22.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 141/13


Komunikacija Komisije objavljena u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 u predmetu AT.40023 – Prekogranični pristup naplatnoj televiziji

(2016/C 141/07)

1.   Uvod

(1)

U skladu s člankom 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora (1) Komisija može, u slučaju da namjerava donijeti odluku kojom se zahtijeva prestanak povrede, a predmetne stranke ponude preuzimanje obveze kako bi otklonile sumnje iz preliminarne ocjene koju im je dostavila Komisija, donijeti odluku kojom to preuzimanje obveze postaje obvezujuće za poduzetnike. Takva se odluka može donijeti za određeno vremensko razdoblje i zaključno će izrekom sadržavati da više nema osnove za vođenje postupka od strane Komisije.

(2)

U skladu s člankom 27. stavkom 4. iste Uredbe Komisija objavljuje kratak sadržaj predmeta i osnovni sadržaj obveza. Zainteresirane strane mogu dostaviti svoje primjedbe u roku koji odredi Komisija.

2.   Sadržaj predmeta

(3)

Komisija je 23. srpnja 2015. donijela obavijest o utvrđenim činjenicama koja se, među ostalim, odnosi na ponašanje poduzetnika Paramount Pictures International Limited (kao sljednika poduzetnika Viacom Global (Nizozemska) B.V. temeljem koncentracije) („PPIL”) i poduzetnika Viacom Inc. („Viacom”) (zajedno: „Paramount”). Obavijest o utvrđenim činjenicama ujedno je preliminarna ocjena u smislu članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(4)

U skladu s obavijesti o utvrđenim činjenicama Paramount je sklopio sporazume o licenci s naplatnom televizijskom kućom Sky UK Limited koji sadržavaju klauzule kojima se:

televizijskoj kući Sky zabranjuje ili ograničava omogućivanje pristupa njezinim uslugama naplatne televizije u maloprodaji na temelju samoinicijativnih zahtjeva potrošača koji borave ili se nalaze u EGP-u, ali izvan Ujedinjene Kraljevine i Republike Irske, i/ili

od poduzetnika Paramount zahtijeva da zabrani ili ograniči televizijskim kućama koje se nalaze unutar EGP-a, ali izvan Ujedinjene Kraljevine i Republike Irske, omogućivanje pristupa njezinim uslugama naplatne televizije u maloprodaji na temelju samoinicijativnih zahtjeva potrošača koji borave ili se nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini i Republici Irskoj (obje vrste klauzula nazivaju se „spornim klauzulama”).

(5)

Preliminarni zaključak obavijesti o utvrđenim činjenicama jest da ponašanje poduzetnika Paramount predstavlja povredu članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”) zbog toga što: i. cilj klauzula jest ograničenje tržišnog natjecanja u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a i članka 53. stavka 1. Sporazuma o EGP-u ii. ne postoje okolnosti u okviru gospodarskog i pravnog konteksta klauzula koje bi opravdavale zaključak da one neće narušiti tržišno natjecanje te iii. klauzule ne ispunjavaju uvjet za izuzeće u skladu s člankom 101. stavkom 3. UFEU-a i člankom 53. stavkom 3. Sporazuma o EGP-u.

(6)

Obavijest o utvrđenim činjenicama odnosi se i na ponašanje televizijske kuće Sky, s jedne strane i poduzetnika Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox i Warner Bros., s druge strane. Komisija još uvijek istražuje usklađenost s člankom 101. UFEU-a i člankom 53. Sporazuma o EGP-u ponašanja poduzetnika Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros. i Sky (uključujući i ponašanje poduzetnika Sky u odnosu na navedene klauzule iz ugovora o licenci između poduzetnika Paramount i poduzetnika Sky).

3.   Osnovni sadržaj ponuđenog preuzimanja obveza

(7)

Paramount se ne slaže sa sumnjama izraženima u obavijesti o utvrđenim činjenicama. Međutim ponudio je preuzimanje obveza na temelju članka 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 kako bi otklonio zabrinutost Komisije u pogledu tržišnog natjecanja. Glavne sastavnice preuzimanja obveza bile bi sljedeće:

(a)

Paramount ne smije sklopiti novi niti obnoviti ili produžiti postojeći Sporazum o Licenci Izlaznog Signala Naplatne Televizije (2) koji, u pogledu bilo kojeg područja unutar EGP-a (ponovno) uvodi neku od Dodatnih Obveza. Te su obveze definirane na sljedeći način:

ugovorne obveze vrste koja je utvrđena u obavijesti o utvrđenim činjenicama, kojima se televizijsku kuću sprječava ili ograničuje u odgovaranju na samoinicijativne zahtjeve potrošača koji borave ili se nalaze na području EGP-a, ali izvan licenciranog područja te televizijske kuće („Obveza Televizijske Kuće”),

ugovorne obveze vrste koja je utvrđena u obavijesti o utvrđenim činjenicama kojima se od poduzetnika Paramount zahtjeva da televizijskim kućama koje se nalaze na području EGP-a, ali izvan licenciranog područja televizijske kuće, zabrani ili ograniči odgovaranje na samoinicijativne zahtjeve potrošača koji borave ili se nalaze na licenciranom području televizijske kuće („Obveza Paramounta”);

(b)

Paramount ne smije:

nastojati provesti ili pokrenuti postupak pred sudom radi povrede Obveze Televizijske Kuće u postojećem Sporazumu o Licenci Izlaznog Signala Naplatne Televizije ni

izravno ili neizravno poštovati ili provoditi Obvezu Paramounta u postojećem Sporazumu o Licenci Izlaznog Signala Naplatne Televizije.

(8)

Obveze poduzetnika Paramount obuhvaćale bi i linearne usluge naplatne televizije i, u mjeri u kojoj su one uključene u licencu (ili odvojene licence) s televizijskom kućom, usluge videoprograma koji se stavljaju na raspolaganje pretplatnicima („SVOD”).

(9)

Trajanje obveza bilo bi pet godina od datuma kada Paramount primi službenu obavijest o Odluci Komisije u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(10)

Obveze su u cijelosti objavljene na engleskom jeziku na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Poziv na iskaz mišljenja

(11)

Na temelju ispitivanja tržišta Komisija namjerava donijeti odluku u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe br. 1/2003 kojom će prethodno sažete preuzete obveze, objavljene na internetu na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje, postati obvezujuće.

(12)

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe 1/2003 Komisija poziva zainteresirane treće osobe na podnošenje primjedbi o predloženom preuzimanju obveza. Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije mjesec dana od datuma ove objave. Zainteresirane treće osobe mole se i da dostave svoje primjedbe u inačici koja nije povjerljiva, iz koje sve informacije koje smatraju poslovnom tajnom i ostale povjerljive informacije moraju izbrisati i zamijeniti, ovisno o slučaju, sažetkom koji nije povjerljiv ili riječima „poslovna tajna” ili „povjerljivo”.

(13)

Odgovori i primjedbe trebali bi po mogućnosti biti obrazloženi te bi u njima trebalo utvrditi relevantne činjenice. Komisija vas poziva da, ako u bilo kojem dijelu predloženih preuzimanja obveza uočite problem, predložite moguće rješenje.

(14)

Primjedbe se mogu poslati Komisiji pod referentnim brojem AT.40023 – prekogranični pristup naplatnoj televiziji, e-poštom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), telefaksom ((32-2) 295 01 28) ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1. S učinkom od 1. prosinca 2009., članak 81. i članak 82. Ugovora o EZ-u postali su članak 101. odnosno članak 102. UFEU-a. Navedena dva skupa odredaba u načelu su identična. Za potrebe ove obavijesti upućivanja na članak 101. i članak 102. UFEU-a treba prema potrebi tumačiti kao upućivanja na članak 81. i članak 82. Ugovora o EZ-u.

(2)  „Sporazum o Licenci Izlaznog Signala Naplatne Televizije” definiran je kao sporazum kojim se televizijskoj kući (kao stjecatelju licence) licencira buduće izlazne signale davatelja licence u obliku definiranih filmova na ekskluzivnoj osnovi (a može obuhvaćati i druge audiovizualne sadržaje) na ograničeno vremensko razdoblje tijekom kojeg televizijska kuća može prikazivati filmove na temelju naplatne televizije i, u opsegu koji je obuhvaćen licencom (ili odvojenim licencama) s takvom televizijskom kućom, na temelju videoprograma koji su stavljeni na raspolaganje pretplatnicima.