8.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 46/6


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 46/07)

1.

Komisija je 2. veljače 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4., a slijedom upućivanja u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Apollo Management, LP („Apollo”, SAD),

Phoenix Services International LLC („Phoenix”, SAD).

Apollo neizravno stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Phoenix.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Apollo: kontrolira nekoliko investicijskih fondova koji ulažu na svjetskoj razini u trgovačka društva i dužničke instrumente u raznim sektorima, primjerice u sektoru kemijskih proizvoda, krstarenja, sigurnosti, financijskih usluga i staklene ambalaže te u bolničkom sektoru

—   Phoenix: pruža usluge proizvođačima čelika, primjerice usluge rukovanja troskom te njezine obrade i prodaje, kao i usluge prikupljanja i oblikovanja otpadnog metala prema specifikacijama klijenata.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.