25.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 361/41


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 361/08)

1.

Komisija je 19. listopada 2017. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

BP plc (Ujedinjena Kraljevina),

Bridas Corporation (Britanski Djevičanski Otoci), pod zajedničkom kontrolom poduzetnikâ Bridas Energy Holdings Ltd i China National Offshore Oil Corporation,

Axion Energy Holding SL (Španjolska), trenutačno pod isključivom kontrolom poduzetnika Bridas Corporation.

Poduzetnici BP plc („BP”) i Bridas Corporation („Bridas”) stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Axion Energy Holding SL („Axion”).

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

BP posluje na tržištima za istraživanje, proizvodnju i stavljanje na tržište sirove nafte i prirodnog plina, u području rafiniranja, isporuke i prijevoza naftnih, petrokemijskih i povezanih proizvoda te u području alternativne energije,

Bridas neizravno posluje u području istraživanja, razvoja, proizvodnje, prijevoza i stavljanja na tržište sirove nafte i prirodnog plina; stavljanja na tržište i prijevoza naftnih proizvoda; crpljenja, obrade, prerade i distribucije prirodnog plina te proizvodnje energije; bušenja i servisiranja bušotina te rafiniranja, proizvodnje i prodaje goriva, maziva i povezanih petrokemijskih derivata,

Axion posluje u sektoru rafiniranja sirove nafte i prodaje naftnih proizvoda i njihovih derivata u Argentini, Urugvaju i Paragvaju.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.