12.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 54/9


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009.

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 054/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9000:2005

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 9001:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9001:2008

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14001:2015

Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 14001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14001:2004

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14004:2010

Sustavi upravljanja okolišem – Opće smjernice o načelima, sustavima i podržavajućim tehnikama (ISO 14004:2004)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14015:2010

Upravljanje okolišem – Procjena okoliša lokacije i organizacije (ISO 14015:2001)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Znakovi i izjave zaštite okoliša – Opća načela (ISO 14020:2000)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2001

Oznake i izjave za područje okoliša – Samodeklarirane oznake o utjecaju na okoliš (Označivanje povezano s okolišem tipa II) (ISO 14021:1999)

16.6.2009.

 

 

 

EN ISO 14021:2001/A1:2011

25.5.2012.

Napomena 3

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 14024:2000

Oznake i izjave za područje okoliša – Označivanje povezano s okolišem tipa I – Načela i postupci (ISO 14024:1999)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Upravljanje okolišem – Vrednovanje utjecaja na okoliš – Smjernice (ISO 14031:2013)

28.11.2013.

EN ISO 14031:1999

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2014.)

CEN

EN ISO 14040:2006

Upravljanje okolišem – Procjena životnog ciklusa (LCA) – Načela i okvir rada (ISO 14040:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Upravljanje okolišem – Procjena životnog ciklusa (LCA) – Zahtjevi i smjernice (ISO 14044:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Upravljanje okolišem – Rječnik (ISO 14050:2009)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Upravljanje okolišem – Komunikacija o okolišu – Smjernice i primjeri (ISO 14063:2006)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Staklenički plinovi – 1. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Staklenički plinovi – 2. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini projekta za kvantificiranje, praćenje i izvješćivanje o smanjivanju emisija ili povećanju uklanjanja stakleničkih plinova (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Staklenički plinovi – 3. dio: Specifikacija sa smjernicama za validaciju i verifikaciju tvrdnji o stakleničkim plinovima (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Staklenički plinovi – Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja (ISO 14065:2013)

7.9.2013.

EN ISO 14065:2012

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.10.2013.)

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013.

EN ISO 15189:2007

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2015.)

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijska medicina – Zahtjevi za referentne mjerne laboratorije (ISO 15195:2003)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocjenjivanje sukladnosti – Rječnik i opća načela (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Ocjena sukladnosti – Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012.

EN ISO/IEC 17020:2004

Napomena 2.1

Datum isteka

(1.3.2015.)

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja – 1. dio: Zahtjevi (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015.

EN ISO/IEC 17021:2011

Napomena 2.1

8.7.2017.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013.

EN ISO/IEC 17024:2003

Napomena 2.1

Datum isteka

(1.7.2015.)

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009.

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za ocjenjivanje među tijelima iste razine, za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocjenjivanje sukladnosti – Dobavljačeva izjava o sukladnosti – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO/IEC 17050-1:2004, ispravljena verzija 2007-06-15)

5.10.2011.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Napomena 2.1

Datum isteka

(5.10.2011.)

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocjenjivanje sukladnosti – Dobavljačeva izjava o sukladnosti – 2. dio: Prateća dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013.

EN 45011:1998

Napomena 2.1

Datum isteka

(15.9.2015.)

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocjenjivanje sukladnosti – Osnove certifikacije proizvoda i smjernice za sheme certifikacije proizvoda (ISO/IEC 17067:2013)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja (ISO 19011:2011)

25.5.2012.

EN ISO 19011:2002

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2012.)

CEN

EN ISO 22870:2006

Pretrage uz bolesnika (POCT) – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 22870:2006)

5.10.2011.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.