14.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 51/45


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2020/C 51/14)

1.   

Komisija je 7. veljače 2020. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Dnata (Ujedinjeni Arapski Emirati), koji je pod krajnjom kontrolom vlade Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati),

Alpha LSG Limited („Alpha LSG”, Ujedinjena Kraljevina).

Poduzetnik Dnata stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Alpha LSG.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Dnata: pružanje usluga zračnog prijevoza, uključujući opskrbu hranom i pićem tijekom leta, prihvat i otpremu putnika, rukovanje teretom, održavanje i druge tehničke usluge za zračne prijevoznike u nizu zemalja diljem svijeta. Poduzetnik Dnata pod kontrolom je vlade Dubaija koja kontrolira i poduzetnika Emirates Airlines,

Alpha LSG: usluge opskrbe hranom i pićem tijekom leta u Ujedinjenoj Kraljevini.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9700 Dnata/Alpha LSG

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.