6.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 417/223


IZVJEŠĆE

o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. s odgovorom Ureda

(2017/C 417/36)

UVOD

1.

Europski policijski ured (Europol, u daljnjem tekstu: Ured), sa sjedištem u Haagu, osnovan je Odlukom Vijeća (2009/371/PUP) (1). Cilj je Ureda podupirati i jačati djelovanje policijskih tijela država članica i drugih službi zaduženih za izvršavanje zakona te njihovu suradnju u sprječavanju i suzbijanju teških kaznenih djela koja zahvaćaju dvije države članice ili više njih, kao i terorizma i onih oblika kaznenih djela koji utječu na zajednički interes obuhvaćen određenom politikom Unije.

2.

U tablici prikazani su ključni podatci o Uredu (2).

Tablica

Ključni podatci o uredu

 

2015.

2016.

Proračun (u milijunima eura)

95

104

Ukupan broj članova osoblja na dan 31. prosinca (3)

666

737

INFORMACIJE NA KOJIMA SE TEMELJI IZJAVA O JAMSTVU

3.

Revizijski pristup Suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, izravno ispitivanje transakcija i procjenu ključnih kontrola nadzornih i kontrolnih sustava Ureda. Tome se pridodaju dokazi prikupljeni radom drugih revizora i analizom jamstava uprave.

MIŠLJENJE

4.

Sud je obavio reviziju:

(a)

računovodstvene dokumentacije Ureda, koja se sastoji od financijskih izvještaja (4) i izvješća o izvršenju proračuna (5) za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2016., te

(b)

zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s tom računovodstvenom dokumentacijom,

u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Pouzdanost računovodstvene dokumentacije

Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

5.

Prema mišljenju Suda računovodstvena dokumentacija Ureda za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Ureda na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Ureda i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije. Ta se pravila temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

Prihodi

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti prihoda povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

6.

Prema mišljenju Suda prihodi povezani s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim su značajnim aspektima zakoniti i pravilni.

Plaćanja

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

7.

Prema mišljenju Suda plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim su značajnim aspektima zakonita i pravilna.

Odgovornosti uprave i osoba zaduženih za upravljanje

8.

U skladu s člancima 310. – 325. UFEU-a i Financijskom uredbom Ureda uprava je odgovorna za pripremu i prikazivanje računovodstvene dokumentacije na temelju međunarodno prihvaćenih računovodstvenih standarda za javni sektor te za zakonitost i pravilnost povezanih transakcija. Ta odgovornost uključuje oblikovanje, uspostavu i provedbu unutarnjih kontrola koje su važne za pripremu i prikazivanje financijskih izvještaja u kojima nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške. Odgovornost je uprave ujedno zajamčiti da su aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima u skladu s propisima tijela koja njima upravljaju. Uprava Ureda snosi krajnju odgovornost za zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom.

9.

U pripremi računovodstvene dokumentacije odgovornost je uprave procijeniti mogućnost Ureda da nastavi s trajnim poslovanjem te po potrebi objavljivati informacije o pitanjima u vezi s trajnošću poslovanja i služiti se računovodstvenim načelom trajnosti poslovanja.

10.

Osobe zadužene za upravljanje odgovorne su za nadgledanje procesa financijskog izvještavanja predmetnog subjekta.

Odgovornosti revizora u pogledu revizije računovodstvene dokumentacije i povezanih transakcija

11.

Ciljevi su Suda dobiti razumno jamstvo o tome ima li u računovodstvenoj dokumentaciji Ureda značajnog pogrešnog prikazivanja i jesu li povezane transakcije zakonite i pravilne te, na temelju provedene revizije, podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću ili drugim odgovarajućim tijelima zaduženima za davanje razrješnice izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Razumno jamstvo visoka je razina jamstva, ali nije garancija da će se revizijom otkriti značajno pogrešno prikazivanje ili neusklađenost u svim slučajevima u kojima oni postoje. Njihov uzrok mogu biti prijevara ili pogreška te se smatraju značajnima ako bi, pojedinačno ili skupno, bilo razumno očekivati da bi mogli utjecati na ekonomske odluke koje korisnici računovodstvene dokumentacije donose na temelju njezina sadržaja.

12.

Revizija uključuje postupke kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i objavljenim informacijama u računovodstvenoj dokumentaciji te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora, uključujući procjenu rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja u računovodstvenoj dokumentaciji i značajne neusklađenosti povezanih transakcija s uvjetima iz pravnog okvira Europske unije do kojih je došlo zbog prijevare ili pogreške. Pri procjeni tih rizika u obzir se uzimaju unutarnje kontrole koje su važne za pripremu i vjerno prikazivanje računovodstvene dokumentacije te zakonitost i pravilnost povezanih transakcija kako bi se pripremili primjereni revizijski postupci u danim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti unutarnjih kontrola. Revizija uključuje i evaluaciju primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika te razumnosti računovodstvenih procjena uprave, kao i evaluaciju sveukupnog prikaza računovodstvene dokumentacije.

13.

Kad je riječ o prihodima, Sud provjerava sredstva koja je Komisija stavila Uredu na raspolaganje te procjenjuje postupke kojima se Ured služi za ubiranje naknada i ostalih prihoda, ako postoje.

14.

Kad je riječ o rashodima, Sud ispituje platne transakcije u trenutku nastanka, evidentiranja i prihvaćanja rashoda. Tim su ispitivanjem obuhvaćene sve kategorije plaćanja u trenutku njihova izvršenja, osim predujmova. Isplate predujmova ispituju se u trenutku u kojem primatelj sredstava dostavi potvrdu o njihovoj pravilnoj uporabi te u kojem Ured prihvati tu potvrdu i obračuna predujam, iste godine ili kasnije.

15.

U pripremi ovog izvješća i izjave o jamstvu Sud je uzeo u obzir reviziju koju je nad računovodstvenom dokumentacijom Ureda obavio neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 208. stavkom 4. Financijske uredbe EU-a (6).

16.

Primjedbama u nastavku ne dovodi se u pitanje mišljenje Suda.

PRIMJEDBE O PRORAČUNSKOM UPRAVLJANJU

17.

Kao i prijašnjih godina, prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava bili su visoki za glavu II. (administrativni rashodi) i iznosili su 3,5 milijuna eura, tj. 39 % (2015.: 4,2 milijuna eura, tj. 41 %). Uglavnom se odnose na rashode za sjedište Ureda iz 2016. za koje će država domaćin 2017. godine ispostaviti račun (2 milijuna eura).

PRAĆENJE MJERA PODUZETIH U POGLEDU PRIMJEDBI IZ PRIJAŠNJIH GODINA

18.

Pregled korektivnih mjera poduzetih kao odgovor na primjedbe Suda iz prijašnjih godina nalazi se u prilogu.

Ovo je izvješće usvojilo IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda Baudilio TOMÉ MUGURUZA, na sastanku održanom u Luxembourgu 19. rujna 2017.

Za Revizorski sud

Klaus-Heiner LEHNE

predsjednik


(1)  SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(2)  Više informacija o nadležnostima i aktivnostima Ureda dostupno je na njegovim internetskim stranicama: www.europol.europa.eu.

(3)  Osoblje uključuje dužnosnike, privremeno i ugovorno osoblje te upućene nacionalne stručnjake.

Izvor: podatci koje je dostavio Ured.

(4)  Financijski izvještaji sastoje se od bilance, izvještaja o financijskom rezultatu, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjenama u neto imovini te kratkog prikaza važnih računovodstvenih politika, kao i drugih bilješki s pojašnjenjima.

(5)  Izvješća o izvršenju proračuna sastoje se od izvješća koja objedinjuju sve proračunske operacije i bilješki s pojašnjenjima.

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


PRILOG

Praćenje mjera poduzetih u pogledu primjedbi iz prijašnjih godina

Godina

Primjedba Suda

Faza korektivne mjere

(Dovršeno / U tijeku / Predstoji / —)

2011.

Iznimke i odstupanja zabilježena su za 7 % plaćanja iz 2011. godine.

Dovršeno

2015.

Prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava visoki su za glavu II. (administrativni rashodi) i iznose 4,2  milijuna eura, tj. 41 % (2014.: 1,9  milijuna eura, tj. 27 %). Uglavnom se odnose na radove u vezi sa zgradama, kao što su povećanje funkcionalnosti i tehnička poboljšanja radnih prostora u sjedištu Ureda (1,5  milijuna eura) ili preventivno/korektivno održavanje i dodatni radovi (0,8  milijuna eura). Krajem 2015. ti su radovi još bili u tijeku ili računi za njih još nisu bili primljeni.


ODGOVOR EUROPOL-a

18.

Europol prima na znanje primjedbu Europskog revizorskog suda te će nastaviti ulagati napore za osiguranje učinkovitog i ispravnog izvršenja proračuna, posebno u pogledu prijenosa sredstava u vezi s administrativnim rashodima. Zbog radova na središnjici Europola koji su u nadležnosti zemlje domaćina kao vanjskog subjekta, očekuje se da će se obračun troškova gradnje proširiti i na financijske godine u budućnosti. Tome je razlog postojeći administrativan ustroj, jer Europol zaprima dotične račune nakon povezivanja zemlje domaćina s odgovarajućim izvođačima radova na nacionalnoj razini.