Bruxelles, 23.1.2019.

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

kojom se Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost


OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 395. stavkom 1. Direktive 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu „Direktiva o PDV-u”) Vijeće, djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, može bilo kojoj državi članici odobriti primjenu posebnih mjera odstupanja od odredaba te direktive kako bi se pojednostavnio postupak naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza.

Dopisom evidentiranim u Komisiji 15. svibnja 2018. Poljska je zatražila odobrenje za odstupanje od članka 226. Direktive o PDV-u u odnosu na zahtjev za izdavanje računa u pogledu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i uvođenje mehanizma obveznog razdvojenog plaćanja za isporuke robe i usluga podložnih prijevarama koje općenito obuhvaćaju mehanizam prijenosa porezne obveze i solidarnu odgovornost u Poljskoj. U skladu s člankom 395. stavkom 2. Direktive o PDV-u Komisija je dopisom od 3. rujna 2018. obavijestila druge države članice o zahtjevu Poljske. Dopisom od 4. rujna 2018. Komisija je obavijestila Poljsku da ima sve informacije potrebne za razmatranje tog zahtjeva.

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Kako bi riješila problem prijevara u vezi s PDV-om, Poljska namjerava uvesti obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja PDV-a za određene isporuke robe i usluga podložnih prijevari.

Mehanizam razdvojenog plaćanja alternativni je sustav naplate PDV-a. Prema uobičajenom postupku pri svakoj transakciji obveznik PDV-a naplaćuje oporezivi iznos i PDV (ako je primjenjiv) od svojeg klijenta (ili treće strane). Obveznik PDV-a zatim tu transakciju prijavljuje u svojim redovitim prijavama PDV-a. Ovisno o ishodu prijave PDV-a, porezni obveznik plaća PDV poreznim tijelima ili ga porezna tijela mogu vratiti. Ako je dužan platiti PDV, porezni obveznik ga plaća državi članici na utvrđenoj periodičnoj osnovi (mjesečno, tromjesečno itd.). Uporabom razdvojenog plaćanja uvodi se promjena u tom (uobičajenom) transakcijskom lancu jer je nužno razdvojiti plaćanje dospjelog iznosa PDV-a i dospjelog oporezivog iznosa. Ako je isporučitelj obuhvaćen odredbama o razdvojenom plaćanju, obvezan je uz redovni bankovni račun imati i zaseban blokirani račun za PDV. Potonji se može upotrebljavati samo za primanje PDV-a od klijenata i plaćanje PDV-a svojim dobavljačima. U tom će slučaju kupac dobavljaču platiti oporezivi iznos uobičajenim postupkom na račun redovnog bankovnog računa, a PDV za isporuku će morati platiti na dobavljačev blokirani bankovni račun za PDV.

Poljska navodi da je poduzela brojne mjere za borbu protiv prijevara (npr. uvođenje mehanizma prijenosa porezne obveze i solidarne odgovornosti kupca, uvođenje standardne dokumentacije o reviziji, stroža pravila za upis u registar obveznika PDV-a i odjave poreznih obveznika, povećan broj revizija itd.), no te su mjere i dalje nedovoljne za isključivanje prijevara u vezi s PDV-om i povećavanje prihoda od PDV-a. Nedavna studija o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a 1 ukazuje na jaz PDV-a od 25 % za Poljsku. Poljska smatra da će se primjenom obveznog mehanizma razdvojenog plaćanja ukloniti prijevare u vezi s PDV-om na njihovu začetku. S obzirom na to da je učinak modela razdvojenog plaćanja takav da iznos PDV-a uplaćen na zasebni račun PDV-a može upotrebljavati samo taj porezni obveznik i u ograničene svrhe, to jest za plaćanje PDV-a poreznoj upravi ili za plaćanje PDV-a za račune primljene od dobavljača, time se u većoj mjeri osigurava da će porezna tijela primiti cijeli iznos PDV-a koji bi porezni obveznik trebao prenijeti na državnu riznicu.

Poljska je stoga 1. srpnja 2018. uvela dobrovoljni mehanizam razdvojenog plaćanja. Međutim, Poljska smatra da je u područjima koja su posebno izložena prijevarama u vezi s PDV-om i u kojima su prijevare otkrivene već godinama, korisno proširiti djelovanje i uvesti obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja. Ta područja obuhvaćaju sektore gospodarstva koji obuhvaćaju robu i proizvode poput čelika, metalnog otpada, elektronike, zlata i obojenih metala, goriva i plastičnih masa, općenito obuhvaćenih mehanizmom prijenosa porezne obveze i solidarnom odgovornošću u Poljskoj (Prilog Odluci sadržava popis sektora koji će se obuhvatiti mehanizmom razdvojenog plaćanja).

Model obveznog razdvojenog plaćanja primjenjivat će se na određene isporuke između poreznih obveznika (isporuke među poduzećima) i obuhvaćat će samo elektroničke bankovne transfere. Banka će djelovati kao posrednik za razdvajanje i obavljati aktivnosti u cilju prijenosa iznosa koji je kupac platio u odgovarajuće račune dobavljača, to jest iznos poreza na redoviti račun trgovca i iznos PDV-a na blokirani račun za PDV. Sredstva na blokiranom računu za PDV bit će u vlasništvu poreznog obveznika, ali njegova mogućnost raspolaganja sredstvima bit će u načelu ograničena na plaćanje PDV-a koji treba platiti poreznom tijelu ili plaćanje PDV-a za račune primljene od dobavljača.

Na temelju općih pravila koja se primjenjuju u Poljskoj, u slučaju viška pretporeza u odnosu na izlazni porez koji porezni obveznik u prijavi PDV-a navede kao iznos za povrat PDV-a, takav se povrat obično izvršava u roku od 60 dana na redovni račun poreznog obveznika. Kako bi se ublažili učinci modela razdvojenog plaćanja na novčane tokove trgovaca, Poljska predviđa brži postupak za povrat viška pretporeza. Na zahtjev poreznog obveznika povrat će se isplaćivati u roku od 25 dana. Nadalje, Poljska je u zahtjevu istaknula da će osiguravanje djelotvornih i pravodobno provedenih postupaka za povrat poreza biti prioritetno pitanje.

Stajalište je Poljske da troškovi upravljanja sustavom razdvojenog plaćanja ne bi trebali biti znatni i uglavnom će biti povezani s provedbom sustava, njegovim servisiranjem i vođenjem bankovnih računa. Porezni obveznici neće snositi troškove otvaranja računa za PDV i njegovo vođenje jer će banke osigurati račun za PDV bez naplaćivanja provizija i naknada.

Obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja bit će ujedno primjenjiv na trgovce koji nemaju poslovni nastan u Poljskoj, koji će morati imati bankovni račun vođen u skladu s poljskim zakonom o bankama. U tom je pogledu Poljska potvrdila Komisiji da trgovci bez poslovnog nastana neće snositi nikakve dodatne troškove povezane s obvezom otvaranja bankovnog računa u Poljskoj jer će ti porezni obveznici moći besplatno otvoriti i držati bankovni račun u Poljskoj.

Radi neometanog funkcioniranja obveznog mehanizma razdvojenog plaćanja informacije o primjeni tog mehanizma morat će se prikazati na računu koji izdaje dobavljač. Članak 226. sadržava popis podataka koje račun treba sadržavati. Države članice nemaju diskrecijsko pravo uključiti dodatne podatke koje račun treba sadržavati. S obzirom na činjenicu da je za primjenu mehanizma razdvojenog plaćanja potreban dodatni unos na računu, Poljska je zatražila odstupanje od članka 226. Direktive o PDV-u.

Obveznim mehanizmom razdvojenog plaćanja, kako ga je predvidjela Poljska, uvest će se znatne promjene za porezne obveznike. Međutim, s obzirom na to da se sustav na dobrovoljnoj osnovi već primjenjuje od 1. srpnja 2018., porezni obveznici su imali priliku upoznati se s njime.

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija smatra da obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja za isporuke robe i usluga podložnih prijevari i navedenih u Prilogu, može dovesti do djelotvornih rezultata u borbi protiv poreznih prijevara. Stoga se predlaže da se to odstupanje odobri od 1. ožujka 2019. do 28. veljače 2022.

No imajući u vidu široko područje primjene odstupanja i da je odstupanje novost, važno je osigurati potrebno praćenje u okviru ovog odstupanja, a posebno o učinku mjere na razinu prijevara u vezi s PDV-om i njezinu učinku na porezne obveznike (u pogledu povrata PDV-a, administrativnog opterećenja, troškova za porezne obveznike itd.). Stoga se od Poljske traži da dostavi izvješće o učinku mjere osamnaest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Odstupanje se može odobriti na temelju članka 395. Direktive o PDV-u kako bi se pojednostavio postupak naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza. Poljska je zatražila mjeru odstupanja radi borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza u sektorima u kojima su prijevare u vezi s PDV-om otkrivene već godinama. Odstupanje je u skladu s postojećim odredbama politike.

Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2017/784 2 Italiji je odobreno slično odstupanje za primjenu mehanizma razdvojenog plaćanja. U okviru talijanskog sustava razdvojenog plaćanja PDV se plaća na blokirani račun PDV-a pri poreznim tijelima. Područje primjene talijanskog izuzeća ograničeno je na isporuke javnim tijelima, subjektima koji su pod kontrolom javnih tijela i niz trgovačkih društava koja su uvrštena na burzu. 

Rumunjska je također podnijela zahtjev za primjenu mehanizma razdvojenog plaćanja na isporuke koje obavljaju određeni porezni obveznici. Mehanizam razdvojenog plaćanja u Rumunjskoj izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu njegove proporcionalnosti i usklađenosti s Ugovorom. Komisija se stoga nije složila s rumunjskim zahtjevom za odstupanje 3 .

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Članak 395. Direktive o PDV-u.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

S obzirom na odredbu Direktive o PDV-u na kojoj se prijedlog temelji, ne primjenjuje se načelo supsidijarnosti.

Proporcionalnost

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti zbog sljedećih razloga:

Odluka se odnosi na odobrenje dano državi članici na njezin vlastiti zahtjev i ne predstavlja nikakvu obvezu.

Budući da je odstupanje vremenski ograničeno i ograničeno na određene isporuke, područje primjene usmjereno je na sektore u kojima postoje znatni problemi u pogledu poreznih prijevara. Stoga je posebna mjera proporcionalna cilju koji se želi postići, a to je suzbiti porezne prijevare.

No imajući u vidu široko područje primjene odstupanja i da je odstupanje novost, od Poljske se traži da dostavi izvješće o učinku mjere na razinu prijevara u vezi s PDV-om i njezinu učinku na porezne obveznike (u pogledu povrata PDV-a, administrativnog opterećenja, troškova za porezne obveznike itd.) osamnaest mjeseci nakon stupanja mjere na snagu u Poljskoj.

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: provedbena odluka Vijeća.

U skladu s člankom 395. Direktive o PDV-u odstupanje od zajedničkih pravila o PDV-u moguće je samo uz odobrenje Vijeća koje odlučuje jednoglasno na prijedlog Komisije. Provedbena odluka Vijeća najprikladniji je instrument jer može biti upućena pojedinoj državi članici.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Savjetovanja s dionicima

Ovaj se prijedlog temelji na zahtjevu koji je podnijela Poljska i odnosi se samo na tu državu članicu.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije bilo potrebno obratiti se vanjskim stručnjacima.

Procjena učinka

Prijedlogom provedbene odluke Vijeća Poljskoj se odobrava odstupanje od članka 226. Direktive o PDV-u i uvođenje obveznog mehanizma razdvojenog plaćanja PDV-a za određene isporuke robe i usluga.

Uvođenjem obveze plaćanja PDV-a na blokirani bankovni račun dobavljača za PDV, prijedlogom Provedbene odluke Vijeća nastoji se suzbiti porezna prijevara u obliku neplaćanja PDV-a od strane dobavljača robe i usluga koje podliježu prijevari. S obzirom da se iznos PDV-a uplaćen na zasebni račun PDV-a može upotrebljavati samo u ograničene svrhe, to jest za plaćanje PDV-a poreznoj upravi ili za plaćanje PDV-a za račune primljene od dobavljača, time se u većoj mjeri osigurava da će porezna tijela primiti cijeli iznos PDV-a koji bi porezni obveznik trebao prenijeti na državnu riznicu.

Porezni obveznik ne može raspolagati sredstvima na blokiranom računu za PDV, osim za plaćanje PDV-a poreznom tijelu ili plaćanje PDV-a za račune primljene od dobavljača, čime se utječe na novčani tok trgovaca. Kako bi se ublažio negativni učinak, u slučaju viška pretporeza u odnosu na izlazni porez koji priznaju porezna tijela, Poljska je predvidjela brži postupak povrata viška pretporeza. Na zahtjev poreznog obveznika povrat će se isplaćivati u roku od 25 dana, umjesto 60 dana u okviru uobičajenog postupka. Nadalje, Poljska je u zahtjevu istaknula da će osiguravanje djelotvornih i pravodobno provedenih povrata poreza biti prioritetno pitanje.

Trgovci koji nemaju poslovni nastan u Poljskoj također će biti obuhvaćeni obveznim mehanizmom razdvojenog plaćanja pri isporukama robe ili usluga koje podliježu obveznom razdvojenom plaćanju u Poljskoj. Ti će trgovci morati imati bankovni račun vođen u skladu s poljskim zakonom o bankarstvu. U tom je pogledu Poljska potvrdila Komisiji da trgovci bez poslovnog nastana neće snositi nikakve dodatne troškove povezane s obvezom otvaranja bankovnog računa u Poljskoj jer će ti porezni obveznici moći besplatno otvoriti i držati bankovni račun u Poljskoj.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Mjera neće imati negativan učinak na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

5.OSTALI DIJELOVI

Prijedlog sadržava klauzulu o vremenskom ograničenju valjanosti; utvrđen je automatski rok isteka.

2019/0007 (NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

kojom se Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 4 , a posebno njezin članak 395. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Dopisom evidentiranim u Komisiji 15. svibnja 2018. Poljska je zatražila odobrenje da odstupa od članka 226. Direktive 2006/112/EZ i da zahtijeva uključivanje posebne izjave da se porez na dodanu vrijednost (PDV) mora platiti na blokirani račun dobavljača za PDV-a na računima izdanima u odnosu na isporuke robe i usluga koje su podložne prijevarama i koje su općenito obuhvaćene mehanizmom prijenosa porezne obveze i solidarnom odgovornošću u Poljskoj. Poljska je zatražila odstupanje u razdoblju od tri godine, od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

(2)U skladu s člankom 395. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ Komisija je zahtjev Poljske proslijedila ostalim državama članicama dopisima od 3. rujna 2018. Dopisom od 4. rujna 2018. Komisija je obavijestila Poljsku da ima sve informacije potrebne za razmatranje tog zahtjeva.

(3)Iako je Poljska poduzela brojne mjere za borbu protiv prijevara (npr. uvođenje mehanizma prijenosa porezne obveze i solidarne odgovornosti kupca, uvođenje standardne dokumentacije o reviziji, stroža pravila za upis u registar obveznika PDV-a i odjave poreznih obveznika, povećan broj revizija itd.), Poljska smatra da su te mjere i dalje nedovoljne za isključivanje prijevara u vezi s PDV-om.

(4)Poljska smatra da će se primjenom mehanizma razdvojenog plaćanja ukloniti prijevare u vezi s PDV-om. S obzirom na to da se u okviru modela razdvojenog plaćanja iznos PDV-a uplaćen na zasebni račun PDV-a može upotrebljavati samo u ograničene svrhe, to jest za plaćanje PDV-a poreznoj upravi ili za plaćanje PDV-a za račune primljene od dobavljača, time se u većoj mjeri osigurava da će porezna tijela primiti cijeli iznos PDV-a koji bi porezni obveznik trebao prenijeti na državnu riznicu Poljske.

(5)Poljska je 1. srpnja 2018. uvela dobrovoljni mehanizam razdvojenog plaćanja. Poljska smatra da bi u područjima koja su posebno izložena prijevarama u vezi s PDV-om trebalo uvesti obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja. Ta su područja sektori gospodarstva koji obuhvaćaju robu i proizvode poput čelika, metalnog otpada, elektronike, zlata i obojenih metala, goriva i plastičnih masa, općenito obuhvaćenih mehanizmom prijenosa porezne obveze i solidarnom odgovornošću u Poljskoj.

(6)Model obveznog razdvojenog plaćanja primjenjivat će se na isporuke između poreznih obveznika i isporuke među poduzećima, robe i usluga navedenih u Prilogu i obuhvaćat će samo elektroničke bankovne transfere.

(7)U slučaju viška pretporeza u odnosu na izlazni porez koji porezni obveznik u prijavi PDV-a navede kao iznos za povrat, takav se povrat obično izvršava u roku od 60 dana na redovni račun poreznog obveznika. Međutim, Poljska je izvijestila da će se za transakcije obuhvaćene obveznim modelom razdvojenog plaćanja, na zahtjev poreznog obveznika, povrat izvršavati u roku od 25 dana na blokirani račun PDV-a.

(8)Porezni obveznici neće snositi troškove otvaranja bankovnog računa za PDV i njegovo vođenje jer će račun za PDV biti izuzet od provizija i naknada banke.

(9)Obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja bit će primjenjiv na sve trgovce, uključujući trgovce koji nemaju poslovni nastan u Poljskoj, koji će morati imati bankovni račun vođen u skladu s poljskim zakonom o bankama. U tom je pogledu Poljska potvrdila da trgovci neće snositi nikakve dodatne troškove povezane s obvezom otvaranja bankovnog računa u Poljskoj jer će ti porezni obveznici moći besplatno otvoriti i držati bankovni račun za plaćanja PDV-a u Poljskoj.

(10)Obveznim mehanizmom razdvojenog plaćanja, kako ga je predvidjela Poljska, uvest će se znatne promjene za porezne obveznike. Međutim, s obzirom na to da se sustav na dobrovoljnoj osnovi već primjenjuje od 1. srpnja 2018., porezni obveznici imali su priliku upoznati se s njime.

(11)Komisija smatra da obvezni mehanizam razdvojenog plaćanja za isporuke robe i usluga podložnih prijevari može dovesti do konkretnih rezultata u borbi protiv poreznih prijevara. Odstupanja se obično odobravaju za ograničeno razdoblje. Stoga bi odstupanje koje je zatražila Poljska trebalo odobriti od 1. ožujka 2019. do 28. veljače 2022.

(12)Imajući u vidu široko područje primjene odstupanja i da je odstupanje novost, važno je osigurati potrebno praćenje u okviru ovog odstupanja, a posebno o učinku mjere na razinu prijevara u vezi s PDV-om i na porezne obveznike (u pogledu povrata PDV-a, administrativnog opterećenja, troškova za porezne obveznike itd.). Poljska bi stoga trebala podnijeti izvješće o učinku mjere osamnaest mjeseci nakon stupanja na snagu nacionalne mjere u Poljskoj.

(13)Odstupanje neće negativno utjecati na ukupni iznos prihoda od poreza naplaćenog u fazi konačne potrošnje niti na vlastita sredstva Unije od PDV-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 226. Direktive 2006/112/EZ, Poljskoj se odobrava propisivanje posebnog zahtjeva da se PDV plaća na odvojen i blokiran bankovni račun dobavljača otvoren u Poljskoj u odnosu na isporuke, obavljene između poreznih obveznika, robe i usluga navedenih u Prilogu ovoj Odluci u slučajevima u kojima se plaćanja za isporuke obavljaju pomoću elektroničkih bankovnih transfera.

Članak 2.

Poljska obavješćuje Komisiju o nacionalnim mjerama iz članka 1.

U roku od 18 mjeseci nakon stupanja na snagu mjere iz članka 1. u Poljskoj, Poljska podnosi izvješće Komisiji o ukupnom učinku mjere na razinu prijevara u vezi s PDV-om i na predmetne porezne obveznike.

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2019. do 28. veljače 2022.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Studija i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a: završno izvješće za 2018.
(2)    Provedbena odluka Vijeća (EU) 2017/784 od 25. travnja 2017. kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2015/1401, SL L 118, 6.5.2017., str. 17.
(3)    Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, COM(2018) 666 final
(4)    SL 347, 11.12.2006., str. 1.

Bruxelles, 23.1.2019.

COM(2019) 10 final

PRILOG

Prijedlogu provedbene odluke Vijeća

kojom se Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost


PRILOG: Popis isporuka robe i usluga obuhvaćenih člankom 1.

Članak 1. primjenjuje se na sljedeće isporuke robe i usluga koje su opisane u skladu s poljskom klasifikacijom proizvoda i usluga (PKWiU): 

Stavka

PKWiU

Naziv robe (skupine robe) / naziv usluga (skupine usluga)

1

24.10.12.0

Feroslitine

2

24.10.14.0

Peleti i prah sirovog željeza, zrcalno sirovo željezo ili čelik

3

24.10.31.0

Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm

4

24.10.32.0

Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine < 600 mm

5

24.10.35.0

Toplovaljani plosnati proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm (isključujući proizvode od silicijskog elektročelika)

6

24.10.36.0

Toplovaljani plosnati proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine < 600 mm (isključujući proizvode od silicijskog elektročelika)

7

24.10.41.0

Hladnovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm

8

24.10.43.0

Hladnovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm (isključujući proizvode od silicijskog elektročelika)

9

24.10.51.0

Plosnati valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine >= 600 mm, obloženi, platirani ili prevučeni

10

24.10.52.0

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine >= 600 mm, obloženi, platirani ili prevučeni

11

24.10.61.0

Toplovaljana žica i šipke u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika

12

24.10.62.0

Ostala žica i šipke od čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

13

24.10.65.0

Toplovaljana žica i šipke u nepravilno namotanim kolutima, od ostalog legiranog čelika

14

24.10.66.0

Ostala žica i šipke od ostalog nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

15

24.10.71.0

Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nelegiranog čelika

16

24.10.73.0

Teški profili, toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, od ostalih legiranih čelika

17

24.31.10.0

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

18

24.31.20.0

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

19

24.32.10.0

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

20

24.32.20.0

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

21

24.33.11.0

Otvoreni hladnooblikovani profili od nelegiranog čelika

22

24.33.20.0

Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

23

24.34.11.0

Hladnovučene žice od nelegiranog čelika

24

24.41.10.0

Neobrađeno srebro ili kao poluproizvod ili u prahu

25

ex 24.41.20.0

Zlato u sirovim oblicima ili u obliku poluproizvoda ili praha, osim investicijskog zlata u smislu članka 121. zakona, podložno stavci 27.

26

24.41.30.0

Neobrađena platina ili kao poluproizvod ili u prahu

27

Neovisno o simbolu PKWiU-a

Investicijsko zlato u smislu članka 121. zakona

28

ex 24.41.40.0

Obične kovine ili srebro, prevučeni zlatom, u obliku poluproizvoda – isključivo srebro, platirano zlatom, u obliku poluproizvoda

29

ex 24.41.50.0

Obične kovine platirane srebrom i osnovne kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda – isključivo platirani zlatom ili srebrom, u obliku poluproizvoda

30

24.42.11.0

Aluminij u sirovim oblicima

31

24.43.11.0

Olovo u sirovim oblicima

32

24.43.12.0

Cink u sirovim oblicima

33

24.43.13.0

Kositar u sirovim oblicima

34

24.44.12.0

Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektrolitsko rafiniranje

35

24.44.13.0

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima; Predslitine bakra

36

24.44.21.0

Prah i ljuskice, od bakra

37

24.44.22.0

Šipke i profili od bakra

38

24.44.23.0

Žica od bakra

39

24.45.11.0

Nikal u sirovim oblicima

40

ex 24.45.30.0

Ostale obojene kovine i proizvodi izrađeni od istih; kermeti; pepeo i ostaci koji sadržavaju kovine i spojeve kovina – isključivo otpad i otpaci od neplemenitih kovina

41

ex 26.11.30.0

Elektronički integrirani krugovi – isključivo procesori

42

ex 26.20.11.0

Prijenosni strojevi za obradu podataka, mase <= 10 kg, kao što su prijenosna računala; Ručna računala (kao što su prijenosna računala) i slično – isključivo prijenosna računala poput tableta i prijenosnih računala

43

ex 26.30.22.0

Mobilni telefoni ili druge bežične mreže – samo mobilni telefoni, uključujući pametne telefone

44

ex 26.40.60.0

Konzole za videoigre (kao što se upotrebljavaju s televizijskim uređajem ili zasebnim zaslonom) i ostali uređaji za igre ili igre na sreću s elektroničkim zaslonom – isključujući njihove dijelove i pribor

45

ex 32.12.13.0

Nakit i dijelovi nakita, kao i drugi nakit i dijelovi nakita, od zlata, srebra ili prevučeni plemenitim kovinama – isključivo dijelovi nakita i dijelovi drugog nakita od zlata, srebra i platine, to jest nedovršeni ili nepotpuni nakit i određeni dijelovi nakita obloženi ili platirani plemenitim kovinama

46

38.11.49.0

Olupine, osim brodova i plovećih objekata, za demontiranje

47

38.11.51.0

Stakleni otpad

48

38.11.52.0

Papirni i kartonski otpad

49

38.11.54.0

Ostali gumeni otpad

50

38.11.55.0

Plastični otpad

51

38.11.58.0

Otpad koji sadrži kovine, osim opasnog otpada

52

38.12.26.0

Opasni metalni otpad

53

38.12.27

Otpadne i neispravne električne ćelije i akumulatori; istrošene galvanske ćelije i baterije te električni akumulatori

54

38.32.2

Sekundarne sirovine od metala

55

38.32.31.0

Sekundarne sirovine od stakla

56

38.32.32.0

Sekundarne sirovine od papira i kartona

57

38.32.33.0

Sekundarne sirovine od plastike

58

38.32.34.0

Sekundarne sirovine od gume

59

24.20.11.0

Cijevi, bešavne, koje se koristi za naftovode ili plinovode, od čelika

60

24.20.12.0

Zaštitne, proizvodne i bušeće cijevi, koje se upotrebljavaju u bušenju za dobivanje nafte ili plina, bešavne, od čelika

61

24.20.13.0

Ostale cijevi, kružnoga poprečnog presjeka, od čelika

62

24.20.31.0

Cijevi koje se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera <= 406,4 mm, od čelika

63

24.20.33.0

Ostale cijevi kružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera <= 406,4 mm, od čelika

64

24.20.34.0

Cijevi, nekružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera <= 406,4 mm, od čelika

65

24.20.40.0

Pribor za cijevi, od nelijevanog čelika

66

ex 25.11.23.0

Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, ploče, šipke i slično, od željeza, čelika ili aluminija – samo od čelika

67

ex 25.93.13.0

Tkanina, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične ili bakrene žice; ekspandirane kovine od željeza, čelika ili bakra – samo od čelika

68

 

Motorni benzin, dizelsko gorivo, plinsko gorivo – u smislu odredaba o trošarinama

69

 

Ulje za grijanje i ulje za podmazivanje – u smislu odredaba o trošarinama

70

ex 10.4

Životinjska i biljna ulja i masti – isključivo ulje repice

71

ex 20.59.12.0

Emulzije za senzitiziranje površine za uporabu u fotografiji; kemijski pripravci za uporabu u fotografiji, koji nisu drugdje klasificirani (drugdje nerazvrstani) – isključivo toneri bez glave za pisače strojeva za automatsku obradu podataka.

72

ex 20.59.30.0

Tinta za pisaće strojeve, tinta za pisanje i druge tinte – isključivo patrone s tintom bez glave za pisača strojeva za automatsku obradu podataka.

73

ex 22.21.30.0

Ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i plastične vrpce, neojačane, nelaminirane niti kombinirane s drugim materijalima

74

ex 26.20.21.0

Jedinice za pohranu podataka – isključivo tvrdi diskovi (HDD-ovi)

75

ex 26.20.22.0

Jedinice za pohranu podataka bez pokretnih dijelova – isključivo SSD-ovi

76

ex 26.70.13.0

Digitalne kamere i digitalni kamkorderi – isključivo digitalne kamere

77

ex 28.23.26.0

Dijelovi i pribor za fotokopirne uređaje – isključivo patrone s tintom i glavom za pisače strojeva za automatsku obradu podataka, toneri s glavom za pisače strojeva za automatsku obradu podataka

78

ex 58.29.11.0

Softverski paketi operativnih sustava – isključivo SSD-ovi

79

ex 58.29.29.0

Ostali softverski paketi – isključivo SSD-ovi

80

ex 59.11.23.0

Ostali videozapisi i videozapisi na diskovima, magnetskim vrpcama i sličnim medijima – isključivo SSD-ovi

81

neovisno o simbolu PKWiU-a

Usluge prijenosa emisijskih jedinica stakleničkih plinova navedene u Zakonu od 12. lipnja 2015. o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova (Službeni list iz 2017., stavka 568.)

82

41.00.30.0

Građevinski radovi na stambenim zgradama (radovi na izgradnji novih zgrada, rekonstrukcija ili obnova postojećih zgrada)

83

41.00.40.0

Građevinski radovi na nestambenim zgradama (radovi na izgradnji novih zgrada, rekonstrukcija ili obnova postojećih zgrada)

84

42.11.20.0

Opći građevinski radovi na izgradnji autocesta, cesta, ulica i drugih cesta za vozila i pješake te izgradnja uzletno-sletnih staza

85

42.12.20.0

Opći građevinski radovi na izgradnji željeznica i podzemnih željeznica

86

42.13.20.0

Opći građevinski radovi na izgradnji mostova i tunela

87

42.21.21.0

Opći građevinski radovi na izgradnji cjevovoda

88

42.21.22.0

Opći građevinski radovi na izgradnji distribucijskih mreža, uključujući pomoćne radove

89

42.21.23.0

Građevinski radovi na izgradnji sustava za navodnjavanje (kanalizacije), vodovoda, postrojenja za obradu vode i uređaja za pročišćivanje otpadnih voda te crpnih stanica

90

42.21.24.0

Radovi na bušenju bunara i dovoda vode te postavljanje septičkih jama

91

42.22.21.0

Opći građevinski radovi na izgradnji telekomunikacijskih i eletroenergetskih prijenosnih vodova

92

42.22.22.0

Opći građevinski radovi na izgradnji telekomunikacijskih i eletroenergetskih distribucijskih vodova

93

42.22.23.0

Opći građevinski radovi na izgradnji elektrana

94

42.91.20.0

Opći građevinski radovi koji na izgradnji pristaništa, luka, brana, ustava i sličnih hidrotehničkih objekata

95

42.99.21.0

Opći građevinski radovi na izgradnji objekata za proizvodnju i rudarstvo

96

42.99.22.0

Opći građevinski radovi na izgradnji stadiona i sportskih terena

97

42.99.29.0

Opći građevinski radovi na izgradnji ostalih struktura niskogradnje

98

43.11.10.0

Radovi koji uključuju rušenje zgrada

99

43.12.11.0

Radovi koji uključuju pripremu gradilišta, isključujući zemljane radove

100

43.12.12.0

Zemljani radovi: kopanje, kopanje jaraka i radovi na premještanju zemlje

101

43.13.10.0

Radovi koji uključuju iskapanje i geološko bušenje

102

43.21.10.1

Radovi koji uključuju izvođenje postrojenja za elektroenergetsku sigurnost

103

43.21.10.2

Radovi koji uključuju izvođenje drugih elektroenergetskih postrojenja

104

43.22.11.0

Radovi koji uključuju izvođenje vodoinstalaterskih i drenažnih radova

105

43.22.12.0

Radovi koji uključuju izvođenje sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije

106

43.22.20.0

Radovi koji uključuju izvođenje plinskih instalacija

107

43.29.11.0

Izolacijski radovi

108

43.29.12.0

Postavljanje ograde

109

43.29.19.0

Ostali instalacijski radovi, drugdje nerazvrstani

110

43.31.10.0

Fasadni i štukaturski radovi

111

43.32.10.0

Instalacijski radovi za stolariju

112

43.33.10.0

Radovi koji uključuju postavljanje poda i oblaganje zidova

113

43.33.21.0

Radovi koji uključuju postavljanje podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita i škriljevca

114

43.33.29.0

Ostali radovi koji uključuju postavljanje podova i zidova (uključujući tapete), drugdje nerazvrstani

115

43.34.10.0

Soboslikarski radovi

116

43.34.20.0

Izrada stakla

117

43.39.11.0

Radovi koji uključuju ukrašavanje

118

43.39.19.0

Radovi koji uključuju izvođenje ostalih završnih radova, drugdje nerazvrstani

119

43.91.11.0

Radovi koji uključuju izgradnju krovnih konstrukcija

120

43.91.19.0

Radovi koji uključuju druge radove na krovu

121

43.99.10.0

Radovi koji uključuju ugradnju izolaciju od vlage i vodonepropusnu izolaciju

122

43.99.20.0

Radovi koji uključuju sastavljanje i rastavljanje skele

123

43.99.30.0

Radovi na izgradnji temelja, uključujući zabijanje stupova (pilona)

124

43.99.40.0

Betonski radovi

125

43.99.50.0

Radovi koji uključuju podizanje čeličnih struktura

126

43.99.60.0

Radovi koji uključuju podizanje struktura od opeke i kamena

127

43.99.70.0

Radovi koji uključuju montažu i podizanje montažnih konstrukcija

128

43.99.90.0

Radovi koji uključuju izvođenje ostalih specijaliziranih radova, drugdje nerazvrstani

129

05.10.10.0

Kameni ugljen

130

05.20.10.0

Lignit

131

19.10.10.0

Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

132

19.20.11.0

Briketi i slična kruta goriva od kamenog ugljena

133

19.20.12.0

Briketi i slična kruta goriva od lignita

134

ex 26.70.13.0

Digitalni fotoaparati i digitalne kamere – isključivo digitalne kamere

135

26.40.20.0

Televizijski prijamnici, neovisno jesu li kombinirani s radioprijamnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike

136

26.20.1

Računala i ostali strojevi za automatsku obradu podataka

137

30.91.20.0

Dijelovi i pribor motocikala i prikolica motocikala

138

27.20.2

Električni akumulatori i njihovi dijelovi

139

28.11.41.0

Dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću svjećica, osim dijelova za motore zrakoplova

140

ex 29.31.10.0

Ožičenje kabela za paljenje i druga ožičenja vrsta koje se rabi u vozilima, zrakoplovima ili plovilima – isključivo ožičenja kabela za paljenje i druga ožičenja vrsta koje se rabi u vozilima

141

29.31.21.0

Svjećice za paljenje; magneti za paljenje; dinamo-magneti; magnetski zamašnjaci; razvodnici; svici za paljenje

142

29.31.22.0

Elektropokretači i elektropokretači-generatori dvostruke namjene; ostali generatori i ostala oprema za motore s unutarnjim izgaranjem

143

29.31.23.0

Električna oprema za signalizaciju, vjetrobransko staklo, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje

144

29.31.30.0

Dijelovi ostale električne opreme za motorna vozila

145

29.32.20.0

Sigurnosni pojasevi, zračni jastuci te dijelovi i pribor za karoserije

146

29.32.30.0

Dijelovi i pribor za motorna vozila, drugdje nerazvrstani, osim motocikala

147

45.31.1

Usluge trgovine dijelovima i priborom za motorna vozila, osim za motocikle

148

45.32.1

Usluge specijalizirane trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, osim za motocikle

149

45.32.2

Ostale usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, osim za motocikle

150

ex 45.40.10.0

Usluge veleprodaje motociklima te dijelovima i priborom za motocikle – isključivo prodaja dijelova i pribora za motocikle

151

ex 45.40.20.0

Usluge specijalizirane trgovine na malo motociklima te dijelovima i priborom za motocikle – isključivo prodaja dijelova i pribora za motocikle

152

ex 45.40.30.0

Ostale usluge trgovine na malo motociklima te dijelovima i priborom za motocikle – isključivo maloprodaja dijelova i pribora za motocikle