvakulturi morat će u roku od nekoliko tjedana odbaciti odnosno uništiti proizvode ili pak trpjeti izvanredne troškove upravljanja zalihama, među ostalim za više prostora i hrane za uzgojenu ribu koja se ne može usmrtiti zbog pada potražnje. Brzi pad posebno utječe na subjekte i proizvođače ribe u malom priobalnom ribolovu.

Budući da se kraj trenutačne krize ne može predvidjeti, ubrzo bi moglo doći do prestanka aktivnosti i zatvaranja poduzeća u sektoru koji je vrlo osjetljiv na cikličke varijacije. Ta bi kriza stoga mogla imati dramatične socioekonomske posljedice u određenim zajednicama u kojima ribarstvo i akvakultura imaju ključnu ulogu. Mali priobalni ribolov obuhvaća gotovo 75 % svih aktivnih plovila i više od 55 % izravnog zapošljavanja, a u mnogim obalnim područjima ta vrsta ribolova glavna je gospodarska djelatnost. Sektor ribogojstva glavni je izvor prihoda za priobalne zajednice i ruralna područja. Subjekti u ribarstvu i akvakulturi, koji su uglavnom mikropoduzeća, često nemaju dovoljno financijskih rezervi za pokriće tekućih troškova. Prestankom njihova rada doći će do prekida u tržišnom lancu.

Za razliku od većine drugih gospodarskih sektora ribolov je u isključivoj nadležnosti Unije i uređen je zajedničkom politikom na razini Unije, čime se u velikoj mjeri isključuju nacionalni propisi, uključujući one koji se odnose na financijsku potporu. Uvjeti za javnu potporu utvrđeni su u EFPR-u. 

Komisija stoga donosi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 (Uredba o EFPR-u) i Uredbe (EU) br. 1379/2013 (Uredba o ZOT-u), radi uvođenja posebnih mjera u okviru EFPR-a za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Članak 43. stavak 2. i članak 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Odredbe prijedloga provode se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom.

Proporcionalnost

Predložene odredbe u skladu su s načelom proporcionalnosti s obzirom na to da su prikladne i potrebne, a druge, manje restriktivne mjere nisu na raspolaganju za postizanje željenih ciljeva politike.

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: uredba Europskog parlamenta i Vijeća.

3.SADRŽAJ PRIJEDLOGA

Predložene posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture obuhvaćaju:

potporu ribarima za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti prouzročen pandemijom bolesti COVID-19,

potporu uzgajivačima u akvakulturi za privremenu suspenziju ili smanjenje proizvodnje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19,

potporu organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača za skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture, u skladu sa zajedničkom organizacijom tržišta.

Predlaže se da te mjere budu retroaktivno prihvatljive od 1. veljače 2020. i dostupne do 31. prosinca 2020.

Pored toga, dodatnim se izmjenama Uredbe o EFPR-u nastoji osigurati fleksibilna preraspodjela financijskih sredstava u okviru operativnih programa:

brisanje namjenskih iznosa iz članka 13., osim iznosa za kontrolu ribarstva, prikupljanje znanstvenih podataka i kompenzaciju dodatnih troškova u najudaljenijim regijama,

izmjena pojednostavnjenog postupka za izmjenu operativnih programa radi uvođenja posebnih mjera i preraspodjele financijskih sredstava.

Posebne mjere u okviru EFPR-a dopunjene su izmjenom Uredbe o ZOT-u kako bi se:

omogućila primjena mehanizma skladištenja ako države članice nisu utvrdile i objavile inicijalne cijene,

organizacijama proizvođača u akvakulturi omogućilo da iskoriste mehanizam skladištenja.

4. REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

U savjetovanju s dionicima Komisija je zatražila mišljenje organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture i savjetodavnih vijeća te prikupila podatke o tržišnim kretanjima i mogućim mjerama pomoći od strukovnih udruženja, pojedinačnih subjekata i država članica. Dionici gotovo u potpunosti dosljedno i jednoglasno procjenjuju kriznu situaciju i načine ublažavanja njezinih posljedica. Komisija je u izradi prijedloga uzela u obzir informacije dobivene u okviru tog savjetovanja.

5.UTJECAJ NA PRORAČUN

Predložena izmjena ne uključuje nikakve promjene godišnjih gornjih granica za preuzimanje obveza i plaćanja u višegodišnjem financijskom okviru prema Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1311/2013. Godišnja raspodjela odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za EFPR ostaje nepromijenjena.

Budući da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi zaustavljene ili znatno smanjene, nema mnogo prostora za uobičajenu provedbu postojećih mjera iz EFPR-a i operativnih programa. Bez djelotvornog odgovora na krizu EFPR ima slabe izglede za potpunu provedbu do kraja tekućeg programskog razdoblja. Državama članicama stoga bi se trebalo omogućiti da u kratkom roku postojeća financijska sredstva iz svojih operativnih programa preraspodijele na posebne mjere. Ta će mogućnost biti ograničena na proračunska sredstva koja su države članice već primile i koja ne mogu premašiti.

Raspoloživim odobrenim sredstvima za plaćanje u proračunu za 2020. za EFPR može se poduprijeti izmjena prioriteta Unije u okviru operativnih programa. Novim će se mjerama zapravo u velikoj mjeri zamijeniti prvotno planirane inicijative, koje se sada obustavljaju zbog općeg pada gospodarske aktivnosti. Stoga se predloženim mjerama nastoji osigurati djelotvorno izvršenje proračuna za 2020. i sredstava dodijeljenih EFPR-u za razdoblje 2014.–2020.

Komisija će pažljivo pratiti utjecaj predložene izmjene na odobrena sredstva za plaćanje u 2020. uzimajući u obzir i izvršenje proračuna i revidirane prognoze država članica.

2020/0059 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. i članak 175.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 1 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Sektor ribarstva i akvakulture posebno je teško pogođen poremećajima tržišta nastalima zbog znatnog pada potražnje nakon izbijanja bolesti COVID-19. Uslijed zatvaranja prodajnih mjesta, tržnica, veleprodajnih mjesta i distribucijskih lanaca cijene i količine u znatnom su opadanju. Pad potražnje i cijena u kombinaciji s osjetljivošću i složenošću lanca opskrbe doveo je do gubitaka u radu ribarskih flota i u proizvodnji morskih prehrambenih proizvoda. Ribari su stoga prisiljeni ostati u luci, a uzgajivači ribe morat će u roku od nekoliko tjedana odbaciti ili uništiti proizvode.

(2)Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) osnovan Uredbom (EU) br. 508/2014 2 trebao bi moći poduprijeti posebne mjere do 31. prosinca 2020. kako bi se ublažile posljedice pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture. Te bi mjere trebale obuhvaćati potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, uključujući ribolov u unutarnjim vodama, te privremenu suspenziju ili smanjenje proizvodnje u akvakulturi, pod uvjetom da je do njih došlo uslijed pandemije bolesti COVID-19. Te bi posebne mjere trebale obuhvaćati i potporu organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača za skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture, u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 3 . Rashodi za aktivnosti koje primaju potporu u okviru tih mjera trebali bi biti prihvatljivi od 1. veljače 2020.

(3)Sredstva raspoloživa za obveze iz EFPR-a u okviru podijeljenog upravljanja trebala bi se raščlaniti tako da se omogući utvrđivanje fiksnih iznosa za kontrolu ribarstva, prikupljanje znanstvenih podataka i kompenzaciju dodatnih troškova u najudaljenijim regijama. Ostala sredstva u okviru podijeljenog upravljanja trebale bi dodijeliti države članice na temelju svojih potreba.

(4)S obzirom na znatne socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19 i potrebe za likvidnošću u gospodarstvu, trebalo bi omogućiti podupiranje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti uzrokovanog krizom zbog pandemije bolesti COVID-19, uz najveću stopu sufinanciranja od 75 % prihvatljivih javnih rashoda.

(5)S obzirom na potrebu za fleksibilnošću u preraspodjeli financijskih sredstava za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19, ne bi smjelo biti financijskog ograničenja za potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti uzrokovan tom pandemijom. Time se ne bi smjela dovesti u pitanje postojeća financijska ograničenja za druge slučajeve privremenog prestanka. Obveza oduzimanja potpore odobrene za privremeni prestanak od potpore dodijeljene za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti istom plovilu trebala bi se nastaviti primjenjivati.

(6)S obzirom na hitnost potrebe za potporom trebalo bi biti moguće proširiti područje primjene pojednostavnjenog postupka kako bi se njime obuhvatile izmjene operativnih programa koje se odnose na posebne mjere i preraspodjelu financijskih sredstava za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19. Pojednostavnjenim bi postupkom trebalo obuhvatiti sve izmjene potrebne za potpunu provedbu dotičnih mjera, uključujući njihovo uvođenje i opis metoda za izračun potpore.

(7)S obzirom na ključnu ulogu organizacija proizvođača u upravljanju krizom, gornju granicu za potporu planovima proizvodnje i stavljanja na tržište trebalo bi povisiti na 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište. Nadalje, države članice trebale bi za tu vrstu potpore moći organizacijama proizvođača dodijeliti predujmove u iznosu do 100 % financijske potpore.

(8)S obzirom na iznenadan prekid aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi uslijed pandemije bolesti COVID-19 te posljedičan rizik ugrožavanja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, primjereno je uspostaviti mehanizam skladištenja proizvoda ribarstva i akvakulture za prehranu ljudi. Time će se nastojati potaknuti veća stabilnost tržišta, ublažiti rizik od bacanja ili preusmjeravanja takvih proizvoda u svrhe koje nisu prehrana ljudi i doprinijeti apsorpciji posljedica krize na profitabilnost proizvoda. Taj bi mehanizam trebao omogućiti proizvođačima proizvoda ribarstva i akvakulture da za slične vrste primijene iste tehnike konzerviranja ili očuvanja kako bi se osiguralo zadržavanje poštenog tržišnog natjecanja među proizvođačima.

(9)S obzirom na naglost i razmjer smanjenja potražnje za proizvodima ribarstva i akvakulture uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19 trebalo bi biti moguće povećati količine prihvatljive za potporu za skladištenje na 25 % godišnje količine dotičnih proizvoda koju određena organizacija proizvođača stavi u prodaju.

(10)Kako bi se državama članicama omogućilo da odmah reagiraju na naglost i nepredvidljivost pandemije bolesti COVID-19, trebalo bi im omogućiti da utvrde inicijalne cijene za svoje organizacije proizvođača kako bi se aktivirao mehanizam skladištenja. Te inicijalne cijene trebale bi se utvrditi tako da se održi pošteno tržišno natjecanje između subjekata.

(11)S obzirom na hitnost potrebe za potporom ova bi Uredba trebala što prije stupiti na snagu.

(12)Uredbu (EU) br. 1379/2013 i Uredbu (EU) br. 508/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.
Izmjene Uredbe (EU) br. 508/2014

Uredba (EU) br. 508/2014 mijenja se kako slijedi:

1.članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 13.
Proračunski resursi u okviru podijeljenog upravljanja

1.Sredstva raspoloživa za obveze iz EFPR-a za razdoblje od 2014. do 2020. u okviru podijeljenog upravljanja iznose 5 749 331 600 EUR u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga II.

2.Iznos od 580 000 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se mjerama kontrole i provedbe iz članka 76.

3.Iznos od 520 000 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se mjerama za prikupljanje podataka iz članka 77.

4.Iznos od 192 500 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se kompenzacijama za najudaljenije regije iz glave V. poglavlja V. Te kompenzacije ne prelaze, na godišnjoj razini:

(a)6 450 000 EUR za Azore i Madeiru;

(b)8 700 000 EUR za Kanarske otoke;

(c)12 350 000 EUR za francuske najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a.

5.Države članice mogu koristiti sredstva iz stavka 2. za mjere obuhvaćene stavkom 3. i obratno.”;

2.članak 16. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

„1. Sredstva raspoloživa za obveze država članica iz članka 13. stavka 1. za razdoblje od 2014. do 2020., kako je navedeno u tablici u Prilogu II. utvrđuju se na temelju sljedećih objektivnih kriterija:”;

3.u članku 22. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e) izmjena operativnih programa koje se odnose na potporu iz članka 33. stavka 1. točke (d), članka 35. članka 44. stavka 4.a, članka 55. stavka 1. točke (b), članka 57. i članaka 66. i 67., uključujući preraspodjelu financijskih sredstava za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19.”;

4.članak 22. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

„3. Stavak 2. ne primjenjuje se na potporu iz članka 33. stavka 1. točaka od (a) do (c), članka 34. te članka 41. stavka 2.”;

5.članak 25. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

„3. „Ne dovodeći u pitanje stavak 5., ukupni financijski doprinos iz EFPR-a za mjere iz članka 33. stavka 1. točaka od  (a) do (c) i članka 34. te za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora u skladu s člankom 41. ne prelaze viši od sljedeća dva praga:”;

6.članak 33. stavci 1. i 2. mijenjaju se kako slijedi:

„1. EFPR može poduprijeti mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u sljedećim slučajevima:

(a) provedba mjera Komisije ili hitnih mjera država članica iz članaka 12. odnosno 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjera očuvanja iz članka 7. te Uredbe, uključujući razdoblja biološkog oporavka;

(b) neobnavljanje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njihovih protokola;

(c) privremeni prestanak predviđen je u planu upravljanja donesenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1967/2006 ili u višegodišnjem planu donesenom u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ako je, na temelju znanstvenih savjeta, potrebno smanjiti ribolovni napor kako bi se postigli ciljevi iz članka 2. stavka 2. i članka 2. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d) ako do privremenog prestanka dođe u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. uslijed pandemije bolesti COVID-19, uključujući za plovila koja obavljaju ribolov u okviru sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu.

Odstupajući od članka 65. stavka 9. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju točke (d) prihvatljivi su od 1. veljače 2020.

2. Pomoć iz točaka od (a) do (c) prvog stavka može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020. To najdulje trajanje ne primjenjuje se na potporu iz točke (d) tog stavka.”;

7. članak 44. mijenja se kako slijedi:

(a) dodaje se sljedeći stavak 4.a:

„4.a EFPR može poduprijeti mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19, kako je predviđeno u članku 33. stavku 1. točki (d), pod uvjetima utvrđenima u članku 33.”;

(b) stavak 5. mijenja se kako slijedi:

„5. Za potrebe stavaka 1. i 4.a:

(a)    upućivanja iz članaka 30., 32., 33., 38., 39., 41. i 42. na ribarska plovila smatraju se upućivanjima na plovila koja djeluju isključivo na unutarnjim vodama;

(b) upućivanja iz članka 38. na morski okoliš smatraju se upućivanjima na okoliš u kojemu djeluje plovilo za ribolov na unutarnjim vodama.”;

8. članak 55. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 55.
Mjere zaštite javnog zdravlja

1.EFPR može poduprijeti sljedeće programe kompenzacije:

(a) kompenzacija za uzgajivače mekušaca u slučaju privremene suspenzije ulova uzgojenih mekušaca, kad do takve suspenzije dolazi isključivo iz razloga zaštite javnog zdravlja;

(b) kompenzacija uzgajivačima u akvakulturi zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje do kojeg je došlo u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. uslijed pandemije bolesti COVID-19.

2.Potpora iz stavka 1. točke (a) se može dodijeliti samo kada je suspenzija ulova zbog onečišćenja mekušaca prouzrokovana proliferacijom planktona koji proizvodi toksine ili prisutnošću planktona koji sadrži biotoksine, i pod uvjetom da:

(a) onečišćenje traje više od četiri uzastopna mjeseca; ili

(b) pretrpljen gubitak zbog privremene suspenzije ulova iznosi više od 25 % godišnjeg prometa dotičnog poduzeća, izračunanog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je ulov suspendiran.

Za potrebe prvog podstavka točke (b), države članice mogu ustanoviti posebna pravila za izračun u slučajevima tvrtki koje su aktivne manje od tri godine.

3.Kompenzacija iz stavka 1. točke (a) može se dodjeljivati najdulje 12 mjeseci u ukupnom programskom razdoblju. U propisno opravdanim slučajevima, može se produžiti jedanput, za razdoblje od još 12 mjeseci do ukupno najviše 24 mjeseca.

Odstupajući od članka 65. stavka 9. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju stavka 1. točke (b) prihvatljivi su od 1. veljače 2020.”;

9. članak 66. stavci 3. i 4. mijenjaju se kako slijedi:

„3. Godišnja potpora po organizaciji proizvođača koja se dodjeljuje na temelju ovog članka ne smije prijeći 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine. Za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine.”

„4. Dotična država članica može odobriti predujam u vrijednosti od 50 % do 100 % financijske potpore nakon odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1379/2013.”;

10. članak 67. stavci 1. i 2. mijenjaju se kako slijedi:

„1. Ako je to potrebno u sklopu odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, EFPR može poduprijeti kompenzaciju priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koji skladište proizvode ribarstva ili akvakulture navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1379/2013 ili proizvode razvrstane u oznaku KN 0302 navedene u Prilogu I. odjeljku (a) Uredbe (EU) br. 1379/2013, pod uvjetom da se proizvodi skladište u skladu s člancima 30. i 31. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i podložno sljedećim uvjetima:

(a)    iznos potpore za skladištenje ne smije biti veći od iznosa tehničkih i financijskih troškova mjera potrebnih za stabilizaciju i skladištenje dotičnih proizvoda;

(b) količine prihvatljive za primanje potpore za skladištenje ne smiju prelaziti 25 % godišnjih količina dotičnih proizvoda pripremljenih za prodaju od strane organizacija proizvođača;

(c) godišnja financijska potpora ne smije prelaziti 20 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište od strane članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2017. do 2019.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ako članovi organizacija proizvođača u razdoblju od 2017. do 2019. nisu stavili proizvodnju na tržište, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost proizvodnje stavljene na tržište u prve tri godine proizvodnje tog člana.”;

2. Potpora iz stavka 1. prestaje 31. prosinca 2020.

Odstupajući od članka 65. stavka 9. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju ovog članka prihvatljivi su od 1. veljače 2020.”;

11. u članku 79. stavak 2. briše se;

12. članak 94. stavak 3. točka (c) mijenja se kako slijedi:

„(c) 50 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članka 33. stavka 1. točaka od (a) do (c), članka 34. i članka 41. stavka 2.;”.

Članak 2.
Izmjene Uredbe (EU) br. 1379/2013

Uredba (EU) br. 1379/2013 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 8. stavku 3. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f) upravljanjem privremenim skladištenjem proizvoda akvakulture u skladu s člancima 30. i 31. ove Uredbe.”;

2. članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 30.
Mehanizam skladištenja

Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture mogu primiti financijsku potporu za skladištenje proizvoda navedenih u Prilogu II. ili proizvoda razvrstanih u oznaku KN 0302 navedenih u Prilogu I. odjeljku (a) Uredbe (EU) br. 1379/2013 pod uvjetom da:

(a)    su ispunjeni uvjeti za potporu za skladištenje utvrđeni u Uredbi (EU) br. 508/2014;

(b)    su proizvodi stavljeni na tržište od strane organizacija proizvođača a nije nađen kupac za inicijalnu cijenu iz članka 31.;

(c)    su proizvodi u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima, prema potrebi, utvrđenim u skladu s člankom 33. i zadovoljavajuće su kvalitete za prehranu ljudi;

(d)    su proizvodi stabilizirani ili prerađeni te pohranjeni u spremnike ili transportne kaveze zamrzavanjem, bilo na brodovima ili u objektima na kopnu, soljenjem, sušenjem, mariniranjem ili, gdje je primjenjivo, kuhanjem i pasterizacijom, bez obzira na to jesu li filetirani, izrezani ili, prema potrebi, bez glave;

(e)    se proizvodi akvakulture ne skladište živi;

(f)    su kasnije proizvodi iz skladištenja ponovo stavljeni na tržište za prehranu ljudi; i

(g)    proizvodi ostaju u skladištu barem pet dana.”;

3. članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:

„Prije početka svake godine svaka organizacija proizvođača može samostalno predložiti cijenu koja aktivira mehanizam skladištenja iz članka 30. za proizvode navedene u Prilogu II. ili proizvode razvrstane u oznaku KN 0302 navedene u Prilogu I. odjeljku (a) Uredbe (EU) br. 1379/2013.”;

(b) dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Ako država članica nije odredila inicijalne cijene na temelju stavka 4. prije izbijanja bolesti COVID-19, ta država članica bez odgode određuje dotične inicijalne cijene na temelju kriterija iz stavaka 2. i 3. ovog članka. Te cijene moraju biti javno dostupne.”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    SL C , , str. .
(2)    Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).
(3)    Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).