Bruxelles, 22.2.2018.

COM(2018) 155 final

NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 1
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2018.

priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu


Uzimajući u obzir:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, posebno s njegovim člankom 106.a,

Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije 1 , a posebno njezin članak 41.,

opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. kako je donesen 30. studenoga 2017. 2

Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2018.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.

SADRŽAJ

1.    Uvod    

2.    Financiranje iz sredstava EUSF-a dodijeljenih za 2017. i 2018.    

3.    Odobrena sredstva zatražena u proračunu za 2018.    

4.    Sažeta tablica po naslovima VFO-a    

1.Uvod

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 1 za 2018. priložen je prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) u iznosu od 104 166 951 EUR radi pružanja pomoći Grčkoj zbog potresa na Lezbosu, Francuskoj zbog uragana na Svetom Martinu i Guadeloupeu te Portugalu i Španjolskoj zbog šumskih požara koji su izbili u regiji Centro i u Galiciji tijekom 2017. 3

Nacrtom izmjene proračuna br. 1/2018 predlaže se unošenje potrebnih odobrenih sredstava u opći proračun za 2018., i u odobrena sredstva za preuzimanje obveza i u odobrena sredstva za plaćanje, nakon što se odbije predujam koji je Grčkoj, Francuskoj i Portugalu već isplaćen (6 520 846 EUR).

2.    Financiranje iz sredstava EUSF-a dodijeljenih za 2017. i 2018.

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) 4 (dalje u tekstu: „Uredba o VFO-u”) ukupni raspoloživi iznos za mobilizaciju sredstava EUSF-a na početku 2018. bio je 421 142 057 EUR, što je zbroj iznosa od 280 371 754 EUR preostalih dodijeljenih sredstava za 2018. (odnosno 574 342 834 EUR umanjeno za 293 971 080 EUR već mobiliziranih 2017. 5 ) i iznosa od 140 770 303 EUR preostalih dodijeljenih sredstava za 2017., koja su ostala neiskorištena te su prenesena u 2018.

Iznos koji se može mobilizirati u ovom trenutku u godini 2018. iznosi 277 556 348 EUR. To odgovara ukupnom iznosu koji je bio na raspolaganju za mobilizaciju EUSF-a početkom 2018. (421 142 057 EUR) umanjenom za iznos od 143 585 709 EUR koji je zadržan radi poštovanja obveze zadržavanja 25 % iznosa dodijeljenih sredstava za 2018. do 1. listopada 2018., kako je propisano člankom 10. stavkom 1. Uredbe o VFO-u.

3.Odobrena sredstva zatražena u proračunu za 2018.

Budući da je iznos od 6 520 846 EUR već isplaćen za te predmete EUSF-a kao predujam, Komisija predlaže izmjenu proračuna za 2018. povećanjem proračunske linije 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 97 646 105 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje (vidi tablicu u nastavku).

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

97 646 105

97 646 105

Ukupno    

97 646 105

97 646 105

4.Sažeta tablica po naslovima VFO-a

Naslov

Proračun za 2018.

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2018

Proračun za 2018.

 

(uključujući NIP br. 1/2018)

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1.

Pametan i uključiv rast

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Gornja granica

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Razlika

 

 

 

 

1a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Gornja granica

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Razlika

 

 

 

 

1b

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Gornja granica

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Razlika

 

 

 

 

2.

Održivi rast: prirodni resursi

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Gornja granica

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Razlika

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Posebna gornja granica

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Razlika do gornje granice za EFJP

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Sigurnost i građanstvo

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Gornja granica

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Razlika

 

 

 

 

4.

Globalna Europa

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Gornja granica

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Razlika

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administracija

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Gornja granica

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Razlika

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Od čega: administrativni rashodi institucija

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Posebna gornja granica

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Razlika

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Naknade

 

 

Gornja granica

 

 

 

 

 

Razlika

 

 

 

 

 

Negativna pričuva

 

 

Ukupno

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke

 

 

 

Gornja granica

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318 000 000

 

 

–318 000 000

 

Razlika

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Ostali posebni instrumenti

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Sveukupno

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2)    SL L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150, 22.2.2018.
(4)      Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(5)

   Odluka (EU) 2017/1599 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji.