Bruxelles, 12.10.2018.

COM(2018) 682 final

2018/0351(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,
u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni
Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(Omnibus II)

(Tekst značajan za EGP)


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a (priloženim predloženoj odluci Vijeća) želi se izmijeniti Prilog IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u kako bi se uključila Direktiva 2014/51/EU u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) 1 .

Prilagodbe u nacrtu priložene odluke Zajedničkog odbora EGP-a nadilaze puke tehničke prilagodbe u smislu Uredbe Vijeća br. 2894/94. Stoga Vijeće utvrđuje stajalište Unije.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Priloženim nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a proširuje se već postojeća politika EU-a na države članice EFTA-e koje su članice EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn).

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Proširenje pravne stečevine EU-a na države EFTA-e koje su članice EGP-a uključivanjem u Sporazum o EGP-u provodi se u skladu s ciljevima i načelima tog sporazuma, čiji je cilj uspostaviti dinamičan i homogen Europski gospodarski prostor utemeljen na zajedničkim pravilima i jednakim uvjetima tržišnog natjecanja.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Zakonodavstvo koje se treba uključiti u Sporazum o EGP-u temelji se na člancima 50., 53., 62. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2894/94 2 o rješenjima za provedbu Sporazuma o EGP-u predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije utvrđuje stajalište o takvim odlukama koje treba donijeti u ime Unije.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) u suradnji sa službama Komisije Vijeću na donošenje podnosi nacrt odluke Zajedničkog odbora EGP-a koji predstavlja stajalište Unije. ESVD se nada da će ga moći što prije iznijeti u Zajedničkom odboru EGP-a.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti iz sljedećeg razloga:

cilj ovog prijedloga, to jest osiguravanje homogenosti unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice i stoga se, zbog svojih učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije.

Postupak uključivanja pravne stečevine EU-a u Sporazum o EGP-u provodi se u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, kojom se potvrđuje zauzeti pristup.

Proporcionalnost

U skladu s načelom proporcionalnosti ovaj prijedlog ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje njegova cilja.

Odabir instrumenta

U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u odabrani je instrument odluka Zajedničkog odbora EGP-a. Zajednički odbor EGP-a osigurava učinkovitu provedbu i primjenu Sporazuma o EGP-u. U tu svrhu on donosi odluke u slučajevima koji su predviđeni u Sporazumu o EGP-u.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ne očekuje se da će uključivanje prethodno navedenog akta u Sporazum o EGP-u imati utjecaj na proračun.

5.OSTALI DIJELOVI

Nije primjenjivo.

2018/0351 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,
u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni

Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u


(Omnibus II)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 50., 53., 62. i 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. u vezi s rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru 3 , a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru 4 („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)Na temelju članka 98. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog IX. Sporazumu o EGP-u, koji sadržava odredbe o financijskim uslugama.

(3)Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća 5 treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti, u ime Unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženim izmjenama Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), SL L 153, 22.5.2014., str. 1.
(2)    SL L 305, 30.11.1994., str. 6.–8.
(3)    SL L 305, 30.11.1994., str. 6.
(4)    SL L 1, 3.1.1994., str. 3.
(5)    Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), SL L 153, 22.5.2014., str. 1.

Bruxelles, 12.10.2018.

COM(2018) 682 final

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(OMNIBUS II)


PRILOG

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br.

оd

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) 1 treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.Točka 1. (Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) mijenja se kako slijedi:

i.dodaje se sljedeća alineja:

„–32014 L 0051: Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. (SL L 153, 22.5.2014., str. 1.).”;

ii.dodaju se sljedeće prilagodbe:

„(k)Upućivanja na ovlasti EIOPA-e iz članaka 18. i 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća u Direktivi smatraju se, u slučajevima predviđenima u točki 31.h ovog Priloga i u skladu s njom, upućivanjima na ovlasti Nadzornog tijela EFTA-e kad je riječ o državama EFTA-e.

(l)U članku 52. stavku 3. i članku 77.f stavku 1. nakon riječi ‚Vijeću’ umeću se riječi ‚, Nadzornom tijelu EFTA-e, Stalnom odboru država EFTA-e’.

(m)U članku 65.a nakon riječi ‚EIOPA’ u odgovarajućem rodu, broju i padežu, umeću se riječi ‚ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e’ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

(n)U članku 70. podrazumijeva se da upućivanja na ‚središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (ESSB)’ i ‚središnje banke ESSB-a’, uz njihovo značenje u skladu s Direktivom, uključuju i nacionalne središnje banke država EFTA-e.

(o)U članku 138. stavku 4. kad je riječ o državama EFTA-e, riječ ‚EIOPA’ glasi ‚Nadzorno tijelo EFTA-e’, a riječi ‚prema izjavi EIOPA-e’ glase ‚prema izjavama Nadzornog tijela EFTA-e na temelju nacrtâ koje je pripremila EIOPA’.

(p)EIOPA u okviru sporazuma o suradnji sklopljenih s trećim zemljama ili njihovim tijelima u skladu s člankom 172. stavkom 4. točkom (e) ili člankom 260. stavkom 5. točkom (e) ne razmjenjuje informacije iz država EFTA-e bez izričite suglasnosti tijela koja su ih objavila i, prema potrebi, samo u svrhe za koje su ta tijela dala svoju suglasnost.

(q)U članku 308.b stavku 15. kad je riječ o državama EFTA-e, riječi ‚23. svibnja 2014.’ glase ‚dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [ove Odluke]’.”

2.U točkama 29.b (Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća), 31.eb (Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća) i 31.i (Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:

„–32014 L 0051: Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. (SL L 153, 22.5.2014., str. 1.).”

3.U točki 31.h (Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32014 L 0051: Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. (SL L 153, 22.5.2014., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive 2014/51/EU na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu […] pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u*.

2Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Zajednički odbor EGP-a

   Predsjednik
   
   
   
   Tajnici
   Zajedničkog odbora EGP-a
   

(1)    SL L 153, 22.5.2014., str. 1.
(2) *    [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]