Bruxelles, 6.10.2016.

COM(2016) 640 final

2016/0311(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica,
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između
Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i
Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir
pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog u prilogu pravni je instrument za sklapanje Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje u tekstu „Protokol”).

U skladu sa svojim Aktom o pristupanju Hrvatska pristupa međunarodnim sporazumima koje su potpisale ili sklopile Europska unija i njezine države članice putem protokola uz te sporazume.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), potpisan je u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i stupio je na snagu 1. lipnja 2015.

Vijeće je 24. rujna 2012. ovlastilo Komisiju da započne pregovore u ime Europske unije i njezinih država članica i Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom radi sklapanja Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U razdoblju od 13. prosinca 2012. do 28. travnja 2016. održano je nekoliko krugova pregovora. Nakon daljnjih tehničkih savjetovanja i korespondencije Komisija i Bosna i Hercegovina parafirale su Protokol 18. srpnja 2016.

Komisija predlaže da Vijeće odluči o sklapanju Protokola u ime Europske unije i njezinih država članica. Potpisivanje i privremena primjena Protokola podliježu prijedlogu zasebne odluke Vijeća. Sklapanje Protokola u ime Europske zajednice za atomsku energiju (EZAE) podliježe posebnom postupku prema kojem Komisija preporučuje da Vijeće odobri sklapanje Protokola u skladu s člankom 101. drugim stavkom Ugovora o osnivanju EZAE-a.

Priložen je prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Protokola. Komisija predlaže da Vijeće:

sklopi Protokol u ime Europske unije i njezinih država članica.

2016/0311 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica,
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između

Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i

Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir

pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom i. te člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Hrvatske, a posebno njegov članak 6. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)U skladu s Odlukom Vijeća 2016/…/EU 1 , Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje u tekstu „Protokol”) potpisan je […], podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(2) 2 Sklapanje Protokola podliježe posebnom postupku u pogledu pitanja koja su obuhvaćena Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(3)Protokol bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:Članak 1.

U ime Unije i njezinih država članica odobrava se Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 3 .

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za polaganje, u ime Unije i njezinih država članica, instrumenta o odobrenju predviđenog u članku 7. Protokola.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1) [Odluka Vijeća br. 2016/.../EU od […2016.] o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L […], […], str. […]). ]
(2) Tekst Protokola objavljen je zajedno s odlukom o njegovu potpisivanju (vidjeti str. [..] ovog Službenog lista).

Bruxelles, 6.10.2016.

COM(2016) 640 final

PRILOG

ODLUCI VIJEĆA

o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica,
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između
Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i
Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir
pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji


PROTOKOL

uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA UNIJA i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

dalje u tekstu „Europska unija”,

s jedne strane, i

BOSNA I HERCEGOVINA

s druge strane,

uzimajući u obzir pristupanje Republike Hrvatske (dalje u tekstu „Hrvatska”) Europskoj uniji 1. srpnja 2013.,

budući da:

(1)Privremeni sporazum između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, potpisan je u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i bio je na snazi od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2015.

(2)Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji (dalje u tekstu „Ugovor o pristupanju”) potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011.

(3)Hrvatska je pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

(4)Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, (dalje u tekstu „SSP”) potpisan je u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i stupio je na snagu 1. lipnja 2015.

(5)Na temelju članka 6. stavka 2. Akta o pristupanju Hrvatske, pristupanje Hrvatske SSP-u dogovara se sklapanjem protokola uz SSP.

(6)Savjetovanja na temelju članka 37. stavka 3. SSP-a održana su kako bi se osiguralo uvažavanje međusobnih interesa Europske unije i Albanije koji su navedeni u tom Sporazumu,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Odjeljak I.

Ugovorne stranke

Članak 1.

Hrvatska postaje stranka Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (dalje u tekstu: SSP) potpisanog u Luxembourgu 16. lipnja 2008., te donosi i prima na znanje, na isti način kao i ostale države članice Europske unije, tekstove SSP-a i zajedničkih izjava te jednostrane izjave, priložene Završnom aktu koji je potpisan istog dana.

Odjeljak II.

PRILAGODBE TEKSTA SSP-A, UKLJUČUJUĆI NJEGOVE PRILOGE I PROTOKOLE

Poljoprivredni proizvodi

Članak 2.

Poljoprivredni proizvodi u užem smislu

1. U članku 27. stavku 3. SSP-a dodaje se sljedeći novi drugi podstavak:

Od datuma stupanja na snagu Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili, ako se taj Protokol primjenjuje privremeno, od datuma njegove privremene primjene, godišnja carinska kvota utvrđena u prvom podstavku iznosi 13 210 tona (neto-masa).

2. U članku 27. SSP-a dodaje se sljedeći novi stavak 4.a:

4.a Osim stavka 4., od datuma stupanja na snagu Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili, ako se taj Protokol primjenjuje privremeno, od datuma njegove privremene primjene, Bosna i Hercegovina ukida carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Unije navedenih u Prilogu III.f u okviru carinskih kvota naznačenih za te proizvode.

3. Prilog I. ovom Protokolu dodaje se kao Prilog III.f SSP-u i čini sastavni dio SSP-a.

Članak 3.

Ribe i proizvodi ribarstva

1. U članku 28. SSP-a sljedeći se stavak dodaje kao stavak 1.a:

1.a Od datuma stupanja na snagu Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili, ako se taj Protokol primjenjuje privremeno, od datuma njegove privremene primjene, Unija ukida sve carine ili davanja s istovrsnim učinkom na ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, osim na one navedene u Prilogu IV.a. Proizvodi navedeni u Prilogu IV.a podliježu odredbama koje su utvrđene u tom Prilogu.

2. U članku 28. SSP-a sljedeći se stavak dodaje kao stavak 3.:

3. Od datuma stupanja na snagu Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili, ako se taj Protokol primjenjuje privremeno, od datuma njegove privremene primjene, Bosna i Hercegovina otvara bescarinsku kvotu za uvoz živog šarana oznake KN 0301 93 00 u okviru godišnje carinske kvote od 75 tona. Uvoz iznad te kvote podliježe pristojbama utvrđenima u Prilogu V. SSP-u.

3. Prilog II. ovom Protokolu dodaje se kao Prilog V. SSP-u i čini sastavni dio SSP-a.

Članak 4.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Prilog III. ovom Protokolu dodaje se kao Prilog III. Protokolu 1. uz SSP i čini sastavni dio SSP-a.

Članak 5.

Sporazum o vinima

Od datuma stupanja na snagu Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili, ako se taj Protokol primjenjuje privremeno, od datuma njegove privremene primjene, Prilog I. Protokolu 7. uz SSP iz članka 27. stavka 5. SSP-a mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovom Protokolu.

Odjeljak III.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Protokol i njegovi prilozi čine sastavni dio SSP-a.

Članak 7.

1. Ovaj Protokol odobravaju Europska unija i njezine države članice i Bosna i Hercegovina u skladu s vlastitim postupcima.

2. Stranke se međusobno obavješćuju o dovršetku odgovarajućih postupaka navedenih u stavku 1. Isprave o odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Članak 8.

1. Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana polaganja zadnje isprave o odobrenju.

2. Ako sve isprave o odobrenju ovog Protokola ne budu položene prije prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana potpisivanja, ovaj Protokol primjenjuje se privremeno. Datum privremene primjene bit će prvi dan drugog mjeseca nakon datuma potpisivanja.

Članak 9.

Ovaj je Protokol sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom, bosanskom i srpskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.PRILOZIPRILOG I.

„PRILOG III.f

CARINSKE KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ EUROPSKE UNIJE

(iz članka 27. stavka 4.a SSP-a)

1.

Od datuma stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ukidaju se carine za proizvode u nastavku u okviru količina carinskih kvota utvrđenih u nastavku. Na uvoz iznad te kvote primjenjuje se carinska stopa najpovlaštenije države. Za godinu 2017. primjenjuje se puni iznos kvote, bez obzira na datum stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola.

Oznaka KN

Opis

Carinska kvota (tone)

0102

Žive životinje vrste goveda:

- goveda:

0102 29

- - ostalo:

- - - ostalo:

- - - - mase veće od 300 kg:

- - - - - krave:

0102 29 61

- - - - - - za klanje

1 935

- - - - ostalo:

0102 29 91

- - - - - - za klanje

190

0103

Žive svinje:

- ostalo:

0103 92

- - mase 50 kg ili veće:

- - - domaće vrste:

0103 92 11

- - - - svinje, koje su se barem jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg

575

0103 92 19

- - - - ostalo

1 755

0103 92 90

- - - ostalo

195

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke:

- ostalo:

0105 94 00

- - kokoši vrste Gallus domesticus

1 455

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

- od kokoši vrste Gallus domesticus

0207 12

- - neizrezano na komade, smrznuto:

0207 12 90

- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetra i želudaca, poznato kao „65 % pilići”, ili drukčije podneseno

80

0207 13

- - komadi i klaonički proizvodi, svježi ili rashlađeni:

- - - komadi:

0207 13 10

- - - - bez kostiju

90

- - - - s kostima:

0207 13 30

- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova

55

0207 13 60

- - - - - noge i komadi od njih

320

- - - klaonički prozivodi:

0207 13 99

- - - - ostalo

25

0207 14

- - komadi i klaonički proizvodi, smrznuti:

- - - komadi:

- - - - s kostima:

0207 14 20

- - - - - polovice ili četvrtine

30

0207 14 60

- - - - - noge i komadi od njih

130

- - - klaonički prozivodi:

0207 14 99

- - - - ostalo

50

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani, niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima:

0401 40

- s masenim udjelom masti većim od 6 %, ali ne većim od 10 %:

0401 40 10

- - u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre

80

0401 50

- s masenim udjelom masti većim od 10 %:

- - ne većim od 21 %:

0401 50 11

- - - u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre

30

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

- u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5 %:

0402 21

- - bez dodanog šećera ili drugih sladila:

- - - s masenim udjelom masti ne većim od 27 %:

0402 21 18

- - - - ostalo

25

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 90

- ostalo:

- - nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom:

- - - ostalo:

- - - - bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti:

0403 90 51

- - - - - ne većim od 3 %

500

0403 90 53

- - - - - većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

290

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 10

- maslac:

- - s masenim udjelom masti ne većim od 85 %:

- - - prirodni maslac:

0405 10 11

- - - - u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

160

0405 10 19

- - - - ostalo

200

0406

Sir i skuta:

0406 10

- svježi sir (nefermentirani ili neusoljeni), uključujući sir od sirutke i skutu

- - s masenim udjelom masti ne većim od 40 %

0406 10 30

- - - mozzarella, u tekućini ili bez nje

355

0406 10 50

- - - ostalo

0406 10 80

- - ostalo

165

0409 00 00

Prirodni med

165

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen:

0701 90

- ostalo:

- - ostalo:

0701 90 50

- - - novi (mladi), od 1. siječnja do 30. lipnja

50

0701 90 90

- - - ostalo

1 265

0704

Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađene:

0704 90

- ostalo:

0704 90 10

- - bijeli i crveni kupus

280

0706

Mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno:

0706 10 00

- mrkva i postrna repa

50

0806

Grožđe, svježe ili suho:

0806 10

- svježe:

0806 10 10

- - stolno grožđe

45

0809

Marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe:

- trešnje i višnje:

0809 21 00

- - višnje (Prunus cerasus)

410

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

0811 90

- ostalo:

- - ostalo:

- - - trešnje i višnje:

0811 90 75

- - - - višnje (Prunus cerasus)

70

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda:

- ostalo:

1601 00 91

- - kobasice, suhe ili za mazanje, toplinski neobrađene

285

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi:

1602 10 00

- homogenizirani proizvodi

75

1602 20

- od jetri bilo koje životinje:

1602 20 90

- - ostalo

140

- od peradi iz tarifnog broja 0105:

1602 31

- - od purana:

- - - s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim:

1602 31 19

- - - - ostalo

40

1602 32

- - od kokoši vrste Gallus domesticus

- od svinja:

- - - s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim:

1602 32 11

- - - - toplinski neobrađeni

130

1602 32 19

- - - - ostalo

30

1602 32 30

- - - s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 25 % ili većim, ali manjim od 57 %

170

1602 32 90

- - - ostalo

230

1602 41

- - šunke i komadi od njih:

1602 41 10

- - - od domaćih svinja

360

1602 49

- - ostalo, uključujući mješavine:

- - - od domaćih svinja:

- - - - s masenim udjelom mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, bilo koje vrste, uključujući masti bilo koje vrste ili podrijetla, 80 % ili većim:

1602 49 15

- - - - - ostale mješavine koje sadrže šunke (noge), lopatice, leđa ili vrat te njihove dijelove

150

1602 49 30

- - - - s masenim udjelom mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, bilo koje vrste, uključujući masti bilo koje vrste ili podrijetla, 40 % ili većim, ali manjim od 80 %

445

1602 49 50

- - - - s masenim udjelom mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, bilo koje vrste, uključujući masti bilo koje vrste ili podrijetla manjim od 40 %

60

1602 50

- od životinja vrste goveda:

- - ostalo:

1602 50 31

- - - konzervirana govedina, u hermetički zatvorenim spremnicima

70

1602 50 95

- - - ostalo

295

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju:

- ostalo:

1701 91 00

- - s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

55

1701 99

- - ostalo:

1701 99 10

- - - bijeli šećer

3 470

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 10 00

- krastavci i kornišoni

265

2001 90

- ostalo:

2001 90 70

- - slatke paprike

70

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

- ostalo povrće i mješavine povrća:

2005 99

- - ostalo:

2005 99 50

- - - mješavine povrća

245

2005 99 60

- - - kiseli kupus

402.

Na uvoz sljedećih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu primjenjuju se koncesije utvrđene u nastavku. Na uvoz iznad te kvote primjenjuje se carinska stopa najpovlaštenije države. Za godinu 2017. primjenjuje se puni iznos kvote, bez obzira na datum stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola.

Oznaka KN

Opis

Carinska kvota (tone)

Od 1. 1. 2017.

Od 1. 1. 2018.

Od 1. 1. 2019.

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani, niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima:

0401 20

- s masenim udjelom masti većim od 1 %, ali ne većim od 6 %:

- - ne većim od 3 %:

0401 20 11

- - - u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre

5 432

9 506

13 580

- - većim od 3 %:

0401 20 91

- - - u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre

720

1 440

1 440

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10

- jogurt:

- - nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom:

- - - bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti:

0403 10 11

- - - - ne većim od 3 %

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

- - - - većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

1 520

3 040

3 040

0403 90

- ostalo:

- - nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom:

- - - ostalo:

- - - - bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti:

0403 90 59

- - - - - većim od 6 %

1 762,5

3 525

3 525

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda:

- ostalo:

1601 00 99

- - ostalo

1 692,5

3 385

3 385PRILOG II.

„PRILOG IV.a


   CARINE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ROBU PODRIJETLOM IZ BOSNE I HERCEGOVINE PRI UVOZU U EUROPSKU UNIJU

(iz članka 28. stavka 1.a SSP-a)

1.

Od datuma stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji na uvoz iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju primjenjuju se koncesije utvrđene u nastavku. Za godinu 2017. primjenjuje se puni iznos kvote, bez obzira na datum stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola.

Oznaka KN

Opis

Količina carinske kvote (tone)

Carinska stopa
u okviru kvote

Carinska stopa
iznad kvote

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): živa; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

500

0 %

70 %
carine MFN

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): živa; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

140

0 %

70 %
carine MFN

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac (Dentex dentex) i rumenci (Pagellus spp.): živi; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

30

0 %

30 %
carine MFN

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (Dicentrarchus labrax): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

30

0 %

30 %
carine MFN

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane srdele

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Pripremljeni ili konzervirani inćuni

70

12,5 %

100 %

2.

Carina koja se primjenjuje na sve proizvode iz tarifnog broja HS 1604, osim na pripremljene ili konzervirane sardine i inćune, snižena je na 70 % carine MFN.PRILOG III.

„PRILOG III. PROTOKOLU 1.
CARINSKE KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRERAĐENE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ EUROPSKE UNIJE(iz članka 25. SSP-a)

Od datuma stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ukidaju se uvozne carine u okviru količina carinskih kvota utvrđenih u nastavku. Na uvoz iznad te kvote primjenjuje se carinska stopa najpovlaštenije države. Za godinu 2017. primjenjuje se puni iznos kvote, bez obzira na datum stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola.

Oznaka KN

Opis

Carinska kvota (tone)

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10

- jogurt:

- - aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

- - - ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 91

- - - - ne većim od 3 %

480

0403 10 93

- - - - većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

130

0403 10 99

- - - - većim od 6 %

25

0403 90

- ostalo:

- - aromatizirano ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

- - - ostalo, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 91

- - - - ne većim od 3 %

530

0403 90 93

- - - - većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

55

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi:

- slatki keksi; vafli i oblate:

1905 31

- - slatki keksi:

- - - potpuno ili djelomično prekriveni čokoladom ili drugim proizvodima s kakaom:

1905 31 19

- - - - ostalo

365

- - - ostalo:

- - - - ostalo:

1905 31 99

-- - - - ostalo

600

1905 32

- - vafli i oblate:

- - - ostalo:

- - - - potpuno ili djelomično prekriveni čokoladom ili drugim proizvodima s kakaom:

1905 32 19

-- - - - ostalo

300

1905 90

- ostalo:

- - ostalo:

1905 90 45

- - - keksi

35

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 20

- alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa:

- - u posudama obujma 2 litre ili manjeg:

2208 20 29

- - - ostalo:

ex

2208 20 29

- - - rakija od grožđa i rakija od grožđane komine

85

ex

2208 20 29

- - - - ostalo

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili od nadomjestaka duhana:

2402 20

- cigarete koje sadrže duhan:

2402 20 90

- - ostalo

3 200PRILOG IV.

„IZMJENE PRILOGA I. PROTOKOLU 7.

1.

Tablica u točki 1. Priloga I. Protokolu 7. o uvozu vina u Europsku uniju zamjenjuje se tablicom u nastavku:

2.

Tablica u točki 3. Priloga I. Protokolu 7. o uvozu vina u Bosnu i Hercegovinu zamjenjuje se tablicom u nastavku: