12.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 9/11


Sažetak odluke Komisije

od 27. lipnja 2017.

u vezi s postupkom na temelju članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 54. Sporazuma o EGP-u

(Predmet AT.39740 – Google pretraživanje (kupnja))

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4444)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskome jeziku)

(2018/C 9/08)

Komisija je 27. lipnja 2017. donijela odluku u vezi s postupkom na temelju članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 54. Sporazuma o EGP-u. U skladu s odredbama članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003  (1) Komisija u ovom sažetku objavljuje imena stranaka i glavni sadržaj odluke, uključujući sve izrečene kazne, uzimajući u obzir zakoniti interes poduzetnika da štite svoje poslovne tajne.

1.   UVOD

(1)

Ovom se odlukom utvrđuje da poduzeće Google Inc. („Google”) povoljnijim prikazivanjem vlastitih usluga uspoređivanja cijena u odnosu na konkurentske usluge na svojim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja krši odredbe članka 102. UFEU-a i članka 54. Ugovora o EGP-u. Odlukom se nalaže poduzeću Google i njegovu matičnom poduzeću Alphabet Inc. („Alphabet”) da odmah prestanu s kršenjem odredaba te im se izriče kazna za zlouporabu u razdoblju od 1. siječnja 2008. do danas.

(2)

Dana 20. lipnja i 26. lipnja 2017. Savjetodavni odbor za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja izdao je povoljna mišljenja o Odluci donesenoj temeljem članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003 o kazni izrečenoj poduzećima Alphabet i Google.

2.   DEFINIRANJE TRŽIŠTA I VLADAJUĆI POLOŽAJ

(3)

U odluci se zaključuje da, u smislu ovog predmeta, relevantna tržišta proizvoda čine tržište usluga općeg pretraživanja i tržište usluga uspoređivanja cijena.

(4)

Pružanje usluga općeg pretraživanja čini vrlo specifično tržište jer i. ono predstavlja gospodarsku aktivnost, ii. na strani potražnje i na strani ponude postoji ograničena zamjenjivost usluga općeg pretraživanja s ostalim internetskim uslugama i iii. zaključak se mijenja bez obzira na to razmatramo li usluge općeg pretraživanja na fiksnim ili mobilnim uređajima.

(5)

Pružanje usluga uspoređivanja cijena čini posebno mjerodavno tržište proizvoda. Razlog je u tome što se uspoređivanje usluga cijena ne može zamijeniti uslugama koje nude: i. usluge pretraživanja specijalizirane za različitu temu (kao što su primjerice letovi, hoteli, restorani ili novosti); ii. platforme za oglašavanje pretraživanja na internetu; iii. internetski trgovci na malo; iv. platforme za trgovce; i v. alati za uspoređivanje cijena izvan mreže.

(6)

U odluci se zaključuje da predmetna geografska tržišta usluga općeg pretraživanja i usluga uspoređivanja cijena obuhvaćaju nacionalnu razinu.

Vladajući položaj poduzeća Google u općem pretraživanju

(7)

U odluci se zaključuje da poduzeće Google od 2007. zauzima vladajući položaj na svakom nacionalnom tržištu EGP-a, osim u Češkoj, gdje taj položaj drži od 2011.

(8)

Taj se zaključak temelji na tržišnim udjelima poduzeća Google, postojanju prepreka širenju i ulasku na tržište, rijetkoj uporabi višestrukog povezivanja (multi-homing) korisnika, postojanju učinka brendova i nedostatku kompenzacijske kupovne moći. Zaključak vrijedi usprkos činjenici da se usluge općeg pretraživanja nude besplatno i bez obzira na to je li opće pretraživanje na fiksnim uređajima drukčije tržište od općeg pretraživanja na mobilnim uređajima.

3.   ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA

(9)

Ovom se odlukom zaključuje da poduzeće Google zlorabi predmetna tržišta za usluge općeg pretraživanja u EGP-u povoljnijim prikazivanjem vlastitih usluga uspoređivanja cijena u odnosu na konkurentske usluge na svojim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja.

(10)

Ponašanje poduzeća Google zlouporaba je zato što: i. odvraća promet s konkurentskih usluga kupnje na Googleovu vlastitu uslugu uspoređivanja cijena tako što smanjuje promet sa stranica s rezultatima općeg pretraživanja Googlea prema konkurentskim uslugama uspoređivanja cijena i povećava promet sa stranica s rezultatima općeg pretraživanja Googlea na Googleovu vlastitu službu za uspoređivanje cijena te ii. može imati ili će vjerojatno imati učinak kojim se ne potiče tržišno natjecanje na nacionalnim tržištima u pogledu usluga uspoređivanja cijena i usluga općeg pretraživanja.

Zlouporaba Googlea: povoljnije prikazivanje vlastitih usluga za uspoređivanje cijena na svojim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja

(11)

Ovom se odlukom obrazlaže način na koji poduzeće Google povoljnije prikazuje vlastite usluge za uspoređivanje cijena na svojim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja u usporedbi s konkurentskim uslugama za uspoređivanje cijena.

(12)

Prvo se obrazlaže način na koji su konkurentske usluge uspoređivanja cijena pozicionirane i prikazane na Googleovim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja. U vezi s njihovim pozicioniranjem u odluci se obrazlaže kako određeni algoritmi namijenjeni samo u tu svrhu konkurentske usluge uspoređivanja cijena čine podložnima slabijem rangiranju na Googleovim stranicama općeg pretraživanja te kako je to utjecalo na njihovu vidljivost na stranicama s rezultatima općeg pretraživanja. U vezi s njihovim prikazivanjem u odluci se obrazlaže format u kojem se konkurentske usluge uspoređivanja cijena mogu prikazivati u rezultatima općeg pretraživanja Googlea.

(13)

Kao drugo, obrazlaže se način na koji je vlastita usluga uspoređivanja cijena pozicionirana i prikazana na Googleovim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja. U vezi s njezinim pozicioniranjem u odluci se obrazlaže da je Googleova usluga istaknuto pozicionirana i ne podliježe algoritmima koji konkurentske usluge uspoređivanja cijena čine podložnima slabijem rangiranju na Googleovim stranicama općeg pretraživanja. U vezi s njezinim prikazivanjem u odluci se obrazlaže da se Googleova vlastita usluga uspoređivanja cijena prikazuje s naglašenim značajkama pri ili neposredno uz sam vrh prve stranice općeg pretraživanja, dok su te značajke nedostupne njegovim konkurentima.

Googleovo povoljnije pozicioniranje i prikazivanje vlastite usluge za uspoređivanje cijena odvraća promet od konkurentskih stranica za uspoređivanje cijena.

(14)

Odluka najprije analizira utjecaj pozicioniranja i prikazivanja generičkih rezultata pretraživanja o ponašanju korisnika. Pokazuje da korisnici imaju naviku češće kliknuti na poveznice koje su vidljivije na stranici s rezultatima općeg pretraživanja.

(15)

U odluci se zatim analizira stvaran tijek prometa prema konkurentskim uslugama uspoređivanja cijena, koji također potvrđuje rezultate ponašanja kupaca.

(16)

Prvo, postoji dokaz koji pokazuje neposredan utjecaj rangiranja rezultata generičkog pretraživanja u tražilici Google na stopu aplikaicje „na klik” za te rezultate pretraživanja.

(17)

Drugo, Komisija je usporedila razvoj vidljivosti važnih konkurentskih usluga uspoređivanja cijena prema kalkulaciji neovisnog društva Sistrix i razvoj prometa generičkog pretraživanja od Googlea prema tim uslugama.

(18)

Treće, dokaz podnesen u predmetu Komisije ukazuje da je povoljnije pozicioniranje i prikazivanje Googleove usluge za uspoređivanje cijena na vlastitim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja rezultiralo povećanjem prometa prema toj usluzi.

(19)

Četvrto, dokaz podnesen u predmetu o stvarnom razvoju prometa prema Googleovoj usluzi uspoređivanja cijena potvrđuje da što je usluga istaknutije pozicionirana i prikazana na Googleovim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja, to ona ima veći promet.

Promet generičkog pretraživanja na stranicama s rezultatima općeg pretraživanja predstavlja velik dio prometa konkurentskih usluga uspoređivanja cijena i nemoguće ga je jednostavno zamijeniti

(20)

Zaključak je odluke da promet generičkog pretraživanja na stranicama rezultata općeg pretraživanja, odnosno izvor prometa koji se preusmjeruje s konkurentskih usluga uspoređivanja cijena, predstavlja velik dio prometa prema tim uslugama.

(21)

Zaključak je također da nijedan o postojećih alternativnih izvora prometa trenutačno dostupnih konkurentskim uslugama uspoređivanja cijena, uključujući i promet od AdWordsa, mobilnih aplikacija te izravni promet, ne može učinkovito zamijeniti promet generičkog pretraživanja na Googleovim stranicama s rezultatima općeg pretraživanja.

Ponašanje poduzeća Google potencijalno ima protutržišne učinke

(22)

U odluci se zaključuje da je ponašanje poduzeća Google izazvalo više potencijalnih protutržišnih učinaka.

(23)

Prvo, ponašanje poduzeća Google potencijalno može isključiti konkurentske usluge uspoređivanja cijena, što može rezultirati višim trgovačkim naknadama, višim cijenama za potrošače i manjim stupnjem inovacija.

(24)

Drugo, vjerojatno je da će se ponašanjem poduzeća Google smanjiti mogućnost potrošača da pristupaju najvažnijim uslugama uspoređivanja cijena.

(25)

Treće, ponašanje poduzeća Google potencijalno bi imalo protutržišne učinke čak i ako usluge uspoređivanja cijena ne čine specifično relevantno tržište proizvoda, nego su one samo segment mogućeg šireg relevantnog tržišta proizvoda koji čine usluge uspoređivanja cijena i platforme za trgovce.

Objektivna opravdanja ili učinci

(26)

U odluci se zaključuje da poduzeće Google nije osiguralo dokaze koji se mogu provjeriti, a kojima se dokazuje da je njezino ponašanje nužno za postizanje učinkovitih rezultata te da ne postoje manje protutržišne alternative takvu ponašanju koje bi mogle dati jednako učinkovit rezultat. Jednako tako nije predočila argumente ni dokaze kako bi pokazala da vjerojatni učinkoviti rezultati koje takvo ponašanje izaziva nadmašuju negativne učinke za dobrobit tržišnog natjecanja i potrošača na zahvaćenim tržištima.

Učinak na trgovinu

(27)

U odluci se zaključuje da ponašanje poduzeća Google ima znatan učinak na trgovinu među državama članicama EU-a i naručiteljima u EGP-u.

Trajanje

(28)

U odluci se zaključuje da je ovo kršenje nastupilo na svakom predmetnom nacionalnom tržištu EGP-a otkako je poduzeće Google prvi put započelo s favoriziranjem svoje usluge uspoređivanja cijena na tom tržištu, i to:

od siječnja 2008. u Njemačkoj i Ujedinjenoj Kraljevini;

od listopada 2010. u Francuskoj;

od svibnja 2011. u Italiji, Nizozemskoj i Španjolskoj;

od veljače 2013. u Češkoj i

od studenoga 2013. u Austriji, Belgiji, Danskoj, Norveškoj, Poljskoj i Švedskoj.

Pravni lijekovi

(29)

Odlukom se zaključuje da poduzeće Google mora prestati sa zlouporabom te da se mora suzdržati od svakog djelovanja ili ponašanja koji i imali isti ili sličan cilj ili učinak.

(30)

Poduzeće Google ima rok od 90 dana od datuma obavijesti o Odluci za provedbu postupka koji bi trebao uspješno prekinuti zlouporabu.

4.   NOVČANA KAZNA

(31)

Novčana kazna izrečena poduzećima Alphabet Inc. i Google Inc. za zlouporabu obračunava se primjenom načela sadržanih u Smjernicama iz 2006. o metodi utvrđivanja novčanih kazni koje se izriču u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003. Odlukom se zaključuje da konačni iznos novčane kazne izrečene poduzećima Alphabet Inc. i Google Inc. iznosi 2 424 495 000 EUR.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).