Bruxelles, 19.12.2017.

COM(2017) 795 final

2017/0353(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

1.1.Razlozi i ciljevi prijedloga

Jedan od ključnih političkih prioriteta Europske komisije ostvarivanje je bolje povezanog i pravednijeg jedinstvenog tržišta koje se razvija na temelju svojih prednosti i u potpunosti iskorištava sve dimenzije svojih potencijala 1 . Provedba Komunikacije iz 2015. „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” i aktivnosti koje se nadovezuju na Komunikaciju neki su od glavnih ciljeva programa rada Komisije za 2017. 2

Na jedinstvenom je tržištu slobodno kretanje robe najrazvijenija od četiriju temeljnih sloboda. Slobodno kretanje robe generira oko 25 % BDP-a EU-a i 75 % trgovine robom među državama članicama EU-a. Udio EU-a u svjetskoj trgovini robom iznosi oko jedne šestine. Vrijednost trgovine robom među državama članicama EU-a 2015. procijenjena je na 3063 milijarde EUR. 3 No i dalje je potrebno raditi na ostvarivanju bolje povezanog i pravednog europskog jedinstvenog tržišta.

Zbog sve većeg broja nezakonitih i nesukladnih proizvoda na tržištu narušava se tržišno natjecanje i ugrožavaju se potrošači. Mnogi gospodarski subjekti ne poštuju propise zbog nedovoljnog znanja ili namjerno, kako bi stekli konkurentsku prednost. Potrebne su učinkovitije odvraćajuće mjere, no tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama. Poduzeća su često aktivna i unutar EU-a i na svjetskoj razini, a moderni opskrbni lanci brzo se razvijaju. Tijela za nadzor tržišta, posebno u e-trgovini, imaju velikih poteškoća pri praćenju nesukladnih proizvoda uvezenih u Uniju i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar svoje nadležnosti.

U programu rada za 2017. 4 Komisija je najavila, u okviru „Paketa o robi”, inicijativu za jačanje sukladnosti proizvoda i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. U okviru inicijative želi se razriješiti problem sve većeg broja nesukladnih proizvoda na tržištu Unije, a istodobno potaknuti sukladnost s propisima i osigurati pravedno i jednako postupanje od kojeg će koristi imati i poduzeća i građani.

Inicijativa je uglavnom usmjerena na pružanje odgovarajućih poticaja poduzećima, češće provođenje provjera sukladnosti i promicanje bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima. U okviru inicijative ostvarit će se sljedeće:

·konsolidirat će se postojeći okvir za aktivnosti nadzora tržišta,

·potaknut će se zajedničke aktivnosti tijela za nadzor tržišta iz više država članica,

·poboljšat će se razmjena informacija i promicati koordinacija programa za nadzor tržišta,

·stvorit će se ojačani okvir za kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije i poboljšanu suradnju među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima.

1.2.Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

(a)Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 5 i Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 6  

Uredba (EZ) br. 765/2008 trenutačni je okvir za nadzor proizvoda na tržištu i dopunjuje Odluku br. 768/2008/EZ. Odlukom se utvrđuju referentne odredbe za zakonodavstvo Unije kojima se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište, posebno obveze poduzeća u opskrbnom lancu.

Predlaže se da se članci 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 više ne primjenjuju na zakonodavstvo navedeno u Prilogu ovom zakonodavnom prijedlogu.

Referentne odredbe utvrđene Odlukom br. 768/2008/EZ i dalje će biti opći okvir za obveze proizvođača, ovlaštenih predstavnika, uvoznika i distributera.

(b)Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru tržišta proizvoda i izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ, direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 1999/5/EZ, 2000/9/EZ, 2000/14/EZ, 2001/95/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ, 2006/95/EZ, 2007/23/EZ, 2008/57/EZ, 2009/48/EZ, 2009/105/EZ, 2009/142/EZ, 2011/65/EU, Uredbe (EU) br. 305/2011, Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 7  

Prijedlog je sukladan Prijedlogu uredbe o nadzoru tržišta proizvoda koji je Komisija donijela u veljači 2013. [COM(2013) 75] u okviru paketa za sigurnost potrošačkih proizvoda i nadzor tržišta. Sveobuhvatni se ciljevi dokumenta COM(2013) 75 temeljno pojednostavniti okvira za nadzor tržišta Unije u području neprehrambenih proizvoda smanjenjem broja zakona koji sadržavaju pravila za nadzor tržišta te uspostaviti jednoslojan sustav u kojem se sva ta pravila objedinjuju u jedinstveni instrument. Posebno, dokument COM(2013) 75 osmišljen je kako bi se revidirala i pojednostavnila pravila za nadzor tržišta iz Direktive o općoj sigurnosti proizvoda 2001/95/EZ, Uredbe (EZ) 765/2008 i mnogih akata specifičnih za pojedine sektore iz zakonodavstva Unije o usklađivanju, odnosno kako bi se izradio jedinstveni pravni instrument koji bi se primjenjivao horizontalno u svim sektorima.

Europski parlament donio je stajalište o prijedlogu u prvom čitanju 15. travnja 2014. No rasprava o zakonodavstvu otegla se tijekom 2015. Ako se zakonodavne rasprave o dokumentu COM(2013) 75 nastave, daljnjim aktivnostima suzakonodavaca u pogledu tog prijedloga mogla bi se obuhvatiti analiza aktualnog zakonodavstva Unije o usklađivanju, uzimajući u obzir kretanja od 2013., te postojećeg prijedloga, u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva.

Trenutačni prijedlog obuhvaća odredbe lex generalis kako bi se izbjegao eventualni rizik od preklapanja odredbi ili donošenja odredbi koje su kontradiktorne prijedlogu o nadzor tržišta COM(2013) 75.

(c)Zakonodavstvo Unije o usklađivanju u području proizvoda

Zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda utvrđuju se zajednički zahtjevi za proizvodnju proizvoda, uključujući pravila o njegovoj veličini i sastavu. Njime se nastoji ukloniti prepreke slobodnom kretanju robe na jedinstvenom tržištu, ali i osigurati da se u EU-u prodaju samo sigurni i sukladni proizvodi. To će poštenim trgovcima omogućiti da iskoriste ravnopravne uvjete, a ujedno će se zaštititi potrošači i profesionalni korisnici te će se promicati konkurentno jedinstveno tržište.

Zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda, kako je navedeno u Prilogu ovom Prijedlogu uredbe, osigurava se specifični okvir za stavljanje na tržište svih obuhvaćenih kategorija proizvoda, a time se navode i obveze za svako poduzeće u opskrbnom lancu.

Neometana suradnja i dobri kontakti između proizvođača i tijela za nadzor tržišta ključni su za osiguranje sukladnosti proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda. U skladu s tom inicijativom proizvod je moguće staviti na raspolaganje na tržištu samo ako subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti ima poslovni nastan u Uniji te može izravno komunicirati s tijelima za nadzor tržišta. Taj subjekt može biti proizvođač, uvoznik ili bilo koji drugi gospodarski subjekt kojeg proizvođač ovlasti.

(d)Direktiva 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda 8  

Direktivom se jamči da su proizvodi koji se stavljaju na tržište Unije sigurni jer se ona posebno odnosi na proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik i za koje tijela država članica namjeravaju obustaviti ili zabraniti stavljanje na tržište ili uporabu kako bi se otklonila opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača.

(e)Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Carinski zakonik Unije) 9

Suradnja tijela za nadzor tržišta i carinskih tijela ključna je za djelotvornu provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda s obzirom na to da su vanjske granice EU-a najvažniji filtar za nesukladne proizvode, jer tijela na granicama imaju potpuni pregled nad trgovinskim tokovima.

Nadalje, potrebno je ujednačenije provoditi pravila o sigurnosti i kontrole sukladnosti. To je moguće ostvariti samo sustavnom suradnjom tijela za nadzor tržišta i tijela nadležnih za provjeru proizvoda na vanjskim granicama EU-a.

Djelotvorna i učinkovita suradnja važna je i ako je više tijela u državama članicama odgovorno za provjeru sukladnosti uvezene robe s pravilima o sigurnosti proizvoda. Ta tijela moraju surađivati, posebno razmjenom relevantnih informacija.

1.3.Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Komisija je prepoznala ključnu ulogu mreža za provedbu i nakanila je potaknuti države članice da poboljšaju svoje kapacitete za provedbu zakonodavstva Unije te da osiguraju primjerenu osposobljenost administrativnih tijela i inspektorata za izvršavanje njihovih zadaća 10 .

Kako bi ojačala provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, Komisija je u obzir uzela slične nedavne aktivnosti za poboljšanje provedbe u drugim područjima. Jedno je od tih područja hrana i hrana za životinje, u kojem će se Uredbom (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisâ o hrani i hrani za životinje, pravilâ o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja 11 poboljšati sposobnost država članica da spriječe, uklone ili smanje rizike za zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Komisija je ujedno iznijela prijedlog za reformu Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača 12 o ovlastima provedbenih tijela i načinu njihove suradnje.

Komisija je predložila nove propise s pomoću kojih će se dodatno ojačati položaj tijela nadležna za tržišno natjecanje u državama članicama te će im se osigurati svi potrebni alati za djelotvorniju provedbu protumonopolskih pravila EU-a 13 . Jače ovlasti provedbe ključno su pitanje i u drugim zakonodavnim inicijativama 14 i zakonima o zaštiti podataka 15 te nedavnom zakonodavstvu o gnojivima 16 .

Povećanje uvoza proizvoda uz smanjenje resursa za rad carine znači da je upravljanje Carinskom unijom potrebno bolje prilagoditi aktualnim i budućim izazovima. Odredbama ovog prijedloga uzimaju se u obzir preferirani mehanizmi za koordinaciju i međuagencijsku suradnju, kao i poboljšane procjene rizika, uključujući na razini carinske unije, kako bi se povećala učinkovitost i djelotvornost kontrola 17 .

U pogledu globalne trgovine, Komisija je iznova potvrdila svoju politiku koja se temelji na otvorenosti i suradnji. No, kako bi se iskorijenile situacije u kojima se postojeća pravila ne poštuju, EU bi na raspolaganju trebao imati instrumente za ponovnu uspostavu ravnopravnih uvjeta i provedbu odlučnih mjera protiv zemalja ili poduzeća koji nepošteno postupaju. Snažnom provedbom pravila Unije ujedno bi se zajamčile sankcije za sva poduzeća koja su prisutna ili aktivna u Uniji i krše pravila. To će se provesti u suradnji s tijelima država članica, a carinska tijela Unije ojačat će upravljanje rizicima kako bi se pospješila i ubrzala legitimna trgovina u EU-u te istodobno zajamčila sigurnost i zaštita građana zaustavljanjem prodora lažne ili opasne robe u EU 18 .

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

2.1.Pravna osnova

Prijedlog se temelji na člancima 33., 114. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.2.Supsidijarnost

Aktivnosti za nadzor tržišta, posebno provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, u nadležnosti su nacionalnih tijela država članica. To se neće promijeniti. Međutim, kako bi nadzor tržišta u Uniji bio djelotvoran, mora se ravnomjerno provoditi. Ako je nadzor tržišta u nekim zemljama Unije nedovoljno detaljan, nastaju slabosti koje ugrožavaju javni interes i dovode do nepravednih trgovinskih uvjeta, a time se potiče i odabir najpovoljnije sudske nadležnosti („forum shopping”).

Za proizvode uvezene u Uniju trebalo bi razmotriti i rizik za različite javne interese koje se nastoji zaštititi zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Duž cijele vanjske granice EU-a mora se provoditi djelotvoran nadzor tržišta.

Stoga je nužno ojačati provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, braniti javni interes u tom kontekstu, posebno u pogledu zaštite zdravlja, te osigurati ravnopravne tržišne uvjete za poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u i izvan njega. Tijela za nadzor tržišta trebala bi dobiti skup ovlasti kojima im se omogućuje djelotvorna provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Potrebno je povećati njihovu prekograničnu suradnju i suradnju s carinskim tijelima. Trebalo bi ojačati i kontrole na vanjskim granicama Unije. U skladu s tim potrebno je uspostaviti instrumente i mehanizme za nadzor tržišta kako bi se omogućile i pospješile takve inicijative, posebno uspostavom Mreže Unije za sukladnost proizvoda čiji će glavni zadatak biti koordinacija provedbe diljem Unije. Potrebno je riješiti i pitanje financiranja i izvješćivanja na razini Unije.

2.3.Proporcionalnost

Prijedlog ne utječe na nadležnosti država članica u području provedbe. No neke države članice možda će morati prilagoditi nacionalno postupovno zakonodavstvo kako bi osigurale da njihova tijela za nadzor tržišta mogu djelotvorno primjenjivati provedbene ovlasti u prekograničnom kontekstu radi suradnje i otklanjanja nesukladnosti proizvoda unutar EU-a.

Mjere utvrđene u ovom prijedlogu ne premašuju ono što je nužno za rješavanje utvrđenih problema i ostvarivanje ciljeva prijedloga. Prijedlogom se predviđa zajednički skup ovlasti za sva nadležna tijela u državama članicama, a to bi trebalo pridonijeti jačanju provedbe i sukladnosti s propisima Unije o usklađivanju za proizvode. Odabrana razina usklađivanja nužna je za osiguravanje neometane suradnje i razmjene dokaza među nadležnim tijelima. Nadalje, nužno je popraviti postojeće stanje u kojem se određeni zahtjevi za proizvod utvrđeni u zakonodavstvu Unije o usklađivanju ne provode dosljedno i sustavno na jedinstvenom tržištu jer tijela za nadzor tržišta u nekim državama članicama nemaju ovlasti za provođenje istraga i uklanjanje nesukladnosti.

Prijedlogom će se poboljšati suradnja u provedbi bez nametanja nerazmjernog ili pretjeranog opterećenja tijelima država članica. Stoga se prijedlogom ne premašuje ono što je nužno za ostvarivanje njegovih ciljeva.

2.4.Odabir instrumenta

Uredba je jedini prikladni instrument za ostvarivanje bolje provedbe i većeg poštovanja zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Direktivom se ne bi ostvarili ciljevi jer bi nakon njezina prenošenja i dalje postojala ograničenja i potencijalni sporovi u pogledu nadležnosti.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

3.1.Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

U okviru programa rada Komisije za 2017. provedena je evaluacija trenutačnog pravnog okvira za nadzor tržišta, posebno odredbi članaka 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 19 . Evaluacijom je obuhvaćeno razdoblje od 2010. (datum primjene Uredbe) do 2015.

Djelotvornost

Evaluacija Uredbe (EZ) br. 765/2008 pokazala je da su njezini specifični i strateški ciljevi tek djelomično ostvareni, uglavnom zato jer koordinacija i suradnja još nisu na zadovoljavajućoj razini. Alati poput Sustava brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX) i Informacijskog i komunikacijskog sustava za nadzor tržišta (ICSMS) namijenjeni su prekograničnoj suradnji u pogledu nadzora tržišta, ali države članice ne upotrebljavaju ih u dovoljnoj mjeri. Stoga tijela za nadzor tržišta rijetko ograničavaju stavljanje proizvoda na tržište ako im odgovarajuće tijelo u drugoj državi članici dostavi informacije o mjerama koje se odnose na proizvod. Čini se da je ograničena mogućnost da tijela za nadzor tržišta i carinska tijela  iskoriste nalaze (uključujući izvješća o ispitivanju) drugih takvih tijela u drugim državama članicama kako bi se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti. Nadalje, Uredba (EZ) br. 765/2008 još se ne primjenjuje ravnomjerno zbog znatnih razlika u provedbi u državama članicama. To se odnosi na organizaciju nadzora tržišta na nacionalnoj razini, dostupnost financijskih, ljudskih i tehničkih resursa, strategije nadzora tržišta, ovlasti inspekcije, sankcije i sustave praćenja i izvješćivanja. Na kraju, čini se da granične kontrole uvezenih proizvoda nisu dostatne. Glavne poteškoće uzrokovane su time što tijela za nadzor tržišta nisu nadležna izvan svoje države članice, posebno u kontekstu internetske prodaje.

Stoga se može ocijeniti da Uredbom (EZ) br. 765/2008 nisu u potpunosti ispunjeni njezini strateški ciljevi jačanja zaštite javnih interesa te osiguravanja pravednih trgovinskih uvjeta za gospodarske subjekte smanjenjem broja nesukladnih proizvoda na jedinstvenom tržištu. Dostupni podaci upućuju na to da se nesukladni proizvodi i dalje stavljaju na tržište te da se njihov broj možda i povećava.

Učinkovitost

Veći dio troškova nadzora tržišta snose države članice i njihova tijela za nadzor tržišta, a troškovi se među državama članicama znatno razlikuju. Do tih razlika u troškovima dolazi zbog toga što se potrebe za ljudskim i financijskim resursima razlikuju ovisno o nacionalnom organizacijskom modelu, no i zato što tijela za nadzor tržišta imaju različit pristup izvješćivanju o podacima u kontekstu upotrijebljenih financijskih resursa i provedenih aktivnosti.

Smatra se da gospodarski subjekti zbog Uredbe (EZ) br. 765/2008 snose neznatne troškove informiranja. No poduzeća navode da na njih negativno utječu nedosljednosti u pristupu država članica nadzoru tržišta i naglašavaju da se za njih trenutačnim mehanizmom provedbe ne stvaraju jednaki uvjeti.

U pogledu koristi, Uredbom (EZ) br. 765/2008 sigurnost za potrošače i druge krajnje korisnike nije se poboljšala prema očekivanjima. Budući da su nesukladni proizvodi i dalje prisutni te se njihov broj povećava, vidljivo je da nisu stvoreni ni pravedni trgovinski uvjeti za poduzeća.

Koherentnost

U evaluaciji su istaknuti problemi u pogledu dosljednosti s Direktivom o općoj sigurnosti proizvoda 2001/95/EZ u kojoj nisu sve definicije skladu s onima iz Uredbe. Prijedlogom se pojašnjavaju granice između te Direktive i Uredbe (EZ) br. 765/2008. Odredba lex specialis dovoljna je za osiguranje koherentnosti Uredbe (EZ) br. 765/2008 sa sektorskim direktivama. Ipak, u određenim slučajevima zbog nedosljednosti i nedostataka u definicijama i terminologiji u različitim zakonima umanjuje se ukupna jasnoća okvira za nadzor tržišta, iako se pritom ne ometa provedba Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Relevantnost

U evaluaciji su se pokazali određeni nedostaci u razumijevanju područja primjene Uredbe (EZ) br. 765/2008. Definicije su načelno jasne i primjerene, no nisu potpune i ažurne, posebno u pogledu internetske prodaje. Uredba (EZ) br. 765/2008 važna je za razmatranje trenutačnih potreba dionika, kao što su suradnja i razmjena informacija, te graničnih kontrola, no gubi na važnosti u kontekstu potreba povezanih s trenutačnom tržišnom dinamikom (povećanje internetske trgovine, proračunska ograničenja na nacionalnoj razini) na koje je potrebno brzo reagirati.

Očekivana razina zaštite javnih interesa i osiguranje pravednih trgovinskih uvjeta za tržišne dionike mogli bi se ostvariti samo uz revidirani okvir za nadzor tržišta.

Dodana vrijednost EU-a

Države članice odgovorne su za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju i poduzimanje djelotvornih mjera protiv rizičnih proizvoda. Jedinstveno tržište bez unutarnjih granica izazov je za javna tijela u pogledu provedbe tog zakonodavstva, s obzirom na pravosudna ograničenja. Nadalje, zbog slabosti u organizaciji nadzora tržišta u pojedinačnim državama članicama nastaju slabe karike u lancu.

Kako bi se osigurala dosljedna provedba i djelotvorno suzbila nesukladnost u više država članica, potrebno je koordinirati aktivnosti unutar Unije. U evaluaciji su utvrđene prednosti jedinstvenog europskog zakonodavstva o usklađivanju nadzora tržišta u usporedbi s nekoliko različitih nacionalnih zakona.

Dodana vrijednost za EU Uredbe (EZ) br. 765/2008 uglavnom proizlazi iz odredbi o zajedničkim informacijskim sustavima kojima bi se potaknula administrativna suradnja i poboljšala suradnja između tijela za nadzor tržišta i tijela zaduženih za provjeru proizvoda na vanjskim granicama EU-a.

Puna dodana vrijednost na razini EU-a i dalje se ne ostvaruje zbog trenutačno suboptimalne prekogranične razmjene informacija i suradnje, nedosljedne provedbe okvira za nadzor tržišta na nacionalnoj razini te zbog nedostatka resursa.

3.2.Savjetovanja s dionicima

Savjetovanje s tijelima za nadzor tržišta provedeno je na sastancima stručne skupine za unutarnje tržište za proizvode održanima 1. veljače 2016., 21. listopada 2016. i 31. ožujka 2017. Glavna tema posljednjeg sastanka bili su zakonodavni prijedlog i njegovi glavni ciljevi, a posebno način poboljšanja suradnje država članica, kako uspostaviti ujednačene i dovoljne razine nadzora tržišta te kako na granicama strože nadzirati proizvode koji se uvoze na tržište Unije.

Komisija je 17. lipnja 2016. organizirala konferenciju dionika koja je bila otvorena predstavnicima industrije, potrošača, tijela itd. Cilj je bio utvrditi glavne teškoće povezane sa sukladnošću proizvoda na jedinstvenom tržištu i boljom provedbom zakonodavstva o usklađivanju, kao i utvrditi moguće daljnje korake.

Na internetskim stranicama za savjetovanje na portalu Europa objavljeno je javno savjetovanje na svim službenim jezicima EU-a. Savjetovanje je trajalo od 1. srpnja do 31. listopada 2016., a provedeno je kako bi se prikupili dokazi i stajališta o aktivnostima za poboljšanje provedbe i sukladnosti na jedinstvenom tržištu za robu. Europska poslovna mreža poticala je i podupirala mala i srednja poduzeća u okviru savjetovanja. Primljeno je 239 odgovora – 127 od poduzeća, 80 od javnih tijela i 32 od građana.

Iz rezultata savjetovanja vidljivo je da su potrebne aktivnosti za povećanje sukladnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu jer nesukladnost negativno utječe na potrošače i druge krajnje korisnike, no i na prodaju i/ili tržišni udio poduzeća koja poštuju pravne obveze. Nadalje, ispitanici su smatrali da je najbolji način smanjenja nesukladnosti mješavina informacija, potpore i provedbe koju provode javna tijela. U pogledu nesukladnih proizvoda kojima trguju poduzeća s poslovnim nastanom u zemlji izvan EU-a, rezultati savjetovanja upućuju na to da bi carinska tijela i tijela za nadzor tržišta morala bolje koordinirati kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Ujedno je zabilježeno da je poduzeća s poslovnim nastanom izvan EU-a potrebno obvezati da odrede subjekt u Uniji koji će biti odgovoran za informacije o sukladnosti.

3.3.Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Komisija ili vanjski izvođači proveli su nekoliko anketa, savjetovanja i ispitivanja od 2012. do 2016. Provedeno je i savjetovanje s državama članicama o tome koliko je nadzor tržišta u Uniji djelotvoran.

Od srpnja 2016. do svibnja 2017. provedeno je vanjsko vrednovanje primjene Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Rezultati su uzeti u obzir u ovom zakonodavnom prijedlogu kako bi se poboljšala provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda.

3.4. Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

U okviru vrednovanja trenutačnog pravnog okvira za nadzor tržišta (vidjeti odjeljak 3.1.) zaključeno je da veći dio troškova provedbe koji proizlaze iz trenutačnih pravila o nadzoru tržišta snose javna tijela, dok su troškovi poduzeća povezani samo s obvezama informiranja (odgovaranje na zahtjeve tijela, informiranje o otkrivenim nesukladnostima) te ih stoga oni smatraju neznatnima. Poboljšana koordinacija provedbe i utvrđivanje prioriteta uz potporu Mreže Unije za sukladnost proizvoda te recenzirane strategije provedbe doveli bi do ravnopravnijih tržišnih uvjeta i smanjenja nekih negativnih učinaka sveprisutnih nedosljednosti u provedbi s kojima se poduzeća suočavaju.

Ipak, tijela imaju najviše mogućnosti za pojednostavnjivanje i smanjenje opterećenja. U okviru ocjene učinka na kojoj se ovaj prijedlog temelji za svaki su cilj ispitana moguća pojednostavnjenja i/ili smanjenja administrativnog opterećenja, primjerice bolje korištenje IT alatima radi jednostavnije i brže razmjene informacija o planiranim kontrolama, djelotvorniji zahtjevi za uzajamnu pomoć, prenosivost dokaza i odluka o provedbi kako bi se izbjeglo udvostručavanje posla za tijela, zajednički skup istražnih ovlasti i ovlasti provedbe te jednostavniji pristup tijela za nadzor tržišta informacijama o sukladnosti zahvaljujući raspoloživosti subjekta zaduženog za informacije o sukladnosti.

3.5. Procjena učinka

Izvješće o procjeni učinka koje je izradila Komisija obuhvaća sve aspekte povezane sa zakonodavnim prijedlogom 20 .

Predviđeni raspon mogućnosti politika obuhvaća održavanje statusa quo, ali i ambicioznije mjere i koordinaciju i aktivnosti EU-a, kako slijedi:

(1)polazno stanje;

(2)poboljšanje postojećih instrumenata i mehanizama suradnje;

(3)opcija (2) uz povećanje odvraćajućeg učinka provedbenih instrumenata i intenzivnija koordinacija na razini EU-a; te

(4)dodatna centralizirana provedba na razini EU-a u određenim slučajevima.

Najpoželjnija je opcija 3., uključujući posebno:

(a)širenje savjetodavne uloge kontaktnih točaka za proizvode na poduzeća i ad hoc javno-privatna partnerstva;

(b)stvaranje digitalnih sustava s pomoću kojih bi proizvođači ili uvoznici informacije o sukladnosti stavili na raspolaganje potrošačima i tijelima za nadzor tržišta, obvezivanje proizvođača da odrede subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji te uspostava zajedničkog europskog portala za dobrovoljne mjere;

(c)utvrđivanje pravila o objavljivanju odluka o ograničavanju stavljanja proizvoda na tržište, detaljnu prilagodbu ovlasti tijela (ponajprije u pogledu internetske prodaje uvoznih proizvoda iz trećih zemalja), povrat troškova kontrole proizvoda za koje se utvrdi da su nesukladni, i

(d)strože obveze u pogledu uzajamne pomoći i zakonsku pretpostavku da su proizvodi čija se nesukladnost utvrdi u državi članici A također nesukladni diljem EU-a.

Nadalje, Mreža Unije za sukladnost proizvoda nužna je za strategije provedbe država članica u kojima se utvrđuju nacionalne aktivnosti za kontrolu i izgradnju kapaciteta. Ta mreža omogućila bi administrativnu potpornu strukturu za uzajamno vrednovanje pokazatelja uspješnosti država članica, kao i koordinaciju i pomoć pri uvođenju zajedničkih provedbenih aktivnosti država članica.

Procjena učinka dobila je 7. travnja 2017. isprva negativno mišljenje, a potom 8. lipnja 2017. uvjetno pozitivno mišljenje Odbora za nadzor regulative. Preporuke sadržane u mišljenjima uvrštene su u izvješće 21 . Izmijenjeno izvješće sadržava opsežnije opise trenutačnog okvira za nadzor tržišta, poveznicu s paketom o sigurnosti potrošačkih proizvoda iz 2013. te rezultate evaluacije. Izlaganje problema, ciljeva i opcija iznova je razrađeno, a dodani su dokazi i procjene troškova. U izvješću se iznose očekivani rezultati i troškovi u obliku različitih scenarija te se raspravlja o učincima i isplativosti opcija upravljanja, odnosno o tome hoće li se Mreža Unije za sukladnost proizvoda smjestiti u postojeću agenciju ili će njome upravljati Komisija. S obzirom na složenost postupka izmjene osnivačkih uredbi postojeće agencije, u ovom se prijedlogu Komisiji daje zadatak potpore tajništvu Mreže. U pogledu obveze proizvođača da odrede subjekt s poslovnim nastanom u Uniji odgovoran za informacije o sukladnosti, u izvješću o procjeni učinka opisuju se glavni trgovački i poslovni modeli na koje će to utjecati, posebno prodaja na daljinu ako subjekt ima nastan izvan EU-a. U izvješću se pojašnjava mandat subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti. Ujedno se procjenjuje trošak osiguravanja informacija o sukladnosti te se raspravlja o učincima na trgovce iz trećih zemalja i pravednim tržišnim uvjetima za poduzeća koja posluju unutar Unije.

3.6.Temeljna prava

U obzir je uzet učinak različitih ispitanih opcija na povezana temeljna prava. Ovim se zakonodavnim prijedlogom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Stoga ga treba tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. Tijela za nadzor tržišta koristila bi se ovlastima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s načelima proporcionalnosti i nužnosti te nacionalnim postupovnim jamstvima.

U ovom zakonodavnom prijedlogu pažljivo su uravnoteženi interesi zaštićeni temeljnim pravima kao što su zdravlje i sigurnost, zaštita potrošača, zaštita okoliša, sloboda poslovanja i sloboda informiranja.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Za prijedlog su nužni ljudski i administrativni resursi te odobrena sredstva za poslovanje, kao što je istaknuto u financijskom izvještaju.

5.OSTALI DIJELOVI

5.1.Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Komisija će revidirati provedbu ove Uredbe pet godina nakon datuma početka primjene te će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o evaluaciji. U izvješću će se procijeniti jesu li Uredbom ostvareni njezini ciljevi, posebno u vezi sa smanjenjem broja nesukladnih proizvoda, osiguravanjem učinkovite i djelotvorne provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju, poboljšanjem suradnje između nadležnih tijela i jačanjem kontrola za proizvode koji ulaze na tržište Unije, uzimajući u obzir njezin učinak na poslovanje, a posebno na mala i srednja poduzeća.

5.2.Početak primjene

Prijedlogom bi se odgodio početak primjene Uredbe do 1. siječnja 2020. kako bi se državama članicama, tijelima za nadzor tržišta i Europskoj komisiji omogućilo, kroz Mrežu Unije za sukladnost proizvoda, organiziranje potrebnih praktičnih rješenja i zakonodavnih promjena.

5.3.Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Prijedlog se sastoji od jedanaest poglavlja i obuhvaća šezdeset i četiri članka te jedan Prilog.

Poglavlje I. – Opće odredbe

U ovom se poglavlju utvrđuju područje primjene i glavni pojmovi iz Uredbe. Ažuriraju se definicije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008, posebno kako bi se u obzir uzela različitost dionika u opskrbnom lancu koji bi trebali biti podložni zakonodavstvu Unije o usklađivanju u području proizvoda. Predložena definicija „gospodarskog subjekta” obuhvaća sve dionike na koje se ovo zakonodavstvo izravno odnosi.

Poglavlje II. – Informacije o sukladnosti

U ovom se Poglavlju uvodi koncept „subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti unutar Unije” koji je utvrđen kao nužan uvjet za stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu. Glavni su ciljevi provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda osiguranjem dobrih kontakata među proizvođačima ili njihovim imenovanim predstavnicima te tijelima za nadzor tržišta, kao i stvaranje pravednih trgovinskih uvjeta na tržištu Unije.

Subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti može biti proizvođač, uvoznik ili bilo koji drugi gospodarski subjekt kojeg proizvođač ovlasti.

Zadaci tog subjekta u osnovi se svode na pružanje informacija o sukladnosti proizvoda tijelima za nadzor tržišta i suradnju s tijelima.

Poglavlje III. – Potpora gospodarskim subjektima i suradnja s njima

U ovom se poglavlju definira kako imenovati nadležna tijela i jedinstvene urede za vezu u kontekstu ove Uredbe te se pojašnjavaju uloge tih ureda. Poziva se države članice da osiguraju neometanu suradnju među članovima mreže za provedbu na svojemu državnom području. Državama članicama nalaže se da osiguraju potporu drugih nacionalnih tijela radu nadležnih tijela, posebno u slučajevima u kojima se povreda mora spriječiti kaznenim mjerama.

Poglavlje IV. – Organizacija i opća načela nadzora tržišta

Uredbom se utvrđuju obveze država članica u pogledu organizacije nadzora tržišta na njihovu državnom području. Ujedno se utvrđuju postupci koje države članice trebaju uvesti kao odgovor na pritužbe ili pitanja povezana s rizicima; radi praćenja nesreća i štete po zdravlje krajnjih korisnika; radi potvrde korektivnih mjera koje poduzimaju gospodarski subjekti te radi praćenja znanstvenog i tehničkog znanja o pitanjima sigurnosti.

Uredbom se utvrđuje kako bi države članice trebale imenovati tijela za nadzor tržišta i jedinstvene urede za vezu. Osim toga utvrđuju se temelji djelovanja tijela za nadzor tržišta; nadzor mora biti djelotvoran; mjere moraju biti razmjerne sukladnosti; nadzorna tijela moraju u obzir uzeti rizik i utvrđene čimbenike te postupati transparentno, neovisno i nepristrano.

Uredbom se državama članicama propisuje i da moraju izdavati redovite strategije nadzora nacionalnih tržišta te se navodi što one moraju sadržavati.

Poglavlje V. – Ovlasti i mjere za nadzor tržišta

Uredbom se definira niz ovlasti tijela za nadzor tržišta kako bi se osigurala djelotvorna prekogranična provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Te ovlasti obuhvaćaju ovlast za pristup podacima i dokumentima u vezi sa slučajevima nesukladnosti te ovlast da se od gospodarskih subjekata i javnih tijela zatraži navođenje svih informacija povezanih sa slučajevima nesukladnosti, ovlasti provođenja inspekcija na terenu, ovlasti za provedbu probnih kupnji i tajnih kupovina, ovlasti za donošenje privremenih mjera, ovlasti za pokretanje istraga ili postupaka za ukidanje nesukladnosti, ovlasti zabrane opskrbe proizvodima ili ovlasti njihova povlačenja, opoziva i uništenja, ovlasti izricanja sankcija i izdavanja naloga za povrat dobiti stečene kao rezultat nesukladnosti, te ovlasti objave odluka, uključujući identiteta predmetnog gospodarskog subjekta.

Pri izvršavanju tih ovlasti države članice i dalje imaju mogućnost donošenja odluke o tome hoće li nadležna tijela sama izravno izvršavati minimalne ovlasti ili će ih izvršavati pred sudovima, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

U Uredbi se definiraju mjere nadzora tržišta i utvrđuju se postupci i načela kojih se treba pridržavati. U vezi s proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik i zahtijevaju brzu intervenciju, ovo se poglavlje povezuje s Direktivom 2001/95/EZ i sustavom Unije za brzo uzbunjivanje koji je uspostavljen tom Direktivom.

Uredbom se uvodi i mogućnost određivanja objekata Unije za ispitivanje te se navode njihovi zadaci.

Osim što se uvodi načelo financiranja nadzora tržišta, ovim se poglavljem tijelima za nadzor omogućuje povrat troškova time što se gospodarskim subjektima propisuju administrativne naknade za nesukladnost.

Poglavlje VI. – Suradnja i postupak uzajamne pomoći

Uzajamna pomoć ima dva oblika:

·zahtjevi za informacije, kojima se tijelima za nadzor tržišta u jednoj državi članici omogućuje da dobiju informacije i dokaze iz druge države članice i

·zahtjevi za provedbene mjere, kojima se tijelima za nadzor tržišta omogućuje da od takvih tijela u drugoj državi članici zatraže uvođenje provedbenih mjera.

U Uredbi se utvrđuje postupak podnošenja zahtjeva za uzajamnu pomoć. Zahtjevi se moraju poslati jedinstvenim uredima za vezu tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva u državama članicama, u obliku standardnih obrazaca i s pomoću informacijskog i komunikacijskog sustava. Uredbom je predviđeno i da se dokazi i rezultati istraga iz jedne države članice mogu koristiti u drugoj državi članici.

Temeljno načelo podrazumijeva da tijela za nadzor tržišta u jednoj državi članici proizvode ocijenjene nesukladnima na temelju odluke tijela za nadzor tržišta u drugoj državi članici također smatraju nesukladnima osim ako odgovarajući gospodarski subjekt dokaže suprotno. Instrumentima uzajamne pomoći nastoje se razriješiti slučajevi nesukladnosti proizvoda u prekograničnom kontekstu i omogućiti mjere za uklanjanje nesukladnosti ili zabranu proizvoda u svim državama članicama. Uredbom će se pridonijeti tomu da se dokazi i rezultati istrage pribavljeni primjenom minimalnih ovlasti tijela za nadzor tržišta mogu upotrebljavati u prekograničnom kontekstu.

Prema Uredbi, tijelo primatelj zahtjeva za uzajamnu pomoć mora odgovoriti unutar zadanog vremenskog roka i utvrditi provedbene mjere.

Uredbom se osigurava zaštita profesionalnih i poslovnihih tajni jer se predviđa da se informacije dostavljene tijelima za nadzor tržišta upotrebljavaju samo kako bi se osigurala sukladnost sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

Poglavlje VII. – Proizvodi koji ulaze na tržište Unije

Uredbom je predviđen ojačan okvir za kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Polazi se od pretpostavke da je najdjelotvorniji način za sprječavanje ulaska nesigurnih ili nesukladnih proizvoda na tržište Unije provedba primjerenih provjera prije puštanja proizvoda u slobodni promet. Carinska tijela provode kontrole na temelju analize rizika.

Uredbom se ujedno jača razmjena informacija među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima, posebno s pomoću postupaka za puštanje proizvoda u slobodni promet, obustavu trgovanja proizvodima i zabranu puštanja proizvoda u slobodni promet. Od tijela za nadzor tržišta može se zatražiti da dostave podatke o proizvodima i gospodarskim subjektima za koje je utvrđen veći rizik od nesukladnosti. Carinska su tijela obavezna pravodobno obavijestiti tijela za nadzor tržišta o puštanju proizvoda u slobodni promet i o rezultatima kontrola ako su te informacije relevantne za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju.

Puštanje proizvoda u slobodni promet može se obustaviti u sljedećim slučajevima:

·proizvod nije popraćen potrebnom dokumentacijom, nije označen ili obilježen prema propisima, ne nosi oznaku CE ili drugu oznaku koja je propisana zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

·nije moguće utvrditi odgovoran subjekt za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji; ili

·postoji sumnja da proizvod nije stavljen na tržište u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

Uredbom je predviđen i povlašteni tretman proizvoda koje su ovlašteni gospodarski subjekti s posebnim statusom pustili u slobodni promet u skladu s Uredbom (EU) 952/2013. Ujedno se utvrđuju uvjeti za obustavu tog povlaštenog tretmana ako se tijekom kontrola utvrdi nesukladnost. U okviru provedbenih mjera utvrdit će se postupovna pravila za razmjenu informacija o ovlaštenim gospodarskim subjektima među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima.

Poglavlje VIII. – Koordinirana provedba i međunarodna suradnja

Uredbom se unutar Komisije uspostavlja Mreža Unije za sukladnost proizvoda (dalje u tekstu: Mreža). Mrežu čine odbor, skupine za administrativnu koordinaciju i tajništvo; zadaci Mreže detaljno su opisani u Uredbi.

Uloga Mreže bit će koordinacija provedbe, a time i poticanje suradnje pri nadzoru tržišta na razini EU-a. Nadalje, Mreža će biti zadužena za održavanje informacijskog i komunikacijskog sustava za prikupljanje i pohranu informacija o provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Sustav je dostupan Komisiji i tijelima za nadzor tržišta u državama članicama, a imat će i javno sučelje kako bi bio u skladu s obvezom informiranja šire javnosti i osiguranja transparentnosti.

Uredbom se utvrđuje okvir za međunarodnu suradnju s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama radi osiguranja provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Ujedno je predviđen sustav kontrola proizvoda prije izvoza u Uniju koje provodi treća zemlja. Pojedinosti o provedbi tog sustava utvrdit će se provedbenim aktima.

Poglavlje IX. – Financijske odredbe

Uredbom je predviđeno da će Komisija financirati aktivnosti u pogledu svih pitanja obuhvaćenih općom politikom Unije o nadzoru tržišta.

Uredba obuhvaća opće odredbe o zaštiti financijskih interesa Unije.

Poglavlje X. – Završne odredbe

Uredbom je predviđeno da se zakonodavstvo Unije o usklađivanju navedeno u njezinu Prilogu neće regulirati člancima od 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Potrebno je izmijeniti 23 pravna instrumenta navedena u Prilogu ovoj Uredbi, brisanjem upućivanja na članke od 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Uredbom se izmjenjuje i Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 22 .

Poglavlje XI. – Sankcije, evaluacija, odborski postupak, stupanje na snagu i primjena

Iako se određivanje sankcija ubraja u nacionalne ovlasti, Uredbom se utvrđuje vodeće načelo za izricanje sankcija.

Uredbom se ujedno utvrđuju standardne odredbe o evaluaciji primjene ove Uredbe i o odborskom postupku za donošenje provedbenih akata.

Prilog

U Prilogu se navode pravni instrumenti Unije za usklađivanje proizvoda, a time se i utvrđuje područje primjene Uredbe.

2017/0353 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 33., 114. i 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora 23 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

1.Kako bi se zajamčilo slobodno kretanje proizvoda unutar Unije, nužno je osigurati da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost. Čvrsta provedba tih zahtjeva ključna je za pravilnu zaštitu tih interesa i za stvaranje uvjeta za uspješan razvoj poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije. Pravila su stoga ključna kako bi se provedba zajamčila na cijelom unutarnjem tržištu, pa i za proizvode koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja.

2.Jačanje jedinstvenog tržišta za robu daljnjim mjerama kojima se želi onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište Unije utvrđeno je kao prioritet u Komunikaciji Komisije „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća 24 ”. To bi trebalo ostvariti jačanjem nadzora tržišta, pružanjem pravih poticaja gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima, među ostalim, suradnjom s carinskim tijelima.

3.Potrebno je ojačati okvir za nadzor tržišta s ciljem daljnjeg poboljšanja sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i provedbe tog zakonodavstva.

4.U Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 25 utvrđuju se opći zahtjevi za sigurnost svih potrošačkih proizvoda te se navode posebne obveze i ovlasti država članica u pogledu opasnih proizvoda te razmjene informacija o tome u okviru Unijina sustava brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX). Ovlaštena tijela za nadzor tržišta trebaju imati mogućnost poduzimanja konkretnijih mjera koje su im dostupne u skladu s tom Direktivom. Kako bi se postigla viša razina sigurnosti potrošačkih proizvoda, trebalo bi dopuniti mehanizme razmjene informacija i situacije koje zahtijevaju brzu intervenciju, a navedeni su u Direktivi 2001/95/EZ i podcrtani Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 26 , kako bi bili djelotvorniji.

5.Uredbom bi trebalo obuhvatiti proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu. Zakonodavstvom navedenim u Prilogu trebalo bi obuhvatiti cjelokupno zakonodavstvo Unije o usklađivanju gotovih proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku uporabu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog porijekla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom. Time će se osigurati jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije. Stoga je potrebno izmijeniti nekoliko instrumenata zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, posebno kako bi se uklonila upućivanja na određene odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ako se u budućnosti donese novo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, njime će se morati propisati hoće li se ova Uredba primjenjivati i na njega.

6.Kako bi se racionalizirao i pojednostavnio ukupni zakonodavni okvir te istodobno nastojalo ostvariti cilj bolje regulative, potrebno je revidirati pravila primjenjiva na kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije i integrirati ih u jedinstven zakonodavni okvir za kontrole proizvoda na vanjskim granicama.

7.Sigurnost potrošača uvelike ovisi o aktivnoj provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda kojim su propisani sigurnosni zahtjevi. Stoga je nužno ojačati provedbene mjere – trebalo bi ih neprestano poboljšavati i povećavati im djelotvornost kako bi se uskladile s trenutačnim izazovima na globalnom tržištu i sve složenijim opskrbnim lancem.

8.Okvir uspostavljen ovom Uredbom trebao bi dopunjavati i jačati postojeće odredbe u zakonodavstvu Unije o usklađivanju u području proizvoda povezane s pružanjem informacija o sukladnosti proizvoda i okvirom za suradnju s gospodarskim subjektima, o nadzoru proizvoda na tržištu i kontrolama tih proizvoda koji ulaze u Uniju. Međutim, u skladu s načelom lex specialis ova se Uredba treba primjenjivati samo ako u drugim postojećim ili budućim pravilima usklađenog zakonodavstva Unije ne postoje posebne odredbe s istim ciljem, prirodom ili učinkom. Odgovarajuće odredbe ove Uredbe stoga se ne bi trebale primjenjivati u područjima obuhvaćenima takvim posebnim odredbama, primjerice onima navedenima u Uredbi (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge 27 , Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima 28 , Uredbi (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim uređajima 29 i Uredbi (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima 30 .

9.Odgovornost za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda trebale bi snositi države članice – od njihovih tijela za nadzor tržišta trebalo bi tražiti da osiguraju potpunu sukladnost sa zakonodavstvom. Države članice trebale bi stoga uspostaviti sustavne pristupe kako bi osigurale djelotvornost nadzora tržišta i drugih provedbenih mjera.

10.Određene definicije koje su trenutačno utvrđene u Uredbi (EZ) br. 765/2008 trebale bi se uskladiti s definicijama utvrđenima u drugim aktima Unije, a gdje je primjereno trebale bi odražavati ustrojstvo modernih opskrbnih lanaca.

11.Gospodarski subjekti u cijelom opskrbnom lancu trebali bi postupati odgovorno i u cijelosti u skladu s pravnim zahtjevima primjenjivima pri stavljanju proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu kako bi se osigurala sukladnost sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda. Ovom Uredbom ne bi se trebale dovoditi u pitanje obveze koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u procesu opskrbe i distribucije u skladu s posebnim odredbama zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, pri čemu proizvođač zadržava krajnju odgovornost za sukladnost proizvoda sa zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju.

12.Moderni opskrbni lanci obuhvaćaju širok raspon gospodarskih subjekata koji bi svi trebali biti podložni zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a istodobno bi se u obzir trebala uzeti njihova uloga u opskrbnom lancu te mjera u kojoj pridonose stavljanju proizvoda na raspolaganje na tržištu Unije. Stoga se ova Uredba nužno mora primjenjivati na gospodarske subjekte na koje se izravno odnose Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 31 , Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća 32 , Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 33 , Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 34 , Uredba (EZ) br. 1223/2009, Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća 35 , Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća 36 , Uredba (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća 37 i Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća 38 , Uredba (EU) 2017/745 i Uredba (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 39 , Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 40 , Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 41 , Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća 42 , Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća 43 , Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća 44 , Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća 45 , Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća 46 , Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća 47 , Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća 48 , Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća 49 , Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća 50 , Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća 51 , Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća 52 , Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća 53 , i Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća 54 .

13.Razvoj e-trgovine u velikoj je mjeri proizišao iz rasta broja davatelja usluga informacijskog društva, obično na platformama i uz naknadu, koji nude posredničke usluge pohranom sadržaja trećih strana, no nad tim sadržajem nemaju kontrolu te stoga ne djeluju u ime gospodarskog subjekta. Uklanjanjem sadržaja povezanog s nesukladnim proizvodima ili, ako uklanjanje nije izvedivo, blokadom pristupa nesukladnim proizvodima koji se nude u okviru tih usluga ne bi se trebali u pitanje dovesti propisi utvrđeni Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 55 . Posebno, davateljima usluga ne bi trebalo nametnuti opću obvezu praćenja informacija koje prenose ili pohranjuju, niti bi im trebalo nametnuti opću obvezu aktivnog traženja činjenica ili okolnosti koje upućuju na nezakonitu aktivnost. Nadalje, davatelji usluga smještaja na poslužitelju ne bi trebali biti odgovorni tako dugo dok nemaju stvarnih saznanja o nezakonitoj aktivnosti ili nezakonitim informacijama i nisu svjesni činjenica ili okolnosti iz kojih su nezakonita aktivnost ili nezakonite informacije vidljive.

14.Na pravednijem jedinstvenom tržištu trebali bi biti osigurani jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte i zaštita od nepoštene konkurencije. U tu je svrhu nužna ojačana provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Dobra suradnja među proizvođačima i tijelima za nadzor tržišta ključna je za brzu intervenciju i korektivne mjere u vezi s proizvodom. Važno je da postoji subjekt za kontakt s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se tijela za nadzor tržišta imala kome obratiti s pitanjima u vezi sa sukladnošću proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Subjekt odgovoran za pružanje takvih informacija o sukladnosti može biti proizvođač, uvoznik ili drugi subjekt kojeg je proizvođač imenovao u tu svrhu, primjerice drugi gospodarski subjekt. Uloga subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji ključna je kako bi tijela za nadzor tržišta mogla imati sugovornika s poslovnim nastanom u Uniji te za pravodobno izvršavanje specifičnih zadaća kako bi proizvodi bili sukladni zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju, od čega koristi imaju potrošači, radnici i poduzeća u Uniji. Odredbe u ovoj Uredbi kojima se propisuje da u Uniji mora postojati subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti ne bi se trebale primjenjivati ako se u praksi isti rezultat ostvaruje s pomoću specifičnih zahtjeva utvrđenih u određenim pravnim instrumentima za proizvode, konkretno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 , članku 15. Uredbe (EU) 2017/745 i članku 15. Uredbe 2017/746.

15.Države članice trebale bi pomagati gospodarskim subjektima ili informiranjem o primjenjivom zakonodavstvu Unije o usklađivanju putem kontaktnih točaka za proizvode uspostavljenih prema Uredbi (EU) [umetnuti upućivanje na novu Uredbu o uzajamnom priznavanju ] 56 ili tako da tijela za nadzor tržišta daju smjernice o tome u okviru sporazuma o partnerstvu za sukladnost. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati mogućnost nadogradnje postojeće suradnje s dionicima i dozvolu za sklapanje memoranduma o razumijevanju s dionicima kako bi promicala sukladnost ili utvrđivala nesukladnost u pogledu kategorija proizvoda na određenom zemljopisnom području.

16.Države članice trebale bi utvrditi vlastita tijela za nadzor tržišta. Kako bi poboljšale administrativnu pomoć i suradnju, države članice trebale bi odrediti i jedinstveni ured za vezu. Uredi za vezu trebali bi osigurati koordinaciju aktivnosti provedbe i nadzora tržišta, kao i komunikaciju s uredima za nadzor tržišta drugih država članica i Komisije.

17.Nužno je uspostaviti Mrežu Unije za sukladnost proizvoda unutar Komisije čiji je cilj koordinacija i pospješivanje zajedničkih aktivnosti provedbe u državama članicama, npr. zajedničkih istraga. Tom strukturom za administrativnu potporu trebalo bi omogućiti objedinjavanje resursa i održavati komunikacijski i informacijski sustav između država članica i Komisije, čime će se pridonijeti jačanju provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda i odvraćanju od povreda.

18.Aktivnosti za nadzor tržišta trebale bi biti temeljite i djelotvorne kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Budući da kontrole gospodarskim subjektima mogu predstavljati opterećenje, tijela za nadzor tržišta pri organizaciji i provedbi inspekcija trebala bi uzeti u obzir njihove interese i navedeno opterećenje ograničiti na ono što je nužno za provedbu učinkovitih i djelotvornih kontrola. Nadležna tijela države članice trebala bi provoditi aktivnosti nadzora tržišta s jednakom pažnjom neovisno o tome utječe li nesukladnost proizvoda na državno područje te države članice ili bi mogla utjecati na tržište druge države članice.

19.Kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, tijela za nadzor tržišta trebala bi imati zajednički skup istražnih i provedbenih ovlasti, čime se omogućuje poboljšana suradnja među tijelima za nadzor tržišta i djelotvornije odvraćanje gospodarskih subjekata koji svojevoljno povređuje zakonodavstvo Unije o usklađivanju. Te bi ovlasti trebale biti dovoljno velike kako bi se suzbili izazovi u provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju, zajedno s izazovima e-trgovine i digitalnog okruženja te kako bi se spriječilo da gospodarski subjekti iskorištavaju nedostatke u sustavu provedbe premještanjem u države članice u kojima tijela za nadzor tržišta nisu opremljena za borbu protiv nezakonitih praksi. Posebno, tim bi se ovlastima trebala zajamčiti razmjena informacija i dokaza među nadležnim tijelima kako bi sve države članice mogle jednako provoditi zakone.

20.Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje slobodu država članica da odaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim. Države članice trebale bi imati slobodu odabrati mogu li njihova tijela za nadzor tržišta izravno provoditi istrage i aktivnosti provedbe ili se mogu prijaviti nadležnim sudovima.

21.Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati mogućnost otvaranja istraga na vlastitu inicijativu ako doznaju da je na tržište stavljen nesukladan proizvod.

22.Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podacima i informacijama u vezi s predmetom istrage kako bi utvrdila je li povrijeđeno primjenjivo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, a posebno kako bi utvrdila odgovorni gospodarski subjekt, neovisno o tome tko posjeduje dokaze, informacije i podatke o kojima je riječ te neovisno o tome gdje se oni nalaze i u kojem se obliku čuvaju. Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od trećih strana u digitalnom lancu vrijednosti da pruže sve potrebne dokaze, podatke i informacije.

23.Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći provoditi potrebne inspekcije na terenu i trebala bi imati ovlasti ulaska u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjede koje gospodarski subjekt upotrebljava u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

24.Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja dotičnog gospodarskog subjekta da objasni ili navede činjenice, informacije ili dokumente koji se odnose na predmet terenske inspekcije i zabilježiti njihove odgovore.

25.Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći provjeriti sukladnost proizvoda koje treba staviti na raspolaganje na tržištu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju te pribaviti dokaze o nesukladnosti. Trebala bi, stoga, imati ovlasti za testne kupnje, kao i za tajne kupnje ako dokaze nije moguće pribaviti drugim sredstvima.

26.Tijela za nadzor tržišta trebala bi, posebno u digitalnom okruženju, moći brzo i djelotvorno ukloniti nesukladnost, posebno ako gospodarski subjekt koji prodaje proizvod sakrije svoj identitet ili se preseli unutar Unije ili u treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne i nepopravljive štete za krajnje korisnike zbog nesukladnosti tijela za nadzor tržišta trebala bi moći poduzeti privremene mjere ako nisu dostupni drugi načini sprečavanja ili ublažavanja takve štete, uključujući, ako je to nužno, obustavu web-mjesta, usluga ili računa ili blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje, u skladu s načelima utvrđenima u Direktivi 2000/31/EZ. Nadalje, tijela za nadzor tržišta trebala bi imati ovlasti da zatvore web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio, ili da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene, ili da to zatraže od davatelja usluga treće strane.

27.Tijela za nadzor tržišta postupaju u interesu gospodarskih subjekata, krajnjih korisnika i šire javnosti kako bi osigurala da se javni interesi utvrđeni zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda dosljedno čuvaju i štite primjerenim provedbenim mjerama te da se sukladnost s tim zakonodavstvom osigurava primjerenim kontrolama u cijelom opskrbnom lancu. Stoga bi tijela za nadzor tržišta trebala gospodarskim subjektima, krajnjim korisnicima i široj javnosti odgovarati za učinkovitost i djelotvornost aktivnosti koje provode. Trebala bi osigurati pristup informacijama u vezi s organizacijom i obavljanjem svojih aktivnosti, uključujući kontrole, te redovito objavljivati informacije o provedenim aktivnostima i rezultate takvih aktivnosti. Pod određenim uvjetima trebala bi također imati pravo na objavljivanje ili stavljanje na raspolaganje informacija o sukladnosti pojedinačnih gospodarskih subjekata na temelju rezultata kontrola tržišta.

28.Gospodarski subjekti trebali bi u potpunosti surađivati s tijelima za nadzor tržišta i drugim nadležnim tijelima kako bi osigurali neometanu provedbu aktivnosti nadzora tržišta i kako bi nadležnim tijelima omogućili provedbu njihovih zadaća.

29.Ovom Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje rad RAPEX-a u skladu s Direktivom 2001/95/EZ i Uredbom (EZ) br. 765/2008.

30.Ovom Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje postupak zaštitne klauzule predviđen sektorskim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, u skladu s člankom 114. stavkom 10. Ugovora. Kako bi se osigurala jednaka razina zaštite diljem Unije, države članice trebalo bi ovlastiti da poduzimaju restriktivne mjere u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ili drugih aspekata zaštite javnog interesa. Trebalo bi ih obvezati i da o takvim mjerama obavješćuju druge države članice i Komisiju, što bi Komisiji omogućilo da zauzme stav o nacionalnim mjerama kojima se ograničava slobodno kretanje proizvoda radi osiguranja funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

31.Informacije koje se razmjenjuju među tijelima za nadzor tržišta te uporaba dokaza i rezultata istraga trebale bi podlijegati najstrožim jamstvima povjerljivosti i čuvanju profesionalne i poslovne tajne. Informacijama bi trebalo rukovati u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom kako bi se osigurao integritet istraga te kako se ne bi doveo u pitanje ugled gospodarskog subjekta.

32.Ako je u svrhu ove Uredbe nužno obrađivati osobne podatke, to bi trebalo provoditi u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka. Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom podliježe Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 57 i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća 58 , ovisno o slučaju.

33.Kako bi se osigurale pouzdanost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Nadalje, trebalo bi razviti sveobuhvatniji informacijski sustav za dijeljenje rezultata ispitivanja unutar Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje i osigurala veća dosljednost na razini Unije.

34.Laboratoriji koje Komisija odredi kao objekte Unije za ispitivanje trebali bi biti stručni i opremljeni te imati infrastrukturu i osoblje potrebno za provedbu zadataka na najvišoj razini. Kako bi se osigurali utemeljeni i pouzdani rezultati, objekti Unije za ispitivanje trebali bi se akreditirati prema relevantnim usklađenim standardima Unije. Akreditacije bi trebalo dodjeljivati nacionalno tijelo za akreditacije koje radi u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008.

35.Od država članica trebalo bi se tražiti da osiguraju dostupnost primjerenih financijskih resursa radi zapošljavanja odgovarajućeg osoblja i nabave primjerene opreme za tijela za nadzor tržišta. Djelotvorne aktivnosti nadzora tržišta zahtijevaju mnogo resursa, pa je potrebno osigurati stabilnu opskrbu resursima u bilo kojem trenutku i u skladu s potrebama. Financiranje javnim sredstvima stoga bi trebalo dopuniti naplatom naknada za pokrivanje troškova nastalih provedbom aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda za koje je utvrđeno da su nesukladni te primjereno uzeti u obzir dotadašnju sukladnost gospodarskih subjekata.

36.Naknade bi trebalo naplaćivati potpuno transparentno kako bi građani i poduzeća mogli razumjeti metode i podatke koji se primjenjuju za određivanje naknada i kako bi bili obaviješteni o uporabi prihoda od naknada.

37.Primjereno je da države članice odrede tijela odgovorna za primjenu zakonodavstva o carini i bilo koja druga tijela koja su prema nacionalnom zakonodavstvu dužna kontrolirati proizvode koji ulaze na tržište Unije.

38.Djelotvoran način na koji se može osigurati da se nesigurni ili nesukladni proizvodi ne stave na tržište Unije jest otkrivanje takvih proizvoda prije njihova puštanja u slobodni promet. Carinska tijela koja su zadužena za kontrolu proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije imaju cjelovit pregled nad trgovinskim tokovima preko vanjskih granica i stoga bi se od njih trebalo tražiti da provode primjerene kontrole u skladu s procjenom rizika kako bi pridonosila sigurnosti tržišta. Jednaka provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda može se ostvariti samo sustavnom suradnjom i razmjenom informacija među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima. Carinska tijela trebala bi dovoljno unaprijed primiti sve potrebne informacije od tijela za nadzor tržišta u pogledu nesukladnih proizvoda ili informacije o gospodarskim subjektima za koje je utvrđen veći rizik od nesukladnosti. Carinska bi tijela pak trebala pravodobno obavijestiti tijela za nadzor tržišta o puštanju proizvoda u slobodni promet i o rezultatima kontrola ako su te informacije relevantne za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Nadalje, ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji uzrokuje uvezen proizvod, trebala bi obavijestiti države članice o tim rizicima kako bi osigurala koordinirane i djelotvornije kontrole sukladnosti i provedbe na prvim točkama ulaska u Uniju.

39.Kako bi se tijela za nadzor tržišta i carinska tijela poduprla u provedbi zadataka povezanih s kontrolama proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije, trebalo bi dodijeliti povlašteniji tretman proizvodima koje je ovlašteni gospodarski subjekt pustio u slobodni promet, kako je definirano u članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, do uspostave postupka za razmjenu informacija o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihove dosadašnje sukladnosti u pogledu sigurnosti proizvoda. Takvim bi se pristupom omogućile prilagođenije kontrole proizvoda koji se puštaju u slobodni promet temeljene na riziku.

40.Komisija bi trebala moći s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama razmjenjivati informacije povezane s nadzorom tržišta kako bi se osigurala sukladnost prije izvoza proizvoda na tržište Unije.

41.U tom je kontekstu nužno održavati i dodatno razvijati postojeći Informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta (ICSMS). ICSMS bi trebalo nadograditi u svrhu prikupljanja informacija povezanih s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, a mogućnost pristupa trebalo bi dati Komisiji, jedinstvenim uredima za vezu i tijelima za nadzor tržišta, kao i široj javnosti putem javnog sučelja. Nadalje, trebalo bi razviti elektroničko sučelje kako bi se omogućila djelotvorna razmjena informacija među nacionalnim carinskim sustavima i tijelima za nadzor tržišta.

42.Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe u odnosu na ciljeve koji se njome žele postići. U skladu s točkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva 59 od 13. travnja 2016. evaluacija bi se trebala temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti, važnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti te bi trebala poslužiti kao osnova za ocjenu učinka opcija za daljnje djelovanje. 

43.Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi proporcionalnim mjerama tijekom cjelokupnog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanje, otkrivanje i ispitivanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativne i financijske sankcije.

44.Različitost sankcija diljem Unije jedan je od glavnih razloga za nedovoljno odvraćanje i neravnomjernu zaštitu. Pravila o uspostavi sankcija, uključujući novčane kazne, u nacionalnoj su nadležnosti te bi ih, stoga, trebalo utvrditi nacionalnim zakonodavstvom. Međutim, trebalo bi uspostaviti zajedničke kriterije i vodeća načela za utvrđivanje razine kazni kako bi se diljem Unije ostvario ravnomjeran i djelotvoran odvraćajući učinak. U kontekstu izbjegavanja slabih točaka koje bi mogle potaknuti odabir najpovoljnije nadležnosti („forum-shopping”) ključno je utvrditi skup kriterija za utvrđivanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih razina sankcija diljem Unije, posebno u vezi s ponašanjem gospodarskih subjekata u prošlosti, njihovom suradnjom tijekom istrage koju provode tijela za nadzor tržišta te razinama štete.

45.Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji treba dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s postupcima određivanja objekata Unije za ispitivanje, postupcima za zahtjeve za informacije i zahtjeve za provedbene mjere, statističkim podacima o kontrolamakoje provode carinska tijela nad proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, podacima koje treba razmijeniti i postupku za razmjenu informacija među carinskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata, pojedinostima dogovora o uvođenju informacijskog i komunikacijskog sustava i podacima iz obavijesti carinskih tijela u vezi sa stavljanjem proizvoda u slobodni promet te provedbi sustava kontrola povezanih s proizvodima prije izvoza, uključujući model za certifikate o sukladnosti ili autentičnosti koje treba upotrijebiti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 60 .

46.Budući da cilj ove Uredbe, to jest osiguravanje da proizvodi stavljeni na tržište Unije ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva Unije o usklađivanju, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog potrebe za visokom razinom suradnje, interakcijom i dosljednim djelovanjem svih nadležnih tijela u svim državama članicama, nego se zbog njegova opsega i učinka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u istome članku, ova se Uredba odnosi samo na ono što je nužno za postizanje navedenog cilja.

47.Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Stoga se ova Uredba mora tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. Uredbom se posebno nastoje osigurati puno poštovanje zaštite potrošača, sloboda poduzetništva, sloboda izražavanja i informiranja, pravo na vlasništvo i zaštita osobnih podataka,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila i postupci za dostavu informacija o sukladnosti određenih proizvoda koji podliježu aktima Unije za usklađivanje uvjeta za stavljanje tih proizvoda na tržište. Njome se utvrđuje okvir za suradnju s gospodarskim subjektima u pogledu tih proizvoda.

Predviđa se i okvir za nadzor tržišta tih proizvoda kako bi se osiguralo da ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i sigurnost.

Ovom se Uredbom ujedno pruža okvir za kontrolu takvih proizvoda koji ulaze na tržište Unije.

Članak 2.

Opseg

1.Ova se Uredba primjenjuje na sve proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi („zakonodavstvo Unije o usklađivanju”).

2.Svaka od odredbi u ovoj Uredbi primjenjuje se samo ako u zakonodavstvu Unije o usklađivanju nema specifičnih odredbi s istim ciljem kojima se konkretnije reguliraju posebni aspekti nadzora tržišta i provedbe.

3. Primjena ove Uredbe ne sprečava tijela za nadzor tržišta da poduzmu specifičnije mjere kako je predviđeno u Direktivi 2001/95/EZ.

4.Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje članci 12., 13., 14. i 15. Direktive 2000/31/EZ.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

2.„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu Unije;

3.„nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi sukladni sa zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

4.„tijelo za nadzor tržišta” znači tijelo koje odredi država članica prema članku 11. kao tijelo za nadzor tržišta na državnom području te države članice;

5.„tijelo podnositelj zahtjeva” znači tijelo za nadzor tržišta koje uputi zahtjev za uzajamnu pomoć;

6.„tijelo primatelj zahtjeva” znači tijelo za nadzor tržišta koje primi zahtjev za uzajamnu pomoć;

7.„nesukladnost” znači nepridržavanje bilo kojeg od zahtjeva prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje se primjenjuje na dotični proizvod;

8. „proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se proizvod projektira ili proizvodi, i koja taj proizvod stavlja na tržište pod svojim nazivom ili zaštitnim znakom;

9.„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja na tržište Unije stavlja proizvod iz treće zemlje;

10.„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu koja nije proizvođač ni uvoznik i koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

11. „ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da djeluje u njegovo ime u odnosu na posebne zadaće s obzirom na obveze proizvođača u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

12.„gospodarski subjekt” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik ili distributer i uključujući:

(a)bilo koji od gospodarskih subjekata kao što su navedeni u direktivama 2006/66/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU, 2014/90/EU, uredbama (EU) br. 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2017/745 i (EU) 2017/746;

(b)subjekte kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 273/2004;

(c)proizvođače proizvoda i daljnje korisnike kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(d)privatne uvoznike kako su definirani u Direktivi 2013/53/EU;

(e)ugrađivače, kako su definirani u direktivama 2006/42/EZ i 2014/33/EU;

(f)dobavljače i distributere kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1222/2009;

(g)prodavače kako su definirani u Uredbi (EU) 2017/1369;

(h)svaku drugu fizičku ili pravnu osobu s poslovnim nastanom u Uniji koja nije distributer, a koja skladišti, pakira i šalje proizvode na tržište Unije ili unutar tržišta Unije;

13.„korektivna mjera” znači bilo koja mjera koju poduzme gospodarski subjekt kako bi uklonio nesukladnost, uključujući mjere za ograničavanje stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu ili uništavanje proizvoda na tržištu;

14.„privremena mjera” znači bilo koja privremena mjera koju poduzme tijelo za nadzor tržišta, a usmjerena je na obustavu ili ograničavanje stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu nakon konačne ocjene o nesukladnosti, ne dovodeći u pitanje naknadne odluke;

15.„ozbiljan rizik” znači svaki ozbiljan rizik, uključujući onaj čiji učinci nisu trenutačni, koji zahtijeva brzu intervenciju tijela za nadzor tržišta;

16.„krajnji korisnik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima nastan u Uniji i kojoj se proizvod stavi na raspolaganje kao potrošaču, izvan okvira trgovine, poslovanja, zanata ili struke, ili kao stručnom krajnjem korisniku tijekom njegovih industrijskih ili stručnih aktivnosti;

17.„opoziv” znači bilo koja mjera čiji je cilj postići povrat proizvoda koji je već bio stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;

18.„povlačenje” znači bilo koja mjera usmjerena na sprečavanje da proizvod u opskrbnom lancu bude stavljen na raspolaganje na tržištu;

19.„carinska tijela” znači carinska tijela kako su definirana u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 952/2013;

20.„puštanje u slobodni promet” znači postupak utvrđen člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013;

21.„proizvodi koji ulaze na tržište Unije” znači proizvodi iz trećih zemalja koji su namijenjeni za stavljanje na tržište Unije ili za privatnu uporabu ili potrošnju unutar carinskog područja Unije i podvrgnuti carinskom postupku „puštanja u slobodni promet”;

22.„ovlašteni gospodarski subjekt” znači gospodarski subjekt koji uživa status dodijeljen u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Poglavlje II.

Informacije o sukladnosti

Članak 4.

Subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti

1.          Proizvod se može staviti na raspolaganje na tržištu samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)proizvođač ima poslovni nastan u Uniji ili u vezi s proizvodom postoji barem jedno od sljedećeg:

i.    uvoznik;

ii.    fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio kao osobu odgovornu za izvršavanje zadataka navedenih u stavku 3. i od koje proizvođač traži da te zadatke izvrši u njegovo ime;

(b)identitet i podaci za kontakt proizvođača, uvoznika ili druge osobe koja ispunjava zahtjeve iz točke (a) javno su dostupni u skladu sa stavkom 4. te su navedeni ili se mogu utvrditi u skladu sa stavkom 5.

2.U svrhu ovog članka „subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti” znači osoba, proizvođač, uvoznik ili druga osoba koja ispunjava zahtjeve iz članka 1. stavka (a) s obzirom na proizvod ili, ako postoji više takvih osoba, sve te osobe.

3.Subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti izvršava sljedeće zadaće:

(a)ako su zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđene EU izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija, održava deklaraciju i tehničku dokumentaciju na raspolaganju tijela za nadzor tržišta tijekom razdoblja propisanog takvim zakonodavstvom;

(b)kao odgovor na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, i to na službenom jeziku Unije koji odredi dotična država članica;

(c)surađuje s tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev, u pogledu bilo kakve mjere koja se poduzima za uklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji proizvod predstavlja.

4.        Proizvođači identitet i podatke za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti u pogledu proizvoda stavljaju javno na raspolaganje na svoem web-mjestu ili, ako ono ne postoje, na bilo koji drugi način kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi tim informacijama.

5.Identitet i podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s obzirom na proizvod navode se na proizvodu ili ih se može utvrditi iz informacija navedenih na proizvodu, njegovoj ambalaži, njegovu paketu ili popratnom dokumentu.

6.Za potrebe stavka 1.:

(a)proizvođači mogu odrediti subjekt prema stavku 1. točki (a) podtočki (ii.), bez obzira na to imaju li pravo ili obvezu imenovati ovlaštenog predstavnika u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se primjenjuje na proizvod;

(b)ako proizvođač prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju ima takvo pravo ili obvezu, imenovanje ovlaštenog predstavnika u skladu s tim zakonodavstvom može se smatrati imenovanjem u svrhu stavka 1. točke (a) podtočke (ii.), uz uvjet da imenovanje odgovara zahtjevima iz tog stavka.

7.Ovaj se članak ne primjenjuje u pogledu proizvoda koji podliježu Uredbi (EZ) br. 1223/2009 , Uredbi (EU) 2017/745, Uredbi 2017/746 ili Uredbi 2017/1369.

Članak 5.

Izjava o sukladnosti

Ako je zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđeno sastavljanje EU izjave o sukladnosti, proizvođači ju stavljaju javno na raspolaganje na svojem web-mjestu ili, ako one ne postoje, na drugi način kojim se kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi toj deklaraciji.

Poglavlje III.

Pomoć gospodarskim subjektima i suradnja s njima

Članak 6.

Informiranje gospodarskih subjekata

Kontaktne točke za proizvod na koje se upućuje u [Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća / Uredba (EU)...Europskog parlamenta i Vijeća] gospodarskim subjektima na njihov zahtjev i bez naknade pružaju informacije o zakonodavstvu Unije koje se primjenjuje na proizvod.

Članak 7.

Sporazumi o partnerstvu radi sukladnosti

1.Tijelo za nadzor tržišta može sklopiti sporazum o partnerstvu s gospodarskim subjektom koji ima poslovni nastan na državnom području tog tijela, prema kojem mu ono pristaje pružati savjete i smjernice u vezi sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju primjenjivom na proizvode za koje je gospodarski subjekt odgovoran.

Sporazum ne obuhvaća izvršavanje aktivnosti za procjenu sukladnosti koje se povjeravaju prijavljenim tijelima u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

2.Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., ono to unosi u sustav naveden u članku 34. zajedno s pojedinostima o području primjene sporazuma, imenom i adresom gospodarskog subjekta te vlastitim imenom i adresom.

3.Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., druga tijela za nadzor tržišta to tijelo obavještavaju o eventualnim privremenim mjerama koje poduzimaju protiv gospodarskog subjekta, te eventualnim korektivnim mjerama koje poduzme gospodarski subjekt, u kontekstu sukladnosti s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

4.Tijelo za nadzor tržišta koje sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1. može gospodarskom subjektu naplatiti naknade u skladu s troškovima koje tijelo razumno snosi pri provedbi svojih funkcija prema stavcima 1. i 2.

Članak 8.

Memorandumi o razumijevanju s dionicima

1. Tijela za nadzor tržišta mogu sklapati memorandume o razumijevanju s poduzećima ili organizacijama koje zastupaju poduzeća ili krajnje korisnike radi izvršavanja ili financiranja zajedničkih aktivnosti za utvrđivanje nesukladnosti ili promicanje sukladnosti na posebnim zemljopisnim područjima ili s obzirom na specifične kategorije proizvoda.

Dotično tijelo za nadzor tržišta memorandum stavlja na raspolaganje široj javnosti i unosi ga u sustav naveden u članku 34.

2.Tijelo za nadzor tržišta može upotrijebiti bilo koje informacije koje proizlaze iz aktivnosti koje provode ili financiraju druge stranke u memorandumu o razumijevanju koje su ga sklopile prema stavku 1. u okviru bilo kakve istrage koju provodi zbog nesukladnosti, no samo ako je ta aktivnost provedena neovisno, pošteno i nepristrano.

3.Smatra se da nijedna razmjena informacija među tijelima za nadzor tržišta i poduzećima ili organizacijama navedenima u stavku 1. u svrhu pripreme ili provedbe memoranduma o razumijevanju koji su sklopili prema tom stavku ne krši zahtjeve profesionalne tajne.

Članak 9.

Objavljivanje dobrovoljnih mjera

1. Komisija razvija i održava internetski portal na kojem gospodarski subjekti mogu objavljivati informacije o mjerama koje su dobrovoljno poduzeli u vezi s proizvodom kako je definirano u Direktivi 2001/95/EZ ili proizvodom koji su stavili na raspolaganje na tržištu, za koji mogući rizici premašuju državno područje jedne države članice.

Tom portalu pristup mogu imati krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

2. Ako gospodarski subjekt odluči objaviti informacije na portalu navedenom u stavku 1., on osigurava da je proizvod moguće precizno identificirati na temelju objavljenih informacija te da su rizici objašnjeni na takav način da krajnji korisnici mogu ocijeniti koju mjeru poduzeti kao primjeren odgovor na rizike. Informacije se objavljuju na svim službenim jezicima država članica na čija su tržišta proizvodi stavljeni na raspolaganje, a gospodarski subjekt odgovoran je za pružanje i točnost informacija.

3.Objavljivanjem navedenim u stavku 1. ne dovode se u pitanje obveze gospodarskih subjekata prema primjenjivom zakonodavstvu Unije o usklađivanju u skladu s Direktivom 2001/95/EZ.

Poglavlje IV.

Organizacija i opća načela nadzora tržišta

Članak 10.

Obveze tijela za nadzor tržišta u pogledu organizacije

1.  Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju odgovarajuće mehanizme komunikacije i koordinacije s drugim tijelima za nadzor tržišta.

2.   Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju sljedeće postupke u vezi s proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu:

(a)postupke za praćenje pritužbi ili izvješća o pitanjima povezanima s rizicima;

(b)postupke za praćenje nesreća ili štete po zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika za koje se sumnja da su uzrokovani takvim proizvodima;

(c)postupke za provjeru jesu li gospodarski subjekti poduzeli korektivne mjere koje su trebali poduzeti;

(d)postupke za prikupljanje i istraživanje znanstvenog i tehničkog znanja u vezi sa sigurnosnim pitanjima.

Članak 11.

Tijela za nadzor tržišta i jedinstveni uredi za vezu

1. Svaka država članica određuje jedno tijelo ili više tijela za nadzor tržišta na svojem državnom području. Svaka država članica putem Mreže uspostavljene prema članku 31. obavješćuje Komisiju, a putem informacijskog i komunikacijskog sustava navedenog u članku 34. i druge države članice o tijelima za nadzor tržišta koja je imenovala i područjima nadležnosti svakog od tih tijela.

2.Svaka država članica imenuje jedno od svojih tijela za nadzor tržišta ili bilo koje drugo nadležno tijelo kao jedinstveni ured za vezu.

3. Jedinstveni ured za vezu države članice odgovoran je za koordiniranje provedbe i aktivnosti nadzora tržišta tijela za nadzor tržišta koja je imenovala ta država članica.

4. Države članice osiguravaju da njihova tijela za nadzor tržišta i jedinstveni ured za vezu imaju potrebne resurse, uključujući dostatne proračunske i druge resurse, stručnost, postupke i druge aranžmane za pravilno izvršavanje svojih dužnosti.

5. Ako na državnom području država članica postoji više od jednog tijela za nadzor tržišta, države članice osiguravaju jasno određenje njihovih zadaća i njihovu blisku suradnju kako bi svako tijelo moglo djelotvorno obavljati svoje zadaće.

Članak 12.

Aktivnosti tijela za nadzor tržišta

1.Tijela za nadzor tržišta provode svoje aktivnosti kako bi se osiguralo sljedeće:

(a)djelotvoran nadzor tržišta na njihovu državnom području s obzirom na sve proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu;

(b)to da će poduzeti primjerene i razmjerne privremene mjere, a gospodarski subjekti primjerene i razmjerne korektivne mjere povezane sa sukladnošću s tim zakonodavstvom i ovom Uredbom.

2.Tijela za nadzor tržišta provode kontrole u okviru svojih aktivnosti navedenih u stavku 1., na temelju rizika i uzimajući u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

(a)utvrđene rizike povezane sa:

i.    proizvodom, npr. brojem proizvoda na tržištu i bilo kakvim opasnostima povezanima s tim proizvodom;

ii.    aktivnostima i operacijama pod kontrolom gospodarskog subjekta;

(b)nesukladnošću gospodarskog subjekta u prošlosti, uključujući profil rizika i status ovlaštenog gospodarskog subjekta;

(c)daljnje informacije koje mogu upućivati na nesukladnost u vezi s određenim proizvodom.

3.Tijela za nadzor tržišta osiguravaju da se proizvod povuče ili opozove s tržišta ili da se stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu zabrani ili ograniči ako bi, da se proizvod upotrebljava u skladu s njegovom predviđenom namjenom ili ili pod uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti te da je ispravno instaliran i održavan, bio ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)proizvod bi mogao ugroziti zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika;

(b)proizvod nije sukladan primjenjivim zahtjevima prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

Ako se proizvodi povuku, opozovu, zabrane ili ograniče, tijelo za nadzor tržišta osigurava da se Komisija, druge države članice i krajnji korisnici o tome obavijeste kroz Mrežu utvrđenu prema članku 31.

4.Tijela za nadzor tržišta svoje aktivnosti provode vrlo transparentno i široj javnosti na raspolaganje stavljaju sve informacije koje ocijene važnima za opću javnost. Ujedno osiguravaju da se u sustav unose sljedeće informacije navedene u članku 34.:

(a)vrsta, broj i ishod provjera koje provode;

(b)vrsta i broj nesukladnosti koje otkriju;

(c)priroda privremenih mjera koje poduzmu protiv gospodarskih subjekata i korektivnih mjera koje poduzmu gospodarski subjekti;

(d)pojedinosti o slučajevima nesukladnosti u kojima su izrekla sankcije.

5. Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti i obavljaju svoje dužnosti neovisno, pošteno i nepristrano.

Članak 13.

Nacionalne strategije nadzora tržišta

1. Svaka država članica sastavlja nacionalnu strategiju nadzora tržišta najmanje svake tri godine. Strategijom se promiče dosljedan, sveobuhvatan i integriran pristup nadzoru tržišta i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar državnog područja države članice te su njome obuhvaćeni svi sektori i faze lanca opskrbe proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne opskrbne lance.

2. Nacionalnom strategijom nadzora tržišta obuhvaćeni su barem sljedeći čimbenici:

(a)ocjena pojavljivanja nesukladnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir kontrole na temelju rizika navedene u članku 12. stavku 2. i članku 26. stavku 3. te tržišne trendove koji mogu utjecati na stope nesukladnosti u kategorijama proizvoda;

(b)područja utvrđena kao prioritetna za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju;

(c)planirane aktivnosti provedbe za smanjenje slučajeva nesukladnosti u područjima koja su utvrđena kao prioritetna, uključujući, gdje je relevantno, minimalne razine kontrole predviđene za kategorije proizvoda koji imaju znatne razine nesukladnosti;

(d)ocjena stvarnih rezultata i koordinacije aktivnosti nadzora tržišta u skladu s ovom Uredbom, a gdje je primjenjivo, utvrđivanje potreba i mjera za razvoj kapaciteta;

(e)ocjena suradnje s tijelima za nadzor tržišta u drugim državama članicama, i zajedničkih mjera, gdje je primjenjivo;

(f)program praćenja u svrhu mjerenja napretka u provedbi strategije i provjere sukladnosti s ovom Uredbom.

3. Države članice obavješćuju o svojim strategijama nadzora nacionalnih tržišta kroz sustav naveden u članku 34.

Poglavlje V.

Ovlasti i mjere za nadzor tržišta

Članak 14.

Ovlasti i dužnosti tijela za nadzor tržišta

1. Države članice tijelima za nadzor tržišta dodjeljuju ovlasti nadzora tržišta, istrage i provedbe potrebne za primjenu ove Uredbe i zakonodavstva Unije o usklađivanju utvrđenog u Prilogu ovoj Uredbi.

2.Kada dodjeljuju ovlasti iz stavka 1., uključujući ovlast propisanu stavkom 3., države članice mogu predvidjeti da se ovlast prema potrebi može izvršavati na jedan od sljedećih načina:

(a)mogu je izravno izvršavati tijela za nadzor tržišta na temelju svoje nadležnosti;

(b)mogu je izvršavati druga javna tijela;

(c)može se podnijeti zahtjev sudovima nadležnima za donošenje odluke koja je potrebna za odobravanje izvršavanja te ovlasti.

3.Ovlasti dodijeljene tijelima za nadzor tržišta iz stavka 1. uključuju barem sljedeće:

(a)ovlast zahtijevati od gospodarskih subjekata da dostave informacije koje su potrebne za utvrđivanje učestalosti provjera iz članka 15., uključujući informacije o broju proizvoda na tržištu i aktivnostima tih subjekata;

(b)ovlast za provedbu revizija sustava organizacija gospodarskih subjekata, uključujući revizije svih postupaka koje su gospodarski subjekti uspostavili radi osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom i primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

(c)ovlast da pristupe svim relevantnim dokumentima, podacima ili informacijama povezanima sa slučajevima nesukladnosti, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni;

(d)ovlast zahtijevati od bilo kojeg javnog tijela ili tijela ili bilo koje agencije na području države članice tijela za nadzor tržišta, ili bilo koje fizičke ili pravne osobe da dostave informacije, podatke ili dokumente, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni, kako bi tijelo za nadzor tržišta moglo istražiti je li postojala ili postoji li nesukladnost i utvrditi pojedinosti te nesukladnosti, posebno uključujući informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova, provjere identiteta i podataka za kontakt osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove te provjere informacija o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(e)ovlast za provođenje bilo koje od sljedećih radnji ili ovlast zahtijevati od drugog javnog tijela da provede bilo koju od sljedećih radnji u svrhu istrage koju provodi tijelo za nadzor tržišta ili na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva:

(1)provođenje inspekcija na terenu, uključujući ovlast za ulazak u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjede koje dotični gospodarski subjekt upotrebljava u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću kako bi se ispitale, zaplijenile, uzele ili pribavile kopije informacija, podataka ili dokumenata, bez obzira na medij na kojemu su pohranjeni;

(2)pečaćenje poslovnih prostora ili pljenidba bilo kakvih informacija, podataka ili dokumenata gospodarskog subjekta tijekom inspekcije na potrebno razdoblje te u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe istrage;

(3) zahtijevanje objašnjenja od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja gospodarskog subjekta u pogledu činjenica, informacija ili dokumenata koji se odnose na predmet inspekcije i bilježenje njihovih odgovora;

(f)ovlast za uzimanje besplatnih uzoraka proizvoda radi utvrđivanja nesukladnosti i prikupljanja dokaza;

(g)ovlast za kupnju proizvoda u okviru testnih kupnji, uključujući pod tajnim identitetom, radi utvrđivanja nesukladnosti i prikupljanja dokaza;

(h)ovlast za poduzimanje privremenih mjera, u slučaju da ne postoje nikakva druga djelotvorna sredstva za sprečavanje ozbiljnog rizika, uključujući posebno privremene mjere kojima se od davatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva uklanjanje, onemogućivanje ili ograničavanje pristupa sadržaju, ili obustava ili ograničavanje pristupa web-mjestu, usluzi ili računu, ili od registara ili registrara za domene privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

(i)ovlast za samoinicijativno pokretanje istraga ili postupaka radi uklanjanja slučaja nesukladnosti unutar državnog područja dotične države članice i prema potrebi ovlast za objavu informacija o istrazi putem sustava iz članka 34.;

(j)ovlast zatražiti od gospodarskog subjekta da preuzme obvezu uklanjanja slučaja nesukladnosti;

(k)ovlast zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili povući, opozvati ili uništiti proizvode ako i dok gospodarski subjekti ne dostave informacije koje je zatražilo tijelo za nadzor tržišta s ciljem provjere sukladnosti tih proizvoda;

(l)ovlast za izricanje sankcija gospodarskom subjektu, uključujući novčane kazne ili periodične penale, zbog nesukladnosti ili nepoštovanja bilo koje odluke, privremene mjere, druge mjere ili bilo kojeg naloga tijela za nadzor tržišta;

(m)ovlast naložiti povrat dobiti stečene kao rezultat slučaja nesukladnosti;

(n)ovlast za objavu bilo koje konačne odluke, konačne mjere, obveze gospodarskog subjekta ili odluke donesene u skladu s ovom Uredbom, uključujući objavu identiteta gospodarskog subjekta odgovornog za nesukladnost.

4.Tijela za nadzor tržišta objavljuju sve obveze koje preuzmu gospodarski subjekti, pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti na svojem državnom području i pojedinosti o svim privremenim mjerama koje poduzme relevantno tijelo za nadzor tržišta u skladu s ovom Uredbom.

5.Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti u skladu s načelom proporcionalnosti.

Članak 15.

Mjere nadzora tržišta

1.   Tijela za nadzor tržišta provode odgovarajuće provjere značajki proizvoda u odgovarajućim razmjerima provjerom dokumenata i, kad je to prikladno, fizičkom i laboratorijskom kontrolom na temelju reprezentativnog uzorka.

Kada odlučuju o provjerama koje treba provesti i razmjerima tih provjera, tijela za nadzor tržišta posebno uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika i pritužbe.

Ako gospodarski subjekti predoče izvješća o ispitivanju ili potvrde o atestiranju sukladnosti svojih proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koja je izdalo akreditirano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir ta izvješća ili potvrde.

2.   Tijela za nadzor tržišta bez odlaganja poduzimaju prikladne mjere kako bi krajnje korisnike na svojem državnom području upozorila na opasnosti koje su utvrdila u vezi s nekim proizvodom radi smanjenja rizika od ozljeda ili druge šteta.

Tijela surađuju s gospodarskim subjektima u aktivnostima kojima bi se mogli spriječiti ili smanjiti rizici uzrokovani proizvodima koje su ti subjekti stavili na raspolaganje.

3.   Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice odluče povući proizvod proizveden u drugoj državi članici, o tome bez odlaganja obavješćuju dotičnog gospodarskog subjekta.

Članak 16.

Upotreba informacija te čuvanje profesionalne i poslovne tajne

Tijela za nadzor tržišta prema potrebi se pridržavaju načela povjerljivosti kako bi zaštitila profesionalne i poslovne tajne ili sačuvala osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podložno zahtjevu da se informacije objavljuju u najvećoj mogućoj mjeri radi zaštite interesa krajnjih korisnika u Uniji.

Članak 17.

Restriktivne mjere

1.   Svaka mjera ili odluka ili svaki nalog koji tijela za nadzor tržišta provode u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili ovom Uredbom radi zabrane ili ograničenja dostupnosti proizvoda na tržištu, njihova povlačenja s tržišta, njihova opoziva ili uništenja, proporcionalni su i u njima se navode točni razlozi na kojima se temelje.

2.   O takvim se mjerama, odlukama ili nalozima bez odlaganja obavješćuje relevantnog gospodarskog subjekta, kojeg se istodobno obavješćuje o pravnim lijekovima koji su mu prema pravu dotične države članice dostupni i o rokovima kojima takvi pravni lijekovi podliježu.

3.   Prije provođenja mjere, odluke ili naloga iz stavka 1. dotičnom se gospodarskom subjektu daje mogućnost da se izjasni u odgovarajućem razdoblju ne kraćem od deset dana, osim ako to nije moguće zbog hitnosti mjere, odluke ili naloga na temelju zaštite zdravlja ili sigurnosti ili drugih razloga povezanih s javnim interesima obuhvaćenima odgovarajućim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

Budu li mjera, odluka ili nalog provedeni a da gospodarskom subjektu nije dana mogućnost da se izjasni, to će mu se omogućiti što prije, a mjeru, odluku ili nalog tijelo će odmah preispitati.

4.   Tijelo za nadzor tržišta odmah povlači ili izmjenjuje svaku mjeru ili odluku ili svaki nalog iz stavka 1. ako gospodarski subjekt dokaže da je poduzeo djelotvorne korektivne mjere.

Članak 18.

Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik

1. Tijela za nadzor tržišta poduzimaju mjere kako bi s tržišta opozvala ili povukla proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik ili kako bi zabranila njihovo stavljanje na raspolaganje na tržištu. O takvim mjerama bez odlaganja obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 19.

2. Odluka o tome predstavlja li neki proizvod ozbiljan rizik temelji se na odgovarajućoj ocjeni rizika u kojoj se u obzir uzimaju priroda opasnosti i vjerojatnost njezine pojave. Zbog mogućnosti postizanja viših razina sigurnosti ili dostupnosti drugih proizvoda koji predstavljaju manji stupanj rizika ne može se smatrati da neki proizvod predstavlja ozbiljan rizik.

Članak 19.

Razmjena informacija – Unijin sustav brzog uzbunjivanja 

1. Ako tijelo za nadzor tržišta poduzme ili namjerava poduzeti mjeru u skladu s člankom 18. i smatra da razlozi koji su doveli do uvođenja te mjere ili učinci te mjere sežu izvan državnog područja njegove države članice, o toj mjeri odmah obavješćuje Komisiju u skladu sa stavkom 4. ovog članka. Isto tako, bez odlaganja obavješćuje Komisiju o izmjeni ili povlačenju svake takve mjere.

2. Ako je proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik stavljen na raspolaganje na tržištu, tijela za nadzor tržišta obavješćuju Komisiju o svim dobrovoljnim mjerama koje je poduzeo i o kojima ih je obavijestio gospodarski subjekt.

3. Informacije dostavljene u skladu sa stavcima 1. i 2. uključuju sve raspoložive pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju proizvoda, podrijetlo i opskrbni lanac proizvoda, povezani rizik, prirodu i trajanje poduzete nacionalne mjere te svih dobrovoljnih mjera koje poduzimaju gospodarski subjekti.

4. Za potrebe stavaka 1., 2. i 3. upotrebljava se sustav nadzora tržišta i sustav za razmjenu informacija iz članka 12. Direktive 2001/95/EZ. Članak 12. stavci 2., 3. i 4. navedene direktive primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 20.

Objekti Unije za ispitivanje

1.Komisija može odrediti objekte Unije za ispitivanje određenih proizvoda ili određene kategorije ili skupine proizvoda, ili određenog rizika povezanog s kategorijom ili skupinom proizvoda stavljenih na raspolaganje na tržištu.

2.Objekti Unije za ispitivanje iz stavka 1. ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)raspolažu osobljem koje ima odgovarajuće kvalifikacije i koje je na odgovarajući način osposobljeno za primjenu analitičkih tehnika koje se upotrebljavaju u području njihove nadležnosti i koje posjeduje odgovarajuće znanje o normama i praksama;

(b)raspolažu opremom za provođenje zadaća koje su im dodijeljene u skladu sa stavkom 4.;

(c)djeluju u javnom interesu te nepristrano i neovisno;

(d)prema potrebi osiguravaju zaštitu povjerljivih tema, rezultata ili komunikacija;

(e)akreditirani su u skladu s poglavljem II. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

3.Prijavljeno tijelo ili bilo koje drugo tijelo za ocjenjivanje sukladnosti određeno u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju ne može se odrediti kao objekt Unije za ispitivanje.

4.Objekti Unije za ispitivanje izvršavaju barem sljedeće zadaće u području svoje nadležnosti:

(a)ispitivanje proizvoda u vezi s istragama i aktivnostima nadzora tržišta;

(b)sudjelovanje u rješavanju sporova među tijelima država članica za nadzor tržišta, gospodarskim subjektima i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti;

(c)pružanje neovisnih tehničkih ili znanstvenih savjeta Komisiji, uključujući Mrežu uspostavljenu člankom 31., i državama članicama;

(d)razvoj novih analitičkih tehnika i metoda;

(e)širenje informacija objektima za ispitivanje u državama članicama i osposobljavanje osoblja tih objekata za ispitivanje.

5. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za određivanje objekata Unije za ispitivanje. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 21.

Financiranje tijela za nadzor tržišta i povrat njihovih troškova

1.Države članice osiguravaju da tijela za nadzor tržišta na njihovu državnom području imaju potrebna financijska sredstva za pravilno obavljanje svojih zadaća.

2.Tijela za nadzor tržišta mogu gospodarskim subjektima naplaćivati administrativne naknade u slučajevima nesukladnosti kako bi nadoknadili troškove aktivnosti provedenih radi utvrđivanja tih slučajeva nesukladnosti. Ti troškovi mogu uključivati troškove provođenja ispitivanja u svrhu ocjene rizika, troškove poduzimanja mjera u skladu s člankom 30. stavcima 1. i 2. i troškove aktivnosti tijela za nadzor tržišta povezanih s proizvodima za koje se utvrdi da su nesukladni i koji podliježu korektivnim mjerama prije puštanja u slobodni promet.

Poglavlje VI.

Suradnja i postupak uzajamne pomoći

Članak 22.

Zahtjevi za informacije

1. Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva dostavlja sve informacije koje smatra važnima za utvrđivanje nesukladnosti proizvoda i osiguravanje njezina uklanjanja.

2. Radi prikupljanja traženih informacija tijelo primatelj zahtjeva provodi odgovarajuće istrage ili poduzima druge primjerene mjere. Te se istrage prema potrebi provode u suradnji s drugim tijelima za nadzor tržišta.

3. Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva može dopustiti službenicima tijela podnositelja zahtjeva da prisustvuju istragama koje provode službenici tijela primatelja zahtjeva.

4. Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev iz stavka 1. primjenom postupka iz stavka 5. i u rokovima koje odredi Komisija.

5. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i daljnje pojedinosti postupka koji će se upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za informacije iz stavka 1. i odgovaranje na te zahtjeve. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 23.

Zahtjevi za provedbene mjere

1. Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi uklonilo slučaj nesukladnosti upotrebljavajući ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom.

2.Tijelo primatelj zahtjeva utvrđuje odgovarajuće provedbene mjere koje su potrebne za uklanjanje slučajeva nesukladnosti. Provedbene se mjere prema potrebi utvrđuju i provode u suradnji s drugim javnim tijelima.

3. Tijelo primatelj zahtjeva redovito i bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o mjerama iz stavka 2. koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti te se s njim savjetuje o tim mjerama.

Tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva, tijela za nadzor tržišta ostalih država članica i Komisiju o mjerama koje je poduzelo i o njihovu učinku na dotičnu nesukladnost. Obavješćivanje se provodi putem sustava iz članka 34. i uključuje barem sljedeće:

(a)informacije o tome jesu li izrečene privremene mjere;

(b)informacije o tome je li uklonjena nesukladnost;

(c)informacije o tome jesu li izrečene sankcije, i ako jesu, koje;

(d)informacije o tome jesu li provedene druge mjere koje su poduzeli tijelo primatelj zahtjeva ili gospodarski subjekt.

4. Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev iz stavka 1. primjenom postupka iz stavka 5. i u rokovima koje odredi Komisija.

5. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i daljnje pojedinosti postupaka koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za provedbene mjere iz stavka 1. i odgovaranje na te zahtjeve. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 24.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uzajamnu pomoć

1. U slučaju zahtjeva za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. tijelo podnositelj zahtjeva osigurava dostatne informacije kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjavanje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

2. Tijelo podnositelj zahtjeva šalje zahtjev za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. jedinstvenom uredu za vezu države članice tijela primatelja zahtjeva i, u informativne svrhe, jedinstvenom uredu za vezu svoje države članice. Jedinstveni ured za vezu države članice tijela primatelja zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja prosljeđuje zahtjeve odgovarajućem nadležnom tijelu.

3. Zahtjevi za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. podnose se na standardnom elektroničkom obrascu putem sustava iz članka 34., a i sva se s njima povezana komunikacija odvija putem tog sustava.

4. Dotična nadležna tijela dogovaraju se o jezicima na kojima se mogu podnijeti zahtjevi za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. i na kojima se može odvijati sva s njima povezana komunikacija.

5. Ako dotična nadležna tijela ne mogu postići dogovor o jezicima, zahtjevi za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. šalju se na službenom jeziku države članice tijela podnositelja zahtjeva, a odgovori na te zahtjeve na službenom jeziku države članice tijela primatelja zahtjeva. U tom slučaju tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva organiziraju prijevod zahtjeva, odgovora ili druge dokumentacije koju prime jedno od drugog.

6. Tijelo primatelj zahtjeva odgovara izravno tijelu podnositelju zahtjeva i jedinstvenim uredima za vezu država članica obaju tijela.

Članak 25.

Upotreba dokaza i nalaza istraga

1. Radi provođenja istraga tijela za nadzor tržišta kao dokaz mogu upotrebljavati sve informacije, dokumente ili njihove ovjerene vjerodostojne preslike, nalaze, izjave ili obavještajne podatke, bez obzira na njihov oblik i medij na kojemu su pohranjeni.

2. Dokazi iz stavka 1. koje upotrebljava tijelo za nadzor tržišta u jednoj državi članici mogu se upotrebljavati u istragama koje radi provjere sukladnosti proizvoda provodi tijelo za nadzor tržišta u drugoj državi članici bez bilo kakvih dodatnih službenih zahtjeva.

3.Ako je tijelo za nadzor tržišta u jednoj državi članici donijelo odluku o nesukladnosti određenog proizvoda, tijelo za nadzor tržišta u drugoj državi članici smatrat će ga nesukladnim, osim ako gospodarski subjekt može dokazati suprotno.

4.Odluke tijela za nadzor tržišta iz stavka 3. objavljuju se u informacijskom i komunikacijskom sustavu iz članka 34.

Poglavlje VII.

Proizvodi koji ulaze na tržište Unije

Članak 26.

Kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije

1. Države članice određuju carinska tijela, jedno tijelo za nadzor tržišta ili više njih ili bilo koje drugo tijelo na svojem državnom području kao tijelo koje je zaduženo za kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije.

Svaka država članica obavješćuje Komisiju i ostale države članice o tijelima iz prvog podstavka i o područjima njihove nadležnosti putem sustava iz članka 34.

2.Tijela iz stavka 1. imaju ovlasti i sredstva koji su im potrebni kako bi mogli pravilno obavljati zadaće iz tog stavka.

3.Proizvodi koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji će se staviti u carinski postupak pod nazivom „puštanje u slobodni promet”, podliježu kontrolama koje provode tijela iz stavka 1. Ta tijela provode te kontrole na temelju analize rizika u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 952/2013.

4.Proizvodi koji ulaze na tržište Unije, a koji zahtijevaju daljnju obradu kako bi bili u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se na njih primjenjuje, stavljaju se u odgovarajući carinski postupak u kojem je takva obrada moguća.

5. Informacije povezane s rizikom razmjenjuju se među:

(a)tijelima iz stavka 1. u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(b)carinskim tijelima u skladu s člankom 46. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Kad je riječ o proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji nisu u privremenom smještaju niti stavljeni u carinski postupak, osim puštanja u slobodni promet, carinska tijela na prvoj točki ulaska koja imaju razloga vjerovati da ti proizvodi predstavljaju rizik prenose sve relevantne informacije nadležnom odredišnom carinskom uredu.

6. Ako je utvrđen viši rizik od nesukladnosti, tijela za nadzor tržišta tijelima iz stavka 1. pružaju informacije o kategorijama proizvoda ili identitetima gospodarskih subjekata.

7.Države članice do 31. ožujka svake godine dostavljaju Komisiji statističke podatke o kontrolama koje su provela tijela iz stavka 1. u pogledu proizvoda koji su tijekom prethodne kalendarske godine podlijegali zakonodavstvu Unije o usklađivanju, uključujući sljedeće podatke:

(a)broj intervencija u području kontrola takvih proizvoda, uključujući sigurnost i sukladnost proizvoda;

(b)broj slučajeva o kojima su obaviještena tijela za nadzor tržišta;

(c)rezultate kontrola takvih proizvoda;

(d)značajke svakog proizvoda za koji se utvrdi da je nesukladan.

Komisija sastavlja godišnje izvješće do 30. lipnja, a to izvješće sadržava informacije koje su dostavile države članice za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se objavljuje u sustavu iz članka 34.

8. Ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji u nekoj od država članica predstavljaju proizvodi koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji su uvezeni iz treće zemlje, preporučuje dotičnoj državi članici da poduzme odgovarajuće mjere nadzora tržišta.

9.Komisija će provedbenim aktima dodatno definirati pojedinosti podataka iz stavka 7. koje trebaju dostaviti države članice. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 27.

Obustava puštanja proizvoda u slobodni promet

1.Tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. obustavljaju puštanje određenog proizvoda u slobodni promet ako se tijekom kontrola iz članka 26. utvrdi sljedeće:

(a)proizvodu nije priložena dokumentacija koja mu, u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju primjenjivim na taj proizvod, mora biti priložena;

(b)proizvod nije označen niti obilježen u skladu s tim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

(c)proizvod nosi oznaku CE ili drugu oznaku propisanu zakonodavstvom Unije o usklađivanju stavljenu na pogrešan ili obmanjujući način;

(d)identitet i podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti proizvoda nisu navedeni ili se ne mogu utvrditi u skladu s člankom 4. stavkom 5.;

(e)iz bilo kojeg drugog razloga postoji opravdana sumnja da proizvod, jednom kada bude stavljen na tržište, neće biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje ili će predstavljati ozbiljan rizik.

2.Tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. odmah obavješćuju tijela za nadzor tržišta o svakoj obustavi iz stavka 1.

3.Ako tijela za nadzor tržišta imaju razloga vjerovati da neki proizvod neće biti u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje ili da će predstavljati ozbiljan rizik, zahtijevat će da tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. obustave postupak njegova puštanja u slobodni promet.

4. Tijekom svake obustave postupka puštanja proizvoda u slobodni promet na odgovarajući se način primjenjuju članci 197., 198. i 199. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 28.

Puštanje proizvoda u promet

Ako je puštanje određenog proizvoda u slobodni promet obustavljeno u skladu s člankom 27., taj se proizvod pušta u slobodni promet ako se ispune svi ostali zahtjevi i formalnosti povezani s takvim puštanjem i ako se ispuni bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)u roku od pet radnih dana od obustave tijela za nadzor tržišta nisu zatražila da tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. zadrže obustavu;

(b)tijela za nadzor tržišta obavijestila su tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. o tome da je opravdano vjerovati da će proizvod, jednom kada bude stavljen na tržište, biti u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje.

Proizvod pušten u slobodni promet u skladu s točkom (a) neće se smatrati sukladnim sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju samo zato što je pušten u slobodni promet.

Članak 29.

Suradnja s ovlaštenim gospodarskim subjektima

1. Tijela za nadzor tržišta što je prije moguće obrađuju proizvode koje je za puštanje u slobodni promet deklarirao ovlašteni gospodarski subjekt, kao što je utvrđeno u članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, a čije je puštanje u promet obustavljeno u skladu s člankom 28. stavkom 1. ove Uredbe.

2. Tijela za nadzor tržišta mogu obavijestiti carinska tijela da puste takve proizvode u slobodni promet na zahtjev ovlaštenog gospodarskog subjekta, uz uvjet da su ispunjeni svi ostali zahtjevi i formalnosti koji se odnose na njihovo puštanje u slobodni promet.

Ne dovodeći u pitanje članak 47. Uredbe (EU) br. 952/2013, na temelju zahtjeva ovlaštenog gospodarskog subjekta tijela za nadzor tržišta mogu kontrolirati takve proizvode na mjestu koje nije mjesto na kojem su ti proizvodi podneseni carini.

3. Tijela za nadzor tržišta i carinska tijela razmjenjuju informacije o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihovim evidencijama o sukladnosti povezanima sa sigurnošću proizvoda.

4.Ako se tijekom kontrola opisanih u stavku 2. drugom podstavku utvrdi bilo kakva nesukladnost, tijela za nadzor tržišta obustavljaju povlašteni tretman iz stavka 1. i stavka 2. prvog podstavka te u sustav iz članka 34. unose pojedinosti o nesukladnosti.

5. Komisija provedbenim aktima određuje podatke koji se razmjenjuju i postupak razmjene informacija među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihovoj usklađenosti u pogledu sigurnosti proizvoda. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 30.

Odbijanje puštanja u slobodni promet

1.Ako tijela za nadzor tržišta zaključe da neki proizvod predstavlja ozbiljan rizik, poduzimaju mjere da zabrane njegovo stavljanje na tržište i od tijela određenih u skladu s člankom 26. stavkom 1. zahtijevaju da ga ne puste u slobodni promet. Tijela za nadzor tržišta od tijela iz članka 26. stavka 1. zahtijevaju i da na trgovački račun koji prati proizvod i svaki drugi relevantni popratni dokument te u carinski sustav obrade podataka uključe sljedeću napomenu:

„Opasan proizvod – nije odobreno puštanje u slobodni promet– Uredba [potrebno je dodati upućivanje na ovu Uredbu]”.

Tijela za nadzor tržišta odmah unose te informacije u sustav iz članka 34.

2.Ako tijela za nadzor tržišta zaključe da neki proizvod ne može biti stavljen na tržište jer nije u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje, poduzimaju mjere da zabrane njegovo stavljanje na tržište i od tijela određenih u skladu s člankom 26. stavkom 1. zahtijevaju da ga ne puste u slobodni promet. Tijela za nadzor tržišta od tijela iz članka 26. stavka 1. zahtijevaju i da na trgovački račun koji prati proizvod i svaki drugi relevantni popratni dokument te u carinski sustav obrade podataka uključe sljedeću napomenu:

„Proizvod nije sukladan – nije odobreno puštanje u slobodni promet– Uredba [potrebno je dodati upućivanje na ovu Uredbu]”.

Tijela za nadzor tržišta odmah unose te informacije u sustav iz članka 34.

3.Ako se proizvod iz stavka 1. ili 2. naknadno deklarira za carinski postupak, osim puštanja u slobodni promet, i uz uvjet da se tome ne protive tijela za nadzor tržišta, obavijesti koje se zahtijevaju stavcima 1. i 2., a koje se odnose na dokumente upotrijebljene u tom postupku, isto se tako uključuju uz iste uvjete navedene u tom stavku.

4. Tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. mogu uništiti ili na drugi način učiniti neupotrebljivim proizvod koji predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika ako dotično tijelo to smatra potrebnim i razmjernim. Trošak takve radnje snosi osoba koja je deklarirala taj predmet za puštanje u slobodni promet.

Na odgovarajući se način primjenjuju članci 197., 198. i 199. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Poglavlje VIII.

Koordinirana provedba i međunarodna suradnja

Članak 31.

Mreža Unije za sukladnost proizvoda

Uspostavlja se Mreža Unije za sukladnost proizvoda („Mreža”).

Članak 32.

Sastav Mreže Unije za sukladnost proizvoda

1.Mrežu čine Odbor Unije za sukladnost proizvoda („Odbor EUPC-a”), skupine za administrativnu koordinaciju i Tajništvo.

2.Odbor EUPC-a sastoji se od jednog predstavnika iz svakog od jedinstvenih ureda za vezu iz članka 11. i dvoje predstavnika Komisije te njihovih zamjenika.

3. Komisija uspostavlja pojedinačne ili zajedničke skupine za administrativnu koordinaciju za sve instrumente zakonodavstva Unije o usklađivanju navedene u Prilogu ovoj Uredbi. Svaka se skupina za administrativnu koordinaciju sastoji od predstavnika nadležnih nacionalnih tijela za nadzor tržišta i prema potrebi predstavnika jedinstvenih ureda za vezu i relevantnih udruga poslodavaca te udruga za zaštitu potrošača.

4. Tajništvo se sastoji od osoblja Komisije.

5. Komisija može prisustvovati sastancima skupina za administrativnu koordinaciju.

Članak 33.

Koordinirane provedbene zadaće

1. Komisija ima sljedeće zadaće:

(a)donošenje i praćenje provedbe programa rada Mreže na temelju prijedloga Tajništva;

(b)potpora funkcioniranju kontaktnih točaka za proizvode iz članka 6.;

(c)koordiniranje aktivnosti jedinstvenih ureda za vezu iz članka 11.;

(d)potpora uspostavi i funkcioniranju objekata Unije za ispitivanje iz članka 20.;

(e)primjena instrumenata međunarodne suradnje iz članka 35.;

(f)organiziranje suradnje i djelotvorne razmjene informacija i najbolje prakse među tijelima za nadzor tržišta;

(g)razvoj i održavanje sustava iz članka 34., uključujući sučelje jedinstvenog šaltera EU-a iz stavka 4. tog članka, i pružanje informacija javnosti putem tog sustava;

(h)organiziranje sastanaka Odbora EUPC-a i skupina za administrativnu koordinaciju iz članka 32.;

(i)pomaganje Mreži u obavljanju prethodnog ili pomoćnog rada u vezi s provedbom aktivnosti nadzora tržišta povezanih s primjenom zakonodavstva Unije o usklađivanju kao što su studije, programi, evaluacije, smjernice, poredbene analize, uzajamni međusobni posjeti, istraživački rad, razvoj i održavanje baza podataka, aktivnosti osposobljavanja, laboratorijski rad, ispitivanje sposobnosti, međulaboratorijska ispitivanja i rad na ocjenjivanju sukladnosti te priprema i pomaganje u provedbi kampanja Unije za nadzor tržišta i sličnih aktivnosti;

(j)organiziranje uzajamnog vrednovanja i zajedničkih programa osposobljavanja te olakšavanje razmjena osoblja među tijelima za nadzor tržišta i prema potrebi s tijelima trećih zemalja za nadzor tržišta ili međunarodnim organizacijama;

(k)provedba aktivnosti u okviru programa tehničke pomoći, suradnja s trećim zemljama te promicanje i poboljšanje politika i sustava Unije za nadzor tržišta među zainteresiranim stranama u Uniji i na međunarodnoj razini;

(l)omogućavanje pristupa tehničkom ili znanstvenom stručnom znanju radi provedbe upravne suradnje u području nadzora tržišta;

(m)razmatranje, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Odbora EUPC-a, svakog pitanja koje se odnosi na primjenu ove Uredbe i donošenje smjernica, preporuka i najbolje prakse radi poticanja dosljedne primjene ove Uredbe, uključujući utvrđivanjem standarda za minimalne sankcije.

2.Odbor EUPC-a ima sljedeće zadaće:

(a)utvrđivanje prioriteta zajedničkog djelovanja u području nadzora tržišta;

(b)osiguravanje koordinacije i praćenja skupina za administrativnu koordinaciju i njihovih aktivnosti;

(c)pomaganje u sastavljanju i provedbi memoranduma o razumijevanju iz članka 8.;

(d)donošenje vlastitog poslovnika i poslovnika o radu skupina za administrativnu koordinaciju.

3.Skupine za administrativnu koordinaciju imaju sljedeće zadaće:

(a)koordinacija provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju u području njihove nadležnosti;

(b)osiguravanje da se provedbeno djelovanje nacionalnih tijela za nadzor tržišta provodi diljem Unije;

(c)povećavanje učinkovitosti nadzora tržišta diljem jedinstvenog tržišta imajući na umu da u državama članicama postoje različiti sustavi nadzora tržišta;

(d)uspostava odgovarajućih komunikacijskih kanala među nacionalnim tijelima za nadzor tržišta i Mrežom;

(e)uspostava zajedničkih djelovanja poput prekograničnih aktivnosti nadzora tržišta i njihova koordinacija;

(f)razvoj zajedničkih praksi i metodologija djelotvornog nadzora tržišta;

(g)međusobno obavješćivanje o nacionalnim metodama i aktivnostima nadzora tržišta te razvoj i promicanje najbolje prakse;

(h)utvrđivanje pitanja od zajedničkog interesa povezanih s nadzorom tržišta i predlaganje zajedničkih pristupa koje je potrebno donijeti.

Članak 34.

Informacijski i komunikacijski sustav

1.Komisija razvija i održava informacijski i komunikacijski sustav za prikupljanje i pohranu informacija u strukturiranom obliku o pitanjima povezanima s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju. Pristup tom sustavu imaju Komisija, jedinstveni uredi za vezu i tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1.

2.Jedinstveni uredi za vezu unose sljedeće informacije u sustav:

(a)identitet tijela za nadzor tržišta u svojoj državi članici i područja njihove nadležnosti u skladu s člankom 11. stavkom 1.;

(b)identitet tijela koja su njihove države članice odredile kao tijela zadužena za kontrole proizvoda na vanjskim granicama Unije.

3.Tijela za nadzor tržišta unose sljedeće informacije u sustav:

(a)pojedinosti o nacionalnim strategijama nadzora tržišta iz članka 13. koje je sastavila njihova država članica;

(b)sve sporazume o partnerstvu iz članka 7. koje su sklopila;

(c)rezultate praćenja, preispitivanja i ocjene strategije nadzora tržišta koju je sastavila njihova država članica;

(d)sve pritužbe koje su zaprimila i sva izvješća koja su sastavila u vezi s nesukladnim proizvodima;

(e)kad je riječ o proizvodima koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu njihove države članice, ne dovodeći u pitanje članak 12. Direktive 2001/95/EZ i članak 19. ove Uredbe, sljedeće informacije:

i.    svaku nesukladnost;

ii.    identifikaciju dotičnih opasnosti i dotičnoga gospodarskog subjekta;

iii.    sve moguće rizike koji nisu ograničeni na njihovo državno područje;

iv.    rezultate ispitivanja koje su provela ili koje je proveo dotični gospodarski subjekt;

v.    pojedinosti o dobrovoljnim mjerama koje su poduzeli gospodarski subjekti;

vi.    pojedinosti o restriktivnim mjerama koje su sama poduzela i, ako je primjenjivo, o nametnutim sankcijama;

vii.    rezultate kontakata s određenim gospodarskim subjektom i daljnje postupanje toga gospodarskog subjekta;

viii.    sve slučajeve kada subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti nije postupao u skladu s člankom 4. stavkom 3.;

ix.    sve slučajeve kada proizvođači nisu postupali u skladu s člankom 4. stavkom 4.;

(f)kad je riječ o proizvodima koji ulaze na tržište Unije, a čije je puštanje u slobodni promet na tržištu njihove države članice obustavljeno u skladu s člankom 27., sljedeće informacije:

i.    svaku nesukladnost;

ii.    identifikaciju eventualnih opasnosti i dotičnoga gospodarskog subjekta;

iii.    rezultate ispitivanja koje su provela ili koje je proveo dotični gospodarski subjekt;

iv.    pojedinosti o restriktivnim mjerama koje su sama poduzela i, ako je primjenjivo, o nametnutim sankcijama;

v.    rezultate kontakata s određenim gospodarskim subjektom i daljnje postupanje toga gospodarskog subjekta;

vi.    sva ostala izvješća o kontrolama ili ispitivanju koje je provelo tijelo za nadzor tržišta ili koji su provedeni na zahtjev tog tijela;

vii.    svaki prigovor države članice u skladu s primjenjivim zaštitnim postupkom u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju koje se primjenjuje na taj proizvod i svako daljnje postupanje.

4.Ako je to nužno radi provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju te radi smanjivanja rizika i borbe protiv prijevare, carinska tijela iz nacionalnih carinskih sustava izvlače podatke povezane sa stavljanjem proizvoda u carinski postupak „puštanje u slobodni promet” te ih, zajedno s rezultatima kontrola povezanih sa sigurnošću proizvoda, šalju u informacijski i komunikacijski sustav.

U kontekstu okruženja jedinstvenog šaltera EU-a za carinu, Komisija razvija elektroničko sučelje kako bi se omogućio prijenos takvih podataka. To će sučelje biti uspostavljeno u roku od [četiri godine] od donošenja provedbenih akata.

5.Tijela za nadzor tržišta priznaju valjanost izvješća o ispitivanju koja su izradila tijela za nadzor tržišta u ostalim državama članicama ili koja su za njih izrađena i koja su unesena u informacijski i komunikacijski sustav te se njima koriste.

6.Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju pojedinosti provedbenih mehanizama za stavke od 1. do 4. i određuju podaci koje je potrebno poslati u skladu sa stavkom 4. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Članak 35.

Međunarodna suradnja

1.Komisija može razmjenjivati povjerljive informacije povezane s nadzorom tržišta s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama ako je s njima sklopila sporazume o povjerljivosti koji se temelje na uzajamnosti.

2.Komisija može uspostaviti okvir za suradnju i razmjenu odabranih informacija sadržanih u sustavu za razmjenu informacija iz članka 12. Direktive 2001/95/EZ sa zemljama podnositeljicama zahtjeva, trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Suradnja ili razmjena informacija može se među ostalim odnositi na sljedeće:

(a)upotrijebljene metode ocjene rizika i rezultate ispitivanja proizvoda;

(b)koordinirana povlačenja proizvoda ili druga slična djelovanja;

(c)mjere iz članka 15. koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta.

3.Komisija može odobriti poseban sustav predizvozne kontrole povezane s određenim proizvodom koju provodi treća zemlja neposredno prije izvoza proizvoda u Uniju kako bi provjerila ispunjavaju li ti proizvodi zahtjeve zakonodavstva Unije o usklađivanju koje se na njih primjenjuje. Homologacija se može dodijeliti za jedan proizvod ili više njih, za jednu kategoriju proizvoda ili više njih ili za proizvode ili kategorije proizvoda koje proizvode određeni proizvođači.

4.Ako je dodijeljena takva homologacija, broj i učestalost uvoznih kontrola proizvoda ili kategorija proizvoda iz stavka 3. koji ulaze na tržište Unije može se smanjiti.

Međutim, carinska tijela mogu provoditi kontrole takvih proizvoda ili kategorija proizvoda koji ulaze na tržište Unije kako bi se osiguralo da se predizvoznim kontrolama koje je provela treća zemlja može djelotvorno utvrditi usklađenost sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

5. Trećoj se zemlji može dodijeliti homologacija iz stavka 3. tek nakon što se u Uniji provede revizija kojom se dokazuje da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)proizvodi koji su iz te treće zemlje izvezeni u Uniju ispunjavaju zahtjeve utvrđene u zakonodavstvu Unije o usklađivanju;

(b)kontrole koje su provedene u toj trećoj zemlji dovoljno su djelotvorne i učinkovite te se mogu provoditi umjesto kontrola dokumenata i fizičkih kontrola utvrđenih navedenim zakonodavstvom ili se, zahvaljujući njima, broj potonjih kontrola može smanjiti.

6. U homologaciji iz stavka 3. navodi se nadležno tijelo treće zemlje pod čijom će se odgovornošću provesti predizvozne kontrole i svi se kontakti s Unijom odvijaju putem tog tijela.

7.Nadležno tijelo iz stavka 6. osigurava provedbu službene provjere proizvoda prije njihova ulaska u Uniju.

8.Ako se tijekom kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz stavka 3. utvrdi znatna nesukladnost, tijela za nadzor tržišta odmah obavješćuju Komisiju putem sustava iz članka 34. i povećavaju broj kontrola takvih proizvoda.

9. Komisija povlači homologaciju dodijeljenu u skladu sa stavkom 3. ako se otkrije da proizvodi koji ulaze na tržište Unije u znatnom broju slučajeva nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

10. Komisija donosi provedbene akte za provedbu sustava predizvoznih kontrola povezanih s određenim proizvodom iz stavka 3. radi utvrđivanja modela potvrda o sukladnosti ili provjeri koji će se upotrebljavati. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Poglavlje IX.:

Financijske odredbe

Članak 36.

Financijske aktivnosti

1.Unija financira obavljanje zadaća Mreže iz članka 34.

2.Unija može financirati sljedeće aktivnosti povezane s primjenom ove Uredbe:

(a)funkcioniranje kontaktnih točaka za proizvode iz članka 6.;

(b)uspostavu i funkcioniranje objekata Unije za ispitivanje iz članka 20.;

(c)razvoj instrumenata međunarodne suradnje iz članka 35.;

(d)sastavljanje i ažuriranje doprinosa smjernicama o nadzoru tržišta;

(e)stavljanje stručnog tehničkog ili znanstvenog znanja na raspolaganje Komisiji kako bi joj pomogla u provedbi upravne suradnje u području nadzora tržišta;

(f)provedbu nacionalnih strategija nadzora tržišta iz članka 13. i kampanja za nadzor tržišta koje organiziraju Unija i države članice;

(g)aktivnosti koje se provode u okviru programa tehničke pomoći, suradnje s trećim zemljama te promicanja i poboljšanja politika i sustava Unije za nadzor tržišta među zainteresiranim stranama u Uniji i na međunarodnoj razini.

3.Elektroničko sučelje iz članka 34. stavka 4. zajednički financiraju Unija i države članice. Unija je odgovorna za financiranje središnjeg modula i veze s Mrežom. Države članice odgovorne su za financiranje prilagodbe svojih nacionalnih sustava.

4.Financijska potpora Unije aktivnostima iz ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 61 , izravno ili povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna subjektima navedenima u članku 58. stavku 1. točki (c) te uredbe.

5.Proračunsko tijelo svake godine određuje odobrena sredstva koja se dodjeljuju za aktivnosti iz ove Uredbe u granicama financijskog okvira na snazi.

6.Odobrena sredstva koja je utvrdilo proračunsko tijelo za financiranje aktivnosti nadzora tržišta mogu obuhvaćati i troškove povezane s pripremom, praćenjem, kontrolom, revizijom i procjenom potrebnima za upravljanje aktivnostima iz ove Uredbe i postizanje njihovih ciljeva. Ti troškovi uključuju troškove provođenja studija, organiziranja sastanaka stručnjaka, provedbe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, uključujući korporativnu komunikaciju političkih prioriteta Unije ako se odnose na opće ciljeve aktivnosti nadzora tržišta, troškove povezane s mrežama informacijske tehnologije s naglaskom na obradi i razmjeni informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima Komisije povezanima s tehničkom i administrativnom pomoći.

Članak 37.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se provode djelovanja koja se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, djelotvornim kontrolama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.Komisija ili njezini predstavnici i Revizorski sud ovlašteni su provoditi reviziju, na temelju dokumenata i inspekcija na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvoditelja i podizvoditelja koji prime sredstva Unije u okviru ove Uredbe.

3.Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući kontrole i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 62 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 63 radi utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti, koje utječu na financijske interese Unije, u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji su financirani u okviru ove Uredbe.

4.Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koji su rezultat provedbe ove Uredbe, sadržavaju odredbe kojima se izričito ovlašćuju Komisija, Revizorski sud i OLAF za provedbu takvih revizija i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.

Poglavlje X.

Završne odredbe

Članak 38.

Primjenjivost Uredbe (EZ) br. 765/2008 i izmjene zakonodavstva Unije o usklađivanju

Članci od 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ne primjenjuju se na zakonodavstvo Unije o usklađivanju utvrđeno u Prilogu.

Članak 39.

Izmjene Direktive 2004/42/EZ

Članci 6. i 7. Direktive 2004/42/EZ brišu se.

Članak 40.

Izmjene Direktive 2009/48/EZ

Direktiva 2009/48/EZ mijenja se kako slijedi:

1. članak 40. briše se;

2.u članku 42. briše se stavak 1.;

3. članak 44. briše se.

Članak 41.

Izmjene Direktive 2010/35/EU

Direktiva 2010/35/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 16. briše se;

2.u članku 30. briše se stavak 1.

Članak 42.

Izmjene Uredbe (EU) br. 305/2011

U članku 56. Uredbe (EU) br. 305/2011 briše se stavak 1.

Članak 43.

Izmjene Uredbe (EU) br. 528/2012

U članku 65. Uredbe (EU) br. 528/212 Europskog parlamenta i Vijeća druga rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Uredba (EU) 2018/[XX unijeti broj ove Uredbe] Europskog parlamenta i Vijeća* primjenjuje se na odgovarajući način.”

* Uredba (EU) 2018/[XX unijeti broj ove Uredbe] Europskog parlamenta i Vijeća od [u zagradu unijeti datum i puni naziv ove Uredbe te upućivanje na SL].

Članak 44.

Izmjene Direktive 2013/29/EU

Direktiva 2013/29/EU mijenja se kako slijedi:

1.u članku 38. briše se stavak 2.;

2.u članku 39. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 45.

Izmjene Direktive 2013/53/EU

Direktiva 2013/53/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 43. briše se;

2.u članku 44. stavku 1. briše se peti podstavak.

Članak 46.

Izmjene Direktive 2014/28/EU

Direktiva 2014/28/EU mijenja se kako slijedi:

1.u članku 41. briše se prvi stavak;

2.u članku 42. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 47.

Izmjene Direktive 2014/29/EU

Direktiva 2014/29/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 34. briše se;

2.u članku 35. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 48.

Izmjene Direktive 2014/30/EU

Direktiva 2014/30/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 37. briše se;

2.u članku 38. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 49.

Izmjene Direktive 2014/31/EU

Direktiva 2014/31/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 36. briše se;

2.u članku 37. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 50.

Izmjene Direktive 2014/32/EU

Direktiva 2014/32/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 41. briše se;

2.u članku 42. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 51.

Izmjene Direktive 2014/33/EU

Direktiva 2014/33/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 37. briše se;

2.u članku 38. stavku 1. briše se peti podstavak.

Članak 52.

Izmjene Direktive 2014/34/EU

Direktiva 2014/34/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 34. briše se;

2.u članku 35. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 53.

Izmjene Direktive 2014/35/EU

Direktiva 2014/35/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 18. briše se;

2.u članku 19. stavku 1. briše se treći podstavak.

Članak 54.

Izmjene Direktive 2014/53/EU

Direktiva 2014/53/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 39. briše se;

2.u članku 40. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 55.

Izmjene Direktive 2014/68/EU

Direktiva 2014/68/EU mijenja se kako slijedi:

1.članak 39. briše se;

2.u članku 40. stavku 1. briše se treći podstavak.

Članak 56.

Izmjene Direktive 2014/90/EU

Direktiva 2014/90/EU mijenja se kako slijedi:

1.    u članku 12. briše se stavak 10.;

2.u članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Kad je riječ o pomorskoj opremi, države članice obavljaju nadzor tržišta u skladu s okvirom za nadzor tržišta EU-a utvrđenim u Uredbi [broj nove Provedbene uredbe], koji podliježe stavcima 2. i 3. ovog članka.”;

3. u članku 25. briše se stavak 4.;

4.u članku 26. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 57.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/424

Uredba (EU) 2016/424 mijenja se kako slijedi:

1.članak 39. briše se;

2.u članku 40. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 58.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/425

Uredba (EU) 2016/425 mijenja se kako slijedi:

1. članak 37. briše se;

2.u članku 38. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 59.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/426

Uredba (EU) 2016/426 mijenja se kako slijedi:

1.članak 36. briše se;

2.u članku 37. stavku 1. briše se četvrti podstavak.

Članak 60.

Izmjene Uredbe (EU) 2017/1369

Uredba (EU) 2017/1369 mijenja se kako slijedi:

1.u članku 8. brišu se stavci 1. i 3.;

2.u članku 9. stavku 2. briše se drugi podstavak.

Poglavlje XI.

Sankcije, evaluacija, odborski postupak, stupanje na snagu i primjena

Članak 61.

Sankcije

1.Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima kršenja odredbi ove Uredbe, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima, kao i o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima povrede odredbi zakonodavstva Unije o usklađivanju proizvoda obuhvaćenog ovom Uredbom, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima ako zakonodavstvom nisu propisane sankcije te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do [31. ožujka 2020.], kao i o tim pravilima i mjerama te je moraju bez odlaganja obavijestiti o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

2.Kada se u svakom pojedinačnom slučaju donosi odluka o nametanju sankcije, dužna se pozornost posvećuje sljedećem:

(a)financijskoj situaciji malih i srednjih poduzeća;

(b)prirodi, težini i trajanju nesukladnosti, uzimajući u obzir štetu prouzročenu krajnjim korisnicima;

(c)namjernom ili nehotičnom obilježju povrede;

(d)stupnju suradnje gospodarskog subjekta tijekom istrage koju je provodilo tijelo za nadzor tržišta;

(e)svim relevantnim sličnim povredama koje je prethodno počinio taj gospodarski subjekt.

3.Sankcije mogu biti povećane ako je gospodarski subjekt prethodno počinio sličnu povredu, a mogu uključivati i kaznene sankcije za teške povrede zakonodavstva Unije o usklađivanju.

4.Države članice osiguravaju da se financijskim sankcijama za namjerno kršenje zakonodavstva Unije o usklađivanju barem kompenzira gospodarska prednost ostvarena tom povredom.

5.Države članice posebno osiguravaju da se sankcije mogu nametnuti ako gospodarski subjekt ne surađuje ili odbija surađivati u provedbi kontrola i aktivnosti nadzora tržišta.

Članak 62.

Evaluacija

Do [31. prosinca 2024.], a nakon toga svakih pet godina, Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe s obzirom na njezine ciljeve, a izvješće s najvažnijim zaključcima dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. 

U izvješću se ocjenjuje jesu li ostvareni ciljevi ove Uredbe, posebno kad je riječ o smanjenju broja nesukladnih proizvoda na tržištu Unije, osiguravanju učinkovite i djelotvorne provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar Unije, poboljšanju suradnje nadležnih tijela i jačanju kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije uzimajući u obzir učinak na poslovanje, a posebno na mala i srednja poduzeća. Usto, evaluacijom je potrebno ocijeniti i djelotvornost aktivnosti nadzora tržišta koje financira Unija u skladu sa zahtjevima politika i zakonodavstva Unije.

Članak 63.

Odborski postupak

1.Komisiji pomaže odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 64.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. 

Ova se Uredba primjenjuje od [1. siječnja 2020.]. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

1.4.Ciljevi

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

1.7.Planirane metode upravljanja

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila praćenja i izvješćivanja

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.3.Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode 

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

3.2.5.Doprinos trećih osoba

3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB 64  

02 03 Unutarnje tržište robe i usluga

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje 

Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja 65  

Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja 

Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje 

1.4.Ciljevi

1.4.1.Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

U strategiji jedinstvenog tržišta, u dokumentu pod nazivom „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća (COM(2015) 555/2) Komisija je najavila inicijativu jačanja nadzora tržišta proizvoda radi borbe protiv sve većeg broja nezakonitih i nesukladnih proizvoda na tržištu zbog kojih se narušava tržišno natjecanje i ugrožavaju potrošači. Ovim se prijedlogom nastoji jačati sukladnost proizvoda pružanjem pravih poticaja gospodarskim subjektima, češćim provjerama sukladnosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima, uključujući suradnjom s carinskim tijelima.

Prijedlog je dio „Paketa o robi” i trebao bi biti utvrđen u kontekstu četvrtog prioritetnog područja politike programa predsjednika Junckera za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene, tj. za povezanije i pravednije unutarnje tržište s ojačanim industrijskim temeljem.

1.4.2.Posebni ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br.

1.    Jačanje mehanizama suradnje u nadzoru tržišta među provedbenim tijelima, smanjenje rascjepkanosti i neučinkovitosti;

2.    Povećanje operativnih kapaciteta, poboljšanje učinkovitosti i raspoloživosti resursa kad je riječ o prekograničnim kontrolama i koordinaciji provedbe;

3.    Jačanje provedbenih instrumenata omogućavajući tijelima za nadzor tržišta da upotrebljavaju alate sa snažnijim preventivnim učinkom, alate koji su djelotvorniji i otporniji na promjene u budućnosti;

4.    Promicanje usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o neprehrambenim proizvodima, olakšavanje pristupa informacijama o sukladnosti i poboljšavanje pomoći koja se pruža poduzećima.

Ti ciljevi obuhvaćaju nadzor tržišta unutar EU-a i na njegovim vanjskim granicama, kao i digitalni te tradicionalni opskrbni lanac.

1.4.3.Očekivani rezultati i utjecaj

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Očekuje se da će se Prijedlogom ojačati okvir za nadzor tržišta, što će dovesti do smanjenja količine nesukladnih proizvoda na jedinstvenom tržištu.

Tijela za nadzor tržišta država članica moći će se češće ponovno koristiti dokazima i provoditi iste restriktivne mjere koje su provedene u ostalim državama članicama, na taj način ostvarujući uštede i povećavajući učinkovitost.

Mreža Unije za sukladnost proizvoda pomagat će tijelima za nadzor tržišta u provedbi koordiniranijih kampanja prekograničnih kontrola na temelju zajedničkih djelovanja čiji je prioritet provedbe utvrđen na bolji način i na temelju boljih obavještajnih podataka. Time će se omogućiti bolja integracija dimenzije jedinstvenog tržišta EU-a u nacionalne kontrole, kao i vidljivije djelovanje diljem EU-a.

Zbog koordinacije provedbe putem Mreže poboljšat će se dosljednost provedbe u pogledu proizvoda kojima se trguje u Uniji. Poduzećima koja posluju prekogranično zauzvrat će se osigurati ravnopravniji uvjeti te veća pravna sigurnost i predvidivost.

Potrošači i poduzeća imat će lakši pristup informacijama, a poduzeća će moći iskoristiti pomoć koja im je na raspolaganju radi usklađivanja sa zakonodavstvom Unije o proizvodima.

1.4.4.Pokazatelji rezultata i utjecaja

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

   Stope usklađenosti po državama članicama/sektorima te u pogledu e-trgovine i uvoza (poboljšanja u dostupnosti i kvaliteti informacija sadržanih u strategijama provedbe država članica, napredak u smanjenju propusta u usklađenosti)

   Broj koordiniranih kampanja kontrola i rezultati (otkrivene povrede, korektivne mjere)

   Upotreba mehanizama uzajamne pomoći među tijelima za nadzor tržišta (broj, vrste, rokovi, rezultati) i broj mjera koje su poduzela druga tijela, a koje su „ponovljene” u svakoj državi članici

   Upoznatost poduzeća s pravilima o proizvodima/njihovo razumijevanje tih pravila

   Broj dobrovoljnih mjera registriranih na zajedničkom internetskom portalu za dobrovoljne mjere

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Ocjenom okvira za nadzor tržišta utvrđeni su važni nedostaci koje uzrokuju četiri glavna čimbenika, odnosno 1. fragmentacija i ograničena koordinacija nadzora tržišta u EU-u; 2. ograničenja resursa tijela za nadzor tržišta; 3. slaba sposobnost odvraćanja koju imaju trenutačni provedbeni instrumenti, posebno kad je riječ o uvozu iz trećih zemalja i e-trgovini te 4. važan nedostatak informacija (tj. neupoznatost poduzeća s pravilima i slaba transparentnost u pogledu sukladnosti proizvoda). Radi rješavanja tih pitanja Prijedlogom se predviđa sljedeće:

– mehanizam kojim će se tijelima za nadzor tržišta različitih država članica omogućiti da jedni drugima upućuju djelotvorne zahtjeve za uzajamnu pomoć i da razmjenjuju provedbene dokaze i odluke,

– administrativna potporna struktura za koordinaciju i provedbu zajedničkih provedbenih aktivnosti (Mreža Unije za sukladnost proizvoda), provedbene strategije država članica, pokazatelji uspješnosti i uzajamno vrednovanje,

– zajedničke istražne i provedbene ovlasti nadležnih tijela za nadzor tržišta i obveza proizvođača da imenuju subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti u EU-u,

– sustavnije objavljivanje restriktivnih mjera koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta i povrat troškova kontrole u slučaju nesukladnih proizvoda,

– širenje savjetodavne uloge kontaktnih točaka za proizvode na poduzeća, internetski portal za dobrovoljne mjere koje su poduzela poduzeća u pogledu opasnih proizvoda i objavljivanje informacija o sukladnosti proizvođača i uvoznika u digitalnom obliku.

1.5.2.Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar jedinstvenog tržišta predstavlja velik izazov za javna tijela čije je djelovanje ograničeno granicama njihove nadležnosti, dok mnoga poduzeća provode svoje poslovne modele u nekoliko država članica ili na razini EU-a. Kako bi se povećala razina usklađenosti na tržištu, svaka država članica ovisi o nadzoru tržišta koji provode njezini susjedi. Slijedom toga, nedostaci u organizaciji nadzora tržišta u samo jednoj državi članici mogu bitno naštetiti nastojanjima ostalih država članica da spriječe ulazak nesukladnih proizvoda na tržište. Na taj način nastaje slaba karika u lancu.

Stoga, kako bi se osigurala dosljedna provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju diljem EU-a i djelotvorno suzbila neusklađenost u više država članica, potrebno je koordinirati javne provedbene aktivnosti. To pitanje ima prekogranične aspekte koji se ne mogu dostatno ostvariti pojedinačnim djelovanjem država članica jer one na taj način ne mogu osigurati suradnju i koordinaciju, koje se trebaju postići na razini Unije.

1.5.3.Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Ocjenom postojećeg okvira za nadzor tržišta, a posebno Uredbe (EZ) br. 765/2008, zaključeno je da on nije potpuno djelotvoran kad je riječ o njegovim strateškim ciljevima jačanja zaštite javnih interesa i osiguravanja ravnopravnih uvjeta među gospodarskim subjektima smanjenjem broja nesukladnih proizvoda na unutarnjem tržištu. Dostupni podaci ustvari upućuju na to da se nesukladni proizvodi i dalje nalaze na tržištu te da se njihov broj možda i povećava. Zbog toga se postojećim okvirom za nadzor tržišta ne postižu očekivana poboljšana sigurnost za potrošače/korisnike ni ravnopravni uvjeti za poduzeća. Glavne utvrđene slabosti bile su nedovoljna koordinacija i suradnja među tijelima za nadzor tržišta i državama članicama te nedovoljna ujednačenost i strogoća nadzora tržišta i graničnih kontrola uvezenih proizvoda. Za nadzor tržišta dostupna su ograničena sredstva, a njihov se iznos znatno razlikuje među državama članicama te ima izravan utjecaj na kontrole koje tijela za nadzor tržišta mogu provoditi. Zbog općenitih bi se nedosljednosti u pristupu koji, kad je riječ o nadzoru tržišta, zauzimaju različite države članice u pogledu poduzeća mogla smanjiti spremnost poduzeća na poštovanje pravila i diskriminirati poduzeća koja se pridržavaju pravila u odnosu na ona koja ih se ne pridržavaju.

Definicije u Uredbi (EZ) br. 765/2008 općenito su jasne i odgovarajuće, no nisu potpune i ažurirane, posebno ako se razmatra potreba za obuhvaćanjem internetske prodaje.

U ocjeni je u načelu utvrđeno da su koristi od jedinstvenog europskog zakonodavstva o usklađivanju nadzora tržišta, za razliku od nekoliko različitih nacionalnih zakonodavstava, općepoznate. Međutim, mogućnost da Uredba postigne punu dodanu vrijednost na razini EU-a i dalje se ne ostvaruje zbog nedovoljne prekogranične razmjene informacija i suradnje te nedosljedne provedbe okvira za nadzor tržišta na nacionalnoj razini.

1.5.4.Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Prijedlog je jedna od inicijativa u okviru Strategije jedinstvenog tržišta Europske komisije.

Prijedlogom se osigurava bolja usklađenost s odredbama Carinskog zakonika EU-a, koji je na snagu stupio 2013. U prijedlogu se u obzir uzimaju novi koncepti preporučeni u Zakoniku kad je riječ o mehanizmima koordinacije i međuagencijske suradnje, olakšicama za pouzdane trgovce s dobrim rezultatima i pojačanim ocjenama rizika, uključujući na razini Carinske unije kako bi se kontrole učinile djelotvornijima i učinkovitijima.

Ovaj je prijedlog potpuno dosljedan i usklađen s postojećim politikama EU-a i nedavnim prijedlozima za jačanje provedbe u drugim područjima poput kontrola hrane i hrane za životinje, suradnje u zaštiti potrošača i tržišnog natjecanja.

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

◻ Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

◻ Prijedlog/inicijativa na snazi od [DD/MM]GGGG do [DD/MM]GGGG

◻ Financijski utjecaj od GGGG do GGGG

☒ Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

Provedba s razdobljem uspostave od 2020. do 2022., nakon čega će uslijediti redovna provedba.

1.7.Planirane metode upravljanja 66  

Izravno upravljanje Komisije

☒ koje obavljaju njezini odjeli, uključujući njezino osoblje u delegacijama Unije;

◻ koje obavljaju izvršne agencije

Podijeljeno upravljanje s državama članicama

Neizravno upravljanje delegiranjem zadaća provedbe:

◻ trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile;

◻ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

◻ EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

◻ tijelima na koja se upućuje u člancima 208. i 209. Financijske uredbe;

◻ tijelima javnog prava;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ osobama kojima je povjerena provedba posebnih aktivnosti u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Ako je označeno više načina upravljanja, pojedinosti navesti u odjeljku „Napomene”.

Napomene

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila praćenja i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

Ovim će se Prijedlogom ojačati informatički alat koji povezuje tijela za nadzor tržišta i Komisiju (članak 34. Informacijski i komunikacijski sustav). Upotrebom informatičkog alata operativna se aktivnost može pratiti kontinuirano i učinkovito. Praćenje upotrebom informatičkog alata bit će upotpunjeno radom Mreže Unije za sukladnost proizvoda uspostavljene ovom Uredbom te pouzdanijim i opsežnijim informacijama država članica o stopama usklađenosti i provedbenim aktivnostima koje provode u okviru svojih nacionalnih provedbenih strategija. Mreža Unije za sukladnost proizvoda utvrdit će i pratiti opće pokazatelje uspješnosti i provoditi uzajamno vrednovanje.

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.Utvrđeni rizici

Operativni rizici u pogledu informatičkog alata: rizik da se informacijskim sustavom neće moći djelotvorno poduprijeti suradnja tijela za nadzor tržišta i Mreže Unije za sukladnost proizvoda.

2.2.2.Informacije o uspostavi sustava unutarnje kontrole

Učinkoviti postupci upravljanja informacijskom tehnologijom u koje su aktivno uključeni korisnici sustava.

2.2.3.Procjena troškova i koristi kontrola i procjena očekivane razine rizika od pogreške

Troškovi kontrola zanemarivi su u usporedbi sa sredstvima koja su odobrena za razvoj samog informatičkog alata.

2.3.Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu.

Mjere koje provodi Komisija podlijegat će ex ante i ex post kontrolama u skladu s Financijskom uredbom. U ugovorima i sporazumima kojima se financira provedba ove Uredbe za provedbu revizija, provjera i inspekcija na terenu bit će izričito ovlaštena Komisija, uključujući OLAF i Revizorski sud.

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

·Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Doprinos

Poglavlje 02.03

Unutarnje tržište robe i usluga

Dif./Nedif. 67

zemalja EFTA-e 68

zemalja kandidatkinja 69

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

1a

02.03.01. Unutarnje tržište robe i usluga

Dif.

DA

NE

NE

NE

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

Rashodi u ovom financijskom izvještaju ograničeni su na trenutačni višegodišnji financijski okvir do 2020. uključivo s tom godinom. S obzirom na proračunska ograničenja u trenutačnom višegodišnjem financijskom okviru, odobrena bi sredstva trebala barem djelomično biti pokrivena preraspodjelom tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Okvirne procjene dugoročnijeg financijskog utjecaja mjera iz ovog Prijedloga utvrđene su u procjeni učinka.

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

Broj

1a Konkurentnost za rast i radna mjesta

GU GROW

Godina
2020 70 .

Godina

Godina

 Odobrena sredstva za poslovanje

02.03.01. Unutarnje tržište robe i usluga – Mreža Unije za sukladnost proizvoda

Preuzete obveze

1.

4,450

Plaćanja

2.

2,910

02.03.01. Unutarnje tržište robe i usluga – druge mjere u okviru inicijative koja se odnosi na poštovanje i provedbu (pilot strategije, referentna studija)

Preuzete obveze

(1a)

4,000

Plaćanja

(2 a)

1,700

Odobrena administrativna sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe 71  

Broj proračunske linije

3.

UKUPNA odobrena sredstva
za GU GROW

Preuzete obveze

= 1 + 1a + 3

8,450

Plaćanja

= 2 + 2a

+3.

4,610

UKUPNO

Godina
2020 72 .

Godina

GodinaUKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Preuzete obveze

4.

8,450

Plaćanja

5.

4,610

UKUPNA odobrena administrativna sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe

6.

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1A
višegodišnjeg financijskog okvira

Preuzete obveze

= 4 + 6

8,450
Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

5

„Administrativni rashodi”

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
2020.

Godina

Godina

GU: GROW

Ljudski resursi

0,787

Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda

3,246

• Ljudski resursi (ukupno)

4,033

• Ostali administrativni rashodi

0,093

UKUPNO GU GROW

4,126

6,752

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira 

(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)

4,126

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
2020 73 .

Godina

Godina

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1 – 5
višegodišnjeg financijskog okvira 

Preuzete obveze

12,576

Plaćanja

8,736

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su odobrena sredstva za poslovanje:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

Godina
2020.

Godina

Godina

REZULTATI

Vrsta 74

Prosječni trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

POSEBNI CILJ br. 1 75

.    Jačanje mehanizama suradnje u nadzoru tržišta među provedbenim tijelima, smanjenje rascjepkanosti i neučinkovitosti

POSEBNI CILJ br. 2 76

.    Povećanje operativnih kapaciteta, poboljšanje učinkovitosti i raspoloživosti resursa kad je riječ o prekograničnim kontrolama i koordinaciji provedbe

Nacionalne provedbene pilot strategije

(broj sufinanciranih pilot strategija godišnje)

3

3,000

Uzajamno vrednovanje/pokazatelji uspješnosti (polazna studija)

1

1,000

Mreža Unije za sukladnost proizvoda
(glavni pokazatelj: broj zajedničkih kampanja kontrola)*

15

4,450

POSEBNI CILJ br. 3 77

.    Jačanje provedbenih instrumenata omogućavajući tijelima za nadzor tržišta da upotrebljavaju alate sa snažnijim preventivnim učinkom, alate koji su djelotvorniji i otporniji na promjene u budućnosti

POSEBNI CILJ br. 4 78

.    Promicanje usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o neprehrambenim proizvodima, olakšavanje pristupa informacijama o sukladnosti i poboljšavanje pomoći koja se pruža poduzećima

Europski portal za dobrovoljne mjere (broj obavijesti)

UKUPNI TROŠAK

8,450

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.3.1.Sažetak

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena administrativna sredstva:

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
2020. 79

Godina

Godina

Godina

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

4,033

Ostali administrativni rashodi

0,093

Međuzbroj za NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

4,126

Izvan NASLOVA 5 80
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali administrativni
rashodi

Međuzbroj
izvan NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira

UKUPNO

4,126

Potrebna odobrena administrativna sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspoređena unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

3.2.3.2.Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godina
2020.

Godina

Godina

Godina

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidjeti točku 1.6.)

•Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)

02 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije – GROW)

5,7

02 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije – GROW – Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda)

22.

XX 01 01 02 (Delegacije)

XX 01 05 01 (Neizravno istraživanje)

Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) 81

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)

3

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

XX 01 04 yy  82

– u sjedištu

– u delegacijama

XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravno istraživanje)

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)

Ostale proračunske linije (navesti)

UKUPNO

30,7

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje (Komisija)

U fazi uspostave (2020. – 2022.) priprema provedbenih/delegiranih akata, uspostava Mreže Unije za sukladnost proizvoda, nacionalne provedbene pilot strategije, studija za određivanje referentnih razina pokazatelja uspješnosti i praćenje Uredbe.

Osoblje razine AD za voditelja Tajništva Mreže Unije za sukladnost proizvoda, tehničku i pravnu analizu nadzora tržišta, nadziranje i oblikovanje informacijskog i podatkovnog sustava.

Osoblje razine AST za pripremu sastanaka, provedbu administrativnih zadaća i zadaća financijskog upravljanja.

Vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici – rutinsko održavanje IT-a i provedba određenih razvojnih projekata.

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS) – upravljanje zajedničkim djelovanjima, specifično stručno znanje o nadzoru tržišta. Postoji mogućnost zapošljavanja upućenih nacionalnih stručnjaka u Mreži. Tijelima za nadzor tržišta trenutačno kritično nedostaje sredstava i stoga je vrlo neizvjesno mogu li uputiti osoblje u Mrežu, posebno u početnoj fazi njezina rada.

Procijenjeno postupno zapošljavanje osoblja u fazi uspostave Mreže Unije za sukladnost proizvoda (Tajništvu je domaćin Komisija) tijekom trenutačnog višegodišnjeg okvira do 2020. uključivo s tom godinom. 

Funkcijske grupe i platni razredi

Godina 2020.

Godina –

Godina –

AD 9 – 15

1

AD 5 – 12

17

AD ukupno

18

AST 1 – 11 / AST/SC 1 – 6

4

AST/SC ukupno

4

SVEUKUPNO

22

Procijenjeno postupno zapošljavanje osoblja u fazi uspostave Mreže Unije za sukladnost proizvoda i ukupni broj njezina osoblja – vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici

Godina 2020.

Godina –

Godina –

Funkcijska skupina III/IV

3

Ukupno

3

Upućeni nacionalni stručnjaci

Godina 2020.

Godina –

Godina –

Ukupno

pm

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

   Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

   Prijedlog/inicijativa uključivat će reprogramiranje relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

[…]

   Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

[…]

3.2.5.Doprinos trećih osoba

☒ Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih osoba.

□ Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N

Godina
N + 1

Godina
N + +2

Godina
N + +3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidjeti točku 1.6.)

Ukupno

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju 

UKUPNA sredstva sufinanciranja3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

   Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

   Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

·    na vlastita sredstva

·    na razne prihode

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu

Utjecaj prijedloga/inicijative 83

Godina
N

Godina
N + 1

Godina
N + +2

Godina
N + +3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidjeti točku 1.6.)

Članak ………….

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

[…]

Navesti metodu izračuna utjecaja na prihode.

[…]

PRILOG ZAKONODAVNOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

Naslov prijedloga/inicijative:

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća

o poštovanju i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

(1)BROJ I TROŠAK LJUDSKIH RESURSA KOJI SE SMATRAJU NUŽNIMA

(2)TROŠAK DRUGIH ADMINISTRATIVNIH RASHODA

(3)METODE IZRAČUNA PRIMIJENJENE NA PROCJENU TROŠKOVA

(a)Ljudski resursi

(b)Ostali administrativni rashodi

(4)SAŽETAK svih TROŠKOVA (ljudski resursi, ostali administrativni rashodi i operativni proračun)

Zakonodavni financijski izvještaj mora biti popraćen ovim prilogom kada se pokreće savjetovanje među službama.

Tablice s podacima upotrebljavaju se kao izvor za tablice sadržane u zakonodavnom financijskom izvještaju. Namijenjene su strogo za internu uporabu u Komisiji.

(1)Troškovi ljudskih potencijala koji se smatraju nužnima    

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Godina 2020.

Godina 2021.

Godina 2022.

Godina 2023. nadalje

... unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

EPRV

Odobrena sredstva

EPRV

Odobrena sredstva

EPRV

Odobrena sredstva

EPRV

Odobrena sredstva

EPRV

Odobrena sredstva

EPRV

Odobrena sredstva

 Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)

02 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije) GROW

AD

5

0,690

5

0,690

4,5

0,621

4

0,552

AST

0,7

0,097

0,7

0,097

0,5

0,069

0,5

0,069

02 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije) GROW – Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda

AD

18

2,484

33

4,554

42

5,796

42

5,796

AST

4

0,552

7

0,966

10

1,380

10

1,380

33 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije) JUST – portal za objavu dobrovoljnih mjera koje su poduzeli gospodarski subjekti

AD

0,5

0,069

0,5

0,069

0,5

0,069

AST

XX 01 01 02 (u delegacijama Unije)

AD

AST

 Vanjsko osoblje 84

XX 01 02 01 („globalna omotnica”) Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda

UO

3

0,210

5

0,350

7

0,490

7

0,490

UNS

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

UsO

XX 01 02 02 (u delegacijama Unije)

UO

LO

UNS

UsO

MSD

Ostale proračunske linije (navesti)

Međuzbroj – NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

30,7

4,033

51,2

6,726

64,5

8,425

64

8,356

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

(2)Trošak drugih administrativnih rashoda

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su odobrena administrativna sredstva kako je navedeno u nastavku:

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
2020.

Godina
2021.

Godina
2022.

Godina
2023. nadalje

... unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja
(vidjeti točku 1.6.).

UKUPNO

NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

   U sjedištu:

02 01 02 11 01 – Troškovi službenih putovanja i reprezentacije

0,003

0,005

0,008

0,008

XX 01 02 11 02 – Troškovi konferencija i sastanaka

02 01 02 11 03 – Odbori 85  

0,090

0,090

0,030

pm

XX 01 02 11 04 – Studije i savjetovanja

XX 01 02 11 05 – Informacijski sustavi i sustavi upravljanja

XX 01 03 01 – IKT oprema i usluge 86

Ostale proračunske linije (navesti prema potrebi)

   U delegacijama Unije

XX 01 02 12 01 – Troškovi službenih putovanja, konferencija i reprezentacije

XX 01 02 12 02 – Dodatna izobrazba osoblja

XX 01 03 02 01 – Nabava, najam i povezani rashodi

XX 01 03 02 02 – Oprema, namještaj, uredski materijal i usluge

Međuzbroj za NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

0,093

0,095

0,038

0,008

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

UKUPNO

NASLOV 5 i izvan NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira

4,126

6,821

8,463

8,364

Potrebna odobrena administrativna sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspoređena unutar glavne uprave te, po potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir postojeća proračunska ograničenja.

(3)Metode izračuna primijenjene na procjenu troškova

(a)Ljudski resursi

U ovom se dijelu opisuje način izračuna primijenjen na procjenu ljudskih potencijala koji se smatraju nužnima (predviđeno radno opterećenje, uključujući posebne poslove (radni profili Sysper 2), kategorije osoblja i odgovarajući prosječni troškovi)

NASLOV 5 višegodišnjeg financijskog okvira

Napomena: prosječni troškovi za svaku kategoriju osoblja u sjedištu dostupni su na web-mjestu BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Dužnosnici i privremeno osoblje

Upravljanje odborom, provedbeni/delegirani akti: 1 AD, 0,2 AST godine 2020., 1 AD, 0,2 AST godine 2021., 0,5 AD godine 2022.

Nacionalne provedbene pilot strategije, pokazatelji uspješnosti, studija o referentnim razinama: 

prvi piloti u 2020.: 1 AD 2020. i 2021.

Kontinuirana potpora novim strategijama od 2021. nadalje (1 AD)

Politika nadzora tržišta

Razvoj politike nadzora tržišta, aspekti povezani s proširenjem i međunarodni aspekti, praćenje provedbe Uredbe; predstavljanje Komisije u Odboru Unije za sukladnost proizvoda i kontakti s Mrežom; obrada zahtjeva za uzajamnu pomoć / predmeta zaštite, postupanje na temelju rezultata uzajamnog vrednovanja: 3 AD/godišnje, 0,5 AST od 2020. nadalje

Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda:

osoblje razine AD: 18 godine 2020., + 15 (ukupno 33) godine 2021., + 9 (ukupno 42) godine 2022. Od 2023. nadalje: 42

osoblje razine AST: 4 godine 2020., + 3 (ukupno 7) godine 2021., + 3 (ukupno 10) godine 2022. Od 2023. nadalje: 10

GU JUST Portal RAPEX u pogledu dobrovoljnih mjera praćenje/provjera sadržaja: 0,5 AD/godišnje od 2021. nadalje

Vanjsko osoblje

Mreža Unije za sukladnost proizvoda

Ugovorni djelatnici: 2020.: 3, 2021.: + 2 (ukupno 5), 2022.: + 2 (ukupno 7). 2023. nadalje: ukupno 7 godišnje.

Upućeni nacionalni stručnjaci: pm. Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS) mogli bi biti od koristi za Mrežu Unije za sukladnost proizvoda, ali teže ih je uračunati, posebno u razdoblju uspostave Mreže. Nije poznat broj osoblja koje tijela mogu uputiti kako bi se oformio strukturni dio Mreže. Ključni problem koji Mreža treba riješiti vrlo su ograničena sredstva koja tijela mogu staviti na raspolaganje za prekograničnu suradnju (tj. ograničeni broj kandidata za predsjedanje ADCO-om i koordinaciju projekata te ograničene vještine za koordinaciju projekata EU-a). Ipak, potrebno je ostaviti mogućnost upućivanja (p.m.).

Napomena: za naslov 5 za informatičko osoblje intra muros nije uračunano vanjsko osoblje – naplaćuje se iz operativnih proračunskih linija

(dio troškova IT-a Mreže Unije za sukladnost proizvoda; GU JUST održavanje portala RAPEX u pogledu dobrovoljnih mjera: 0,2 UO/godišnje od 2021. nadalje (Program zaštite potrošača 33 04 u trenutačnom višegodišnjem financijskom okviru)

Izvan NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira

Samo radna mjesta koja se financiraju iz proračuna za istraživanje 

Vanjsko osoblje

(b)Ostali administrativni rashodi

Navesti pojedinosti načina izračuna koji se primjenjuje za svaku proračunsku liniju

te posebno pretpostavke koje su u pozadini (npr. broj sastanaka godišnje, prosječni troškovi itd.)

NASLOV 5 višegodišnjeg financijskog okvira

Sastanci odbora: radi rasprave, donošenja provedbenih/delegiranih akata

30,000 EUR po sastanku

2020.: 3 sastanka; 2021.: 3 sastanka; 2022.: 1 sastanak.

Troškovi službenih putovanja

Komisija – Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda – službena putovanja na sastanke koji se održavaju u državama članicama i na međunarodne sastanke u pogledu provedbene suradnje: Troškovi službenih putovanja: 4 puta godišnje 2020. po 750 EUR = 3000 EUR, 6 puta godišnje 2021. po 750 EUR = 4 500 EUR, 10 puta godišnje od 2022. po 750 EUR = 7 500 EUR

Izvan NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira

(4)SAŽETAK svih TROŠKOVA (ljudski resursi, ostali administrativni rashodi i operativni proračun)

U ovom se odjeljku navodi sažetak svih procijenjenih utjecaja na ljudske resurse, ostale administrativne troškove i rashode operativnog proračuna povezane s fazom uspostave (do 2020. uključeni su u trenutačni višegodišnji financijski okvir) i procijenjenih godišnjih troškova u fazi potpune provedbe Prijedloga, od 2023. nadalje:

(a) okvirna odobrena sredstva za poslovanje (do 2025.):

Godina
2020 87 .

Godina
2021.

Godina
2022.

Godina
2023.

Godina
2024.

Godina
2025.

Mreža Unije za sukladnost proizvoda

Preuzete obveze

4,450

6,950

9,450

9,950

9,950

9,950

Druge mjere u okviru inicijative koja se odnosi na poštovanje i provedbu (pilot strategije, referentna studija)

Preuzete obveze

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Potpora funkcioniranju i modernizaciji carinske unije (troškovi uspostave sučelja radi povezivanja carinskih sustava i tijela za nadzor tržišta (uključujući jedinstveni šalter))

Preuzete obveze

0,550

0,660

0,560

0,710

0,710

Portal za objavu dobrovoljnih mjera koje su poduzeli gospodarski subjekti

Preuzete obveze

0,059

0,029

0,029

0,029

0,029

UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Preuzete obveze

8,450

10,559

13,139

13,539

13,689

13,689

 

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Mjere i rezultati

Godina
2020.

Godina
2021.

Godina
2022.

Svaka godina od
2023. nadalje

Vrsta 88

Prosječni trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

POSEBNE MJERE

Nacionalne strategije

(broj sufinanciranih pilot strategija godišnje)

3

3,000

3

3,000

3

3,0000

3

3,000

Uzajamno vrednovanje/pokazatelji uspješnosti (polazna studija)

1

1,000

Mreža Unije za sukladnost proizvoda
(glavni pokazatelj: broj zajedničkih kampanja kontrola)*

15

4,450

20

6,950

30

9,450

30 – 40

9,950

Troškovi uspostave sučelja radi povezivanja carinskih sustava i sustava za nadzor tržišta
(2021. – 2025.)

1

0,550

1

0,660

1

0,660
(prosječno godišnje od 2023. do 2025.)

Europski portal za dobrovoljne mjere (broj obavijesti)

250

0,059

500

0,029

800

0,029

UKUPNI TROŠAK

8,450

10,559

13,139

13,639

* Glavne zadaće i glavni rezultati Mreže Unije za sukladnost proizvoda

Strategija i program rada (organiziranje sastanaka Odbora Unije za sukladnost proizvoda, prioriteti zajedničkog djelovanja, tržišne studije, pokazatelji uspješnosti, uzajamno vrednovanje nacionalnih provedbenih strategija): 2 do 3 sastanka godišnje; 2 do 3 tržišne studije godišnje; 5 detaljnih preispitivanja godišnje.

Koordinacija provedbe i potpora zajedničkom djelovanju (potpora skupinama za administrativnu koordinaciju, financiranje zajedničkih kampanja kontrola, zajednička nabava, praćenje zahtjeva za uzajamnu pomoć): 30 do 40 koordiniranih kampanja kontrola godišnje, 2 do 3 zajedničke nabave/partnerskih projekata (u razdoblju od pet godina).

Međunarodna suradnja (razvoj protokola o suradnji u provedbi, razmjena informacija/najbolje prakse): 3 protokola o suradnji (u razdoblju od pet godina).

Osposobljavanje (utvrđivanje potreba za osposobljavanjem u području nadzora tržišta, događaji povezani s osposobljavanjem, materijali za e-učenje).

Širenje i razvoj komunikacijskih i informatičkih alata i upravljanje njima, uključujući razmjenu informacija i povezivanje carinskih sustava i sustava za nadzor tržišta. (Troškovi uspostave sučelja radi povezivanja carinskih sustava i tijela za nadzor tržišta (npr. jedinstveni šalter) iznose prosječno oko 640 000 EUR godišnje i bili bi raspodijeljeni na pet godina, okvirno od 2021. do 2025.).

(b) Ljudski resursi i ostali administrativni troškovi:

Godina
2020.

Godina
2021.

Godina
2022.

Svaka godina od
2023. nadalje

GU: GROW

Ljudski resursi

0,787

0,787

0,690

0,621

Tajništvo Mreže Unije za sukladnost proizvoda

3,246

5,870

7,666

7,666

• Ljudski resursi (ukupno)

4,033

6,657

8,356

8,287

• Ostali administrativni rashodi

0,093

0,095

0,038

0,008

UKUPNO GU GROW

4,126

6,752

8,394

8,295

GU: JUST

• Ljudski resursi

0,069

0,069

0,069

• Ostali administrativni rashodi

UKUPNO GU JUST

Odobrena sredstva

0,069

0,069

0,069

UKUPNA odobrena sredstva

(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)

4,126

6,821

8,463

8,364

Procijenjeno postupno zapošljavanje osoblja u fazi uspostave Mreže Unije za sukladnost proizvoda i sveukupni broj njezina osoblja (Tajništvu je domaćin Komisija)

Funkcijske grupe i platni razredi

Godina 2020.

Godina 2021.

Godina 2022.

Sveukupno
Ukupno

AD 9 – 15

1

0

0

1

AD 5 – 12

17

15

9

41

AD ukupno

18

15

9

42

AST 1 – 11 / AST/SC 1 – 6

4

3

3

10

AST/SC ukupno

4

3

3

10

SVEUKUPNO

22

18

12

52

Procijenjeno postupno zapošljavanje osoblja u fazi uspostave Mreže Unije za sukladnost proizvoda i ukupni broj njezina osoblja – vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici

Godina 2020.

Godina 2021.

Godina 2022.

Sveukupno
Ukupno

Funkcijska skupina III/IV

3

2

2

7

Ukupno

3

2

2

7

Upućeni nacionalni stručnjaci

Godina 2020.

Godina 2021.

Godina 2022.

Sveukupno
Ukupno

Ukupno

pm

pm

pm

pm

(c) Ukupni troškovi (operativni proračun, ljudski resursi i ostali administrativni troškovi (4(c) = 4(a) + 4(b))

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
2020 89 .

Godina
2021.

Godina
2022.

Svaka godina od
2023. nadalje

UKUPNA odobrena sredstva
Ukupni troškovi

Preuzete obveze

12,576

17,380

21,602

22,003

Plaćanja

8,736

15,130

20,012

21,383

(1)    Jean-Claude Juncker, „Novi početak za Europu: moj program za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene”, Političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju, uvodna izjava na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, Strasbourg, 15. srpnja 2014. http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm .
(2)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_hr.htm
(3)    Izvor: Eurostat.
(4)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_hr.htm  
(5)    Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).
(6)    Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).
(7)    COM(2013) 75 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0075:FIN
(8)    Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4).
(9)    Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str.1).
(10)    Komunikacija Komisije „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata”, 13.12.2016., str. 5–6.
(11)    Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama), SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.
(12)    COM(2016) 283 – Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača.
(13)    COM(2017) 142 – Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.
(14)     Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (medicinski uređaji); Uredba (EU) Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1–23); COM(2016) 31 final – Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila.
(15)    Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
(16)    COM(2016) 157, SWD(2016) 64 i 65.
(17)    Razvoj carinske unije i upravljanja njome, COM(2016) 813 final, 21.12.2016.
(18)    Točka 3.3. Dokumenta za razmatranje o svladavanju globalizacije, 10. svibnja 2017. https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr
(19)    SWD(2017) 469 – Radni dokument službi Komisije o evaluaciji odredaba o nadzoru tržišta iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93.
(20)    SWD(2017) 466, Radni dokument službi Komisije, Procjena učinka priložena Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju
(21)

   Sažetak i pozitivno mišljenje Odbora za nadzor regulative dostupni su putem ove poveznice.

(22)    Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (SL L 143, 30. 4.2004., str. 87).
(23)    SL C, , str. .
(24)    COM(2015) 550 final od 28. listopada 2015.
(25)    Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4).
(26)    Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30).
(27)    Uredba (EU) br. 1258/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.).
(28)    Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59).
(29)    Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009. te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.)
(30)    Uredba (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176).
(31)    Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.).
(32)    Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).
(33)    Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
(34)    Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (SL L 342, 22.12.2009., str. 46.).
(35)    Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 1.).
(36)    Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51).
(37)    Uredba (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 99).
(38)    Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1).
(39)    Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).
(40)    Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26.9.2006., str. 1).
(41)    Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o spaljivanju otpada (SL L 170, 30.6.2009., str. 1-37).
(42)    Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ ( SL L 165, 30.6.2010., str. 1–18)
(43)    Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka) (SL L 178, 28.6.2013., str. 27.).
(44)    Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 90.).
(45)    Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (preinačena) (SL L 96, 29.3.2014., str. 1.).
(46)    Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (preinačena) (SL L 96, 29.3.2014., str. 45.).
(47)    Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena) (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.)
(48)    Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište (SL L 96, 29.3.2014., str. 107.).
(49)    Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinačena) (SL L 96, 29.3.2014., str. 149.).
(50)    Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (SL L 96, 29.3.2014., str. 251.)
(51)    Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno) (SL L 96, 29.3.2014., str. 309.).
(52)    Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinačena)(SL L 96, 29.3.2014., str. 357.).
(53)    Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (SL L 189, 27.6.2014., str. 164.)
(54)    Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146.)
(55)    Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini), SL L 178, 17.7.2000., str. 1.
(56)    Uredba (EU) […] Europskog parlamenta i Vijeća od ... (SL L, , str.)
(57)    Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(58)    Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(59)    SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(60)    Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(61)    Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
(62)    Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(63)    SL L 292, 14.11.1996., str. 2.
(64)    ABM: upravljanje na temelju djelatnosti; ABB: priprema proračuna na temelju djelatnosti.
(65)    Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
(66)    Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na web-mjestu BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(67)    Dif. = diferencirana odobrena sredstva; Nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
(68)    EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
(69)    Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.
(70)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(71)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.
(72)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(73)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(74)    Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).
(75)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
(76)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
(77)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
(78)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
(79)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(80)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.
(81)    UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
(82)    U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
(83)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.
(84)    UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
(85)    Navesti vrstu odbora i skupinu kojoj pripada.
(86)    IKT: Informacijske i komunikacijske tehnologije: Obvezno savjetovanje s Glavnom upravom za informatiku (DIGIT).
(87)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(88)    Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).
(89)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.

Bruxelles,19.12.2017.

COM(2017) 795 final

PRILOG

PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


PRILOG

Popis zakonodavstva Unije o usklađivanju

1.Direktiva Vijeća 69/493/EEZ od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu (SL L 326, 29.12.1969., str. 599.);

2.Direktiva Vijeća 70/157/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila (SL L 42, 23.2.1970., str. 16.);

3.Direktiva Vijeća 75/107/EEZ od 19. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici (SL L 42, 15.2.1975., str. 14.);

4.Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima (SL L 147, 9.6.1975., str. 40.);

5.Direktiva Vijeća 76/211/EEZ od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom (SL L 46, 21.2.1976., str. 1.);

6.Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (SL L 39, 15.2.1980., str. 40.);

7.Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva (SL L 167, 22.6.1992., str. 17.);

8.Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču (SL L 100, 19.4.1994., str. 37.);

9.Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.);

10.Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.);

11.Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom (SL L 162, 3.7.2000., str. 1.);

12.Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.);

13.Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.);

14.Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.);

15.Uredba (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) (SL L 96, 31.3.2004., str. 26.);

16.Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (SL L 104, 8.4.2004., str. 1.);

17.Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.);

18.Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30.4.2004., str. 87.);

19.Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici (SL L 200, 7.6.2004., str. 50.);

20.Direktiva 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (SL L 310, 25.11.2005., str. 10.);

21.Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.);

22.Direktiva 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (SL L 161, 14.6.2006., str. 12.);

23.Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26.9.2006., str. 1.);

24.Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.);

25.Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.);

26.Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 17.);

27.Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.);

28.Direktiva 2008/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o vidnom polju i brisačima vjetrobranskog stakla za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (SL L 24, 29.1.2008., str. 30.);

29.Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.);

30.Uredba (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, kojom se mijenja Direktiva 2007/46/EZ i kojom se stavljaju izvan snage direktive 2003/102/EZ i 2005/66/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 1.);

31.Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 32.);

32.Direktiva 2009/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora (SL L 106, 28.4.2009., str. 7.);

33.Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, 30.6.2009., str. 1.);

34.Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.);

35.Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.);

36.Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.);

37.Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009., str. 1.);

38.Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (SL L 342, 22.12.2009., str. 46.);

39.Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.);

40.Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.);

41.Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ (SL L 165, 30.6.2010., str. 1.);

42.Uredba (EU) br. 305/2011/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (SL L 88, 4.4.2011., str. 5.);

43.Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.);

44.Uredba (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 73/44/EEZ te direktiva 96/73/EZ i 2008/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 272, 18.10.2011., str. 1.);

45.Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.);

46.Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.);

47.Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.);

48.Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.);

49.Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (SL L 178, 28.6.2013., str. 27.);

50.Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 90.);

51.Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (SL L 96, 29.3.2014., str. 1.);

52.Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (SL L 96, 29.3.2014., str. 45.);

53.Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.);

54.Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište (SL L 96, 29.3.2014., str. 107.);

55.Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (SL L 96, 29.3.2014., str. 149.);

56.Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (SL L 96, 29.3.2014., str. 251.);

57.Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL L 96, 29.3.2014., str. 309.);

58.Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357.);

59.Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.);

60.Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (SL L 189, 27.6.2014., str. 164.);

61.Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146.);

62.Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.);

63.Uredba (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 70/157/EEZ (SL L 158, 27.5.2014., str. 131.);

64.Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 1.);

65.Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51.);

66.Uredba (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 99.);

67.Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.);

68.Uredba (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.);

69.Uredba (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (SL L 137, 24.5.2017., str. 1.);

70.Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1.).