5.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 438/8


Komunikacija Komisije objavljena u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 u predmetu AT.39398 – Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Uvod

(1)

U skladu s člankom 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora (1) Komisija može, u predmetima u kojima namjerava donijeti odluku s ciljem otklanjanja povrede odredaba Ugovora, a poduzetnici koji su uključeni u povredu ponude obveze kojima se obvezuju otkloniti zabrinutosti iz preliminarne ocjene koju im je dostavila Komisija, donijeti odluku kojom ponuđene obveze postaje obvezujuće za te poduzetnike. Takva se odluka može donijeti za određeno vremensko razdoblje i u njoj se zaključuje da više nema osnove za vođenje postupka od strane Komisije. U skladu s člankom 27. stavkom 4. iste uredbe Komisija objavljuje kratak sadržaj predmeta i osnovni sadržaj obveza. Zainteresirane strane mogu dostaviti svoje primjedbe u roku koji odredi Komisija.

2.   Sažetak predmeta

(2)

Komisija je 3. kolovoza 2017. donijela dodatnu obavijest o utvrđenim činjenicama protiv poduzetnika Visa Inc. i Visa International Services Association. Tom su dodatnom obavijesti o utvrđenim činjenicama dopunjene obavijest o utvrđenim činjenicama od 23. travnja 2013. i obavijest o utvrđenim činjenicama od 3. travnja 2009., upućene poduzetnicima Visa Inc., Visa International Service Association i Visa Europe Limited (2) (zajedno „Visa”).

(3)

U dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama navodi se preliminarno stajalište Komisije da su Visa Inc. i Visa International Services Association prekršili članak 101. UFEU-a i članak 53. Sporazuma o EGP-u utvrđivanjem pravila o višestranim međubankovnim naknadama za međuregionalne transakcije koje se izvršavaju na prodajnim mjestima u EGP-u potrošačkim debitnim i kreditnim karticama koje izdaje izdavatelj (banka imatelja kartice) sa sjedištem izvan EGP-a. To uključuje transakcije uz fizičku prisutnost kartice (odnosno nazočnost imatelja kartice, npr. u trgovini) i transakcije na daljinu (odnosno one u kojima nije nazočan imatelj kartice, npr. ako se broj kartice i podaci za provjeru autentičnosti prenose putem interneta, pošte ili telefona).

(4)

Dodatna obavijest o utvrđenim činjenicama utvrđuje da je, sukladno Visa pravilima, Visa prihvatitelj (banka trgovca) obvezan platiti međuregionalne višestrane međubankovne naknade izdavatelju (banci imatelja kartice) za svaku međuregionalnu transakciju na prodajnom mjestu u EGP-u i također da regionalne višestrane međubankovne naknade poduzetnika Visa predstavljaju odluke udruženja poduzetnika u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a/članka 53. stavka 1. Sporazuma o EGP-u.

(5)

Kao što stoji u dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama, kad imatelj kartice upotrijebi platnu karticu za kupnju robe ili usluga od trgovca, trgovac plaća naknadu prihvatitelju. Prihvatitelj zadržava dio te naknade (marža prihvatitelja), dio pripada izdavatelju (višestrana međubankovna naknada), a dio pripada upravitelju sustava (u ovom slučaju Visa). Nadalje, u dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama stoji da je veliki dio naknade koja se zaračunava trgovcima određen višestranim međubankovnim naknadama. Međutim, Komisija je u svojim prošlim slučajevima prihvatila višestrane međubankovne naknade koje su u skladu s tzv. testom neutralnosti trgovca („MIT”) (3). Prema tom testu međubankovna naknada ne bi trebala u prosjeku premašivati transakcijske koristi koje trgovci imaju od prihvaćanja platnih kartica. Takvom višestranom međubankovnom naknadom osigurava se da je trgovcima u prosjeku svejedno hoće li se plaćanje obaviti karticom ili drugim sredstvima plaćanja, čime se stvaraju ravnopravni uvjeti za tržišno natjecanje među različitim instrumentima plaćanja.

3.   Osnovni sadržaj ponuđenih obveza

(6)

Poduzetnici Visa Inc i Visa International Services Association, stranke koje su predmet postupka, ne slažu se s preliminarnom ocjenom Komisije. Unatoč tomu ponudili su preuzeti obveze na temelju članka 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 kako bi otklonili zabrinutost Komisije u pogledu tržišnog natjecanja. Obveze su ukratko opisane u nastavku i u cijelosti objavljene na engleskom jeziku na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Visa se obvezuje da će šest mjeseci nakon datuma na koji zaprimi službeno priopćenje odluke Komisije na temelju članka 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 uvesti sljedeće gornje granice:

(a)

0,2 % za međuregionalnu višestranu međubankovnu naknadu za međuregionalne transakcije izvršene debitnim karticama uz fizičku prisutnost kartice

(b)

0,3 % za međuregionalnu višestranu međubankovnu naknadu za međuregionalne transakcije izvršene kreditnim karticama uz fizičku prisutnost kartice

(c)

1,15 % za međuregionalnu višestranu međubankovnu naknadu za međuregionalne transakcije izvršene debitnim karticama na daljinu

(d)

1,50 % za međuregionalnu višestranu međubankovnu naknadu za međuregionalne transakcije izvršene kreditnim karticama na daljinu.

(8)

Te obveze ostat će na snazi u razdoblju od pet godina i šest mjeseci od priopćavanja odluke o obvezama poduzetniku Visa.

(9)

Najkasnije u roku od 12 radnih dana od obavijesti o odluci o obvezama Visa će obavijestiti svakog prihvatitelja međuregionalnih transakcija koje se izvršavaju karticama Visa i zatražiti od svakoga od njih da odmah obavijesti svoje klijente trgovce o sljedećem: i. da su donesene navedene obveze i ii. da će se ograničiti međuregionalne višestrane međubankovne naknade za sve buduće međuregionalne transakcije koje se izvrše potrošačkim debitnim i kreditnim karticama za vrijeme trajanja preuzetih obveza. Također, najkasnije u roku od 12 radnih dana od obavijesti o odluci o obvezama, Visa će objaviti na jasno uočljiv i lako pristupačan način na VISA Europa web-mjestu sve međuregionalne debitne i kreditne višestrane međubankovne naknade koje su primjenjive na međuregionalne transakcije izvršene kreditnim ili debitnim karticama uz fizičku prisutnost kartice ili na daljinu.

(10)

Visa navedene obveze neće izbjeći ni pokušati izbjeći, izravno ili neizravno, bilo kakvim djelovanjem ili propustom. Konkretno, od obavijesti o odluci o preuzimanju obveza Visa će se posebno uzdržati od svih praksi koje imaju istovjetan cilj ili učinak kao međuregionalne višestrane međubankovne naknade. To uključuje posebno, ali ne isključivo, provođenje programa ili novih pravila kojima Visa naknade povezane sa sustavom ili druge naknade koje se naplaćuju prihvatiteljima u EGP-u prenosi na izdavatelje izvan EGP-a.

(11)

Podložno obvezi neizbjegavanja obveza poduzetnik Visa može donijeti odgovarajuće mjere za zaštitu potrošača kojima je cilj osigurati da učinci promjena njegovih međuregionalnih višestranih međubankovnih naknada ne utječu negativno na potrošače, posebno u pogledu pitanja kao što su prijevara, konverzija valuta, povrati i naknade.

(12)

Visa će imenovati povjerenika za nadzor koji će pratiti poštuje li Visa preuzete obveze. Komisija ima pravo odobriti ili odbiti predložena povjerenika prije njegova imenovanja.

(13)

Tekuća protumonopolska istraga (prethodna točka 2.) ostat će otvorena u pogledu poduzetnika Visa do daljnje procjene Komisije, što može uključivati primjedbe koje se dostave kao odgovor na ovu Obavijest.

4.   Poziv na podnošenje primjedbi

(14)

Podložno ispitivanju tržišta Komisija namjerava donijeti odluku u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003 kojom će se preuzimanje obveza, koje su prethodno navedene u sažetom obliku i objavljene na internetu na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje, proglasiti obvezujućim.

(15)

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1/2003 Komisija poziva zainteresirane treće strane da dostave svoje primjedbe o predloženim obvezama. Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije mjesec dana od datuma ove objave. Zainteresirane treće strane mole se i da dostave svoje primjedbe u verziji koja nije povjerljiva, iz koje sve informacije koje smatraju poslovnom tajnom i ostale povjerljive informacije moraju izbrisati i zamijeniti, ovisno o slučaju, sažetkom koji nije povjerljiv ili riječima „poslovna tajna” ili „povjerljivo”.

(16)

Odgovori i primjedbe trebali bi po mogućnosti biti obrazloženi i sadržavati relevantne činjenice. Komisija vas poziva da, ako u bilo kojem dijelu predloženih obveza uočite problem, predložite moguće rješenje.

(17)

Očitovanja se mogu poslati Komisiji pod referentnim brojem AT.39398 – Visa MIF e-poštom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksom +32 22950128 ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1. S učinkom od 1. prosinca 2009. članak 81. i članak 82. Ugovora o EZ-u postali su članak 101. odnosno članak 102. UFEU-a. Navedena dva skupa odredaba u načelu su identična. Za potrebe ove obavijesti upućivanja na članke 101. i 102. UFEU-a treba, kada je to primjenjivo, tumačiti kao upućivanja na članke 81. i 82. Ugovora o EZ-u.

(2)  Spajanje poduzetnika Visa Inc. i Visa Europe provedeno je 3. lipnja 2016., odnosno poduzetnik Visa Inc. stekao je kontrolu nad poduzetnikom Visa Europe. Time je Visa Europe prestao biti zaseban poduzetnik. Stoga se svako upućivanje na poduzetnika Visa Europe u cijelom tekstu treba smatrati upućivanjem na razdoblje prije 3. lipnja 2016.

(3)  Za informacije o testu neutralnosti trgovca vidjeti sažetak Komisijinog 2015 Pregleda troškova obrade gotovinskih i kartičnih plaćanja, stranica 3, dostupno na http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.