Bruxelles, 25.9.2019.

COM(2019) 422 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

DVANAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU


o EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)


FINANCIJSKA GODINA 2018.


Sadržaj

1.Proračunski postupak

1.1.Financijski okvir

1.2.Nacrt proračuna (NP) za 2018.

1.3.Donošenje proračuna za 2018.

1.4.Donošenje izmjena proračuna

2.Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza

2.1.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

2.1.2.Tehnička pomoć

2.2.Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje

2.2.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

2.2.2.Tehnička pomoć

3.Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2018.

3.1.Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

3.1.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

3.1.2.Tehnička pomoć

3.2.Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

3.2.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

3.2.2.Tehnička pomoć

3.3.Analiza prijavljenih rashoda po mjerama

3.4.Provedba programâ EPFRR-a

3.4.1.Programsko razdoblje 2007.–2013.

3.4.2.Programsko razdoblje 2014.–2020.

1.    Proračunski postupak

1.1.    Financijski okvir 

Rashodi za ruralni razvoj u 2018. financiraju se su u okviru višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014.–2020.: Taj je financijski okvir predviđen Uredbom Vijeća (EU) br. 1311/2013. Dodjela sredstava za ruralni razvoj i dodjela sredstava za rashode povezane s tržištem i izravna plaćanja nakon godišnje tehničke prilagodbe VFO-a prikazane su u tablici 1.

Tablica 1. – Financijski okvir 2014.–2020.

NASLOV 2.

U milijunima EUR; tekuće cijene

Održivi rast: prirodni resursi

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

od toga:

– ruralni razvoj a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– rashodi povezani s tržištem i izravne potpore a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) nakon neto prijenosa od 351,9 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijsku godinu 2014. (za pojedinosti vidi napomenu f)

b) nakon neto prijenosa od 51,6 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijsku godinu 2015. (za pojedinosti vidi napomenu f)

c) nakon neto prijenosa od 28 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijske godine 2014.–2020. (za pojedinosti vidi napomenu f)

d) nakon neto prijenosa od 4 313,9 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijske godine 2015.–2020. (za pojedinosti vidi napomenu f)

e) nakon reprogramiranja dodijeljenih sredstava za EPFRR za 2014. na temelju primjene članka 19. Uredbe o VFO-u (EU) br. 1311/2013, ukupan iznos od 8 705 milijuna EUR koji je oduzet od obveza za 2014. ravnomjerno je raspoređen na obveze za 2015. i 2016.

f) prijenosi u ruralni razvoj (EPFRR) navedeni u prethodnim bilješkama od a) do d) uključuju sljedeće: 4 milijuna EUR koji se prenose svake godine tijekom razdoblja 2014.–2020. iz sektora pamuka (Grčka) na temelju članka 66. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013; 296,3 milijuna EUR za dobrovoljnu prilagodbu prenesenih za financijsku godinu 2014. (UK) na temelju članka 10.b i članka 10.c stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009; 51,6 milijuna EUR za nepotrošene iznose prenesene svake godine za financijske godine 2014. i 2015. (SE i DE) na temelju članaka 136. i 136.b Uredbe (EZ) br. 73/2009 te 4 313,9 milijuna EUR za smanjenje plaćanja i fleksibilnost između stupova na temelju članka 7. stavka 2. i članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

1.2.    Nacrt proračuna (NP) za 2018.

Komisija je donijela nacrt proračuna (NP) za 2018. te ga je 29. lipnja 2017. predložila proračunskom tijelu.

U nacrt proračuna bilo je uključeno 14 372 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 11 848 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za programsko razdoblje 2014.–2020.

Vijeće je 4. rujna 2017. donijelo stajalište o nacrtu proračuna za 2018., a Europski parlament svoje je stajalište donio 25. listopada 2017. Bilo je potrebno sazvati Odbor za mirenje, koji je postigao sporazum o zajedničkom tekstu u propisanom roku od 21 dana. Vijeće i Europski parlament zasebno su odobrili zajednički tekst 30. studenoga 2017.

1.3.    Donošenje proračuna za 2018.

Proračun za 2018. koji je donesen 30. studenoga 2017. bio je u pogledu EPFRR-a jednak početnom prijedlogu Komisije.

Tablica 2.

Doneseni proračun za 2018.

Proračunska stavka

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

(u EUR)

(u EUR)

2014.–2020.

05.046001 (Programi ruralnog razvoja)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperativna tehnička pomoć)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativna tehnička pomoć)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Donošenje izmjena proračuna

Izmjenom proračuna br. 6 odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tehničku pomoć u okviru EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. smanjena su za 0,7 milijuna EUR.

Tablica 3.

Proračun za 2018. nakon izmjena

Proračunska stavka

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

(u EUR)

(u EUR)

2014.–2020.

05.046001 (Programi ruralnog razvoja)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperativna tehnička pomoć)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativna tehnička pomoć)

20 070 000

21 037 093

2.    Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.    Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza

2.1.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za programe ruralnog razvoja EPFRR-a, izglasani proračun za 2018. iznosio je 14 347 milijuna EUR i cijeli taj iznos odnosi se na programe za 2014.–2020.

Tablica 4.

Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u 2018. – EPFRR

Proračunska stavka

05.046001

(u EUR)

Odobrena sredstva na početku 2018.

14 346 899 509

Odobrena sredstva raspoloživa 2018.

14 346 899 509

Odobrena sredstva iskorištena 2018.

14 346 899 509

2.1.2.    Tehnička pomoć

Člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 predviđeno je da EPFRR na inicijativu Komisije može iskoristiti do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje mjera tehničke pomoći. U proračunu za 2018. početni raspoloživi iznos za tu svrhu bio je 4,7 milijuna EUR za neoperativnu tehničku pomoć i 20,8 milijuna EUR za operativnu tehničku pomoć. Potonji je izmjenom proračuna br. 6 smanjen za 0,7 milijuna EUR.

2.2.    Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje

2.2.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Odobrena sredstva za plaćanje izglasanog proračuna za 2018. za programe ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. iznosila su 11 822 milijuna EUR. Osim toga, raspoloživi namjenski prihodi preneseni iz prethodne godine iznosili su 18,1 milijuna EUR, a raspoloživi namjenski prihodi prikupljeni tijekom godine iznosili su 12,4 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje povećana su (a) prijenosom 4 milijuna EUR iz linije za tehničku pomoć, (b) prijenosom 150 milijuna EUR u okviru globalnog prijenosa i (c) prijenosom 64 milijuna EUR u okviru prijenosa na kraju godine. Osim toga, izvršen je prijenos namjenskih prihoda iz EPFRR-a za razdoblje 2007.–2013. u iznosu od 119,0 milijuna EUR kako bi se u cijelosti pokrili prijavljeni rashodi država članica iz trećeg tromjesečja 2018. Uzimajući u obzir sve prijenose, ukupni iznos raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanje u 2018. iznosio je 12 189,5 milijuna EUR. Ukupno su iskorištena odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 12 173,5 milijuna EUR, a namjenski prihodi u iznosu od 12,4 milijun EUR automatski su preneseni iz 2018. u 2019.Tablica 5.

Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje 2018.

(u EUR)

 

EPFRR (2014.–2020.)

Proračunska stavka – 05.046001

Odobrena sredstva na početku 2018.

11 822 000 000

Prijenos iz linije za tehničku pomoć EPFRR-a za 2014.–2020.

4 000 000

Globalni prijenos

150 000 000

Prijenos na kraju godine

64 000 000

Namjenski prihodi preneseni iz 2017.

18 098 156

Namjenski prihodi prikupljeni 2018.

12 400 084

Prijenos namjenskih prihoda iz EPFRR-a 2007.–2013.

119 046 270

Odobrena sredstva raspoloživa 2018.

12 189 544 509

Odobrena sredstva iskorištena 2018.

12 173 540 691

2.2.2.    Tehnička pomoć

Kad je riječ o tehničkoj pomoći u okviru EPFRR-a, ukupna odobrena sredstva za plaćanje u proračunu za 2018. iznosila su 25,7 milijuna EUR. U liniju za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. preneseno je 4,0 milijuna EUR kako bi se u potpunosti pokrili prijavljeni rashodi država članica iz trećeg tromjesečja 2018. Završna odobrena sredstva za plaćanje iznosila su 21,7 milijuna EUR.

3.    Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2018.

3.1.    Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

3.1.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a    

Preuzeta je obveza za ukupni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza raspoloživih u proračunu za 2018. za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. (14 346,9 milijuna EUR).

U tablici 6. prikazana su, po državama članicama, sredstva dodijeljena na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/71 te iznosi za koje je preuzeta obveza 2018.Tablica 6.

Uredba (EU) br. 1305/2013 (kako je izmijenjena) u odnosu na iznose za koje je preuzeta obveza do kraja 2018.

Proračunska stavka: 05.046001

(u EUR)

Država članica

Uredba (EU) br. 1305/2013

Iznosi za koje je preuzeta obveza 2018.

Dodijeljena sredstva u 2018.

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Ukupno

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Tehnička pomoć

Za programsko razdoblje 2014.–2020. odobrena sredstva za preuzimanje obveza za operativnu tehničku pomoć u proračunu za 2018. iznosila su 20,8 milijuna EUR. Linija je izmjenom proračuna br. 6 smanjena za 0,7 milijuna EUR. U tablici 7. prikazana je potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza raspoloživih za tehničku pomoć u 2018. Najvažniji dio odnosi se na Europsku mrežu za ruralni razvoj i Platformu za tehničko savjetovanje u pogledu financijskih instrumenata.

Tablica 7.

Tehnička pomoć – izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Proračunska stavka: 05.046002

(u EUR)

Opis

Iznos za koji je preuzeta obveza

Europska mreža za ruralni razvoj

4 629 652

Platforma za tehničko savjetovanje u pogledu financijskih instrumenata

4 523 225

Informacijska tehnologija*

2 979 178

Europsko partnerstvo za inovacije

2 730 006

Korporativna komunikacija

2 140 000

Europska evaluacijska mreža

1 900 113

Baza podataka o ekološkoj poljoprivredi

432 796

Revizija i kontrole

249 774

Zaštita LOGO

50 000

Ukupno

19 634 744

* Uključujući urede za širokopojasne usluge (Broadband Competence Offices – BCO)

3.2.    Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

3.2.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Za programsko razdoblje 2014.–2020. izvršena su odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 12 173,5 milijuna EUR, od raspoloživih 12 189,5 milijuna EUR. U tablici 8. prikazana je raščlamba plaćanja izvršenih 2018. po razdobljima prijave:


Tablica 8.

Plaćanja u 2018. za programe ruralnog razvoja EPFRR-a (u milijunima EUR)

2007.–2013.

2014.–2020.

 

 

 

Pretfinanciranje 2014.–2020.

19,5

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na razdoblje prije četvrtog tromjesečja 2017.

6,3

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na četvrto tromjesečje 2017.

4 460,8

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na prvo tromjesečje 2018.

2 616,1

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na drugo tromjesečje 2018.

2 402,3

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na treće tromjesečje 2018.

2 668,6

Završna ili pozitivna plaćanja 2007.–2013.

271,9

Ukupno 2018.

271,9

12 173,5

Mjesečna potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje tijekom godine (od siječnja do prosinca 2018.) prikazana je na grafikonu u nastavku.

Grafikon 1.U tablicama 9.a i 9.b prikazana je raščlamba iznosâ koje je Komisija isplatila u proračunskoj godini 2018. po državama članicama i po razdobljima prijave.

Tablica 9.a EPFRR 2007.–2013.

Stvarno izvršena plaćanja u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

EPFRR 2007.–2013. – Proračunska stavka 05.040501 (u EUR)

Država članica

Pozitivna plaćanja, uglavnom nakon presuda Suda Europske unije

Završetak

Ukupno

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Ukupno

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tablica 9.b: EPFRR 2014.–2020.

Stvarno izvršena plaćanja u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

EPFRR 2014.–2020. – Proračunska stavka 05.046001

(u EUR)

Država članica

Pret-

financiranje

Prije četvrtog tromjesečja 

2017.

Četvrto tromjesečje 2017.

Prvo tromjesečje 2018.

Drugo tromjesečje 2018.

Treće tromjesečje 2018.

Ukupno

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Ukupno

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691U tablici 10. za svaku državu članicu uspoređena su plaćanja EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. izvršena u 2018. s plaćanjima izvršenima u 2017. Općenito, plaćanja su se povećala za 10 % u odnosu na 2017. (12,2 milijarde EUR u odnosu na 11,1 milijardu EUR).

Tablica 10.

Plaćanja državama članicama – usporedba 2018. i 2017. – EPFRR 2014.–2020.

(u EUR)

Država članica

2017.

2018.

Razlika između 2018. i 2017.

Međuplaćanja

Pret-financiranje

Ukupno

Međuplaćanja

Pret-financiranje

Ukupno

(u EUR)

(u %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

–10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

–18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

–1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

–43 279

–0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

–13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

–4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

–26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Ukupno

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Tehnička pomoć 

Za programsko razdoblje 2014.–2020. odobrena sredstva za plaćanje za operativnu tehničku pomoć iznosila su 21,0 milijuna EUR. Dio tih odobrenih sredstava (4,0 milijuna EUR) prenesen je za pokrivanje potreba za plaćanje povezanih s programima ruralnog razvoja u okviru EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020.

U tablici 11. u nastavku prikazana su plaćanja grupirana prema glavnim aktivnostima. Najvažniji dio povezan je s Europskom mrežom za ruralni razvoj.

Tablica 11.

 

Tehnička pomoć – izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Proračunska stavka: 05.046002

(u EUR)

Opis

Isplaćeni iznos

Europska mreža za ruralni razvoj

3 914 519

Informacijska tehnologija*

2 822 364

Europsko partnerstvo za inovacije

2 468 602

Platforma za tehničko savjetovanje u pogledu financijskih instrumenata

1 800 000

Europska evaluacijska mreža

1 589 121

Revizija i kontrole

410 785

Baza podataka o ekološkoj poljoprivredi

135 317

Zaštita LOGO

40 000

Ukupno

13 180 708

    * uključujući urede za širokopojasne usluge

3.3.    Analiza prijavljenih rashoda po mjerama

U tablici 12. prikazani su zahtjevi za plaćanje koje su države članice prijavile po mjeri za ruralni razvoj 2018. (od četvrtog tromjesečja 2017. do trećeg tromjesečja 2018.), kumulativni prijavljeni rashodi od početka programskog razdoblja te financijski plan programâ EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020.

Rashodi za EPFRR za razdoblje 2014.–2020. u 2018. uglavnom su se odnosili na mjeru 13 (Plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima), mjeru 04 (Ulaganja u fizičku imovinu) i mjeru 10 (Poljoprivreda, okoliš i klima).Tablica 12.

Prijavljeni rashodi EPFRR-a za 2018. (od četvrtog tromjesečja 2017. do trećeg tromjesečja 2018.) i ukupni kumulativni rashodi (od četvrtog tromjesečja 2014. do trećeg tromjesečja 2018.)

u usporedbi s financijskim planovima – EPFRR 2014.–2020.

 

Prijavljeni rashodi za 2018. (od četvrtog tromjesečja 2017. do trećeg tromjesečja 2018.)

Kumulativni prijavljeni rashodi (od četvrtog tromjesečja 2014. do trećeg tromjesečja 2018.)

Financijski planovi 2014.–2020.

Mjera EPFRR-a

(u milijunima EUR)

(%)

(u milijunima EUR)

(%)

(u milijunima EUR)

(%)

Mjera 01

Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Mjera 02

Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Mjera 03

Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Mjera 04

Ulaganja u fizičku imovinu

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Mjera 05

Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Mjera 06

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Mjera 07

Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Mjera 08

Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Mjera 09

Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Mjera 10

Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Mjera 11

Ekološki uzgoj

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Mjera 12

Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000. i Okvirnom direktivom o vodama

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Mjera 13

Plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Mjera 14

Dobrobit životinja

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Mjera 15

Šumarsko-okolišne i klimatske službe i očuvanje šuma

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Mjera 16

Suradnja

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Mjera 17

Upravljanje rizicima

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Mjera 18

Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

–0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Mjera 19

Potpore za lokalni razvoj u okviru LEADER-a (lokalni razvoj kojim upravlja lokalna zajednica)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Mjera 20

Tehnička pomoć državama članicama

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Mjera 113

Prijevremeno umirovljenje

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Mjera 131

Ispunjivanje normi zasnovanih na zakonodavstvu Zajednice

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Mjera 341

Stjecanje vještina, animiranje i provedba

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Ukupni zbroj

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Države članice prijavljuju svoje rashode na tromjesečnoj osnovi. Međutim, za godinu n prijave za 4. tromjesečje podnose se u siječnju godine n + 1. Slijedom toga odgovarajuće nadoknade koje Komisija isplaćuje državama članicama u godini n obuhvaćaju razdoblje od 4. tromjesečja godine n–1 do 3. tromjesečja godine n.3.4.    Provedba programâ EPFRR-a

3.4.1.    Programsko razdoblje 2007.–2013.

U grafikonu 2. prikazana je stopa apsorpcije programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2007.–2013. po državama članicama: plaćanja od početka programskog razdoblja do 31. prosinca 2018., uključujući završna plaćanja za programe koji su do tog datuma već završeni, u usporedbi s ukupnim dodijeljenim sredstvima za razdoblje 2007.–2013.

Do kraja 2018. opozvana su sredstva u iznosu od 1 974 milijuna EUR.

3.4.2.    Programsko razdoblje 2014.–2020.

Na grafikonu 3. prikazana je stopa apsorpcije programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. po državama članicama: plaćanja s početka programskog razdoblja, uključujući plaćanja za četvrto tromjesečje 2018. koja se nadoknađuju u financijskoj godini 2019., u usporedbi s ukupnim dodijeljenim sredstvima za razdoblje 2014.–2020.