Bruxelles, 23.2.2017.

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Neumski koridor mjesto je gdje državno područje Bosne i Hercegovine dotiče jadransku obalu, te odvaja područje Dubrovnika od ostatka Hrvatske.

Razlozi i ciljevi prijedloga

Člankom 3. Neumske uredbe predviđa se oslobođenje, ako su ispunjeni određeni uvjeti, od zahtjeva za podnošenje izlazne ili ulazne skraćene deklaracije za pošiljke koje prolaze kroz neumski koridor. Oslobođenje se može ishoditi ako ukupna vrijednost svake pošiljke ne prelazi 10 000 EUR (članak 4. točka (a)) i ako su ispunjeni ostali uvjeti utvrđeni u članku 4. točki (b). Tim odredbama Neumske uredbe odstupa se od određenih odredbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice i Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 zamijenjena je 1. svibnja 2016. Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije.

Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93, provedbeni akt za Uredbu (EEZ) br. 2913/92:

stavljena je izvan snage Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/481;

te zatim zamijenjena:

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije; i

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Područje primjene članka 3. Neumske uredbe, uključujući prag od 10 000 EUR, sada je obuhvaćeno člankom 126. Delegirane uredbe Komisije, kojim je prag primjenjiv za oslobođenje povećan na 15 000 EUR.

Komisija smatra da bi Neumsku uredbu trebalo izmijeniti kako bi se prag za oslobođenje uskladio s iznosom predviđenim u članku 126. Delegirane uredbe Komisije (15 000 EUR). Osim toga, pravnu osnovu i terminologiju koje se upotrebljava u Neumskoj uredbi trebalo bi uskladiti s pravnim okvirom Carinskog zakonika Unije.

U skladu s člankom 6. Neumske uredbe Republika Hrvatska obvezala se na pomno praćenje njezine primjene i obavješćivanje Europske komisije do 1. ožujka 2014. o svim utvrđenim nepravilnostima i o mjerama koje su kasnije poduzete radi njihova uklanjanja.

U skladu s člankom 7. Neumske uredbe Komisija je trebala podnijeti Vijeću izvješće s ocjenom primjene Neumske uredbe u roku od dvije godine od njezina stupanja na snagu. Komisija je 11. studenoga 2015. podnijela to izvješće Vijeću i u njemu zaključila „da je razina primjene Neumske uredbe zadovoljavajuća i da nema razloga za suspenziju ili stavljanje izvan snage te uredbe”.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Ovom se Uredbom izmjenjuje Uredba Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. („Neumska uredba”) koja je donesena na temelju članka 43. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji („Akt o pristupanju”). Aktom se predviđa da Vijeće, na prijedlog Komisije, određuje uvjete pod kojima se može odstupiti od zahtjeva za ulaznu ili izlaznu skraćenu deklaraciju za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora. Stoga je članak 43. Akta o pristupanju odgovarajuća pravna osnova.

2017/0030 (NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Akt o uvjetima pristupanja Hrvatske, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Člankom 4. točkom (a) Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 predviđa se oslobođenje od zahtjeva za podnošenje ulazne i izlazne skraćene deklaracije za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ako ukupna vrijednost pošiljke robe Unije ne premašuje 10 000 EUR i ako robu Unije prate računi ili prijevozne isprave koji ispunjavaju uvjete propisane u članku 4. točki (b) te Uredbe.

(2)Prag od 10 000 EUR utvrđen je upućivanjem na prag jednake vrijednosti utvrđen u članku 317. stavku 4. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 1 , koji je granična vrijednost ispod koje je za potrebe carinskih tijela dovoljan račun ili prijevozna isprava da bi se carinski status robe Unije smatrao dokazanim. Ako su ti uvjeti ispunjeni nije potrebna ovjera nadležnog carinskog tijela.

(3)S učinkom od 1. svibnja 2016. Carinski zakonik Zajednice utvrđen Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 2 zamijenjen je Carinskim zakonikom Unije utvrđenim Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 3 . U skladu s time odredbe Uredbe (EEZ) br. 2454/93 zamijenjene su odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 4 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 5 .

(4)Područje primjene članka 317. stavka 4. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 sada se uređuje člankom 126. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Njime se propisuje da se za robu čija je vrijednost niža od praga od 15 000 EUR status robe Unije smatra dokazanim na temelju računa ili prijevozne isprave, bez potrebe za ovjerom nadležnih carinskih tijela.

(5)Stoga je, kako bi se osigurala jedinstvena primjena carinskog zakonodavstva Unije, primjereno uskladiti prag za oslobođenje utvrđen člankom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 479/2013 s onim propisanim člankom 126. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

(6)Uz to, radi pravne sigurnosti i pravne jasnoće, upućivanja iz članka 4. Uredbe (EU) 479/2013 na Uredbu (EEZ) br. 2913/92 i Uredbu (EEZ) br. 2454/93 trebalo bi zamijeniti odgovarajućim upućivanjima na Carinski zakonik Unije i Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446.

(7)Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EU) br. 479/2013,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 479/2013 mijenja se kako slijedi:

1.    u članku 2. točka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1) ‚roba Unije’ znači roba definirana u članku 5. stavku 23. Uredbe (EU) br. 952/2013;”;

2.    članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)    točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)ukupna vrijednost svake pošiljke robe Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ne prelazi iznos od 15 000 eura ili njegovu protuvrijednost u lokalnoj valuti;”;

(b)u točki (b) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.uključuju barem dokaze podnesene na bilo koji od načina navedenih u članku 126. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1) Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).
(2) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).
(3) Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
(4) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).
(5) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).