Bruxelles, 6.2.2019.

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konferencije stranaka u pogledu izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj prijedlog odnosi se na odluku o utvrđivanju stajališta koje u ime Unije treba zauzeti u okviru Konferencije stranaka Roterdamske konvencije u vezi s predviđenim donošenjem odluka o uvrštavanju dodatnih kemikalija u Prilog III. Roterdamskoj konvenciji.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Roterdamska konvencija

Cilj je Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Konvencija”) promicati zajedničku odgovornost i suradnju među strankama u području međunarodne trgovine opasnim kemikalijama radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša te doprinijeti upotrebi tih kemikalija na način prihvatljiv za okoliš. Konvencijom se utvrđuju pravno obvezujuće obveze za provedbu postupka prethodnog pristanka, a zemlje se, posebice one u razvoju, štite od neželjenog uvoza kemikalija tako da se strankama izvoznicama uvode obveze u pogledu izvoza.

Sporazum je stupio na snagu 24. veljače 2004.

Europska unija i svih 28 država članica stranke su Konvencije 1 .

2.2.Konferencija stranaka Roterdamske konvencije

Osnovana u skladu s člankom 18. Konvencije, Konferencija stranaka upravljačko je tijelo Roterdamske konvencije. U pravilu se sastaje svake dvije godine kako bi pratila provedbu Konvencije. Usto, provjerava kemikalije koje Odbor za provjeru kemikalija uputi na razmatranje.

U skladu s člancima 44. i 45. Poslovnika Konferencije stranaka, svaka stranka ima jedan glas. Međutim, organizacije regionalne gospodarske integracije poput EU-a ostvaruju pravo glasa brojem glasova koji je jednak broju njihovih država članica koje su stranke Konvencije.

2.3.Predviđeni akt Konferencije stranaka

Na devetom redovitom zasjedanju, koje će se održati od 29. travnja do 10. svibnja 2019., Konferencija stranaka razmotrit će donošenje odluka o uvrštavanju dodatnih kemikalija u Prilog III. Konvenciji.

Svrha je predviđenih akata uvrstiti dodatne kemikalije u Prilog III. Konvenciji. Uvrštenjem u Prilog III. na kemikalije će se, kad se njima trguje na međunarodnoj razini, primjenjivati postupak prethodnog pristanka u skladu s Konvencijom.

Predviđeni akti postat će obvezujući za stranke u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (c) Konvencije, kojom je predviđeno sljedeće: „Depozitar će odmah obavijestiti stranke o odluci o izmjeni Priloga III. Izmjena stupa na snagu za sve stranke na datum koji će biti naveden u odluci”.

3.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

Komisija predlaže Vijeću odluku da se na devetom zasjedanju Konferencije stranaka, u ime Unije, podrže odluke o izmjeni Priloga III. Konvenciji. Tim će se odlukama u Prilog III. uvrstiti dodatne kemikalije koje će biti podložne postupku prethodnog pristanka u skladu s Konvencijom.

Odluke koje se podnose Konferenciji stranaka na donošenje temelje se na preporukama Odbora za provjeru kemikalija, pomoćnog tijela pod nadležnošću Konferencije stranaka. Utvrđeno je da kemikalije koje je Odbor za provjeru kemikalija preporučio za uvrštenje u Prilog III. ispunjavaju kriterije iz Priloga II. Konvenciji.

Za EU kao predvodnika u kreiranju politika u području okoliša od ključne je važnosti da potvrdi svoju globalnu predanost promicanju bolje provedbe multilateralnih sporazuma i normi u području okoliša. To uključuje potporu i provedbu preporuka koje su donijela pomoćna znanstvena tijela u okviru tih sporazuma te poštovanje kriterija utvrđenih u sporazumima na kojima se te preporuke temelje.

Osim toga, inicijativa je u skladu s Junckerovim prioritetom da EU postane snažniji globalni akter, s ciljevima održivog razvoja, posebice dobrim zdravljem (3) i odgovornom proizvodnjom i potrošnjom (12), te sa Sedmim programom djelovanja za okoliš.

Unija bi stoga trebala poduprijeti predložene odluke za uvrštavanje acetoklora, karbosulfana, krizotil azbesta, fentiona (formulacije vrlo malog volumena (ULV) s koncentracijom aktivnog sastojka od 640 g/L ili više), heksabromciklododekana, tekućih formulacija (emulzijski koncentrat i topljivi koncentrat) koje sadržavaju najmanje 276 g/L parakvat diklorida, što je jednako koncentraciji parakvat-iona od 200 g/L ili više, te forata u Prilog III. Te kemikalije već podliježu ograničenjima u pogledu izvoza u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 koja su slična onima utvrđenima Konvencijom.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Konferencije stranaka potrebno je utvrditi jer će izmjene Priloga III. biti pravno obvezujuće za Uniju i morat će se odraziti u Uredbi (EU) br. 649/2012, kojom se u Uniji provodi Roterdamska konvencija.

4.Pravna osnova

4.1.Postupovna pravna osnova

4.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali „mogu presudno utjecati na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije”. 2

4.1.2.Primjena u ovom slučaju

Konferencija stranaka tijelo je osnovano na temelju sporazuma, tj. Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.

Akt koji Konferencija stranaka treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke. Predviđeni akt bit će obvezujući prema međunarodnom pravu u skladu s člankom 22. stavkom 5. Roterdamske konvencije i morat će se odraziti u Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija 3 . To je zato što se člankom 23. stavkom 1. te uredbe zahtijeva pregledavanje popisa kemikalija u Prilogu I. na temelju promjena u okviru Konvencije.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti izmjenjuje institucionalni okvir Sporazuma.

Stoga je postupovna pravna osnova predložene odluke članak 218. stavak 9. UFEU-a.

4.2.Materijalna pravna osnova

4.2.1.Načela

Materijalna pravna osnova odluke na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili dva elementa te ako se može utvrditi da je jedan od tih dvaju ciljeva ili elemenata glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, to jest onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

U pogledu predviđenog akta kojim se istodobno želi postići više ciljeva ili koji ima više elemenata, koji su međusobno neodvojivo povezani, a pri čemu ni jedan nije sporedan u odnosu na druge, materijalna pravna osnova odluke na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a iznimno će morati uključivati različite odgovarajuće pravne osnove.

4.2.2.Primjena u ovom slučaju

Predviđeni akt ima ciljeve i elemente u području „okoliša” i „trgovine”. Ti elementi predviđenog akta međusobno su neodvojivo povezani, pri čemu ni jedan nije sporedan u odnosu na drugi.

Stoga materijalnu pravnu osnovu predložene odluke čine sljedeće odredbe: članak 192. stavak 1. te članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak.

4.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebali bi biti članak 192. stavak 1. te članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

2019/0026 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konferencije stranaka u pogledu izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. te članak 207. stavak 3. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Konvencija”) stupila je na snagu 24. veljače 2004. i sklopljena je u ime Unije Odlukom Vijeća 2006/730/EZ 4 .

(2)Roterdamska konvencija provodi se u Uniji Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. 5 .

(3)U skladu s člankom 7. Konvencije Konferencija stranaka može donijeti izmjene Priloga III.

(4)Očekuje se da će se na devetom zasjedanju Konferencije stranaka Roterdamske konvencije donijeti odluke o uvrštenju dodatnih kemikalija u Prilog III.

(5)Budući da će izmjene Priloga III. biti obvezujuće za Uniju, primjereno je utvrditi stajalište koje u okviru Konferencije stranaka treba zauzeti u ime Unije.

(6)Kako bi se osiguralo da zemlje uvoznice imaju koristi od zaštite predviđene Roterdamskom konvencijom, i uzimajući u obzir činjenicu da su ispunjeni svi relevantni kriteriji u skladu s Konvencijom, potrebno je i primjereno podržati preporuku Odbora za provjeru kemikalija, pomoćnog tijela u okviru Roterdamske konvencije, u pogledu uvrštenja acetoklora, karbosulfana, krizotil azbesta, fentiona (formulacije vrlo malog volumena (ULV) s koncentracijom aktivnog sastojka od 640 g/L ili više), heksabromciklododekana, forata i tekućih formulacija (emulzijski koncentrat i topljivi koncentrat) koje sadržavaju najmanje 276 g/L parakvat diklorida, što je jednako koncentraciji parakvat-iona od 200 g/L ili više, u Prilog III. Roterdamskoj konvenciji. Te su tvari u Uniji već zabranjene ili strogo ograničene te stoga u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 podliježu zahtjevima za izvoz strožima od onih predviđenih Roterdamskom konvencijom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Europske unije treba zauzeti na devetom zasjedanju Konferencije stranaka Roterdamske konvencije jest da Unija podupire donošenje izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini u pogledu uvrštenja acetoklora, karbosulfana, krizotil azbesta, fentiona (formulacije vrlo malog obujma (ULV) s koncentracijom aktivnog sastojka od 640 g/L ili više), heksabromciklododekana, forata i tekućih formulacija (emulzijski koncentrat i topljivi koncentrat) koje sadržavaju najmanje 276 g/L parakvat diklorida, što je jednako koncentraciji parakvat-iona od 200 g/L ili više.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka Vijeća 2006/730/EZ od 25. rujna 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 299, 28.10.2006., str. 23.–25.).
(2)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, točke od 61. do 64.
(3)    SL L 201, 27.7.2012., str. 60.
(4)    Odluka Vijeća 2006/730/EZ od 25. rujna 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 299, 28.10.2006., str. 23.–25.).
(5)    Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).