8.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 88/20


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8825 – Platinum Equity Group/Wyndham Vacation Rentals Europe)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 88/09)

1.

Komisija je 28. veljače 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Platinum Equity Group (Sjedinjene Države),

Wyndham Vacation Rentals Europe, poduzeće nastalo od poduzetnika Wyndham Vacation Rentals UK, Landal GreenParks i Novasol (Ujedinjena Kraljevina, Danska, Nizozemska).

Poduzetnik Platinum Equity Group stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Wyndham Vacation Rentals Europe.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Platinum Equity Group: specijalizira se za koncentracije, preuzimanje i poslovanje trgovačkih društava koja pružaju usluge i rješenja korisnicima u brojnim djelatnostima, uključujući informacijsku tehnologiju, telekomunikacije, logistiku, usluge obrade metala, proizvodnju i distribuciju,

—   Wyndham Vacation Rentals Europe: djeluje u sektoru opremljenog smještaja za godišnje odmore s uključenim dodatnim uslugama.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8825 – Platinum Equity Group/Wyndham Vacation Rentals Europe

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 22964301

Adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.