10.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 76/4


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora, Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1186 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora

(Objava naslova prijelaznih metoda za mjerenja i izračunavanja (1) te upućivanja na njih radi provedbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1188, a posebno njezinih priloga III. i IV., provedbe Uredbe (EU) 2015/1185, a posebno njezinih priloga III. i IV., te provedbe Uredbe (EU) 2015/1186, a posebno njezinih priloga VIII. i IX.)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 076/02)

Parametar

Europska organizacija za normizaciju

Upućivanje/naslov

Napomene

(1)

(2)

(3)

(4)

Uređaji za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo

Korisna učinkovitost kod nazivne ili minimalne toplinske snage: ηth, nom, ηth, min

CEN

za sve ostale uređaje s otvorenom/zatvorenom komorom za izgaranje i štednjake: EN 16510-1:2013 § 7.3, A.6.2

za uređaje na pelete: EN 14785:2006 § 6.4.2, A.4.7 i A.4.8

za uređaje sa sporim oslobađanjem topline: EN 15250:2007-06 § 6.3, A.4.6, A.5 i A.6.2.2

Serija normi EN 16510 zamijenit će:

EN 13240:2001 (EN 13240:2001/A2:2004/C2:2007)

EN 13229:2001 (EN 13229:2011 § 6.8)

EN 12815:2001

EN 12809:2001

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora ηs

CEN

(vidjeti napomenu)

Na temelju Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora.

Nazivna toplinska snaga, minimalna toplinska snaga: Pnom, Pmin

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.7 i A.4.8, EN 14785:2006 § 6.5, A.4.7 i A.4.8

EN 15250:2007-06 § 6.3 i A.6.2.2

Pnom odgovara PN iz norme EN 16510-1:2013.

Pmin odgovara smanjenoj toplinskoj snazi iz norme EN 16510-1:2013.

Pmin odgovara smanjenoj toplinskoj snazi iz norme EN 14785:2006.

Pnom odgovara vrijednosti P iz norme EN 15250:2007. Pmin nije opisana u normi EN 15250:2007, ali se utvrđuje (ako je primjenjivo) na sličan način kao i nazivna toplinska snaga.

Potrebna snaga za trajni pripalni plamen Ppilot

 

 

 

Neposredna toplinska snaga:

CEN

EN 14785:2006, A 6.2.4

EN 15250:2007, A.6.2.2

EN 16510-1:2013, A.6.2.4

 

Posredna toplinska snaga:

CEN

EN 14785:2006 A.6.2.3

EN 16510-1:2013 A.6.2.3

Za peći sa sporim oslobađanjem topline nije naveden izračun toplinske snage za grijanje vode. Ako uređaj ima takvu snagu primjenjuju se načela izračuna iz norme prEN 16510-1.

Potrošnja električne energije kod nazivne toplinske snage elmax

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 i § 5.1.3.1.

Odgovara vrijednosti Paux 100.

U normi EN 16510-1 propisano je da na oznaci uređaja mora biti vrijednost „pomoćne električne energije, izražene u W, ako je primjenjivo”, no nisu navedene metode za njezino utvrđivanje.

Primjenjuje se glavna norma EN 15456.

Potrošnja električne energije kod minimalne toplinske snage elmin

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 i § 5.1.3.2.

Kao minimalna toplinska snaga upotrebljava se vrijednost minimalne snage koju je deklarirao proizvođač uređaja.

Odgovara vrijednosti Paux,30 .

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, elsb

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 i § 5.1.3.3

ili

IEC 62301 izdanje 2.0 b:2011 § 5.3

Odgovara vrijednosti Paux sb Odgovara potrošnji električne energije u stanju pripravnosti iz norme IEC 62301 izdanje 2.0: 2011:

Emisije čestičnih tvari (PM), na temelju članka 4. točke (a) podtočke i. alineje 1. Priloga III. („grijani filtar”)

CEN

za mjerenja u skladu s normom EN 16510-1:2013, G.2 (grijani filtar)

 

Emisije čestičnih tvari (PM), na temelju članka 4. točke (a) podtočke i. alineje 2. Priloga III. („tunel za razrjeđivanje”)

CEN

za mjerenja u skladu s normom CEN/TS 15883:2009 Prilog A.2 (tunel za razrjeđivanje punog protoka)

 

Emisije čestičnih tvari (PM), na temelju članka 4. točke (a) podtočke i. alineje 3. Priloga III.

CEN

za mjerenja u skladu s normom CEN/TS 15883:2009 Prilog A.3

 

Emisije organskih plinskih spojeva (OGC)

CEN

EN 16510-1:2013, F.4

 

Emisije ugljikovog monoksida (CO)

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.4.2 i A.6.2.6

 

Emisije dušikovih oksida (NOx)

CEN

EN 16510-1:2013 Prilog E.5

 

Specifikacija ispitnog goriva

CEN

prEN 16510-1:2013 Prilog B

Za brikete od smjese fosilnih goriva sadržaj vode (kako je zaprimljeno) ≤ 14 %; sadržaj pepela 5 ± 2 %; hlapive tvari < 18 %

za brikete od smjese biomase (30-70 %)/fosilnog goriva sadržaj vode (kako je zaprimljeno) ≤ 14 %; sadržaj pepela 5 ± 2 %; hlapive tvari od 20 % do 60 %.

Grijalice za lokalno grijanje prostora na plinovito gorivo, osim grijalica svijetlog zračenja i cijevnih grijalica

Neposredna toplinska snaga:

CEN

EN 613:2000

EN 1266:2002 § 3.5.1.3, § 3.5.1.4 i § 7.12.

EN 13278:2013 Plinske konvekcijske grijalice prostorija s otvorenom komorom za izgaranje § 6.3, § 6.12, § 7.12 i § 7.3.1

EN 449:2002+A1:2007

To je toplinska snaga za grijanje prostora u kojem je proizvod ugrađen.

Odgovara vrijednosti Qout iz normi EN 1319:2009, EN 1266:2002 i EN 13278:2013 te se izračunava iz formule Qout = QN * ηΝ, pri čemu je QN nazivni utrošak toplinske energije i ηΝ nazivna učinkovitost. Qout izračunava se kao bruto kalorijska vrijednost.

Posredna toplinska snaga:

CEN

(vidjeti napomenu)

Posredna toplinska snaga plinskih grijalica za lokalno grijanje prostora nije opisana u normama EN.

Za potrebe deklaracija i provjera mogu se upotrebljavati načela koja se primjenjuju u normi EN 15610-1.

Korisna učinkovitost kod nazivne ili minimalne toplinske snage: ηth, nom, ηth, min

CEN

prEN 613:2000 § 7.11.2

EN 1266:2002 § 6.12 i § 7.12

EN 13278:2013 § 6.12 i § 7.12

EN 613 ηth, nom i ηth, min izračunavaju se kao η u uvjetima primjenjivim na nazivnu i minimalnu toplinsku snagu, ako je primjenjivo.

Vrijednost ηth, nom odgovara vrijednosti η ako je utvrđena pri nazivnom utrošku toplinske energije. Vrijednost ηth, min odgovara vrijednosti η ako je utvrđena pri minimalnom utrošku toplinske energije iz normi EN 1266:2002 i EN 13278:2013.

Sve se vrijednosti temelje na neto kalorijskoj vrijednosti.

Nazivna toplinska snaga, minimalna toplinska snaga: Pnom, Pmin

CEN

prEN 613:2000

EN 1266:2002 § 6.3.1, § 7.3.1, § 6.12 i § 7.12

EN 13278:2013 § 6.3.1 i § 7.3.1

EN 449:2202+A1:2007

EN 613 Pnom utvrđuje se kao Pnom = Qn * η primjenjivo na uvjete nazivne toplinske snage. Za Qn vidjeti § 7.3.1. Pmin utvrđuje se kao Pmin = Qmin * η za uvjete minimalne toplinske snage. Za Qmin vidjeti § 7.3.5.

Pnom utvrđuje se s vrijednošću Pnom = Qn * ηth nom, a Pmin s vrijednošću Pmin = Qm * ηth, min iz normi EN 1266:2002 i EN 13278:2013.

Sve se vrijednosti temelje na neto kalorijskoj vrijednosti.

Potrošnja električne energije kod nazivne toplinske snage elmax

CEN

EN 15456:2008 06: § 3.4.1

Vrijednost elmax odgovara Paux 100 iz norme EN 15456:2008, izmjerenoj pri nazivnom opterećenju.

Potrošnja električne energije kod minimalne toplinske snage elmin

CEN

EN 15456:2008-06: § 3.4.1

Vrijednost elmin odgovara Paux 30 , izmjerenoj pri primjenjivom djelomičnom opterećenju.

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, elsb

CEN

EN 15456:2008-06: § 3.4.1

ili

IEC 62301 izdanje 2.0 b:2011 § 5.3

Vrijednost elsb odgovara Paux sb iz norme EN 15456:2008 ili potrošnji električne energije u stanju pripravnosti iz norme IEC 62301 izdanje 2.0: 2011.

Emisije dušikovih oksida (NOx)

CEN

prEN 613:2000 § 7.7.4

EN 1266:2002 § 6.7.2 i § 7.7.4 te Prilog G

EN 13278:2013 § 6.7.2 i § 7.7.4 te Prilog H

U normama prEN 61, EN 1266 i EN 13278 emisije dušikovih oksida (NOx) utvrđene su kao ponderirane vrijednosti u uvjetima minimalnog opterećenja pri kojem postoji potpuna modulacija. Za potrebe deklaracije i provjere upotrebljavaju se vrijednosti emisija dušikovih oksida pri punom opterećenju, NOx(max).

Potrebna snaga za trajni pripalni plamen Ppilot

CEN

Prema EN 1266:2002, § 7.3.1

U normama prEN 613 i EN 13278 nema točke u kojoj je opisano izračunavanje utroška toplinske energije pripalnog plamenika.

Električne grijalice za lokalno grijanje prostora na tekuće gorivo

Neposredna toplinska snaga:

CEN

EN 1:1998§ 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 i § 6.6.

Neposredna toplinska snaga znači toplinska snaga iz norme EN 1:1998 § 6.6.2

Prema EN 13842 neposredna toplinska snaga može se izračunati kao: Q0 * (1–qA)

Sve se vrijednosti temelje na neto kalorijskoj vrijednosti.

Posredna toplinska snaga:

CEN

(vidjeti napomenu)

Posredna toplinska snaga grijalica za lokalno grijanje prostora na tekuće gorivo nije opisana u normama EN.

Za potrebe deklaracije i provjere mogu se upotrebljavati načela koja se primjenjuju u normi EN 15610-1.

Korisna učinkovitost kod nazivne ili minimalne toplinske snage: ηth, nom, ηth, min

CEN

EN 1:1998 § 6.6.1.2

EN 13842: § 6.6.6

Prema EN 1:1998 vrijednost ηth, nom odgovara vrijednosti η pri maksimalnoj brzini protoka loživog ulja, a ηth, min utvrđuje se kao η pri minimalnoj brzini protoka loživog ulja.

Prema EN 13842 ηth, nom izračunava se kao ηth, nom = 1–qa, pri čemu je qa izmjeren pri nazivnom utrošku toplinske energije ili minimalnom utrošku toplinske energije (ako je primjenjivo).

Sve se vrijednosti temelje na neto kalorijskoj vrijednosti.

Nazivna toplinska snaga, minimalna toplinska snaga: Pnom, Pmin

CEN

EN 1:1998-05 § 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 i § 6.6.

Prema EN 1:1998 Pnom odgovara vrijednosti P pri maksimalnoj (nazivnoj) i minimalnoj brzini protoka loživog ulja.

Prema EN 13842 nazivna toplinska snaga može se izračunati kao: Q0 * (1–qA) za uvjete nazivne i minimalne toplinske snage.

Potrošnja električne energije kod nazivne toplinske snage elmax

CEN

EN15456:2008-06 Toplovodni kotlovi. Potrošnja električne energije toplinskih generatora Granice sustava. Mjerenja, § 3.4.1. i § 5.1.3.1.

elmax odgovara vrijednosti Paux 100 iz norme EN 15456:2008.

Potrošnja električne energije kod minimalne toplinske snage elmin

CEN

EN 15456:2008-06, § 3.4.1. i § 5.1.3.2.

Odgovara potrebnoj pomoćnoj snazi Paux 30 iz norme EN15456:2008.

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, elsb

CEN

EN 15456:2008, § 3.4.1. i § 5.1.3.2. ili

IEC 62301 izdanje 2.0 b:2011§ 5.3.

Odgovara vrijednosti Paux sb iz norme EN 15456:2008, potrošnja električne energije Paux .

Odgovara potrošnji električne energije u stanju pripravnosti iz norme IEC 62301 izdanje 2.0: 2011.

Emisije dušikovih oksida (NOx)

CEN

EN 1:1998 § 6.6.4

U normi EN 13842 nije opisano mjerenje dušikovih oksida (NOx), iako je propisana maksimalna vrijednost utvrđena u § 5.3.2.

Za potrebe deklaracije i provjere upotrebljava se metoda iz u skladu s normom EN 1.

Potrebna snaga za trajni pripalni plamen Ppilot

CEN

EN 1266:2002, § 7.3.1

Za potrebe deklaracije i provjere takvog zahtjeva za energiju upotrebljava se metoda iz norme EN 1266:2002, § 7.3.1

Električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Nazivna toplinska snaga (Pnom)

Cenelec

(vidjeti napomenu)

za prijenosne, fiksne i ugradbene električne grijalice: IEC/EN 60675 izdanje 2.1; 1998 § 16

za akumulacijske električne grijalice: IEC/EN 60531:1999 § 9

Nazivna toplinska snaga nije izmjerena u normama. Ulazna električna snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi smatra se reprezentativnom za nazivni utrošak toplinske energije.

Vrijednost Pnom odgovara sljedećim primjenjivim normama:

IEC/EN 60335-1: Kućanski aparati i slični električni aparati – Sigurnost – Nazivni napon: 250 V za jednofazne uređaje, do 480 V za ostale uređaje koji nisu namijenjeni za uobičajenu uporabu u domaćinstvima.

IEC/EN 60335-2-30: Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za grijalice prostorija

IEC/EN 60335-2-61: Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za električne termoakumulacijske peći.

IEC/EN 60335-2-96: Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za gipke pločaste grijuće elemente za grijanje prostorija

IEC/EN 60335-2-106: Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za ogrjevne jedinice grijalica prostorija

IEC/EN 60531:1991. Kućanske električne termoakumulacijske peći – Ispitne metode za mjerenje radnog učinka.

Maksimalna kontinuirana toplinska snaga (Pmax, c)

Cenelec

za prijenosne, fiksne i ugradbene električne grijalice: IEC/EN 60675 izdanje 2.1:1998 § 9

Vrijednost Pmax, c odgovara iskoristivoj snazi iz norme IEC 60675 izdanje 2.1:1998

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, elsb

Cenelec

IEC 62301 izdanje 2.0 b:2011 § 5.3

Odgovara potrošnji električne energije u stanju pripravnosti iz norme IEC 62301 izdanje 2.0: 2011.

Grijalice svijetlog zračenja i cijevne grijalice

Korisna učinkovitost kod nazivne ili minimalne toplinske snage: ηth, nom, ηth, min

CEN

(vidjeti napomenu)

Metoda za utvrđivanje korisne učinkovitosti grijača nije navedena u normama EN 416 i EN 419.

Za cijevne grijalice korisna učinkovitost utvrđuje se na temelju gubitaka dimnih plinova kako je opisano u normi EN 1319, § 7.4.

Vrijednosti se temelje na bruto kalorijskoj vrijednosti.

Za grijalice svijetlog zračenja pretpostavlja se vrijednost od 85,6  % (na temelju bruto kalorijske vrijednosti goriva)

Nazivna toplinska snaga, minimalna toplinska snaga: Pnom, Pmin

CEN

Grijalice svijetlog zračenja: EN 419-1

Cijevne grijalice: EN 416-1

Za grijalice svijetlog zračenja i cijevne grijalice toplinska snaga izračunava se na sljedeći način:

toplinska snaga = utrošak toplinske energije Qn * korisna učinkovitost, pri nazivnom ili minimalnom opterećenju.

Sve se vrijednosti temelje na bruto kalorijskoj vrijednosti goriva.

Fenv

CEN

EN 1886:2007 § 8.2.1

Vrijednost Fenv ovisi o razredima od T1 do T5 kako je utvrđeno u normi EN 1886.

Faktor zračenja (RF pri nazivnoj i minimalnoj snazi)

CEN

Cijevne grijalice: EN 419-2: § 7.2.1.2

Grijalice svijetlog zračenja: EN 416-2 § 7.2.1.2

RF pri nazivnoj toplinskoj snazi odgovara vrijednosti Rf, a RF pri minimalnoj toplinskoj snazi odgovara Rf, ali izmjeren pri minimalnoj toplinskoj snazi.

Vrijednost Rf temelji se na neto kalorijskoj vrijednosti.

Potrošnja električne energije kod nazivne toplinske snage elmax

CEN

(vidjeti napomenu)

Metoda za utvrđivanje potrebne električne energije nije opisana u normama EN 416 i EN 419.

Stoga se za potrebe deklaracije i provjere upotrebljavaju metoda i načela kako su opisani u normi EN 15456, ali tada se primjenjuju odgovarajući radni uvjeti tipični za grijalice svijetlog zračenja i cijevne grijalice.

Potrošnja električne energije kod minimalne toplinske snage elmin

CEN

(vidjeti napomenu)

Metoda za utvrđivanje potrebne električne energije nije opisana u normama EN 416 i EN 419.

Stoga se za potrebe deklaracije i provjere upotrebljavaju metoda i načela kako su opisani u normi EN 15456, ali tada se primjenjuju odgovarajući radni uvjeti tipični za grijalice svijetlog zračenja i cijevne grijalice.

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, elsb

CEN

IEC 62301 izdanje 2.0 b:2011 § 5.3

Odgovara potrošnji električne energije u stanju pripravnosti iz norme IEC 62301 izdanje 2.0: 2011.

Potrebna snaga za trajni pripalni plamen Ppilot

CEN

(vidjeti napomenu)

Metoda za utvrđivanje potrebne snage za trajni pripalni plamen (pripalni plamenik) nije opisana u normama EN 416 i EN 419.

Za potrebe deklaracije i provjere te snage upotrebljava se metoda iz norme EN 1266:2002, § 7.3.1


(1)  Navedene će se prijelazne metode naposljetku zamijeniti usklađenim normama. Ako postoje, upućivanja na usklađene norme objavit će se u Službenom listu Europske unije u skladu s člancima 9. i 10. Direktive 2009/125/EZ.