24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/10


Sažetak Odluke Komisije

od 24. srpnja 2018.

u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

(Predmet AT.40181 – Philips (vertikalna ograničenja))

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 4797 final)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2018/C 340/07)

Komisija je 24. srpnja 2018. donijela odluku povezanu s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. U skladu s odredbama članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 (1) Komisija u ovom sažetku objavljuje imena stranaka i glavni sadržaj odluke, uključujući sve izrečene kazne, uzimajući u obzir zakoniti interes poduzetnika da štite svoje poslovne tajne.

1.   UVOD

(1)

Odluka je upućena poduzetnicima Koninklijke Philips N.V. i Philips France S.A.S. (zajedno „Philips”). Koninklijke Philips N.V. tehnološko je društvo sa sjedištem u Nizozemskoj. Tijekom razdoblja povrede poduzetnik Philips France S.A.S. bio je društvo kćer u potpunom vlasništvu poduzetnika Koninklijke Philips N.V.

(2)

Odluka se odnosi na jedinstvenu i trajnu povredu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”). Poduzetnik Philips France S.A.S. prekršio je članak 101. UFEU-a djelovanjima povezanima s proizvodima koje je prodavala njegova poslovna organizacija Consumer Lifestyle u cilju ograničavanja mogućnosti prodavača na malo u Francuskoj da neovisno određuju svoje preprodajne cijene.

2.   OPIS PREDMETA

2.1.   Postupak

(3)

Slučaju protiv poduzetnika Philips pokrenut je 3. prosinca 2013. nenajavljenim inspekcijama u prostorima poduzetnika Philips u Nizozemskoj i poduzetnika Philips S.p.A u Italiji na temelju sumnje u održavanje preprodajnih cijena proizvoda organizacije Consumer Lifestyle u vlasništvu poduzetnika Philips. Philips je nakon toga izrazio interes za suradnju s Komisijom i podnio dodatne dokaze u pogledu predmetnog ponašanja.

(4)

Komisija je 10. ožujka 2015. provela nenajavljenu inspekciju u prostorima internetskog trgovca na malo u Francuskoj koji je među ostalim prodavao proizvode poduzetnika Philips.

(5)

Komisija je 2. veljače 2017. pokrenula postupak u cilju donošenja odluke u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(6)

Philips je nakon toga podnio službenu ponudu za suradnju u cilju donošenja odluke u skladu s člankom 7. i člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(7)

Dana 7. lipnja 2018. Komisija je donijela obavijest o utvrđenim činjenicama upućenu poduzetniku Philips. Philips je 15. lipnja 2018. dostavio svoj odgovoru na obavijest o utvrđenim činjenicama.

(8)

Savjetodavni odbor za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja izdao je 10. srpnja 2018. pozitivno mišljenje.

(9)

Komisija je donijela Odluku 24. srpnja 2018.

2.2.   Adresati i trajanje

(10)

Sljedeći je poduzetnik tijekom razdoblja navedenog u nastavku prekršio članak 101. UFEU-a sudjelujući u narušavanju tržišnog natjecanja:

Poduzetnik

Trajanje

Philips France S.A.S.

21. studenoga 2011. — 20. studenoga 2013.

2.3.   Sažetak povrede

(11)

Predmetna organizacija za lokalnu prodaju jest Consumer Lifestyle u vlasništvu poduzetnika Phillips u Francuskoj, kojom je tijekom razdoblja povrede upravljao Philips France S.A.S.

(12)

Zaposlenici i više rukovodstvo organizacije Consumer Lifestyle u vlasništvu poduzetnika Phillips u Francuskoj redovito su pratili preprodajne cijene trgovaca na malo te bi redovito tražili i dobivali suglasnost trgovaca na malo za povećanje tih cijena. To je postignuto komercijalnim pritiskom na trgovce na malo s najnižim cijenama i, u nekim slučajevima, protumjerama protiv trgovaca na malo koji su odbijali suradnju.

(13)

Intervencije su pokrenute i nakon pritužbi trgovaca na malo u pogledu preprodajnih cijena njihovih konkurenata.

(14)

Pozornim praćenjem preprodajnih cijena svojih trgovaca na malo i intervencijom u cilju povećanja cijena trgovaca na malo s najnižim cijenama, organizacija Consumer Lifestyle u vlasništvu poduzetnika Phillips u Francuskoj pokušavala je izbjeći ili usporiti „eroziju” cijena na internetu u cijeloj svojoj (internetskoj) maloprodajnoj mreži.

2.4.   Pravni lijekovi

(15)

U Odluci se primjenjuju Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006 (2).

2.4.1.   Osnovni iznos novčane kazne

(16)

Pri određivanju novčanih kazni Komisija je u obzir uzela vrijednosti prihoda od prodaje tijekom 2012., posljednje pune poslovne godine sudjelovanja poduzetnika Philips France S.A.S. u povredi. Organizacija Consumer Lifestyle počinila je povredu.

(17)

Komisija je uzela u obzir činjenicu da održavanje preprodajnih cijena po samoj svojoj naravi ograničava tržišno natjecanje u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a i da su vertikalni sporazumi i usklađena djelovanja poput održavanja preprodajnih cijena po svojoj prirodi često manje štetni za tržišno natjecanje od horizontalnih sporazuma. Uzimajući u obzir te čimbenike i s obzirom na posebne okolnosti slučaja, udio vrijednosti prihoda od prodaje utvrđen je na 7 %.

(18)

Komisija je u obzir uzela trajanje jedinstvene i trajne povrede, kako je prethodno navedeno.

2.4.2.   Prilagodbe osnovnog iznosa

(19)

U ovom predmetu nema otegotnih ni olakotnih okolnosti.

2.4.3.   Primjena ograničenja od 10 % prometa

(20)

Izračunana novčana kazna ne premašuje 10 % ukupnih globalnih prihoda poduzetnika Philips.

2.4.4.   Smanjenje novčane kazne s obzirom na suradnju

(21)

S obzirom na činjenicu da je poduzetnik Philips stvarno surađivao s Komisijom u opsegu koji premašuje njegovu zakonsku obvezu suradnje, Komisija je zaključila da bi izrečena novčana kazna trebala biti smanjena za 40 % iznosa kazne koja bi mu u protivnome bila izrečena u skladu s točkom 37. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni.

3.   ZAKLJUČAK

(22)

S obzirom na prethodno navedeno, konačni iznos novčane kazne izrečene poduzetniku Philips u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003 za jedinstvenu i trajnu povredu iznosi 29 828 000 EUR.

(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1.

(2)  SL C 210, 1.9.2006., str. 2.