13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 284/9


Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka koji se odnosi na uvoz smjesa ureje i amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država

(2018/C 284/08)

Europska komisija („Komisija”) primila je zahtjev u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna uredba”), u kojem se tvrdi da je uvoz smjesa ureje i amonijeva nitrata („UAN”), podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država, dampinški te da se njime nanosi šteta (2) industriji Unije.

1.   Pritužba

Zahtjev je 29. lipnja 2018.. podnio Fertilizers Europe („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji čine više od 50 % ukupne proizvodnje smjesa ureje i amonijeva nitrata u Uniji.

Otvorena verzija zahtjeva i analiza razine potpore proizvođača iz Unije za taj zahtjev dostupne su u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. U odjeljku 5.6. ove Obavijesti navedene su informacije o pristupu dokumentaciji za zainteresirane strane.

2.   Proizvod iz ispitnog postupka

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti informacije o opsegu proizvoda moraju to učiniti u roku od 10 dana od datuma objave ove Obavijesti (3).

3.   Tvrdnja o dampingu

Proizvod za koji se tvrdi da se prodaje po dampinškim cijenama proizvod je iz ispitnog postupka, podrijetlom iz Rusije, Trinidada i Tobaga i Sjedinjenih Američkih Država („predmetne zemlje”), trenutačno razvrstan u oznaku KN 3102 80 00. Oznaka KN navedena je samo u informativne svrhe.

Tvrdnja o dampingu iz Sjedinjenih Američkih Država temelji se na usporedbi domaće cijene s izvoznom cijenom proizvoda iz ispitnog postupka (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju.

Budući da ne postoje pouzdani podaci o domaćim cijenama za Trinidad i Tobago, tvrdnja o dampingu temelji se na usporedbi izračunane uobičajene vrijednosti (troškovi proizvodnje, troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi i dobit) s izvoznom cijenom proizvoda iz ispitnog postupka (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju.

Tvrdnja o dampingu iz Rusije temelji se na usporedbi domaće cijene s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) proizvoda iz ispitnog postupka kada se prodaje za izvoz u Uniju i usporedbi izračunane uobičajene vrijednosti (troškovi proizvodnje, troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi i dobit, uz prilagodbu troškova plina, općih i administrativnih troškova i dobiti) s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) proizvoda iz istražnog postupka pri prodaji za izvoz u Uniju. Obje usporedbe pokazuju postojanje dampinga.

Na temelju toga izračunane dampinške marže znatne su za predmetne zemlje.

4.   Tvrdnje o šteti i uzročnosti i narušavajućoj praksi u pogledu sirovina

4.1.    Tvrdnja o šteti i uzročno-posljedičnoj vezi

Podnositelj pritužbe dostavio je dokaze da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka iz predmetnih zemalja povećao i u smislu apsolutne vrijednosti i u smislu tržišnog udjela.

Uvjerljiv dokaz koji je podnositelj zahtjeva dostavio pokazuje da su uvezene količine i cijene proizvoda iz istražnog postupka imale, među ostalim posljedicama, negativan učinak na visinu zaračunatih cijena i tržišni udio industrije Unije, što je dovelo do znatnih štetnih učinaka na cjelokupne rezultate i financijsku situaciju industrije Unije.

4.2.    Narušavajuća praksa u pogledu sirovina

Podnositelj zahtjeva dostavio je dostatne dokaze da postoje poremećaji u vezi sa sirovinama u Rusiji u pogledu proizvoda iz ispitnog postupka. Prema dokazima u pritužbi, plin, koji čini znatno više od 17 % troška proizvodnje proizvoda iz ispitnog postupka, u Rusiji podliježe dvojnim cijenama.

Stoga, u skladu s člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe, ispitnim postupkom ocijenit će se bi li za navodne poremećaje, ako je relevantno, pristojba manja od dampinške marže bila dovoljna da se ukloni šteta. Budu li tijekom ispitnog postupka identificirana i druga narušavanja u Rusiji, obuhvaćena člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe, ispitni postupak može obuhvatiti i ta narušavanja.

5.   Postupak

Nakon obavješćivanja država članica Komisija je utvrdila da su predstavnici industrije Unije podnijeli pritužbu ili da je pritužba podnesena u njihovo ime i da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje postupka, te stoga pokreće ispitni postupak u skladu s člankom 5. osnovne uredbe.

Ispitnim postupkom utvrdit će se prodaje li se predmetni proizvod iz ispitnog postupka podrijetlom iz predmetnih zemalja po dampinškim cijenama te je li dampinškim uvozom nanesena šteta industriji Unije.

Ako je zaključak potvrdan, ispitnim postupkom utvrdit će se bi li uvođenje mjera bilo protivno interesima Unije prema članku 21. osnovne uredbe. Što se tiče Rusije, u slučaju primjene članka 7. stavka 2.a, ispitnim postupkom utvrdit će se interes Unije u skladu s člankom 7. stavkom 2.b osnovne uredbe.

Kao što je već objavljeno (4), tzv. Paketom modernizacije instrumenta trgovinske zaštite (TDI) (Uredba (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća koji je stupio na snagu 8. lipnja 2018. (5)) znatno su, među ostalim, izmijenjeni vremenski rokovi koji su se prethodno primjenjivali na antidampinške postupke. Posebno će se ispitni postupci brže provoditi, a bude li privremenih mjera, one će se donositi i do dva mjeseca ranije nego prije. Skraćuju se vremenski rokovi zainteresiranim stranama da se jave, osobito u ranom stadiju ispitnog postupka. S obzirom na te promjene Komisija smatra prikladnim ustanoviti strukturiraniji vremenski okvir za provedbu antidampinškog ispitnog postupka kako bi se postupak mogao završiti unutar zadanog roka uz puno poštovanje prava zainteresiranih strana na obranu. U vremenski raspored ovog postupka, kako je navedeno u ovoj Obavijesti, uključene su posebne upute za podnošenje informacija u raznim stadijima ispitnog postupka te za organiziranje saslušanja. Postrožit će se i uvjeti za produljenje rokova.

5.1.    Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje

Ispitnim postupkom u vezi s dampingom i štetom bit će obuhvaćeno razdoblje od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018. („razdoblje ispitnog postupka”). Ispitivanjem kretanja važnih za ocjenu štete bit će obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2015. do kraja razdoblja ispitnog postupka („razmatrano razdoblje”).

5.2.    Primjedbe na zahtjev i na pokretanje ispitnog postupka

Sve zainteresirane strane koje žele iznijeti primjedbe o pritužbi (uključujući pitanja koja se odnose na štete i uzročnosti) ili o svim aspektima u vezi s pokretanjem ispitnog postupka (uključujući stupanj potpore zahtjevu) moraju to učiniti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti.

Zahtjev za saslušanje u odnosu na pokretanje ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti.

5.3.    Postupak za utvrđivanje dampinga

Proizvođači izvoznici (6) proizvoda iz ispitnog postupka iz predmetnih zemalja pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.3.1.   Ispitivanje proizvođača izvoznika

5.3.1.1.   Postupak odabira proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka u predmetnim zemljama

(a)   Odabir uzorka

S obzirom na to da bi ovim postupkom mogao biti obuhvaćen velik broj proizvođača izvoznika u predmetnim zemljama te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može odabirom uzorka broj proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru („odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi proizvođači ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime pozivaju se da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu I. ovoj Obavijesti u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača izvoznika, Komisija je kontaktirala i s tijelima predmetnih zemalja te može kontaktirati sa svim poznatim udruženjima proizvođača izvoznika.

Ako je odabir uzorka potreban, proizvođači izvoznici mogu se odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma izvoza u Uniju koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače izvoznike, tijela predmetnih zemalja i udruženja proizvođača izvoznika, prema potrebi preko tijela predmetnih zemalja.

Nakon što Komisija zaprimi potrebne informacije za odabir uzorka proizvođača, obavijestit će zainteresirane strane o svojoj odluci o njihovu uključenju u uzorak. Proizvođači u uzorku morat će dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odluci o njihovu uključenju u uzorak, osim ako je određeno drukčije.

U dokumentaciji koja se daje na pregled zainteresiranim stranama Komisija će dodati napomenu koja odražava odabir uzorka. Sve primjedbe o odabiru uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka.

Primjerak upitnika za proizvođače izvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Upitnik će biti dostupan i svim poznatim udruženjima proizvođača i tijelima predmetne zemlje.

Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 18. osnovne uredbe, za društva koja su ispunila Prilog I. u podređenom roku i pristala na to da ih se uključi u uzorak, ali nisu u njega odabrana, smatrat će se da surađuju („proizvođači izvoznici koji surađuju, a nisu odabrani u uzorak”). Ne dovodeći u pitanje odjeljak 5.3.1(b) u nastavku, antidampinška pristojba koja se može primijeniti na uvoz od proizvođača izvoznika koji surađuju, a nisu odabrani u uzorak ne smije prelaziti ponderiranu prosječnu dampinšku maržu utvrđenu za proizvođače izvoznike u uzorku (7).

(b)   Pojedinačna dampinška marža za proizvođače izvoznike koji nisu uključeni u uzorak

U skladu s člankom 17. stavkom 3. osnovne uredbe, proizvođači izvoznici koji surađuju, a nisu u uzorku, mogu zatražiti da Komisija utvrdi njihove pojedinačne dampinške marže. Proizvođači izvoznici koji žele podnijeti zahtjev za pojedinačnu dampinšku maržu moraju zatražiti upitnik te ga propisno ispunjenog vratiti u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije. Primjerak upitnika za proizvođače izvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Komisija će ispitati može li se proizvođačima izvoznicima koji surađuju, a nisu u uzorku, odobriti pojedinačna pristojba u skladu s člankom 9. stavkom 5. osnovne uredbe.

Međutim, proizvođači izvoznici koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak, i zatraže pojedinačnu dampinšku maržu trebali bi imati na umu da Komisija može odlučiti da za njih ipak neće utvrditi pojedinačnu dampinšku maržu ako je, primjerice, broj takvih proizvođača izvoznika toliki da bi utvrđivanje pojedinačne marže bilo preveliko opterećenje te bi spriječilo pravovremeni završetak ispitnog postupka.

5.3.2.   Ispitivanje nepovezanih uvoznika (8) (9)

Nepovezani uvoznici koji proizvode iz ispitnog postupka uvoze iz predmetnih zemalja u Uniju pozivaju se na sudjelovanje u ovom ispitnom postupku.

S obzirom na velik broj nepovezanih uvoznika koji bi mogli biti obuhvaćeni ovim postupkom te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj nepovezanih uvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provest će se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani proizvođači ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime pozivaju se da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu II. ovoj Obavijesti u roku od sedam dana od datuma ove Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija može kontaktirati i sa svim poznatim udruženjima uvoznika.

Ako je odabir uzorka potreban, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz ispitnog postupka u Uniji koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju.

Nakon što Komisija zaprimi potrebne informacije za odabir uzorka proizvođača, obavijestit će zainteresirane strane o svojoj odluci o njihovu uključenju u uzorak. U dokumentaciji koja se daje na pregled zainteresiranim stranama Komisija će dodati i napomenu koja odražava odabir uzorka. Sve primjedbe na odabir uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za ponovljeni ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike nepovezanim uvoznicima u uzorku. Te strane moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

Primjerak upitnika za uvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Postupak utvrđivanja štete i ispitivanja proizvođača iz Unije

Šteta se utvrđuje na temelju pozitivnih dokaza i obuhvaća objektivnu provjeru obujma dampinškog uvoza, njegova učinka na cijene na tržištu Unije i posljedičnog utjecaja takvog uvoza na industriju Unije. Kako bi se utvrdilo je li industriji Unije nanesena šteta, proizvođači iz Unije (10) koji proizvode proizvod iz ispitnog postupka pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

S obzirom na velik broj proizvođača iz Unije koji su obuhvaćeni ovim postupkom te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija je odlučila broj proizvođača iz Unije koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Komisija je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. Pojedinosti su dostupne u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. Zainteresirane strane pozvane su da dostave primjedbe o privremenom uzorku. Ostali proizvođači iz Unije ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime koji smatraju da postoje razlozi za njihovo uključenje u uzorak moraju kontaktirati s Komisijom u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Informacije u vezi s utvrđivanjem interesa Unije moraju se dostaviti u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače i/ili udruženja proizvođača iz Unije.

Proizvođači iz Unije u uzorku morat će dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odluci o njihovu uključenju u uzorak, osim ako je određeno drukčije.

Primjerak upitnika za proizvođače iz Unije dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Postupak utvrđivanja interesa Unije

(a)   Rusija

U slučajevima poremećaja u vezi sa sirovinama u smislu članka 7. stavka 2.a osnovne uredbe, Komisija će provesti ispitivanje interesa Unije kako je utvrđeno u članku 7. stavku 2.b te uredbe. Ako Komisija odluči, pri utvrđivanju razine pristojbi u skladu s člankom 7. te uredbe, primijeniti članak 7. stavak 2., provest će ispitivanje interesa Unije u skladu s člankom 21.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave sve relevantne informacije kako bi se Komisiji omogućilo da utvrdi je li u interesu Unije da razina mjera bude u skladu s člankom 7. stavkom 2.a osnovne uredbe. Konkretno, zainteresirane strane pozivaju da dostave sve informacije o rezervnim kapacitetima u predmetnoj državi, konkurenciji za sirovine i učinku na lance opskrbe za europska poduzeća. U nedostatku suradnje, Komisija može zaključiti da je primjena članka 7. stavka 2.a osnovne uredbe u skladu s interesima Unije.

Odluči li Komisija primijeniti članak 7. stavak 2. osnovne uredbe, donijet će se odluka u skladu s člankom 21. o tome ne bi li donošenje antidampinških mjera bilo protivno interesu Unije. Proizvođači, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati i organizacije koje zastupaju potrošače iz Unije pozivaju se da Komisiji dostave informacije o interesu Unije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje zastupaju potrošače moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Informacije u vezi s utvrđivanjem interesa Unije moraju se dostaviti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije. Te informacije mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. Dostavljeni podaci uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljeni činjeničnim dokazima.

(b)   Trinidad i Tobago i Sjedinjene Američke Države

Ako se utvrdi postojanje dampinga i njime nanesene štete, u skladu s člankom 21. osnovne uredbe donosi se odluka o tome ne bi li donošenje antidampinških mjera bilo protivno interesu Unije. Proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati i organizacije koje zastupaju potrošače iz Unije pozivaju se da Komisiji dostave informacije o interesu Unije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje zastupaju potrošače moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Informacije u vezi s utvrđivanjem interesa Unije moraju se dostaviti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije. Te informacije mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. U svakom slučaju, informacije dostavljene u skladu s člankom 21. uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljene činjeničnim dokazima.

5.6.    Zainteresirane strane

Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, zainteresirane strane kao što su proizvođači izvoznici, proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati te organizacije koje zastupaju potrošače prvo moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Proizvođači izvoznici, proizvođači iz Unije, uvoznici i predstavnička udruženja koji su na raspolaganje stavili informacije u skladu s postupcima opisanima u odjeljcima 5.3., 5.4. i 5.5. smatrat će se zainteresiranim stranama ako postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka.

Druge osobe moći će sudjelovati u ispitnom postupku kao zainteresirane strane tek od trenutka kada se jave i uz uvjet da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz ispitnog postupka. Status zainteresirane strane ne dovodi u pitanje primjenu članka 18. osnovne uredbe.

Pristup dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama moguć je putem internetskih stranica Tron.tdi na sljedećoj adresi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Slijedite upute na stranici kako biste dobili pristup.

5.7.    Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije.

Svi zahtjevi za saslušanje moraju se podnijeti u pisanom obliku i moraju sadržavati razloge za njihovo podnošenje, kao i sažetak pitanja o kojima zainteresirana strana želi raspravljati tijekom saslušanja. Saslušanje se ograničava na pitanja koja su zainteresirane strane unaprijed iznijele u pisanom obliku.

Za saslušanja rokovi su kako slijedi:

Za sva saslušanja koja će se odvijati prije uvođenja privremenih mjera, zahtjev bi trebalo podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti, saslušanje će se obično održati u roku od 60 dana od datuma objave ove Obavijesti.

Nakon privremene faze zahtjev bi trebalo podnijeti u roku od pet dana od datuma privremene objave ili opisnog dokumenta, a saslušanje će se u pravilu održati u roku od 15 dana od datuma obavijesti o objavi ili datuma opisnog dokumenta.

U konačnoj fazi zahtjev bi trebalo podnijeti u roku od tri dana od datuma konačne objave, a saslušanje će se obično odvijati unutar razdoblja za podnošenje primjedbi na konačnu objavu. U slučaju dodatne konačne objave zahtjev bi trebalo podnijeti odmah nakon primitka te dodatne konačne objave, a saslušanje će obično održava u roku za dostavu primjedbi na tu objavu.

Utvrđeni vremenski rok ne dovodi u pitanje pravo službi Komisije da prihvate saslušanje izvan roka u propisno opravdanim slučajevima ni pravo Komisije da uskrati saslušanje u propisno opravdanim slučajevima. Ako službe Komisije odbiju zahtjev za saslušanje, dotična stranka bit će obaviještena o razlozima tog odbijanja.

Saslušanja u načelu neće služiti izlaganju činjeničnih informacija koje još nisu unesene u dokumentaciju tog predmeta. Međutim, u interesu dobre uprave te kako bi službe Komisije napredovale u provedbi ispitnog postupka, zainteresiranim stranama može se omogućiti da dostave nove činjenične informacije nakon saslušanja.

5.8.    Upute za dostavu podnesaka i ispunjenih upitnika te korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne podliježu autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci, uključujući informacije koje se traže u ovoj Obavijesti, ispunjene upitnike i korespondenciju zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje, moraju imati oznaku „Limited” (ograničeno) (11). Strane koje dostavljaju informacije tijekom ovog ispitnog postupka pozivaju se da obrazlože svoj zahtjev za povjerljivo postupanje.

Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. osnovne uredbe dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Ti sažeci trebali bi biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive.

Ako strana koja pruža povjerljive informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja ili ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene kvalitete, Komisija te informacije ne mora uzeti u obzir, osim ako se iz odgovarajućih izvora može na zadovoljavajući način dokazati da su te informacije točne.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske iz dokumenta „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenog na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte i pobrinuti se dostavljena adresa e-pošte bude ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, ako one izričito ne zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta ne zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Vremenski okvir ispitnog postupka

Ispitni postupak zaključit će se, u skladu s člankom 6. stavkom 9. osnovne uredbe u roku od obično 13, ali ne više od 14 mjeseci, od datuma objave ove Obavijesti. U skladu s člankom 7. stavkom 1. osnovne uredbe, privremene mjere mogu se uvesti obično ne kasnije od 7 mjeseci, ali najkasnije u roku od 8 mjeseci od objave ove Obavijesti.

U skladu s člankom 19.a. osnovne uredbe, Komisija će pružiti informacije o planiranom uvođenju privremenih pristojbi 3 tjedna prije uvođenja privremenih mjera. Zainteresirane strane imat će tri radna dana za podnošenje primjedbi na točnost izračuna u pisanom obliku.

U slučajevima kada Komisija ne namjerava uvesti privremene pristojbe nego nastaviti ispitni postupak, zainteresirane strane bit će o neuvođenju pristojbi obaviještene opisnim dokumentom 3 tjedna prije isteka roka u skladu s člankom 7. stavkom 1. osnovne uredbe.

Zainteresirane strane u načelu će imati rok od 15 dana da u pisanom obliku dostave primjedbe o privremenim nalazima ili o opisnom dokumentu te 10 dana da u pisanom obliku dostave primjedbe o konačnim nalazima, osim ako je određeno drukčije. Ako je primjenjivo, dodatne konačne objave sadržavat će rok u kojem zainteresirane strane podnose primjedbe u pisanom obliku.

7.   Dostavljanje informacija

U pravilu, zainteresirane strane mogu dostaviti informacije samo u rokovima navedenima u odjeljku 5. i 6. ove Obavijesti. Podnošenje drugih informacija koje nisu obuhvaćene tim odjeljcima, trebalo bi biti u skladu sa sljedećim rasporedom:

Sve informacije za fazu privremenih nalaza trebalo bi dostaviti prije 70. dana od datuma objave ove Obavijesti osim ako je određeno drukčije.

Osim ako je određeno drukčije, zainteresirane strane ne bi trebale dostaviti nove činjenične informacije nakon roka za iznošenje primjedbi na privremene objave ili na opisni dokument u privremenoj fazi. Nakon tog roka zainteresirane strane mogu podnijeti nove činjenične informacije samo ako mogu dokazati da su te nove činjenične informacije nužne da bi se odbacili činjenični navodi koje su iznijele druge zainteresirane strane i ako da te se nove činjenične informacije mogu u raspoloživom razdoblju do završetka ispitnog postupka pravovremeno provjeriti

Radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija neće prihvatiti primjedbe zainteresiranih strana nakon roka za iznošenje primjedbi na konačnu objavu ili, ako je primjenjivo, nakon isteka roka za iznošenje primjedbi na dodatnu konačnu objavu.

8.   Mogućnost iznošenja primjedbi na podneske drugih strana

Kako bi se zajamčilo pravo na obranu, zainteresirane strane trebale bi imati mogućnost iznošenja primjedbi na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane. Zainteresirane strane pritom smiju rješavati samo pitanja iz podnesaka drugih zainteresiranih strana i ne smiju postavljati nova pitanja.

Te primjedbe trebalo bi dati u skladu sa sljedećim vremenskim okvirom:

Sve primjedbe na informacije koje su dostavile ostale zainteresirane strane prije uvođenja privremenih mjera trebalo bi podnijeti prije 75. dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

Primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na objavu konačnih nalaza ili opisnog dokumenta trebalo bi podnijeti u roku od sedam dana od isteka roka za iznošenje primjedbi o konačnim nalazima ili opisnom dokumentu, osim ako je određeno drukčije.

Primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na objavu konačnih nalaza trebalo bi podnijeti u roku od tri dana od isteka roka za iznošenje primjedbi o konačnim nalazima, osim ako je određeno drukčije. U slučaju dodatne konačne objave, primjedbe na informacije koje su pružile druge zainteresirane strane u smislu odgovora na tu dodatnu objavu trebalo bi podnijeti u roku od jednog dana od isteka roka za iznošenje primjedbi na tu dodatnu objavu, osim ako je određeno drukčije.

Utvrđeni vremenski rok ne dovodi u pitanje pravo Komisije da zatraži dodatne informacije od zainteresiranih strana u propisno opravdanim slučajevima.

9.   Produljenje rokova navedenih u ovoj Obavijesti

Produljenje rokova predviđenih u ovoj Obavijesti može se zatražiti samo u iznimnim okolnostima te će se odobriti samo ako je propisno opravdano.

Produljenja roka za odgovor na upitnik mogu se odobriti ako su propisno opravdana te će u pravilu biti ograničena na dodatna tri dana. U pravilu, takva produljenja ne smiju biti dulja od sedam dana. U pogledu rokova za podnošenje drugih informacija navedenih u ovoj Obavijesti, produljenja će biti ograničena na tri dana, osim u dokazano iznimnim okolnostima.

10.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, privremeni ili konačni nalazi, bili pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, te se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

11.   Službenik za saslušanje

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i sve druge zahtjeve povezane s pravima na obranu zainteresiranih strana i trećih strana koji se mogu pojaviti tijekom postupka.

Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje sa zainteresiranom stranom ili više njih i službama Komisije te posredovati među njima kako bi osigurao da zainteresirane strane u potpunosti ostvaruju svoje pravo na obranu. Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje trebalo bi podnijeti u pisanom obliku i trebao bi sadržavati razloge podnošenja. Službenik za saslušanje ispituje razloge podnošenja zahtjevâ. Ta bi se saslušanja trebala održati samo ako pitanja nisu pravodobno riješena sa službama Komisije.

Svaki zahtjev mora se podnijeti pravovremeno i žurno kako se ne bi ugrozilo pravilno odvijanje postupaka. U tu svrhu, zainteresirane strane trebale bi zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u najkraćem roku nakon nastanka događaja koji opravdava takvu intervenciju. U načelu, rokovi navedeni u odjeljku 5.7. za traženje saslušanja sa službama Komisije primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve za saslušanje sa službenikom za saslušanje. U slučaju zakašnjelih zahtjeva za saslušanje, službenik za saslušanje također će ispitati razloge kašnjenja, prirodu postavljenih pitanja i utjecaj tih pitanja na pravo na obranu, vodeći računa o interesu dobre uprave i pravovremenom završetku ispitnog postupka.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na internetskim stranicama službenika za saslušanje na mrežnom mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Obrada osobnih podataka

Svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (12).


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 2.

(2)  Opći termin „šteta” odnosi se na materijalnu štetu te na prijetnju materijalne štete ili materijalno zaostajanje u razvoju industrije, kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 1. osnovne uredbe.

(3)  Sva upućivanja na objavu ove Obavijesti bit će upućivanja na objavu ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

(4)  „Kratki pregled rokova i vremenskog slijeda u ispitnom postupku” na internetskim stranicama GU TRADE http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Uredba (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL L 143, 7.6.2018., str. 1.).

(6)  Proizvođač izvoznik svako je društvo u predmetnim zemljama koje proizvodi i izvozi proizvod iz ispitnog postupka na tržište Unije, bilo izravno ili putem treće osobe, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz ispitnog postupka. Ta definicija obuhvaća i integrirane i neintegrirane proizvođače uree i amonijeva nitrata.

(7)  U skladu s člankom 9. stavkom 6. osnovne uredbe, ne uzimaju se u obzir nulte i de minimis marže te marže utvrđene u slučajevima iz članka 18. osnovne uredbe.

(8)  Ovaj odjeljak obuhvaća samo uvoznike koji nisu povezani s proizvođačima izvoznicima. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima izvoznicima moraju ispuniti Prilog I. ovoj Obavijesti za te proizvođače izvoznike. U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije, dvije se osobe smatraju međusobno povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u nekom od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(9)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se osim za utvrđivanje dampinga upotrebljavati i za ostale aspekte ispitnog postupka.

(10)  Pojam „proizvođači iz Unije” obuhvaća i integrirane i neintegrirane proizvođače uree i amonijeva nitrata.

(11)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. osnovne uredbe i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(12)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike