5.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 333/4


Sažetak Odluke Komisije

od 21. lipnja 2017.

u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u

(Predmet AT.40013 – Sustavi osvjetljenja)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4100)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2017/C 333/04)

Komisija je 21. lipnja 2017. donijela odluku u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u. U skladu s odredbama članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003  (1) Komisija u ovom sažetku objavljuje imena stranaka i glavni sadržaj odluke, uključujući sve izrečene kazne, uzimajući u obzir zakoniti interes poduzetnika da štite svoje poslovne tajne.

1.   UVOD

(1)

Odluka se odnosi na jedinstvenu i trajnu povredu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

(2)

Odluka je upućena sljedećim subjektima: Valeo S.A., Valeo Service SAS i Valeo Vision SAS (zajedno „Valeo”); Magneti Marelli S.p.A. i Automotive Lighting Reutlingen GmbH (zajedno „Automotive Lighting”) i Hella KGaA Hueck & Co. („Hella”) (zajedno se nazivaju „stranke” ili pojedinačno „stranka”).

(3)

Proizvodi na koje se odnosi povreda propisa jesu automobilski sustavi osvjetljenja. Adresati ove Odluke sudjelovali su u protutržišnoj komunikaciji u pogledu rezervnih dijelova originalne opreme („rezervni dijelovi”) nakon kraja serijske proizvodnje, uključujući komunikaciju u vezi sa cijenama ili drugim trgovinskim uvjetima.

2.   OPIS PREDMETA

2.1.   Postupak

(4)

Predmet je otvoren nakon što je poduzetnik Valeo u siječnju 2012. podnio zahtjev za dodjelu imuniteta. U srpnju 2012. Komisija je provela nenajavljene pretrage u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1/2003, a nakon toga poslala niz zahtjeva za pružanje informacija u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 i točkom 12. Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni (2).

(5)

Automotive Lighting potom je u kolovozu 2012. podnio zahtjev za oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje. Poduzetnik Hella podnio je zahtjev za oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje u rujnu 2012.

(6)

Postupak je pokrenut 18. svibnja 2016. kako bi se sa strankama pokrenula rasprava o nagodbi. Stranke su nakon toga Komisiji podnijele službeni zahtjev za nagodbu u skladu s člankom 10.a stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 773/2004 (3).

(7)

Dana 10. svibnja 2017. Komisija je donijela Obavijest o utvrđenim činjenicama upućenu strankama. Sve su stranke u svojem odgovoru na tu obavijest potvrdile da ona odražava sadržaj njihovih zahtjeva za nagodbu te da su i dalje spremne sudjelovati u postupku nagodbe.

(8)

Savjetodavni odbor za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja izdao je 20. lipnja 2017. pozitivno mišljenje.

(9)

Komisija je ovu Odluku donijela 21. lipnja 2017.

2.2.   Trajanje

(10)

Sljedeći su poduzetnici tijekom razdoblja navedenih u nastavku prekršili članak 101. Ugovora i članak 53. Sporazuma o EGP-u sudjelujući u narušavanju tržišnog natjecanja u području opskrbe automobilskim sustavima osvjetljenja:

Poduzetnik

Trajanje

Valeo

7. srpnja 2004. – 25. listopada 2007.

Automotive Lighting

7. srpnja 2004. – 25. listopada 2007.

Hella

1. siječnja 2006. – 25. listopada 2007.

2.3.   Sažetak povrede

(11)

Odlukom je obuhvaćena dobava automobilskih sustava osvjetljenja („sustavi osvjetljenja”) u EGP-u od 7. srpnja 2004. do 25. listopada 2007., s različitim datumima početka za pojedine stranke. Ukupno trajanje povrede iznosi dakle tri godine i tri mjeseca.

(12)

Proizvodi obuhvaćeni kartelom jesu sustavi osvjetljenja, što uključuje glavna svjetla, dnevna svjetla, stražnja svjetla, visoko ugrađena kočna svjetla, svjetla za maglu i pomoćna svjetla. Sustave osvjetljenja dobavljači prodaju za opremanje novih vozila ili, na poslijeprodajnom tržištu, kao rezervne/zamjenske dijelove. Kartelom je bila obuhvaćena dobava sustava osvjetljenja u EGP-u na poslijeprodajnom tržištu rezervnih dijelova nakon kraja serijske proizvodnje.

(13)

Kartel se sastojao od protutržišne komunikacije među strankama u pogledu cijena i određenih drugih trgovinskih uvjeta. Tajni dogovori ticali su se strategije ponudā i pregovaranja, stanja pregovora s klijentima o povećanju cijena, pozicije stranaka prema pojedinim kupcima u pogledu modela za određivanje cijena rezervnih dijelova, zahtjevā kupaca u pogledu određivanja cijena te razmjene informacija o izgledima za budućnost i trendovima u industriji rezervnih dijelova.

(14)

Nadalje, stranke su se složile da bi trebale nastojati povećati cijene nakon kraja serijske proizvodnje i koordinirale djelovanje u pogledu ciljnog završetka ugovorne dostupnosti rezervnih dijelova nakon kraja serijske proizvodnje.

(15)

Djelovanje kartela pretežno se temeljilo na bilateralnoj komunikaciji, međutim organizirana je i najmanje jedna multilateralna komunikacija. U zemljopisnom pogledu protutržišni razgovori odvijali su se u EGP-u, uglavnom u Francuskoj i Njemačkoj. Između 2004. i 2006. stranke su postupno razvijale svoju protutržišnu komunikaciju u smjeru prodaje svim proizvođačima originalne opreme koji su bili kupci stranaka u EGP-u u 2007.

2.4.   Adresati

(16)

Sljedeći pravni subjekti smatraju se odgovornima u Odluci Komisije:

(a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS i Valeo Vision SAS, solidarno i pojedinačno;

(b)

Magneti Marelli S.p.A. i Automotive Lighting Reutlingen GmbH solidarno i pojedinačno; i

(c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Pravni lijekovi

(17)

U Odluci se primjenjuju Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (4) iz 2006.

2.5.1.   Osnovni iznos novčane kazne

(18)

Radi boljeg odražavanja stvarnog učinka kartela, kao osnova za izračun osnovnog iznosa novčane kazne koristila se zamjenska vrijednost godišnje vrijednosti prodaje (na temelju stvarne vrijednosti prodaje rezervnih dijelova za sustave osvjetljenja u EGP-u koju su poduzetnici ostvarili u relevantnom razdoblju svojim sudjelovanjem u povredama).

(19)

S obzirom na vrstu povrede i njezin zemljopisni razmjer (EGP), postotak promjenjivog iznosa kazne i dodatni iznos („pristupna naknada”) određuju se u iznosu od 16 % vrijednosti prodaje za tu povredu.

(20)

Promjenjivi iznos množi se brojem godina ili dijelovima godine tijekom kojih je stranka sudjelovala u povredi kako bi se za svakog poduzetnika pojedinačno u potpunosti uzelo u obzir trajanje sudjelovanja u povredi. Komisija uzima u obzir stvarno trajanje sudjelovanja stranaka u povredi na temelju punih godina, mjeseci i dana.

(21)

S obzirom na to da se opseg ponašanja u smislu pogođenih kupaca postupno povećao od određenog broja proizvođača originalne opreme na sve proizvođače originalne opreme u EGP-u koji su u 2007. bili kupci stranaka, utvrđene su tri jasno odvojene skupine kupaca i vrijednost prodaje izračunata je za svaku od tih skupina posebno, uz primjenu različitih množitelja za trajanje.

2.5.2.   Prilagodbe osnovnog iznosa

(22)

U ovoj Odluci nisu primijenjene ni otegotne ni olakotne okolnosti. U ovoj Odluci preventivni množitelj nije primijenjen ni na jednu stranku.

2.5.3.   Primjena ograničenja od 10 % prometa

(23)

Nijedna zaračunata novčana kazna ne premašuje 10 % ukupnog prometa predmetnog poduzetnika u poslovnoj godini koja je prethodila datumu Odluke.

2.5.4.   Primjena Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006.: smanjenje novčanih kazni

(24)

Poduzetnik Valeo prvi je dostavio podatke i dokaze u skladu s uvjetima iz točke 8. podtočke (a) Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006. i stoga se oslobađa od kazni.

(25)

Poduzetnik Automotive Lighting prvi je ispunio zahtjeve iz točaka 24. i 25. Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006. i stoga mu je odobreno smanjenje kazne od 35 %.

(26)

Poduzetnik Hella drugi je ispunio zahtjeve iz točaka 24. i 25. Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006. i stoga mu je odobreno smanjenje kazne od 20 %.

2.5.5.   Primjena Obavijesti o nagodbi:

(27)

Primjenom Obavijesti o nagodbi iznos novčanih kazni izrečenih poduzetnicima Automotive Lighting i Hella umanjen je za daljnjih 10 %.

3.   ZAKLJUČAK

(28)

Na temelju članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 izrečene su sljedeće novčane kazne:

(a)

Valeo: 0 EUR;

(b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR;

(c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1.

(2)  Obavijest Komisije o imunitetu od novčanih kazni i smanjenju novčanih kazni u slučajevima kartela (SL C 298, 8.12.2006., str. 17.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 773/2004 od 7. travnja 2004. o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 123, 27.4.2004., str. 18.).

(4)  SL C 210, 1.9.2006., str. 2.