Bruxelles, 27.4.2018.

COM(2018) 231 final

2018/0110(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

(Tekst značajan za EGP)

{SEC(2018) 205 final}
{SWD(2018) 120 final}
{SWD(2018) 121 final}
{SWD(2018) 122 final}


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Vršna domena .eu uspostavljena je Uredbom (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne domene .eu. Vršnu domenu .eu dodijelila je 1 Internetska organizacija za dodjeljivanje nazivâ i brojeva (eng. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 22. ožujka 2005., a u internetsku korijensku zonu učitana je 2 2. svibnja 2005. Vršna domena .eu dodatno je uređena pravilima iz Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004. o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne domene .eu i načela kojima se uređuje registracija.

Vršna domena .eu naziv je domene Europske unije i njezinih građana. Postojanje posebnog naziva domene za Europsku uniju s vrlo jasnom i prepoznatljivom zajedničkom oznakom važan je i vrijedan sastavni dio europskog identiteta na internetu. U skladu s ciljevima Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta 3 , vršna domena .eu europskim poduzećima i građanima omogućuje da sudjeluju u e-trgovini i pojačava njihovo sudjelovanje na jedinstvenom tržištu na internetu.

Od donošenja uredbi o domeni .eu, politički i zakonodavni kontekst u Uniji te internetsko okruženje i tržište znatno su se promijenili. Na primjer, 2013. tržište naziva domena znatno je prošireno nakon čega je uvedeno više od 1 300 novih generičkih vršnih domena kao što su .shop, .design ili .wine. Kako bi se osiguralo da pravni okvir domene .eu i dalje ispunjuje svoju predviđenu svrhu i vrijednosti, u program rada Komisije uvršteno je preispitivanje uredbi o domeni .eu u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT). Inicijativa je obuhvaćala usporednu evaluaciju i procjenu učinka. U skladu sa smjernicama za bolju izradu propisa, tijekom provedbe evaluacije ocijenjene su djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, usklađenost i dodana vrijednost EU-a u uredbama o domeni .eu koje su trenutačno na snazi. U procjeni učinka navedeni su odgovori u okviru politika na probleme utvrđene tijekom evaluacije, čime je stvorena osnova za preispitivanje regulatornog okvira domene .eu.

U okviru evaluacije 4 utvrđeno je da je domena .eu ustaljena vršna domena koja i dalje dobro funkcionira. Međutim, uređena je zastarjelim i nefleksibilnim pravnim okvirom jer postoje i. zastarjele ili nefleksibilne odredbe koje se ne mogu jednostavno ažurirati i ii. jer nije predviđena optimalna upravljačka struktura u području nadzora i odgovornosti, u skladu s uspostavljenim pristupom Komisije upravljanju internetom, stoga se iii. u trenutku u kojem se tržišta ubrzano mijenjaju za vršnu domenu .eu mogu predvidjeti sve veće poteškoće.

Problem trenutačno nije vrlo ozbiljan, prisutan je u području primjene vršne domene .eu i upravljanja njome te stoga u ovom trenutku ponajprije utječe na dionike koji sudjeluju u izvršavanju tih zadaća. Ipak, ako se ne poduzmu mjere predostrožnosti, problem bi se mogao povećati i tako utjecati na krajnje korisnike kad je riječ o održivosti proširenja domene .eu i privlačnosti domene .eu u odnosu na ostale konkurentne nazive domena.

Inicijativom se nastoji osigurati da vršna domena koja je dosad relativno dobro funkcionirala tako nastavi i u budućnosti. Uzimajući u obzir evaluaciju, ciljevi su ovog Prijedloga sljedeći:

(a) ukloniti zastarjele pravne i administrativne zahtjeve te pritom osigurati da je novi regulatorni okvir otporniji na promjene u budućnosti i da se s pomoću njega vršna domena .eu može prilagoditi brzim promjenama na tržištu vršnih domena i u dinamičnom digitalnom okruženju;

(b) nastaviti uključivati i promicati prioritete EU-a u svijetu interneta te tako osigurati upravljačku strukturu koja odražava najbolje prakse u području upravljanja i u području tehničkih rješenja, u općem interesu EU-a;

(c) ublažiti postojeće kriterije prihvatljivosti za registraciju domena .eu kako bi građani Unije mogli registrirati naziv domene .eu neovisno o svojem mjestu boravišta;

(d) ukinuti stroge zabrane vertikalnog razdvajanja i pritom utvrditi jasne odredbe kojima se jamči primjena pravila poštenog tržišnog natjecanja u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Prijedlog je odgovor na veće težnje u pogledu upotrebe vršne domene .eu i njime se jamči da će prednosti povezane s njom u skoroj budućnosti doprijeti do što više građana Unije. S obzirom na to da se njime stvara regulatorni okvir koji se temelji na načelima, otporniji je na promjene u budućnosti i ne zahtijeva reviziju zakonodavstva da bi se uvele novosti u području naziva domena, ovaj će Prijedlog potaknuti inovacije u ekosustavu domene .eu na razini registra i na razini silaznih tržišta registrara i podnositelja zahtjeva za registraciju.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Ovaj je Prijedlog usklađen s ciljevima Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta kojima se potiču prekogranične aktivnosti na internetu u Europi, jača sigurnost i povjerenje u internetsko okruženje, promiče europsko poduzetništvo i novoosnovana poduzeća te zagovaraju prava građana, uključujući pravo na privatnost, u digitalno doba. S obzirom na to da se njime osigura revidiran, pojednostavljen i prilagođen regulatorni okvir za vršnu domenu .eu, ovim će se Prijedlogom omogućiti bolje upravljanje i primjenu vršne domene .eu te tako pozitivno nadopuniti politike EU-a, posebno u području jedinstvenog digitalnog tržišta, povjerenja i sigurnosti na internetu, višejezičnosti, upravljanja internetom, promicanja europskog poduzetništva i novoosnovanih poduzeća te digitalizacije europskog gospodarstva i društva.

U Zaključcima Vijeća o upravljanju internetom od 27. studenoga 2014. 5 , Unija je ponovno potvrdila svoju predanost promicanju upravljačkih struktura više interesnih skupina koje se temelje na usklađenom nizu načela za globalno upravljanje internetom, u skladu s ljudskim pravima i temeljnim slobodama na internetu. U skladu s tim Zaključcima, u Prijedlogu se uspostavlja Vijeće više interesnih skupina koje će Komisiju savjetovati o jačanju i proširenju doprinosa dobrom upravljanju registrom domene .eu. Time bi se model uskladio s uspostavljenom politikom Komisije o upravljanju internetom, kako je navedeno u Komunikaciji o politici interneta i upravljanju internetom: Uloga Europe u oblikovanju budućnosti upravljanja internetom 6 .

Ovim se Prijedlogom nastoji osigurati i da prednosti vršne domene .eu dopru do što više građana Unije. S pomoću inovativnih mehanizama za odgovor koji su otporniji na promjene u budućnosti korisnicima će se zajamčiti da vlasnik domene .eu ima poslovni nastan u EU-u ili da je stvarno povezan s Unijom te da svako trgovačko društvo koje upotrebljava domenu .eu podliježe pravu Unije.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova za djelovanje Unije članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kojim su obuhvaćene mjere kojima se podupire uspostava i razvoj transeuropskih mreža u područjima prometne, telekomunikacijske i energetske infrastrukture.

Nazivi domena ključni su za promicanje pristupa internetskim mrežama i uslugama te operabilnosti među njima. U skladu s člancima 170. i 171. UFEU-a, u okviru vršne domene .eu trebalo bi, kao što se to činilo od njezine uspostave, i dalje poboljšavati interoperabilnost transeuropskih mreža tako da se uz postojeće nacionalne vršne domene u državama članicama EU-a (kao što su .es, .fr, .de) osigura dodatna registracija domena i globalna registracija u obliku generičke vršne domene.

Supsidijarnost i proporcionalnost

Vršna domena .eu sama po sebi ima prekograničnu dimenziju. Riječ je o vršnoj domeni Europske unije i simbolu europskog identiteta njezinih građana, institucija i poduzeća na internetu. Njome se korisnicima koji žele poslovati na jedinstvenom tržištu daje posebna europska oznaka prepoznatljiva u cijelom svijetu.

Za javnu politiku u području vršne domene .eu odgovorna je Europska unija. Iako se nacionalnim vršnim domenama država članica EU-a upravlja u skladu s relevantnim mehanizmima nacionalne nadležnosti, nadzora i upravljanja, države članice ne mogu dostatno provesti regulatorne mjere u području vršne domene .eu na nacionalnoj razini, stoga je njihova provedba moguća samo na razini EU-a.

Regulatornim mjerama koje se poduzimaju na razini država članica ne bi se mogli ostvariti temeljni ciljevi u području uspostave pouzdanog i inovativnog nazivnog prostora EU-a i upravljanja njime, a to su promicanje prioriteta Europske unije u području interneta i osiguravanje dodane vrijednosti u smislu većeg izbora za korisnike, pored nacionalnih vršnih domena. Uredba o vršnoj domeni .eu stoga je u nadležnosti EU-a i ne može se delegirati državama članicama.

Regulatorni okvir na razini EU-a za vršnu domenu .eu koristan je kako bi se njime moglo i dalje osiguravati te proširivati nazivni prostor domena na internetu u okviru vršne domene .eu, u kojem se primjenjuju relevantno pravo EU-a te pravila o zaštiti podataka i potrošača.

Predložena uredba ne utječe na način na koji države članice upravljaju svojim nazivima nacionalnih vršnih domena. Djelovanje EU-a stoga je opravdano na temelju supsidijarnosti i proporcionalnosti. Predloženom uredbom ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje njezinih ciljeva politike i stoga se u njoj poštuje načelo proporcionalnosti.

Odabir instrumenta

U ovom se Prijedlogu preispituje pravni okvir vršne domene .eu koji se sastoji od dvaju instrumenata: Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 („uredbe o .eu domeni”).

Komisija predlaže uredbu kako bi osigurala dosljednost i pravnu sigurnost za korisnike i poduzeća. Uredba čini čvrstu pravnu osnovu kojom se jamči da je Unija odgovorna za vršnu domenu .eu i određivanje njezina operatora. Njome se izbjegavaju potencijalna različita tumačenja u državama članicama.

Snažnim učvršćivanjem upravljanja vršnom domenom .eu u uredbi Unije zajamčit će se visoka razina zaštite temeljnih prava, posebno u području zaštite podataka, privatnosti, sigurnosti i višejezičnosti te u području prava intelektualnog vlasništva.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

U okviru programa REFIT ispitano je ispunjuje li i dalje pravni okvir domene .eu svoju svrhu. Komisija je u skladu s evaluacijskom studijom ocijenila djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, usklađenost i dodanu vrijednost EU-a u postojećem pravnom okviru domene .eu u trenutačnim okolnostima, koje su se od uvođenja vršne domene promijenile. Glavni zaključci evaluacije navedeni su u nastavku:

·djelotvornost: uredbe o domeni .eu pokazale su se učinkovitima u tome što su nazive domena .eu učinile vrlo dostupnima korisnicima u cijelom EU-u, uz nizak trošak. Iako su se uredbe o domeni .eu pokazale djelotvornima kao potpora e-trgovini i unutarnjem tržištu, zabilježeni su znakovi relativnog pada razine uspješnosti vršne domene .eu,

·učinkovitost: uredbe o domeni .eu izvor su određene razine neučinkovitosti, zbog čega se vršna domena .eu nalazi u nepovoljnom konkurentskom položaju na tržištu, i uzrok su smanjenja potencijalnih prednosti kada je riječ o potpori e-trgovini i jedinstvenom tržištu. Zbog detaljnih odredbi čija je izmjena dugotrajna i skupa, operativne ili tehničke promjene u okviru vršne domene .eu ne mogu se uvesti onoliko brzo koliko to zahtijeva tržište i koliko to mogu učiniti njezini konkurenti,

·relevantnost: ciljevi uredbi o domeni .eu građanima Unije i dalje su relevantni, a na to ukazuju visoka razina prihvaćanja, aktivna upotreba i obnavljanje .eu domena u poduzećima i institucijama u cijeloj Uniji. Vršna domena .eu konkretan je simbol europskog identiteta građana i poduzeća Unije u okviru njihova digitalnog iskustva. Međutim, uredbe o domeni .eu previše su složene da bi se njima mogla osigurati brza tehnička ažuriranja (npr. u tehničkim normama koje se odnose na internacionalizirane nazive domena 7 ) i više nisu usklađene s najboljim međunarodnim praksama.

·usklađenost: postoje brojni pokazatelji da mjera više nije u potpunosti usklađena: zbog vrlo nefleksibilnog regulatornog okvira registar domene .eu nalazi se u nepovoljnom konkurentskom položaju u kontekstu sve težih uvjeta na tržištu, pravni okvir vršne domene .eu ne odražava trenutačne prioritete Unije kao što je jedinstveno digitalno tržište, a uredbe o domeni .eu ne odražavaju najbolje međunarodne prakse u području upravljanja u kojem sudjeluje više interesnih skupina,

·dodana vrijednost EU-a: domena .eu sama po sebi ima prekograničnu dimenziju. Postojanje posebnog naziva domene za Uniju s vrlo jasnom i prepoznatljivom zajedničkom oznakom važan je i vrijedan sastavni dio identiteta Unije na internetu.

Izvorni pravni okvir domene .eu bio je ključan kako bi se omogućila uspostava posebnog nazivnog prostora za Uniju, no zbog svoje zastarjelosti i nefleksibilnosti više nije djelotvoran, učinkovit ni usklađen u današnjem tehnološkom tržišnom okruženju koje se ubrzano mijenja.

Savjetovanja s dionicima

Kao dio preispitivanja pravnog okvira vršne domene .eu u okviru programa REEFIT, Europska komisija provela je sveobuhvatna savjetovanja s dionicima. U tim se savjetovanjima nastojalo prikupiti informacije za evaluaciju tijekom koje se ocjenjuje pravni okvir vršne domene .eu u odnosu na evaluacijske kriterije djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a. Cilj je bio i pribaviti informacije o pitanjima koja će možda trebati preispitati u skladu s postojećim pravnim okvirom domene .eu tako da se s vremenom provedu zakonodavne i/ili nezakonodavne inicijative.

U okviru strategije savjetovanja kojom se podupire revizija uredbi o .eu domeni postojale su tri različite skupine dionika: strane na čije svakodnevne aktivnosti uredbe izravno utječu, odnosno registar .eu domene i registrari .eu domene, korisnici vršne .eu domene i ostali dionici ekosustava Sustava naziva domena i dionici koju mogu imati koristi od doprinosa vršne .eu domene jedinstvenom digitalnom tržištu i identitetu EU-a na internetu te na koje stoga uredbe o .eu domeni neizravno utječu. Strategija je obuhvaćala i javno savjetovanje s dionicima, njihovo izravno informiranje te ad hoc sastanke s njima, okrugli stol s europskim registrima, anketu provedenu među europskim registrima nacionalnih vršnih domena i anketu usmjerenu na postojeće registrare .eu domene. Isto tako, tijekom javnog savjetovanja dionici su dali svoje pisane doprinose. „Javno savjetovanje o evaluaciji i reviziji uredbi o vršnoj .eu domeni” održano je od 12. svibnja do 4. kolovoza 2017., a tijekom tog su razdoblja primljena 43 odgovora od sudionika iz 17 država članica. Rezultati javnog savjetovanja objavljeni su na internetu 8 .

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Komisija je prikupila kvalitativne i kvantitativne dokaze iz različitih izvora, uključujući:

·javno savjetovanje: javno savjetovanje o evaluaciji i reviziji Uredbe o vršnoj .eu domeni,

·ankete: anketa provedena među registrarima Europskog registra za internetske domene (EURid) i anketa provedena u Vijeću europskih nacionalnih registara vršnih domena (CENTR) o registrima nacionalnih vršnih domena,

·sastanci s dionicima: sastanci s EURid-om za razmjenu mišljenja o regulatornom okviru .eu domene, sastanci sa Savjetodavnim odborom registrara EURid-a o kriterijima prihvatljivosti i vertikalnoj integraciji, sastanak zajedničke Skupine na visokoj razini o upravljanju internetom/Vijeća europskih nacionalnih registara vršnih domena o ulozi nacionalnih vršnih domena u upravljanju internetom, sastanak s europskim registrom nacionalne vršne domene .at o regulatornom okviru domene ni.at/internetskoj zakladi, sastanak s ICANN-om o regulatornom okviru i upravljanju internetom.

·Pisani doprinosi dionika: doprinos društva Open-Xchange o sigurnosti Sustava naziva domena (DNSSEC), doprinos udruženja MARQUES, Europskog udruženja vlasnika žigova (eng. European Association of Trade Mark Owners) o ulozi u upravljanju internetom i regulatornom okviru doprinos Udruženja za žigove Europskih zajednica (eng. European Communities Trade Mark Association (ECTA)), doprinos EURid-a o regulatornom okviru, doprinos Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo o regulatornom okviru i operativnim gledištima.

Procjena učinka

Tijekom procjene učinka utvrđeni su sljedeći posebni ciljevi politike:

(1)ukloniti zastarjele pravne/administrativne zahtjeve kako bi se osiguralo da vršna domena .eu u potpunosti ostvari svoj potencijal i pozitivno pridonese ciljevima Unije, posebno u području digitalnih politika;

(2)osigurati da su pravila otporna na promjene u budućnosti i da se s pomoću njih vršna domena .eu može prilagoditi ubrzanim promjenama na tržištu vršnih domena i u dinamičnom digitalnom okruženju te pritom omogućiti upotrebu vršne domene .eu kao alata za promicanje prioriteta Unije u svijetu interneta;

(3)uspostaviti upravljačku strukturu koja odražava najbolje prakse u području tehničkih rješenja i u području upravljanja, ali i koristi interesima Unije,

(4)promicati privlačnost vršne domene .eu.

U procjeni učinka dodatno je razmotren niz mogućih opcija politike:

(a)osnovni scenarij: održavanje postojećeg regulatornog okvira domene .eu;

(b)komercijalizacija: pojednostavljenje regulatornog okvira uz istodobnu eksternalizaciju djelovanja registra i upravljanja njime vanjskim profitnim pružateljima usluga;

(c)modernizacija pravnog okvira: zamjena postojećeg pravnog okvira jedinstvenim pravnim instrumentom koji se temelji na načelima. Održavao bi se vanjski sustav upravljanja za vršnu domenu .eu, na temelju ugovora;

(d)odvojeno upravljanje: riječ je o kombinaciji opcije modernizacije i opcije uspostave zasebnog savjetodavnog tijela za Komisiju sastavljenog od više interesnih skupina kako bi se djelotvorno ojačao i proširio doprinos dobrom upravljanju registrom domene .eu; to bi tijelo djelovalo neovisno o registru;

(e)institucionalizacija: upravljanje registrom i njegovo djelovanje u okviru određenog odjela Komisije ili određene agencije Unije.

U analizi je zaključeno da se prednost daje opciji „odvojeno upravljanje”, zajedno s ukidanjem strogih zahtjeva u pogledu izravne registracije, kriterija građanstva za fizičke osobe i kriterija rezidentnosti za organizacije i poduzeća.

Opcija kojoj se daje prednost omogućit će uspostavu jednostavnijeg pravnog okvira koji se temelji na načelima. Njome bi se osigurala nužna fleksibilnost vršne domene .eu kako bi se ona mogla prilagoditi tehničkim poboljšanjima Sustava naziva domena koja se ubrzano mijenjaju. Krajnji korisnici stoga bi mogli iskoristiti prednosti tehničkih poboljšanja, a pritom ne bi morali čekati onoliko koliko je potrebno da se uredbe izmijene. Isto tako, opcija kojoj se daje prednost pridonijela bi boljoj primjeni vršne domene .eu, a time i povećanju njezine privlačnosti na tržištu vršnih domena. Uz prilagodljivu i pristupačniju vršnu domenu .eu dugoročno će se moći lakše uvoditi inovacije, brzo donositi nove tehničke norme, a time i ponuditi bolji i konkurentniji proizvod na tržištu.

Odbor za nadzor regulative 16. veljače 2018. dao je uvjetno pozitivno mišljenje. U skladu s preporukama Odbora, Komisija je dodatno poboljšala svoje izvješće o procjeni učinka kako bi pojednostavila nalaze evaluacije u odjeljku s definicijom problema te je pojasnila opseg problema i interes dionika u tom području. Osnovni scenarij dodatno je potkrijepljen kao opcija. Opis opcija pojednostavnjen je kako bi se izbjegla analiza učinaka ili prerano donošenje zaključaka. Opcija odvojenog upravljanja dodatno je razrađena kako bi se objasnile vrste pravnih zahtjeva koji će se uvesti u pogledu uspostave i djelovanja zasebnog savjetodavnog tijela sastavljenog od više interesnih skupina te zadaća i ovlasti Komisije. Tekst o opcijama odbačenima u ranoj fazi procjene preoblikovan je kako bi se naveli snažniji argumenti kojima se objašnjava zašto su te opcije odbačene. Navedena su dodatna pojašnjenja o izravnoj registraciji i kriterijima prihvatljivosti, među ostalim u okviru opcije kojoj se daje prednost. U odjeljku o praćenju dodatno su pojašnjeni ključni pokazatelji koji se odnose na sektor naziva domena i povećana je transparentnost veze s operativnim ciljevima. Ti su ciljevi pak povezani s četirima posebnim ciljevima inicijative. U izvješću je pojašnjeno da će se kriteriji uspješnosti opcije kojoj se daje prednost redovito ocjenjivati, u okviru izvješća o uvođenju, djelotvornosti i primjeni vršne domene .eu koje će Komisija morati podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću. U novom okviru takvo će izvješćivanje služiti i kao alat za procjenu kako bi se ispitala uspješnost opcije kojoj se daje prednost tako da se razmotre svi utvrđeni ključni pokazatelji i izvijesti o njima.

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Ova inicijativa uključuje pojednostavnjenje i poboljšanje ciljeva u pogledu učinkovitosti. To je jasno navedeno u okviru posebnog cilja u točki (a) „uklanjanje zastarjelih pravnih/administrativnih zahtjeva” i posebnog cilja u točki (b) „uspostava pravila za vršnu domenu .eu otpornih na promjene u budućnosti”. U prijedlogu se uspostavlja jednostavan okvir koji se temelji na načelima. Primarno zakonodavstvo sadržavat će samo načela kojih se potrebno pridržavati pri primjeni vršne domene .eu, a svi nepotrebni i detaljni administrativni i tehnički zahtjevi bit će uklonjeni ako su zastarjeli ili pak detaljnije navedeni u ugovoru koji bi Europska komisija trebala sklopiti s imenovanim operatorom registra. Time će se omogućiti da se vršna domena .eu prilagodi ubrzanim promjenama na tržištu vršnih domena i u dinamičnom digitalnom okruženju.

Prijedlogom će se predvidjeti skraćeno vrijeme čekanja za nositelje vršne domene .eu kada je riječ o dostupnosti tehničkih inovacija i inovacija na tržištu u sektoru naziva domena. Stopa smanjenja vremena čekanja izračunat će se s obzirom na vrijeme potrebno za izmjenu pravnog okvira domene .eu potrebnog da bi se omogućile takve inovacije povezane s vršnom domenom .eu.

Uspostavom zakonodavstva otpornog na promjene u budućnosti i niza detaljnih politika za upravljanje vršnom domenom .eu i njezino vođenje, koje se mogu lako prilagoditi, cilj je prijedloga omogućiti da se naziv .eu domene može nositi s ubrzanim promjenama u internetskom okruženju.

Temeljna prava

Iako je u ovom Prijedlogu uglavnom riječ o tehničkom pitanju konkretno povezanom sa sektorom sustava naziva domena, njime se isto tako nastoji očuvati snažna zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji tijekom primjene vršne domene .eu i upravljanja njome, u skladu s pravilima Europske unije u području zaštite podataka, privatnosti, sigurnosti i višejezičnosti.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Za Vijeće više interesnih skupina u okviru domene .eu treba osigurati odgovarajuća sredstva. Trošak se procjenjuje na približno 50 000 EUR godišnje. Za financijsku održivost novog tijela bit će odgovorna Komisija.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Komisija će pratiti i nadzirati organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome koje provodi registar.

Komisija će ocijeniti uvođenje, djelotvornost i primjenu vršne domene .eu najkasnije pet godina nakon datuma početka primjene ove Uredbe te svake tri godine nakon toga.

Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o zaključcima te procjene.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Poglavlje I. Uredbe sadržava opće odredbe: predmet i ciljeve (članak 1.) te definicije (članak 2.).

Poglavlje II. Uredbe sadržava glavne odredbe o uvođenju naziva vršne domene .eu.

U odjeljku I. tog poglavlja utvrđuju se opća načela registracije naziva vršne domene .eu: u njemu se navode kriteriji prihvatljivosti (članak 3.), opći uvjeti registracije i opoziva naziva domena (članak 4,), jezici, primjenjivo pravo i nadležnost (članak 5.), postupci za rezervaciju naziva domena koju mogu zatražiti registar, Komisija i države članice (članak 6.) te postupci za ovlašćivanje registrara (članak 7.).

Odjeljak II. odnosi se na imenovanje i opće djelovanje registra. Te odredbe obuhvaćaju njihovo određivanje za koje je zadužena Komisija (članak 8.), njihova obilježja (članak 9.) i ključne obveze (članak 10). U navedenom odjeljku utvrđuje se i popis načela i postupaka o funkcioniranju vršne domene .eu koje treba uvrstiti u ugovor koji će se sklopiti s registrom i čiji je cilj osigurati okvir politike unutar kojega će registar djelovati (članak 11.). Naposljetku, navodi se posebna odredba o djelovanju i svrsi baze podataka WHOIS (članak 12.).

Odjeljak III. odnosi se na nadzor operatora registra. Odredbe o nadzornim ovlastima Komisije (članak 13.) i uspostavi Vijeća više interesnih skupina u okviru domene .eu (članak 14.) čine osnovu u skladu s kojom će ta skupina savjetovati Komisiju o jačanju i širenju doprinosa dobrom upravljanju registrom domene .eu i povećanju transparentnosti njezine primjene.

Na kraju, u poglavlju III. Uredbe utvrđuju se završne odredbe: pridržaj prava (članak 15.), evaluacija i preispitivanje (članak 16.), postupak odbora (članak 17.) u skladu s člancima 5. i 8. Uredbe (EU) br. 182/2011. Nadalje, tim se poglavljem predviđaju prijelazne odredbe u pogledu ugovora (članak 18.) i odredbe o stavljanju izvan snage postojećeg pravnog okvira (članak 19.) te stupanje na snagu (članak 20.). Do početka primjene Uredbe predviđa se razdoblje od najviše tri godine nakon njezina stupanja na snagu. Time se nastoje ograničiti rizici od prekida usluga u okviru vršne domene .eu pri prijelazu sa starog na novi regulatorni okvir, uzimajući u obzir potrebu da Komisija odredi registar i s njime sklopi novi ugovor te da se registar pripremi za organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome.

2018/0110 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 9 ,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija 10 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Nacionalna vršna domena .eu uspostavljena je Uredbom (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća 11 i Uredbom Komisije (EZ) br. 874/2004 12 . Od donošenja Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe (EZ) br. 874/2004 politički i zakonodavni okvir Unije te internetsko okruženje i tržište znatno su se promijenili.

(2)Vršne domene ključna su sastavnica u hijerarhijskoj strukturi sustava naziva domena (DNS) jer se njima osigurava interoperabilan sustav jedinstvenih identifikatora dostupan u cijelom svijetu, na svakoj aplikaciji i svakoj mreži.

(3)Vršnom domenom .eu trebalo bi se promicati korištenje internetskim mrežama i pristup njima u skladu s člancima 170. i 171. UFEU-a omogućavanjem dodatnih registracija na postojeće nacionalne vršne domene (ccTLD) ili globalne registracije na generičke vršne domene.

(4)Njome bi se trebala omogućiti jasno prepoznatljiva veza s Unijom i europskim tržištem. Poduzećima, organizacijama i fizičkim osobama u Uniji trebala bi omogućiti registraciju određenog naziv domene pod vršnom domenom .eu. Građanima Unije trebalo bi omogućiti registraciju naziva domene .eu neovisno o njihovu mjestu boravišta.

(5)Nazivi domena u okviru vršne domene .eu trebali bi se, ovisno o raspoloživosti, dodijeljivati strankama koje ispunjavaju uvjete.

(6)Kako bi se osigurala bolja zaštita prava stranaka koje sklapaju ugovor s registrom odnosno registrarima, sporove o registracijama naziva domena u okviru vršne domene .eu trebala bi rješavati tijela iz Unije primjenom odgovarajućih propisa država članica, ne dovodeći u pitanje prava i obveze koja su priznale države članice ili Unija, a koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata.

(7)Načela i postupke povezane s funkcioniranjem vršne domene .eu trebalo bi priložiti ugovoru između Komisije i imenovanog registra.

(8)Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za sastavljanje popisa naziva domena koje su države članice rezervirale i blokirale, za utvrđivanje kriterija i postupaka za određivanje registra te za određivanje registra na temelju propisno opravdanih hitnih razloga. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije. Te bi popise trebalo sastavljati u skladu s dostupnosti naziva domena, uzimajući u obzir nazive domena sekundarne razine koje su države članice već rezervirale ili registrirale.

(9)Komisija bi registar za vršnu domenu .eu trebala odrediti na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira. Komisija bi s odabranim registrom trebala sklopiti ugovor, koji bi trebao uključivati detaljna načela i postupke koji se primjenjuju na registar u pogledu organizacije i vođenja vršne domene .eu i upravljanja njome. Ugovor bi trebao biti vremenski ograničen i obnovljiv.

(10)Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje primjena pravila tržišnog natjecanja iz članaka 101. i 102. UFEU-a.

(11)Registar bi trebao biti u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti te bi trebao provoditi mjere zaštite poštenog tržišnog natjecanja te bi ga Komisija trebala unaprijed odobriti Komisija, posebno ako pruža usluge poduzećima kojima konkurira na silaznim tržištima.

(12)Internetska organizacija za dodjeljivanje naziva i brojeva (ICANN) trenutačno je nadležna za koordinaciju dodjeljivanja registrima kodova koji predstavljaju nacionalne vršne domene. Registar bi trebao s ICANN-om sklopiti ugovor o dodjeljivanju nacionalne vršne domene .eu uzimajući u obzir relevantna načela koja je donio Savjetodavni odbor vlada.

(13)Registar bi trebao sklopiti odgovarajući sporazum o čuvanju podataka kod treće osobe da bi osigurao kontinuitet usluge, a posebno da bi osigurao da se u slučaju ponovnog delegiranja ili drugih nepredviđenih okolnosti može i dalje pružati usluga lokalnoj internetskoj zajednici uz najmanji mogući poremećaj. Registar bi zastupniku za čuvanje podataka kod treće osobe svaki dan trebao dostaviti elektroničku presliku ažuriranog sadržaja baze podataka .eu.

(14)Alternativnim rješavanjem sporova uzima se u obzir najbolja međunarodna praksa u tom području, a posebno mjerodavne preporuke Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), kako bi se osiguralo da se što je više moguće izbjegnu sumnjive registracije i zloporaba prilikom registracije. U postupku alternativnog rješavanja sporova trebalo bi poštovati minimalna jedinstvena postupovna pravila u skladu s pravilima Jedinstvene politike rješavanja sporova koju je donijela Internetska korporacija za dodijeljene nazive i brojeve (ICANN).

(15)Politikom o zlouporabi registracija naziva u okviru domene .eu trebalo bi predvidjeti da registar izvršava provjeru podataka koje prima, posebno u pogledu identiteta podnositelja registracije, te ukida i blokira buduće registracije naziva domene koji su na temelju pravomoćne odluke suda dotične države članice proglašeni klevetničkima, rasističkima ili protivnima zakonodavstvu te države članice. Registar bi trebao posebno obratiti pozornost na točnost podataka koje prima i posjeduje.

(16)Registar bi trebao podržavati tijela kaznenog progona u borbi protiv kriminaliteta provedbom tehničkih i organizacijskih mjera kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona počinitelja kriminaliteta, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(17)Ova se Uredba primjenjuje u skladu s načelima koja se odnose na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Registar bi trebao poštovati relevantna pravila, načela i smjernice Unije o zaštiti podataka, posebno relevantne sigurnosne zahtjeve načela nužnosti, proporcionalnosti, ograničenja svrhe i proporcionalnog razdoblja zadržavanja podataka. Osim toga, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka trebala bi biti ugrađena u sve sustave za obradu podataka i baze podataka koji se razvijaju i/ili održavaju.

(18)Kako bi se osigurao učinkovit periodični nadzor, neovisno tijelo trebalo bi registar, na njegov vlastiti trošak, revidirati barem svake dvije godine kako bi potvrdio da registar poštuje zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi. Registar bi trebao Komisiji dostaviti izvješće o ocjeni sukladnosti, u skladu s postupkom utvrđenim u ugovoru s registrom.

(19)U ugovoru s registrom trebalo bi predvidjeti postupke kojima bi registar poboljšao organizaciju, vođenje i upravljanje vršnom domenom .eu, u skladu s uputama Komisije koje proizlaze iz nadzornih aktivnosti na temelju ove Uredbe.

(20)U Zaključcima Vijeća o upravljanju internetom od 27. studenoga 2014. potvrđena je obveza Unije da promiče upravljačke strukture s više dionika koje se temelje na sustavnom skupu načela za globalno upravljanje internetom. Uključivo upravljanje internetom znači da vlade, privatni sektor, civilno društvo, međunarodne organizacije i tehničke zajednice, svatko u svojoj ulozi, razvijaju i primjenjuju zajednička načela, norme, pravila te postupke i programe donošenja odluka koji oblikuju evoluciju i upotrebu interneta.

(21)Trebalo bi osnovati višedioničko vijeće za vršnu .eu domenu koje bi savjetovalo Komisiju kako bi se učinkovito ojačao i proširio doprinos dobrom upravljanju Registra i područja koja su obuhvaćena načelima i postupcima povezanima s funkcioniranjem vršne domene .eu te povećala transparentnost operativne i komercijalne prakse registra. Članovi skupine trebali bi odražavati višedionički model upravljanja internetom te bi ih trebala imenovati Komisija na temelju otvorenog i transparentnog postupka.

(22)Komisija bi trebala provesti ocjenjivanje učinkovitost i funkcioniranja vršne domene .eu. Pri ocjenjivanju trebalo bi uzeti u obzir način rada određenog registra i relevantnost njegovih zadaća.

(23)S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno uvođenje paneuropske vršne domene uz postojeće nacionalne vršne domene, države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego se on zbog svojeg opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(24)Kako bi se ograničili svi rizici od prekida u pružanju usluga vršne domene .eu pri prelasku sa starog na novi regulatorni okvir, ovom su Uredbom predviđene prijelazne odredbe.

(25)Stoga bi Uredbu (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbu Komisije (EZ) br. 874/2004 trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet i ciljevi

1.    Ovom se Uredbom uvodi nacionalna vršna domena .eu („ccTLD”) te se utvrđuju uvjeti za njezino uvođenje, uključujući u vezi s imenovanjem i obilježjima registra. Ovom se Uredbom utvrđuju i pravni i opći okvir politike u okviru kojega će određeni registar djelovati.

2.    Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje propise u državama članicama u pogledu nacionalnih vršnih domena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a) „registar” znači pravna osoba kojoj je povjerena organizacija, vođenje i upravljanje vršnom domenom .eu, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s time povezane usluge za rješavanje upita javnosti, registraciju naziva domena, djelovanje registra naziva domena, djelovanje registra poslužitelja vršnih domena i distribuciju datoteka iz zone vršne domene;

(b) „registrar” znači fizička ili pravna osoba koja na temelju ugovora s registrom pruža usluge registracije naziva domena podnositeljima zahtjeva za registraciju;

(c) „protokoli za internacionalizirane nazive domena (IDN-ovi)” znači standardi i protokoli koji podržavaju upotrebu naziva domena u znakovima koji nisu znakovi američkog standardnog koda za razmjenu informacija (ASCII);

(d) „baza podataka WHOIS” znači skup podataka koji sadržava podatke o tehničkim i administrativnim aspektima registracija pod vršnom domenom .eu;

(e) „načela i postupci povezani s funkcioniranjem vršne domene .eu ” znači detaljna pravila povezana s funkcioniranjem i upravljanjem vršnom domenom .eu;

(f) „registracija” znači niz akata i postupovnih koraka, od pokretanja do dovršetka, koje poduzimaju registrari i/ili registar na zahtjev fizičke ili pravne osobe, a cilj im je provedba registracija naziva domene na određeno vrijeme.

POGLAVLJE II.

Uspostava vršne domene .eu

Odjeljak 1.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

Kriteriji prihvatljivosti

Registraciju jednog ili više naziva domene pod vršnom domenom .eu mogu zatražiti:

i. građani Unije, neovisno o mjestu boravišta ili

ii. fizičke osobe koje nisu građani Unije, a rezident su jedne od država članica ili

iii. poduzeće s poslovnim nastanom u Uniji ili

iv. organizacija s poslovnim nastanom u Uniji ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava.

Članak 4.

Registracija i opoziv naziva domene

1.    Naziv domene dodjeljuje se strankama koje ispunjavaju uvjete i čiji je zahtjev prvo zaprimio registar na tehnički ispravan način, kako je utvrđeno u postupcima za registraciju zahtjeva na temelju članka 11. točke (b).

2.    Registrirani naziv domene nije na raspolaganju za daljnju registraciju sve do isteka registracije koja se obnavlja ili do opoziva naziva domene.

3.    Registar može opozvati naziv domene na vlastitu inicijativu i bez prosljeđivanja spora na izvansudsko rješavanje sporova ako:

(a) postoje nepodmireni dugovi prema registru;

(b) nositelj naziva domene ne zadovoljava kriterije prihvatljivosti u skladu s člankom 3.;

(c) nositelj naziva domene ne poštuje zahtjeve za registraciju utvrđene na temelju članka 11. točke (b).

4.    Naziv domene može se opozvati, i prema potrebi naknadno prenijeti na drugu stranku, na temelju odgovarajućeg alternativnog rješavanja sporova („ARS”) ili sudskog postupka, ako je taj naziv identičan ili zbunjujuće sličan nazivu na koje postoji pravo na temelju nacionalnog prava ili prava Unije i:

(a) ako ga je nositelj registrirao bez prava ili legitimnog interesa za taj naziv ili

(b) ako je registriran ili se upotrebljava u lošoj namjeri.

5.    Ako sud države članice smatra da je naziv domene klevetnički, rasistički ili u suprotnosti s javnom politikom, registar ga nakon obavijesti o sudskoj odluci blokira, a nakon obavijesti o pravomoćnoj sudskoj odluci opoziva. Registar onemogućava buduće registriranje onih naziva koji su bili predmet takvog sudskog naloga sve dok je predmetni nalog na snazi.

Članak 5.

Jezici, mjerodavno pravo i nadležnost

1.    Registracija naziva domena provodi se upotrebom svih abecednih znakova službenih jezika Unije u skladu s dostupnim međunarodnim standardima, kako je dopušteno relevantnim protokolima za internacionalizirane nazive domena (IDN-ovi).

2.    Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1215/2012 ni prava i obveze koje je priznala država članica ili Unija, a koja proizlaze iz međunarodnih instrumenata, za ugovore između registra i registrara i za ugovore između registrara i podnositelja zahtjeva za registraciju naziva domena primjenjivo pravo jest pravo jedne od država članica, a tijelo za rješavanje sporova ne može biti sud, arbitražni sud ili drugo tijelo koje se nalazi izvan Unije.

Članak 6.

Rezervacija naziva domena

1.    Registar može rezervirati nekoliko naziva domena koje se smatraju potrebnima za operativne funkcije u skladu s ugovorom iz članka 8. stavka 3.

2.    Komisija može naložiti registru da izravno pod vršnom domenom .eu uvede nazive domena koje će upotrebljavati institucije i tijela Unije.

3.    Države članice, ne dovodeći u pitanje nazive domena koji su već rezervirani ili registrirani, mogu Komisiji dostaviti popis naziva domena:

(a) koje se mogu registrirati na temelju nacionalnog prava ili

(b) koje države članice mogu registrirati ili rezervirati pod domenom sekundarne razine. Ti nazivi domena moraju biti ograničeni na općepriznate zemljopisne i/ili geopolitičke pojmove koji utječu na političku ili teritorijalnu organizaciju te države članice.

4.    Komisija popise koje su prijavile države članice donosi putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.

Članak 7.

Registrari

1.    Registar akreditira registrare na temelju razumnih, transparentnih i nediskriminirajućih postupaka akreditacije koje je unaprijed odobrila Komisija. Registar akreditacijske postupke objavljuje javno i u lako dostupnom obliku.

2.    Registar na akreditirane registrare domene .eu koji pružaju jednakovrijedne usluge primjenjuje jednake uvjete u jednakim okolnostima te im pruža usluge i informacije pod jednakim uvjetima i na jednakoj razini kvalitete kao za vlastite istovjetne usluge.

Odjeljak 2.

REGISTAR

Članak 8.

Određivanje registra

1.    Komisija kriterije i postupak određivanja registra utvrđuje provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.

2.    Komisija određuje registar nakon dovršetka postupka iz stavka 1.

3.    Komisija sklapa ugovor s određenim registrom. U ugovoru se utvrđuju pravila, politike i postupci za usluge koje pruža registar te uvjeti pod kojima Komisija nadzire kako registar organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu. Ugovor je vremenski ograničen i obnovljiv te obuhvaća načela i postupke povezane s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članka 11.

4.    Odstupajući od postupaka navedenih u stavcima 1. i 2., Komisija u hitnim slučajevima može odrediti registar donošenjem izravno primjenjivih provedbenih akata u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 3.

Članak 9.

Obilježja registra

1.    Registrirano sjedište, središnja uprava i glavno mjesto poslovanja registra nalaze se na području Unije.

2.    Registar može zaračunati naknade izravno povezane s nastalim troškovima ako je to utvrđeno ugovorima sklopljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3.

Članak 10.

Obveze registra

Registar:

(a) poštuje pravila, politike i postupke koji su predviđeni ovom Uredbom te ugovore iz članka 8. stavka 3.;

(b) organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu u općem interesu i na temelju načela kvalitete, učinkovitosti, pouzdanosti, transparentnosti, pristupačnosti i nediskriminacije te osiguravanjem pravednih uvjeta tržišnog natjecanja;

(c) sklapa odgovarajući ugovor kojim se predviđa dodjela koda vršne domene .eu, uz prethodnu suglasnost Komisije

(d) registrira nazive domena u okviru vršne domene .eu ako to zatraži bilo koja stranka koja ispunjava uvjete iz članka 3.;

(e) osigurava, ne dovodeći u pitanje ikakav sudski postupak i uz odgovarajuća postupovna jamstva za zainteresirane stranke, osigurava da registrari i podnositelji zahtjeva za registraciju imaju mogućnost svaki ugovorni spor s registrom uputiti tijelu za alternativno rješavanje sporova (ADR);

(f) osigurava dostupnost i autentičnost baza podataka naziva domena;

(g) sklapa ugovor, na vlastiti trošak i uz suglasnost Komisije, s uglednim skrbnikom ili drugim zastupnikom za čuvanje podataka kod treće osobe s poslovnim nastanom na području Unije i imenuje Komisiju kao korisnika sporazuma o čuvanju podataka kod treće osobe te zastupniku za čuvanje podataka kod treće osobe svakodnevno dostavlja elektroničku kopiju sadržaja baze podataka vršne domene .eu;

(h) provodi popise iz članka 6. stavka 3.;

(i) promiče ciljeve Unije u području upravljanja internetom;

(j) objavljuje načela i postupke povezane s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članka 11. na svim službenim jezicima Unije;

(k) barem svake dvije godine o vlastitom trošku naručuje reviziju koju provodi neovisno tijelo kako bi potvrdilo njegovu usklađenost s ovom Uredbom i rezultate šalje Komisiji;

(l) sudjeluje, na zahtjev Komisije, u radu višedioničkog vijeća za vršnu domenu .eu i surađuje s Komisijom na poboljšanju funkcioniranja vršne domene.eu i upravljanja njome.

Članak 11.

Načela i postupci povezani s funkcioniranjem vršne domene .eu

Ugovor sklopljen između Komisije i određenog registra u skladu s člankom 8. stavkom 3. sadržava načela i postupke koji se odnose na funkcioniranje vršne domene .eu, usklađene s ovom Uredbom, uključujući sljedeće:

(a) politiku tijela za alternativno rješavanje sporova;

(b) zahtjeve i postupke koji se odnose na zahtjeve za registraciju, politiku provjere podataka podnositelja zahtjeva za registraciju i sumnjive registracije naziva domena;

(c) politiku koja se odnosi na zlouporabu registracije naziva domene;

(d) politiku opoziva naziva domena;

(e) tretiranje prava intelektualnog vlasništva;

(f) mjere kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona počinitelja kriminaliteta, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(g) detaljne postupke za izmjenu ugovora.

Članak 12.

Baza podataka WHOIS

1.    Registar uspostavlja bazu podataka WHOIS i upravlja njome u svrhu pružanja točnih i ažuriranih informacija o registraciji naziva domene pod vršnom domenom .eu.

2.    Baza podataka WHOIS sadržava relevantne podatke, čiji opseg ne nadilazi svrhu baze podataka, o kontaktnim točkama putem kojih se upravlja nazivima domena pod vršnom domenom .eu i o nositeljima naziva domene. Ako je nositelj naziva domene fizička osoba, za podatke koji se objavljuju potrebno je pribaviti suglasnost nositelja naziva domene u skladu s Uredbom 2016/679.

Odjeljak 3.

NADZOR REGISTRA

Članak 13.

Nadzor

1.    Komisija prati i nadzire organizaciju i vođenje vršne domene .eu te način na koji registar upravlja njome.

2.    Komisija provjerava dobro financijsko upravljanje registra te njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s načelima i postupcima povezanima s funkcioniranjem vršne domene .eu iz članka 11. te u tu svrhu može zatražiti informacije.

3.    U skladu sa svojim nadzornim aktivnostima, Komisija može registru dati posebne upute za ispravljanje i/ili poboljšanje organizacije, vođenja i upravljanja vršnom domenom .eu.

4.    Komisija se prema potrebi može savjetovati s dionicima i zatražiti stručni savjet o rezultatima nadzornih aktivnosti iz ovog članka te o načinima na koje bi registar mogao poboljšati organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome.

Članak 14.

Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu

1.    Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu osniva se kako bi savjetovalo Komisiju o provedbi ove Uredbe.

2.    Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu sastoji se od predstavnika privatnog sektora, tehničke zajednice, država članica i međunarodnih organizacija, civilnog društva i akademske zajednice, a imenuje ga Komisija na temelju otvorenog i transparentnog postupka.

3.    Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu ima sljedeće zadaće:

(a) pomaže Komisiji te je savjetuje pri provedbi ove Uredbe;

(b) izdaje mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravljanje vršnom domenom .eu, njezinu organizaciju, vođenje i upravljanje;

(c) savjetuje Komisiju o pitanjima praćenja i nadzora Registra.

POGLAVLJE III.

Završne odredbe

Članak 15.

Pridržavanje prava

Unija pridržava sva prava koja se odnose na vršnu domenu .eu, uključujući prava intelektualnog vlasništva i druga prava na baze podataka registra koja su potrebna kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, te pravo na ponovno određivanje registra.

Članak 16.

Ocjenjivanje i preispitivanje

1.    Komisija ocjenjuje provedbu, učinkovitost i funkcioniranje vršne domene .eu najkasnije pet godina nakon datuma primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga.

2.    Komisija o rezultatima ocjene iz stavka 1. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 17.

Postupak odbora

1.    Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.    U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.    Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011, u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 18.

Prijelazne odredbe

1.    Nositelji naziva domene koji su nazive domena registrirali u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 733/2002 zadržavaju prava na postojeće registrirane nazive domene pod vršnom domenom .eu.

2.    Do [datum – najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu] Komisija donosi potrebne mjere za određivanje registra i sklapanje ugovora s registrom u skladu s ovom Uredbom. Ugovor proizvodi učinke od [datum primjene ove uredbe: najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu].

3.    Ugovor sklopljen između Komisije i registra u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 733/2002 nastavlja proizvoditi učinke do [datum – minus 1 dan od datuma početka primjene ove Uredbe: najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu].

Članak 19.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 733/2002 i Uredba Komisije (EZ) br. 874/2004 stavljaju se izvan snage s učinkom od [datum primjene ove Uredbe: najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu]. 

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [datum – najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    U Sustavu naziva domena, naziv domene „dodjeljuje” se kada ICANN objavi relevantnu vršnu domenu (u ovom slučaju .eu domenu) u bazi podataka korijenske zone. Nakon objave u bazi podataka korijenske zone određeni kôd (npr. .eu) može djelovati kao vršna domena u okviru Sustava naziva domena.
(2)    Korijenska zona vršna je zona Sustava naziva domena u hijerarhijskom nazivnom prostoru Sustava naziva domena na internetu.
(3)    COM/2015/0192 final
(4)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
(5)    16200/14
(6)    COM/2014/072 final
(7)    Internacionalizirani nazivi domena omogućuju upotrebu naziva domena na lokalnim jezicima i pismima. Internacionalizirani nazivi domena sastavljeni su od znakova iz različitih pisama kao što su arapsko i kinesko pismo, ćirilično pismo ili devanagari. Ti su znakovi šifrirani u skladu s normom Unicode i upotrebljavaju se kako je to dopušteno u skladu s relevantnim protokolom internacionaliziranih naziva domena. Vršna domena .eu podržava sva 24 službena jezika EU-a, uključujući bugarski i grčki kod kojih nazivi domena moraju biti na ćiriličnom i grčkom pismu,
(8)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
(9)    SL C, , str. .
(10)    SL C, , str. .
(11)    Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne .eu domene (SL L 113, 30.4.2002., str. 1.).
(12)    Uredba Komisije (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004. o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne .eu domene i načela kojima se uređuje registracija (SL L 162, 30.4.2004., str. 40.).