Bruxelles, 2.5.2018.

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi

Kako je objašnjeno u Komunikaciji Komisije iz veljače 2018. „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.” 1 , Unija je zajednica prava i njezine su vrijednosti temelj njezina postojanja. Te vrijednosti prožimaju njezinu cjelokupnu pravnu i institucijsku strukturu i sve njezine politike i programe. Poštovanje tih vrijednosti mora se osigurati u svim politikama Unije. To se odnosi i na proračun EU-a, u kojem je poštovanje temeljnih vrijednosti bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje sredstvima EU-a. Poštovanje vladavine prava važno je za europske građane, ali i za poslovanje, inovacije i ulaganja. Europsko gospodarstvo najbolje se razvija tamo gdje su pravni i institucijski okvir potpuno u skladu sa zajedničkim vrijednostima Unije.

Potencijal proračuna EU-a može se u potpunosti iskoristiti samo ako je gospodarsko, regulatorno i administrativno okruženje u državama članicama poticajno. U skladu s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom sve države članice i korisnici već moraju dokazati da je regulatorni okvir za financijsko upravljanje čvrst, da se relevantni propisi EU-a ispravno provode te da postoji administrativni i institucijski kapacitet potreban da se zajamči uspjeh financiranja EU-a. Osim toga, uvjetovanjem politike može se potaknuti suradnja među državama članicama u područjima u kojima su ekonomije razmjera ili vanjski učinci znatni. U višegodišnji financijski okvir 2014.–2020. uvrštene su i nove odredbe kako bi se izbjegle situacije u kojima loše gospodarske i fiskalne politike ugrožavaju učinkovitost financiranja EU-a.

Djelotvorno poštovanje vladavine prava preduvjet je koji mora biti ispunjen kako bismo bili sigurni da su sredstva EU-a koja se troše u državama članicama dostatno zaštićena. Kako je objašnjeno u Komunikaciji Komisije iz 2014. „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, 2 vladavina prava temelj je svih modernih ustavnih demokracija. Ona je jedno od temeljnih načela koja proizlaze iz zajedničkih ustavnih tradicija svih država članica Europske unije. Kao takva predstavlja jednu od glavnih vrijednosti na kojima se Unija temelji, kako se podsjeća u članku 2. i preambuli Ugovora o Europskoj uniji te preambuli Povelje o temeljnim pravima. Vladavina prava osigurava da se mjere koje poduzima država provode unutar učinkovitog i pouzdanog pravnog okvira, da se te mjere prema potrebi mogu ispitati i osporiti te da može uslijediti učinkovita pravna zaštita.

Ustavni i pravosudni sustavi država članica EU-a u načelu su dobro osmišljeni da mogu zajamčiti vladavinu pravu te raspolažu ugrađenim zaštitnim mehanizmima koji omogućuju zaštitu građana u slučajevima kada je vladavina prava ugrožena. Međutim, nekoliko novijih događaja otkrilo je općenite slabosti sustava provjera i ravnoteže vlasti te se pokazalo da nepoštovanje vladavine prava može postati ozbiljan, zajednički problem Europske unije. Zbog toga su institucije, primjerice Europski parlament, ali i šira javnost uputili jasan zahtjev da EU poduzme mjere kako bi zaštitio vladavinu prava.

Te su mjere poduzete raspoloživim sredstvima i ostvareni su rezultati. Međutim, uzimajući u obzir vezu između poštovanja vladavine prava i uzajamnog povjerenja i financijske solidarnosti među državama članicama Europske unije te s obzirom na to da mehanizmi kontrole mogu biti učinkoviti samo ako su poduprti učinkovitom primjenom administrativnih i pravnih kontrola i pravnih sredstava u slučaju nepravilnosti, postojeće obveze osiguravanja učinkovitih sustava kontrole trebalo bi dopuniti mjerama kojima se jamči poštovanje vladavine prava.

Radi zaštite financijskih interesa Unije od mogućeg financijskog gubitka uzrokovanog općim nedostacima u pogledu vladavine prava u zemljama članicama, Europskoj uniji trebalo bi omogućiti donošenje odgovarajućih mjera u tim slučajevima. Osnova za to trebala bi biti odluka Vijeća donesena na prijedlog Komisije. Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom. U svim bi fazama trebalo uključiti i Europski parlament.

Mjere treba donijeti uz puno poštovanje načela transparentnosti i proporcionalnosti. Važno je osigurati da posljedice mjera u dovoljnoj mjeri budu povezane sa svrhom financiranja. Iz toga proizlazi i potreba da se osigura da odgovornost za posljedice preuzmu oni koji su odgovorni za utvrđene nedostatke. Stoga bi trebalo uzeti u obzir da se pojedinačni korisnici sredstava EU-a, primjerice studenti u okviru programa Erasmus, znanstvenici koji se bave istraživačkim radom ili organizacije civilnog društva, ne mogu smatrati odgovornima za te povrede.

U ovom se prijedlogu utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama. Prijedlog se pri budućoj reviziji može ugraditi u Financijsku uredbu, koja se temelji na istoj pravnoj osnovi.

Dosljednost s postojećim odredbama politike

Prijedlog će pridonijeti osiguravanju poštovanja vladavine prava u svim državama članicama u skladu s člankom 2 UEU-a te zaštite proračuna Unije.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Time što će pridonijeti osiguravanju poštovanja vladavine prava i pravilnom izvršavanju proračuna Unije prijedlog će poduprijeti sve ostale politike Unije, osobito kada je riječ o sredstvima Unije.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Prijedlog se temelji na članku 322. stavku 1. točki (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Financijska pravila kojima se uređuje proračun Unije na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniraju EU-a nisu se mogli donijeti na razini država članica.

 Proporcionalnost

Prijedlogom se predviđaju mjere proporcionalne općim nedostacima u pogledu vladavine prava, uključujući suspenziju i smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza ili zabranu sklapanja novih obveza s određenim kategorijama primatelja. Proporcionalnost će se osigurati posebice uzimajući u obzir težinu situacije, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru i stupanj suradnje države članice pri zaustavljaju povrede vladavine prava, te učinke tog nedostatka na odgovarajuća sredstva Unije.

Odabir instrumenta

S obzirom na to da je cilj pridonijeti pravilnom izvršenju općeg proračuna Unije, prijedlog se donosi u obliku samostalne uredbe na temelju članka 322. UFEU-a, iste pravne osnove kao i Financijska uredba 3 .

3.REZULTATI RETROSPEKTIVNIH EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Retrospektivna evaluacija / provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Ne postoji usporedivi tekući program. Međutim, stečeno je iskustvo u provedbi mjera na razini Europske unije za rješavanje pitanja povezanih s vladavinom prava u državama članicama. To je iskustvo pokazalo da postoje određeni alati, ali da nisu posebno osmišljeni za postupanje u slučajevima kada bi izvršenje sredstava Unije moglo biti ugroženo nedostacima u pogledu vladavine prava.

Savjetovanja s dionicima

Nije provedeno posebno savjetovanje s dionicima, ali se o toj temi vodila široka rasprava, uključujući u Europskom parlamentu i Vijeću.

Vanjsko stručno znanje

Pri osmišljavanju aktualnih pravila u obzir su uzeti vanjski izvori, osobito Vijeće Europe. Primjena vanjskog stručnog znanja Vijeća Europe predviđena je, prema potrebi, i pri provedbi predloženih mjera.

Procjena učinka

Procjena učinka nije provedena jer je isključivi cilj mjere spriječiti da proračunu Unije naštete slučajevi kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na dobro financijsko upravljanje i zaštitu financijskih interesa Unije. Stoga su postojale dvije mogućnosti: zadržati status quo, bez posebnog financijskog postupka u slučaju problema povezanih s vladavinom prava koji mogu utjecati na dobro upravljanje sredstvima Unije, ili osmisliti takav postupak.

Temeljna prava

Prijedlog će imati pozitivan učinak na temeljna prava jer će omogućiti povećanje postojećeg stupnja zaštite od nedostataka u pogledu vladavine prava.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog će pozitivno utjecati na dobro financijsko upravljanje općim proračunom Unije zahvaljujući većoj zaštiti od mogućih praksi, propusta ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava u predmetnoj državi članici te koji utječu ili bi mogli utjecati na sposobnost izvršavanja njezinih proračunskih obveza.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Komisija će procijeniti situaciju u predmetnim državama članicama kako bi mogla odlučiti može li se predložiti ukidanje mjera.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Prijedlog se temelji na Komunikaciji Komisije iz 2014. „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, 4 i Komunikaciji Komisije iz veljače 2018. „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.” 5 te standardima i načelima koje je utvrdilo Vijeće Europe.

U članku 1. objašnjava se predmet uredbe i potreba da se proračun Unije zaštiti od općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama koji utječu ili bi mogli utjecati na dobro financijsko upravljanje i zaštitu financijskih interesa Unije.

U članku 2. navedene su definicije.

U članku 3. navedene su mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se riješio problem općih nedostataka u pogledu vladavine prava. Objašnjava se koje bi konkretne funkcije države bile pogođene te imale negativan učinak na dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.

U članku 4. navode se vrste mjera koje se mogu poduzeti i pojašnjava da bi mjere trebale biti upućene državama članicama kao primateljima sredstava Unije.

U članku 5. utvrđuju se postupci koje bi trebala slijediti Komisija pri predlaganju mjera Vijeću, o kojima bi Vijeće trebalo odlučivati obrnutom kvalificiranom većinom.

U članku 6. utvrđuje se postupak za ukidanje mjera u slučaju kada je situacija u predmetnoj državi članici čijem su rješavanju mjere bile namijenjene ispravljena, te se utvrđuju posljedice ukidanja mjera za proračun.

Članak 7. odnosi se na informacije koje se dostavljaju Europskom parlamentu.

Poglavlje 8. sadržava završne odredbe.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 322. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda 6 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima se Unija temelji. Kako se podsjeća u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, te su vrijednosti zajedničke državama članicama.

(2)Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje načelo zakonitosti 7 , pravne sigurnosti 8 , zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti 9 , diobe vlasti 10 i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi 11 12 .

(3)Vladavina prava preduvjet je za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto.

(4)Kada države članice izvršavaju proračun Unije, bez obzira na primijenjeni način izvršenja, poštovanje vladavine prava bitan je preduvjet za ispunjenje načela dobrog financijskog upravljanja utvrđenog u članku 317. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(5)Države članice mogu osigurati dobro financijsko upravljanje samo ako javna tijela postupaju u skladu sa zakonima, ako službe za istragu i kazneni progon učinkovito postupaju protiv povreda tih zakona te ako neovisni sudovi i Sud Europske unije mogu provoditi učinkovit sudski nadzor nad odlukama javnih tijela.

(6)Pravosudna tijela trebala bi djelovati neovisno i nepristrano, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle naštetiti financijskim interesima Unije.

(7)Neovisnost sudbene vlasti posebice podrazumijeva da je predmetno tijelo u stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije potpuno autonomno te da nije izloženo hijerarhijskim ograničenjima ili podređeno ijednom drugom tijelu, da ne prima naredbe ili naputke ni iz jednog izvora te da je stoga zaštićeno od vanjskih intervencija ili pritisaka koji bi mogli umanjiti neovisnu prosudbu njegovih članova i utjecati na njihove odluke. Jamstva neovisnosti i nepristranosti zahtijevaju propise, osobito one koji se odnose na sastav tijela i imenovanje i trajanje mandata te osnovu za odbijanje i razrješenje dužnosti njegovih članova kako bi se otklonila svaka opravdana sumnja u neovisnost tog tijela od utjecaja vanjskih čimbenika i njegovu neutralnost u odnosu na interese o kojima odlučuje.

(8)Poštovanje vladavine prava nije važno samo za građane Unije, već i za poslovne inicijative, inovacije, ulaganja i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji će najbolje uspijevati onda kada postoji čvrst pravni i institucijski okvir.

(9)U članku 19. UEU-a, u kojem se konkretizira vrijednost vladavine prava koja je utvrđena u članku 2. UEU-a, od država članica zahtijeva se da osiguraju učinkovitu pravnu zaštitu u područjima obuhvaćenima pravom Unije, uključujući ona koja se odnose na izvršenje proračuna Unije. Samo postojanje učinkovitog sudskog nadzora, čija je svrha osigurati usklađenost sa zakonodavstvom Unije, bit je vladavine prava te zahtijeva neovisne sudove 13 . Neovisnost sudova od presudne je važnost, kako je potvrđeno člankom 47. drugim podstavkom Povelje o temeljnim pravima Europske unije 14 . To osobito vrijedi za sudski nadzor valjanosti mjera, ugovora i drugih instrumenata koji rezultiraju javnim izdacima ili dugovima, među ostalim u kontekstu postupaka javne nabave koji također mogu biti predmet sudskog postupka.

(10)Stoga postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

(11)Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije.

(12)Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(13)Trebalo bi utvrditi moguće mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima.

(14)Pri utvrđivanja mjera koje je potrebno donijeti trebalo bi se primjenjivati načelo proporcionalnosti, osobito uzimajući u obzir težinu situacije, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru i stupanj suradnje predmetne države članice pri uklanjanju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava, te učinke tog nedostatka na odgovarajuća sredstva Unije.

(15)Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(16)Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i Vijeće trebali bi uzeti u obzir te primjedbe.

(17)Vijeće bi na prijedlog Komisije trebalo ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

(18)Komisija treba obavještavati Europski parlament o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.
Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama.

Članak 2.
Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)„vladavina prava” odnosi se na vrijednost Unije utvrđenu u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji koja obuhvaća sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava, te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom;

(b)„opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava;

(c)„tijelo javne vlasti” znači sva javna tijela na svim razinama državne uprave, uključujući središnja, regionalna i lokalna tijela, te organizacije država članica u smislu [članka 2. točke 42.] Uredbe (EU, Euratom) br. […] („Financijska uredba”).

Članak 3.
Mjere

1.Poduzimaju se odgovarajuće mjere u slučajevima kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, osobito:

(a)pravilno funkcioniranje tijela te države članice koja izvršavaju proračun Unije, osobito u kontekstu javne nabave ili postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te pri postupcima praćenja i kontrole;

(b)pravilno funkcioniranje istražnih službi i državnih odvjetništva pri kaznenom progonu prijevara, korupcije ili drugih povreda prava Unije u vezi s izvršenjem proračuna Unije;

(c)učinkoviti sudski nadzor radnji ili propusta tijela iz točaka (a) i (b) koji provode neovisni sudovi;

(d)sprječavanje i sankcioniranje prijevara, korupcije i drugih povreda prava Unije koji se odnose na izvršenje proračuna Unije te kažnjavanje primatelja učinkovitim i odvraćajućim sankcijama koje određuju nacionalni sudovi ili upravna tijela;

(e)povrat nepropisno isplaćenih sredstava;

(f)učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

2.Općim nedostacima u pogledu vladavine prava može se smatrati osobito sljedeće:

(a)ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti;

(b)nesprječavanje, neispravljanje i nesankcioniranje proizvoljnih ili nezakonitih odluka javnih tijela, uključujući tijela kaznenog progona, uskraćivanje financijskih i ljudskih resursa kojim se utječe na njihovo pravilno funkcioniranje te neosiguravanje odsutnosti sukoba interesa;

(c)ograničavanje dostupnosti i učinkovitosti pravnih sredstava, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem učinkovite istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava.

Članak 4.
Sadržaj mjera

1.Može se donijeti jedna ili više sljedećih odgovarajućih mjera:

(a)ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s člankom 62. točkama (a) i (c) Financijske uredbe i ako je primatelj tijelo javne vlasti:

(1)suspenzija plaćanjâ ili izvršenja pravne obveze ili raskid pravne obveze u skladu s člankom [131. stavkom 3.] Financijske uredbe;

(2)zabrana sklapanja novih pravnih obveza;

(b)ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s [člankom 62. točkom (b)] Financijske uredbe:

(1)suspenzija odobrenja jednog ili više programa ili njihove izmjene;

(2)suspenzija obveza;

(3)smanjenje obveza, uključujući putem financijskih ispravaka ili prijenosa u druge programe potrošnje;

(4)smanjenje pretfinanciranja;

(5)prekid rokova plaćanja;

(6)suspenzija plaćanja.    

2.Ako odlukom o donošenju mjera nije utvrđeno drukčije, uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima.

3.Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. U što većoj su mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja taj nedostatak utječe ili bi mogao utjecati.

Članak 5.
Postupak

1.Ako Komisija utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka.

2.Komisija u obzir može uzeti sve relevantne informacije, uključujući odluke Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija.

3.Komisija prije i nakon donošenja zaključka iz stavka 1. može zatražiti sve dodatne informacije koje su joj potrebne za procjenu.

4.Predmetna država članica dostavlja sve tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, koji nije kraći od mjesec dana od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera.

5.Pri odlučivanju o podnošenju prijedloga odluke o odgovarajućim mjerama Komisija uzima u obzir dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera.

6.Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama.

7.Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom.

8.Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

Članak 6.
Ukidanje mjera

1.Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti dokaze da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava ispravljen ili da više ne postoji.

2.Komisija procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6. i 7.

3.U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n + 2.

Članak 7.
Obavještavanje Europskog parlamenta

Komisija odmah obavještava Europski parlament i Vijeće o svim mjerama predloženima ili donesenima u skladu s člancima 4. i 5.

Članak 8.
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, SL L 298, 26.10.2012., str. 1.–96.
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final
(6)    […]
(7)    Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.
(8)    Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.
(9)    Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.
(10)    Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.
(11)    Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.
(12)    Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.
(13)    Predmet C-64/16, točke 32.–36.
(14)    Predmet C-64/16, točke 40.–41.