13.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 309/1


Komunikacija Komisije – Ažuriranje podataka za izračun paušalnih iznosa i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu Europske unije u postupcima zbog povrede propisa

(2019/C 309/01)

I.   Uvod

U Komunikaciji Komisije iz 2005. o primjeni članka 228. Ugovora o EZ-u (1) (sada članak 260. stavci 1. i 2. UFEU-a) utvrđena je osnova na temelju koje Komisija izračunava iznos novčanih kazni (paušalni iznos ili novčana kazna) čiju primjenu zahtijeva pri upućivanju predmeta Sudu u skladu s člankom 260. stavkom 2. UFEU-a u postupcima zbog povrede protiv države članice.

U svojoj sljedećoj Komunikaciji iz 2010. (2) o ažuriranju podataka koji se upotrebljavaju za taj izračun, Komisija je odredila da se ti makroekonomski podaci moraju svake godine revidirati kako bi se uzeli u obzir inflacija i kretanje bruto domaćeg proizvoda („BDP”).

U svojoj Komunikaciji iz 2011. o provedbi članka 260. stavka 3. UFEU-a (3) i onoj iz 2017., pod naslovom „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata” (4), Komisija ističe da se i novčane kazne čiju primjenu Komisija zahtijeva od Suda u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a izračunavaju metodom utvrđenom u Komunikaciji iz 2005.

Godišnje ažuriranje iz ove Komunikacije temelji se na kretanjima inflacije i BDP-a svake države članice (5), koja odražavaju sposobnost plaćanja predmetne države članice. Upotrebljavaju se relevantna stopa inflacije i statistički podaci o BDP-u koji su utvrđeni dvije godine prije ažuriranja („pravilo t – 2”), s obzirom na to da su dvije godine najkraće moguće razdoblje za prikupljanje relativno stabilnih makroekonomskih podataka. Osim toga, na temelju Komunikacije iz veljače 2019. (6) institucionalna težina država članica, koja se prije temeljila na broju glasova svake države članice prema pravilima ponderiranja glasova u Vijeću, odsad se temelji na broju zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu dodijeljenih svakoj državi članici.

Stoga se ova Komunikacija temelji na ekonomskim podacima o nominalnom BDP-u i deflatoru BDP-a za 2017. (7) te na broju mjesta u Europskom parlamentu dodijeljenih državi članici.

II.   Elementi koje je potrebno ažurirati

Popis ekonomskih kriterija koji se trebaju ažurirati uključuje sljedeće:

jedinstvenu paušalnu osnovicu za izračunavanje novčane kazne (8), koja trenutačno iznosi 3 105 EUR, a prilagođava se u skladu s inflacijom,

jedinstvenu paušalnu osnovicu za izračunavanje dnevnog iznosa u cilju utvrđivanja paušalnog iznosa (9), koja trenutačno iznosi 1 035 EUR, a prilagođava se u skladu s inflacijom,

posebni faktor „n” (10), koji se prilagođava u skladu s BDP-om predmetne države članice, uzimajući u obzir broj mjesta koje ima u Europskom parlamentu; faktor „n” isti je za izračunavanje paušalnog iznosa i dnevnih novčanih kazni,

minimalne paušalne iznose (11), koji se prilagođavaju u skladu s inflacijom.

III.   Ažuriranja

Komisija će pri upućivanju predmeta Sudu u skladu s člankom 260. stavcima 2. i 3. UFEU-a za izračun iznosa novčanih kazni (paušalni iznos ili novčana kazna) primjenjivati sljedeće ažurirane vrijednosti:

1.

jedinstvenu paušalnu osnovicu za izračun novčane kazne u iznosu od 3 116 EUR dnevno;

2.

jedinstvenu paušalnu osnovicu za izračun dnevnog iznosa u cilju utvrđivanja paušalnog iznosa u iznosu od 1 039 EUR,

3.

posebni faktor „n” i minimalni paušalni iznos za svaku od 28 država članica EU-a kako su navedeni u nastavku:

Država članica

Posebni faktor „n”

Minimalni paušalni iznos

(1 000 EUR)

Belgija

0,79

2 037

Bugarska

0,24

619

Češka

0,52

1 341

Danska

0,51

1 315

Njemačka

4,62

11 915

Estonija

0,10

258

Irska

0,47

1 212

Grčka

0,51

1 315

Španjolska

2,07

5 338

Francuska

3,39

8 743

Hrvatska

0,19

490

Italija

2,92

7 530

Cipar

0,09

232

Latvija

0,12

309

Litva

0,18

464

Luksemburg

0,15

387

Mađarska

0,42

1 083

Malta

0,07

181

Nizozemska

1,14

2 940

Austrija

0,67

1 728

Poljska

1,27

3 275

Portugal

0,53

1 367

Rumunjska

0,64

1 651

Slovenija

0,15

387

Slovačka

0,27

696

Finska

0,44

1 135

Švedska

0,80

2 063

Ujedinjena Kraljevina

3,40

8 768

Komisija će u svojim odlukama o upućivanju predmeta Sudu u skladu s člankom 260. UFEU-a navedene ažurirane vrijednosti primjenjivati od datuma donošenja ove Komunikacije. Kako je već navedeno u točki 3. Komunikacije iz veljače 2019., Komisija će prilagoditi prethodno navedene iznose kad povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije postane pravovaljano.


(1)  SEC(2005) 1658 (SL C 126, 7.6.2007., str. 15.).

(2)  SEC(2010) 923/3. Ta je komunikacija ažurirana 2011. [SEC (2011) 1024 final], 2012. [C (2012) 6106 final], 2013. [C (2013) 8101 final], 2014. [C (2014) 6767 final], 2015. [C (2015) 5511 final], 2016. [C (2016) 5091 final], 2017. [C(2017) 8720 final] i 2018. [C (2018) 5851 final] radi godišnje prilagodbe ekonomskih podataka.

(3)  SL C 12, 15.1.2011., str. 1.

(4)  SL C 18, 19.1.2017., str. 10.

(5)  U skladu s općim pravilima utvrđenima u komunikacijama iz 2005. i 2010.

(6)  C (2019) 1396 final (SL C 70, 25.2.2019., str. 1.)

(7)  Deflator BDP-a upotrebljava se kao mjerilo inflacije. Jedinstveni iznosi paušalnog iznosa i novčane kazne zaokružuju se na najbliži cijeli broj. Minimalni paušalni iznosi zaokružuju se na najbližu tisućicu. Faktor „n” zaokružuje se na dva decimalna mjesta.

(8)  Standardna ili jedinstvena paušalna osnovica za izračunavanje dnevne novčane kazne utvrđuje se kao fiksni osnovni iznos na koji se primjenjuju određeni multiplikacijski koeficijenti. Riječ je o koeficijentima težine i trajanja povrede i posebnom faktoru „n” koji se primjenjuje na predmetnu državu članicu.

(9)  Ta se paušalna osnovica primjenjuje pri izračunavanju paušalnog iznosa. Za potrebe članka 260. stavka 2. UFEU-a paušalna osnovica umnožak je dnevnog iznosa (koji se dobiva množenjem jedinstvene paušalne osnovice s koeficijentom težine te množenjem tako dobivenog umnoška s posebnim faktorom „n”) i broja dana trajanja povrede od datuma prve presude do datuma prestanka povrede ili datuma presude donesene u skladu s člankom 260. stavkom 2. UFEU-a. Za potrebe članka 260. stavka 3. UFEU-a, a na temelju točke 28. Komunikacije Komisije „Primjena članka 260. stavka 3. UFEU-a” [SEC(2010) 1371 final] (SL C 12, 15.1.2011., str. 1.), paušalni iznos umnožak je dnevnog iznosa (koji se dobiva množenjem jedinstvene paušalne osnovice s koeficijentom težine te množenjem tako dobivenog umnoška s posebnim faktorom „n”) i broja dana proteklih od isteka roka za prenošenje utvrđenog u direktivi do datuma prestanka povrede ili datuma presude donesene u skladu s člankom 258. i člankom 260. stavkom 3. UFEU-a. Ako rezultat prethodno navedenih izračuna prelazi minimalni paušalni iznos, primjenjuje se paušalni iznos izračunan na temelju dnevnog iznosa.

(10)  Posebni faktor „n” utvrđuje se s obzirom na platnu sposobnost države članice [bruto domaći proizvod (PIB)] i broj mjesta koje ima u Europskom parlamentu.

(11)  Fiksni minimalni paušalni iznos za svaku državu članicu utvrđuje se s obzirom na posebni faktor „n”. Taj se iznos predlaže Sudu ako zbroj dnevnih paušalnih iznosa ne prelazi fiksni minimalni paušalni iznos.