Bruxelles, 14.9.2016.

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

U prvim godinama primjene višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. Unija se suočila s nepredviđenim izazovima nezabilježenih razmjera do kojih je došlo zbog nestabilnosti u njezinu susjedstvu, čiji su rezultat bile sigurnosne prijetnje i masovne migracije.

U svojoj komunikaciji „Preispitivanje/revizija višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. u sredini programskog razdoblja – proračun EU-a usmjeren na rezultate” 1 Komisija je ocijenila funkcioniranje i upotrebu posebnih instrumenata u prve dvije do tri godine primjene VFO-a.

Kako bi se aktivirala dodatna financijska sredstva za mjere kojima se doprinosi rješavanju navedenih izazova, u velikoj su se mjeri koristile sve raspoložive proračunske mogućnosti, uključujući preraspodjelu sredstava, razlike i posebne instrumente, te su radi pribavljanja dodatnih sredstava, uz istodobno poštovanje ograničenja utvrđenih VFO-om, uvedeni novi instrumenti, primjerice uzajamni fondovi Europske unije i Instrument za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Zbog posebnih instrumenata utvrđenih Uredbom br. 1311/2013 2 („Uredba o VFO-u”) znatno se povećala fleksibilnost VFO-a u usporedbi s prethodnim razdobljem, što je Uniji omogućilo da poduzme odlučne mjere. Međutim, budući da su navedeni izazovi i dalje prisutni, dovedena je u pitanje daljnja sposobnost Unije za brze reakcije u izvanrednim situacijama.

U tom kontekstu Europski parlament pozvao je na odvažne korake u cilju povećanja fleksibilnosti proračuna Unije 3 , a i na neformalnim raspravama Vijeća istaknuta je potreba povećanja sposobnosti sadašnjeg VFO-a za odgovor na nepredviđene događaje 4 .

2.PRAVNA OSNOVA I SADRŽAJ PRIJEDLOGA

Ovaj se prijedlog temelji na članku 2. Uredbe o VFO-u, kojim se predviđa da preispitivanje VFO-a u sredini razdoblja po potrebi bude popraćeno zakonodavnim prijedlozima za reviziju te Uredbe. Tom se revizijom ne smanjuju prethodno dodijeljeni nacionalni iznosi, ne dovodeći u pitanje prilagodbu iznosa za kohezijsku politiku provedenu u skladu s člankom 7. Uredbe o VFO-u 5 .

S obzirom na posebne instrumente iskorištene od početka razdoblja VFO-a i na nove izazove s kojima se Unija suočavala te se nastavlja suočavati, Komisija predlaže izmjenu Uredbe o VFO-u radi povećanja utvrđenih godišnjih maksimalnih iznosa za pričuvu za hitnu financijsku pomoć (članak 9.) i za instrument fleksibilnosti (članak 11.) i uvođenje novog posebnog instrumenta za stvaranje Krizne pričuve Europske unije koja bi se financirala opozvanim odobrenim sredstvima, a omogućila bi brz odgovor Unije na krize, primjerice trenutačnu migracijsku krizu, te na događaje s mogućim ozbiljnim humanitarnim ili sigurnosnim posljedicama. Uz taj prijedlog Komisija istodobno predlaže izmjenu Međuinstitucionalnog sporazuma o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju 6 kako bi se utvrdio postupak aktivacije nove krizne pričuve.

Nadalje, predlaže se uklanjanje ograničenja u pogledu trajanja i područja primjene ukupne razlike za obveze (članak 14.).

U pogledu ukupne razlike do gornje granice za plaćanje, predlaže se uklanjanje godišnjih maksimalnih iznosa utvrđenih za razdoblje 2018. – 2020. (članak 5. stavak 2.) kako bi se u kasnijim godinama primjene VFO-a, prema potrebi, omogućila puna aktivacija velikih razlika za plaćanja koje se ne iskoriste u 2016. i 2017. te tako osigurala posebna i maksimalna fleksibilnost.

3.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovaj prijedlog nema neposredan utjecaj na proračun. Aktiviraju se posebni instrumenti i odobrena sredstva unose se u godišnji proračun u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi o VFO-u, relevantnim temeljnim aktima (vidi članak 3. stavak 2. te Uredbe) i u Međuinstitucionalnom sporazumu o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

2016/0283 (APP)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 312.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)U prvim godinama primjene višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. utvrđenog Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 7 u velikoj su mjeri iskorišteni posebni instrumenti radi suočavanja s novim izazovima koji su se pojavili u europskom susjedstvu i zbog kojih je bilo potrebno brzo i sveobuhvatno djelovanje Unije za suočavanje s mogućim dalekosežnim humanitarnim i sigurnosnim posljedicama.

(2)Okolnosti koje su dovele do tih izvanrednih mjera i potreba za daljnjim djelovanjem i dalje su prisutni, kako je vidljivo iz ponovne upotrebe razlika i posebnih instrumenata u okviru nacrta proračuna za 2017., zbog čega su smanjena raspoloživa proračunska sredstva za suočavanje s takvim situacijama u preostalom razdoblju VFO-a.

(3)Radi primjene posebne i najveće moguće fleksibilnosti i osiguranja dostatnih gornjih granica za plaćanje kako bi Unija mogla ispuniti svoje obveze u skladu s člankom 323. Ugovora, potrebno je ukloniti utvrđena ograničenja prilagodbe gornjih granica za plaćanje za razdoblje 2018. – 2020.

(4)Potrebno je ojačati pričuvu za hitnu financijsku pomoć i instrument fleksibilnosti i ukloniti ograničenja u pogledu ukupne razlike za obveze i ukupne razlike do gornje granice za plaćanje kako bi se zadržala dostatna sposobnost reakcije Unije na nepredviđene okolnosti.

(5)Potrebno je predvidjeti novi posebni instrument za stvaranje Krizne pričuve Europske unije koja bi se financirala opozvanim odobrenim sredstvima kako bi se omogućio brz odgovor Unije na krize, primjerice trenutačnu migracijsku krizu, te na događaje s mogućim ozbiljnim humanitarnim ili sigurnosnim posljedicama.

(6)Uredbu (EU, Euratom) br. 1311/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(2)„2.    Posebni instrumenti predviđeni člancima od 9. do 15. osiguravaju fleksibilnost VFO-a i utvrđuju se u svrhu neometanog izvođenja proračunskog postupka. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun iznad gornjih granica relevantnih naslova utvrđenih u VFO-u kada je potrebno upotrijebiti sredstva iz pričuve za hitnu financijsku pomoć, Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenta fleksibilnosti, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, pričuve za nepredviđene izdatke, Krizne pričuve Europske unije, posebne fleksibilnosti za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti i ukupne razlike za obveze, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 8 , Uredbom (EZ) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 9 i Međuinstitucionalnim sporazumom o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju 10 .”.

(3)U članku 5. briše se stavak 2.

(4)U članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)izračun opozvanih odobrenih sredstava u godini n-2 koja se stavljaju na raspolaganje Kriznoj pričuvi Europske unije predviđenoj člankom 13.a.”.

(5)U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.    Godišnji iznos pričuve utvrđen je na 500 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) i može se iskoristiti do godine n + 1 u skladu s Financijskom uredbom. Pričuva se unosi u opći proračun Unije kao rezervacija. Prvo se koristi dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodne godine. Dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n + 1 prestaje važiti.”.

(6)U članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.    Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju, u odnosnoj financijskoj godini i do navedenog iznosa, jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova. Utvrđuje se gornja granica raspoloživog godišnjeg iznosa za instrument fleksibilnosti od 1000 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).”.

(7)Umeće se sljedeći članak 13.a:

„Članak 13.a.

Krizna pričuva Europske unije

1.    Svrha Krizne pričuve Europske unije jest omogućiti brz odgovor Unije na krize i na događaje s mogućim ozbiljnim humanitarnim ili sigurnosnim posljedicama.

2.    Ne dovodeći u pitanje članak 178. Financijske uredbe, opozvana odobrena sredstva iz godine n-2 stavljaju se na raspolaganje Kriznoj pričuvi Europske unije u okviru proračunskog postupka za godinu n. Pričuva se unosi u opći proračun Unije kao rezervacija. Raspoloživi godišnji iznos može se iskoristiti do godine n + 1 u skladu s Financijskom uredbom. Prvo se koristi dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz godine n. Dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n + 1 prestaje važiti.”.

(8)Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Ukupna razlika za obveze

1.Razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza predstavljaju ukupnu razliku VFO-a za obveze koju je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020.

2.Svake godine, kao dio tehničke prilagodbe iz članka 6., Komisija izračunava raspoloživi iznos. Europski parlament i Vijeće mogu aktivirati ukupnu razliku VFO-a ili neki njezin dio u okviru proračunskog postupka na temelju članka 314. UFEU-a.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1) COM(2016)603 od 14.9.2016.
(2) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(3)

   Rezolucija Europskog parlamenta od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Izvješće nizozemskog predsjedništva: Prema fleksibilnom višegodišnjem financijskom okviru usmjerenom budućnosti, 30.5.2016., https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) Za tu prilagodbu vidi: Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2017. u skladu s kretanjima BND-a i prilagodba iznosa za kohezijsku politiku, COM(2016) 311 final, 30.6.2016.
(6) Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).
(7) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(8) Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.).
(9) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).
(10) Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).