Bruxelles, 31.1.2019.

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala 1 („Prümska odluka”) donesena je kako bi se u pravni okvir Europske unije uključio sadržaj odredaba prethodnog Ugovora iz Prüma o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma, prekograničnog kriminala i nezakonite migracije koji je 27. svibnja 2005. dogovorilo sedam europskih zemalja. Istog je dana Vijeće donijelo i Odluku 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala 2 („provedbena Prümska odluka”) kojom se propisuju potrebne tehničke odredbe za provedbu Odluke 2008/615/PUP.

Prümska odluka i provedbena Prümska odluka osmišljene su s ciljem poboljšanja razmjene informacija među tijelima nadležnima za sprečavanje i istragu kaznenih djela te jačanja prekogranične policijske i pravosudne suradnje među državama članicama Unije. Prümska odluka sadržava, među ostalim, odredbe prema kojima države članice jedna drugoj uzajamno jamče pravo pristupa svojim automatiziranim bazama podataka o analizi DNK, automatiziranim daktiloskopskim identifikacijskim sustavima i podacima iz registra vozila. Informacije dobivene uspoređivanjem podataka zaista će omogućiti otvaranje novih istražnih pristupa te će imati ključnu ulogu u pomaganju tijelima zaduženima za izvršavanje zakonodavstva država članica i pravosudnim tijelima.

Vijeće je 30. studenoga 2009. donijelo Okvirnu odluku Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti 3 („Odluka o forenzičkim uslugama”). Tom okvirnom odlukom Vijeća utvrđuju se zahtjevi za razmjenu informacija o DNK-u i otiscima prstiju kako bi se osiguralo da tijela nadležna za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje kaznenih djela priznaju rezultate laboratorijskih aktivnosti koje provode akreditirani pružatelji forenzičkih usluga u jednoj državi članici jednako pouzdanima kao i rezultate laboratorijskih aktivnosti koje provode pružatelji forenzičkih usluga akreditirani prema EN ISO/IEC 17025 u bilo kojoj drugoj državi članici.

Komisija je Vijeću u listopadu 2015. podnijela preporuku za odluku Vijeća o odobravanju pregovora o sklapanju sporazumâ sa Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajn o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci uključujući Prilog (Pregovaračke smjernice).

Vijeće je 10. lipnja 2016. odobrilo Komisiji da otvori pregovore sa Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP, Odluke Vijeća 2008/616/PUP i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti. Pregovori s obje zemlje uspješno su završeni parafiranjem tih sporazumâ 24. svibnja 2018.

Komisija smatra da su ciljevi koje je Vijeće postavilo u pregovaračkim smjernicama postignuti i da je nacrt sporazuma Uniji prihvatljiv.

Svrha navedenog međunarodnog sporazuma između EU-a i Lihtenštajna jest poboljšati i pojednostavniti automatiziranu razmjenu informacija i obavještajnih podataka među tijelima zaduženima za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama i ove pridružene zemlje kako bi se potaknula međunarodna policijska suradnja. Mogućnost svih država članica da imaju pristup nacionalnim bazama podataka Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna 4 u pogledu podataka o DNK-u, daktiloskopskih podataka i podataka iz registra vozila, i obrnuto, nedvojbeno je od izuzetne važnosti kako bi se promicala i poticala prekogranična policijska suradnja. Poboljšanje razmjene informacija u području izvršavanja zakonodavstva s ciljem održavanja sigurnosti u Europskoj uniji ne mogu dostatno ostvariti države članice same za sebe zbog prirode međunarodnog kriminala koji nije ograničen granicama EU-a.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Kneževina Lihtenštajn pristupila je Sporazumu o pridruživanju od 26. listopada 2004. putem protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. 5 Stoga se Kneževina Lihtenštajn pridružila Okvirnoj odluci Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije, 6 takozvana „Švedska inicijativa”, koja predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine.

Švedska inicijativa u određenoj je mjeri povezana s Prümskom odlukom jer se njome utvrđuju pravila prema kojima tijela zadužena za izvršavanje zakonodavstva država članica mogu učinkovito razmjenjivati postojeće informacije i obavještajne podatke za potrebe provođenja kriminalističkih istraga ili operacija prikupljanja obavještajnih podataka o kaznenim djelima. U skladu s člankom 5. stavkom 1. Švedske inicijative, informacije i obavještajni podaci mogu se zatražiti za potrebe otkrivanja i sprečavanja kaznenih djela ili provođenja istrage o njima ako postoji činjenična osnova koja upućuje na to da odgovarajuće informacije i obavještajni podaci postoje u drugoj državi članici. Automatizirana razmjena informacija na temelju Prümske odluke prikladna je za utvrđivanje činjeničnih osnova.

Nadalje, u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013 7 prije podnošenja zahtjeva za pristup tijela zaduženih za izvršavanje zakonodavstva Eurodacu, države članice moraju najprije provjeriti baze podataka o otiscima prstiju dostupne u okviru nacionalnih prava i usporediti skup podataka o otiscima prstiju s automatskom bazom podataka o otiscima prstiju druge države članice u okviru Prümske odluke. Države članice koje ne ispune obvezni preduvjet za obavljanje provjere u skladu s prümskom provjerom neće moći podnijeti zahtjev tijela zaduženih za izvršavanje zakonodavstva za pristup Eurodacu.

Vijeće je 14. prosinca 2015. odobrilo Komisiji da otvori pregovore o sporazumima između Unije, s jedne strane, i Danske, Islanda, Norveške, Švicarske i Lihtenštajna, s druge strane, o načinima sudjelovanja tih država u postupku usporedbe i slanja podataka u svrhu kaznenog progona iz poglavlja VI. Uredbe (EU) br. 603/2013.

Međunarodni sporazum između Unije te Islanda i Norveške o primjeni nekih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, sklopljen je 26. srpnja 2010.

U skladu s člankom 3. Protokola br. 21 8 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te države članice trebaju priopćiti da žele sudjelovati u donošenju i primjeni ovog Prijedloga odluke Vijeća u roku od tri mjeseca nakon što ga Komisija donese.

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 9 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova za ovaj Prijedlog odluke Vijeća članak 82. stavak 1. točka (d) i članak 87. stavak 2. točka (a) u vezi s člankom 218. stavkom 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

U skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji ciljevi tog sporazuma mogu se postići samo na razini Unije.

Proporcionalnost

Kako bi se potaknula međunarodna suradnja u tom području, od temeljne je važnosti da svi sudionici koji razmjenjuju podatke unutar okvira iz Prüma provode iste tehničke i postupovne standarde i zahtjeve te standarde i zahtjeve u pogledu zaštite podataka kako bi se omogućila brza, učinkovita i točna razmjena informacija. Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti jer se njime ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva učinkovitog sudjelovanja Kneževine Lihtenštajna u Prümskim odlukama i u Odluci o forenzičkim uslugama.

Odabir instrumenta

Na temelju članka 218. stavka 5. UFEU-a zahtijeva se odluka Vijeća kojom se odobrava potpisivanje Sporazuma.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Savjetovanja s dionicima

Vijeće se obavješćivalo i savjetovalo u odgovarajućoj radnoj skupini Vijeća (DAPIX). Obaviješten je Europski parlament (Odbor LIBE).

Temeljna prava

Sporazum je u potpunosti u skladu s temeljnim pravima i načelima zaštite podataka navedenima u Prümskoj odluci (poglavlje 6.).

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

U uvodnoj izjavi 8. Sporazuma navodi se da bi Kneževina Lihtenštajn trebala snositi troškove svojih nadležnih tijela povezane s primjenom tog sporazuma. Članak 1. stavak 1. sadržava popis važećih članaka Prümske odluke uključujući članak 34. kojim je predviđeno da svaka država članica snosi operativne troškove svojih nadležnih tijela povezane s primjenom Prümske odluke. U skladu s člankom 1. stavkom 4. slična se obveza primjenjuje na države članice u pogledu Odluke o forenzičkim uslugama. Stoga prijedlog ne utječe na proračun Unije.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Provedba, uključujući prethodnu ocjenu Vijeća i država članica, obavijesti i izjave opisane su u članku 8. Sporazuma.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Sporazum sadržava popis odredaba Prümske odluke, provedbenu Prümsku odluku i Odluku o forenzičkim uslugama koje će se početi primjenjivati na Kneževinu Lihtenštajn nakon što Sporazum stupi na snagu.

Sporazumom su utvrđene i odredbe za ujednačenu primjenu (članak 3.), rješavanje sporova (članak 4.), izmjene (članak 5.), obavijesti i izjave (članak 8.). Ugovorne stranke suglasne su provesti zajedničko preispitivanje Sporazuma najkasnije pet godina nakon njegova stupanja na snagu (članak 6.). Sporazum se sklapa na neograničeno vrijeme, pri čemu jedna od ugovornih stranaka može u bilo kojem trenutku otkazati Sporazum (članak 10.).

2019/0016 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1. točku (d) i članak 87. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Vijeće je 10. lipnja 2016. odobrilo Komisiji da otvori pregovore o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, 10 Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala 11 i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti 12 („Sporazum”).

(2)Pregovori su uspješno zaključeni parafiranjem Sporazuma 24. svibnja 2018.

(3)Poboljšanje razmjene informacija u području izvršavanja zakonodavstva s ciljem održavanja sigurnosti u Uniji ne mogu dostatno ostvariti države članice same za sebe zbog prirode međunarodnog kriminala koji nije ograničen granicama Unije. Mogućnost svih država članica i Kneževine Lihtenštajna da imaju uzajaman pristup nacionalnim bazama podataka u pogledu podataka o DNK-u, daktiloskopskih identifikacijskih sustava i podataka iz registra vozila izuzetno je važno za promicanje prekogranične suradnje u području izvršavanja zakonodavstva.

(4)[U skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te su države članice obavijestile da žele sudjelovati u donošenju i primjeni ove Odluke.]

(5)U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)Sporazum bi trebalo potpisati u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju, a priloženu izjavu trebalo bi odobriti.

(7)Sporazum omogućuje privremenu primjenu nekih njegovih odredaba. Te bi odredbe trebalo primjenjivati privremeno sve dok ne budu dovršeni postupci za formalno sklapanje Sporazuma i dok on ne stupi na snagu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti („Sporazum”) odobrava se u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju.

Tekst Sporazuma koji treba potpisati priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Glavno tajništvo Vijeća izdaje, za osobu ili osobe koje odredi pregovarač Sporazuma, punomoć sa svim potrebnim ovlastima za potpisivanje Sporazuma, podložno njegovu sklapanju.

Članak 3.

Izjava priložena ovoj Odluci odobrava se u ime Unije.

Članak 4.

Članak 5. stavci 1. i 2. Sporazuma primjenjuju se privremeno, u skladu s člankom 8. stavkom 3. Sporazuma, od dana njegova potpisivanja do njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
(2)    SL L 210, 6.8.2008., str. 12.
(3)    SL L 322, 9.12.2009., str. 14.
(4)    U praksi, Lihtenštajn nema odvojene baze podataka i koristi se bazama podataka Švicarske.
(5)    SL L 160, 18.6.2011., str. 21.
(6)    SL L 386, 29.12.2006., str. 89.
(7)    Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).
(8)    SL C 202, 7.6.2016., str. 295.
(9)    SL C 326, 26.10.2012., str. 299.
(10)    Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 1.).
(11)    Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008.o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).
(12)    Okvirna odluka Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (SL L 322, 9.12.2009., str. 14.).

Bruxelles, 31.1.2019.

COM(2019) 35 final

PRILOG

Prijedlogu Odluke Vijeća

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti


SPORAZUM

između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

EUROPSKA UNIJA, s jedne strane, i,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN, s druge strane, dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

ŽELEĆI poboljšati policijsku i pravosudnu suradnju među državama članicama Europske unije i Kneževine Lihtenštajna, ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti osobne slobode,

SMATRAJUĆI da se postojećim odnosima među ugovornim strankama, posebno Sporazumom između Europske unije, Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o pridruživanju Kneževine Lihtenštajna provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, dokazuje tijesna suradnja u borbi protiv kriminala,

NAGLAŠAVAJUĆI da je u zajedničkom interesu ugovornih stranaka da se policijska suradnja država članica Europske unije s Kneževinom Lihtenštajn odvija na učinkovit i brz način koji je u skladu s temeljnim načelima nacionalnih pravosudnih sustava te uz poštovanje osobnih prava i načela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisane u Rimu 4. studenoga 1950.,

PREPOZNAJUĆI da se Okvirnom odlukom Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije već utvrđuju pravila prema kojima tijela zadužena za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije i u Kneževini Lihtenštajn mogu učinkovito i brzo razmjenjivati postojeće informacije i obavještajne podatke za potrebe provođenja kriminalističkih istraga ili operacija prikupljanja obavještajnih podataka o kaznenim djelima,

PREPOZNAJUĆI da je brza i učinkovita razmjena točnih informacija bitna za poticanje međunarodne suradnje u tom području. Cilj je uvesti postupke za poticanje brze, učinkovite i jeftine razmjene podataka. Radi zajedničke uporabe tih podataka u tim postupcima trebalo bi odrediti odgovornost pojedinih ugovornih stranaka i uključiti odgovarajuća jamstva u pogledu točnosti i sigurnosti podataka tijekom prijenosa i čuvanja te postupke za bilježenje razmjene podataka i ograničenja uporabe razmijenjenih podataka,

NAGLAŠAVAJUĆI da ovaj Sporazum stoga sadržava odredbe koje su utemeljene na glavnim odredbama Odluke Vijeća 2008/615/PUP i Odluke Vijeća 2008/616/PUP te Priloga toj odluci i Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP te su namijenjene poboljšanju razmjene informacija i prema kojima države članice Europske unije i Kneževina Lihtenštajn jedna drugoj jamče pravo pristupa automatiziranim bazama podataka o analizi DNK, automatiziranim daktiloskopskim identifikacijskim sustavima i podacima iz registra vozila. U slučaju podataka iz nacionalnih baza podataka o analizi DNK i iz automatiziranih daktiloskopskih identifikacijskih sustava, sustav pretrage na osnovi „pronađen rezultat / nije pronađen rezultat” trebao bi omogućiti državi koja traži podatke da u drugoj fazi zatraži posebne osobne podatke od države koja upravlja bazom podataka te da prema potrebi zatraži dodatne informacije putem postupaka za uzajamnu pomoć, uključujući one koji su doneseni na temelju Okvirne odluke Vijeća 2006/960/PUP,

SMATRAJUĆI da bi se tim odredbama znatno ubrzali postojeći postupci kojima se državama članicama i Kneževini Lihtenštajn omogućuje da utvrde raspolaže li neka druga država, i koja, informacijama koje su im potrebne,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će prekogranična usporedba podataka otvoriti nove vidike u borbi protiv kriminala. Informacije dobivene uspoređivanjem podataka omogućit će otvaranje novih istražnih pristupa te će imati ključnu ulogu u pomaganju tijelima zaduženima za izvršavanje zakonodavstva država članica i pravosudnim tijelima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se pravila temelje na umrežavanju nacionalnih baza podataka država,

SMATRAJUĆI da bi pod određenim uvjetima državama trebalo omogućiti dostavljanje osobnih i neosobnih podataka kako bi se poboljšala razmjena podataka radi sprečavanja kaznenih djela i u svrhu održavanja javnog reda i sigurnosti u vezi s važnim događanjima s prekograničnim dimenzijama,

PREPOZNAJUĆI da je osim poboljšavanja razmjene informacija potrebno urediti i druge oblike bliže suradnje među policijskim tijelima, a posebno putem zajedničkih sigurnosnih operacija (npr. zajedničke patrole),

SMATRAJUĆI da se sustavom pretrage na osnovi „pronađen rezultat / nije pronađen rezultat” osigurava struktura za usporedbu anonimnih profila, u okviru koje se dodatni osobni podaci razmjenjuju samo nakon pronalaska rezultata, pri čemu je dostava i zaprimanje takvih podataka uređeno nacionalnim pravom, među ostalim pravilima o pravnoj pomoći. Time se jamči odgovarajući sustav za zaštitu podataka, što znači da je za dostavljanje osobnih podataka drugoj državi potrebna odgovarajuća razina zaštite podataka u državi primateljici,

SMATRAJUĆI da bi Kneževina Lihtenštajn trebala snositi troškove svojih nadležnih tijela povezane s primjenom ovog Sporazuma,

PREPOZNAJUĆI da je akreditacija pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti važan korak prema sigurnijoj i učinkovitijoj razmjeni forenzičkih informacija, Kneževina Lihtenštajn mora se pridržavati određenih odredaba Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP,

SMATRAJUĆI da obrada osobnih podataka koju vrše nadležna tijela Kneževine Lihtenštajna u svrhe sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela na temelju ovog Sporazuma podliježe standardu zaštite osobnih podataka u okviru njezina nacionalnog prava koje je u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP,

NA TEMELJU uzajamnog povjerenja država članica Europske unije i Kneževine Lihtenštajna u pogledu strukture i funkcioniranja njihovih pravosudnih sustava,

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da na temelju Sporazuma između Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna koji se odnosi na suradnju u okviru švicarskog informacijskog sustava daktiloskopskih podataka i profila DNK-a, obje zemlje dijele istu bazu podataka i sustave s obzirom na razmjenu podataka, odnosno DNK i daktiloskopskih podataka,

PREPOZNAJUĆI da se odredbe bilateralnih i multilateralnih sporazuma primjenjuju na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom,

ODLUČILE SU SKLOPITI OVAJ SPORAZUM:

Članak 1.

Predmet i svrha

1.    Podložno odredbama ovog Sporazuma, sadržaj članaka od 1. do 24., članka 25. stavka 1., članaka od 26. do 32. i članka 34. Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, primjenjuje se u bilateralnim odnosima između Kneževine Lihtenštajna i svake od država članica Europske unije.

2.    Podložno odredbama ovog Sporazuma, sadržaj članaka od 1. do 19. i članka 21. Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, te Priloga toj odluci, osim poglavlja 4. točke 1. tog priloga, primjenjuje se u odnosima iz stavka 1.

3.    Izjave država članica sastavljene u skladu s odlukama Vijeća 2008/616/PUP i 2008/615/PUP primjenjuju se i u odnosima država članica s Kneževinom Lihtenštajn.

4.    Podložno odredbama ovog Sporazuma, sadržaj članaka od 1. do 5. i članka 6. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti primjenjuje se u odnosima iz stavka 1.

Članak 2.

Definicije

1.    „Ugovorne stranke” znači Europska unija i Kneževina Lihtenštajn.

2.    „Država članica” znači država članica Europske unije.

3.    „Država” znači država članica ili Kneževina Lihtenštajn.

Članak 3.

Ujednačena primjena i tumačenje

1.    Da bi ugovorne stranke postigle cilj, a to je osiguravanje što je moguće veće ujednačenosti u primjeni i tumačenju odredaba iz članka 1., one stalno prate razvoj sudske prakse Suda Europske unije kao i razvoj sudske prakse nadležnih sudova Kneževine Lihtenštajna u vezi s tim odredbama. U tu svrhu se uspostavlja mehanizam za redovitu uzajamnu razmjenu takve sudske prakse.

2.    Kneževina Lihtenštajn ima pravo podnijeti podnesak ili pisana očitovanja Sudu ako sud države članice na odlučivanje o prethodnim pitanjima uputi Sudu pitanje u vezi s tumačenjem bilo koje odredbe iz članka 1.

Članak 4.

Rješavanje sporova

Svaki spor između Kneževine Lihtenštajna i države članice u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma ili bilo koje odredbe iz članka 1. i izmjenama te odredbe stranka u sporu može iznijeti na sastanku predstavnika vlada država članica Europske unije i Kneževine Lihtenštajna, s ciljem njegova brzog rješavanja.

Članak 5.

Izmjene

1.    Ako je potrebno izmijeniti odredbe iz članka 1., Europska unija što je prije moguće obavješćuje Kneževinu Lihtenštajn i prikuplja sve njezine primjedbe.

2.    Europska unija obavješćuje Kneževinu Lihtenštajn o svakoj izmjeni odredaba iz članka 1. odmah nakon donošenja izmjene.

Kneževina Lihtenštajn neovisno odlučuje hoće li prihvatiti sadržaj izmjene i prenijeti je u svoj unutarnji pravni poredak. Ta se odluka priopćuje Europskoj uniji u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti.

3.    Ako je sadržaj izmjene obvezujući za Kneževinu Lihtenštajn samo nakon ispunjenja ustavnih zahtjeva, Kneževina Lihtenštajn obavješćuje Europsku uniju o tome u trenutku primanja obavijesti. Kneževina Lihtenštajn bez odgode obavješćuje Europsku uniju u pisanom obliku o ispunjenju svih ustavnih zahtjeva. Ako referendum nije potreban, obavijest se upućuje odmah nakon isteka roka za referendum. Ako je referendum potreban, Kneževina Lihtenštajn ima rok za obavijest o odluci od najviše dvije godine od datuma obavijesti Europske unije. Od datuma određenog za stupanje na snagu izmjene za Kneževinu Lihtenštajn i do obavijesti o ispunjavanju ustavnih zahtjeva, Kneževina Lihtenštajn, kad je to moguće, privremeno primjenjuje sadržaj izmjene.

4.    Ako Kneževina Lihtenštajn ne prihvati izmjenu, ovaj se Sporazum suspendira. Saziva se sastanak ugovornih stranaka, kako bi se ispitale sve daljnje mogućnosti za nastavak primjene Sporazuma, uključujući i mogućnost poštovanja ekvivalentnosti zakonodavstava. Suspenzija se prekida čim Kneževina Lihtenštajn obavijesti da prihvaća izmjenu ili ako se ugovorne stranke dogovore ponovno uvesti Sporazum.

5.    Ako se po isteku razdoblja od šest mjeseci odgode ugovorne stranke ne usuglase o ponovnom uvođenju Sporazuma, on se prestaje primjenjivati.

6.    Stavci 4. i 5. ne primjenjuju se na izmjene poglavlja 3., 4. i 5. Odluke Vijeća 2008/615/PUP ili članka 17. Odluke Vijeća 2008/616/PUP, za koje je Kneževina Lihtenštajn obavijestila Europsku uniju da ne prihvaća izmjenu i obrazložila takvu odluku. U tom slučaju i ne dovodeći u pitanje članak 10., sadržaj odgovarajućih odredaba u odnosima između Kneževine Lihtenštajn i država članica primjenjuje se u njihovoj verziji prije izmjene.

Članak 6.

Preispitivanje

Ugovorne stranke suglasne su provesti zajedničko preispitivanje ovog Sporazuma najkasnije pet godina nakon njegova stupanja na snagu. Preispitivanje se posebno odnosi na praktičnu provedbu, tumačenje i razvoj Sporazuma i uključuje pitanja, među ostalim, posljedica razvoja Europske unije u odnosu na predmet ovog Sporazuma.

Članak 7.

Odnos prema ostalim instrumentima

1.    Kneževina Lihtenštajn može i dalje primjenjivati bilateralne ili multilateralne sporazume ili dogovore o prekograničnoj suradnji s državama članicama koji su na snazi na dan sklapanja ovog Sporazuma ako takvi sporazumi ili dogovori nisu nespojivi s ciljevima ovog Sporazuma. Kneževina Lihtenštajn obavješćuje Europsku uniju o svim takvim sporazumima ili dogovorima koji će se nastaviti primjenjivati.

2.    Kneževina Lihtenštajn može sklopiti ili staviti na snagu dodatne bilateralne ili multilateralne sporazume ili dogovore o prekograničnoj suradnji s državama članicama i nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ako se takvim sporazumima ili dogovorima predviđa da se ciljevi ovog Sporazuma prošire ili prodube. Kneževina Lihtenštajn obavješćuje Europsku uniju o svakom takvom sporazumu ili dogovoru u roku od tri mjeseca od njihova potpisivanja ili, u slučaju instrumenata koji su potpisani prije stupanja na snagu ovog Sporazuma, u roku od tri mjeseca od njihova stupanja na snagu.

3.    Sporazumi i dogovori iz stavaka 1. i 2. ne smiju utjecati na odnose s državama članicama koje nisu njihove stranke.

4.    Ovim se Sporazumom ne dovode u pitanje postojeći sporazumi o pravnoj pomoći ili o uzajamnom priznavanju sudskih odluka.

Članak 8.

Obavijesti, izjave i stupanje na snagu

1.    Ugovorne stranke jedna drugu obavješćuju o dovršetku postupaka potrebnih za izražavanje njihove suglasnosti da budu obvezane ovim Sporazumom.

2.    Europska unija može izraziti svoju suglasnost da bude obvezana ovim Sporazumom čak i ako odluke u vezi s obradom osobnih podataka koje se dostavljaju ili su dostavljene na temelju Odluke Vijeća 2008/615/PUP još nisu donesene za sve države članice.

3.    Članak 5. stavci 1. i 2. privremeno se primjenjuju od datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

4.    U odnosu na izmjene koje su donesene nakon potpisivanja ovog Sporazuma, ali prije njegova stupanja na snagu, rok od tri mjeseca iz posljednje rečenice članka 5. stavka 2. počinje teći od dana njegova stupanja na snagu.

5.    Prilikom dostavljanja obavijesti iz stavka 1. ili, ako je tako predviđeno, u svakom trenutku poslije toga, Kneževina Lihtenštajn daje izjave predviđene ovim Sporazumom.

6.    Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon dana posljednje obavijesti na temelju stavka 1.

7.    Osobni podaci koje dostavljaju države članice i Kneževina Lihtenštajn u okviru ovog Sporazuma ne smiju se dostavljati prije no što se odredbe poglavlja 6. Odluke Vijeća 2008/615/PUP prenesu u nacionalno pravo država koje su uključene u takvo dostavljanje.

8.    Kako bi se provjerilo vrijedi li to za Kneževinu Lihtenštajn, provode se ocjenjivački posjet i pokus u skladu s uvjetima i dogovorima prihvatljivima za Kneževinu Lihtenštajn, slični onima koji su sklopljeni s državama članicama na temelju poglavlja 4. Priloga Odluci Vijeća 2008/616/PUP.

Na temelju izvješća o cjelovitoj evaluaciji i poduzimajući iste korake kao i za pokretanje automatizirane razmjene podataka u državama članicama Vijeće utvrđuje datum ili datume od kojih države članice mogu Kneževini Lihtenštajn dostaviti osobne podatke na temelju ovog Sporazuma.

9.    Kneževina Lihtenštajn provodi i primjenjuje odredbe Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća. Kneževina Lihtenštajn obavješćuje Europsku komisiju o tekstu glavnih odredaba koje se donesu u području na koje se odnosi ta direktiva.

10.    Kneževina Lihtenštajn provodi i primjenjuje odredbe Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP iz članka 1. stavka 4. Kneževina Lihtenštajn obavješćuje Europsku komisiju o tekstu glavnih odredaba koje se donesu u području na koje se odnosi ta okvirna odluka Vijeća.

11.    Nadležna tijela Kneževine Lihtenštajna ne smiju primjenjivati odredbe poglavlja 2. Odluke Vijeća 2008/615/PUP prije nego što Kneževina Lihtenštajn prenese i primijeni mjere iz stavaka 9. i 10.

Članak 9.

Pristupanje

Pristupanjem novih država članica Europskoj uniji stvaraju se prava i obveze u okviru ovog Sporazuma između tih novih država članica i Kneževine Lihtenštajna.

Članak 10.

Otkaz

1.    Ugovorne stranke mogu otkazati ovaj Sporazum u svakom trenutku.

2.    Otkaz ovog Sporazuma na temelju stavka 1. stupa na snagu šest mjeseci nakon polaganja obavijesti o otkazu.

Sastavljeno u UMETNUTI na DATUM u dva izvornika na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom,njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom,švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Za Europsku uniju

Za Kneževinu Lihtenštajn

IZJAVA KOJA SE DONOSI PRILIKOM POTPISIVANJA SPORAZUMA

Europska unija i Kneževina Lihtenštajn, ugovorne stranke Sporazuma o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (dalje u tekstu „Sporazum”),

izjavljuju:

Provedbom razmjene podataka o DNK-u, daktiloskopskih podataka i podataka iz registra vozila na temelju Sporazuma bit će potrebno da Kneževina Lihtenštajn uspostavi bilateralne veze za svaku od tih kategorija podataka sa svakom od država članica.

Kako bi se to omogućilo i olakšalo, Kneževini Lihtenštajn dostavljaju se sva dostupna dokumentacija, softverski proizvodi i popisi kontakata. Kneževina Lihtenštajn moći će uspostaviti neformalni partnerski odnos s državama članicama koje su već provele tu razmjenu podataka u cilju razmjene iskustava i dobivanja praktične i tehničke potpore. Podrobnosti takvih partnerskih odnosa dogovaraju se u izravnim kontaktima s državama članicama na koje se to odnosi.

Stručnjaci iz Lihtenštajna mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati predsjedništvo Vijeća, Europsku komisiju ili vodeće stručnjake u tim pitanjima, kako bi dobili informacije, pojašnjenja ili bilo kakvu drugu potporu. Jednako će tako Komisija, kad god tijekom pripreme prijedloga ili priopćenja stupa u kontakt s predstavnicima država članica, iskoristiti priliku da stupi u kontakt i s predstavnicima Kneževine Lihtenštajna.

Stručnjacima iz Lihtenštajna može se uputiti poziv da sudjeluju na sastancima na kojima stručnjaci država članica raspravljaju u okviru Vijeća o tehničkim aspektima koji su izravno povezani s pravilnom primjenom i razvojem sadržaja prethodno navedenih odluka Vijeća.

PRILOG […]