Bruxelles, 3.7.2018.

COM(2018) 514 final

2018/0273(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Akcijskim planom za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma (FLEGT) 1 , koji je Vijeće podržalo 2003. 2 , predlaže se niz mjera, uključujući mjere potpore zemljama proizvođačima drvne sirovine, mjere multilateralne suradnje u cilju rješavanja problema trgovine nezakonitom drvnom sirovinom, mjere potpore inicijativama u privatnom sektoru te mjere za odvraćanje od ulaganja u aktivnosti kojima se potiče nezakonita sječa. Temelj je Akcijskog plana uspostava FLEGT partnerstava između EU-a i zemalja proizvođača drvne sirovine s ciljem sprječavanja nezakonite sječe. Vijeće je 2005. donijelo Uredbu (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu 3 , mehanizma koji omogućava provjeru zakonitosti drvne sirovine uvezene u EU na temelju FLEGT partnerstava.

Vijeće je 2005. ovlastilo Komisiju da pregovara o FLEGT sporazumima o partnerstvu sa zemljama proizvođačima drvne sirovine 4 .

Komisija je započela pregovore s Vijetnamom 2010. Komisiji pomažu države članice, osobito Njemačka i Finska. Komisija redovito obavještava Vijeće o napretku, slanjem izvješća Radnoj skupini za šumarstvo, kao i misijama država članica u Vijetnamu. Komisija obavještava i Europski parlament o napretku pregovora. Strane su redovito održavale javne sastanke nakon krugova pregovora kako bi dionici bili obaviješteni o procesu.

Dobrovoljnim sporazumom o partnerstvu između EU-a i Vijetnama (Sporazum) uzimaju se u obzir svi elementi pregovaračkih smjernica Vijeća. Konkretno, njime se uspostavljaju okvir, institucije i sustavi za sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine za FLEGT sustav za izdavanje dozvola. Njime se također uspostavlja okvir za praćenje usklađenosti i za neovisnu evaluaciju sustava. U skladu sa Sporazumom Vijetnam jasno preuzima obvezu izrade zakonodavstva kojim će se osigurati da je drvna sirovina uvezena u Vijetnam zakonito posječena u skladu s primjenjivim zakonodavstvom u zemlji sječe. Ti su elementi utvrđeni u prilozima Sporazumu, koji sadržavaju detaljan opis struktura koje će poduprijeti razvoj i provedbu vijetnamskog sustava za osiguranje zakonitosti drvne sirovine, kao i kriterije za procjenu operativnosti sustava prije donošenja odluke o pokretanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Cilj je Sporazuma poboljšati upravljanje šumama i provođenje zakona te će on, zahvaljujući FLEGT sustavu za izdavanje dozvola, služiti kao jamstvo tržištu EU-a da se drvna sirovina izvezena iz Vijetnama dobiva od zakonito posječenog drva. Nakon izdavanja dozvola FLEGT, Sporazumom će se olakšati usklađivanje uvoznika iz EU-a sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva 5 u kojoj se navodi da se drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine obuhvaćeni dozvolom FLEGT smatraju zakonito posječenima za potrebe navedene Uredbe.

Sporazumom se uspostavlja mehanizam za dijalog i suradnju između EU-a i Vijetnama u pogledu FLEGT sustava za izdavanje dozvola putem Zajedničkog odbora za provedbu. Njime se utvrđuju i načela sudjelovanja dionika, socijalne zaštite, odgovornosti i transparentnosti, kao i mehanizmi za podnošenje pritužbi u pogledu provedbe Sporazuma, praćenje njegove provedbe te izvješćivanje o provedbi.

Sporazum nije ograničen samo na proizvode obuhvaćene Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 2173/2005 te obuhvaća širok raspon izvezenih proizvoda od drvne sirovine.

Sporazumom se predviđa kontrola uvoza na granicama EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola i Uredbom (EZ) br. 1024/2008 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe (EZ) br. 2173/2005. Sporazum uključuje opis vijetnamske dozvole FLEGT u kojoj se upotrebljava oblik propisan u gore navedenoj Provedbenoj uredbi.

Inicijativa je u skladu s Uredbom (EU) br. 995/2010 jer će se proizvodi od drvne sirovine obuhvaćeni dozvolom FLEGT izdanom u Vijetnamu u skladu s ovim Sporazumom smatrati zakonito posječenima u skladu s člankom 3. te Uredbe.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Kao dio Akcijskog plana FLEGT, sklapanje ovog Sporazuma važno je za politiku razvojne suradnje EU-a jer on ne samo da promiče trgovinu zakonito posječenom drvnom sirovinom, nego je usmjeren i na bolje upravljanje šumama u Vijetnamu povećanjem transparentnosti, odgovornosti i sudjelovanja dionika. Budući da će se provedbom ovog Sporazuma poboljšati održivo upravljanje šumama, ovom će se inicijativom pridonijeti i borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisija uzrokovanih krčenjem i uništavanjem šuma.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova članak 207. stavak 3. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Imajući na umu cilj Sporazuma, tj. pružanje zakonskog okvira koji bi osigurao da su drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine uvezeni iz Vijetnama u Uniju i obuhvaćeni Sporazumom zakonito proizvedeni, Unija ima isključivu nadležnost sklopiti Sporazum u skladu s člankom 207. stavkom 3. UFEU-a. U skladu s člankom 218. stavkom 5. UFEU-a Vijeće je ovlašteno donijeti odluku kojom se odobrava potpisivanje sporazuma na prijedlog pregovarača.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Nije primjenjivo.

Proporcionalnost

Sklapanje ovog Sporazuma u skladu je s Akcijskim planom FLEGT i ne prelazi okvire onoga što je nužno za postizanje zadanih ciljeva.

Odabir instrumenta

Ovaj je prijedlog u skladu s člankom 218. stavkom 5. UFEU-a kojim se predviđa da će Vijeće donijeti odluke kojima se odobrava potpisivanje međunarodnih sporazuma.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

Savjetovanja s dionicima

Nije primjenjivo.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije primjenjivo.

Procjena učinka

Nije primjenjivo.

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Nije primjenjivo.

Temeljna prava

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ova inicijativa nema utjecaj na proračun.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo.

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Nije primjenjivo.

2018/0273 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 3. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)U svibnju 2003. Komisija je donijela Komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću pod naslovom „Provedba zakona, upravljanje i trgovina u području šuma (FLEGT): Prijedlog akcijskog plana EU-a” 6 kojom se pozivalo na donošenje mjera za rješavanje problema nezakonite sječe izradom dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu sa zemljama proizvođačima drvne sirovine. Zaključci Vijeća o tom akcijskom planu doneseni su u listopadu 2003., 7 a rezolucija Europskog parlamenta na tu temu donesena je 11. srpnja 2005 8 .

(2)Dana 5. prosinca 2005. Vijeće je ovlastilo Komisiju da započne pregovore sa zemljama proizvođačima drvne sirovine o sporazumima o partnerstvu u cilju provedbe Akcijskog plana EU-a za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma.

(3)Dana 20. prosinca 2005. Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 2173/2005 9 kojom je uspostavljen FLEGT sustav za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Uniju iz zemalja s kojima je Unija sklopila dobrovoljne sporazume o partnerstvu.

(4)Pregovori sa Socijalističkom Republikom Vijetnamom u pogledu sklapanja Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (dalje u tekstu „Sporazum”) uspješno su zaključeni parafiranjem Sporazuma 11. svibnja 2017.

(5)Stoga bi Sporazum trebalo potpisati u ime Europske unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma, podložno sklapanju navedenog Sporazuma 10 .

Tekst Sporazuma koji se potpisuje priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Glavno tajništvo Vijeća izdaje za osobu ili osobe koje odredi pregovarač Sporazuma instrument sa svim ovlastima potrebnima za potpisivanje Sporazuma, podložno njegovu sklapanju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    COM(2003) 251.
(2)    SL C 268, 7.11.2003., str. 1.
(3)    SL L 347, 30.12.2005., str. 1.
(4)    Povjerljiv dokument Vijeća 10229/2/05 (oznaka tajnosti skinuta 24. rujna 2015.).
(5)      SL L 295, 12.11.2010., str. 23.
(6)    COM(2003) 251.
(7)    SL C 268, 7.11.2003., str. 1.
(8)    SL C 157E, 6.7.2006., str. 482.
(9)    Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 347, 30.12.2005., str. 1.).
(10)    Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.

Bruxelles, 3.7.2018.

COM(2018) 514 final

PRILOG

ODLUCI VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma


DOBROVOLJNI SPORAZUM O PARTNERSTVU

IZMEĐU EUROPSKE UNIJE

I SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA

O PROVEDBI ZAKONA,

UPRAVLJANJU I TRGOVINI U PODRUČJU ŠUMA

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

i

VLADA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA, dalje u tekstu „Vijetnam”,

dalje u tekstu zajedno „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Komunikaciju Europske komisije Vijeću Europske unije i Europskom parlamentu o Akcijskom planu EU-a za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma (FLEGT) kao prvi korak prema rješavanju hitnog pitanja nezakonite sječe i povezane trgovine;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI važnost načela i obveza utvrđenih u Deklaraciji o Programu održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda iz 2015. godine, a posebno obveze postizanja održivog razvoja u njegove tri dimenzije – gospodarskoj, socijalnoj i okolišnoj – na uravnotežen i integriran način;PODSJEĆAJUĆI, u tom smislu, na ciljeve održivog razvoja, posebice cilj (15.2) promicanja, do 2020. godine, provedbe održivog upravljanja svim vrstama šuma, zaustavljanja krčenja šuma, obnove uništenih šuma i znatnog povećanja pošumljavanja i ponovnog pošumljavanja na svjetskoj razini;

SVJESNE važnosti načela određenih u Deklaraciji iz Rija o okolišu i razvoju iz 1992. godine u kontekstu osiguravanja održivog upravljanja šumama, a posebno načela 10. koje se odnosi na važnost osviještenosti javnosti o pitanjima okoliša i sudjelovanja javnosti u njima te načela 22. koje se odnosi na ključnu ulogu autohtonih naroda i drugih lokalnih zajednica u upravljanju okolišem i njegovu razvoju;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI važnost koju stranke pridaju načelima i pravilima kojima su uređeni multilateralni trgovinski sustavi, a posebno pravima i obvezama utvrđenima u Općem sporazumu o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. i drugim multilateralnim sporazumima iz Priloga I.A Marakeškom ugovoru od 15. travnja 1994. o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), te potrebi za njihovom transparentnom i nediskriminirajućom primjenom;UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), a posebno zahtjev da se dozvole za izvoz CITES koje stranke CITES-a izdaju za primjerke vrsta navedenih u dodacima I., II. ili III. Konvenciji CITES odobravaju samo pod određenim uvjetima, uključujući da navedeni primjerci nisu pribavljeni u suprotnosti s mjerodavnim zakonima o zaštiti faune i flore;

PODSJEĆAJUĆI na Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 27. lipnja 2012.;

PODSJEĆAJUĆI na nedavno zaključivanje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama, a posebno na u njemu sadržane obveze povezane s održivim upravljanjem šumama i trgovinom šumskim proizvodima;

PREPOZNAJUĆI napore Vlade Vijetnama u poticanju dobrog upravljanja šumarstvom, provedbe zakonodavstva i trgovine zakonitom drvnom sirovinom, uključujući putem vijetnamskog sustava za osiguranje zakonitosti drvne sirovine („vijetnamski TLAS”) koji će se razviti putem postupka s više dionika u skladu s načelima dobrog upravljanja, vjerodostojnosti i reprezentativnosti;PREPOZNAJUĆI da će provedba ovog Sporazuma ojačati održivo upravljanje šumama i pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisija uzrokovanih krčenjem i uništavanjem šuma, kao i ulogu očuvanja, održivog upravljanja šumama i povećanja zaliha ugljika u šumama (REDD+);

PREPOZNAJUĆI da dionici imaju ključnu ulogu u provedbi ovog Sporazuma i da je stoga ključno da su na snazi djelotvorni mehanizmi za njihov doprinos provedbi vijetnamskog TLAS-a;

PREPOZNAJUĆI da je objava informacija ključna za poboljšanje upravljanja i da bi pružanje informacija dionicima stoga trebalo biti u središtu ovog Sporazuma kako bi se olakšali primjena i praćenje sustava, povećala transparentnost, a time i učvrstilo povjerenje dionika i korisnika, te kako bi se osigurala odgovornost stranaka;

ODLUČNE u tome da stranke nastoje svesti na minimum sve negativne učinke na lokalne zajednice te siromašne ljude koji mogu nastati kao izravna posljedica provedbe ovog Sporazuma;PONOVNO POTVRĐUJUĆI načela uzajamnog poštovanja, suverenosti, jednakosti i nediskriminacije te prepoznajući koristi koje za stranke proizlaze iz ovog Sporazuma;

POTVRĐUJUĆI da u skladu s vijetnamskim Zakonom o ugovorima br. 108/2016/QH13 od 9. travnja 2016. ovaj Sporazum odobrava Vlada Socijalističke Republike Vijetnama, izražavajući time suglasnost Socijalističke Republike Vijetnama da bude obvezana ovim Sporazumom;

SUKLADNO odgovarajućim zakonima i drugim propisima stranaka,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:ČLANAK 1.

Cilj

1.    Sukladno zajedničkoj obvezi stranaka da održivo upravljaju svim vrstama šuma, cilj je ovog Sporazuma da se uspostavi pravni okvir usmjeren na osiguravanje da su sva drvna sirovina i svi proizvodi od drvne sirovine koji se uvoze u Uniju iz Vijetnama i koji su obuhvaćeni ovim Sporazumom zakonito proizvedeni te da se pritom promiče trgovina proizvodima od drvne sirovine podrijetlom iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje su posječene u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe.

2.    Ovim se Sporazumom također osigurava osnova za dijalog i suradnju između stranaka kako bi se olakšala i promicala cjelovita provedba ovog Sporazuma te ojačala provedba zakona i upravljanje u području šuma.ČLANAK 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)    „uvoz u Uniju” znači puštanje u slobodni promet proizvoda od drvne sirovine u Uniji, u smislu članka 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, koji se ne mogu klasificirati kao „roba nekomercijalne naravi” kako je definirano u članku 1. točki 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije;

(b)    „izvoz” znači fizičko iznošenje ili odlazak proizvoda od drvne sirovine iz bilo kojeg dijela geografskog područja Vijetnama, osim proizvoda od drvne sirovine u provozu kroz Vijetnam;(c)    „proizvodi od drvne sirovine u provozu” znači svi proizvodi od drvne sirovine podrijetlom iz trećih zemalja koji uđu na državno područje Vijetnama pod carinskim nadzorom i napuste ga u istom obliku, istodobno zadržavajući svoju zemlju podrijetla;

(d)    „proizvodi od drvne sirovine” znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I.;

(e)    „oznaka HS” znači četveroznamenkasta ili šesteroznamenkasta oznaka kako je određeno nomenklaturom Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označivanja robe uspostavljenog Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe Svjetske carinske organizacije;

(f)    „dozvola FLEGT” znači vijetnamski pravni dokument koji potvrđuje da je pošiljka proizvoda od drvne sirovine namijenjena za izvoz u Uniju zakonito proizvedena i povjerena u skladu s kriterijima propisanima u ovom Sporazumu. Dozvola FLEGT može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku;

(g)    „tijelo za izdavanje dozvola” znači tijelo koje je Vijetnam odredio za izdavanje i potvrđivanje dozvola FLEGT;


(h)    „nadležna tijela” znači tijela koja države članice Unije određuju za primanje, prihvaćanje i provjeru dozvola FLEGT;

(i)    „pošiljka” znači količina proizvoda od drvne sirovine za koje je izdana dozvola FLEGT, koju šalje pošiljatelj ili otpremnik iz Vijetnama i koja je u carinskom uredu Unije prijavljena za puštanje u slobodni promet;

(j)    „zakonito proizvedena drvna sirovina” (dalje u tekstu navedena i kao „zakonita drvna sirovina”) znači proizvodi od drvne sirovine koji su dobiveni ili uvezeni i proizvedeni u skladu s vijetnamskim zakonodavstvom kako je utvrđeno u Prilogu II. i drugim mjerodavnim odredbama ovog Sporazuma; u slučaju uvezene drvne sirovine znači proizvodi od drvne sirovine koji su dobiveni, proizvedeni i izvezeni u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom zemlje sječe i postupcima opisanima u Prilogu V.;


(k)    „puštanje u slobodni promet” znači carinski postupak Unije kojim roba koja nije roba podrijetlom iz Unije stječe carinski status robe iz Unije (u skladu s Uredbom (EU) br. 952/2013), što podrazumijeva naplatu svih dospjelih uvoznih carina; naplatu, prema potrebi, drugih davanja; primjenu mjera trgovinske politike i zabrana i ograničenja; i obavljanje drugih formalnosti popisanih u vezi s uvozom robe;

(l)    „provjera verifikatora” znači postupak provjere zakonitosti, valjanosti i usklađenosti verifikatora na temelju dokumentacijskih i/ili fizičkih pregleda subjekata za provjeru u skladu s propisima određenima u Definiciji zakonitosti u Prilogu II.


ČLANAK 3.

FLEGT sustav za izdavanje dozvola

1.    Sustav za izdavanje dozvola za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma („FLEGT”) uspostavlja se među strankama. Njime se, putem dozvola FLEGT, uspostavlja skup postupaka i zahtjeva za provjeru i potvrđivanje zakonite proizvodnje proizvoda od drvne sirovine koji se otpremaju u Uniju. U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu i ovim Sporazumom, Unija prihvaća pošiljke iz Vijetnama za uvoz u Uniju za koje su izdane dozvole FLEGT.

2.    FLEGT sustav za izdavanje dozvola primjenjuje se na proizvode od drvne sirovine navedene u Prilogu I.

3.    Stranke su suglasne da će poduzeti sve mjere potrebne za provedbu FLEGT sustava za izdavanje dozvola.


ČLANAK 4.

Tijelo za izdavanje dozvola

1.    Vijetnam imenuje tijelo za izdavanje dozvola FLEGT i Europsku komisiju obavješćuje o kontaktnim podacima tijela za izdavanje dozvola. Obje stranke objavljuju navedene informacije.

2.    Tijelo za izdavanje dozvola provjerava jesu li proizvodi od drvne sirovine zakonito proizvedeni u skladu sa zakonodavstvom utvrđenim u Prilogu II. Tijelo za izdavanje dozvola izdaje dozvole FLEGT za pošiljke proizvoda od drvne sirovine zakonito proizvedenih u Vijetnamu za izvoz u Uniju.

3.    Tijelo za izdavanje dozvola ne izdaje dozvole FLEGT za pošiljke proizvoda od drvne sirovine koji nisu zakonito proizvedeni u skladu s vijetnamskim zakonodavstvom navedenim u Prilogu II. ili, u slučaju uvezene drvne sirovine, proizvoda od drvne sirovine koja nije bila posječena, proizvedena ili izvezena u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe i zemlje proizvodnje.


4.    Tijelo za izdavanje dozvola održava i objavljuje svoje postupke za izdavanje dozvola FLEGT. Ono također vodi evidenciju o svim pošiljkama za koje je izdana dozvola FLEGT, sukladno nacionalnom zakonodavstvu o zaštiti podataka, te stavlja na raspolaganje navedenu evidenciju za potrebe neovisnog ocjenjivanja iz članka 10., poštujući pritom povjerljivost informacija o vlasništvu izvoznika.

ČLANAK 5.

Nadležna tijela

1.    Europska komisija obavješćuje Vijetnam o kontaktnim podacima nadležnih tijela koja imenuju države članice Unije. Obje stranke objavljuju navedene informacije.

2.    Prije puštanja svake pošiljke u slobodni promet u Uniji nadležna tijela provjeravaju je li za predmetnu pošiljku izdana valjana dozvola FLEGT. Puštanje pošiljke može se suspendirati i ona se može zadržati ako postoje sumnje u vezi s valjanošću dozvole FLEGT.


3.    Nadležna tijela vode i svake godine objavljuju evidenciju o primljenim dozvolama FLEGT.

4.    U skladu s nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka nadležna tijela odobravaju osobama ili tijelima koje je Vijetnam odredio kao neovisne evaluatore u skladu s člankom 10. pristup relevantnim dokumentima i podacima.

5.    Nadležna tijela ne provode postupak opisan u stavku 2. u slučaju pošiljke proizvoda od drvne sirovine dobivenih od vrsta navedenih u dodacima CITES-u jer su one obuhvaćene odredbama za provjeru koje su utvrđene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.


ČLANAK 6.

Dozvole FLEGT

1.    Dozvole FLEGT izdaje tijelo za izdavanje dozvola kao sredstvo kojim se potvrđuje da su proizvodi od drvne sirovine zakonito proizvedeni.

2.    Dozvole FLEGT izdaju se na obrascu napisanom na engleskom i vijetnamskom jeziku. Obrazac se ispunjava na engleskom jeziku.

3.    Stranke mogu dogovorno uspostaviti elektroničke sustave za izdavanje, dostavu i primanje dozvola FLEGT.

4.    Tehničke specifikacije dozvola FLEGT i postupak izdavanja dozvola FLEGT utvrđeni su u Prilogu IV.


ČLANAK 7.

Definicija „zakonito proizvedene drvne sirovine”

Za svrhe ovog Sporazuma, definicija „zakonito proizvedene drvne sirovine” navedena je u točki (j) članka 2. i u Prilogu II. Taj Prilog opisuje vijetnamsko zakonodavstvo koje se mora poštovati da bi se za proizvode od drvne sirovine izdala dozvola FLEGT. Taj Prilog također uključuje dokumentaciju koja sadrži načela, kriterije, pokazatelje i verifikatore koji služe za dokazivanje usklađenosti s tim zakonodavstvom.


ČLANAK 8.

Provjera zakonito proizvedene drvne sirovine

1.    Vijetnam utvrđuje i provodi vijetnamski sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine („vijetnamski TLAS”) da bi provjerio jesu li drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine zakonito proizvedeni te da bi osigurao izvoz u Uniju isključivo na taj način provjerenih pošiljki. Vijetnamski TLAS uključuje provjere usklađenosti i postupke za osiguranje da drvna sirovina nezakonitog ili nepoznatog podrijetla ne uđe u lanac opskrbe.

2.    Sustav kojim se provjerava jesu li pošiljke proizvoda od drvne sirovine zakonito proizvedene utvrđen je u Prilogu V.


ČLANAK 9.

Puštanje pošiljaka za koje je izdana dozvola FLEGT

1.    Postupci kojima je uređeno puštanje pošiljaka za koje je izdana dozvola FLEGT u slobodni promet u Uniji opisani su u Prilogu III.

2.    U slučaju da nadležna tijela imaju opravdane razloge sumnjati da dozvola nije valjana ili vjerodostojna ili da sadržajno ne odgovara pošiljci za koju je izdana, odgovarajuće nadležno tijelo može primijeniti postupke opisane u Prilogu III.

3.    U slučaju stalnih nesuglasica ili poteškoća u savjetovanjima o dozvolama FLEGT predmet se može uputiti na Zajednički odbor za provedbu osnovan u skladu s člankom 18.


ČLANAK 10.

Neovisna evaluacija

1.    Svrha neovisne evaluacije je ocjena provedbe, učinkovitosti i vjerodostojnosti vijetnamskog TLAS-a i FLEGT sustava za izdavanje dozvola kako je utvrđeno u Prilogu VI.

2.    Savjetujući se s Unijom, Vijetnam angažira usluge neovisnog evaluatora radi provođenja zadaća utvrđenih u Prilogu VI.

3.    Neovisni evaluator je tijelo bez sukoba interesa koji bi proizlazili iz organizacijskog ili poslovnog odnosa s:

(a)    Unijom ili vijetnamskim regulatornim tijelima u sektoru šumarstva;

(b)    tijelom za izdavanje dozvola ili bilo kojim drugim tijelom kojem je povjerena odgovornost provjere zakonitosti proizvodnje drvne sirovine; ili

(c)    bilo kojim gospodarskim subjektom koji se bavi komercijalnom djelatnošću u njegovu sektoru šumarstva.


4.    Neovisni evaluator djeluje u skladu s dokumentiranom upravljačkom strukturom i objavljenim politikama, metodama i postupcima koji su usklađeni s međunarodno prihvaćenim najboljim praksama.

5.    Neovisni evaluator upućuje pritužbe koje proizlaze iz njegova rada na Zajednički odbor za provedbu osnovan u skladu s člankom 18.

6.    Neovisni evaluator dostavlja svoje primjedbe strankama u izvješćima u skladu s postupkom opisanim u Prilogu VI. Izvješća neovisnog evaluatora objavljuju se u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VIII.

7.    Stranke olakšavaju rad neovisnog evaluatora, posebno tako da mu osiguraju pristup području svake stranke i informacijama potrebnim za obavljanje njegovih funkcija. Međutim, stranke mogu, u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka, odbiti otkrivanje informacija čije priopćavanje nije dopušteno.


ČLANAK 11.

Nepravilnosti

U skladu s člankom 20., stranke se uzajamno obavješćuju ako sumnjaju ili su pronašle dokaz o bilo kakvom izbjegavanju ili nepravilnostima u FLEGT sustavu za izdavanje dozvola, uključujući u odnosu na sljedeće:

(a)    izbjegavanje trgovine, uključujući ono preusmjeravanjem trgovine iz Vijetnama u Uniju kroz treću zemlju ako se smatra da je navedeno učinjeno s namjerom da se izbjegne izdavanje dozvole;

(b)    dozvole FLEGT koje su izdane za proizvode od drvne sirovine koji sadržavaju drvnu sirovinu iz trećih zemalja za koju se sumnja da je nezakonito proizvedena; ili

(c)    prijevaru u vezi s pribavljanjem ili uporabom dozvola FLEGT.


ČLANAK 12.

Datum stupanja na snagu FLEGT sustava za izdavanje dozvola

1.    Stranke će se međusobno obavijestiti, putem Zajedničkog odbora za provedbu osnovanog u skladu s člankom 18., kada smatraju da su obavile potrebne pripreme kako bi FLEGT sustav za izdavanje dozvola mogao biti u potpunosti operativan.

2.    Putem Zajedničkog odbora za provedbu stranke naručuju neovisnu ocjenu FLEGT sustava za izdavanje dozvola na temelju kriterija određenih u Prilogu VII. Ocjena određuje ispunjava li vijetnamski TLAS, na kojem se temelji FLEGT sustav za izdavanje dozvola kako je opisano u Prilogu V., svoje zadaće na odgovarajući način.

3.    Na temelju preporuka Zajedničkog odbora za provedbu, stranke dogovaraju datum na koji će FLEGT sustav za izdavanje dozvola početi s radom.

4.    Stranke se međusobno u pisanom obliku obavješćuju o tom datumu.


ČLANAK 13.

Primjena vijetnamskog TLAS-a i ostalih mjera

1.    Vijetnam putem vijetnamskog TLAS-a provjerava zakonitost proizvoda od drvne sirovine koji se izvoze na tržišta izvan Unije i proizvoda od drvne sirovine koji se prodaju na domaćim tržištima te provjerava zakonitost uvezenih proizvoda od drvne sirovine putem sustava koji je uspostavljen za provedbu ovog Sporazuma.

2.    Radi potpore primjene vijetnamskog TLAS-a Unija potiče uporabu sustava u pogledu trgovine na drugim međunarodnim tržištima i trgovine s trećim zemljama.

3.    Unija provodi mjere da bi spriječila plasman nezakonito posječenog drva i od njega dobivenih proizvoda na tržište Unije u skladu sa svojim primjenjivim zakonodavstvom.


ČLANAK 14.

Mjere potpore

1.    Pribavljanje bilo kakvih resursa potrebnih za mjere za potporu provedbe ovog Sporazuma određuje se u kontekstu vježbi programiranja Unije i njezinih država članica za suradnju s Vijetnamom.

2.    Vijetnam će osigurati osnaživanje njegova kapacitet za provedbu ovog Sporazuma.

3.    Stranke osiguravaju da su aktivnosti povezane s provedbom ovog Sporazuma usklađene s postojećim i budućim razvojnim programima i inicijativama.

ČLANAK 15.

Sudjelovanje dionika u provedbi ovog Sporazuma

1.    Vijetnam u provedbu ovog Sporazuma uključuje relevantne dionike.


2.    Vijetnam osigurava da se provedba i praćenje ovog Sporazuma obavljaju na transparentan način zajedno s relevantnim dionicima, uključujući nevladine organizacije, šumarske udruge, poduzeća, sindikate, lokalne zajednice i ljude koji žive u šumskim područjima.

3.    Vijetnam osigurava uspostavljanje mehanizma za praćenje provedbe ovog Sporazuma, koji uključuje predstavnike relevantnih vladinih agencija i drugih relevantnih dionika.

4.    Vijetnam se redovito savjetuje s dionicima o provedbi ovog Sporazuma i u tom pogledu promiče odgovarajuće strategije, načine i programe savjetovanja.

5.    Unija se redovito savjetuje s dionicima o provedbi ovog Sporazuma, uzimajući u obzir svoje obveze prema Konvenciji Gospodarske komisije Ujedinjenih Naroda za Europu o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) iz 1998.


ČLANAK 16.

Socijalna zaštita

1.    Kako bi minimizirale moguće negativne učinke ovog Sporazuma, stranke su suglasne procijeniti učinke na etničke manjine i lokalne zajednice te na njihov način života, kao i na kućanstva i industriju drvne sirovine.

2.    Stranke prate učinke ovog Sporazuma kako je opisano u stavku 1. i istodobno poduzimaju razumne korake za ublažavanje svih negativnih učinaka. Stranke se mogu sporazumjeti o dodatnim mjerama za uklanjanje bilo kojih negativnih učinaka.


ČLANAK 17.

Tržišni poticaji

Uzimajući u obzir svoje međunarodne obveze, Unija promiče povoljan položaj na tržištu Unije za proizvode od drvne sirovine obuhvaćene ovim Sporazumom. Takva nastojanja posebno uključuju mjere za potporu:

(a)    politika javne i privatne nabave koje vode računa o opskrbi zakonito dobivenim proizvodima od drvne sirovine i osiguravaju tržište za te proizvode; i

(b)    povoljnije percepcije proizvoda s dozvolom FLEGT na tržištu Unije.


ČLANAK 18.

Zajednički odbor za provedbu

1.    Stranke uspostavljaju Zajednički odbor za provedbu (ZOP) za olakšavanje upravljanja, praćenja i preispitivanja ovog Sporazuma. ZOP također olakšava dijalog i razmjenu informacija između stranaka.

2.    ZOP će se uspostaviti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Sporazuma. Svaka stranka određuje svoje predstavnike u ZOP-u. ZOP svoje odluke donosi konsenzusom. ZOP-om zajednički predsjedavaju visoki dužnosnici koje odredi svaka stranka.

3.    ZOP uspostavlja svoj poslovnik.

4.    ZOP se sastaje najmanje dvaput godišnje tijekom prve dvije godine, a jednom godišnje nakon toga, na dan i s dnevnim redom o kojima su se stranke unaprijed usuglasile. Na zahtjev jedne od stranaka mogu se sazivati dodatni sastanci.


5.    ZOP osigurava da je njegov rad transparentan te da su informacije o njegovom radu i odlukama stavljene na raspolaganje javnosti.

6.    ZOP objavljuje zajedničko godišnje izvješće. Pojedinosti i sadržaj koji će biti uključeni u to izvješće navedeni su u Prilogu VIII.

7.    Posebne funkcije i zadaće ZOP-a opisane su u Prilogu IX.

ČLANAK 19.

Izvješćivanje i objavljivanje informacija

1.    Stranke se obvezuju javnosti redovito stavljati na raspolaganje informacije povezane s primjenom i praćenjem ovog Sporazuma.

2.    Stranke informacije navedene u Prilogu VIII. stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s mehanizmima opisanima u tom Prilogu. Stranke nastoje različitim dionicima uključenim u šumarski sektor pružiti pouzdane, relevantne i ažurne informacije.


3.    U skladu sa svojim zakonodavstvom, stranke su suglasne da neće otkrivati povjerljive informacije razmijenjene na temelju ovog Sporazuma. Nijedna od stranaka ne otkriva javnosti, niti dopušta svojim tijelima da otkrivaju, informacije razmijenjene na temelju ovog Sporazuma koje predstavljaju poslovne tajne ili povjerljive poslovne informacije.

ČLANAK 20.

Komunikacija u vezi s provedbom

1.    Predstavnici stranaka odgovorni za službenu komunikaciju u vezi s provedbom ovog Sporazuma jesu:

(a)    za Vijetnam: zamjenik ministra, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

(b)    za Uniju: voditelj delegacije Unije u Vijetnamu.


2.    Stranke se uzajamno i pravodobno obavješćuju o informacijama koje su potrebne za provedbu ovog Sporazuma, uključujući i promjene u pogledu predstavnika navedenih u stavku 1.

ČLANAK 21.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje na području na kojem se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije pod uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru, s jedne strane, i na državnom području Vijetnama, s druge strane.


ČLANAK 22.

Rješavanje sporova

1.    Stranke nastoje riješiti svaki spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma putem savjetovanja bez odlaganja.

2.    Ako se u roku od 120 dana od dana početnog zahtjeva za savjetovanje spor ne riješi putem savjetovanja, spor se može uputiti ZOP-u koji ga nastoji riješiti. ZOP-u se dostavljaju sve informacije relevantne za detaljno razmatranje situacije radi pronalaženja prihvatljivog rješenja. U tu se svrhu od ZOP-a zahtijeva da ispita sve mogućnosti održavanja učinkovite provedbe ovog Sporazuma.

3.    Ako ZOP ne može riješiti spor, stranke zajednički traže usluge ili posredovanje treće strane.


4.    Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 3., bilo koja od stranaka može obavijestiti drugu stranku o imenovanju arbitra; druga stranka tada imenuje drugog arbitra u roku od trideset kalendarskih dana od imenovanja prvog arbitra. Stranke zajednički imenuju trećeg arbitra u roku od šezdeset dana od imenovanja drugog arbitra.

5.    Odluke arbitara donose se većinom glasova u roku od šest mjeseci od imenovanja trećeg arbitra.

6.    Arbitražna odluka obvezujuća je za stranke te protiv nje nema prava žalbe.

7.    ZOP uspostavlja radne postupke za arbitražu.


ČLANAK 23.

Suspenzija

1.    Stranka koja želi suspendirati ovaj Sporazum pisanim putem obavješćuje drugu stranku o svojoj namjeri. Stranke potom raspravljaju o pitanju uzimajući u obzir mišljenja relevantnih dionika.

2.    Svaka stranka može suspendirati primjenu ovog Sporazuma u slučaju da druga stranka:

(a)    ne ispuni svoje obveze iz ovog Sporazuma;

(b)    ne održava regulatorne i administrativne mjere te sredstva potrebna za provedbu ovog Sporazuma; ili

(c)    djeluje na način koji predstavlja znatan rizik za okoliš, zdravlje, sigurnost ili zaštitu stanovnika Unije ili Vijetnama.


O odluci o suspenziji i razlozima takve odluke pisanim putem obavješćuje se druga stranka.

3.    Uvjeti ovog Sporazuma prestaju se primjenjivati nakon trideset kalendarskih dana od obavijesti iz stavka 2 drugog podstavka.

4.    Primjena ovog Sporazuma nastavlja se trideset kalendarskih dana od dana kada stranka koja je suspendirala njegovu primjenu obavijesti drugu stranku o tome da razlozi za suspenziju više ne vrijede.

ČLANAK 24.

Izmjene

1.    Stranka koja želi izmijeniti ovaj Sporazum podnosi prijedlog najmanje tri mjeseca prije sljedećeg sastanka ZOP-a. ZOP raspravlja o prijedlogu i, ako se postigne konsenzus, daje preporuku. Ako su stranke suglasne s preporukom, odobravaju je u skladu sa svojim unutarnjim postupcima.


2.    Sve izmjene koje stranke odobre u skladu sa stavkom 1. stupaju na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke obavijestile jedna drugu o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

3.    ZOP može donijeti izmjene priloga ovom Sporazumu.

4.    Obavijest o svakoj izmjeni šalje se glavnom tajniku Vijeća Europske unije i ministru vanjskih poslova Socijalističke Republike Vijetnama putem diplomatskih kanala.

ČLANAK 25.

Stupanje na snagu, trajanje i otkaz

1.    Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke pisanim putem obavijestile jedna drugu o dovršetku svojih postupaka potrebnih u tu svrhu.


2.    Obavijesti iz ovog članka šalju se glavnom tajniku Vijeća Europske unije i ministru vanjskih poslova Socijalističke Republike Vijetnama putem diplomatskih kanala.

3.    Ovaj Sporazum ostaje na snazi tijekom razdoblja od pet godina. Automatski se produljuje za uzastopna razdoblja od pet godina, osim ako jedna od stranaka odbije produljenje na način da o tome pisanim putem obavijesti drugu stranku najmanje 12 mjeseci prije isteka ovog Sporazuma.

4.    Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum na način da drugu stranku o tome obavijesti pisanim putem. Ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati dvanaest mjeseci nakon dana primitka takve obavijesti.

ČLANAK 26.

Prilozi

Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.


ČLANAK 27.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i vijetnamskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U slučaju razlika u tumačenju prednost ima tekst na engleskom jeziku.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u …

   Za Europsku uniju    Za Vladu
       Socijalističke Republike Vijetnama


POPIS PRILOGA

PRILOG I.:    Obuhvaćeni proizvodi: harmonizirane oznake robe za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine obuhvaćene FLEGT sustavom za izdavanje dozvola

PRILOG II.:    Vijetnamska definicija zakonitosti drvne sirovine

PRILOG III.:    Uvjeti za puštanje u slobodan promet u Uniji proizvoda od drvne sirovine izvezenih iz Vijetnama za koje je izdana dozvola FLEGT

PRILOG IV.:    FLEGT sustav za izdavanje dozvola

PRILOG V.:    Vijetnamski sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine („vijetnamski TLAS”)

PRILOG VI.:    Opis posla za neovisnu evaluaciju

PRILOG VII.:    Kriteriji za ocjenu operativne spremnosti vijetnamskog sustava za osiguranje zakonitosti drvne sirovine

PRILOG VIII.:    Objavljivanje informacija

PRILOG IX.:    Zadaće Zajedničkog odbora za provedbu

PRILOG I.

OBUHVAĆENI PROIZVODI:

HARMONIZIRANE OZNAKE ROBE ZA DRVNU SIROVINU I PROIZVODE OD DRVNE SIROVINE

OBUHVAĆENE FLEGT SUSTAVOM ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Popis u ovom Prilogu odnosi se na Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe uspostavljen Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe Svjetske carinske organizacije.

Oznake HS

Opis

POGLAVLJE 44.

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen

Ex. 4401

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvna piljevina te otpaci i ostaci od drva, neovisno o tome jesu li aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike ili nisu (ne od bambusa ni ratana).

4403

Neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učetvoreno ili ne

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm.

Ex. 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem), za šperploče ili za slična laminirana drva i ostalo drvo, piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine ne veće od 6 mm (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4409

Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, užlijebljeno, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, modelirano, zaobljeno ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4410

Ploče iverice, ploče s usmjerenim vlaknima (OSB) i slične ploče (na primjer wafer-ploče), od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno o tome jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili nisu (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4411

Ploče vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno o tome jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili nisu (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4412

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 441300

Prešano drvo u blokovima, pločama, trakama ili profiliranim oblicima (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 441400

Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala ili slične predmete (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža, od drva; drveni bubnjevi za kabele; palete, sandučaste palete (boks-palete) i druge podloge za utovar, od drva; drveni okviri za palete (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4416

Bačve, kace, vjedra i ostali bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drva, uključujući bačvarske duge (ne od bambusa ni ratana).

Ex. 4418

Građevinska stolarija i proizvodi za građevinarstvo, od drva, uključujući celularne drvene ploče, sastavljene podne ploče, piljenu i cijepanu šindru (ne od bambusa ni ratana).

POGLAVLJE 94.

Pokućstvo; posteljina, madraci, potpora madracima, jastuci i slična punjena oprema

940330

— Drveno pokućstvo vrsta koje se rabe u uredima.

940340

— Drveno pokućstvo vrsta koje se rabe u kuhinji.

940350

— Drveno pokućstvo vrsta koje se rabe u spavaćoj sobi.

940360

Ostalo drveno pokućstvo.

________________

PRILOG II.

VIJETNAMSKA DEFINICIJA ZAKONITOSTI DRVNE SIROVINE

UVOD

Definicijom zakonitosti („DZ”) utvrđuju se načela, kriteriji, pokazatelji i verifikatori za zakonitu drvnu sirovinu u skladu s vijetnamskim zakonima i propisima. Definicija zakonitosti ažurira se kako je i kada to potrebno tijekom provedbe ovog Sporazuma u skladu s odredbama članka 24. ovog Sporazuma. Definicija zakonitosti čini sastavni dio vijetnamskog sustava za osiguranje zakonitosti drvne sirovine („vijetnamski TLAS”) opisanog u Prilogu V.

Ovaj je Prilog izradila višesektorska radna skupina putem sveobuhvatnog postupka savjetovanja s vladinim agencijama, industrijskim udrugama, poduzećima, civilnim društvom, kućanstvima, pojedincima i lokalnim zajednicama. Oblici savjetovanja uključivali su radionice dionika, mrežne i pisane komentare i doprinose organizacija i pojedinaca na nacrte definicije zakonitosti.


Vijetnamski pravni dokumenti navedeni u dodacima 1.A i 1.B ovom Prilogu uključuju zakone i pravilnike Nacionalne skupštine, uredbe vlade, odluke premijera, odluke ministara i okružnice ministarstava koje su javno objavljene.

STRUKTURA I SADRŽAJ MATRICE DEFINICIJE ZAKONITOSTI

Definicija zakonitosti osmišljena je za dvije ciljne skupine – organizacije i kućanstva – kako je definirano u odjeljku 2.2.1. Priloga V., kako bi odražavala zahtjeve za usklađenost različitih propisa koji se primjenjuju na te dvije ciljne skupine te kako bi se osmislio jasan, konkretan i izvediv vijetnamski TLAS kako je opisan u Prilogu V.

Definicija zakonitosti za organizacije utvrđena je u Dodatku 1.A ovom Prilogu, dok je definicija zakonitosti za kućanstva utvrđena u Dodatku 1.B ovom Prilogu.


Definicija zakonitosti podijeljena je na sedam načela, kako slijedi:

1.    organizacije

   načelo I.: sječa domaće drvne sirovine u skladu je s propisima o pravima na korištenje zemljišta, pravima na korištenje šuma, upravljanju, okolišu i društvu,

   načelo II.: usklađenost s propisima o rukovanju zaplijenjenom drvnom sirovinom,

   načelo III.: usklađenost s propisima o uvozu drvne sirovine,

   načelo IV.: usklađenost s propisima o prijevozu drvne sirovine i trgovini drvnom sirovinom,

   načelo V.: usklađenost s propisima o preradi drvne sirovine,

   načelo VI.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima za izvoz,

   načelo VII.: usklađenost s propisima o porezima i zaposlenicima;


2.    kućanstva

   načelo I.: sječa domaće drvne sirovine u skladu je s propisima o pravima na korištenje zemljišta, pravima na korištenje šuma, upravljanju, okolišu i društvu,

   načelo II.: usklađenost s propisima o rukovanju zaplijenjenom drvnom sirovinom,

   načelo III.: usklađenost s propisima o uvozu drvne sirovine,

   načelo IV.: usklađenost s propisima o prijevozu drvne sirovine i trgovini drvnom sirovinom,

   načelo V.: usklađenost s propisima o preradi drvne sirovine,

   načelo VI.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima za izvoz,

   načelo VII.: usklađenost s propisima o oporezivanju.


Definicija zakonitosti za organizacije i definicija zakonitosti za kućanstva sastoje se od sedam načela; međutim, broj kriterija, pokazatelja i verifikatora u sklopu nekih načela razlikuje se. Općenito, neki propisi koji se primjenjuju na kućanstva jednostavniji su od onih koji se primjenjuju na organizacije. Najznačajnije se razlike očituju u načelu I., IV. i VII., kako slijedi:

   u sklopu načela I. (sječa domaće drvne sirovine u skladu je s propisima o pravima na korištenje zemljišta, pravima na korištenje šuma, upravljanju, okolišu i društvu), obje definicije zakonitosti – i za organizacije i za kućanstva – sadržavaju osam kriterija; međutim, neki kriteriji variraju između te dvije kategorije. Definicija zakonitosti za organizacije sadržava kriterij 1. (usklađenost s propisima o planskoj sječi drvne sirovine prirodnih šuma), ali taj kriterij nije primjenjiv na kućanstva. Definicija zakonitosti za kućanstva sadržava kriterij 7. (usklađenost s propisima o sječi drvne sirovine s plantaža iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala), ali taj se kriterij ne primjenjuje na organizacije (detaljnije opisano u nastavku);   u sklopu načela IV. (usklađenost s propisima o prijevozu drvne sirovine i trgovini drvnom sirovinom), definicija zakonitosti za organizacije sadržava 10 kriterija, dok definicija zakonitosti za kućanstva sadržava sedam kriterija. Dodatni kriteriji u sklopu definicije zakonitosti za organizacije koji se ne primjenjuju na kućanstva odnose se na usklađenost s propisima o registraciji društava te na unutarnji prijevoz drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine unutar pokrajine ili između pokrajina;

   u sklopu načela VII. definicija zakonitosti za organizacije obuhvaća usklađenost s propisima o porezima i zaposlenicima (tri kriterija), dok definicija zakonitosti za kućanstva obuhvaća usklađenost s propisima o oporezivanju (jedan kriterij). To odražava razliku u propisima o radu koji se primjenjuju na kućanstva i onima koji se primjenjuju na organizacije.

Unutar definicije zakonitosti te prema vijetnamskom TLAS-u postoji razlika između statičnih i dinamičnih verifikatora definiranih u odjeljku 4.1. Priloga V. Statični verifikatori (označeni oznakom „S” u matrici definicije zakonitosti) odnose se na uspostavu i rad organizacija i kućanstava uključujući, među ostalim, verifikatore kao što su registracija društava, prava na korištenje šumskog zemljišta, propisi o oporezivanju, okolišu i radu. Dinamični verifikatori (označeni oznakom „D” u matrici definicije zakonitosti) odnose se na serije drvne sirovine u lancu opskrbe uključujući, među ostalim, verifikatore kao što su popisi pakiranja i računi za prodaju drvne sirovine koji su dio dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine u svakoj fazi lanca opskrbe.


OBJAŠNJENJE ELEMENATA DEFINICIJE ZAKONITOSTI

1.    Objašnjenje verifikatora prava na korištenje zemljišta i prava na korištenje šuma

Vlada Vijetnama nastoji osigurati stvaranje pogodnih uvjeta u kojima domaći uzgajivači drvne sirovine mogu proizvoditi i prodavati svoje proizvode. Definicijom zakonitosti stoga se utvrđuje sveobuhvatan i uključiv okvir verifikatora za prava na korištenje zemljišta i prava na korištenje šuma opisan u sklopu načela I. Broj verifikatora razlikuje se prema kategoriji korisnika (organizacije ili kućanstva) te kategoriji šume (kriterij). Za određivanje zakonskih prava na korištenje zemljišta, organizacijama i kućanstvima potreban je samo jedan od verifikatora koji su navedeni u sklopu načela I. definicije zakonitosti.

Glavni razlog uključivanja nekoliko verifikatora za prava na korištenje zemljišta i prava na korištenje šuma je razvoj vijetnamske zemljišne politike tijekom različitih razdoblja. Verifikatori za prava na korištenje zemljišta i prava na korištenje šuma uvedeni u sklopu prethodnih propisa mogu i dalje vrijediti u skladu sa Zakonom o zemljištu iz 2013. godine.


Potvrde o pravima na korištenje zemljišta (potvrde iz crvene knjige) prvotno su uvedene Zakonom o zemljištu iz 1993. godine. Od 1993. godine izdavanje potvrda o pravima na korištenje zemljišta progresivno je prošireno na sve korisnike zemljišta i sve kategorije zemljišta diljem zemlje. Taj je postupak još u tijeku te postoje neke okolnosti u kojima zakonitim korisnicima šumskog zemljišta još nisu izdane potvrde o pravima na korištenje zemljišta. U toj se situaciji može primijeniti niz alternativnih verifikatora te se mogu upotrebljavati za dokazivanje zakonskih prava na korištenje zemljišta i zakonskih prava na korištenje šuma. Takvi alternativni verifikatori uključuju sljedeće: odluke o dodjeli zemljišta; odluke o dodjeli šume; odluke o dodjeli šumskog zemljišta; odluke o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta; odluke o zakupu zemljišta; odluke o ugovaranju šumskog zemljišta; registre šuma; i pisane potvrde općinskog Narodnog odbora.

U skladu sa Zakonom o zemljištu iz 2013. godine, u slučajevima u kojima kućanstva nemaju potvrde o pravima na korištenje zemljišta ili bilo koje druge dokumentirane dokaze o pravima na korištenje zemljišta, potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da ne podliježe nikakvom sporu može se upotrijebiti kao verifikator zakonitog korištenja zemljišta.


2.    Sječa drvne sirovine iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala

Definicija zakonitosti za kućanstva ne sadržava verifikatore kojima se uređuju prava na korištenje zemljišta za stabla posječena iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala jer ta stabla ne ispunjavaju kriterije koncentriranih plantažnih šuma ili su zasađena na područjima za koja se ne mogu izdati potvrde o pravima na korištenje zemljišta kao što su područja uz rub ceste ili obale kanala.

Ako postoji potreba za sječom, kućanstva prije iskorištavanja predaju izvješće o lokaciji sječe, vrsti i obujmu drvne sirovine posječene iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala općinskom Narodnom odboru kako bi mogao pratiti i kontrolirati. Nakon iskorištavanja, kućanstva pripremaju i sama potvrđuju svoj popis pakiranja za drvnu sirovinu.

3.    Usklađenost s propisima o izvozu

Postupak izdavanja dozvola FLEGT za pošiljke drvne sirovine za izvoz na tržišta Unije odvija se prije carinskih postupaka za izvoz, kao što je opisano u Prilogu IV. Stoga se načelo VI. upotrebljava za klasifikaciju organizacija temeljem sustava klasifikacije organizacija kako je navedeno u Prilogu V.


4.    Definicije

U kontekstu ovog Sporazuma sljedeći se pojmovi tumače kako slijedi:

Načelo

Načelo je područje vijetnamskih zakona i zakonodavstva s kojim organizacije i kućanstva moraju biti usklađeni u svakoj fazi lanca opskrbe kako je navedeno u ovom Prilogu i Prilogu V.

Kriterij

Kriterij je zakonska obveza koju organizacije i kućanstva moraju primijeniti kako bi osigurali usklađenost s određenim načelom.


Pokazatelj

Pokazatelj je posebna mjera ili skup mjera s kojima organizacije i kućanstva moraju biti usklađeni kako bi ispunili određeni kriterij.

Verifikator

Verifikator je dokaz koji dokazuje ispunjavanje pokazatelja ili kriterija.

Šumoposjednik (nositelj prava vlasništva nad šumom)

Šumoposjednik se odnosi na organizacije ili kućanstva kojima je vlada dodijelila ili dala u zakup šumsko zemljište ili šumu za proizvodnju ili poslovanje povezano sa šumarstvom u skladu sa Zakonom o zaštiti i razvoju šuma iz 2004. godine.

Izjava o planu sječe

Izjava o planu sječe je dokument koji opisuje temeljnu situaciju područja sječe, tehnike sječe, obujam sječe i prikupljanja ostataka te kategorije i detaljne tablice o tehničkim normama sječe šuma.


Jedinica za planiranje

Jedinica za planiranje je subjekt kojeg je ovlastila nadležna agencija s mandatom za planiranje aktivnosti sječe šuma.

Planska sječa

Planska sječa drvne sirovine prirodnih šuma odnosi se na sječu drvne sirovine u gospodarske svrhe istovremeno osiguravajući stabilan razvoj i korištenje šuma određenih u planu za održivo upravljanje šumama u skladu s trenutačnim vijetnamskim propisima. Planska sječa u prirodnim šumama ne primjenjuje se na kućanstva.

Popis označavanja stabala

Popis označavanja stabala dokument je u kojem su navedeni nazivi i veličine stabala koja se mogu posjeći na području obuhvaćenom planom sječe.


Izvješće o području sječe i obujmu posječenih proizvoda od drvne sirovine

Izvješće o području sječe i obujmu posječenih proizvoda od drvne sirovine sadržava podatke o području sječe i obujmu sječe u skladu s različitim kategorijama izvora domaće drvne sirovine, uključujući prirodnu šumu, uzgojenu šumu, kaučukovac i raštrkana stabla.

Popis pakiranja za šumske proizvode („popis pakiranja”)

Popis pakiranja za šumske proizvode obavezni je dokument u dokumentaciji o proizvodima od drvne sirovine u svakoj fazi lanca opskrbe drvnom sirovinom od točke sječe ili uvoza do točke izvoza, uključujući trgovanje drvnom sirovinom, evidenciju ulaska i izlaska sa svake lokacije za obradu ili skladištenje, ili prijevoz jednim vozilom. Popis pakiranja podliježe pregledu i provjeri/odobrenju relevantnih subjekata u svakoj fazi.

Popis pakiranja za šumske proizvode u optjecaju sadržava informacije o nazivu i vrsti proizvoda od drvne sirovine, jedinici mjere, obliku šumskih proizvoda, količini i obujmu šumskih proizvoda na kraju svake stranice navodeći ukupnu količinu.


Popis drvne sirovine predviđene za sječu

Popis drvne sirovine predviđene za sječu sadržava informacije o lokaciji, vrsti i količini (obujmu i promjeru) proizvoda predviđenih za sječu.

Evidencija o ulazu i izlazu

Evidencija o ulazu i izlazu upotrebljava se za evidentiranje ulaza u pogone i izlaza iz njih šumskih proizvoda organizacija za sječu, obradu i trgovinu.

Neobrađeni proizvodi od drvne sirovine

Neobrađeni proizvodi od drvne sirovine su oni koji nisu promijenjeni alatima ili opremom bilo koje vrste nakon sječe, uvoza ili obrade (ako su zaplijenjeni) te koji su i dalje u svom izvornom obliku i imaju izvorne parametre.


Sanitarna sječa i prikupljanje ostataka sječe

Sanitarna sječa znači sječa drva uz poduzimanje mjera uzgoja šuma, znanstvenih istraživanja i raščišćavanja zemljišta u projektima nakon prenamjene korištenja šume.

Prikupljanje ostataka sječe podrazumijeva prikupljanje srušenih ili mrtvih stabala nakon prirodnih nepogoda, spaljenog, trulog ili suhog drva i grana drva preostalih u šumi.

Dokumentacija o zakonitim proizvodima od drvne sirovine („dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine”)

Dokumentacija o zakonitim proizvodima od drvne sirovine je niz evidencija povezanih s proizvodima od drvne sirovine koje se pripremaju i pohranjuju u organizacijama i kućanstvima koja se bave proizvodnjom proizvoda od drvne sirovine i koje se puštaju u opticaj zajedno s proizvodima od drvne sirovine u postupku sječe, trgovine, prijevoza, obrade, skladištenja i izvoza.

Gospodarska šuma

Gospodarske šume su šume koje se upotrebljavaju uglavnom za proizvodnju i prodaju šumskih proizvoda od drvne sirovine, kao i onih koji nisu proizvedeni od drvne sirovine, u kombinaciji sa zaštitom okoliša.


Zaštitna šuma

Zaštitne šume su šume koje se upotrebljavaju uglavnom za zaštitu izvora vode i tla, sprječavanje erozije i širenja pustinja, ograničavanje prirodnih nepogoda, regulaciju klime i zaštitu okoliša.

Šuma posebne namjene

Šume posebne namjene su šume koje se upotrebljavaju uglavnom za očuvanje prirode, očuvanje standardnih primjeraka nacionalnih ekosustava i izvora šumskih bioloških genoma, znanstvena istraživanja, zaštitu povijesnih i kulturnih relikvija te očuvanje krajobraza za rekreacijske i turističke svrhe u kombinaciji sa zaštitom okoliša.

Dodatak 1.A

DEFINICIJA ZAKONITOSTI ZA ORGANIZACIJE

NAČELO I.: SJEČA DOMAĆE DRVNE SIROVINE U SKLADU JE S PROPISIMA O PRAVIMA NA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA, PRAVIMA NA KORIŠTENJE ŠUMA, UPRAVLJANJU, OKOLIŠU I DRUŠTVU (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o planskoj sječi drvne sirovine iz prirodnih šuma

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

1.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba 02. CP; članci 16. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

1.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

1.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica 38/2007/TTBNN

Pokazatelj 1.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

1.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

1.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 1.3.: odobreni plan održivog upravljanja šumama – potreban je sljedeći dokument:

1.3.1. Odluka o odobrenju plana održivog upravljanja šumama

S

Članak 11., Okružnica br. 38/2014/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

1.4.1. Izjava o planu sječe

S

Članak 22., Okružnica br. 87/2009/TTBNNPTNT

1.4.2. Karta područja sječe

S

Članak 21., Okružnica br. 87/2009/TTBNNPTNT

1.4.3. Popis stabala predviđenih za sječu

S

Članak 14., Okružnica br. 87/2009/TTBNNPTNT

1.4.4. Zapisnik o ocjeni plana sječe na terenu

S

Članak 24., Okružnica br. 87/2009/TTBNNPTNT

1.4.5. Odluka o odobrenju plana sječe

S

Članak 25., Okružnica br. 87/2009/TTBNNPTNT

1.4.6. Dozvola za sječu

S

Članak 4., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

1.4.7. Zapisnik o prihvaćanju drvne sirovine dobivene sječom

D

Članak 4., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti na proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

1.5.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 1.5. – potreban je sljedeći dokument:

1.6.1. Popis pakiranja za drvnu sirovinu

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.7.: sječa šuma obavlja se u skladu s propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.7.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte sječe prirodnih gospodarskih šuma koji uključuju čistu sječu na koncentracijskom području od najmanje 50 ha

S

Članak 12., Uredba 18/2015/NDCP

1.7.2. Plan zaštite okoliša za projekte sječe prirodnih gospodarskih šuma koji uključuju čistu sječu na koncentracijskom području manjem od 50 ha

S

Članak 18., Uredba 18/2015/NDCP

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih zaštitnih šuma

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

2.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

2.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33., 34. i 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

2.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

Pokazatelj 2.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

2.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

2.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 2.3.: sječa šuma obavlja se u skladu s propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

2.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 2.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

2.4.1. Izjava o planu sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

2.4.2. Karta područja sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

2.4.3. Dozvola za sječu

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

2.5.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 2.5. – potreban je sljedeći dokument:

2.6.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 3.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih gospodarskih šuma

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

3.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

3.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

3.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

3.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

3.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

Pokazatelj 3.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

3.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

3.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 3.3.: sječa šuma obavlja se u skladu s pravnim propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

3.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 3.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

3.4.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

S

Članak 6. stavak 1. točka (b), Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

3.5.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 3.5. – potreban je sljedeći dokument:

3.6.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 4.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šumskih područja prenamijenjenih iz šumskih zemljišta u zemljišta za druge namjene.

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s propisima o prenamjeni zemljišta iz šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene, zaštiti okoliša, raščišćavanju zemljišta – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

4.1.1. Odluka o odobrenju mjere za isplatu naknade za raščišćavanje zemljišta, uključujući karte prenamijenjenog šumskog područja, status prenamijenjene šume

S

Članak 29., Uredba 23/2006/NDCP; članak 8., Okružnica 21/2016/TTBNNPTNT

4.1.2. Odluka o dopuštanju prenamjene šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene

S

Članak 3., Rezolucija br. 49; članak 29., Uredba 23/2006/NDCP

4.1.3. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš ili plana zaštite okoliša

4.1.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte kojima se mijenja svrha korištenja šuma: 5 ha ili više za zaštitne šume, šume s posebnom namjenom, 10 ha ili više za prirodne šume, 50 ha ili više za druge vrste šuma

S

Članak 29., Uredba 23/2006/NDCP; članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

4.1.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte kojima se namjena zemljišta mijenja iz šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene za područja manja od onih navedenih pod 4.1.3.

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 4.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

4.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

4.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

4.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 4.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

4.3.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja je posječena u prirodnim šumama; te u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

4.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 4.4. – potreban je sljedeći dokument:

4.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 5.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šuma uz istodobnu primjenu mjera uzgajanja šuma, znanstvenih istraživanja i osposobljavanja

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

5.1.2. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

5.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. 34. i 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

5.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

Pokazatelj 5.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

5.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

5.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 5.3.: usklađenost s pravnim propisima prije izdavanja dozvole za sanitarnu sječu – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.3.1. Projekt uzgajanja šuma

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

5.3.2. Plan osposobljavanja

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

5.3.3. Prijedlog znanstvenog istraživanja

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

5.4.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja je posječena u prirodnim šumama te u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

5.5.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 5.5. – potreban je sljedeći dokument:

5.6.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 6.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u prirodnim šumama

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

6.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

6.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

6.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta i zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

6.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

Pokazatelj 6.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

6.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

6.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

6.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 6.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

6.3.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 9., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

6.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 6.4. – potreban je sljedeći dokument:

6.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 7.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u plantažnim šumama

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

7.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

7.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

7.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

7.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokazatelj 7.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

7.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

7.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

7.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 7.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

7.3.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 7.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

7.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 7.5.: drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiscima žiga doznačnog čekića u skladu s pokazateljem 7.4. – potreban je sljedeći dokument:

7.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 8.: usklađenost s propisima o sječi kaučukovca

Pokazatelj 8.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

8.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

8.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

8.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

Pokazatelj 8.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

8.2.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

8.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

8.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 8.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

8.3.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

D

Članak 7., Okružnica 21/2016/TTBNNPTNT

8.3.2. Popis pakiranja

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2012/TTBNNPTNT

NAČELO II.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O POSTUPANJU SA ZAPLIJENJENOM DRVNOM SIROVINOM (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Ugovor o prodaji / ugovor o kupoprodaji imovine stavljene na dražbu

S

Članak 35., Uredba 17/2010/NDCP

1.1.2. Potvrda o vlasništvu ili pravu na korištenje imovine na dražbi

S

Članak 46., Uredba 17/2010/NDCP

1.1.3. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

1.1.4. Popis pakiranja

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm na proizvode dobivene od drvne sirovine moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potreban je sljedeći dokument:

1.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 1., Odluka 107/2007/QDBNN

NAČELO III.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O UVOZU DRVNE SIROVINE (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o carinskim postupcima – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Deklaracija za uvezene proizvode od drvne sirovine

D

Članak 24., Zakon o carini iz 2014.; članak 25., Uredba 08/2015/NDCP; članak 10., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.2. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.3. Trgovački račun u slučaju trgovačke transakcije

D

Članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.4. Teretnica (ili drugi jednakovrijedan otpremni dokument u skladu s pravnim propisima)

D

Članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.5. Popis pakiranja za uvezene šumske proizvode

D

Članak 10., Okružnica 01/2012/BNNPTNT

1.1.6. Ovisno o izvorima uvezene drvne sirovine potreban je jedan od sljedećih verifikatora:

1.1.6.1. Dozvola CITES zemlje izvoza u slučaju drvne sirovine iz dodataka I., II. i III. Konvenciji CITES

D

Uredba 82/2006/NDCP; članak 5., Uredba 98/2011/NDCP; Okružnica 04/2015/TTBNNPTNT

1.1.6.2. Dozvola FLEGT

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.6.3. Osobna izjava o dubinskoj analizi zakonitosti drvne sirovine

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7. Ovisno o kategoriji rizika (kako je navedeno u tablici 2. u Prilogu V.), jedan je od sljedećih verifikatora potrebno priložiti osobnoj izjavi:

1.1.7.1. Programi dobrovoljnog certificiranja ili nacionalnog certificiranja koje priznaje vijetnamski TLAS

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.2. Dokument o zakonitoj sječi u skladu s pravom i propisima zemlje sječe (HS 4403, 4406, 4407)

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.3. Alternativna dodatna dokumentacija kojom se dokazuje zakonitost drvne sirovine u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe (kada dokument o sječi drva nije potreban u zemlji sječe za primarne proizvode ili kada uvoznici ne mogu nabaviti dokument o sječi za složene proizvode)

D

Izdaje Vlada Vijetnama

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni i otisku žiga doznačnog čekića

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Potvrda o biljnoj karanteni za oblu drvnu sirovinu, ispiljenu drvnu sirovinu, palete, piljevinu

D

Članak 1., Okružnica br. 30/2014/TTBNNPTNT; članak 7., Okružnica 33/2014/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m mora se označiti otiscima žiga čekića ili drugim posebnim oznakama zemalja izvoznica; ili se u protivnom otisci žiga doznačnog čekića moraju postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

NAČELO IV.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRIJEVOZU DRVNE SIROVINE I TRGOVINI DRVNOM SIROVINOM (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o osnivanju poduzeća

Pokazatelj 1.1.: stečena pravna sposobnost – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

1.1.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

1.1.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz domaćih prirodnih šuma i o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 12., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

2.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 12., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 3.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je posječena u koncentriranim plantažnim šumama, kućnim vrtovima, na poljoprivrednim gospodarstvima, među raštrkanim stablima te o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

3.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.2.: u slučaju drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječene u plantažnim šumama te u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

3.2.2. Popis pakiranja

D

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 4.: usklađenost s propisima o prijevozu uvezene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji nisu prošli domaću obradu i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

4.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.2.: uvezena obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m, ako na njoj nema otiska žiga doznačnog čekića ili posebnih oznaka zemalja izvoznica, mora se označiti otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

4.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 5.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene zaplijenjene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji su obrađeni i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

5.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

5.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 6.: usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je prirodna, uvezena ili obrađena zaplijenjena drvna sirovina i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

6.1.2. Popis pakiranja

D

Članci 17. i 26., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.2.: obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

6.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 7.: usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je dobivena iz plantažnih šuma, kućnih vrtova, raštrkanih stabala i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

7.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 7.2.: obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

7.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 8.: usklađenost s propisima o unutarnjem pokrajinskom prijevozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine

Pokazatelj 8.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

8.1.1. Dostavnica unutar zemlje

D

Članak 18., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

8.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 18., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 8.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja je posječena u prirodnim šumama te u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

8.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

8.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članci 7. i 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 9.: usklađenost s propisima o unutarnjem međupokrajinskom prijevozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine

Pokazatelj 9.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

9.1.1. Dostavnica unutar zemlje

D

Članak 18., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

9.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 18., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 9.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja je posječena u prirodnim šumama te u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

9.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

9.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 10.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o proizvodima od drvne sirovine potrebnoj za provjeru za izvoz

Pokazatelj 10.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitom proizvodu od drvne sirovine potrebnoj za provjeru za izvoz – potrebni su sljedeći dokumenti:

10.1.1. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

10.1.2. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Članak 2., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

10.1.3. Popis pakiranja za šumske proizvode za izvoz

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

10.1.4. Jedan ili više dodatnih dokumenata iz različitih faza lanca opskrbe (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) kojima se dokazuje zakonitost drvne sirovine u takvoj pošiljci

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN

NAČELO V.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRERADI DRVNE SIROVINE (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o osnivanju poduzeća

Pokazatelj 1.1.: pravna sposobnost – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Potvrda o registraciji društva

S

Članak 28., članak 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

1.1.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili poduzeća u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

S

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

1.1.3. Potvrda o registraciji ulaganja (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

S

Članak 39., Uredba 108/2006/NDCP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Pokazatelj 1.2.: prerada drvne sirovine obavlja se u skladu s propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.2.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za postrojenja za preradu drvne sirovine i drvene strugotine iz prirodnih šuma s godišnjim kapacitetom od 3 000 m3 proizvoda ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

1.2.2. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za postrojenja za preradu šperploča s godišnjim kapacitetom od 100 000 m3 proizvoda ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

1.2.3. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za postrojenja za izradu namještaja s ukupnom površinom skladišta, tvornica od 10.000 m2 ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

1.2.4. Plan zaštite okoliša postrojenja za preradu drvne sirovine, šperploča, ploča iverice za koje nije potrebno obaviti procjenu učinka na okoliš iz naprijed navedenih verifikatora 1.2.1., 1.2.2. i 1.2.3.

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 1.3.: usklađenost s propisima o sprečavanju požara i protupožarnoj zaštiti – potreban je sljedeći dokument:

1.3.1. Odobreni plan sprečavanja požara i protupožarne zaštite

S

Članak 15. i Prilog 4., Uredba 79/2014/NDCP

Pokazatelj 1.4.: usklađenost s propisima o vođenju nadzorne evidencije o ulazu i izlazu – potreban je sljedeći dokument:

1.4.1. Nadzorna evidencija o ulazu i izlazu

S

Članak 20., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o zakonitom podrijetlu drvne sirovine koja će se preraditi

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini koju je organizacija sama posjekla u svojim šumama – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini za drvnu sirovinu kupljenu od organizacija – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.3.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini za drvnu sirovinu kupljenu od kućanstava – potreban je sljedeći dokument:

2.3.1. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m koja je posječena u prirodnim šumama i drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, uvezene drvne sirovine koje nemaju otisak žiga doznačnog čekića ili posebne oznake zemalja izvoznica te obrađene zaplijenjene drvne sirovine, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

2.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.5.: u slučaju drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumama i zaplijenjene ispiljene drvne sirovine, koja je obrađena no nije dalje prerađivana, duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm, širine ≥ 20 cm koja je posječena u prirodnim šumama te drvna sirovina od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Odluka 107/2007/QDBNN

2.5.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Odluka 107/2007/QDBNN

NAČELO VI.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O CARINSKIM POSTUPCIMA ZA IZVOZ (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakoniti izvoz – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Carinska deklaracija za izvoz proizvoda od drvne sirovine u skladu s primjenjivim propisom (izvornik);

D

Članak 24., Zakon o carini iz 2014.; članak 25., Uredba 08/2015/NDCP; članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.2. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.3. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.4. Popis pakiranja za šumske proizvode za izvoz

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

1.1.5. Dozvola vijetnamskog upravljačkog tijela CITES-a za proizvode od drvne sirovine iz Dodatka II. Konvenciji CITES

D

Članak 8., Okružnica 04/2015/TTBNNPTNT, članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.6. Dozvola FLEGT za tržište EU-a

D

Izdaje Vlada Vijetnama

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Potvrda o karanteni za oblu drvnu sirovinu, ispiljenu drvnu sirovinu, palete, piljevinu

D

Članci 8. i 12., Uredba 02/2007/NDCP, članak 1., Okružnica 30/2014/TTBNNPTNT, članak 10., Okružnica 33/2014/TTBNNPTNT

NAČELO VII.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O POREZIMA I ZAPOSLENICIMA (ORGANIZACIJE)

Načelo
Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o porezima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o poreznoj prijavi, registraciji u porezne svrhe i plaćanju poreza:

1.1.1. Organizacija, fizička osoba ili poduzeće ne nalaze se na javnom popisu porezno rizičnih subjekata

S

Članak 70., Okružnica 156/2013/TTBTC; Dokument 815/TCTKK

Kriterij 2.: usklađenost sa Zakonom o radu

Pokazatelj 2.1.: ugovor o radu između poduzeća i zaposlenika:

2.1.1. Njihova imena navedena su na platnoj listi organizacija

S

Članak 15., 16., 17., Zakon o radu iz 2012.

Pokazatelj 2.2.: zaposlenici su članovi sindikata poduzeća:

2.2.1. Njihova imena navedena su na popisu za plaćanje sindikalne članarine

S

Članak 5., Zakon o sindikatima iz 2012.

Pokazatelj 2.3.: provedba propisa o sigurnosti rada i higijenskim praksama na radnom mjestu:

2.3.1. Postoji plan higijenskih praksi na radnom mjestu koje je izradilo poduzeće

S

Članak 148., Zakon o radu iz 2012.

Kriterij 3.: usklađenost sa Zakonom o socijalnom osiguranju i Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Pokazatelj 3.1.: vođenje evidencije o socijalnom osiguranju zaposlenika čiji ugovori o radu traju jedan mjesec ili duže:

3.1.1. Javne informacije o doprinosima za socijalno osiguranje

S

Članci 2. i 21., Zakon o socijalnom osiguranju iz 2014.

Pokazatelj 3.2.: zdravstveno osiguranje za zaposlenike čiji ugovori o radu traju tri mjeseca ili duže:

3.2.1. Platna lista organizacije na kojoj su vidljivi doprinosi za socijalno osiguranje

S

Članak 12., Zakon o zdravstvenom osiguranju iz 2008.; članak 1., Zakon o izmjeni i dopuni niza članaka Zakona o zdravstvenom osiguranju iz 2014.

Pokazatelj 3.3.: osiguranje za slučaj nezaposlenosti za zaposlenike čiji ugovori o radu traju puna tri mjeseca ili duže:

3.3.1. Platna lista organizacije na kojoj su vidljive uplate mjesečnih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

S

Članak 52., Zakon o zapošljavanju iz 2013.Dodatak 1.B

DEFINICIJA ZAKONITOSTI ZA KUĆANSTVA

NAČELO I.: SJEČA DOMAĆE DRVNE SIROVINE U SKLADU JE S PROPISIMA O PRAVIMA NA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA, PRAVIMA NA KORIŠTENJE ŠUMA, UPRAVLJANJU, OKOLIŠU I DRUŠTVU (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih zaštitnih šuma

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

1.1.2. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

1.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

1.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

1.1.8. „Šumarska knjižica” (dozvola za korištenje zemljišta)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP

1.1.9. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.10. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

1.1.11. Ugovori o zaštiti šume s drugim posjednicima

S

Članak 5., Uredba 01/1995; članak 8., Uredba 135/2005

Pokazatelj 1.2.: sječa šuma obavlja se u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.2.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

1.2.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 1.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

1.3.1. Izjava o planu sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTNNPTNT

1.3.2. Karta područja sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTNNPTNT

1.3.3. Dozvola za sječu

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTNNPTNT

Pokazatelj 1.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

1.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiscima žiga doznačnog čekića u skladu s pokazateljem 1.4. – potreban je sljedeći dokument:

1.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih gospodarskih šuma

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

2.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

2.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

2.1.7. „Šumarska knjižica” (dozvola za korištenje zemljišta)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP

2.1.8. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.9. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

2.1.10. Ugovori o zaštiti šume s drugim posjednicima

S

Članak 5., Uredba 01/1995/NDCP; članak 8., Uredba 135/2005/NDCP

Pokazatelj 2.2.: sječa šuma obavlja se u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.2.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

2.2.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 2.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

2.3.1. Izvješće o području i obujmu sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica 01/2012/TTNNPTNT

Pokazatelj 2.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

2.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiskom žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 2.4. – potreban je sljedeći dokument:

2.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 3.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi na prirodnim šumskim područjima prenamijenjenima iz šumskih zemljišta u zemljišta za druge namjene

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s propisima o prenamjeni zemljišta iz šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene, zaštiti okoliša, raščišćavanju zemljišta – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

3.1.1. Odluka o odobrenju mjere za isplatu naknade za raščišćavanje zemljišta, uključujući karte prenamijenjenog šumskog područja, status prenamijenjene šume

S

Članak 29., Uredba 23/2006/NDCP; članak 8., Okružnica 21/2016/TTBNNPTNT

3.1.2. Odluka o dopuštanju prenamjene šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene

S

Članak 3., Rezolucija br. 49; članak 29., Uredba 23/2006/NDCP

3.1.3. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš ili plana zaštite okoliša:

3.1.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka za projekte kojima se mijenja namjena šumskog zemljišta od 5 ha ili više za zaštitne šume: od 10 ha ili više za prirodne šume; od 50 ha ili više za druge vrste šuma

S

Članak 12., Uredba br. 18/2015/NDCP

3.1.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte kojima se mijenja namjena područja za područja manja od onih navedenih pod 4.1.3.

S

Članak 18., Uredba br. 18/2015/NDCP

Pokazatelj 3.2.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

3.2.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.3.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.3.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

3.3.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.4.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiskom žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 3.3. – potreban je sljedeći dokument:

3.4.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 4.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šuma uz istodobnu primjenu mjera uzgajanja šuma, znanstvenih istraživanja i osposobljavanja

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

4.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

4.1.2. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

4.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

4.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

4.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

4.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

4.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

4.1.8. „Šumarska knjižica” (dozvola za korištenje zemljišta)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP

4.1.9. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

4.1.10. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

4.1.11. Ugovori o zaštiti šume s drugim posjednicima

S

Članak 5., Uredba 01/1995; članak 8., Uredba 135/2005

Pokazatelj 4.2.: usklađenost s pravnim propisima prije izdavanja dozvole za sanitarnu sječu – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

4.2.1. Projektna dokumentacija za uzgajanje šuma

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

4.2.2. Plan osposobljavanja

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

4.2.3. Prijedlog znanstvenog istraživanja

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

4.3.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 8., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

4.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiskom žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 4.4. – potreban je sljedeći dokument:

4.5.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 5.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u prirodnim šumama

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

5.1.2. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

5.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.6. Odluka o dodjeli šume zajedno s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

5.1.7. Odluka o dodjeli šume

S

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TTBNN

5.1.8. „Šumarska knjižica” (dozvola za korištenje zemljišta)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP

5.1.9. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.10. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

5.1.11. Ugovori o zaštiti šume s drugim posjednicima

S

Članak 5., Uredba 01/1995; članak 8., Uredba 135/2005

Pokazatelj 5.2.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

5.2.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

S

Članak 9., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.3.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.3.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

5.3.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.4.: drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiscima žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 5.3. – potreban je sljedeći dokument:

5.4.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 6.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u plantažnim šumama

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

6.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

6.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15.10.1993. do 1.7.2004.)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/NDCP

6.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas)

S

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLTBNNPTNTBTNMT

6.1.7. „Šumarska knjižica” (dozvola za korištenje zemljišta)

S

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02/NDCP

6.1.8. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.9. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

6.1.10. Ugovori o zaštiti šume s drugim posjednicima

S

Članak 5., Uredba 01/1995/NDCP; članak 8., Uredba 135/2005/NDCP

Pokazatelj 6.2.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

6.2.1. Izvješće o području i obujmu sječe

S

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.3.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.3.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

6.3.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.4.: drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiscima žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 7.3. – potreban je sljedeći dokument:

6.4.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 7.: usklađenost s propisima o sječi drvne sirovine s plantaža iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s propisima o dokumentima o sječi – potreban je sljedeći dokument:

7.1.1. Izvješće o području i obujmu sječe

S

Članak 7., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 7.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja je posječena u plantažnoj šumi i drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, u skladu s propisima moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

7.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 7.3.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti otiskom žiga doznačnog čekića kako je navedeno u pokazatelju 7.2. – potreban je sljedeći dokument:

7.3.1. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Kriterij 8.: usklađenost s propisima o sječi kaučukovca

Pokazatelj 8.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

8.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15.10.1993.)

S

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

8.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 100. i 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

S

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.5. Jedna od vrsta isprava o pravima na korištenje zemljišta u skladu s odredbama članka 100. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 100., Zakon o zemljištu iz 2013.

8.1.6. Potvrda općinskog Narodnog odbora da se zemljište trenutačno koristi te da nije opterećeno sporovima podložno slučajevima propisanima u članku 101. Zakona o zemljištu iz 2013.

S

Članak 101., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokazatelj 8.2.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

8.2.1. Izvješće o području i obujmu sječe

D

Članak 7., Okružnica br. 21/2016/TTBNNPTNT

8.2.2. Popis pakiranja

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2012/TTBNNPTNT

NAČELO II.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O POSTUPANJU SA ZAPLIJENJENOM DRVNOM SIROVINOM (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Ugovor o prodaji / ugovor o kupoprodaji imovine stavljene na dražbu

S

Članak 35., Uredba 17/2010/NDCP

1.1.2. Potvrda o vlasništvu ili pravu na korištenje imovine na dražbi

S

Članak 46., Uredba 17/2010/NDCP

1.1.3. Račun u skladu s propisom Ministarstva financija

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

1.1.4. Popis pakiranja

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, na proizvode od drvne sirovine moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potreban je sljedeći dokument:

1.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 1., Odluka 107/2007/QDBNN

NAČELO III.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O UVOZU DRVNE SIROVINE (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o carinskim postupcima – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Deklaracija za uvezene proizvode od drvne sirovine

D

Članak 24., Zakon o carini iz 2014.; Članak 25., Uredba 08/2015/NDCP; članak 10., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.2. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.3. Trgovački račun u slučaju trgovačke transakcije

D

Članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.4. Teretnica (ili drugi jednakovrijedan otpremni dokument u skladu s pravnim propisima)

D

Članak 16., Okružnica 38/2015/TTBTC

1.1.5. Popis pakiranja za uvezene proizvode od drvne sirovine

D

Članak 10., Okružnica 01/2012/BNNPTNT

1.1.6. Ovisno o izvorima uvezene drvne sirovine potreban je jedan od sljedećih verifikatora:

1.1.6.1. Dozvola CITES zemlje izvoza u slučaju drvne sirovine iz dodataka I., II. i III. Konvenciji CITES

D

Uredba 82/2006/NDCP; članak 5., Uredba 98/2011/NDCP; Okružnica 04/2015/TTBNNPTNT

1.1.6.2. Dozvola FLEGT

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.6.3. Osobna izjava o dubinskoj analizi zakonitosti drvne sirovine

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7. Ovisno o kategoriji rizika (kako je navedeno u tablici 2. u Prilogu V.), jedan je od sljedećih verifikatora potrebno priložiti osobnoj izjavi:

1.1.7.1. Programi dobrovoljnog certificiranja ili nacionalnog certificiranja koje priznaje vijetnamski TLAS

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.2. Dokument o zakonitoj sječi u skladu s pravom i propisima zemlje sječe (HS 4403, 4406, 4407)

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.3. Alternativna dodatna dokumentacija kojom se dokazuje zakonitost drvne sirovine u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe (kada dokument o sječi drva nije potreban u zemlji sječe za primarne proizvode ili kada uvoznici ne mogu nabaviti dokument o sječi za složene proizvode)

D

Izdaje Vlada Vijetnama

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni i otisku žiga doznačnog čekića

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Potvrda o biljnoj karanteni za oblu drvnu sirovinu, ispiljenu drvnu sirovinu, palete, piljevinu

D

Članak 1., Okružnica br. 30/2014/TTBNNPTNT; članak 7., Okružnica 33/2014/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, moraju se postaviti otisci žiga čekića ili druge posebne oznake zemalja izvoznica; ili se u protivnom otisci žiga doznačnog čekića moraju postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

NAČELO IV. USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRIJEVOZU DRVNE SIROVINE I TRGOVINI DRVNOM SIROVINOM (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz domaćih prirodnih šuma i o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 12., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

1.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 12., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 1.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

1.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je dobivena iz koncentriranih plantažnih šuma, kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstva, raštrkanih stabala i o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

2.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: u slučaju drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m te drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 3.: usklađenost s propisima o prijevozu uvezene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji nisu prošli domaću obradu te trgovini tom drvnom sirovinom i proizvodima

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

D

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

3.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 3.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljina ≥ 1 m na kojoj se ne nalaze otisci žiga doznačnog čekića ili posebne oznake zemalja izvoznica postavljaju se vijetnamski otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

3.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 4.: usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene zaplijenjene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji su obrađeni i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

4.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 4.2.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

4.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 5.: usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je prirodna, uvezena ili obrađena zaplijenjena drvna sirovina i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 17., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

5.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 17., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 5.2.: obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25cm i duljine ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

5.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 6.: usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je posječena u koncentriranim plantažnim šumama i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitim proizvodima od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

D

Članak 17., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

6.1.2. Popis pakiranja

D

Članak 17., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 6.2.: obla građa promjera na debljem kraju ≥ 25cm i duljine ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

6.2.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN

Kriterij 7.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o proizvodima od drvne sirovine potrebnoj za provjeru za izvoz

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitom proizvodu od drvne sirovine potrebnoj za provjeru za izvoz – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.1.1. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

7.1.2 Trgovački račun;

D

Okružnica br. 38/2015/TTBTC

7.1.3. Popis pakiranja za šumske proizvode za izvoz

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

7.1.4. Jedan ili više dodatnih dokumenata iz različitih faza lanca opskrbe različitih izvora drvne sirovine (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) kojima se dokazuje zakonitost drvne sirovine u takvoj pošiljci

D

NAČELO V.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRERADI DRVNE SIROVINE (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o postrojenjima za preradu drvne sirovine

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o sprečavanju požara i protupožarnoj zaštiti – potreban je sljedeći dokument:

1.1.1. Odobreni plan sprečavanja požara i protupožarne zaštite

S

Članak 15. i Prilog 4., Uredba 79/2014/NDCP

Pokazatelj 1.2.: usklađenost s propisima o sigurnosti i higijeni – potrebno je sljedeće:

1.2.1. Donesen je Pravilnik o sigurnosti i higijeni.

S

Zakon o radu iz 2012.: Poglavlje IX., Klauzula 1. članak 137., članak 138., Zakon o radu 10/2012/QH 13

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o zakonitom podrijetlu drvne sirovine koja će se preraditi

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini za drvnu sirovinu posječenu u šumama kućanstava – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini za drvnu sirovinu kupljenu od organizacija – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Račun u skladu s propisima Ministarstva financija

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT; članak 1., Okružnica br. 40/2015/TTBNNPTNT

2.2.2. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT, članak 1., Okružnica 40/2015/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.3.: usklađenost s propisima o dokumentaciji o zakonitoj drvnoj sirovini za drvnu sirovinu kupljenu od kućanstava – potreban je sljedeći dokument:

2.3.1. Popis pakiranja

D

Članak 20., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

Pokazatelj 2.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m koja je posječena u prirodnim šumama i drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječenog u plantažnim šumama, uvezene drvne sirovine koje nemaju otisak žiga doznačnog čekića ili posebne oznake zemalja izvoznica te obrađene zaplijenjene drvne sirovine, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

2.4.2. Popis pakiranja

D

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QDBNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TTBNNPTNT

NAČELO VI.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O CARINSKIM POSTUPCIMA ZA IZVOZ (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakoniti izvoz – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Carinska deklaracija za izvoz proizvoda od drvne sirovine u skladu s primjenjivim propisom (izvornik);

D

Članak 24., Zakon o carini iz 2014.; članak 25., Uredba 08/2015/NDCP; članak 16., Okružnica br. 38/2015/TTBTC

1.1.2. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.3. Trgovački račun (ako se na izvezenu drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine primjenjuje porez na izvoz)

D

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.4. Popis pakiranja

D

Članak 5., Okružnica 01/2012/TTBNNPTNT

1.1.5. Dozvola vijetnamskog upravljačkog tijela CITES-a za proizvode od drvne sirovine za koje se mora izdati dozvola u skladu s CITES-om

D

Članak 8., Okružnica 04/2015/TTBNNPTNT; članak 16., Okružnica br. 38/2015/TTBTC

1.1.6. Dozvola FLEGT za tržište EU-a

D

Izdaje Vlada Vijetnama

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Potvrda o karanteni za oblu drvnu sirovinu, ispiljenu drvnu sirovinu, palete, piljevinu

D

Članak 1., Okružnica br. 30/2014/TTBNNPTNT; članak 10., Okružnica 33/2014/TTBNNPTNT

NAČELO VII.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O OPOREZIVANJU (KUĆANSTVA)

Kriterij
Pokazatelji

Verifikatori

Vrsta verifikatora
S=statični
D=dinamični

Pravne osnove za verifikatore

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o porezima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o poreznoj prijavi, registraciji u porezne svrhe i plaćanju poreza:

1.1.1. Organizacije, fizičke osobe ili poduzeća ne nalaze se na javnom popisu porezno rizičnih entiteta

S

Članak 70., Okružnica 156/2013/TTBTC; Dokument 815/TCTKK

________________

PRILOG III.

UVJETI ZA PUŠTANJE
U SLOBODAN PROMET U UNIJI

PROIZVODA OD DRVNE SIROVINE IZVEZENIH IZ VIJETNAMA

ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA FLEGT

I.    Podnošenje dozvole

1.    Dozvola se podnosi nadležnom tijelu države članice Unije u kojoj se pošiljka za koju je izdana dozvola prijavljuje za puštanje u slobodan promet. To se može učiniti elektroničkim putem ili drugim žurnim načinom.

2.    U skladu s važećim nacionalnim postupcima, nadležna tijela iz točke 1. obavješćuju carinska tijela čim dozvola bude prihvaćena.


II.    Provjere valjanosti dokumentacije za dozvolu

1.    Dozvole u papirnatom obliku moraju biti u skladu s modelom opisanim u Prilogu IV. Svaka dozvola koja ne ispunjava zahtjeve i specifikacije utvrđene u Prilogu IV. nije valjana.

2.    Dozvola se smatra ništavom ako je podnesena nakon datuma isteka navedenog u dozvoli.

3.    Ne prihvaćaju se nikakva izbrisana mjesta ili izmjene u dozvoli osim ako je izbrisana mjesta ili izmjene potvrdilo tijelo za izdavanje dozvola.

4.    Ne prihvaća se produljenje valjanosti dozvole osim ako ga je potvrdilo tijelo za izdavanje dozvola.

5.    Ne prihvaća se duplikat dozvole ili zamjenska dozvola osim ako ih je izdalo i potvrdilo tijelo za izdavanje dozvola.


III.    Zahtjevi za dodatne informacije

1.    U slučaju dvojbe u pogledu valjanosti dozvole, duplikata ili zamjenske dozvole, nadležna tijela mogu zatražiti dodatne informacije od tijela za izdavanje dozvola.

2.    Preslika dotične dozvole, duplikata ili zamjenske dozvole može se proslijediti zajedno sa zahtjevom.

3.    Ako je potrebno, tijelo za izdavanje dozvola povlači dozvolu i izdaje ispravljeni primjerak koji se mora ovjeriti pečatnim odobrenjem „Duplicate” (duplikat) i proslijediti nadležnom tijelu.

IV.    Provjera usklađenosti dozvole s pošiljkom

1.    Ako se dodatna provjera pošiljke smatra potrebnom prije no što nadležna tijela mogu donijeti odluku o priznavanju dozvole, mogu se izvršiti pregledi kako bi se utvrdilo odgovara li dotična pošiljka informacijama navedenim u dozvoli i evidenciji u vezi s dotičnom dozvolom, koju vodi tijelo za izdavanje dozvola.


2.    Smatra se da je pošiljka u pogledu obujma ili mase u skladu s informacijama iz dozvole ako obujam ili masa proizvoda od drvne sirovine sadržanih u pošiljci koja se prijavljuje za puštanje u slobodan promet ne odstupa za više od 10 % od obujma ili mase navedene u odgovarajućoj dozvoli.

3.    U slučaju sumnje u vezi s usklađenošću pošiljke s dozvolom FLEGT dotično nadležno tijelo može zatražiti dodatno objašnjenje od tijela za izdavanje dozvola.

4.    Tijelo za izdavanje dozvola može zatražiti od nadležnog tijela da mu pošalje presliku dotične dozvole ili zamjenske dozvole.

5.    Ako je potrebno, tijelo za izdavanje dozvola povlači dozvolu i izdaje ispravljeni primjerak koji se mora ovjeriti pečatnim odobrenjem „Duplicate” (duplikat) i proslijediti nadležnom tijelu.

6.    Ako nadležno tijelo ne dobije odgovor u roku od dvadeset i jednog kalendarskog dana od zahtjeva za dodatnim objašnjenjem, nadležno tijelo ne prihvaća dozvolu i postupa u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i postupcima.


7.    Dozvola se ne priznaje ako se nakon eventualne dostave dodatnih informacija u skladu s odjeljkom III. ili daljnjih izvida u skladu s ovim odjeljkom utvrdi da dozvola ne odgovara pošiljci.

V.    Provjera prije dolaska pošiljke

1.    Dozvola se može podnijeti prije dolaska pošiljke za koju je izdana.

2.    Dozvola se prihvaća ako ispunjava sve zahtjeve utvrđene u Prilogu IV. i ako se daljnja provjera u skladu s odjeljcima III. i IV. ovog Priloga ne smatra potrebnom.

VI.    Ostala pitanja

1.    Troškove nastale tijekom provođenja provjere snosi uvoznik, osim ako je drugačije određeno primjenjivim zakonodavstvom i postupcima dotične države članice Unije.

2.    U slučaju stalnih nesuglasica ili poteškoća u provjeri dozvola FLEGT predmet se može uputiti Zajedničkom odboru za provedbu.


VII.    Puštanje u slobodan promet

1.    U polju 44. jedinstvene carinske deklaracije, koja se koristi za prijavu radi puštanja u slobodan promet, navodi se broj dozvole koja obuhvaća proizvode od drvne sirovine koji podliježu deklaraciji.

2.    Ako je carinska deklaracija izrađena s pomoću računala, u odgovarajućem se polju na to upućuje.

3.    Proizvodi od drvne sirovine puštaju se u slobodan promet tek nakon okončanja postupaka opisanih u ovom Prilogu.

________________

PRILOG IV.

FLEGT SUSTAV ZA IZDAVANJE DOZVOLA

1.    Opći zahtjevi i odredbe o dozvolama FLEGT

1.1.    Svaka pošiljka drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (dalje u tekstu „proizvodi od drvne sirovine”) navedena u Prilogu I. ovom Sporazumu i izvezena iz Vijetnama na tržište Unije mora imati dozvolu FLEGT. U skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 i ovim Sporazumom, Unija prihvaća navedene pošiljke iz Vijetnama za uvoz u Uniju samo ako su za njih izdane dozvole FLEGT.

1.2.    U skladu s člankom 2. točkom (f) ovog Sporazuma, dozvola FLEGT je dokument koji izdaje tijelo za izdavanje dozvola za pošiljku zakonito proizvedene drvne sirovine koja se izvozi u Uniju, a koja je provjerena u skladu s kriterijima i postupcima utvrđenim ovim Sporazumom.

1.3.    Dozvola FLEGT izdaje se za jednu pošiljku jednog izvoznika za jednu ulaznu točku u Uniji. Jedna dozvola FLEGT ne bi se trebala prijavljivati više od jednom carinskom uredu u Uniji.


1.4.    Dozvola FLEGT izdaje se prije carinjenja u Vijetnamu.

1.5.    Dozvola FLEGT može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku. Tijelo za izdavanje dozvola stavlja na raspolaganje obrazac za izdavanje dozvola na engleskom i vijetnamskom jeziku, a potrebne informacije su na engleskom jeziku. I papirnate i elektroničke dozvole sadržavaju sve informacije navedene u obrascu u skladu s uputama utvrđenima u Dodatku ovom Prilogu.

1.6.    Za složene pošiljke za koje nije moguće navesti sve potrebne podatke iz Predloška 1. u Dodatku, dozvoli se prilaže ovjereni prilog (dodatni opis robe priložen dozvoli FLEGT) koji sadržava kvalitativne i kvantitativne podatke o opisu pošiljke kako je navedeno u Predlošku 2. u Dodatku. U tom slučaju odgovarajuća polja ne sadržavaju podatke o pošiljci već uputu na ovjereni prilog.

1.7.    Osim izdavanja dozvola FLEGT za proizvode od drvne sirovine koji se izvoze na tržište Unije, Vijetnam u budućnosti može razmotriti primjenu sustava izdavanja dozvola na temelju vijetnamskog TLAS-a za sva izvozna tržišta.


2.    Tehničke specifikacije u vezi s dozvolama FLEGT u papirnatom obliku

2.1.    Dozvole u papirnatom obliku moraju biti u skladu s obrascem navedenim u Dodatku.

2.2.    Veličina papira je standardna, A4.

2.3.    Dozvola FLEGT ispisuje se pisaćim strojem ili putem računala.

2.4.    Pečati tijela za izdavanje dozvola primjenjuju se udaranjem pečata. Međutim utiskivanje pečata ili perforacija mogu zamijeniti pečat tijela za izdavanje dozvole.

2.5.    Za osiguranje autentičnosti dozvole FLEGT i za bilježenje dodijeljene količine, tijelo za izdavanje dozvola koristi se bilo kojom metodom kojom se onemogućuju neovlašteni zahvati kako bi se spriječilo umetanje brojki ili uputa.

2.6.    Obrazac ne smije sadržavati izbrisana mjesta ili izmjene, osim ako su ta izbrisana mjesta ili izmjene ovjerena pečatom i potpisom tijela za izdavanje dozvola.


3.    Primjerci dozvola FLEGT

3.1.    Tijelo za izdavanje dozvola izdaje dozvolu FLEGT u jednom izvorniku podnositelju zahtjeva za izdavanje dozvole koji je šalje uvozniku.

3.2.    Uvoznik podnosi dozvolu FLEGT u izvorniku nadležnom tijelu države članice Unije u kojoj se pošiljka za koju je izdana dozvola prijavljuje za puštanje u slobodan promet.

3.3.    Elektronički primjerci dozvole FLEGT dostavljaju se relevantnom carinskom tijelu Unije i nadležnom tijelu.

3.4.    Tijelo za izdavanje dozvola zadržava elektronički primjerak dozvole FLEGT radi vođenja svoje evidencije i moguće buduće provjere izdanih dozvola. Mora postojati sustav koji osigurava da primjerci dozvola pohranjeni u njemu imaju pravnu vrijednost u skladu s odredbama Zakona o elektronskim transakcijama br. 51/2005/QH11.

3.5.    Puštanje u slobodan promet pošiljke u Uniji podložno je odredbama navedenim u Prilogu III.


4.    Zahtjevi za izdavanje dozvola za drvnu sirovinu podložni odredbama Konvencije CITES

4.1.    Drvna sirovina podložna odredbama Konvencije CITES ili proizvodi koji sadržavaju takvu drvnu sirovinu, a koji ulaze u lanac opskrbe u Vijetnamu, podložni su istoj provjeri vijetnamskog TLAS-a kao i ostala drvna sirovina.

4.2.    Nadležna uprava za CITES u Vijetnamu osigurava prije izvoza da drvna sirovina podložna odredbama Konvencije CITES ili proizvodi koji sadržavaju takvu drvnu sirovinu ispunjavaju sve zahtjeve vijetnamskog TLAS-a.

4.3.    Nadležna uprava za CITES u Vijetnamu izdaje dozvole CITES za pošiljke u Uniju koje sadržavaju samo drvnu sirovinu koja je podložna odredbama Konvencije CITES ili proizvode koji sadržavaju takvu drvnu sirovinu. Takvi proizvodi od drvne sirovine su izuzeti od zahtjeva ishođenja dozvole FLEGT.


5.    Postupci izdavanja dozvola

5.1.    Tijelo za izdavanje dozvola

Tijelo za izdavanje dozvola je nadležna uprava za CITES u Vijetnamu.

Tijelo za izdavanje dozvola odgovorno je za pohranu relevantnih podataka i informacija o izdavanju dozvola FLEGT i za razmjenu informacija između Vijetnama i nadležnih tijela u državama članicama Unije kao i drugih nadležnih vijetnamskih tijela ili nositelja dozvole o pitanjima povezanim s izdavanjem dozvola FLEGT.

Detaljne zahtjeve i postupke za izdavanje, produljenje valjanosti, povlačenje, zamjenu i upravljanje dozvolama FLEGT regulira Vlada Vijetnama zakonodavstvom nakon potpisivanja ovog Sporazuma. Postupak izdavanja dozvola FLEGT objavljuje se.


Vlada Vijetnama dostavlja Uniji i njezinim državama članicama ovjereni primjerak dozvola, ogledni otisak pečata tijela za izdavanje dozvola i potpisa ovlaštenih službenika.

Tijelo za izdavanje dozvola uspostavlja sustav za primitak zahtjeva za dobivanje dozvola u papirnatom i elektronskom obliku u skladu s kapacitetima i lokacijom izvoznika. FLEGT sustav za izdavanje dozvola progresivno će se povezivati s vijetnamskim nacionalnim sustavom jedinstvenog sučelja kako uvjeti budu omogućavali razvoj tih sustava.

U skladu s definicijom „robe nekomercijalne naravi” sadržanom u točki 21. članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013, primjerci i prezentacijski proizvodi za komercijalne svrhe podložni su FLEGT sustavu izdavanja dozvola kada se izvoze na tržište Unije.


5.2.    Dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine potrebna za izdavanje dozvola FLEGT

Dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine potrebna za izdavanje dozvola FLEGT za izvoznike sastoji se od sljedećih pet elemenata:

1.    zahtjev za izdavanje dozvole FLEGT;

2.    kupoprodajni ugovor ili jednakovrijedni dokument;

3.    popis pakiranja drvne sirovine;

4.    račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija;

5.    jedan ili više dodatnih dokumenata podložnih određenoj fazi lanca opskrbe različitih izvora drvne sirovine (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) koji služe kao dokaz zakonitosti drvne sirovine za takvu pošiljku u skladu s Dodatkom 2. Prilogu V.

Sadržaj dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine potrebne za izdavanje dozvola FLEGT, uključujući posebne zahtjeve koji se odnose na primjerke i prezentacijske proizvode, reguliran je propisima o izdavanju dozvola FLEGT koje donosi Vlada Vijetnama nakon potpisivanja ovog Sporazuma.


5.3.    Koraci pri izdavanju dozvola

Koraci pri izdavanju dozvola prikazani su na slici 1.

Korak 1.: primitak zahtjeva

Podnositelj zahtjeva koji izvozi drvnu sirovinu u Uniju podnosi dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine potrebnu za izdavanje dozvola FLEGT tijelu za izdavanje dozvola za svaku izvoznu pošiljku. Sadržaj dokumentacije naveden je u odjeljku 2.1.

Korak 2.: pregled zahtjeva

Tijelo za izdavanje dozvola provodi sljedeće korake:

(a)    u slučaju organizacija, potvrđuje status kategorije rizika u bazi podataka sustava klasifikacije organizacija (SKO) kako je navedeno u Prilogu V. radi osiguranja točnosti kategorije rizika koju je prijavio izvoznik u dokumentaciji za izvoz drvne sirovine te potvrđuje da je popis pakiranja ovjeren u skladu sa statusom kategorije rizika organizacije;

Slika 1.: Postupak izdavanja dozvola FLEGT

(b)    pregledava potpunost dostavljene dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine potrebne za izdavanje dozvola FLEGT organizacija i kućanstava u skladu sa zahtjevima opisanima u odjeljku 2.1. U slučaju nepotpune dokumentacije tijelo za izdavanje dozvola ne obrađuje dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine. Tijelo za izdavanje dozvola obavještava izvoznika o dodatnim informacijama ili dokumentima koji bi mogli biti potrebni;

(c)    pregledava zakonitost i valjanost dokumenata sadržanih u dokumentaciji o proizvodima od drvne sirovine potrebnoj za izdavanje dozvola FLEGT. U slučaju sumnje na rizik tijelo za izdavanje dozvola koordinira s tijelom nadležnim za provjeru i ostalim nadležnim subjektima daljnje provjere i objašnjenja zakonitosti pošiljke.

Korak 3.: odluka o izdavanju dozvole

Ako se dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine smatra usklađenom sa zahtjevima vijetnamskog TLAS-a, tijelo za izdavanje dozvola izdaje dozvolu FLEGT za dotičnu pošiljku.

Ako se dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine smatra neusklađenom sa zahtjevima vijetnamskog TLAS-a, tijelo za izdavanje dozvola odbija zahtjev za izdavanje dozvole FLEGT za dotičnu pošiljku i poduzima mjere u skladu s primjenjivim zakonodavstvom u slučaju ustanovljenih povreda.


6.    Valjanost, povlačenje i zamjena dozvola FLEGT

6.1.    Valjanost i produljenje valjanosti dozvola FLEGT

Dozvola FLEGT valjana je od datuma njezina izdavanja.

Razdoblje valjanosti dozvole FLEGT ne smije biti dulje od šest mjeseci. Datum isteka valjanosti mora biti naveden u dozvoli.

Nakon isteka valjanosti dozvole tijelo za izdavanje dozvola može jednom produljiti valjanost dozvole za najviše dva mjeseca. U slučajevima koji zahtijevaju produljenje dozvole, podnositelji zahtjeva podnose pisani zahtjev tijelu za izdavanje dozvola uz objašnjenje zahtjeva za produljenjem valjanosti dozvole. Nakon takvog produljenja tijelo za izdavanje dozvola unosi i ovjerava novi datum isteka valjanosti dozvole.


6.2.    Povlačenje dozvola FLEGT

Dozvole FLEGT povlače se ako:

   se ustanovi da je izvoznik počinio bilo kakve povrede povezane s pošiljkom nakon izdavanja dozvole;

   dozvola FLEGT istekne a nije bilo izvoza proizvoda od drvne sirovine i nije bilo zahtjeva za produljenje valjanosti dozvole;

   izvoznik dobrovoljno vrati dozvolu.

6.3.    Zamjena dozvola FLEGT

Dozvole FLEGT mogu se zamijeniti ako:

   je dozvola FLEGT izgubljena, ukradena ili uništena;

   dozvola FLEGT sadržava pogreške koje je počinilo tijelo za izdavanje dozvola.


U slučaju gubitka, krađe ili uništenja izvornika dozvole FLEGT nositelj dozvole ili njegov ovlašteni predstavnik može tijelu za izdavanje dozvola podnijeti zahtjev za izdavanje zamjenske dozvole. Nositelj dozvole ili njegov ovlašteni predstavnik uz zahtjev podnosi i objašnjenje za gubitak, krađu ili uništenje izvornika dozvole.

Zamjenska dozvola sadržava sve informacije i unose navedene u dozvoli koju zamjenjuje, uključujući broj dozvole, i ovjerava se pečatnim odobrenjem „Replacement Licence” (zamjenska dozvola).

U slučaju pronalaska izgubljene ili ukradene dozvole, ona se više ne koristi i mora se vratiti tijelu za izdavanje dozvola.

Ako dozvola sadržava pogreške koje je počinilo tijelo za izdavanje dozvola, tijelo za izdavanje dozvola povlači dozvolu FLEGT i izdaje ispravljenu dozvolu koja se ovjerava pečatnim odobrenjem „Duplicate” (duplikat) i prosljeđuje nadležnom tijelu.


Izvornik zamjenske dozvole i drugi primjerci za carinsko tijelo Unije i nadležna tijela sadržavaju informacije iz izvornika dozvole, uključujući izvorni broj dozvole i datum izdavanja zamjenske dozvole.

6.4.    Ponovni zahtjev za izdavanje dozvola FLEGT

Izvoznik podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole FLEGT u slučajevima promjene proizvoda od drvne sirovine, oznake HS, vrste ili broja jedinica ili odstupanja mase i/ili obujma pošiljke za više od 10 % od iznosa navedenog u dozvoli FLEGT.

7.    Upravljanje povredama povezanim s izdavanjem dozvola FLEGT

U slučaju (a) povrede ili lažnih informacija koje se odnose na dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine potrebnu za izdavanje dozvola FLEGT, ili (b) krivotvorenja, promjene ili izmjene podataka u dozvoli ili povrede propisa o izdavanju dozvola, primjenjuju se administrativne i pravne mjere primjerene razini povrede u skladu s vijetnamskim zakonom i propisima.


8.    Odgovornost tijela za izdavanje dozvola

   Dozvola FLEGT izdaje se izvozniku u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Sporazuma.

   Tijelo za izdavanje dozvola obavještava dotično nadležno tijelo o svakom slučaju povezanom s produljenjem valjanosti, povlačenjem ili zamjenom dozvola FLEGT.

   Tijelo za izdavanje dozvola odgovorno je za odgovaranje na upite nadležnih tijela kao i drugih vijetnamskih tijela ako postoji sumnja u autentičnost i valjanost dozvole te za pružanje eventualno potrebnih dodatnih informacija i objašnjenja.

   Tijelo za izdavanje dozvola upravlja bazom podataka o primljenim zahtjevima uključujući izdane dozvole FLEGT i odbijene zahtjeve.Dodatak

OBRAZAC ZA IZDAVANJE DOZVOLE FLEGT

Predložak 1.: Obrazac za izdavanje dozvole FLEGT

European Union    FLEGT

1

1. Issuing authority/Cơ quan cấp phép: 
Name, address/Tên, địa chỉ:

2. Importer/Tổ chức, cá nhân nhập khẩu:

Name, address/Tên, địa chỉ:

ORIGINAL

3. FLEGT licence number / Số giấy phép FLEGT:

4. Date of expiry (DD/MM/YYYY) / Ngày hết hạn:

5. Country of export / Nước xuất khẩu:

7. Means of transport/Vận chuyển:

6. ISO code / Mã ISO: 

8. Licensee / Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:
Name, address / Tên, địa chỉ: 

9. Commercial description of the timber products/Mô tả tên hàng hoá:

10. HS heading/ Mã HS và mô tả mã HS:

1

11. Common and scientific names / Tên thông thường và khoa học:

12. Countries of harvest / Quốc gia khai thác:

13. ISO code of countries of harvest / Mã ISO của quốc gia khai thác:

14. Volume (m3) / Khối lượng lô hàng (m3):

15. Net weight (kg) / Trọng lượng thực (kg)

16. Number of units / Đơn vị tính khác:

17. Distinguishing marks (if any) / Ký hiệu nhận diện (nếu có)

18. Signature and stamp of issuing authority / Chữ ký và con dấu của Cơ quan cấp phép:

Place / Nơi cấp

Date (DD/MM/YYYY) / Ngày cấp

Signature and stamp of issuing authority
(Tem bảo đảm, chữ ký và đóng dấu)

Predložak 2.: Obrazac za ovjereni prilog

No

Commercial description of the timber products / Mô tả hàng hóa

HS heading

Common and scientific name / Tên khoa học của gỗ nguyên liệu

Countries of harvest / Quốc gia khai thác 

ISO code of country of harvest

Volume (m3)

Net weight (kg)

Number of units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place

Date (DD/MM/YY)

Security stamp, signature and official seal

Upute o dozvolama FLEGT

Općenito:

   ispuniti velikim tiskanim slovima,

   oznake ISO, kad su navedene, odnose se na međunarodnu standardnu oznaku od dva slova za svaku državu,

   polje 2 ispunjavaju vijetnamska nadležna tijela.

Polje

Specifikacija

Značenje

1

Tijelo koje izdaje dozvolu

Navedite puni naziv i adresu tijela za izdavanje dozvola

2

Informacije za Vijetnam

Navedite puni naziv i adresu uvoznika

3

Broj dozvole FLEGT

Jasno navedite broj dozvole u traženom formatu

4

Datum isteka

Jasno navedite datum isteka dozvole

5

Zemlja izvoza

Odnosi se na partnersku zemlju iz koje su u EU izvezeni drvni proizvodi

6

Oznaka ISO

Navedite oznaku od dva slova za partnersku zemlju iz polja 5.

7

Prijevozno sredstvo

Navedite prijevozno sredstvo na točki izvoza.

8

Nositelj dozvole

Navedite ime i adresu izvoznika.

9

Trgovački opis proizvoda od drvne sirovine

Navedite trgovački opis proizvoda od drvne sirovine.

10

Tarifni broj HS i opis

Navedite četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti tarifni broj robe u skladu s Harmoniziranim sustavom naziva i označavanja robe.

11

Uobičajeni i znanstveni nazivi

Navedite uobičajene i znanstvene nazive vrsta drva koje se koriste u proizvodu. Ako je u složeni proizvod uključeno više od jedne vrste, koristite zasebni redak. Može se izostaviti za složeni proizvod ili sastavnicu koja sadrži više vrsta čiji je identitet izgubljen (npr. ploče iverice).

12

Zemlje sječe

Navedite zemlje u kojima su posječene vrste drva iz polja 10. U slučaju složenog proizvoda navedite sve izvore korištenog drva. Može se izostaviti za složeni proizvod ili sastavnicu koja sadrži više vrsta čiji je identitet izgubljen (npr. ploče iverice).

13

Oznaka ISO

Navedite oznake ISO zemalja iz polja 12. Može se izostaviti za složeni proizvod ili sastavnicu koja sadrži više vrsta čiji je identitet izgubljen (npr. ploče iverice).

14

Obujam

Navedite ukupni obujam u m3. Može se izostaviti, samo ako su navedene informacije u polju 15.

15

Neto masa

Navesti ukupnu masu u kg. Definira se kao neto masa proizvoda od drvne sirovine bez pripadajućih spremnika ili ambalaže, osim nosača, držača razmaka, naljepnica itd. Može se izostaviti, samo ako su navedene informacije u polju 14.

16

Broj jedinica

Navedite broj jedinica ako je izrađeni proizvod najbolje brojčano odrediti na ovaj način. Može se izostaviti.

17

Razlikovne oznake

Prema potrebi navedite razlikovne oznake (npr. broj serije, broj teretnice). Može se izostaviti.

18

Potpis i pečat izdavatelja dozvole

U polju se moraju nalaziti potpis ovlaštenog službenika i službeni pečat tijela za izdavanje dozvola. Navodi se i mjesto i datum.

________________

PRILOG V.

VIJETNAMSKI SUSTAV ZA OSIGURANJE ZAKONITOSTI DRVNE SIROVINE
(vijetnamski TLAS)

SADRŽAJ

1.    UVOD

2.    PODRUČJE PRIMJENE

2.1.    Izvori drvne sirovine

2.1.1.    Izvori drvne sirovine pod nadzorom vijetnamskog TLAS-a

2.1.2.    Drvna sirovina u provozu

2.2.    Opseg kontrole

2.2.1.    Definicija organizacija i kućanstava

2.2.2.    Definicija vladinih agencija

2.2.3.    Definicija tijela za provjeru i subjekata za provjeru

2.3.    Sustavi dobrovoljne i nacionalne certifikacije koje priznaje vijetnamski TLAS


3.    DEFINICIJA ZAKONITOSTI

3.1.    Struktura i sadržaj definicije zakonitosti

4.    IZRADA, PROVJERA I ODOBRAVANJE VERIFIKATORA U SVIM FAZAMA LANCA OPSKRBE

4.1.    Definicija verifikatora

4.1.1.    Statični verifikatori

4.1.2.    Dinamični verifikatori

4.2.    Izrada verifikatora

4.3.    Provjera i odobravanje/certificiranje verifikatora

4.4.    Odgovornosti relevantnih dionika

4.4.1.    Odgovornosti organizacija

4.4.2.    Odgovornosti kućanstava

4.4.3.    Odgovornosti vladinih agencija

5.    SUSTAV KLASIFIKACIJE ORGANIZACIJA I PROVJERA NA TEMELJU RIZIKA

5.1.    Svrha sustava klasifikacije organizacija

5.2.    Kriteriji i kategorije rizika


5.3.    Provedba sustava klasifikacije organizacija

5.3.1.    Postupci i učestalost samoprocjene i ocjenjivanja

5.3.2.    Rezultati klasifikacije

5.4.    Odgovornosti relevantnih dionika    

5.4.1.    Odgovornosti organizacija

5.4.2.    Odgovornosti vladinih agencija

6.    NADZOR LANCA OPSKRBE

6.1.    Pregled

6.2.    Kritične kontrolne točke u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a

6.3.    Provjera izvora drvne sirovine koja ulazi u vijetnamski TLAS

6.3.1.    Drvna sirovina dobivena planskom sječom iz domaćih prirodnih šuma (kritična kontrolna točka 1.a)

6.3.2.    Drvna sirovina iz uzgojenih gospodarskih i zaštitnih šuma (kritične kontrolne točke 1.c i 1.d)

6.3.3.    Drvna sirovina dobivena sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe (kritične kontrolne točke 1.b, 1.c i 1.d)

6.3.4.    Drvna sirovina iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala (kritična kontrolna točka 1.e(2))

6.3.5.    Kaučukovac iz domaćih izvora (kritične kontrolne točke 1.e(1) i 1.e(2))

6.3.6.    Obrađena zaplijenjena drvna sirovina (kritična kontrolna točka 1.f)


6.3.7.    Uvezena drvna sirovina (kritična kontrolna točka 1.g)

6.3.7.1.    Obveza provedbe dubinske analize i davanja osobne izjave za izvoznike

6.3.7.2.    Postupanje u slučaju povreda

6.3.7.3.    Carinski sustav procjene rizika

6.3.7.4.    Kategorije rizika vrsta

6.3.7.5.    Rizik povezan sa zemljopisnim podrijetlom uvezene drvne sirovine

6.3.7.6.    Nadzor i upravljanje uvezenom drvnom sirovinom na temelju rizika

6.4.    Provjera drvne sirovine u fazama lanca opskrbe vijetnamskog TLAS-a

6.5.    Zahtjevi u vezi s izvješćivanjem u lancu opskrbe

6.6.    Odgovornosti relevantnih dionika

6.6.1.    Odgovornosti organizacija i kućanstava

6.6.2.    Odgovornosti vladinih agencija

7.    PROVJERA ZA IZVOZ

7.1.    Opća načela provjere za izvoz

7.1.1.    Provjera za izvoz za organizacije iz kategorije 1.

7.1.2.    Provjera za izvoz za organizacije iz kategorije 2.

7.1.3.    Provjera za izvoz za kućanstva/pojedince

7.2.    Sumnja na rizik i fizički pregledi


8.    IZDAVANJE DOZVOLA FLEGT

9.    UNUTARNJA KONTROLA, PRITUŽBE I MEHANIZMI ZA POVRATNE INFORMACIJE

9.1.    Unutarnja kontrola

9.2.    Pritužbe, prijave i mehanizmi za povratne informacije

10.    NEOVISNA EVALUACIJA

11.    UPRAVLJANJE POVREDAMA

11.1.    Upravljanje povredama

11.2.    Evidencija povreda

11.2.1.    Baza podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma

11.2.2.    Baze podataka drugih vladinih agencija o povredama

12.    UPRAVLJANJE PODACIMA I NJIHOVA POHRANA

12.1.    Baze podataka vijetnamskog TLAS-a

12.2.    Odgovornosti u vezi upravljanja podacima i njihovom pohranom

12.2.1.    Odgovornosti organizacija i kućanstava

12.2.2.    Odgovornosti pokrajinskog ureda za zaštitu šuma

12.2.3.    Odgovornosti ostalih agencija lokalne uprave

12.2.4.    Odgovornosti središnjeg ureda za zaštitu šuma


12.2.5.    Odgovornosti tijela za izdavanje dozvola

12.2.6.    Odgovornosti ostalih agencija središnje uprave

13.    RAZVOJ INSTITUCIJA ZA PROVEDBU VIJETNAMSKOG TLAS-a

14.    ZAJEDNIČKI ODBOR ZA PROVEDBU

DODATAK 1.A    Izrada, provjera i odobravanje verifikatora zakonitosti za organizacije

DODATAK 1.B    Izrada, provjera i odobravanje verifikatora zakonitosti za kućanstva

DODATAK 2.    Nadzor lanca opskrbe

DODATAK 3.    Standardni obrazac za osobnu izjavu


Pokrate

EU    Europska unija

UZŠ    Ured za zaštitu šuma

MF/CU    Carinska uprava (pod Ministarstvom financija)

MF/PU    Porezna uprava (pod Ministarstvom financija)

DZ    Definicija zakonitosti

MPRR    Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MF    Ministarstvo financija

MIT    Ministarstvo industrije i trgovine

MRIS    Ministarstvo rada, invaliditeta i socijalne skrbi

MPRO    Ministarstvo prirodnih resursa i okoliša

MPU    Ministarstvo planiranja i ulaganja

SKO    Sustav klasifikacije organizacija

VPA    Dobrovoljni sporazum o partnerstvu

VNFOREST    Vijetnamska uprava za šumarstvo

Vijetnamski TLAS    Vijetnamski sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine


1.    UVOD

Cilj vijetnamskog sustava za osiguranje zakonitosti drvne sirovine (dalje u tekstu „ vijetnamski TLAS”) je osigurati da su drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine opisani u Prilogu I. (dalje u tekstu „drvna sirovina”) zakoniti. Drvna sirovina koja se izvozi u Europsku uniju (dalje u tekstu „Unija”) podliježe posebnim odredbama o izdavanju dozvola FLEGT kao što je opisano u Prilogu IV.

Vijetnamski se TLAS temelji na propisima relevantnim za svaki korak u lancu opskrbe drvnom sirovinom, uključujući sječu, uvoz, prijevoz, obradu, trgovinu i izvoz drvne sirovine.

Vijetnamski se TLAS temelji na nacionalnom zakonodavstvu na snazi i propisima uvedenim s ciljem provedbe ovog Sporazuma što uključuje sudjelovanje ministarstava, sektora, gradova i općina te organizacija privatnog sektora i civilnog društva relevantnih za šumarstvo i trgovinu drvnom sirovinom.


Vijetnamski se TLAS sastoji od sljedećih sedam elemenata:

1.    definicija zakonitosti drvne sirovine: organizacije i kućanstva;

2.    izrada, provjera i odobravanje verifikatora u svim fazama lanca opskrbe;

3.    sustav klasifikacije organizacija (SKO) i provjera na temelju rizika;

4.    nadzor lanca opskrbe;

5.    izdavanje dozvola FLEGT;

6.    unutarnja kontrola, pritužbe i mehanizmi za povratne informacije;

7.    neovisna evaluacija.


U ovom se Prilogu opisuje ključni sadržaj gore navedenih elemenata sustava te kako u načelu funkcionira vijetnamski TLAS u praksi. Ostali prilozi i dodaci ovom Prilogu također sadržavaju dodatne informacije o funkcijama sustava.

Ovaj Prilog ima sljedeće dodatke:

   Dodatak 1.A (Izrada, provjera i odobravanje verifikatora zakonitosti za organizacije);

   Dodatak 1.B (Izrada, provjera i odobravanje verifikatora zakonitosti za kućanstva);

   Dodatak 2. (Nadzor lanca opskrbe);

   Dodatak 3. (Standardni obrazac za osobnu izjavu).


2.    PODRUČJE PRIMJENE

2.1.    Izvori drvne sirovine

2.1.1.    Izvori drvne sirovine pod nadzorom vijetnamskog TLAS-a

Sljedeće izvore drvne sirovine pod nadzorom su vijetnamskog TLAS-a:

   drvna sirovina iz domaćih prirodnih šuma – koja se definira kao drvna sirovina dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz domaćih prirodnih šuma kako je utvrđeno i regulirano zakonom,

   drvna sirovina iz domaćih koncentriranih plantažnih šuma – koja se definira kao drvna sirovina dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz koncentriranih plantažnih šuma uključujući uzgojenu zaštitnu šumu i uzgojenu gospodarsku šumu površine 0,5 hektara ili više i šumski pojas koji je dug najmanje 20 metara te koji ima najmanje tri reda stabala,


   drvna sirovina iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala – koja se definira kao drvna sirovina dobivena iz stabala koja se nalaze izvan područja planiranog za šume i koncentrirane plantaže, uključujući stabla oko kuća i vrtova, uz ceste, nasipe i polja te oko hramova i pagoda,

   kaučukovac – koji se definira kao kaučukovac dobiven sječom domaćih plantaža kaučukovca s poljoprivrednih i šumskih površina,

   zaplijenjena drvna sirovina – koja se definira kao drvna sirovina zaplijenjena zbog administrativnih ili kaznenih povreda koju vijetnamska nadležna tijela smatraju državnom imovinom i stavljaju na dražbu kako propisuje zakon,


   uvezena drvna sirovina – koja se definira kao svaka drvna sirovina, uključujući kaučukovac, unesena na područje Vijetnama iz stranih zemalja ili u posebne zone na području Vijetnama koje se prema zakonskim odredbama smatraju posebnim carinskim zonama. U vijetnamskom TLAS-u postoji razlika između primarnih i složenih proizvoda od drvne sirovine, što utječe na dokumentaciju koju treba dostaviti da bi se dokazala zakonitost uvezene drvne sirovine. Primarni proizvodi uključuju trupce i piljenu drvnu sirovinu prema oznakama HS 4403, 4406 i 4407. Složeni proizvodi uključuju proizvode od drvne sirovine prema svim ostalim oznakama HS iz Poglavlja 44. i Poglavlja 94.

Detalji o provjeri izvora drvne sirovine koja ulazi u vijetnamski TLAS navedeni su u odjeljku 6.3.

2.1.2.    Drvna sirovina u provozu

Drvna sirovina u provozu nije uključena u vijetnamski TLAS.

„Drvna sirovina u provozu” znači svaki proizvod od drvne sirovine podrijetlom iz trećih zemalja koji ulazi na državno područje Vijetnama kroz carinsku provjeru, ostaje u istom obliku i zadržava zemlju podrijetla.


Drvna sirovina u provozu je odvojena od drvne sirovine koja ulazi u lanac opskrbe vijetnamskog TLAS-a te je pod carinskim nadzorom od ulazne točke u Vijetnam sve dok neprerađena ne napusti Vijetnam u skladu s vijetnamskim zakonima i propisima. Drvna sirovina u provozu ne podliježe provjeri zakonitosti vijetnamskog TLAS-a i nije u sustavu za izdavanje dozvola FLEGT.

2.2.    Opseg kontrole

Opseg kontrole vijetnamskog TLAS-a vrijedi za:

   sve izvore drvne sirovine navedene u odjeljku 2.1.1. ovog Priloga,

   sve kategorije proizvoda od drvne sirovine navedene u Prilogu I.,

   sve subjekte (organizacije i kućanstva) u lancu opskrbe drvnom sirovinom.

Sva načela, kriteriji, pokazatelji i verifikatori uključeni u definiciju zakonitosti za organizacije i kućanstva dio su vijetnamskog TLAS-a.

Slika 1. prikazuje odnos među sedam glavnih elemenata vijetnamskog TLAS-a.


Vijetnamski TLAS je nacionalni sustav koji se primjenjuje na (a) sve organizacije i kućanstva i (b) sva domaća i izvozna tržišta drvne sirovine na koja se primjenjuju sljedeći elementi sustava:

1.    definicija zakonitosti drvne sirovine kako je navedeno u odjeljku 3. ovog Priloga i u Prilogu II.;

2.    izrada, provjera i odobravanje verifikatora u svim fazama lanca opskrbe, kako je navedeno u odjeljku 4. ovog Priloga;

3.    sustav klasifikacije organizacija (SKO) i provjera na temelju rizika, kako je navedeno u odjeljku 5. ovog Priloga;

4.    nadzor lanca opskrbe, kako je navedeno u odjeljku 6. i odjeljku 7. ovog Priloga i njegovom Dodatku 2.;

5.    izdavanje dozvola FLEGT, kako je navedeno u odjeljku 8. ovog Priloga i u Prilogu IV.;

6.    unutarnja kontrola, pritužbe i mehanizmi za povratne informacije, kako je navedeno u odjeljku 9. ovog Priloga;


7.    neovisna evaluacija, kako je navedeno u odjeljku 10. ovog Priloga i u Prilogu IV.

Peti element sustava primjenjuje se isključivo na drvnu sirovinu koja se izvozi u Uniju.

Šesti i sedmi element sustava pokrivaju sve faze lanca opskrbe do izdavanja dozvole FLEGT i uključujući izdavanje dozvole (od prvog do petog elementa sustava).


2.2.1.    Definicija organizacija i kućanstava

Organizacije na koje se primjenjuje vijetnamski TLAS uključuju šumarska poduzeća, državna šumarska poduzeća, uprave zaštitnih šuma, uprave šuma s posebnom namjenom te zadruge i poduzeća koja sudjeluju u bilo kojoj fazi lanca opskrbe i koja su registrirana u registru društava.

Kućanstva na koje se primjenjuje vijetnamski TLAS uključuju domaća kućanstva, pojedince, naselja i sve druge subjekte koji ne spadaju u gore navedenu kategoriju organizacija. Poduzetnici koji redovito zapošljavaju više od 10 radnika moraju se registrirati kao poduzeća pa se, u primjeni vijetnamskog TLAS-a, smatraju organizacijama.

2.2.2.    Definicija vladinih agencija

U smislu ovog Sporazuma vladine agencije uključuju nekoliko ministarstava i sektora na središnjoj razini, tehničke odjele pokrajinskog i okružnog Narodnog odbora i općinske Narodne odbore koji sudjeluju u provedbi vijetnamskog TLAS-a, kako je utvrđeno u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu i sažeto prikazano u Tablici 1.


2.2.3.    Definicija tijela za provjeru i subjekata za provjeru

U smislu ovog Sporazuma tijela za provjeru obuhvaćaju agencije za zaštitu šuma na svim razinama, odnosno središnji ured za zaštitu šuma u sklopu vijetnamske Uprave za šumarstvo (VNFOREST) pod Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) i pokrajinski ured za zaštitu šuma koji obuhvaća podružnice ureda za zaštitu šuma u pokrajinama i okruzima (dalje u tekstu „lokalni ured za zaštitu šuma”).

Subjekti za provjeru su vladine agencije i tijela lokalne vlasti ili druge jedinice, agencije ili pojedinci u skladu s vladinim propisima koji su odgovorni za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora u području svoje nadležnosti, kako je utvrđeno u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu i sažeto prikazano u Tablici 1.

2.3.    Sustavi dobrovoljne i nacionalne certifikacije koje priznaje vijetnamski TLAS

Sustav dobrovoljne certifikacije je neregulatorni mehanizam koji se temelji na tržištu, a podložan je ocjeni trećih strana.


Sustav nacionalne certifikacije je dobrovoljni i regulatorni mehanizam koji se temelji na definiranom nizu kriterija, a podložan je ocjeni i nadzoru vlade.

Priznati sustavi dobrovoljne i nacionalne certifikacije uzimaju se u obzir kao dodatni verifikatori pri provjeri uvoza drvne sirovine na temelju rizika, kako je navedeno u odjeljku 6.3.7. U skladu s odredbama odjeljka 6.3.7., uvezena drvna sirovina s dozvolom FLEGT ili CITES automatski se priznaje kao zakonita.

Vijetnam će ocijeniti sustave dobrovoljne i nacionalne certifikacije u skladu sa zahtjevima vijetnamskog TLAS-a i donijeti odluku o popisu sustava certifikacije kojeg će proslijediti Zajedničkom odboru za provedbu (ZOP) za informativne potrebe.

Ocjena dobrovoljnih i nacionalnih sustava certifikacije provodi se na temelju metodologije koju odobravaju obje stranke u ZOP-u, a metodologija mora biti spremna prije zajedničke ocjene vijetnamskog TLAS-a (Prilog VII.). Popis priznatih sustava podložan je ponovnoj ocjeni i ažuriranju, a prilikom provedbe na njega se može ukazati ZOP-u.


3.    DEFINICIJA ZAKONITOSTI

Definicijom zakonitosti (DZ) utvrđuju se temeljni zahtjevi zakonodavstva koje se primjenjuje na drvnu sirovinu u Vijetnamu kako je navedeno u Prilogu II. ovom Sporazumu.

Definicija zakonitosti temelji se na postojećim zakonima i primjenjivom zakonodavstvu, a razvijena je uz savjetovanje s vladom, dionicima iz privatnog sektora i civilnog društva u Vijetnamu.

Nakon ratifikacije ovog Sporazuma Vijetnam obavještava Uniju o svakoj promjeni povezanoj s verifikatorima ili pravnim izvorima u definiciji zakonitosti kroz ZOP, a ZOP istražuje opseg promjene i učinke na definiciju zakonitosti najmanje svake druge godine tijekom provedbe ovog Sporazuma u skladu s odredbama Priloga IX.

Vijetnam objavljuje mjerodavno zakonodavstvo koje se navodi u definiciji zakonitosti, kao i njegove izmjene i dopune u skladu s odredbama Priloga VIII.


3.1.    Struktura i sadržaj definicije zakonitosti

Definicija zakonitosti dijeli se na dva dijela: onaj za organizacije i onaj za kućanstva, da bi se njome obuhvatile: i. razlike u propisima koji se odnose na spomenute dvije ciljne skupine; ii. razlike u veličini investicija te opsegu i uređenju njihovih aktivnosti; i iii. da bi osigurala spojivost definicije zakonitosti za ove dvije skupine te da bi vijetnamski TLAS bio jasan, specifičan i provediv.

Razlike između definicije zakonitosti za organizacije i definicije zakonitosti za kućanstva detaljnije su objašnjene u uvodu Priloga II.


Svaki se dio definicije zakonitosti sastoji od sedam načela, a svako je načelo podijeljeno u kriterije, pokazatelje i verifikatore:

   načelo I.: sječa domaće drvne sirovine u skladu je s propisima o pravima na korištenje zemljišta, pravima na korištenje šuma, upravljanju, okolišu i društvu,

   načelo II.: usklađenost s propisima o postupanju sa zaplijenjenom drvnom sirovinom,

   načelo III.: usklađenost s propisima o uvozu drvne sirovine,

   načelo IV.: usklađenost s propisima o prijevozu drvne sirovine i trgovini drvnom sirovinom,

   načelo V.: usklađenost s propisima o preradi drvne sirovine,

   načelo VI.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima za izvoz,

   načelo VII. (organizacije): usklađenost s propisima o porezima i zaposlenicima,

   načelo VII. (kućanstva): usklađenost s propisima o oporezivanju.

Kako bi se uskladili s definicijom zakonitosti, organizacije i kućanstva moraju se uskladiti sa svim primjenjivim pokazateljima iz sedam načela koje provode tijelo za provjeru i subjekti za provjeru kako je definirano u odjeljku 2.2.3. i tablici 1.

Usklađenost s pokazateljima ocjenjuje se na temelju primjenjivih odgovarajućih verifikatora.

Da bi pokazatelj bio usklađen, svi relevantni verifikatori moraju biti provjereni i usklađeni.


Tablica 1. Vladine agencije odgovorne za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora u skladu s vijetnamskim TLAS-om.

Načelo i vrsta verifikatora

Odgovorne agencije

NAČELO I.: SJEČA DOMAĆE DRVNE SIROVINE U SKLADU JE S PROPISIMA O PRAVIMA NA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA, PRAVIMA NA KORIŠTENJE ŠUMA, UPRAVLJANJU, OKOLIŠU I DRUŠTVU

Prava na korištenje zemljišta i prava na korištenje šuma

pokrajinski, okružni, općinski Narodni odbor; Služba za prirodne resurse i okoliš; Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Registracija poduzetnika/poduzeća

Služba za planiranje i ulaganja; upravni odbori industrijskih parkova / zona proizvodnje za izvoz

Održivo upravljanje šumama

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Propisi o okolišu

pokrajinski, okružni, općinski Narodni odbor; Služba za prirodne resurse i okoliš

Prenamjena šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene

pokrajinski i okružni Narodni odbor

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma; općinski Narodni odbor

NAČELO II.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O POSTUPANJU SA ZAPLIJENJENOM DRVNOM SIROVINOM

Postupanje sa zaplijenjenom imovinom i stavljanje na dražbu

Ministarstvo financija; pokrajinski i okružni Narodni odbor

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma

NAČELO III.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O UVOZU DRVNE SIROVINE

Carinski postupak i propisi

Ministarstvo financija / Carinska uprava granična carinska tijela

Dozvole CITES

Nadležna uprava za CITES

Biljna karantena

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj; granična carinska tijela

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma

Trgovinski propisi o uvozu/izvozu drvne sirovine

Ministarstvo industrije i trgovine

NAČELO IV.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRIJEVOZU DRVNE SIROVINE I TRGOVINI DRVNOM SIROVINOM

Registracija poduzetnika/poduzeća

Služba za planiranje i ulaganja; upravni odbori industrijskih parkova / zona proizvodnje za izvoz

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma; općinski Narodni odbor

Nacionalni trgovinski propisi o drvnoj sirovini

Ministarstvo industrije i trgovine

NAČELO V.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRERADI DRVNE SIROVINE

Registracija poduzetnika/poduzeća

Služba za planiranje i ulaganja; upravni odbori industrijskih parkova / zona proizvodnje za izvoz

Propisi o okolišu

pokrajinski, okružni, općinski Narodni odbor; Služba za prirodne resurse i okoliš

Sprečavanje požara i gašenje požara

Pokrajinska služba za protupožarnu zaštitu

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma

Propisi o prerađivačkoj industriji

Ministarstvo industrije i trgovine

NAČELO VI: USKLAĐENOST S PROPISIMA O CARINSKIM POSTUPCIMA ZA IZVOZ

Carinski postupak i propisi

Ministarstvo financija / Carinska uprava granična carinska tijela

Dozvole CITES

Nadležna uprava za CITES

Biljna karantena

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj; granična carinska tijela

Nadzor lanca opskrbe

agencije za zaštitu šuma

Trgovinski propisi o uvozu/izvozu drvne sirovine

Ministarstvo industrije i trgovine

NAČELO VII (ORGANIZACIJE): USKLAĐENOST S PROPISIMA O POREZIMA I ZAPOSLENICIMA

NAČELO VII (KUĆANSTVA): USKLAĐENOST S PROPISIMA O OPOREZIVANJU

Porezni propisi

Ministarstvo financija / Carinska uprava; pokrajinska porezna uprava

Propisi o radu i zaštiti zdravlja i sigurnosti

Služba za rad, invaliditet i socijalnu skrb; sindikalne podružnice Konfederacije sindikata

Socijalno osiguranje

Vijetnamski zavod za socijalno osiguranje

4.    IZRADA, PROVJERA I ODOBRAVANJE VERIFIKATORA U SVIM FAZAMA LANCA OPSKRBE

4.1.    Definicija verifikatora

Verifikatori su dokumenti navedeni u Prilogu II. koji se primjenjuju na organizacije i kućanstva kako bi se dokazala pravna usklađenost s odgovarajućim pokazateljem. U cilju objašnjenja metodologija koje se primjenjuju u okviru vijetnamskog TLAS-a, uvodi se razlika između „statičnih” i „dinamičnih” verifikatora, kako je navedeno za svaki verifikator u Prilogu II.


4.1.1.    Statični verifikatori

Statični verifikatori, kako su navedeni u definiciji zakonitosti, koriste se za provjeru pravne usklađenosti uspostave i rada organizacija i kućanstava u području sječe, obrade, prijevoza i trgovine drvnom sirovinom.

Statični verifikatori:

   izrađuju se i odobravaju jednom, ali ih se može redovito obnavljati,

   periodički se provjeravaju i odobravaju od strane subjekata za provjeru za svaki pojedini verifikator u skladu sa zakonom,

   primjenjuju se kao kriterij u okviru redovnog ocjenjivanja sustava klasifikacije organizacija,

   objavljuju se ako je potrebno osigurati točnost informacija i zakonitost cjelokupne drvne sirovine u slučaju sirovine iz domaćih izvora,


   uključuju, među ostalim, verifikatore kao što su registracija poslovanja, prava korištenja šumskog zemljišta te propisi o oporezivanju, radu i okolišu.

4.1.2.    Dinamični verifikatori

Dinamični verifikatori prema definiciji zakonitosti koriste se za provjeru pravne usklađenosti podrijetla drvne sirovine i drvne sirovine u optjecaju u svakoj fazi lanca opskrbe. Dinamične verifikatore ocjenjuju tijelo za provjeru i ostali subjekti nadležni za provjeru kroz redovite i česte postupke kontrole u lancu opskrbe drvnom sirovinom i u sklopu ocjene sustava klasifikacije organizacija za organizacije.

Dinamični verifikatori:

   izrađuju se i odobravaju kako bi se dokazala pravna usklađenost pojedinačnih serija drvne sirovine,

   stavljaju se na raspolaganje ako je potrebno poduprijeti provedbu dubinske analize i koriste se za provjeru zakonitosti pojedinačnih serija drvne sirovine u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a,


   uključuju, među ostalim, verifikatore kao što su popisi pakiranja i računi u skladu s propisima Ministarstva financija za organizacije uključene u dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine u svakoj kritičnoj kontrolnoj točki u lancu opskrbe,

   i. su verifikatori koje provjeravaju i odobravaju tijela za provjeru i ostali subjekti nadležni za provjeru na temelju učestalosti u skladu s propisima primjenjivima na svaki verifikator i ii. koji se sustavno ocjenjuju u sklopu (a) sustava klasifikacije organizacija, (b) nadzora lanca opskrbe i (c) provjere za izvoz.

Statični i dinamični verifikatori navedeni u Prilogu II. podložni su izmjenama, dopunama ili zamjeni. Prilog II. ažurira se i dopunjuje u skladu s člankom 24. ovog Sporazuma.

4.2.    Izrada verifikatora

Izrada verifikatora podrazumijeva pripremu dokumenta ili dokumentacije organizacija i kućanstava ili subjekata za provjeru u skladu s vijetnamskim zakonima i propisima kako je navedeno u Prilogu II. te Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu.


U skladu s pravnim popisima navedenim u Prilogu II., verifikatore mogu izrađivati organizacije i kućanstva uključeni u lanac opskrbe drvnom sirovinom ili subjekti za provjeru za svaku fazu lanca opskrbe drvnom sirovinom.

Odgovorni subjekti zaduženi za izradu verifikatora definirani su u stupcu „Pripremio“ u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu.

4.3.    Provjera i odobravanje/certificiranje verifikatora

Provjera i odobravanje verifikatora provodi se kako je opisano u daljnjem tekstu.

Provjera verifikatora je postupak provjere zakonitosti, valjanosti i sukladnosti verifikatora na temelju dokumentacijskih i fizičkih pregleda koje obavljaju subjekti za provjeru u skladu s propisima navedenima u Prilogu II.

Odobravanje verifikatora od strane subjekata za provjeru podrazumijeva priznavanje usklađenosti svakog verifikatora s propisima kako je navedeno u Prilogu II. te Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu.


Pojmom certificiranje verifikatora označava se odobravanje popisa pakiranja.

Odgovorni subjekti zaduženi za provjeru i odobravanje verifikatora definirani su u stupcu „Odobrio ili certificirao“ u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu. Odgovorni subjekti zaduženi za pregled svakog verifikatora definirani su u stupcu „Pregledao“ u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu.

4.4.    Odgovornosti relevantnih dionika

4.4.1.    Odgovornosti organizacija

1.    Organizacije su odgovorne za točnost informacija i zakonitost svih izvora drvne sirovine, uključujući i drvnu sirovinu iz domaćih izvora. U slučaju uvezene drvne sirovine organizacije primjenjuju dubinsku analizu u skladu s odredbama odjeljka 6.3.7.

2.    Organizacije su odgovorne za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora ili za podnošenje zahtjeva subjektima za provjeru za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora za svaku kupnju drvne sirovine u skladu sa svakom fazom lanca opskrbe.


3.    Pri kupnji drvne sirovine od nekog izvora, organizacije su dužne pregledati verifikatore zakonitosti kupljene drvne sirovine i o njima voditi evidenciju.

4.    Pregledi koje obavljaju organizacije sastoje se od utvrđivanja valjanosti, autentičnosti i sukladnosti dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine, uključujući i usporedbu s drvnom sirovinom, da bi se osiguralo da nabavljena drvna sirovina dolazi iz zakonitih izvora. U slučaju bilo kakve sumnje na rizik od nezakonite drvne sirovine, organizacije ne smiju kupiti drvnu sirovinu.

5.    Organizacije ocjenjuju pregledava i dokumentira li dobavljač drvne sirovine verifikatore u cilju utvrđivanja zakonitosti kupljene drvne sirovine.

Ocjenjivanjem i provjeravanjem organizacija u sustavu klasifikacije organizacija u skladu s odredbama odjeljka 5. provjerava se jesu li organizacije na odgovarajući način pregledale i dokumentirale verifikatore zakonitosti kupljene drvne sirovine.


4.4.2.    Odgovornosti kućanstava

1.    Kućanstva su odgovorna za točnost informacija i zakonitost svih izvora drvne sirovine, uključujući i drvnu sirovinu iz domaćih izvora. U slučaju uvezene drvne sirovine kućanstva primjenjuju dubinsku analizu u skladu s odredbama odjeljka 6.3.7.

2.    Kućanstva su odgovorna za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora ili za podnošenje zahtjeva subjektima za provjeru za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora za svaku kupnju drvne sirovine u skladu sa svakom fazom lanca opskrbe.

3.    Pri kupnji drvne sirovine od nekog izvora, kućanstva su dužna pregledati verifikatore zakonitosti kupljene drvne sirovine i o njima voditi evidenciju.

4.    Pregledi koje provode kućanstva sastoji se od utvrđivanja valjanosti, autentičnosti i usklađenosti dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine, uključujući i usporedbu s drvnom sirovinom, da bi se osiguralo da nabavljena drvna sirovina dolazi iz zakonitih izvora. U slučaju ikakve sumnje na rizik od nezakonite drvne sirovine, kućanstva ne smiju kupiti drvnu sirovinu.

5.    Kućanstva ocjenjuju pregledava i dokumentira li dobavljač drvne sirovine verifikatore u cilju utvrđivanja zakonitosti kupljene drvne sirovine.


4.4.3.    Odgovornosti vladinih agencija

Odgovornosti vladinih agencija pri izradi, provjeri i odobravanju verifikatora navedene su u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu i sažeto prikazane u tablici 1.

5.    SUSTAV KLASIFIKACIJE ORGANIZACIJA I PROVJERA NA TEMELJU RIZIKA

5.1.    Svrha sustava klasifikacije organizacija

Sustav klasifikacije organizacija (SKO) sastavni je dio provjere na temelju rizika u sklopu vijetnamskog TLAS-a.

Svrha sustava klasifikacije organizacija je:

i.    ocijeniti razinu rizika svih organizacija u sklopu vijetnamskog TLAS-a s obzirom na njihovu usklađenost sa zahtjevima vijetnamskog TLAS-a u cilju djelotvorne, učinkovite i pravovremene primjene odgovarajućih mjera provjere;


ii.    ocijeniti pravnu usklađenost organizacija s obzirom na statične i dinamične verifikatore kako je navedeno u definiciji zakonitosti; i

iii.    skratiti administrativne postupke, olakšati proizvodnju i poslovanje organizacija i potaknuti organizacije na poštivanje zakona.

Sustav klasifikacije organizacija primjenjuje se na sve organizacije u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a.

5.2.    Kriteriji i kategorije rizika

Organizacije se klasificiraju prema sljedećim kriterijima:

1.    usklađenosti s dinamičnim verifikatorima ili verifikatorima nadzora lanca opskrbe kako bi se osiguralo da samo zakonita drvna sirovina uđe u lanac opskrbe (u skladu s odredbama odjeljka 4.1.);

2.    ispunjavanje deklaracije nadzora lanca opskrbe i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem (kako je opisano u odjeljku 6.5.);


3.    usklađenosti sa statičnim verifikatorima (u skladu s odredbama odjeljka 4.1.);

4.    evidencija povreda (kako je opisano u odjeljku 11.).

Vijetnam će razmotriti kako se sustavi dobrovoljne certifikacije, dobrovoljna dubinska analiza i sustavi evidencije sljedivosti koje priznaje vijetnamski TLAS mogu integrirati u metodologiju sustava klasifikacije organizacija.

Na temelju ovih kriterija organizacije se klasificiraju u dvije kategorije rizika:

   kategorija 1. (usklađenost): organizacije koje udovoljavaju kriterijima,

   kategorija 2. (neusklađenost): organizacije koje u potpunosti ne udovoljavaju kriterijima ili novo osnovane organizacije.

Primjena kriterija na dvije kategorije rizika objašnjena je u tablici 2.


Tablica 2. Minimalni kriteriji i kategorije rizika u sustavu klasifikacije organizacija

Kriteriji

Kategorija rizika organizacija i minimalni kriteriji za odobrenje

Kategorija 1.

Kategorija 2.

1.    Usklađenost s dinamičnim verifikatorima ili verifikatorima nadzora lanca opskrbe kako bi se osiguralo da samo zakonita drvna sirovina uđe u lanac opskrbe

Potpuna usklađenost

Svaka neusklađenost

2.    Ispunjavanje deklaracije nadzora lanca opskrbe i zahtjevā u vezi s izvješćivanjem

Potpuna usklađenost

Nepodnošenje deklaracija i izvješća u skladu sa zakonskim uvjetima

3.    Usklađenost sa statičnim verifikatorima

Potpuna usklađenost

Neusklađenost

4.    Evidencija povreda i sankcija

Nema evidencije o povredama i sankcijama

Postoji evidencija o povredama i sankcijama

5.    Ostali kriteriji

Novo osnovane organizacije


5.3.    Provedba sustava klasifikacije organizacija

Sustavom klasifikacije organizacija kontinuirano se upravlja na temelju samoprocjene organizacija te ocjene i provjere pokrajinskog ureda za zaštitu šuma ili ostalih subjekata koje je ovlastila vlada.

Vlada Vijetnama donosi zakonodavstvo kojim se regulira provedba vijetnamskog TLAS-a, uključujući i sustav klasifikacije organizacija. Propisi, kriteriji, postupci, učestalost, metodologija i odgovornosti relevantnih dionika razrađeni su u smjernicama o provedbi vijetnamskog TLAS-a.

Postupak, metodologija i odgovornosti sustava klasifikacije organizacija opisani su na slici 2.

Slika 2. Postupak, metodologija i odgovornosti sustava klasifikacije organizacija

5.3.1.    Postupak i učestalost samoprocjene i ocjenjivanja

Nakon zaprimanja samoprocjene organizacija, pokrajinski ured za zaštitu šuma ili drugi subjekti koje je ovlastila vlada ocjenjuju samoprocjenu na temelju dokumentacijskih i/ili terenskih pregleda prema kriterijima od broja 1 do broja 4 iz odjeljka 5.2. i tablice 2., a za statične i dinamične verifikatore i informacije o slučajevima neusklađenosti dobivene od drugih pokrajinskih vladinih agencija i subjekata za provjeru. Informacije o usklađenosti organizacija s propisima o carinskim postupcima za uvoz i izvoz se u sustavu klasifikacije organizacija koriste u skladu s načelom 3. i načelom 6. definicije zakonitosti iz Priloga II.

Učestalost postupka sustava klasifikacije organizacija uključuje: i. redovitu klasifikaciju organizacija; i ii. neredovitu klasifikaciju organizacija koja ovisi o svakoj neusklađenosti ili povredi koju otkriju vladine agencije. Postupak i učestalost samoprocjene i ocjenjivanja navedeni su u tablici 3.


Tablica 3. Postupak i učestalost / vremenski rok samoprocjene i ocjenjivanja u okviru sustava klasifikacije organizacija

Postupak

Učestalost/vremenski rok

1. Redovita klasifikacija organizacija

Registracija u sustavu klasifikacije organizacija

Sve organizacije u lancu nabave vijetnamskog TLAS-a moraju se registrirati u sustav klasifikacije organizacija

Samoprocjena i ponovna samoprocjena organizacija

   Prva samoprocjena koju organizacije provode nakon registracije u sustavu klasifikacije organizacija

   Druga samoprocjena koja se provodi za kategoriju 1. i kategoriju 2. u roku od jedne godine od donošenja prve odluke o klasifikaciji

   Od treće samoprocjene:

+    za 1. kategoriju SKO-a: svake dvije godine.

+    za 2. kategoriju SKO-a: svake godine

Ocjenjivanje samoprocjene pokrajinskog ureda za zaštitu šuma ili drugih subjekata koje je ovlastila vlada i obavješćivanje središnjeg ureda za zaštitu šuma o rezultatima ocjenjivanja

Ocjenjivanje (nakon zaprimanja samoprocjene organizacijā) se mora provesti u određenom vremenskom roku koji će se propisati budućim zakonodavstvom koje se odnosi na sustav klasifikacije organizacija.

Odluka središnjeg ureda za zaštitu šuma o rezultatima klasifikacije i njihovo objavljivanje

Odluka (nakon zaprimanja rezultata ocjenjivanja) se objavljuje u određenom vremenskom roku koji će se propisati budućim zakonodavstvom koje se odnosi na sustav klasifikacije organizacija.

2. Neredovita klasifikacija organizacija

Ako su organizacije dijelom svake administrativne ili kaznene neusklađenosti i povrede

Središnju ured za zaštitu šuma automatski reklasificira kategoriju 1. u kategoriju 2. te objavljuje rezultate reklasifikacije

5.3.2.    Rezultati klasifikacije

Javna objava organizacija u svakoj kategoriji rizika redovito se ažurira u bazi podataka sustava klasifikacije organizacija koju vodi središnji ured za zaštitu šuma kako je određeno u odjeljku 12. ovog Priloga i u Prilogu VIII.

Nakon što se registriraju, organizacije mogu pristupiti informacijama i odlukama o kategorijama rizika u bazi podataka sustava klasifikacije organizacija. Na temelju kategorija rizika sustava klasifikacije organizacija, organizacije pripremaju odgovarajuću dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine za izvoz, kako je opisano u odjeljku 7. ovog Priloga i u Prilogu IV.


Sustav klasifikacije organizacija i carinski sustav procjene rizika dva su zasebna ali komplementarna sustava s različitim područjem primjene podataka. Carinska uprava Vijetnama i ured za zaštitu šuma redovito razmjenjuju informacije o svojoj klasifikaciji rizika organizacija. Ove se agencije međusobno obavještavaju o svakoj promjeni klasifikacije rizika organizacija te je uzimaju u obzir.

5.4.    Odgovornosti relevantnih dionika

5.4.1.    Odgovornosti organizacija

Sve organizacije u lancu opskrbe odgovorne su za registraciju u sustavu klasifikacije organizacija i podnošenje samoprocjene prema određenim kriterijima pokrajinskom uredu za zaštitu šuma ili drugim subjektima koje je vlada ovlastila za ocjenjivanje.

Organizacije provode redovitu samoprocjenu kako je opisano u tablici 3. i podnose ponovnu samoprocjenu pokrajinskom uredu za zaštitu šuma ili drugim subjektima koje je vlada ovlastila za ocjenjivanje.


5.4.2.    Odgovornosti vladinih agencija

Vlada Vijetnama prepušta potpunu odgovornost za sustav klasifikacije organizacija i provjeru temeljenu na riziku središnjem uredu za zaštitu šuma i pokrajinskom uredu za zaštitu šuma.

Središnji ured za zaštitu šuma odgovoran je za:

   pripremu smjernica o provedbi sustava klasifikacije organizacija na temelju propisa koje izdaje vlada,

   izradu i vođenje centralizirane klasifikacije organizacija i baze podataka sustava klasifikacije organizacija,

   upravljanje središnjom bazom podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma,

   odlučivanje o statusu kategorije rizika organizacija na temelju rezultata ocjenjivanja koje objavljuju pokrajinski ured za zaštitu šuma ili drugi subjekti koje je ovlastila vlada,

   objavljivanje i ažuriranje popisa organizacija u svakoj kategoriji rizika na internetskoj stranici ureda za zaštitu šuma.


Pokrajinski ured za zaštitu šuma ili drugi subjekti koje je ovlastila vlada odgovorni su za:

   primitak samoprocjena organizacija koje se registriraju u sustav i ocjenjivanje samoprocjena,

   ponovno ocjenjivanje statusa klasifikacije organizacija kako je navedeno u tablici 3. u ovom Prilogu,

   pravodobni nadzor usklađenosti organizacija s kriterijima klasifikacije s pomoću dokumentacijskih i terenskih pregleda u cilju otkrivanja neusklađenosti i predlaganja središnjem uredu za zaštitu šuma bilo kakvih promjena u statusu kategorije organizacija iz kategorije 1. u kategoriju 2.,

   povezivanje s drugim pokrajinskim vladinim agencijama i subjektima za provjeru u cilju provjere usklađenosti statusa organizacija,

   dostavu rezultata ocjenjivanja središnjem uredu za zaštitu šuma u svrhu odlučivanja i javne objave koje provodi središnji ured za zaštitu šuma,


   dostavu izvješća središnjem uredu za zaštitu šuma o svakoj neusklađenosti organizacija u razdoblju procjene kojim upravlja središnji ured za zaštitu šuma i koje se čuva u klasifikaciji organizacija i bazi podataka sustava klasifikacije organizacija.

6.    NADZOR LANCA OPSKRBE

6.1.    Pregled

Cilj nadzora lanca opskrbe je spriječiti ulaz nezakonite ili neprovjerene drvne sirovine u lanac opskrbe vijetnamskog TLAS-a. Kako bi ostvario taj glavni cilj, sustav nadzora lanca opskrbe osigurava da:

(a)    su sve organizacije koje sudjeluju u bilo kojoj fazi lanca opskrbe drvnom sirovinom registrirane u sustavu klasifikacije organizacija;

(b)    sve organizacije u lancu opskrbe drvnom sirovinom registrirane u sustavu klasifikacije organizacija podnose izvješća agencijama za zaštitu šuma u skladu sa zakonskim uvjetima;

(c)    agencije za zaštitu šuma prikupljaju i usklađuju izvješća lanca opskrbe u cilju otkrivanja bilo kakvih sumnjivih tokova drvne sirovine;


(d)    sustavni, nasumični i ad hoc fizički pregledi koje provode agencije za zaštitu šuma osiguravaju da je drvna sirovina u skladu sa sadržajem odgovarajuće dokumentacije prema podacima organizacija i kućanstava, uključujući u pogledu i. broja jedinica, ii. obujma te iii. klase i/ili vrste drvne sirovine u svim fazama lanca opskrbe;

(e)    agencije za zaštitu šuma istraže otkrivene sumnjive tokove drvne sirovine;

(f)    se nadzor lanca opskrbe temelji na dokumentima koje mora sadržavati dokumentacija o proizvodima od drvne sirovine u svakoj fazi lanca opskrbe, kako je navedeno u Dodatku 2.;

(g)    usklađenost s verifikatorima nadzora lanca opskrbe i obvezom izvješćivanja lanca opskrbe budu kriteriji u sustavu klasifikacije organizacija kako je navedeno u odjeljku 5. i tablici 2. ovog Priloga.

Dodatak 2. sadrži zahtjeve za pouzdano upravljanje informacijama vezanim za dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine u različitim kritičnim točkama lanca opskrbe.


6.2.    Kritične kontrolne točke u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a

Kritične kontrolne točke u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a odnose se na:

i.    provjeru izvora drvne sirovine koja ulazi u vijetnamski TLAS (kako je navedeno u odjeljku 6.3.); i

ii.    faze u lancu opskrbe od mjesta sječe ili uvoza do mjesta izvoza.

U lancu opskrbe pod vijetnamskim TLAS-om postoji šest kritičnih kontrolnih točaka:

1.    drvna sirovina koja ulazi u vijetnamski TLAS:

1.a    drvna sirovina dobivena planskom sječom domaćih prirodnih šuma (organizacije);

1.b    drvna sirovina dobivena sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz domaćih prirodnih šuma (organizacije i kućanstva);


1.c    drvna sirovina dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz uzgojenih zaštitnih šuma (organizacije i domaćinstva);

1.d    drvna sirovina dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz uzgojenih gospodarskih šuma (organizacije i domaćinstva);

1.e(1)    kaučukovac (organizacije);

1.e(2)    kaučukovac; drvna sirovina iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala (kućanstva);

1.f    obrađena zaplijenjena drvna sirovina (organizacije i kućanstva);

1.g    uvezena drvna sirovina (organizacije i kućanstva);

2.    prvi prijevoz i trgovina proizvodima od drvne sirovine;

3.    drugi prijevoz i trgovina proizvodima od drvne sirovine;

4.    svaki sljedeći prijevoz i trgovina proizvodima od drvne sirovine (n);


5.    mjesto obrade;

6.    izvoz.

6.3.    Provjera izvora drvne sirovine koja ulazi u vijetnamski TLAS

U skladu s odredbama odjeljka 2.1., sva drvna sirovina koja ulazi u vijetnamski TLAS podliježe posebnim propisima koji se odnose na posebne izvore drvne sirovine. Verifikatori za te izvore drvne sirovine koja ulazi u vijetnamski TLAS navedeni su u definiciji zakonitosti te u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu.

Kritične kontrolne točke uspostavljene su u okviru vijetnamskog TLAS-a za sve izvore drvne sirovine koja ulazi u sustav, kako je opisano u odjeljku 6.2. i u Dodatku 2.

Dodatak 2. sadrži detaljan popis dokumenata koje organizacije, kućanstva i lokalni ured za zaštitu šuma moraju arhivirati u svakoj kritičnoj kontrolnoj točki lanca opskrbe. Tijekom ocjenjivanja sustava klasifikacije organizacija, organizacije bi trebale te dokumente staviti na raspolaganje pokrajinskom uredu za zaštitu šuma ili drugim subjektima koje je ovlastila vlada.


6.3.1.    Drvna sirovina dobivena planskom sječom iz domaćih prirodnih šuma (kritična kontrolna točka 1.a)

Vijetnam zadržava strogi nadzor nad upravljanjem i sječom drvne sirovine iz domaćih prirodnih šuma. Drvna sirovina dobivena planskom sječom iz domaćih prirodnih šuma koja ulazi u vijetnamski TLAS mora dolaziti iz šuma uključenih u plan održivog upravljanja šumama te šuma koje su u okviru drugog posebnog ekološkog nadzora te nadzora lanca opskrbe kako je opisano u kriteriju 1. načela I. u Prilogu II. (organizacije).

6.3.2.    Drvna sirovina iz uzgojenih gospodarskih i zaštitnih šuma (kritične kontrolne točke 1.c i 1.d)

Politika Vlade Vijetnama je potaknuti razvoj plantažnih šuma pa se stoga za uzgajivače drvne sirovine (organizacije i kućanstva) primjenjuju povoljni uvjeti, od odluke o dodjeli ili najmu zemljišta do vremena sadnje i sječe, prijevoza i trgovine drvnom sirovinom.

Zakonski uvjeti primjenjuju se na drvnu sirovinu iz koncentriranih plantažnih šuma ovisno o različitim kategorijama šuma, uključujući uzgojene zaštitne šume i uzgojene gospodarske šume, kako je navedeno u kriteriju 2. i kriteriju 3. načela I. u Prilogu II. (organizacije i kućanstva).


6.3.3.    Drvna sirovina dobivena sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe (kritične kontrolne točke 1.b, 1.c i 1.d)

Za sanitarnu sječu prirodnih šuma pri prenamjeni šumskih zemljišta u zemljišta za druge namjene potrebne su mjere za isplatu nadoknade za raščišćavanje zemljišta koje odobrava vijetnamsko nadležno tijelo. Kriterij 4. iz načela I. u Prilogu II. (organizacije i kućanstva) regulira pravnu osnovu za donošenje odluke o prenamjeni korištenja zemljišta, odobravanje mjere za isplatu naknade za raščišćavanje zemljišta i odobravanje procjene učinka na okoliš.

Prikupljena drvna sirovina može biti dobivena sanitarnom sječom ili prikupljanjem ostataka sječe iz prirodnih šuma ili koncentriranih plantažnih šuma.

Sanitarna sječa podrazumijeva sječu drva uz poduzimanje mjera uzgoja šuma, znanstvenih istraživanja i raščišćavanja zemljišta u projektima nakon prenamjene korištenja šumskog zemljišta. Prikupljanje ostataka sječe podrazumijeva prikupljanje srušenih ili mrtvih stabala nakon prirodnih nepogoda, spaljenog, trulog ili suhog drva i grana drva preostalih u šumi.


Propisi o sanitarnoj sječi i prikupljanju navedeni su u kriterijima 2. do 7. načela I. u Prilogu II. (organizacije i kućanstva), a uključuju sljedeće:

   kriterij 2. i kriterij 3.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih zaštitnih šuma i uzgojenih gospodarskih šuma,

   kriterij 4.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šumskih područja prenamijenjenih iz šumskih zemljišta u zemljišta za druge namjene,

   kriterij 5.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šuma uz istodobno poduzimanje mjera uzgajanja šuma, znanstvenih istraživanja i osposobljavanja,

   kriterij 6.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja i grana, u prirodnim šumama,

   kriterij 7.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja i grana, u plantažnim šumama.


6.3.4.    Drvna sirovina iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala (kritična kontrolna točka 1.e(2))

Zahtjevi vijetnamskog TLAS-a koji se odnose na sječu drvne sirovine iz kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstava i raštrkanih stabala primjenjuju se samo na kućanstva, a navedeni su u kriteriju 7. pod načelom I. u Prilogu II. (kućanstva). Sječa drvne sirovine iz ovog izvora opisana je u Prilogu II.

6.3.5.    Kaučukovac iz domaćih izvora (kritične kontrolne točke 1.e(1) i 1.e(2))

Kaučukovac se u Vijetnamu smatra višenamjenskim industrijskim biljem te se uzgaja i sječe na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Za kaučukovac i proizvode od kaučukovca iz bilo kojeg domaćeg izvora koji ulazi u sustav vijetnamskog TLAS-a, važno je dostaviti dokumentaciju o proizvodima od drvne sirovine koja dokazuje zakonito podrijetlo u skladu sa zahtjevima iz načela I. u Prilogu II. (kriterij 8. za organizacije i kriterij 8. za kućanstva).

Uvezeni kaučukovac smatra se uvezenom drvnom sirovinom pa je podložan odredbama odjeljka 6.3.7.


6.3.6.    Obrađena zaplijenjena drvna sirovina (kritična kontrolna točka 1.f)

Zaplijenjenom imovinom se, kao državnom imovinom, postupa i upravlja u skladu s vijetnamskim zakonom i propisima. Obrađena zaplijenjena drvna sirovina smije ući u lanac opskrbe vijetnamskog TLAS-a i može ući u postupak izdavanja dozvola FLEGT pod uvjetom da su ispunjeni dolje navedeni uvjeti za postupanje sa zaplijenjenom drvnom sirovinom.

   Korak 1.: odluke o postupanju državnih agencija nadležnih za zapljenu spornih proizvoda od drvne sirovine u slučaju administrativnih povreda ili postupanju s dokazima o povredama uz pisani zapisnik o obradi povrede i popis zaplijenjenih proizvoda.

   Korak 2.: popis zaplijenjenih proizvoda od drvne sirovine kojeg sastavlja lugar (s otiscima žiga doznačnog čekića za oblu građu promjera ≥ 25 cm i duljine ≥ 1m).

   Korak 3.: uspostava vijeća za vrednovanje imovine kako bi se utvrdila početna cijena za stavljanje na dražbu zaplijenjenog dokaza/imovine, s tim da početna cijena mora biti u skladu s odredbama zakona o provedbi odluka u građanskim predmetima.


   Korak 4.: ugovaranje stavljanja imovine na dražbu: stavljanje imovine na dražbu odobrava stručni aukcijski centar ili aukcijski poduzetnik (koji u slučaju materijalnog dokaza administrativnih povreda moraju imati ovlaštenje središnjeg ili pokrajinskog nadležnog tijela) ili okružno vijeće (koje u slučaju materijalnog dokaza administrativnih povreda mora imati ovlaštenje okružnog nadležnog tijela).

   Korak 5.: objava stavljanja na dražbu.

   Korak 6.: registracija sudionika dražbe.

   Korak 7.: organizacija dražbe.

   Korak 8.: ugovor o kupoprodaji imovine stavljene na dražbu.

   Korak 9.: plaćanje kupljene imovine, dostava imovine.

   Korak 10.: izdavanje potvrde o vlasništvu nad imovinom stavljenom na dražbu.


Zaplijenjena imovina smije ući u vijetnamski TLAS i lanac opskrbe na temelju ugovora o kupoprodaji imovine stavljene na dražbu, potvrde o vlasništvu i pravima na korištenje imovine stavljene na dražbu, računa na kojemu je istaknut PDV i popisa pakiranja proizvoda od drvne sirovine stavljenih na dražbu, kako je opisano u načelu II. u Prilogu II. (organizacije i kućanstva).

Podaci o količini i vrsti zaplijenjene drvne sirovine (a) na mjestu zaplijene i (b) nakon dražbe pohranjuju se u bazi podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma koju vodi ured za zaštitu šuma kako je opisano u odjeljku 11. ovog Priloga, a agencije za zaštitu šuma ih nadziru i pregledavaju u cijelom lancu opskrbe.

6.3.7.    Uvezena drvna sirovina (kritična kontrolna točka 1.g)

Nadzor i upravljanje drvnom sirovinom uvezenom u Vijetnam podliježu zakonodavstvu i odredbama opisanima u načelu III. u Prilogu II. (organizacije i kućanstva), a primjenjuju se i sljedeća tri filtra i mjere koji se temelje na riziku:

1.    carinski sustav procjene rizika;

2.    kategorije rizika vrsta;

3.    rizik povezan sa zemljopisnim podrijetlom drvne sirovine.


Upotreba navedenih triju filtara određuje:

(a)    potrebu za dodatnim dokumentacijskim pregledima i dodatnim fizičkim pregledima i

(b)    potrebu za dodatnom dokumentacijom da bi se dokazala zakonitost uvezene drvne sirovine.

Postupci za nadzor i upravljanje drvnom sirovinom uvezenom u Vijetnam prikazani su na slici 3. ovog Priloga.

Potreba za dodatnim fizičkim pregledima i dodatnom dokumentacijom da bi se dokazala zakonitost uvezene drvne sirovine navedena je u tablici 4. ovog Priloga.

Potreban je jedan od sljedeća tri alternativna načina dokazivanja zakonitosti uvezene drvne sirovine:

1.    valjana dozvola FLEGT ili jednakovrijedna dozvola za izvoz koja pokriva čitavu pošiljku od zemlje izvoza koja je potpisala dobrovoljni partnerski sporazum s Unijom i koja ima uspostavljen operativni FLEGT sustav za izdavanje dozvola;


2.    valjana dozvola CITES koja pokriva čitavu pošiljku; ili

3.    osobna izjava koja dokazuje provedenu dubinsku analizu i dodatna dokumentacija u skladu sa statusom kategorije rizika uvezene drvne sirovine kako je navedeno u tablici 4. ovog Priloga.

Nadzori opisani u ovom odjeljku primjenjuju se na sve carinske deklarante uključujući organizacije i pojedince kako je određeno vijetnamskim carinskim propisima, te organizacije i kućanstva kako je definirano vijetnamskim TLAS-om.

6.3.7.1.    Obveza provedbe dubinske analize i davanja osobne izjave za izvoznike

Osim aktivnosti provjere koju provode subjekti za provjeru, izvoznici su odgovorni za zakonitost uvezene drvne sirovine u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom u zemlji sječe. U tu svrhu izvoznici provode dubinsku analizu zakonitog podrijetla uvezene drvne sirovine što uključuje prikupljanje informacija, procjenu rizika i ublažavanje svakog otkrivenog rizika. Uvoznici su dužni prikupiti informacije i dodatnu dokumentaciju o zakonitosti drvne sirovine u zemlji sječe, neovisno o vrsti proizvoda (primarni ili složeni) i duljini lanca opskrbe.


„Mjerodavno zakonodavstvo” znači zakonodavstvo na snazi u zemlji sječe koje pokriva sljedeća pitanja:

   pravo na sječu: dodjela prava na sječu drva, uključujući usklađenost sa zakonodavstvom i postupcima o dodjeli šumskog zemljišta, prava na korištenje šume i prava na korištenje zemljišta,

   šumarske aktivnosti: usklađenost s pravnim zahtjevima u vezi s upravljanjem šumama i obradom drvne sirovine; uključujući usklađenost s mjerodavnim zakonodavstvom o okolišu i radu,

   oporezivanje i pristojbe: usklađenost s pravnim zahtjevima u vezi s porezima, tantijemama i pristojbama koji se izravno odnose na sječu drvne sirovine i trgovinu drvnom sirovinom,

   trgovina i carina: usklađenost s pravnim zahtjevima za trgovinske i carinske postupke.


Provedba dubinske analize dokumentira se osobnom izjavom prema obrascu u Dodatku 3. Osobna izjava potrebna je za svu uvezenu drvnu sirovinu koja nema dozvole CITES ili FLEGT ili odgovarajuću izvoznu dozvolu koja obuhvaća cijelu pošiljku iz zemlje izvoza koja je sklopila dobrovoljni partnerski sporazum s Unijom i ima uspostavljen FLEGT sustav za izdavanje dozvola. Osobna izjava podnosi se zajedno s primjenjivom carinskom dokumentacijom.

Osobna izjava sadržava:

(a)    opis pošiljke;

(b)    identifikaciju mogućeg rizika u vezi sa zakonitošću pošiljke u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom u zemlji sječe;

(c)    mjere za ublažavanje svakog otkrivenog mogućeg rizika u vezi sa zakonitim podrijetlom;

(d)    popis priložene dodatne dokumentacije koja služi kao dokaz zakonitog podrijetla kako je navedeno u tablici 4.


Ako je potrebna, dodatna dokumentacija koja se prilaže osobnoj izjavi uključuje najmanje jedan od sljedeća tri elementa:

1.    sustave dobrovoljnog certificiranja ili nacionalnog certificiranja koje priznaje vijetnamski TLAS;

2.    dokument o dobivanju drvne sirovine u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe koji odgovara uvezenoj pošiljci za primarne proizvode;

3.    alternativnu dodatnu dokumentaciju koja dokazuje zakonitost drvne sirovine u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe ako u zemlji sječe nije potreban dokument o dobivanju drvne sirovine za primarne proizvode ili ako uvoznici ne mogu dobiti dokument o dobivanju drvne sirovine za složene proizvode.

U vezi s alternativnom dodatnom dokumentacijom, Vijetnam izrađuje posebne provedbene smjernice u svrhu provedbe ovog Sporazuma.

U slučaju sumnje na rizik subjekti za provjeru provode dodatne preglede zakonitosti uvezene pošiljke. Uvoznik može koristiti informacije iz provedene dubinske analize u cilju dokazivanja zakonitosti uvezene pošiljke.


Vijetnam donosi zakonodavstvo koje će za uvoznike uvesti obvezu provedbe dubinske analize kako je navedeno u ovom odjeljku. U slučaju nepoštovanja tog zakonodavstva slijede odgovarajuće, razmjerne i odvraćajuće sankcije u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Vijetnama.

6.3.7.2.    Postupanje u slučaju povreda

Ako carinska uprava ili neka druga agencija otkriju nezakoniti uvoz drvne sirovine, vijetnamsko mjerodavno tijelo u okviru svoje nadležnosti ili u koordinaciji s agencijama za provedbu zakona obrađuje povredu, uključujući i odbijanje ili zapljenu pošiljke u skladu s vijetnamskim zakonima i propisima.

U slučaju otkrivanja nezakonitog uvoza drvne sirovine, agencija koja je otkrila nezakoniti uvoz drvne sirovine koordinira s ostalim mjerodavnim agencijama i obavještava ured za zaštitu šuma o otkrivenoj povredi. Ured za zaštitu šuma ažurira bazu podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma u skladu s odredbama odjeljka 11.2.1. ovog Priloga.


6.3.7.3.    Carinski sustav procjene rizika

U skladu s primjenjivim vijetnamskim carinskim zakonodavstvom klasifikacija razina rizika od uvoza i izvoza provodi se na temelju stupnja usklađenosti carinskog deklaranta sa zakonom.

U postupku klasifikacije razine rizika carinska uprava razmatra dotične faktore koji uključuju, među ostalim: usklađenost carinskog deklaranta s carinskim i poreznim propisima; učestalost, prirodu i težinu svake povrede; vrstu robe; podrijetlo uvoza i izvoza; rutu i način prijevoza; te ostale faktore u vezi s uvozom i izvozom.

Carinska uprava ocjenjuje i klasificira rizik za carinske deklarante, uvoz i izvoz pošiljaka u skladu s različitim razinama (crvena, žuta i zelena) da bi se provele odgovarajuće mjere carinskog pregleda, nadzora i inspekcije.


   Crvena razina (visoki rizik): carinska uprava provodi fizičke preglede na graničnom prijelazu. Sve pošiljke u crvenoj carinskoj kategoriji pregledavaju se fizički. Posebni postotak pregleda u svakoj pošiljci iznosi od 5 % do 100 % obujma pošiljke te ovisi o odluci voditelja carinske ispostave.

   Žuta razina (srednji rizik): carinska uprava provodi dokumentacijski pregled pošiljke. Ako je potrebno, carinska uprava provodi fizičke preglede pošiljke.

   Zelena razina (nema rizika): carinska uprava izdaje automatsko odobrenje na temelju carinske deklaracije. Ako je potrebno, carinska uprava provodi fizičke preglede pošiljke.


Carinska se inspekcija može provesti na graničnom prijelazu ili nakon carinjenja u skladu s razinom rizika. Naknadno carinjenje može se primijeniti na uvozne pošiljke uključujući i drvnu sirovinu. U skladu s carinskim zakonodavstvom, carinska uprava primjenjuje metode upravljanja rizikom u cilju odlučivanja o području primjene, sadržaju i načinu inspekcije uvezene pošiljke nakon carinjenja. Naknadna inspekcija carinske dokumentacije i robe kojoj je izdano odobrenje provodi se u roku od pet godina od datuma registracije carinske deklaracije.

Carinska uprava blisko surađuje s agencijom za zaštitu šuma u aktivnostima nadzora i pregleda uvoza drvne sirovine, uključujući preglede na graničnim prijelazima i preglede nakon carinjenja na redovitoj/sustavnoj osnovi te u razmatranju slučajeva sumnje na rizik.


6.3.7.4.    Kategorije rizika vrsta

Uvoznici su u procesu uvoza dužni navesti naziv vrste (uključujući znanstveni naziv i uobičajeni naziv). U slučaju svake sumnje na navođenje vrste, nadležno vijetnamsko tehničko tijelo provodi inspekciju u cilju potvrđivanja vrste.

Vrste uvezene drvne sirovine klasificiraju se u dvije skupine – visokorizičnu i niskorizičnu – na temelju sljedećih kriterija:

   visokorizične vrste definirane su kao: vrste navedene u dodacima I., II. i III. Konvenciji CITES; kritično ugrožene, dragocjene i rijetke vrste u skupini I.A i skupini II.A prema vijetnamskom zakonodavstvu o kontroliranim vrstama drvne sirovine; te vrste kojima se nezakonito trguje prema bazi podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma koju vodi ured za zaštitu šuma i prema bazi podataka vijetnamske carinske uprave.


Zajednički odbor za provedbu (ZOP) razmatra dodatne vrste koje bi mogle biti ugrožene ili predmetom nezakonite trgovine u zemlji sječe na temelju službenog prijedloga Vijetnama ili Unije ZOP-u, ili na temelju informacija Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), Interpola, tajništva CITES-a ili Svjetske carinske organizacije (WCO), za uvrštenje na popis visokorizičnih vrsta.

Vrste koje se prvi put uvoze u Vijetnam smatraju se visokorizičnim vrstama osim ako ZOP ne odluči drugačije.

Složeni proizvodi od drvne sirovine koji sadržavaju visokorizične i niskorizične vrste smatraju se visokorizičnima;

   niskorizične vrste definirane su kao one vrste koje ne spadaju u prethodnu kategoriju.

Rezultat primijenjenih kriterija i metodologije je popis visokorizičnih vrsta koji se tijekom provedbe ovog Sporazuma pregledava, nadopunjuje i prilagođuje te o kojem odlučuje ZOP na svojim sastancima.


Na temelju odluke ZOP-a, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donosi zakonodavstvo koje sadržava popis visokorizičnih vrsta. To se zakonodavstvo redovito ažurira u skladu s odlukama ZOP-a. Carinska tijela uzimaju u obzir to zakonodavstvo pri promjeni svojih postupaka vezanih za uvoznikovu obvezu dostave dodatne dokumentacije za uvoz drvne sirovine kako je definirano u tablici 4. ovog Priloga.

6.3.7.5.    Rizik povezan sa zemljopisnim podrijetlom uvezene drvne sirovine

U okviru pristupa na temelju rizika u obzir se uzimaju informacije o zakonskim uvjetima za izvoz drvne sirovine u zemlji podrijetla u cilju ocjene zakonitog podrijetla uvezene drvne sirovine.

Rizik povezan sa zemljopisnim podrijetlom uvezene drvne sirovine razmatra se pri nadzoru i upravljanju drvnom sirovinom uvezenom u Vijetnam.


Zemlja se smatra niskorizičnom ako:

(a)    ima uspostavljen operativni sustav osiguranja zakonitosti drvne industrije za izdavanje dozvola FLEGT; ili

(b)    ima uspostavljen obvezujući nacionalni regulatorni okvir o provedbi dubinske analize zakonitosti drvne sirovine koji pokriva čitav lanac opskrbe do zemlje sječe, a kojeg Vijetnam priznaje kao sustav koji ispunjava kriterije vijetnamskog TLAS-a; ili

(c)    je pokazatelj učinkovitosti vlade prema svjetskom pokazatelju vladanja (WGI) Svjetske banke 0 ili viši, ili ako je regulatorni sustav za provedbu CITES-a ocijenjen razinom I prema objavi tajništva CITES-a i ako je ispunjen jedan od sljedeća dva uvjeta:

i.    Vijetnam ima sklopljen bilateralni sporazum o zakonitosti drvne sirovine s tom državom, koju Vijetnam priznaje kao državu koja ispunjava kriterije vijetnamskog TLAS-a, i taj je sporazum objavljen; ili


ii.    ta država ima uspostavljene nacionalne sustave regulatorne certifikacije drvne sirovine koje Vijetnam priznaje kao sustave koji ispunjavaju kriterije vijetnamskog TLAS-a.

Rezultat primijenjenih kriterija i metodologije je popis niskorizičnih zemalja i državnih područja koji se tijekom provedbe ovog Sporazuma pregledava, nadopunjuje i prilagođuje te na koji se ukazuje ZOP-u na njegovim sastancima.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donosi zakonodavstvo koje sadržava popis niskorizičnih zemalja. To se zakonodavstvo redovito ažurira u skladu s odlukama ZOP-a. Carinska tijela uzimaju u obzir to zakonodavstvo pri promjeni svojih postupaka vezanih za uvoznikovu obvezu dostave dodatne dokumentacije za uvoz drvne sirovine kako je definirano u tablici 4. ovog Priloga.

6.3.7.6.    Nadzor i upravljanje uvezenom drvnom sirovinom na temelju rizika

Prema kriterijima za upravljanje rizikom navedenima u prethodnom tekstu, drvnu sirovinu uvezenu u Vijetnam nadziru i njome upravljaju carinska tijela kako je prikazano na slici 3.


Carinska tijela provode sustavne dokumentacijske preglede uvezene drvne sirovine na temelju primjenjive carinske dokumentacije i:

(a)    osobne izjave, uključujući i relevantnu dodatnu dokumentaciju; ili

(b)    valjane dozvole CITES; ili

(c)    valjanje dozvole FLEGT.

Nadzor i upravljanje na temelju rizika uvozom drvne sirovine u Vijetnam prikazano je u tablici 4.


Tablica 4. Nadzor i upravljanje na temelju rizika drvnom sirovinom uvezenom u Vijetnam bez dozvola FLEGT ili CITES

Br.

Status rizika pošiljke

Mjere provjere na temelju statusa rizika pošiljke

Kategorija rizika vrsta

Kategorija rizika zemljopisnog podrijetla

Dodatna dokumentacija

1.

Nizak

Nizak

Br.

2.

Nizak

Visok

Da

3.

Visok

Nizak

Da

4.

Visok

Visok

Da

Nadalje, carinska tijela provode fizičke preglede na temelju carinskih kategorija ocjene rizika. Razina fizičkih pregleda određuje se odlukom carinskih tijela. Carinsko tijelo odlučuje o provedbi fizičkih pregleda pošiljke koja spada u zelenu ili žutu kategoriju.

6.4.    Provjera drvne sirovine u fazama lanca opskrbe vijetnamskog TLAS-a

Drvna sirovina podliježe provjeri u fazi ulaska drvne sirovine u vijetnamski TLAS (kritična kontrolna točka 1.), prijevoza i trgovine (kritične kontrolne točke 2., 3. i 4. (n)), mjesta obrade, uključujući nadzor ulaza i izlaza (kritična kontrolna točka 5.), i izvoza (kritična kontrolna točka 6.). Provjera drvne sirovine u tim fazama lanca opskrbe može uključivati:

   pregled i certifikaciju dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine u skladu s Dodatkom 1.A i Dodatkom 1.B ovom Prilogu,

   provjeru informacija u knjigama koje organizacije vode o nadzoru ulaza i izlaza, u skladu s Dodatkom 1.A i Dodatkom 1.B ovom Prilogu,

   sustavne, nasumične i ad hoc fizičke inspekcije u skladu s odjeljkom 6.5.2.,

   pregled arhiviranih dokumenata organizacija tijekom ocjenjivanja sustava klasifikacije organizacija u skladu s odjeljkom 5.3.,


   provjeru pregleda i dokumentaciju verifikatora zakonitosti kupljene drvne sirovine koju provode organizacije u skladu s odjeljkom 4.4.1.

6.5.    Zahtjevi u vezi s izvješćivanjem u lancu opskrbe

Sve organizacije imaju obvezu podnošenja redovitih izvješća o lancu opskrbe u skladu sa zakonskim propisima kako slijedi:

(a)    organizacije koje sudjeluju u sječi drvne sirovine predaju mjesečna izvješća agenciji za zaštitu šuma;

(b)    organizacije koje sudjeluju u obradi drvne sirovine predaju tromjesečna izvješća agenciji za zaštitu šuma;

(c)    organizacije koje sudjeluju u lancu nabave vode knjige o nadzoru ulaza i izlaza, a informacije iz tih knjiga objedinjuju se mjesečno.

Zahtjevi u vezi sa sastavom i arhiviranjem dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine na kritičnim kontrolnim točkama lanca opskrbe navedeni su u Dodatku 2.


Konsolidirana izvješća izrađuje agencija za zaštitu šuma na svim razinama prema učestalosti definiranoj postojećim propisima i zahtjevima za usklađivanje iz odjeljka 6.6.2.

Ostali detalji o upravljanju informacijama u vezi s lancem opskrbe i njihovoj pohrani navedeni su u odjeljku 1.2.

6.6.    Odgovornosti relevantnih dionika

6.6.1.    Odgovornosti organizacija i kućanstava

Pri nabavi drvne sirovine organizacije i kućanstva dužna su osigurati da samo zakonita drvna sirovina uđe u lanac opskrbe, uključujući i kada drvnu sirovinu nabavljaju na domaćem tržištu, te su dužna provesti dubinsku analizu pri nabavi drvne sirovine kako je navedeno u odjeljku 4.4.

Organizacije i kućanstva odgovorni su za dokumentiranje i izvješćivanje o ulazu i izlazu drvne sirovine u skladu sa zakonskom obvezom izvješćivanja mjerodavnim vladinim agencijama kako bi se omogućilo usklađivanje tokova na temelju obujma i otkrivanje sumnjivih tokova drvne sirovine prema odredbama odjeljka 6.6.2. Te su odgovornosti navedene u Dodatku 2.


6.6.2.    Odgovornosti vladinih agencija

Sustav nadzora lanca opskrbe drvnom sirovinom vodi niz vladinih agencija od kojih lokalne agencije za zaštitu šuma imaju glavnu odgovornost za provedbu pregleda u svakoj fazi lanca opskrbe te za arhiviranje dokumenata kako je navedeno u Dodatku 2.

Odgovornosti agencija za zaštitu šuma u vezi s nadzorom lanca opskrbe uključuju:

(a)    primitak, unos i arhiviranje deklaracija o lancu opskrbe koje podnose organizacije i kućanstva;

(b)    sustavne, nasumične i ad hoc fizičke inspekcije, posebice na temelju analiza podataka iz lanca opskrbe;

(c)    analizu podataka kako bi se osiguralo usklađivanje na temelju obujma između:

i.    kvantitativnih podataka iz različitih faza lanca opskrbe kako je navedeno u odjeljku 6.2.;


ii.    kvantitativnih podataka dobavljača i kupaca;

iii.    podataka koje navode organizacije i kućanstva i fizičke serije drvne sirovine;

iv.    analiza ulaza i izlaza na mjestima obrade;

v.    organizacija i kućanstava u kontekstu istrage sumnjivih tokova drvne sirovine;

(d)    provjeru i ovjeru informacija u knjigama o nadzoru ulaza i izlaza koje vode organizacije koje obrađuju drvnu sirovinu iz domaćih prirodnih šuma;

(e)    inspekciju knjiga o nadzoru ulaza i izlaza koje vode organizacije kao dio sustavne inspekcije i ad hoc inspekcije u slučaju sumnje na rizik.

Gore navedene funkcije usklađivanja provode se u svakoj fazi lanca opskrbe u skladu s postojećim postupcima i sustavima prikupljanja podataka i upravljanja njima, kako bi se oni pregledali ili razvili do stavljanja u funkciju FLEGT sustava za izdavanje dozvola.


Nadzor lanca opskrbe provodi se prema planu, a uključuje sustavne i nasumične preglede. Ad hoc pregledi provode se u slučaju otkrića ili primitka informacija o svakom znaku povrede koju su počinile organizacije i kućanstva.

U svakoj fazi lanca opskrbe pregledi koje provodi agencija za zaštitu šuma uključuju sljedeće elemente:

(a)    usklađenost dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine sa stvarnom drvnom sirovinom;

(b)    arhiviranje dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine;

(c)    ispitivanje ostalih verifikatora mjerodavnih za različite kategorije drvne sirovine u svakoj fazi lanca opskrbe za kućanstva i organizacije;

(d)    u slučaju otkrića sumnjivih tokova drvne sirovine, pregled usklađenosti između dobavljača i kupaca.


Odgovornosti carinskih tijela za nadzor nad drvnom sirovinom u provozu uključuju:

(a)    primitak, unos i arhiviranje carinske dokumentacije trgovaca;

(b)    sustavne, nasumične i ad hoc dokumentacijske i fizičke inspekcije, posebice na temelju carinskog sustava procjene rizika;

(c)    provedbu usklađivanja na temelju obujma i osiguranje podataka za takvo usklađivanje između točke ulaza i izlaza drvne sirovine u provozu.

Upravljanje povredama u vezi s nadzorom lanca opskrbe detaljnije je opisano u odjeljku 11.

7.    PROVJERA ZA IZVOZ

7.1.    Opća načela provjere za izvoz

Cilj provjere za izvoz je ocijeniti je li pošiljka drvne sirovine namijenjena izvozu potpuno usklađena sa svim zahtjevima vijetnamskog TLAS-a.


Razina provjere za izvoz za organizacije temelji se na sustavu klasifikacije organizacija i provjeri na temelju rizika opisanoj u odjeljku 5. i tablici 2. Na svaku se kategoriju rizika organizacija, kao i kućanstava, primjenjuju različite razine provjere kako slijedi:

   organizacije iz kategorije 1.: nema dodatnih provjera,

   organizacije iz kategorije 2.: dokumentacijski i fizički pregledi svih pošiljaka. Fizički pregledi svih pošiljaka provode se na najmanje 20 % obujma svake pošiljke organizacije,

   kućanstva: dokumentacijski i fizički pregledi svih pošiljaka. Fizički pregledi svih pošiljaka provode se na najmanje 20 % obujma svake pošiljke kućanstva.

Drvna sirovina podliježe provjeri u svakoj fazi lanca opskrbe prije izvoza. U fazi izvoza izvoznici (organizacije i kućanstva) pripremaju i podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine.

Provjera dokumentacije o izvozu drvne sirovine primjenjuje se na organizacije i kućanstva kako je opisano u daljnjem tekstu te prikazano na slici 4. i slici 5. ovog Priloga.


7.1.1.    Provjera za izvoz za organizacije iz kategorije 1.

Postupak pripreme i provjere dokumentacije o izvozu drvne sirovine za organizacije iz kategorije 1. uključuje sljedeće korake:

   Korak 1.: organizacije mjere i izračunavaju obujam svih vrsta drvne sirovine za izradu popisa pakiranja drvne sirovine, a zatim same certificiraju popis pakiranja,

   Korak 2.: organizacije izdaju račune prema zahtjevima Ministarstva financija u skladu s popisom pakiranja drvne sirovine,

   Korak 3.: organizacije pripremaju dokumentaciju o izvozu drvne sirovine koja uključuje:

i.    kupoprodajni ugovor ili jednakovrijedni dokument;

ii.    račune u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija;

iii.    popis pakiranja drvne sirovine; i


iv.    jedan ili više dodatnih dokumenata podložnih određenoj fazi lanca opskrbe različitih izvora drvne sirovine (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) koji služe kao dokaz zakonitosti drvne sirovine za takvu pošiljku u skladu s Dodatkom 2.,

   Korak 4.: organizacije provode izvozne postupke:

(a)    kada se drvna sirovina izvozi na tržišta izvan Unije: organizacije podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine, kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (organizacije);

(b)    kada se drvna sirovina izvozi na tržište Unije: organizacije podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i zahtjev za izdavanje dozvole FLEGT tijelu za izdavanje dozvola FLEGT, zatim podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine, dozvolu FLEGT i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine, kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (organizacije).


U slučaju tržišta izvan Unije, po primitku dokumentacije za izvoz drvne sirovine od izvoznika, carinska tijela pregledavaju bazu podataka sustava klasifikacije organizacija kako bi provjerila točnost kategorije rizika koju je izvoznik naveo u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine te kako bi provjerila je li popis pakiranja drvne sirovine ovjeren u skladu sa statusom kategorije rizika organizacije.

U slučaju tržišta Unije, tijelo za izdavanje dozvola FLEGT pregledava kategoriju rizika koju je izvoznik naveo u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine prije izdavanja dozvole FLEGT, a carinska tijela osiguravaju da je podnesena valjana dozvola FLEGT.

Carinska tijela u suradnji sa subjektima za provjeru provode preglede u slučaju sumnje i na temelju carinske kategorije rizika.

Slika 4. Provjera za izvoz – organizacije iz kategorije 1.


7.1.2.    Provjera za izvoz za organizacije iz kategorije 2.

Postupak pripreme i provjere dokumentacije o izvozu drvne sirovine za organizacije iz kategorije 2. uključuje sljedeće korake:

   Korak 1.: organizacije mjere i izračunavaju obujam svake vrste drvne sirovine za izradu popisa pakiranja drvne sirovine,

   Korak 2.: organizacije izdaju račune prema zahtjevima Ministarstva financija u skladu s popisom pakiranja,

   Korak 3.: organizacije pripremaju dokumentaciju o izvozu drvne sirovine koja uključuje:

i.    kupoprodajni ugovor ili jednakovrijedni dokument;

ii.    račune u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija;

iii.    popis pakiranja drvne sirovine; i


iv.    jedan ili više dodatnih dokumenata podložnih određenoj fazi lanca opskrbe različitih izvora drvne sirovine (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) koji služe kao dokaz zakonitosti drvne sirovine za takvu pošiljku u skladu s Dodatkom 2.,

   Korak 4.: organizacije podnose jedan primjerak dokumentacije o izvozu drvne sirovine (izvorni primjerak) lokalnom uredu za zaštitu šuma u svrhu certifikacije,

   Korak 5.: nakon primitka dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine lokalni ured za zaštitu šuma provodi sljedeće korake provjere:

(a)    u bazi podataka sustava klasifikacije organizacija, provjera točnosti kategorije rizika prema podacima koje je izvoznik naveo u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine;

(b)    pregled potpunosti dokumentacije o izvozu drvne sirovine;

(c)    pregled zakonitosti i valjanosti dokumenata;

(d)    pregled evidencije povreda u bazama podataka o povredama;


(e)    u slučaju da organizacije ne isprave neusklađenosti u evidenciji povreda u vezi s definicijom zakonitosti kako je navedeno u Prilogu II., lokalni ured za zaštitu šuma privremeno odbija certificirati popis pakiranja drvne sirovine za izvoz sve dok se neusklađenost ne ispravi;

(f)    u slučaju da nema neispravljenih neusklađenosti organizacija, provode se fizički pregledi na najmanje 20 % obujma pošiljke. Ako se fizičkim pregledima ne ustanove neusklađenosti, lokalni ured za zaštitu šuma odmah certificira popis pakiranja drvne sirovine. Ako je potrebno provesti daljnje provjere u vezi s podrijetlom drvne sirovine prije certifikacije, lokalni ured za zaštitu šuma odmah obavještava organizacije o provjeri sumnjivih pitanja u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine, podrijetlu drvne sirovine, količini, obujmu i/ili vrsti drvne sirovine;

(g)    ako se fizičkim pregledima ustanove neusklađenosti, lokalni ured za zaštitu šuma odmah odbija certificirati popis pakiranja drvne sirovine za izvoz te poduzima korake u skladu s postojećim zakonodavstvom,


   Korak 6.: nakon certifikacije popisa pakiranja drvne sirovine dokumentacija o izvozu drvne sirovine vraća se organizaciji koja tada provodi izvozne postupke:

(a)    kada se drvna sirovina izvozi na tržišta izvan Unije: organizacije podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (organizacije);

(b)    kada se drvna sirovina izvozi na tržište Unije: organizacije podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i zahtjev za izdavanje dozvole FLEGT tijelu za izdavanje dozvola FLEGT, zatim podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine, dozvolu FLEGT i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine, kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (organizacije).

U slučaju tržišta izvan Unije, po primitku dokumentacije za izvoz drvne sirovine od izvoznika, carinska tijela pregledavaju bazu podataka sustava klasifikacije organizacija kako bi provjerila točnost kategorije rizika koju je izvoznik naveo u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine te kako bi provjerila je li popis pakiranja drvne sirovine ovjeren u skladu sa statusom kategorije rizika organizacije.


U slučaju tržišta Unije, prije izdavanja dozvole FLEGT, tijelo za izdavanje dozvola FLEGT pregledava kategoriju rizika koju je izvoznik naveo u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine, a carinska tijela osiguravaju da je podnesena valjana dozvola FLEGT.

Carinska tijela u suradnji sa subjektima za provjeru provode preglede u slučaju sumnje i na temelju carinske kategorije rizika.

7.1.3.    Provjera za izvoz za kućanstva/pojedince

Postupak pripreme i provjere dokumentacije o izvozu drvne sirovine za kućanstva/pojedince uključuje sljedeće korake:

   Korak 1.: kućanstva/pojedinci mjere i izračunavaju obujam svake vrste drvne sirovine za izradu popisa pakiranja drvne sirovine,

   Korak 2.: kućanstva/pojedinci dobivaju račune od lokalnog poreznog ureda prema zahtjevima Ministarstva financija u skladu s popisom pakiranja drvne sirovine,

   Korak 3.: kućanstva/pojedinci pripremaju dokumentaciju o izvozu drvne sirovine koja uključuje:

i.    kupoprodajni ugovor ili jednakovrijedni dokument;


ii.    račune u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija;

iii.    popis pakiranja drvne sirovine; i

iv.    jedan ili više dodatnih dokumenata podložnih određenoj fazi lanca opskrbe različitih izvora drvne sirovine (npr. zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića) koji služe kao dokaz zakonitosti drvne sirovine za takvu pošiljku u skladu s Dodatkom 2.,

   Korak 4.: kućanstva/pojedinci podnose jedan primjerak dokumentacije o izvozu drvne sirovine (izvorni primjerak) lokalnom uredu za zaštitu šuma u svrhu certifikacije,

   Korak 5.: nakon primitka dokumentacije o proizvodima od drvne sirovine lokalni ured za zaštitu šuma provodi sljedeće korake provjere:

(a)    pregled potpunosti dokumentacije o izvozu drvne sirovine;

(b)    pregled zakonitosti i valjanosti dokumenata;


(c)    pregled evidencije povreda u bazama podataka o povredama:

   u slučaju da kućanstva/pojedinci ne isprave neusklađenosti u evidenciji povreda u vezi s definicijom zakonitosti kako je navedeno u Prilogu II., lokalni ured za zaštitu šuma privremeno odbija certificirati popis pakiranja drvne sirovine za izvoz sve dok se neusklađenost ne ispravi,

   u slučaju da nema neispravljenih neusklađenosti kućanstava/pojedinaca, provode se fizički pregledi najmanje 20 % obujma pošiljke. Ako se fizičkim pregledima ne ustanove neusklađenosti, lokalni ured za zaštitu šuma odmah certificira popis pakiranja drvne sirovine. Ako je potrebno provesti daljnje provjere u vezi s podrijetlom drvne sirovine prije certificiranja, lokalni ured za zaštitu šuma odmah obavještava kućanstva/pojedince o provjeri sumnjivih pitanja u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine, podrijetlu drvne sirovine, količini, obujmu i/ili vrsti drvne sirovine;

(d)    ako se fizičkim pregledima ustanove neusklađenosti, lokalni ured za zaštitu šuma odmah odbija certificirati popis pakiranja drvne sirovine za izvoz te poduzima korake u skladu s postojećim zakonodavstvom,


   Korak 6.: nakon certifikacije popisa pakiranja drvne sirovine dokumentacija o izvozu drvne sirovine vraća se kućanstvima/pojedincima koji tada provode izvozne postupke:

(a)    kada se drvna sirovina izvozi na tržišta izvan Unije: kućanstva/pojedinci podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (kućanstva);

(b)    kada se drvna sirovina izvozi na tržište Unije: kućanstva/pojedinci podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine i zahtjev za izdavanje dozvole FLEGT tijelu za izdavanje dozvola FLEGT, zatim podnose dokumentaciju o izvozu drvne sirovine, dozvolu FLEGT i primjenjive carinske dokumente graničnim carinskim tijelima za izvoz drvne sirovine, kako je navedeno u načelu VI. u Prilogu II. (kućanstva).


U slučaju tržišta izvan Unije, po primitku dokumentacije o izvozu drvne sirovine od izvoznika, carinska tijela pregledavaju dokumentaciju o izvozu drvne sirovine uključujući i je li popis pakiranja drvne sirovine propisno ovjeren.

U slučaju tržišta Unije, tijelo za izdavanje dozvola FLEGT pregledava dokumentaciju o izvozu drvne sirovine, uključujući i je li popis pakiranja drvne sirovine propisno ovjeren, prije izdavanja dozvole FLEGT, a carinska tijela osiguravaju da je podnesena valjana dozvola FLEGT.

Carinska tijela u suradnji sa subjektima za provjeru provode preglede u slučaju sumnje i na temelju carinske kategorije rizika.

7.2.    Sumnja na rizik i fizički pregledi

Sumnja na rizik temelji se na svakoj informaciji dobivenoj izravno ili dostavljenoj tijelu za provjeru ili tijelu za izdavanje dozvola koja bi mogla upućivati na neusklađenost organizacija ili kućanstava po pitanju pošiljke za izvoz.


U slučaju sumnje na rizik, uključujući i svaku sumnju da pošiljka možda sadrži oblu građu ili ispiljenu drvnu sirovinu dobivenu iz domaćih prirodnih šuma koja je zabranjena za izvoz ili iz neovlaštenih izvora poput drvne sirovine u provozu, tijelo za provjeru provodi dokumentacijske i fizičke preglede pošiljke. U slučaju otkrivanja neusklađenosti primjenjuju se zakonske sankcije kako je navedeno u odjeljku 11.

Fizički pregledi pošiljke uključuju pregled zakonitosti, valjanosti i dosljednosti oznaka HS, količine, obujma i vrste u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine i stvarnoj drvnoj sirovini u pošiljci. Ako sumnja postoji i nakon provedbe ovih pregleda, provode se dodatni pregledi.

Nakon provedbe postupka provjere za izdavanje dozvola FLEGT, pošiljkama organizacija i kućanstava koje ne ispunjavaju kriterije vijetnamskog TLAS-a ne može se odobriti dozvola FLEGT.


8.    IZDAVANJE DOZVOLA FLEGT

Dozvole FLEGT se izdaju za svaku izvoznu pošiljku drvne sirovine navedenu u Prilogu I. ovom Sporazumu koja se izvozi na tržište Unije pod uvjetom da ta pošiljka i izvoznik ispunjavaju sve zahtjeve propisane u Prilogu II., zahtjeve nadzora lanca opskrbe i provjere vijetnamskog TLAS-a.

Dozvole FLEGT se izdaju prije početka procesa izvoza pošiljke.

Nadležna uprava za CITES u Vijetnamu je tijelo za izdavanje dozvola FLEGT (dalje u tekstu „tijelo za izdavanje dozvola”).

Vlada Vijetnama izdaje pravni dokument o propisima, postupcima i odgovornostima u vezi s izdavanjem dozvola FLEGT. Taj se dokument objavljuje svim izvoznim subjektima i ostalim relevantnim stranama, kako je navedeno u Prilogu VIII. ovom Sporazumu.

Detalji o FLEGT sustavu izdavanja dozvola navedeni su u Prilogu IV. ovom Sporazumu, kao i oblik i obvezne informacije navedene u dozvoli FLEGT.


9.    UNUTARNJA KONTROLA, PRITUŽBE I MEHANIZMI ZA POVRATNE INFORMACIJE

9.1.    Unutarnja kontrola

Kao element vijetnamskog TLAS-a, unutarnja kontrola provodi se u skladu sa Zakonom o inspekciji. Cilj inspekcijskih aktivnosti je otkriti mogućnosti zaobilaženja zakona, propisa i upravljačkih mehanizama te preporučiti rješenja mjerodavnim vladinim agencijama; spriječiti korupciju i boriti se protiv korupcije; otkriti i rješavati slučajeve povrede zakona; pomoći vladinim agencijama, organizacijama i pojedincima pri odgovarajućem poštivanju zakona; zaštititi interese države, legitimna prava i interese organizacija i pojedinaca; te ispuniti zahtjeve iz rješenja o pritužbama kako je opisano u odjeljku 9.2. ovog Priloga.

Unutarnja kontrola primjenjuje se na elemente sustava od broja 1. do broja 5. vijetnamskog TLAS-a, kako je opisano u odjeljku 2.2. Unutarnja kontrola se provodi kao posebna funkcija agencija državne uprave i nije izravno povezana s pojedinačnim odlukama o izdavanju dozvola FLEGT. Rezultati unutarnje kontrole u vezi s provedbom vijetnamskog TLAS-a pravovremeno se objavljuju Zajedničkom odboru za provedbu i neovisnoj evaluaciji u skladu s odredbama primjenjivog vijetnamskog zakona. Unutarnja kontrola vijetnamskog TLAS-a može se provesti na zahtjev Zajedničkog odbora za provedbu.


Unutarnju kontrolu na svim razinama provode nadležne agencije koje uključuju: nacionalne, pokrajinske i okružne inspektorate; inspekcijske jedinice u sklopu središnjih državnih ministarstava i pokrajinskih tehničkih odjela; te narodne inspekcijske odbore. Inspekcijske aktivnosti provode se kao planirane i redovite inspekcije te neočekivane inspekcije nakon što vladine agencije, organizacije ili pojedinci otkriju znakove povrede zakona.

Unutarnja kontrola pokriva administrativnu i specijaliziranu inspekciju određenih sektora i područja, uključujući provedbu zakona, propisa i upravljačkih mehanizama, provedbu zadaća i izvršavanje ovlasti od strane vladinih agencija te organizacija i pojedinaca pod upravom tih agencija.

9.2.    Pritužbe, prijave i mehanizmi za povratne informacije

Pritužbe organizacija i kućanstava u vezi s provedbom vijetnamskog TLAS-a i izdavanjem dozvola FLEGT regulira Zakon o pritužbama. Zakon propisuje postupke podnošenja pritužbi domaćih ili stranih organizacija ili pojedinaca te rješavanja pritužbi na administrativne odluke ili postupke administrativnih agencija ili osoba u tim agencijama. Primitak pritužbe, odgovor na pritužbu i rješavanje pritužbe također podliježu postupcima unutarnje kontrole kako je opisano u odjeljku 9.1.


Pitanja, pritužbe i prijave organizacija ili pojedinaca zaprima tijelo za provjeru i tijelo za izdavanje dozvola FLEGT bilo izravno kroz VNFOREST ili kroz uspostavljene mehanizme za povratne informacije preko reprezentativnih sektorskih udruženja drvne industrije i društveno-političkih organizacija. To uključuje i prijave bez navedenog imena i adrese prijavitelja pod uvjetom da su jasne i da sadržavaju konkretne dokaze u vezi sa slučajem korupcije ili povrede zakona. Svi identificirani prijavitelji su zaštićeni.

Povratne informacije o provedbi vijetnamskog TLAS-a mogu se dobiti kroz političke dijaloge i forume koje organiziraju vlada, predstavnici sektorskih udruženja, društveno-političke organizacije i organizacije civilnog društva u skladu s vijetnamskim zakonima. Zajednički odbor za provedbu mora biti redovito informiran o rezultatima svih političkih dijaloga ili foruma u vezi s provedbom vijetnamskog TLAS-a.

10.    NEOVISNA EVALUACIJA

Neovisna evaluacija je redovito vrednovanje provedbe, učinkovitosti i vjerodostojnosti vijetnamskog TLAS-a Neovisna evaluacija također otkriva moguće slabosti i rizike u strukturama i provedbenim rješenjima vijetnamskog TLAS-a te u tom smislu daje preporuke.


Opis posla za neovisnu evaluaciju, uključujući ciljeve, cjelokupno područje djelovanja, kvalifikacije koje mora imati neovisni evaluator, metodologiju i razdoblja evaluacije, naveden je u Prilogu VI. ovom Sporazumu.

11.    UPRAVLJANJE POVREDAMA

11.1.    Upravljanje povredama

Postojeći vijetnamski zakoni i propisi primjenjuju se na postupanje u slučaju neusklađenosti s definicijom zakonitosti te pri nadzorima lanca opskrbe. Ovisno o težini povreda mogu se primijeniti administrativne sankcije, obustava aktivnosti i/ili kazneni progon organizacije ili kućanstva.

Za organizacije: evidencija povreda uzima se u obzir kao jedan kriterij sustava klasifikacije organizacija, kako je navedeno u odjeljku 5. i tablici 2. ovog Priloga. Ako organizacije ponove administrativne ili kaznene povrede zakona u vezi sa zaštitom šuma te razvojem i nadzorom nad proizvodima od drvne sirovine, primjenjuju se strože sankcije.


Za kućanstva: evidencija povreda koristi se kao osnova za razmatranje primjene strožih sankcija ako kućanstva ponove administrativne ili kaznene povrede zakona u vezi sa zaštitom šuma te razvojem i nadzorom nad proizvodima od drvne sirovine.

Svakoj se povredi mora pristupiti u skladu s postupcima i vremenskim rasporedom koje definiraju vijetnamski zakoni i propisi.

11.2.    Evidencija povreda

U slučaju da se sustavnim ili nasumičnim pregledima otkrije neusklađenost u lancu opskrbe drvnom sirovinom, agencija za zaštitu šuma provodi dodatnu provjeru.

Kada se otkrije povreda, agencija za zaštitu šuma sastavlja zapisnik o povredi u skladu s propisima.

Povrede se evidentiraju u središnjoj bazi podataka o povredama kako je opisano u daljnjem tekstu.


Evidencija povreda uključuje povrede zakona u šumarstvu i ostalim ključnim sektorima u sklopu definicije zakonitosti. Prikladna evidencija povreda i evidencija odgovarajućih korektivnih mjera vodi se u relevantnim bazama podataka o postupanju u slučaju povreda koje se evidentiraju u bazi podataka sustava klasifikacije organizacija i uzimaju u obzir u procesu provjere prije izdavanja dozvola FLEGT.

11.2.1.    Baza podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma

Ova se baza podataka, u kojoj se redovito ažuriraju i u koju se integriraju povrede zakona u vezi sa šumarstvom, koje počine organizacije i kućanstava na nacionalnoj razini, koristi u svrhu ocjene pravne usklađenosti svih organizacija i kućanstava, ne samo u gradovima i općinama u kojima imaju sjedište već i u ostalim regijama u kojima se bave proizvodnjom i poslovnim djelatnostima koje uključuju drvnu sirovinu.

Tom bazom podataka upravlja središnji ured za zaštitu šuma te je ona povezana s pokrajinskim uredom za zaštitu šuma preko internetske platforme.


11.2.2.    Baze podataka drugih vladinih agencija o povredama

Informacije o neusklađenosti i povredama pohranjene na portalima i u bazama podataka kojima upravljaju ostali subjekti za provjeru uzimaju se u obzir u postupku ocjene sustava klasifikacije organizacija kao što je opisano i u odjeljku 12.2.6.

12.    UPRAVLJANJE PODACIMA I NJIHOVA POHRANA

Sustav upravljanja podacima i njihove pohrane u sklopu vijetnamskog TLAS-a prikazan je na slici 6. ovog Priloga.

12.1.    Baze podataka vijetnamskog TLAS-a

Vijetnamski TLAS ima tri središnje baze podataka i s time povezana sustava upravljanja informacijama:

i.    bazu podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma kojom upravlja središnji ured za zaštitu šuma;

ii.    bazu podataka sustava klasifikacije organizacija kojom upravlja središnji ured za zaštitu šuma; i

iii.    bazu podataka sustava izdavanja dozvola FLEGT kojom upravlja tijelo za izdavanje dozvola.


Nadalje, vijetnamski TLAS uključuje i ostale baze podataka s lokalne razine:

i.    bazu podataka o povredama Zakona o zaštiti i razvoju šuma kojom upravlja središnji ured za zaštitu šuma; i

ii.    baze podataka o povredama kojima na lokalnoj razini upravljaju drugi subjekti za provjeru uključeni u provedbu vijetnamskog TLAS-a.

12.2.    Odgovornosti u vezi upravljanja podacima i njihovom pohranom

Odgovornosti u vezi upravljanja podacima opisane su prema oznakama na slici 6. ovog Priloga.

12.2.1.    Odgovornosti organizacija i kućanstava

[A]    Sve organizacije i kućanstva su odgovorni za izradu i pohranu statičnih i dinamičnih verifikatora kako je navedeno u Prilogu II. Dokumenti u dokumentaciji o proizvodima od drvne sirovine, uključujući popisa pakiranja, prodajne račune i ostale verifikatore, moraju se čuvati pet godina.


[B]    Sve organizacije u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a odgovorne su za redovite deklaracije u lancu opskrbe i za izvješćivanje pokrajinskom uredu za zaštitu šuma kako je opisano u odjeljku 6.4.

[C]    Sve organizacije u lancu opskrbe vijetnamskog TLAS-a odgovorne su za dostavu informacija kroz samoocjenjivanje u sklopu sustava klasifikacije organizacija.

[D]    Svi izvoznici odgovorni su za dostavu dokumenata tijelu za izdavanje dozvola koji moraju biti u dokumentaciji o izvozu drvne sirovine, kako je opisano u odjeljku 7. ovog Priloga, i informacija koje je potrebno navesti u obrascu zahtjeva za izdavanje dozvola FLEGT (za tržište Unije), kako je opisano u odjeljku 8. ovog Priloga i u Prilogu IV. ovom Sporazumu.

12.2.2.    Odgovornosti pokrajinskog ureda za zaštitu šuma

[E]    Pokrajinski ured za zaštitu šuma odgovoran je za evidentiranje i arhiviranje verifikatora nadzora lanca opskrbe za drvnu sirovinu iz domaćih izvora, uvezenu drvnu sirovinu i zaplijenjenu sirovinu nakon obrade na neodređeno razdoblje kako je opisano u odjeljku 6. i Dodatku 2.

[F]    Pokrajinski ured za zaštitu šuma odgovoran je za izradu redovitih konsolidiranih izvješća na temelju izvješća organizacija o ulazu u lanac opskrbe i izlazu iz lanca opskrbe, kako je opisano u odjeljku 6.6.2.


[G]    Pokrajinski ured za zaštitu šuma odgovoran je za vođenje evidencije o povredama i postupanju u slučaju povreda Zakona o zaštiti i razvoju šuma, o administrativnim sankcijama i sudskim postupcima koji se u tim slučajevima primjenjuju te za slanje izvješća u bazu podataka kojom upravlja središnji ured za zaštitu šuma, kako je opisano u odjeljku 11.2.1.

[H]    Pokrajinski ured za zaštitu šuma odgovoran je za zaprimanje registracija i samoprocjena organizacija za sustav klasifikacije organizacija, za provedbu ocjenjivanja statusa kategorije rizika organizacija, za provedbu provjere i za slanje izvješća u bazu podataka sustava klasifikacije organizacija kojom upravlja središnji ured za zaštitu šuma kako je opisano u odjeljku 5.

[I]    Pokrajinski ured za zaštitu šuma odgovoran je za provedbu provjere pošiljke za izvoz koja podliježe fizičkim pregledima te za bilježenje i pohranu rezultata u obliku zapisnika u skladu s propisima.

12.2.3.    Odgovornosti ostalih agencija lokalne uprave

[J]    Ostale agencije lokalne uprave odgovorne su za izradu, provjeru i odobravanje verifikatora iz Priloga II., kako je opisano u odjeljku 4.1. i odjeljku 4.2 u Dodatku 1.A i Dodatku 1.B ovom Prilogu te za arhiviranje i izvješćivanje o usklađenosti i povredama kako propisuje svaki verifikator za svaki sektor.


Pokrajinski ured za zaštitu šuma surađuje s ostalim agencijama lokalne uprave po pitanju evidentiranja usklađenosti i povreda koje su počinile organizacije iz sustava klasifikacije organizacija.

12.2.4.    Odgovornosti središnjeg ureda za zaštitu šuma

[K]    Središnji ured za zaštitu šuma odgovoran je za upravljanje bazom podataka o povredama Zakona o šumarstvu na nacionalnoj razini, u koju se redovito pohranjuju evidencije o zakonskim i administrativnim povredama i sankcijama u sektoru šumarstva, na temelju informacija pokrajinskog ureda za zaštitu šuma, kako je opisano u odjeljku 11.2.1.

Središnji ured za zaštitu šuma redovito objavljuje informacije o povredama u sektoru šumarstva i trgovine drvnom sirovinom kako je navedeno u odjeljku 2.5. u Prilogu VIII.

[L]    Središnji ured za zaštitu šuma odgovoran je za upravljanje bazom podataka sustava klasifikacije organizacija te za inspekciju i nadzor primjene sustava klasifikacije organizacija koje provodi pokrajinski ured za zaštitu šuma. Informacije se redovito ažuriraju u skladu s odredbama odjeljka 5.2, a popis organizacija u svakom statusu kategorije rizika objavljuje se na internetskoj stranici ureda za zaštitu šuma.


12.2.5.    Odgovornosti tijela za izdavanje dozvola

[M]    Tijelo za izdavanje dozvola odgovorno je za upravljanje bazom podataka izdavanja dozvola FLEGT, uključujući izdane dozvole FLEGT i odbijene zahtjeve (kako je opisano u odjeljku 8. ovog Priloga i u Prilogu IV.).

12.2.6.    Odgovornosti ostalih agencija središnje uprave

[N]    Korištenje informacija pohranjenih na portalima ili u bazama podataka koje vode ostale vladine agencije se razmatra u sustavu klasifikacije i provjere sustava klasifikacije organizacija.

13.    RAZVOJ INSTITUCIJA ZA PROVEDBU VIJETNAMSKOG TLAS-a

Vlada Vijetnama izdaje pravne dokumente u odgovarajućem obliku kojima se uređuje provedba vijetnamskog TLAS-a. Ti se dokumenti izdaju prije neovisne ocjene operativne spremnosti vijetnamskog TLAS-a koju će provesti Zajednički odbor za provedbu kako je opisano u Prilogu VII. ovom Sporazumu.


Vijetnamska uprava za šumarstvo izrađuje detaljne smjernice o provedbi vijetnamskog TLAS-a i priručnike za provjeru i za organizacije i kućanstva i za tijela za provjeru. Te se smjernice i priručnici objavljuju i javno dijele prije neovisne ocjene operativne spremnosti vijetnamskog TLAS-a. Zajednički odbor za provedbu pregledava smjernice za provedbu i priručnike za provjeru te na njih daje komentare, kao i na izmjene i dopune smjernica i priručnika za vrijeme provedbe ovog Sporazuma.

U svrhu provedbe vijetnamskog TLAS-a, za tijela za provjeru, organizacije i kućanstva, tijela lokalne uprave i ostale agencije uključene u provedbu vijetnamskog TLAS-a provodi se javno informiranje, izgradnja kapaciteta i osposobljavanje.

Prioriteti za daljnju izgradnju kapaciteta za provedbu vijetnamskog TLAS-a uključuju:

   potpunu uspostavu sustava upravljanja informacijama i baza podataka za sustav klasifikacije organizacija te provjeru na temelju rizika za izdavanje dozvola FLEGT;   daljnju izgradnju kapaciteta za razvoj i provedbu mehanizama nadzora lanca opskrbe vijetnamskog TLAS-a;

   tehnički kapacitet u vezi identifikacije vrsta za provjeru uvezene drvne sirovine na temelju rizika za mjerodavne tehničke agencije i carinska tijela.

14.    ZAJEDNIČKI ODBOR ZA PROVEDBU

Stranke uspostavljaju Zajednički odbor za provedbu (ZOP) radi olakšavanja upravljanja, nadzora i revizije ovog Sporazuma u skladu s člankom 18. ovog Sporazuma.

Sve funkcije Zajedničkog odbora za provedbu pri upravljanju, nadzoru i reviziji ovog Sporazuma, kao i posebne funkcije u vezi vijetnamskog TLAS-a, opisane su u Prilogu IX.

Slika 6. Upravljanje podacima vijetnamskog TLAS-a i njihova pohrana

Dodatak 1.A

IZRADA, PROVJERA I ODOBRAVANJE VERIFIKATORA ZAKONITOSTI ZA ORGANIZACIJE

Objašnjenja:

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama obuhvaćaju središnje, pokrajinske, okružne i općinske agencije za zaštitu šuma.

Lokalne agencije za zaštitu šuma obuhvaćaju pokrajinske, okružne i općinske agencije za zaštitu šuma.

NAČELO I.: SJEČA DOMAĆE DRVNE SIROVINE U SKLADU JE S PROPISIMA O PRAVIMA NA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA, PRAVIMA NA KORIŠTENJE ŠUMA, UPRAVLJANJU, OKOLIŠU I DRUŠTVU (ORGANIZACIJE)

Pokazatelj kriterija

Verifikatori

Pripremio

Odobrio ili certificirao

Pravna osnova za verifikatore

Pregledao

Pravna osnova za pregled

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o planskoj sječi drvne sirovine iz prirodnih šuma

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinska služba za poljoprivredu i ruralni razvoj (SPRR)

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

1.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Konzultantska agencija, lugar

pokrajinski Narodni odbor (NO), okružni NO za područje manje od 100 ha

Članci 5., 13. i 14., Uredba 02. CP; članci 16. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

1.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

1.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

1.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

1.1.6. Odluka o dodjeli šume u kombinaciji s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

1.1.7. Odluka o dodjeli šume

Dio II., Okružnica 38/2007/TT-BNN

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.3.: odobreni plan održivog upravljanja šumama – potreban je sljedeći dokument:

1.3.1. Odluka o odobrenju plana održivog upravljanja šumama

Šumoposjednik ili konzultantska agencija koju je angažirao šumoposjednik

Pokrajinski SPRR

Članak 11., Okružnica br. 38/2014/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

1.4.1. Izjava o planu sječe

Šumoposjednik ili konzultantska agencija koju je angažirao šumoposjednik

Pokrajinski SPRR

Članak 22., Okružnica br. 87/2009/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.2. Karta područja sječe

Šumoposjednik ili konzultantska agencija koju je angažirao šumoposjednik

Pokrajinski SPRR

Članak 21., Okružnica br. 87/2009/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.3. Popis stabala predviđenih za sječu

Šumoposjednik ili konzultantska agencija koju je angažirao šumoposjednik

Pokrajinski SPRR

Članak 14., Okružnica br. 87/2009/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.4. Zapisnik o ocjeni plana sječe na terenu

Konzultantska agencija

Pokrajinski SPRR

Članak 24., Okružnica br. 87/2009/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.5. Odluka o odobrenju plana sječe

Funkcionalni sektor pokrajinskog SPRR-a

Pokrajinski SPRR

Članak 25., Okružnica br. 87/2009/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.6. Dozvola za sječu

Funkcionalni sektor pokrajinskog SPRR-a

Pokrajinski SPRR

Članak 4., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.4.7. Zapisnik o prihvaćanju drvne sirovine dobivene sječom

Lokalne agencije za zaštitu šuma i šumoposjednik

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 4., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, na proizvode dobivene od drvne sirovine moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.5.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 1.5 – potreban je sljedeći dokument:

1.6.1. Popis pakiranja za drvnu sirovinu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.7.: sječa šuma obavlja se u skladu s propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.7.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte sječe prirodnih gospodarskih šuma koji uključuju čistu sječu na koncentracijskom području od najmanje 50 ha

Ocjenjivački odbor ili organizacija nadležna za ocjenjivanje

pokrajinski NO, resorno ministarstvo

Članak 12., Uredba 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.7.2. Plan zaštite okoliša za projekte sječe prirodnih gospodarskih šuma koji uključuju čistu sječu na koncentracijskom području manjem od 50 ha

Članak 18., Uredba 18/2015/ND-CP

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih zaštitnih šuma

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinski SPRR

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

2.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Konzultantska agencija, lugar

pokrajinski NO

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

2.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

2.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 32., 33., 34. i 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

2.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

2.1.6. Odluka o dodjeli šume u kombinaciji s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

2.1.7. Odluka o dodjeli šume

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TT-BNN

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: pravna sposobnost za sječu – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.3.: sječa šuma obavlja se u skladu s propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

2.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

Ocjenjivački odbor ili organizacija nadležna za ocjenjivanje

pokrajinski NO, resorno ministarstvo

Članak 12., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

Šumoposjednik ili jedinica za planiranje sječe

Okružni NO 

Članak 18., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

2.4.1. Izjava o planu sječe

Šumoposjednik ili jedinica za planiranje sječe

Pokrajinski SPRR za šumoposjednike iz pokrajine; nadležna upravljačka agencija za šumoposjednike izvan pokrajine

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.4.2. Karta područja sječe

Šumoposjednik ili jedinica za planiranje sječe

Pokrajinski SPRR za šumoposjednike iz pokrajine; nadležna upravljačka agencija za šumoposjednike izvan pokrajine

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.4.3. Dozvola za sječu

Funkcionalni sektor pokrajinskog SPRR-a za šumoposjednike iz pokrajine; nadležna upravljačka agencija za šumoposjednike izvan pokrajine

Pokrajinski SPRR za šumoposjednike iz pokrajine; nadležna upravljačka agencija za šumoposjednike izvan pokrajine

Članak 6., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.5.: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.5.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 2.5 – potreban je sljedeći dokument:

2.6.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 3.: usklađenost s propisima o planskoj sječi, sanitarnoj sječi i prikupljanju ostataka sječe iz uzgojenih gospodarskih šuma

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Ministarstvo prirodnih resursa i okoliša

Vlada, ministarstva, pokrajinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinski SPRR

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

3.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

3.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Ministarstvo prirodnih resursa i okoliša

Vlada, pokrajinski NO

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

3.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

3.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Konzultantska agencija, lugar

pokrajinski NO

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

3.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas)

Pokrajinska služba okoliša i prirodnih resursa

pokrajinski NO

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Pokrajinski SPRR

Članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.3.: sječa šuma obavlja se u skladu s pravnim propisima o zaštiti okoliša – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

3.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe od 200 ha ili više

Ocjenjivački odbor ili organizacija nadležna za ocjenjivanje

pokrajinski NO, resorno ministarstvo

Članak 12., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte čiste sječe na koncentriranim područjima sječe manjima od 200 ha

 

 

Članak 18., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

3.4.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

Šumoposjednik

Općinski NO

Članak 6. stavak 1. točka (b), Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTN; Članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.5.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.5.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 3.5 – potreban je sljedeći dokument:

3.6.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 4.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šumskih područja prenamijenjenih iz šumskih zemljišta u zemljišta za druge namjene

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s propisima o prenamjeni zemljišta iz šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene, zaštiti okoliša, raščišćavanju zemljišta – potrebni su svi dokumenti u nastavku:

4.1.1. Odluka o odobrenju mjere za isplatu naknade za raščišćavanje zemljišta, uključujući karte prenamijenjenog šumskog područja, status prenamijenjene šume

Preuzeta obveza poduzeća ili konzultantske agencije koje angažiraju poduzeća

Okružni ili općinski NO

Članak 29., Uredba 23/2006/ND-CP; članak 8., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.1.2. Odluka o dopuštanju prenamjene šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene

Ocjenjivački odbor ili organizacija nadležna za ocjenjivanje

pokrajinski NO, resorno ministarstvo

Članak 3., Rezolucija 49; članak 29., Uredba 23/2006/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.1.3. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš ili plana zaštite okoliša

4.1.3.1. Odluka o odobrenju izvješća o procjeni učinka na okoliš za projekte kojima se mijenja namjena šumskog zemljišta: 5 ha ili više za zaštitne šume, šume s posebnom namjenom, 10 ha ili više za prirodne šume, 50 ha ili više za druge vrste šuma

Ocjenjivački odbor ili organizacija nadležna za ocjenjivanje

pokrajinski NO, resorno ministarstvo

Članak 29., Uredba 23/2006/ND-CP; članak 12., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.1.3.2. Plan zaštite okoliša za projekte kojima se namjena zemljišta mijenja iz šumskog zemljišta u zemljište za druge namjene za područja manja od onih navedenih pod 4.1.3.1.

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Okružni NO

Članak 18., Uredba br. 18/2015/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 4.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

4.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

Pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 4.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

4.3.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Pokrajinski SPRR

članak 8., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 4.4.: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja je posječena u prirodnim šumama, te u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječene u plantažnim šumama, otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.4.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 4.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 4.4 – potreban je sljedeći dokument:

4.5.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalna agencija za zaštitu šuma za prirodnu drvnu sirovinu, šumoposjednik ili jedinica za sječu plantažnih šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 5.: usklađenost s propisima o sanitarnoj sječi prirodnih šuma uz istodobno poduzimanje mjera uzgajanja šuma, znanstvenih istraživanja i osposobljavanja

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Vlada, ministarstva, pokrajinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinski SPRR

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

5.1.2. Odluka o dodjeli zemljišta, dodjeli šume (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Konzultantska agencija, lugar

Pokrajinski NO

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

5.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

5.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Vlada, pokrajinski NO

Članci 32., 33., 34. i 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

5.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

5.1.6. Odluka o dodjeli šume u kombinaciji s dodjelom zemljišta, zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

5.1.7. Odluka o dodjeli šume

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TT-BNN

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

Pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.3.: usklađenost s pravnim propisima prije izdavanja dozvole za sanitarnu sječu – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

5.3.1. Projekt uzgajanja šuma

Šumoposjednik

Nadležna tijela

članak 8., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.3.2. Plan osposobljavanja

Jedinica za osposobljavanje

Resorne agencije

članak 8., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.3.3. Prijedlog znanstvenog istraživanja

Jedinica za istraživanja

Resorne agencije

članak 8., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.4.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

5.4.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Šumoposjednik

članak 8., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.5: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja je posječena u prirodnim šumama, te u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm, koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječene u plantažnim šumama, otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.5.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili konzultantska agencija

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.5.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.6.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 5.5 – potreban je sljedeći dokument:

5.6.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalna agencija za zaštitu šuma za prirodnu drvnu sirovinu, šumoposjednik ili jedinica za sječu plantažnih šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; Članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 6.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u prirodnim šumama

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

6.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Vlada, ministarstva, pokrajinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinski SPRR

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

6.1.2. Odluka o dodjeli šume (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Konzultantska agencija, lugar

Pokrajinski NO

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

6.1.3. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

6.1.4. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Vlada, pokrajinski NO

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

6.1.5. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

6.1.6. Odluka o dodjeli šume u kombinaciji s dodjelom zemljišta i zakupom zemljišta (od 2011. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

6.1.7. Odluka o dodjeli šume

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Dio II., Okružnica br. 38/2007/TT-BNN

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 6.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

6.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

6.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

Pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

6.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 6.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

6.3.1. Popis drvne sirovine predviđene za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za planiranje sječe

Pokrajinski SPRR

Članak 9., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 6.4.: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalna agencija za šume

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN;

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

6.4.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalna agencija za šume

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 6.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 6.4 – potreban je sljedeći dokument:

6.5.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 7.: usklađenost s propisima o prikupljanju ostataka sječe, odnosno panjeva, korijenja, grana, u plantažnim šumama

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

7.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Vlada, ministarstva, pokrajinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Pokrajinski SPRR

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

7.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

7.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

7.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Pokrajinski SPRR

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 7.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

7.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

7.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranog ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

Pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

7.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 7.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potreban je sljedeći dokument:

7.3.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

članak 6., Okružnica br. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 7.4.: u slučaju oble građe promjera na debljem kraju ≥ 25 cm i duljine ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm koja potječe od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva, moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.4.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Lokalna agencija za šume

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

7.4.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalna agencija za šume

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 7.5.: posječena drvna sirovina koju nije potrebno označiti doznačnim čekićem u skladu s pokazateljem 7.4 – potreban je sljedeći dokument:

7.5.1. Popis pakiranja

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Šumoposjednik ili jedinica za sječu

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 9., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 8.: usklađenost s propisima o sječi kaučukovca

Pokazatelj 8.1.: usklađenost s pravnim propisima o pravu na korištenje zemljišta i pravu na korištenje šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

8.1.1. Odluka o dodjeli zemljišta (prije 15. listopada 1993.)

Vlada, ministarstva, pokrajinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

Općinski NO

Zakonodavstvo o dodjeli zemljišta nije postojalo prije 1993.

8.1.2. Potvrda o pravu na korištenje zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članci 48., 49. i 51., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 102., Zakon o zemljištu iz 2013.

Općinski NO

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

8.1.3. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Vlada, pokrajinski NO

Članci 32., 33. i 34., Zakon o zemljištu iz 2003.; članci 53., 54. i 55., Zakon o zemljištu iz 2013.

Općinski NO

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

8.1.4. Odluka o zakupu zemljišta (od 15.10.1993. do danas)

Konzultantska agencija

Pokrajinski NO

Članak 35., Zakon o zemljištu iz 2003.; Članak 56., Zakon o zemljištu iz 2013.

Općinski NO

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

8.1.5. Odluka o dodjeli zemljišta (od 15. listopada 1993. do 1. srpnja 2004.)

Članci 5., 13. i 14., Uredba br. 02. CP; članci 9., 12. i 17., Uredba br. 163/1999/ND-CP

Općinski NO

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

8.1.6. Odluka o dodjeli zemljišta, zakupu zemljišta (od 2011. do danas);

Članci 5., 9. i 11., Okružnica 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Općinski NO

članak 3., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT 

Pokazatelj 8.2.: pravna sposobnost za sječu šuma – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

8.2.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

8.2.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

Pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

8.2.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 8.3.: usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o sječi – potrebni su sljedeći dokumenti:

8.3.1. Izvješće o području sječe i količini proizvoda od posječene drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

članak 7., Okružnica 21/2016/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

8.3.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Općinski NO

Članak 5., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT članak 1., Okružnica 40/2012/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

NAČELO II.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O POSTUPANJU SA ZAPLIJENJENOM DRVNOM SIROVINOM (ORGANIZACIJE)

Pokazatelj kriterija

Verifikatori

Pripremio

Odobrio ili certificirao

Pravna osnova za verifikatore

Pregledao

Pravna osnova za pregled

Kriterij 1. usklađenost s propisima o arhiviranju dokumenata o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s propisima o obrađenoj zaplijenjenoj drvnoj sirovini – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Ugovor o prodaji/ugovor o kupoprodaji imovine stavljene na dražbu

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

članak 35., Uredba 17/2010/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.1.2. Potvrda o vlasništvu ili pravu na korištenje imovine na dražbi

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

članak 46., Uredba 17/2010/ND-CP

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.1.3. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.1.4. Popis pakiranja za šumske proizvode

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

Organizacija za dražbe ili vijeće za dražbe drvne sirovine

članak 16., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 1.2: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm otisci žiga doznačnog čekića moraju se postaviti na proizvode dobivene od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

1.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN; članak 1., Odluka 107/2007/QD-BNN

Lokalna agencija za zaštitu šuma

Dio 2., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

NAČELO III.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O UVOZU DRVNE SIROVINE (ORGANIZACIJE)

Pokazatelj kriterija

Verifikatori

Pripremio

Odobrio ili certificirao

Pravna osnova za verifikatore

Pregledao

Pravna osnova za pregled

Kriterij 1.: usklađenost s propisima o carinskim postupcima

Pokazatelj 1.1.: usklađenost s pravnim propisima o carinskim postupcima – potrebni su sljedeći dokumenti:

1.1.1. Deklaracija za uvezene proizvode od drvne sirovine

Uvoznici

Granična carinska tijela

Članak 24., Zakon o carini iz 2014.; Članak 25., Uredba 08/2015/ND-CP; Članak 10., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT članak 16., Okružnica 38/2015/TT-BTC

Granična carinska tijela

Dio 3., Okružnica 38/2015/TT-BTC

1.1.2. Ugovor o prodaji ili jednakovrijedan dokument

Izvoznici

Granična carinska tijela

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.3. Trgovački račun u slučaju trgovačke transakcije

Izvoznici

Izvoznici

Članak 16., Okružnica 38/2015/TT-BTC

Granična carinska tijela

Dio 3., Okružnica 38/2015/TT-BTC

1.1.4. Teretnica (ili drugi jednakovrijedan otpremni dokument u skladu s pravnim propisima)

Prijevozne agencije

Prijevozne agencije

Članak 16., Okružnica 38/2015/TT-BTC

Granična carinska tijela

Dio 3., Okružnica 38/2015/TT-BTC

1.1.5. Popis pakiranja za uvezene šumske proizvode

Izvoznici

Izvoznici

Članak 10., Okružnica 01/2012/BNNPTNT

Granična carinska tijela

Dio 3., Okružnica 38/2015/TT-BTC

1.1.6. Ovisno o izvorima uvezene drvne sirovine potreban je jedan od sljedećih verifikatora:

1.1.6.1. Dozvola CITES zemlje izvoza u slučaju drvne sirovine iz dodataka I., II. i III. Konvenciji CITES

Organizacije u zemlji izvoza

Upravljačko tijelo CITES-a u zemlji izvoza

Uredba 82/2006/ND-CP; Članak 5., Uredba 98/2011/ND-CP; Okružnica 04/2015/TT-BNNPTNT

Granična carinska tijela

Dio III., Okružnica 38/2015/TT-BTC

1.1.6.2. Dozvola FLEGT

Tijelo za izdavanje dozvola FLEGT u zemlji izvoza

Carinska tijela u zemlji izvoza

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.6.3. Osobna izjava o dubinskoj analizi zakonitosti drvne sirovine

Uvoznici

Granična carinska tijela; UZŠ

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7. Ovisno o kategoriji rizika (kako je navedeno u Tablici 2. Priloga V.) potreban je jedan od sljedećih verifikatora:

 

 

 

 

 

1.1.7.1. Programi dobrovoljnog certificiranja ili nacionalnog certificiranja koje priznaje vijetnamski TLAS

Organizacije u zemlji izvoza

Granična carinska tijela; UZŠ

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.2. Dokument o zakonitoj sječi u skladu s pravom i propisima zemlje sječe (HS 4403, 4406, 4407)

Nadležna tijela u zemlji izvoza

Granična carinska tijela; UZŠ

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

1.1.7.3. Alternativna dodatna dokumentacija kojom se dokazuje zakonitost drvne sirovine u skladu sa zakonodavstvom zemlje sječe (kada dokument o sječi drva nije potreban u zemlji sječe za primarne proizvode ili kada uvoznici ne mogu nabaviti dokument o sječi za složene proizvode)

Organizacije i/ili nadležna tijela u zemlji izvoza

Granična carinska tijela; UZŠ

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Izdaje Vlada Vijetnama

Kriterij 2.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni i otisku žiga doznačnog čekića

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o biljnoj karanteni za drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine – potreban je sljedeći dokument:

2.1.1. Potvrda o biljnoj karanteni za oblu drvnu sirovinu, ispiljenu drvnu sirovinu, palete, piljevinu

Uvoznici

Vijetnamska tijela za biljnu karantenu

Članak 1., Okružnica br. 30/2014/TT-BNNPTNT članak 7., Okružnica 33/2014/TT-BNNPTNT

Granična carinska tijela

Dio 3., Okružnica 38/2015/TT-BTC

Pokazatelj 2.2: obla drvna sirovina s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m mora biti označena otiskom žiga doznačnog čekića ili drugom posebnom oznakom zemalja izvoznica ili se u protivnom otisci žiga doznačnog čekića moraju postaviti u skladu s propisima – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama (središnje, pokrajinske, okružne)

Dio 3., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.2.2. Popis pakiranja

Uvoznici

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama (središnje, pokrajinske, okružne)

Dio 3., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

NAČELO IV.: USKLAĐENOST S PROPISIMA O PRIJEVOZU DRVNE SIROVINE I TRGOVINI DRVNOM SIROVINOM (ORGANIZACIJE)

Pokazatelj kriterija

Verifikatori

Pripremio

Odobrio ili certificirao

Pravna osnova za verifikatore

Pregledao

Pravna osnova za pregled

Kriterij 1. usklađenost s propisima o osnivanju poduzeća

Pokazatelj 1.1.: stečena pravna sposobnost – potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

1.1.1. Potvrda o registraciji društva

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Pokrajinski sektor za registraciju društava

Članci 28. i 29., Zakon o trgovačkim društvima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.1.2. Potvrda o registraciji ulaganja (za strane ulagače ili društva u kojima je 51 % temeljnog kapitala u vlasništvu stranih ulagača)

Pokrajinska služba za planiranje i ulaganja

pokrajinski NO

Članak 36., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

1.1.3. Potvrda o registraciji društva (za društva koja posluju u industrijskim parkovima, zonama proizvodnje za izvoz)

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Upravni odbor industrijskih parkova, zona proizvodnje za izvoz

Članak 39., Uredba 108/2006/ND-CP; članak 13., Zakon o ulaganjima iz 2005.; članak 74., Zakon o ulaganjima iz 2014.

Lokalne agencije za zaštitu šuma

članak 24., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 2. usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je dobivena planskom sječom, sanitarnom sječom i prikupljanjem ostataka sječe iz domaćih prirodnih šuma i o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 2.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 12., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Općinski NO za drvnu sirovinu kupljenu od kućanstava; lokalne agencije za zaštitu šuma za drvnu sirovinu kupljenu od organizacija

članak 12., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 2.2.: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

2.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

2.2.2. Popis pakiranja za šumske proizvode

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 3. usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene drvne sirovine koja je dobivena iz koncentriranih plantažnih šuma, kućnih vrtova, poljoprivrednih gospodarstva, raštrkanih stabala i o trgovini tom drvnom sirovinom

Pokazatelj 3.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 3.2.: u slučaju drvne sirovine od rijetke, dragocjene i ugrožene vrste drva posječene u plantažnim šumama te u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

3.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

3.2.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 13., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 42/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 4. usklađenost s propisima o prijevozu uvezene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji nisu prošli domaću obradu i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 4.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 14., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 4.2.: uvezena obla drvna sirovina s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića ako na njoj ne postoji otisak žiga doznačnog čekića ili posebne oznake zemalja izvoznica – potrebni su sljedeći dokumenti:

4.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

4.2.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 5. usklađenost s propisima o prijevozu neprerađene zaplijenjene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine koji su obrađeni i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 5.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članak 16., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 5.2: u slučaju oble drvne sirovine s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m i drvne sirovine ispiljene ili učetvorene u šumi duljine ≥ 1 m, debljine ≥ 5 cm i širine ≥ 20 cm moraju se postaviti otisci žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

5.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

5.2.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 6. usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je prirodna, uvezena ili obrađena zaplijenjena drvna sirovina i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 6.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

6.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma za poduzeća koja su neispravno usklađena

Članci 17. i 26., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 6.2.: obla drvna sirovina s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

6.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

6.2.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 7. usklađenost s propisima o prijevozu prerađene drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine (uključujući oblu drvnu sirovinu dobivenu čistom sječom) koja je dobivena iz plantažnih šuma, kućnih vrtova, raštrkanih stabala i o trgovini tom drvnom sirovinom i tim proizvodima

Pokazatelj 7.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.1.1. Račun u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija (ako se drvna sirovina kupuje od organizacija)

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 40/2015/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

7.1.2. Popis pakiranja

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 17., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT; članak 1., Okružnica 42/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Pokazatelj 7.2.: obla drvna sirovina s promjerom na debljem kraju ≥ 25 cm i duljinom ≥ 1 m mora biti označena otiscima žiga doznačnog čekića – potrebni su sljedeći dokumenti:

7.2.1. Zapisnik o postavljanju otisaka žiga doznačnog čekića

Vlasnik drvne sirovine

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

7.2.2. Popis pakiranja

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Lokalne agencije za zaštitu šuma

Članci 7. i 8., Odluka br. 44/2006/QD-BNN

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT

Kriterij 8. usklađenost s propisima o unutarnjem pokrajinskom prijevozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine

Pokazatelj 8.1.: usklađenost s propisima o dokumentaciji za zakonite proizvode od drvne sirovine – potrebni su sljedeći dokumenti:

8.1.1. Dostavnica unutar zemlje

Vlasnik drvne sirovine

Vlasnik drvne sirovine

Članak 18., Okružnica br. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agencije za zaštitu šuma na svim razinama

Dio 4., poglavlje III., Okružnica 01/2012/TT-BNNPTNT