1.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 447/10


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 447/06)

U skladu s odredbama članka 15. stavka 4. Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) objavljuje se upućivanje na sljedeće europsko odobrenje za materijale (EAM):

Broj

Skraćeni naziv

Puni naziv

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 – Niskolegirani dupleks čelik – limovi, ploče i trake

Napomena:

izvornici tog europskog odobrenja za materijale mogu se nabaviti od TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Njemačka, tel. +49 4085572368, faks +49 4085572710, e-pošta: info@tuev-nord.de. Pri naručivanju se naplaćuje upravna pristojba od 80 EUR.

Broj

Skraćeni naziv

Puni naziv

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 – Toplo i hladno valjani ploče, limovi i trake (čisti nikal s niskim udjelom ugljika za tlačnu opremu)

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 – Otkivci (čisti nikal s niskim udjelom ugljika za tlačnu opremu)

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 – Šipke (čisti nikal s niskim udjelom ugljika za tlačnu opremu)

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 – Bešavne cijevi (čisti nikal s niskim udjelom ugljika za tlačnu opremu)

Napomena:

izvornici tog europskog odobrenja za materijale mogu se nabaviti od TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Ujedinjena Kraljevina, tel. +44 2086807711, faks +44 2086804035, e-pošta: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Pri naručivanju se naplaćuje upravna pristojba od 80 EUR. Dokument se može besplatno preuzeti i na internetskim stranicama trgovačkih društava.


(1)  SL L 189, 27.6.2014., str. 164.