10.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 444/22


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 444/10)

1.   

Komisija je 29. studenoga 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Astorg Asset Management („Astorg”, Luksemburg);

Montagu Private Equity LLP („Montagu”, Francuska);

Nemera Capital (zajedno sa svojim društvima kćerima, „grupa Nemera”, Francuska), trenutačno pod isključivom kontrolom poduzetnika Montagu.

Poduzetnik Astorg stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad grupom Nemera. Kao rezultat transakcije grupa Nemera bit će pod zajedničkom kontrolom poduzetnika Astorg i Montagu.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Astorg: investicijsko društvo;

—   Montagu: investicijsko društvo;

—   grupa Nemera: proizvođač plastičnih sustava za primjenu lijekova koji se prodaju farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji te industriji generičkih lijekova.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Adresa e-pošte: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.