Bruxelles, 11.10.2019.

COM(2019) 459 final

2019/0216(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj se prijedlog odnosi na odluku o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s predviđenim donošenjem odluke o kodeksu ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore koji se primjenjuje u sporovima koji proizlaze iz osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane

Cilj je Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane („Sporazum”) liberalizacija i olakšavanje trgovine i ulaganja te promicanje bližeg gospodarskog odnosa između Europske unije i Kanade („stranke”). Sporazum je potpisan 30. listopada 2016. i privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017.

2.2.Odbor za usluge i ulaganja

Odbor za usluge i ulaganja osnovan je na temelju članka 26.2. stavka 1. točke (b) Sporazuma, a bavi se, među ostalim, pitanjima prekograničnog ulaganja. U skladu s člankom 8.44. stavkom 1. Sporazuma Odbor za usluge i ulaganja služi kao forum za savjetovanje stranaka o pitanjima povezanima s osmim poglavljem (Ulaganja) Sporazuma, uključujući poteškoće koje bi mogle nastati u provedbi osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma i moguća poboljšanja osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma, posebno uzimajući u obzir iskustva stečena i napredak postignut u drugim međunarodnim forumima i u okviru drugih sporazuma stranaka.

U skladu s člankom 26.2. stavkom 4. Sporazuma Odbor za usluge i ulaganja sastaje se jednom godišnje, osim ako je u Sporazumu propisano drugačije ili ako supredsjedatelji odluče drukčije. Dodatni sastanci mogu se održavati na zahtjev stranke ili Zajedničkog odbora CETA-e. Odborom za usluge i ulaganja supredsjedaju predstavnici stranaka. Odbor uzajamnom suglasnošću utvrđuje raspored sastanaka i dnevni red. Može utvrditi i mijenjati vlastiti poslovnik ako to smatra primjerenim. Može predložiti nacrte odluka koje će donijeti Zajednički odbor CETA-e ili donositi odluke ako je to predviđeno u ovom Sporazumu.

U skladu s pravilom 10.2. poslovnika Zajedničkog odbora CETA-e i specijaliziranih odbora, uključujući Odbor za usluge i ulaganja, 1 u razdoblju između sastanaka Odbor za usluge i ulaganja može donositi odluke ili preporuke pisanim postupkom ako stranke Sporazuma tako odluče na temelju uzajamne suglasnosti. U tu će svrhu supredsjedatelji proslijediti tekst prijedloga pisanim putem članovima Odbora za usluge i ulaganja u skladu s pravilom 7. te će članovima dati rok za iznošenje zabrinutosti ili željenih izmjena. Po isteku roka, doneseni prijedlozi priopćit će se u skladu s pravilom 7. i unijeti u zapisnik sa sljedećeg sastanka.

2.3.Predviđeni akt Odbora za usluge i ulaganja

Odbor za usluge i ulaganja treba donijeti odluku o kodeksu ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore koji se primjenjuje u sporovima koji proizlaze iz osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma („predviđeni akt”).

Svrha je predviđenog akta dopuniti pravila koja se primjenjuju u skladu s člankom 8.30. (Etičke norme) Sporazuma.

Predviđeni akt postat će obvezujući za stranke.

3.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

Kako je propisano stavkom 6. točkom (f) Zajedničkog instrumenta za tumačenje Sporazuma, Europska unija i njezine države članice i Kanada sporazumjele su se da odmah započnu s daljnjim radom na provedbi odredaba Sporazuma u području rješavanja ulagačkih sporova, takozvanog „sustava sudova za ulaganja” 2 .

U skladu s člankom 8.44. stavkom 2. Sporazuma „[O]dbor za usluge i ulaganja, u dogovoru sa strankama i nakon što svaka od njih ispuni svoje unutarnje zahtjeve i postupke, donosi kodeks ponašanja za članove Suda koji se primjenjuje u sporovima kojih proizlaze iz ovog poglavlja i kojim se mogu zamijeniti ili dopuniti važeća pravila te mogu biti obuhvaćene sljedeće teme: (a) obveze otkrivanja podataka; (b) neovisnost i nepristranost članova Suda; i (c) povjerljivost. Stranke ulažu najveće napore kako bi osigurale da kodeks ponašanja bude donesen najkasnije prvog dana privremene primjene ili stupanja na snagu ovog Sporazuma, ovisno o slučaju, a u svakom slučaju najkasnije dvije godine od tog datuma.”

U stavku 6. točki (f) Zajedničkog instrumenta za tumačenje u Sporazumu izričito se upućuje na to da se odmah započne s „daljnjim radom na kodeksu o postupanju kako bi se dodatno osigurala nepristranost članova sudova”.

Osim toga, u Izjavi Komisije br. 36 i Vijeća, koja je unesena u zapisnik Vijeća pri donošenju odluke Vijeća o odobrenju potpisivanja CETA-e u ime Unije, propisuje se sljedeće: „[e]tički zahtjevi za članove sudova, koji su već predviđeni u Sporazumu CETA, bit će detaljno razrađeni, u najkraćem mogućem roku i to pravovremeno kako bi ih države članice mogle uzeti u obzir u svojim postupcima ratifikacije, u obveznom i obvezujućem Kodeksu ponašanja (što je također već predviđeno Sporazumom CETA). Taj će Kodeks posebno sadržavati: precizna pravila ponašanja koja se primjenjuju na kandidate za imenovanje članovima Suda ili Žalbenog suda, osobito u vezi s informacijama o njihovim prošlim ili tekućim aktivnostima koje bi mogle imati utjecaja na njihovo imenovanje ili na izvršavanje dužnosti; precizna pravila ponašanja koja se primjenjuju na članove Suda ili Žalbenog suda tijekom trajanja njihova mandata; precizna pravila ponašanja koja se primjenjuju na članove Suda ili Žalbenog suda na kraju njihova mandata; među ostalim zabranu obavljanja određenih funkcija ili profesija tijekom određenog vremena nakon završetka njihova mandata; mehanizam sankcija za nepoštovanje tih pravila ponašanja koji će biti učinkovit i kojim će se u potpunosti poštovati nezavisnost pravosuđa.” 3

Predviđenim aktom u potpunosti se provode te obveze tako što se uključuju detaljne etičke norme za članove Suda, Žalbenog sud i medijatore. Konkretno, kodeks ponašanja sadržava odredbe o odgovornostima u postupku (članak 2. predviđenog akta); obvezama otkrivanja podataka (članak 3.); neovisnosti, nepristranosti i drugim obvezama (članak 4.); obvezama bivših članova (članak 5.); obvezama povjerljivosti (članak 6.); obvezama transparentnosti u pogledu trajanja i troškova postupka (članak 7.); sankcijama (članak 8.); obvezama medijatora (članak 9.); i osnivanju savjetodavnih odbora (članak 10.). Predviđeni akt stupit će na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma (članak 11.).

Prijedlog je usklađen s drugim inicijativama za provedbu sustava sudova za ulaganja CETA-e. Točnije, od lipnja 2018. Komisija surađuje s državama članicama u Odboru Vijeća za trgovinsku politiku (usluge i ulaganja) te s Kanadom u vezi s paketom četiriju nacrta odluka u pogledu:

pravila kojima se utvrđuju administrativna i organizacijska pitanja povezana s radom Žalbenog suda u skladu s člankom 8.28. stavkom 7. Sporazuma;

kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore u skladu s člankom 8.44. stavkom 2. Sporazuma;

pravila o medijaciji koja će primjenjivati stranke u sporu u skladu s člankom 8.44. stavkom 3. točkom (c) Sporazuma; i

pravila o postupku donošenja tumačenja u skladu s člankom 8.31. stavkom 3. i člankom 8.44. stavkom 3. točkom (a) Sporazuma.

Nastavlja se s radom u ostalim područjima provedbe sustava sudova za ulaganja. Kao što je propisano stavkom 6. točkom (f) Zajedničkog instrumenta za tumačenje Sporazuma, „[z]ajednički cilj jest dovršiti taj rad do stupanja na snagu CETA-e”.

Stoga je, kako bi se osigurala djelotvorna provedba Sporazuma, primjereno utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u Odboru za usluge i ulaganja o predviđenom aktu.

4.Pravna osnova

4.1.Postupovna pravna osnova

4.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) propisuje se donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava koja se primjenjuju na predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali „mogu presudno utjecati na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 4 .

4.1.2.Primjena u ovom slučaju

Odbor za usluge i ulaganja tijelo je osnovano sporazumom, točnije Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane („Sporazum”).

Akt koji Odbor za usluge i ulaganja treba donijeti jest akt koji proizvodi pravne učinke. Predviđeni akt obvezujući je za stranke na temelju međunarodnog prava u skladu s člankom 26.2. stavkom 4. Sporazuma.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti izmjenjuje institucionalni okvir Sporazuma.

Stoga je postupovna pravna osnova predložene odluke članak 218. stavak 9. UFEU-a.

4.2.Materijalna pravna osnova

4.2.1.Načela

Materijalna pravna osnova odluke na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, to jest onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

4.2.2.Primjena u ovom slučaju

Glavni cilj i sadržaj predviđenog akta odnose se na zajedničku trgovinsku politiku.

Stoga su materijalna pravna osnova predložene odluke članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak UFEU-a.

4.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebali bi biti članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

5.Vjerodostojni jezici i objava predviđenog akta

S obzirom na to da će se aktom Odbora za usluge i ulaganja provesti Sporazum u pogledu rješavanja ulagačkih sporova između ulagatelja i država, taj je akt potrebno donijeti na svim vjerodostojnim jezicima Sporazuma 5 te ga nakon donošenja objaviti u Službenom listu Europske unije.

2019/0216 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Odlukom Vijeća (EU) 2017/37 6 propisuje se potpisivanje, u ime Europske unije, Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane („Sporazum”). Sporazum je potpisan 30. listopada 2016.

(2)Odlukom Vijeća (EU) 2017/38 7 propisuje se privremena primjena dijelova Sporazuma, uključujući uspostavu Odbora za usluge i ulaganja. Sporazum se privremeno primjenjuje od 21. rujna 2017.

(3)U skladu s člankom 26.2. stavkom 4. Sporazuma Odbor za usluge i ulaganja može donositi odluke u slučajevima propisanima Sporazumom.

(4)U skladu s člankom 8. 44. stavkom 2. Sporazuma Odbor za usluge i ulaganja treba donijeti odluku o kodeksu ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore koji se primjenjuje u sporovima koji proizlaze iz osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma.

(5)Stoga je, kako bi se osigurala djelotvorna provedba Sporazuma, primjereno utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u Odboru za usluge i ulaganja na temelju priloženog nacrta odluke Odbora za usluge i ulaganja o kodeksu ponašanja,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odbora za usluge i ulaganja u vezi s donošenjem kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore temelji se na nacrtu odluke Odbora za usluge i ulaganja koji je priložen ovoj Odluci Vijeća.

Članak 2.

1.Odluka Odbora za usluge i ulaganja donosi se na svim vjerodostojnim jezicima Sporazuma.

2.Nakon donošenja Odluka Odbora za usluge i ulaganja objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka 001/2018 Zajedničkog odbora CETA-e od 26. rujna 2018. o donošenju poslovnika Zajedničkog odbora CETA-e i specijaliziranih odbora (SL L 190, 27.7.2018., str. 13.), dostupno na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157677.pdf .
(2)    Zajednički instrument za tumačenje Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade i Europske unije i njezinih država članica (SL L 11, 14.1.2017., str. 3.).
(3)    Izjave za unos u zapisnik Vijeća (SL L 11, 14.1.2017., str. 9.).
(4)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, točke od 61. do 64.
(5)    U skladu s člankom 30.11. (Vjerodostojni tekstovi) Sporazuma, Sporazum je sastavljen u dva primjerka na bugarskom, hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaka od tih verzija jednako vjerodostojna.
(6)    Odluka Vijeća (EU) 2017/37 od 28. listopada 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (SL L 11, 14.1.2017., str. 1.).
(7)    Odluka Vijeća (EU) 2017/38 od 28. listopada 2016. o privremenoj primjeni Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (SL L 11, 14.1.2017., str. 1080.).

Bruxelles, 11.10.2019.

COM(2019) 459 final

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore


PRILOG

NACRT

ODLUKE br. […/2019] ODBORA ZA USLUGE I ULAGANJA

od…

o donošenju kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore

ODBOR ZA USLUGE I ULAGANJA CETA-e,

uzimajući u obzir članak 26.2. stavak 1. točku (b) Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane („Sporazum”),

budući da se člankom 8.44. stavkom 2. Sporazuma propisuje da Odbor za usluge i ulaganja CETA-e donosi kodeks ponašanja koji se primjenjuje u sporovima koji proizlaze iz osmog poglavlja Sporazuma i kojim se mogu zamijeniti ili dopuniti važeća pravila,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)definicije u članku 1.1. (Definicije opće primjene) prvog poglavlja (Opće definicije i početne odredbe) Sporazuma;

(b)definicije u članku 8.1. (Definicije) osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma;

(c)„pomoćnik” znači osoba, osim osobe koju zapošljava tajništvo ICSID-a, koja prema uvjetima imenovanja člana, pomaže članu u njegovu istraživanju te ga podupire u njegovim dužnostima;

(d)„kandidat” znači osoba koja je podnijela zahtjev ili je na drugi način saznala da se razmatra pri odabiru člana;

(e)„medijator” znači osoba koja provodi medijaciju u skladu s člankom 8.20. (Medijacija) Sporazuma; i

(f)„član” znači član Suda ili Žalbenog suda uspostavljenog u skladu s odjeljkom F (Rješavanje ulagačkih sporova između ulagatelja i država) osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma.

Članak 2.

Odgovornosti u postupku

Kandidati, članovi i bivši članovi izbjegavaju nedoličnost i dojam nedoličnosti, i poštuju visoke standarde ponašanja radi čuvanja integriteta i nepristranosti mehanizma za rješavanje sporova.

Članak 3.

Obveze otkrivanja podataka

1.Kandidati otkrivaju strankama sve prošle i sadašnje interese, odnose ili pitanja koji bi mogli ugroziti, ili koji bi mogli opravdano stvoriti dojam da ugrožavaju njihovu neovisnost ili nepristranost ili koji stvaraju ili bi mogli opravdano stvoriti dojam izravnog ili neizravnog sukoba interesa ili koji stvaraju ili bi mogli opravdano stvoriti dojam nedoličnosti ili pristranosti. U tom smislu kandidati ulažu razuman napor kako bi utvrdili takve interese, odnose i pitanja. Obveza otkrivanja prošlih interesa, odnosa ili pitanja obuhvaća najmanje pet godina prije nego što je kandidat podnio zahtjev ili na drugi način saznao da se razmatra pri odabiru člana.

2.Članovi pismenim putem obavješćuju stranke o pitanjima koja se odnose na postojeće ili moguće povrede kodeksa ponašanja, odnosno stranke u sporu kad je to relevantno za spor.

3.Članovi nastavljaju ulagati razuman napor kako bi utvrdili interese, odnose ili pitanja iz stavka 1. ovog članka. Članovi u svakom trenutku otkrivaju takve interese, odnose i pitanja tijekom izvršavanja svojih dužnosti tako da o njima obavijeste stranke i, prema potrebi, stranke u sporu.

4.Kako bi se zajamčilo da kandidati i članovi pružaju relevantne informacije, otkrivanje se provodi putem standardiziranog obrasca s mogućnošću dodavanja ili prilaganja bilo kojeg dokumenta, a u skladu sa svim drugim postupcima koje su stranke utvrdile.

Članak 4.

Neovisnost, nepristranost i druge obveze članova

1.Osim obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, članovi su neovisni i nepristrani te daju dojam da su neovisni i nepristrani, te izbjegavaju izravne i neizravne sukobe interesa.

2.Članovi se ne ravnaju prema vlastitim interesima, vanjskom pritisku, političkim interesima, zahtjevima javnosti, odanosti stranci, stranci u sporu ili bilo kojoj drugoj osobi koja je uključena u postupak ili sudjeluje u njemu, strahu od kritike ili financijskim, poslovnim, profesionalnim, obiteljskim ili društvenim odnosima ili obvezama.

3.Članovi ne preuzimaju, izravno ili neizravno, nikakve obveze niti prihvaćaju nikakve povlastice niti stupaju u odnose ili stječu financijske interese koji bi mogli utjecati na njihovu neovisnost ili nepristranost ili stvoriti dojam da utječu na njihovu neovisnost ili nepristranost.

4.Članovi ne uspostavljaju kontakte ex parte povezane s postupkom.

5.Članovi obavljaju svoje dužnosti tijekom cijelog postupka temeljito, brzo, pošteno i marljivo.

6.Članovi razmatraju samo ona pitanja koja su se pojavila u postupku i koja su potrebna za donošenje odluke ili pravorijeka i ne mogu prenijeti tu dužnost na drugu osobu.

7.Članovi poduzimaju sve prikladne mjere kako bi osigurali da su njihovi pomoćnici upoznati sa člankom 2. (Odgovornosti u postupku), člankom 3. stavcima 2. i 3. (Obveze otkrivanja podataka), člankom 4. stavcima od 1. do 5. (Neovisnost, nepristranost i druge obveze članova), člankom 5. stavcima 1. i 3. (Bivši članovi) i člankom 6. (Povjerljivost) ove Odluke mutatis mutandis te da ih se i pridržavaju. 

8.Članovi na prikladan način vode računa o drugim aktivnostima rješavanja sporova u skladu sa Sporazumom, osobito o odlukama ili pravorijecima koje donosi Žalbeni sud. 

Članak 5.

Obveze bivših članova

1.Bivši članovi izbjegavaju aktivnosti koje mogu stvoriti dojam kako su u obavljanju svojih dužnosti bili pristrani ili izvlačili koristi iz odluka ili pravorijeka Suda ili Žalbenog suda.

2.Članovi se obvezuju da tijekom tri godine nakon isteka mandata neće nastupiti kao zastupnici bilo koje stranke u sporu kad je riječ o ulagačkim sporovima pred Sudom ili Žalbenim sudom.

3.Ne dovodeći u pitanje mogućnost nastavka obavljanja funkcije u sudskom vijeću do dovršetka postupka tog sudskog vijeća, članovi nakon isteka mandata ne sudjeluju:

(a)ni na koji način, u ulagačkim sporovima koji su bili u tijeku pred Sudom ili Žalbenim sudom prije isteka njihova mandata;

(b)ni na koji način, u ulagačkim sporovima koji su izravno i jasno povezani sa sporovima kojima su se bavili kao članovi Suda ili Žalbenog suda, uključujući i dovršene sporove.

4.Ako predsjednik Suda ili Žalbenog suda primi obavijest ili na drugi način sazna da je bivši član navodno postupao protivno obvezama utvrđenima u stavcima od 1. do 3. ovog članka ili bilo kojeg drugog dijela ove Odluke dok je bio član, istražuje to pitanje i pruža priliku bivšem članu da bude saslušan te nakon provjere o tome obavješćuje:

(a)stručno tijelo ili drugu takvu instituciju s kojom je bivši član povezan;

(b)stranke;

(c)u slučaju posebnog spora, stranke u sporu; i

(d)predsjednika bilo kojeg drugog relevantnog međunarodnog suda ili suda s ciljem pokretanja primjerenih mjera.

Predsjednik Suda ili Žalbenog suda objavljuje odluku o poduzimanju mjera navedenih u podstavcima od (a) do (d), zajedno s razlozima za njihovo poduzimanje.

Članak 6.

Povjerljivost

1.Članovi odnosno bivši članovi nikada ne otkrivaju i ne upotrebljavaju bilo kakve informacije koje nisu za javnost, a koje se odnose na postupak ili su za njih saznali tijekom postupka, osim za potrebe tog postupka, i ni u kojem slučaju takve informacije ne otkrivaju i ne upotrebljavaju kako bi ostvarili bilo kakvu osobnu korist ili korist za druge ili oštetili tuđe interese.

2.Članovi ne otkrivaju nalog, odluku ili pravorijek ili njihove dijelove dok se oni ne objave u skladu s odredbama o transparentnosti iz članka 8.36. (Transparentnost postupka) Sporazuma.

3.Članovi odnosno bivši članovi ne objavljuju vijećanja Suda ili Žalbenog suda ili stajalište bilo kojeg člana vijeća, osim u nalogu, odluci ili pravorijeku.

Članak 7.

Troškovi

Svaki član vodi bilješke i podnosi konačni račun za vrijeme koje je posvetio postupku i za svoje troškove te za vrijeme i troškove svojeg pomoćnika.

Članak 8.

Sankcije

1.Podrazumijeva se da se odredbe ovog kodeksa ponašanja primjenjuju zajedno s obvezama utvrđenima u članku 8.30. stavku 1. Sporazuma te da se postupci predviđeni u članku 8.30. stavcima 2. i 3. i članku 8.30. stavku 4. Sporazuma primjenjuju na povrede tog kodeksa ponašanja.

2.Podrazumijeva se da Zajednički odbor CETA-e pruža članu mogućnost da bude saslušan prije donošenja bilo kakve odluke u skladu s člankom 8.30. stavkom 4. Sporazuma.

Članak 9.

Medijatori

1.Pravila utvrđena u ovoj Odluci koja se primjenjuju na kandidate primjenjuju se mutatis mutandis na osobe koje su saznale da se razmatraju pri imenovanju medijatora.

2.Pravila utvrđena u ovoj Odluci koja se primjenjuju na članove primjenjuju se mutatis mutandis na medijatore od datuma imenovanja na položaj medijatora do datuma kad:

(a)stranke u sporu postignu uzajamno dogovoreno rješenje;

(b)medijator dostavi pisanu izjavu kojom odstupa s dužnosti medijatora; ili

(c)stranka u sporu ili obje stranke u sporu pisanu obavijest o prekidu rada medijatora ili postupka medijacije dostave pisanim putem medijatoru i drugoj stranci u sporu, ovisno o tome što nastupi prije.

3.Pravila utvrđena u ovoj Odluci koja se primjenjuju na bivše članove primjenjuju se mutatis mutandis na bivše medijatore.

Članak 10.

Savjetodavni odbori

1.Predsjedniku suda i predsjedniku Žalbenog suda pomaže savjetodavni odbor radi osiguranja pravilne primjene kodeksa ponašanja iz članka 8.30. (Etičke norme) Sporazuma i radi izvršavanja bilo koje druge zadaće, ako je tako propisano.

2.Savjetodavni odbori sastoje se od potpredsjednika i dvaju najviših članova Suda ili Žalbenog suda.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova se Odluka objavljuje i stupa na snagu danom stupanja na snagu odjeljka F (Rješavanje ulagačkih sporova između ulagatelja i država) osmog poglavlja (Ulaganja) Sporazuma; pod uvjetom da su stranke razmijenile pisane obavijesti diplomatskim putem te time potvrdile da su ispunile potrebne unutarnje zahtjeve i postupke.

Sastavljeno u … dana …