Bruxelles, 11.2.2016.

COM(2016) 64 final

2016/0038(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o zaključivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

·Razlozi i ciljevi prijedloga

Prijedlog odluke Vijeća u prilogu pravni je instrument kojim se omogućuje sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između država partnera Istočnoafričke zajednice (EAC), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (SGP s EAC-om). Države partneri EAC-a jesu Burundi, Kenija, Ruanda, Tanzanija i Uganda.

Glavni su pregovarači zaključili pregovore 14. listopada 2014. u Bruxellesu. Sporazum je parafiran 16. listopada 2014. u Bruxellesu.

Na Keniju se trenutačno primjenjuje program koji se nalazi u Uredbi o pristupu tržištu (MAR). Na ostale zemlje regije trenutačno se primjenjuje inicijativa „sve osim oružja” na temelju njihova razvrstavanja među najmanje razvijene zemlje.

Sporazumom će se od njegova stupanja na snagu osigurati ujednačen režim pristupa država partnera EAC-a.

·Usklađenost s postojećim odredbama politike u predmetnom području politike

Ovim se prijedlogom provodi Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane 1 („Sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a”), kojim se poziva na sklapanje sporazumâ o gospodarskom partnerstvu usklađenih s WTO-om.

·Usklađenost s ostalim politikama Unije

SGP s EAC-om jest trgovinski sporazum usmjeren prema razvoju. Njime se državama partnerima EAC-a nudi asimetričan pristup tržištu, što im omogućuje da osjetljive sektore zaštite od liberalizacije, pružaju brojne zaštitne mjere i klauzula za zaštitu mlade industrije, u njemu se nalaze odredbe o pravilima podrijetla kojima se olakšava izvoz i njime se ukida upotreba izvoznih subvencija u trgovini među strankama. Tim se odredbama pridonosi cilju usklađenosti politika za razvoj i one su u skladu s člankom 208. stavkom 2. UFEU-a.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

·Pravna osnova

Pravna osnova za ovu odluku Vijeća jest Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavci 3. i 4. i članak 209. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a).

·Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Zajednička trgovinska politika u skladu s člankom 3. UFEU-a definira se kao isključiva nadležnost Unije.

·Proporcionalnost

Ovaj je prijedlog potreban radi provedbe međunarodnih obveza Unije utvrđenih Sporazumom o partnerstvu između AKP-a i EZ-a.

·Odabir instrumenta

Ovaj je prijedlog u skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a kojim se predviđa donošenje odlukâ o zaključivanju međunarodnih sporazuma u Vijeću. Ne postoji drugi pravni instrument kojim bi se moglo koristiti u svrhu postizanja cilja iz ovog prijedloga.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

·Ex post evaluacije / provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

·Savjetovanja s dionicima

Nije primjenjivo.

·Prikupljanje i primjena stručnog znanja

Nije primjenjivo.

·Procjena učinka

Od 2003. do 2007. provedena je procjena učinka na održivost sporazumâ o gospodarskom partnerstvu između AKP-a i EU-a. Europska komisija objavila je opće uvjete za predmetni projekt 2002. u okviru otvorenog natječaja. Kao rezultat tog natječaja u kolovozu 2002. dodijeljen je petogodišnji okvirni ugovor ponuđaču PwC France. Nacrt konačnog izvješća o procjeni učinka na održivost predstavljen je dionicima u Europi tijekom dijaloga EU-a s civilnim društvom, koji je 23. ožujka 2007. organizirala Europska komisija u Bruxellesu, Belgija.

·Primjerenost propisa i pojednostavnjenje

SGP s EAC-om ne podliježe postupcima Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), njime se ne podrazumijevaju nikakvi troškovi za mala i srednja poduzeća Unije i ne pokreću pitanja s gledišta digitalnog okruženja.

·Temeljna prava

Prijedlogom se ne utječe na zaštitu temeljnih prava u Uniji.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Četiri od pet država partnera EAC-a najmanje su razvijene zemlje koje uživaju koristi od inicijative „sve osim oružja”, što im omogućuje pristup tržištu EU-a bez carina i kvota. Kenija uživa koristi od Uredbe o pristupu tržištu, što joj isto tako omogućuje pristup tržištu EU-a bez carina i kvota. Stoga utjecaja na proračun neće biti jer će se u okviru Sporazuma njihov pristup tržištu EU-a nastaviti pod istim uvjetima.

5.OSTALI ELEMENTI

·Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Institucionalnim odredbama SGP-a s EAC-om predviđeno je osnivanje Vijeća SGP-a zaduženog za nadziranje provedbe SGP-a. Vijeće SGP-a sastavljeno je od predstavnika stranaka na ministarskoj razini, a pomagat će mu Odbor visokih dužnosnika.

Savjetodavni odbor pomagat će Odboru visokih dužnosnika radi promicanja dijaloga i suradnje među predstavnicima civilnog društva, privatnog sektora te socijalnih i gospodarskih partnera. Naposljetku, SGP s EAC-om revidira se svakih pet godina od dana njegova stupanja na snagu.

·Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

·Detaljno objašnjenje posebnih odredbi prijedloga

SGP s EAC-om sadržava odredbe o trgovini robom, carinama i olakšavanju trgovine, tehničkim preprekama u trgovini, sanitarnim i fitosanitarnim mjerama te poljoprivredi i ribarstvu.

U odredbama o suradnji radi uspostave razvojne dimenzije utvrđuju se prioritetna područja djelovanja za provedbu SGP-a s EAC-om, koja su utvrđena u regionalnom okvirnom programu za razdoblje 2014. – 2020.

SGP s EAC-om sadržava obveze u pogledu regionalne integracije, kojima će se poduprijeti provedba carinske unije Istočnoafričke zajednice.

U SGP-u s EAC-om predviđa se i nastavak pregovora na regionalnoj razini o uslugama, politici tržišnog natjecanja, razvoju ulaganja i privatnog sektora, okolišu i održivom razvoju, pravima intelektualnog vlasništva i transparentnosti u javnoj nabavi.

2016/0038 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o zaključivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavke 3. i 4. i članak 209. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 2

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)Dana 12. lipnja 2002. Vijeće je ovlastilo Komisiju da otvori pregovore za sklapanje sporazumâ o gospodarskom partnerstvu sa Skupinom afričkih, karipskih i pacifičkih država.

(2)Pregovori su zaključeni te je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice (Republika Burundi, Republika Kenija, Republika Ruanda, Ujedinjena Republika Tanzanija i Republika Uganda), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), parafiran 16. listopada 2014.

(3)U skladu s Odlukom Vijeća br.  [..] od [..], 3 Sporazum je potpisan dana [..], podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(4)Sporazum se privremeno primjenjuje od [..] do njegova stupanja na snagu.

(5)Sporazumom o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane 4 , poziva se na sklapanje sporazumâ o gospodarskom partnerstvu usklađenih s WTO-om.

(6)Sporazum bi trebalo zaključiti u ime Europske unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se sklapa Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje osobu koja će biti ovlaštena za daljnje obavješćivanje, u ime Unije, kako je predviđeno člankom 139. Sporazuma, kako bi se dala suglasnost Europske unije da se obveže Sporazumom 5 .

Članak 3.

Sporazum se ne smije tumačiti kao da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozivati pred sudovima Unije ili država članica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRIJEDLOGE S UTJECAJEM NA PRORAČUN OGRANIČENIM ISKLJUČIVO NA PRIHODOVNU STRANU

1.NAZIV PRIJEDLOGA:

ODLUKA VIJEĆA o zaključivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane

2.PRORAČUNSKE LINIJE

Poglavlje i članak: poglavlje 12. članak 120.

Iznos predviđen u proračunu za 2014. godinu: 16 185 600 000 EUR

3.FINANCIJSKI UTJECAJ

Prijedlog nema financijski utjecaj

4.MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

Radi zaštite vlastitih sredstava Europske unije, Sporazumom su predviđene odredbe kojima se jamči da će zemlja partner ispravno primjenjivati uvjete utvrđene za provedbu trgovinskih koncesija na temelju točke 3. („Financijski utjecaj”), posebno u članku 16. „Posebne odredbe o administrativnoj suradnji” (tzv. „klauzula OLAF”) i u njegovu Protokolu 1. o pravilima podrijetla i Protokolu 2. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Tim se odredbama dopunjuju carinsko zakonodavstvo Europske unije primjenjivo na svu uvezenu robu (posebno Carinski zakonik Europske unije i njegove provedbene odredbe) te odredbe o nadležnostima država članica u pogledu nadzora vlastitih sredstava (posebno Uredba Vijeća (EZ) br. 1150/2000).

(1)    SL L 317, 15.12.2000., str. 3. Sporazum kako je izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).
(2)    SL C [...], [...], str. [...].
(3)    SL L
(4)    SL L 317, 15.12.2000., str. 3. Sporazum kako je izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).
(5)    Datum stupanja na snagu Sporazuma objavit će Glavno tajništvo Vijeća Europske unije u Službenom listu Europske unije.

Bruxelles, 11.2.2016.

COM(2016) 64 final

PRILOG

 

Prijedlogu odluke Vijeća

o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između država partnera Istočnoafričke zajednice (EAC), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane


DODATAK

SPORAZUM O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU

IZMEĐU DRŽAVA PARTNERA ISTOČNOAFRIČKE ZAJEDNICE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA,

S DRUGE STRANE,

STRANKE SPORAZUMA

REPUBLIKA BURUNDI

REPUBLIKA KENIJA

REPUBLIKA RUANDA

UJEDINJENA REPUBLIKA TANZANIJA

REPUBLIKA UGANDA

(dalje u tekstu „države partneri EAC-a”)

s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

I

EUROPSKA UNIJA,

(dalje u tekstu „EU”)

s druge strane,

PODSJEĆAJUĆI na svoje obveze u okviru Svjetske trgovinske organizacije, dalje u tekstu „Sporazum o WTO-u”;

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o osnivanju Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) koji je potpisan u Georgetownu 6. lipnja 1975.;

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonouu, 23. lipnja 2000., kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005. i drugi put u Ouagadougouu 22. lipnja 2010., dalje u tekstu „Sporazum iz Cotonoua”;

UZIMAJUĆI U OBZIR Ugovor o osnivanju Istočnoafričke zajednice (EAC) potpisan u Arushi 30. studenoga 1999. i njegov Protokol o osnivanju carinske unije Istočnoafričke zajednice;

PONOVNO NAGLAŠAVAJUĆI svoju želju za širom unijom u Africi i postizanjem ciljeva Ugovora o osnivanju Afričke ekonomske zajednice;

UZIMAJUĆI U OBZIR Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

BUDUĆI da su se države partneri EAC-a i EU i njegove države članice dogovorile da će cilj njihove trgovinske i gospodarske suradnje biti poticanje nesmetane i postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo, uzimajući u obzir njihove političke odluke, stupanj razvoja i razvojne prioritete, pomičući na taj način njihov održivi razvoj i pridonoseći iskorjenjivanju siromaštva u državama partnerima EAC-a;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI i da Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) mora biti u skladu s ciljevima i načelima Sporazuma iz Cotonoua, a posebno s odredbama njegovog dijela 3., glave II. o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI da SGP mora služiti kao instrument razvoja i promicati održivi rast, povećati proizvodnju i kapacitet na strani ponude država partnera EAC-a, poticati strukturnu preobrazbu gospodarstava država partnera EAC-a i njihovu diversifikaciju i konkurentnost te pridonijeti razvoju trgovine, privlačenju ulaganja, tehnologije i otvaranju radnih mjesta u državama partnerima EAC-a;

PONOVNO NAGLAŠAVAJUĆI potrebu da se osigura posebna usmjerenost na regionalnu integraciju i posebno i različito postupanje prema svim državama partnerima EAC-a uz održavanje posebnog postupanja za najmanje razvijene države partnere EAC-a;

PREPOZNAJUĆI da su potrebna znatna ulaganja za podizanje životnog standarda država partnera EAC-a;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

DIO I.: OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1.

Područje primjene sporazuma

Stranke sklapaju Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP). Ovim je sporazumom obuhvaćeno sljedeće:

(a)opće odredbe

(b)trgovina robom

(c)ribarstvo

(d)poljoprivreda

(e)gospodarska i razvojna suradnja

(f)institucionalne odredbe

(g)izbjegavanje i rješavanje sporova

(h)opći izuzeci

(i)opće i završne odredbe

(j)prilozi i protokoli uz navedeno.

ČLANAK 2.

Ciljevi

1.Ciljevi ovog Sporazuma jesu sljedeći:

(a)pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju uspostavom pojačanog i strateškog partnerstva za trgovinu i razvoj u skladu s ciljem održivog razvoja;

(b)promicati regionalnu integraciju, gospodarsku suradnju i dobro upravljanje u EAC-u;

(c) promicati postupnu integraciju država EAC-a u svjetsko gospodarstvo, u skladu s njihovim političkim odlukama i razvojnim prioritetima;

(d)poticati strukturnu preobrazbu gospodarstava EAC-a i njihovu diversifikaciju i konkurentnost jačanjem njihovih kapaciteta za proizvodnju, opskrbu i trgovinu;

(d) unapređivati sposobnosti EAC-a u pitanjima povezanima s trgovinskom politikom i trgovinom;

(f)uspostaviti i provoditi učinkovit, predvidljiv i transparentan regionalni regulatorni okvir za trgovinu i ulaganja u državama partnerima EAC-a tako stvarajući uvjete za povećanje ulaganja i inicijativu privatnog sektora i

(g) jačati postojeće odnose između stranaka na temelju solidarnosti i obostranog interesa. U tu svrhu, u skladu s njihovim pravima i obvezama u okviru WTO-a, ovim se Sporazumom jačaju trgovinski i gospodarski odnosi, podržava nova dinamika u trgovini između stranaka s pomoću progresivne, asimetrične liberalizacije trgovine između njih i jača, širi i produbljuje suradnja u svim područjima važnima za trgovinu i ulaganja.

2.U skladu s člancima 34. i 35. Sporazuma iz Cotonoua ovim se Sporazumom također nastoji učiniti sljedeće:

(a)sklopiti sporazum u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1944. („GATT iz 1994.”);

(b) olakšati nastavak trgovine država partnera EAC-a pod uvjetima koji nisu manje povoljni od uvjeta iz Sporazuma iz Cotonoua;

(c)uspostaviti okvir i opseg mogućih pregovora o drugim pitanjima, uključujući trgovinu uslugama, pitanja povezana s trgovinom utvrđena u Sporazumu iz Cotonoua i druga područja od interesa za obje stranke.

ČLANAK 3.

Odredba rendez-vous

Stranke se obvezuju zaključiti pregovore o temama navedenima u nastavku u roku od pet (5) godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma:

(a)trgovina uslugama;

(b)pitanja povezana s trgovinom, odnosno:

i. politika tržišnog natjecanja;

ii. ulaganja i razvoj privatnog sektora;

iii. trgovina, okoliš i održivi razvoj;

iv. prava intelektualnog vlasništva;

v.transparentnost u javnoj nabavi;

(c)sva druga područja o kojima se stranke dogovore.

ČLANAK 4.

Načela

Ovaj Sporazum temelji se na sljedećim načelima:

(a)izgradnja na temelju pravne stečevine Sporazuma iz Cotonoua;

(b)jačanje integracije u regiji EAC-a;

(c)osiguranje asimetrije u korist država partnera EAC-a u području liberalizacije trgovine i primjene mjera povezanih s trgovinom i instrumenata za zaštitu trgovine;

(d)dopuštanje državama partnerima EAC-a da zadrže regionalne povlastice s drugim afričkim zemljama i regijama bez obveze njihova proširenja na EU i

(e)pridonošenje jačanju kapaciteta država partnera EAC-a za proizvodnju, opskrbu i trgovinu.

DIO II. TRGOVINA ROBOM

ČLANAK 5.

Područje primjene i ciljevi

1.Odredbe ovog dijela primjenjuju se na svu robu podrijetlom iz EU-a i država partnera EAC-a.

2.Ciljevi u području trgovine robom jesu sljedeći:

(a)osigurati uvjete potpunog pristupa robi podrijetlom iz država partnera EAC-a na tržište EU-a bez carina i kvota i to na sigurnoj, dugoročnoj i predvidljivoj osnovi u skladu s načinima utvrđenima u ovom sporazumu;

(b)progresivno i postupno liberalizirati tržišta država partnera EAC-a za robu podrijetlom iz EU-a u skladu s načinima utvrđenima u tom Sporazumu i

(c)očuvati i unaprijediti uvjete za pristup tržištu kako bi se osiguralo da države partneri EAC-a mogu u potpunosti iskoristiti koristi SGP-a.

GLAVA I.: CARINE I SLOBODA KRETANJA ROBA

ČLANAK 6.

Carine

1.Carina uključuje svaku pristojbu ili davanje bilo koje vrste, uključujući bilo kakav oblik dodatnog poreza ili dodatne naknade, koji se naplaćuju na uvoz ili u vezi s uvozom robe, osim sljedećeg:

(a)davanja istovjetna nacionalnim porezima koji se naplaćuju na uvezenu robu i na robu iz lokalne proizvodnje u skladu s odredbama članka 20.;

(b)antidampinške, kompenzacijske ili zaštitne mjere koje se primjenjuju u skladu s odredbama Glave VI. i

(c) naknade ili druga davanja uvedena u skladu s odredbama članka 8.

2.Osnovne carine na koje se primjenjuju uzastopna sniženja navedene su u rasporedu carina svake stranke za svaki proizvod.

ČLANAK 7.

Klasifikacija robe

1.Klasifikacija robe u trgovini obuhvaćenoj ovim Sporazumom određuje se prema tarifnoj nomenklaturi svake stranke u skladu s Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe („HS”).

2.Stranke u roku od tri mjeseca od izmjene tarife ili promjene u HS-u razmjenjuju sve potrebne informacije o primijenjenim carinama i odgovarajućoj nomenklaturi za proizvode navedene u prilozima I. i II.

ČLANAK 8.

Naknade i druga davanja

Naknade i druga davanja iz članka 6. točke (c) ograničeni su na iznos okvirnog troška pruženih usluga i ne čine neizravnu zaštitu domaćih proizvoda ili oporezivanje uvoza u fiskalne svrhe. Naknade i davanja povezani s trgovinom ne naplaćuju se za konzularne usluge.

ČLANAK 9.

Pravila o podrijetlu

Za potrebe ovog dijela, izraz „podrijetlom” znači da zadovoljava uvjete iz pravila o podrijetlu utvrđenih u Protokolu 1. ovom Sporazumu.

ČLANAK 10.

Carine na proizvode podrijetlom iz država partnera EAC-a

Proizvodi podrijetlom iz država partnera EAC-a uvoze se u EU oslobođeni od carina u skladu s uvjetima iz Priloga I.

ČLANAK 11.

Carine na proizvode podrijetlom iz EU-a

Proizvodi podrijetlom iz EU-a uvoze se u države partnere EAC-a pod uvjetima iz rasporeda liberalizacije carina iz Priloga II.

ČLANAK 12.

Mirovanje

1.Stranke su suglasne povećati primjenjive carine na proizvode koje podliježu liberalizaciji u skladu s ovim Sporazumom, uz iznimku mjera donesenih u skladu s člancima 48., 49. i 50.

2.U cilju očuvanja mogućnosti postupaka širih afričkih regionalnih integracija, stranke mogu u Vijeću SGP-a odlučiti izmijeniti razinu carina utvrđenu u prilozima II. (a), II. (b) i II. (c) koja se može primijeniti na proizvod podrijetlom iz EU-a nakon uvoza u države partnere EAC-a. Stranke osiguravaju da se takvom izmjenom ne uzrokuje neusklađenost Sporazuma sa zahtjevima iz članka XXIV. GATT-a iz 1994.

ČLANAK 13.

Kretanje robe

1.Carine na robu podrijetlom iz jedne stranke uvezenu na državno područje druge stranke naplaćuju se jednom.

2.Može se ostvariti potpuni povrat carina plaćenih za uvoz u državu partnera EAC-a za robu koja napušta državu partnera EAC-a u koju je prvo uvezena radi uvoza u drugu državu partnera EAC-a. Carina se plaća u državi partneru EAC-a u kojoj se roba troši.

3.Stranke su suglasne surađivati na olakšavanju kretanja robe i pojednostavnjenju carinskih postupaka.

ČLANAK 14.

Carine i porezi na izvoz

1.Stranka ne uvodi nove carine i poreze u vezi s izvozom robe u drugu stranku povrh onih koje se naplaćuju na slične proizvode namijenjene prodaji na unutarnjem tržištu.

2.Neovisno o stavku 1., države partneri EAC-a mogu odrediti, nakon obavješćivanja EU-a, privremenu carinu ili porez u vezi s izvozom robe u sljedećim okolnostima:

(a)radi poticanja razvoja domaće industrije;

(b)radi održavanja stabilnosti tečaja kada zbog povećanja svjetske cijene izvozne robe nastaje rizik od precjenjivanja valute ili

(c)radi zaštite prihoda, sigurnosti hrane i okoliša.

3.Takvi bi se porezi trebali primjenjivati na ograničen broj proizvoda i na ograničeno vrijeme, a nakon 48 mjeseci Vijeće SGP-a mora ih radi obnove preispitati.

4.Povoljnije postupanje koje se sastoji od poreza koje primjenjuju države partneri EAC-a na izvoz bilo kojeg proizvoda u veće gospodarstvo ili koje je povezano s takvim porezima dodjeljuje se, od stupanja na snagu ovog Sporazuma, sličnom proizvodu koji se izvozi na područje EU-a.

5.Za potrebe članaka 14. i 15. „veće gospodarstvo” znači bilo koja razvijena zemlja, ili bilo koja zemlja koja u svjetskom izvozu robe ima udio veći od 1 posto u godini koja prethodi stupanju na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini iz članka 15., ili bilo koja skupina zemalja koje djeluju pojedinačno, zajednički ili kroz sporazum o slobodnoj trgovini i koje u svjetskom izvozu roba imaju zajednički udio veći od 1,5 posto u godini koja prethodi stupanju na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini iz članka 15 1 .

ČLANAK 15.

Povoljnije postupanje na temelju sporazuma o slobodnoj trgovini

1.EU omogućuje državama partnerima EAC-a povoljnije postupanje u odnosu na robu obuhvaćenu ovim dijelom koje se primjenjuje zato što je EU nakon potpisivanja ovog Sporazuma postao stranka sporazuma o slobodnoj trgovini s trećom strankom.

2.Države partneri EAC-a omogućuju EU-u povoljnije postupanje u odnosu na robu obuhvaćenu ovim dijelom koje se primjenjuje zato što su države partneri EAC-a nakon potpisivanja ovog Sporazuma postale stranke sporazuma o slobodnoj trgovini s nekim većim gospodarstvom. Ako EU može dokazati da države partneri EAC-a prema njemu postupaju manje povoljno nego prema nekom drugom većem gospodarstvu, stranke se, u mjeri u kojoj je to moguće, savjetuju i zajednički odlučuju o tome kako na najbolji način provesti odredbe ovog stavka u svakom pojedinom slučaju.

3.Odredbe ovog dijela ne tumače se na način da se njima stranke obvezuju na uzajamno proširenje bilo kakvog povlaštenog postupanja koje se primjenjuje zbog toga što je jedna od njih na datum potpisivanja ovog Sporazuma stranka sporazuma o slobodnoj trgovini s trećom strankom.

4.Odredbe stavka 2. ne primjenjuju se na sporazume o trgovini država partnera EAC-a sa zemljama Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država ili s drugim afričkim zemljama i regijama.

5.U svrhe ovog članka, „sporazum o slobodnoj trgovini” znači sporazum kojim se znatno liberalizira trgovina i kojim se znatno uklanjaju diskriminacijske mjere i/ili zabranjuju nove ili više diskriminacijske mjere među strankama u trenutku stupanja na snagu tog sporazuma ili u razumnom roku.

ČLANAK 16.

Posebne odredbe o administrativnoj suradnji

1.Stranke su suglasne da je administrativna suradnja ključna za provedbu i nadzor povlaštenog postupanja odobrenog u ovom dijelu te naglašavaju svoju predanost suzbijanju nepravilnosti i prijevara u području carina i povezanih pitanja.

2.Ako stranka na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje upravne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru, predmetna stranka može u skladu s ovim člankom privremeno obustaviti odgovarajuće povlašteno postupanje u odnosu na dotični proizvod ili dotične proizvode.

3.Za potrebe ovog članka uskraćivanje administrativne suradnje znači, među ostalim, sljedeće:

(a)višekratno nepoštivanje obveze provjere statusa podrijetla dotičnog ili dotičnih proizvoda;

(b) višekratno odbijanje ili nepotrebno odlaganje izvršavanja i/ili dostave rezultata naknadne provjere dokaza o podrijetlu;

(c) višekratno odbijanje ili bezrazložno odlaganje odobravanja provedbe zadataka u okviru administrativne suradnje radi provjere vjerodostojnosti dokumenata ili točnosti informacija relevantnih za odobravanje predmetnog povlaštenog postupanja.

4.Nepravilnosti ili prijevara mogu se utvrditi, među ostalim, ako se uvoz robe koji premašuje razinu proizvodnje i izvozne sposobnosti druge stranke bez opravdanog obrazloženja naglo poveća što je povezano s objektivnim informacijama o nepravilnostima ili prijevari.

5.Primjena privremene obustave podliježe sljedećim uvjetima:

(a) stranka koja na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Odbor viših dužnosnika o svome nalazu koji uključuje i objektivne informacije i započinje savjetovanja u okviru Odbora viših dužnosnika na temelju svih odgovarajućih informacija i objektivnih nalaza, s ciljem postizanja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke;

(b) ako se stranke koje su započele savjetovanje u okviru Odbora viših dužnosnika kako je prethodno navedeno ne usuglase o prihvatljivom rješenju u roku od tri (3) mjeseca od obavijesti, predmetna stranka može privremeno obustaviti predmetno povlašteno postupanje u odnosu na dotični proizvod ili dotične proizvode. O toj se privremenoj obustavi bez odgode obavješćuje Vijeće SGP-a;

(c) privremene obustave iz ovog članka ograničene su na ono što je nužno radi zaštite financijskih interesa predmetne stranke. One ne prekoračuju rok od šest (6) mjeseci i mogu se obnoviti. U okviru Odbora viših dužnosnika provode se povremena savjetovanja posebno s ciljem njihova ukidanja čim prestanu postojati uvjeti za njihovu primjenu.

6.Istodobno uz obavijest Odboru viših dužnosnika u skladu sa stavkom 5. točkom (a) ovog članka predmetna bi stranka trebala u svom službenom listu objaviti obavijest za uvoznike. U obavijesti za uvoznike trebalo bi za dotični proizvod navesti da su na temelju objektivnih informacija utvrđeni uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevara.

ČLANAK 17.

Upravljanje administrativnim pogreškama

U slučaju pogreške nadležnog tijela pri upravljanju povlaštenim sustavom izvoza, a posebno u primjeni odredaba Protokola 1. o definiciji pojma „proizvod s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, i ako zbog te pogreške nastanu posljedice u pogledu uvoznih carina, stranka koja je suočena s takvim posljedicama može od Odbora viših dužnosnika zatražiti da ispita mogućnosti donošenja svih odgovarajućih mjera radi rješavanja te situacije.

ČLANAK 18.

Određivanje carinske vrijednosti

1.Člankom VII. GATT-a iz 1994. i Sporazumom o provedbi članka VII. GATT-a iz 1994. uređena su pravila o određivanju carinske vrijednosti koja se primjenjuju na trgovinu među strankama.

2.Stranke surađuju u cilju postizanja zajedničkog pristupa pitanjima povezanima s određivanjem carinske vrijednosti.

GLAVA II.: NECARINSKE MJERE

ČLANAK 19.

Zabrana količinskih ograničenja

1.Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se sve zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili prodaje za izvoz među strankama osim carina, poreza, pristojbi i drugih davanja predviđenih u članku 6., bez obzira na to uvode li se kvotama, uvoznim ili izvoznim dozvolama ili drugim mjerama. U trgovinu među strankama ne uvode se nove takve mjere. Odredbama ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Glave VI. ovog dijela.

2.Odredbe stavka 1. ovog članka ne proširuju se na sljedeće:

(a) zabrane uvoza ili ograničenja koja se privremeno primjenjuju radi sprečavanja ili smanjenja kritičnog manjka hrane ili drugih proizvoda koji su od ključne važnosti za ugovornu stranku izvoznicu;

(b)zabrane uvoza i izvoza ili ograničenja nužna za primjenu standarda ili propisa za razvrstavanje, sortiranje ili stavljanje na tržište robe u međunarodnoj trgovini.

ČLANAK 20.

Nacionalno postupanje u području domaćeg oporezivanja i propisa

1.Uvezeni proizvodi podrijetlom iz jedne od stranaka ne podliježu, izravno ili neizravno, nacionalnim porezima ili drugim nacionalnim davanjima bilo koje vrste koji su viši od onih koji se primjenjuju, izravno ili neizravno, na istovjetne domaće proizvode druge stranke. Nadalje, stranke ne primjenjuju nacionalne poreze ili druga nacionalna davanja kako bi zaštitile vlastitu proizvodnju.

2.Na uvezene proizvode podrijetlom iz jedne od stranaka ne primjenjuju se manje povoljni zakoni, propisi i zahtjevi koji utječu na njihovu prodaju, ponudu za prodaju, kupnju, prijevoz, distribuciju ili korištenje nego na domaće proizvode druge stranke. Odredbe ovog stavka ne sprečavaju primjenu različitih nacionalnih davanja za prijevoz koja se temelje isključivo na gospodarskom korištenju prijevoznih sredstava, a ne na podrijetlu proizvoda.

3.Ni jedna stranka ne uspostavlja niti održava bilo kakav nacionalni propis o količini koji se odnosi na miješanje, preradu ili korištenje proizvoda u određenim iznosima ili omjerima te kojim se zahtijeva, neposredno ili posredno, da svaki određeni iznos ili omjer bilo kojeg proizvoda na koji se primjenjuje propis mora biti dobavljen iz domaćih izvora. Nadalje, stranke ne primjenjuju nacionalne propise o količini kako bi zaštitile vlastitu proizvodnju.

4.Odredbama ovog članka ne sprečava se plaćanje subvencija isključivo domaćim proizvođačima, uključujući plaćanja nacionalnim proizvođačima koja proistječu iz prihoda od domaćih poreza ili davanja koji se primjenjuju u skladu s odredbama ovog članka i subvencija koje nastaju vladinim otkupom domaćih proizvoda.

5.Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zakone, propise, postupke ili prakse o javnoj nabavi.

ČLANAK 21.

Dobro upravljanje u području poreza

Stranke prepoznaju važnost suradnje putem odgovarajućih nadležnih tijela u vezi s načelima dobrog upravljanja u području oporezivanja u skladu s njihovim nacionalnim zakonima i propisima.

GLAVA III.: CARINSKA SURADNJA I OLAKŠAVANJE TRGOVINE

ČLANAK 22.

Područje primjene i ciljevi

1.Stranke priznaju važnost carinske suradnje i olakšavanja trgovine u svjetskom trgovinskom okruženju koje se razvija i sporazumjele su se u pogledu sljedećeg:

(a)da će jačati suradnju i osigurati da se primjenjivim zakonodavstvom i postupcima te administrativnom sposobnošću nadležnih tijela ispunjuje cilj promicanja olakšavanja trgovine;

(b)da su državama partnerima EAC-a potrebna prijelazna razdoblja i jačanje sposobnosti za nesmetanu provedbu odredbi ove glave.

2.Ciljevi ove glave jesu sljedeći:

(a)olakšati trgovinu među strankama;

(b)promicati usklađivanje carinskog zakonodavstva i postupaka na regionalnoj razini;

(c)pružiti potporu državama partnerima EAC-a za jačanje olakšavanja trgovine;

(d)pružiti potporu carinskim upravama država partnera EAC-a za provedbu ovog sporazuma i druge najbolje međunarodne carinske prakse;

(e)jačati suradnju između carinskih tijela stranaka i drugih povezanih graničnih agencija.

ČLANAK 23.

Carinska suradnja i uzajamna administrativna pomoć

1.Kako bi osigurale sukladnost s odredbama ove glave te učinkovito odgovorile na ciljeve utvrđene u članku 22., stranke čine sljedeće:

(a)razmjenjuju informacije o carinskom zakonodavstvu i postupcima;

(b)razvijaju zajedničke inicijative u zajednički dogovorenim područjima;

(c)surađuju u sljedećim područjima:

i.modernizacija carinskih sustava i postupaka te skraćivanje postupka carinjenja;

ii.pojednostavnjenje i usklađivanje carinskih postupaka i trgovinskih formalnosti, uključujući one povezane s uvozom, izvozom i provozom;

iii.jačanje regionalnih provoznih sustava;

iv.jačanje transparentnosti u skladu s člankom 24. stavkom 3.;

v. jačanje kapaciteta uključujući financijsku i tehničku pomoć državama partnerima EAC-a;

vi. bilo koje drugo područje carina koje su dogovorile stranke.

(d)uspostavljaju, u mjeri u kojoj je to moguće, zajednička stajališta u međunarodnim organizacijama u području carina i olakšavanja trgovine, kao što su WTO, Svjetska carinska organizacija (WCO), Ujedinjeni narodi (UN) i Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD).

(g) promiču koordinaciju među svim povezanim agencijama, kako unutar države tako i preko granica.

2.Neovisno o stavku 1., stranke jedna drugoj pružaju administrativnu pomoć u carinskim pitanjima u skladu s odredbama Protokola 2.

ČLANAK 24.

Carinsko zakonodavstvo i postupci

1.Stranke su suglasne da se njihovo trgovinsko i carinsko zakonodavstvo i postupci temelje na međunarodnim instrumentima i normama primjenjivima u području carina i trgovine, uključujući bitne elemente revidirane Konvencije iz Kyota o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, bitne elemente Okvira WCO-a o normama za osiguranje i olakšavanje globalne trgovine, skup podataka WCO-a i Konvenciju o HS-u.

2.Stranke su suglasne da će se njihovo trgovinsko i carinsko zakonodavstvo i postupci temeljiti na sljedećem:

(a)potrebi za zaštitom i olakšavanjem zakonite trgovine učinkovitom provedbom i usklađivanjem sa zahtjevima iz carinskog zakonodavstva;

(b) potrebi za izbjegavanjem nepotrebnih i diskriminacijskih opterećenja za gospodarske subjekte, potrebi za zaštitom od prijevare i korupcije i potrebi osiguranja dodatnog olakšavanja subjektima koji ispunjuju visoke razine usklađenosti s carinskim zakonodavstvom i postupcima;

(c)potrebi uporabe jedinstvene carinske deklaracije ili istovjetne elektroničke isprave u svrhe uspostave carinskih deklaracija u EU-u i državama partnerima EAC-a;

(d)suvremenim carinskim tehnikama, uključujući procjenu rizika, pojednostavnjene postupke za ulaz i puštanje robe u promet, kontrole nakon puštanja i revizije u trgovačkim društvima;

(e)postupnom razvoju sustava, uključujući one koji se temelje na informacijskoj tehnologiji, za postupke uvoza, izvoza i provoza, kako bi se olakšala razmjena podataka među gospodarskim subjektima, carinskih upravama i drugim agencijama;

(f)načelu razmjernosti kazni koje se određuju za manje povrede carinskih propisa ili postupovnih zahtjeva te da njihova primjena ne uzrokuje nepotrebna odlaganja u carinjenju robe;

(g)sustavu obvezujućih mišljenja o carinskim pitanjima, posebno o razvrstavanju u carinsku tarifu i pravilima o podrijetlu, u skladu s pravilima utvrđenima u regionalnom i /ili nacionalnom zakonodavstvu;

(h)potrebi za primjenom naknadi i davanja koje su razmjerne pruženoj usluzi u odnosu na svaku određenu transakciju i ne izračunavaju se na osnovi ad valorem. Naknade i davanja ne uvode se za konzularne usluge u odnosu na trgovinu robom;

(j)uklanjanju bilo kakvih zahtjeva za obvezno obavljanje pregleda robe prije otpreme, kako je utvrđeno Sporazumom WTO-a o pregledima robe prije otpreme, ili istovjetnih zahtjeva;

(j)uklanjanju svih zahtjeva za obvezno korištenje carinskim posrednicima i transparentnim, nediskriminacijskim i razmjernim pravilima za izdavanje licencija carinskim posrednicima.

3.U cilju unaprjeđenja metoda rada i radi osiguranja transparentnosti i učinkovitosti carinskih postupaka, stranke čine sljedeće:

(a)poduzimaju daljnje korake u cilju pojednostavnjenja i standardizacije dokumentacije i formalnosti u trgovini i cilju omogućivanja brzog puštanja u promet i carinjenja robe;

(d)osiguravaju učinkovite, brze i nediskriminirajuće postupke kojima se omogućuje pravo na žalbu protiv administrativnih radnji, odluka i zaključaka carinske uprave i drugih agencija, koji se odnose na uvoz, izvoz ili robu u provozu. Takvi postupci dostupni su svim poduzećima;

(c)osiguravaju očuvanje cjelovitosti primjenom mjera u kojima se odražavaju načela relevantnih međunarodnih konvencija i instrumenata.

ČLANAK 25.

Olakšanje provoza

1.Stranke osiguravaju slobodu provoza kroz svoje državno područje rutama koje su najprikladnije za provoz. Svako ograničenje, nadzor ili zahtjev moraju biti nediskriminirajući, razmjerni i primjenjivati se ujednačeno.

2.Stranka može tražiti da provozni promet kroz njezino državno područje ulazi preko određene carinarnice određenim rutama. Ako stranka zahtijeva uporabu takvih ruta, ona to čini u potpunosti u skladu s člankom V. stavkom 3. GATT-a iz 1994.

3.Ne dovodeći u pitanje zakonite carinske kontrole, stranka ne osigurava manje povoljno postupanje u odnosu na robu koja je u provozu na njezinom državnom području od postupanja prema domaćim proizvodima.

4.Stranke upravljaju prometnim sustavima osiguranima jamstvima kojima se omogućuje provoz robe bez plaćanja carina ili drugih davanja s istovjetnim učinkom podložno davanju određenog jamstva u skladu s regionalnim i/ili nacionalnim carinskim zakonodavstvom.

5.Stranke promiču i provode sporazume o regionalnom provozu.

6.Stranke promiču koordinaciju među svim uključenim agencijama, kako unutar zemlje tako i preko granica.

7.Zakonodavstvo stranaka temelji se na međunarodnim normama i instrumentima koji su važni za provoz.

ČLANAK 26.

Odnosi s poslovnom zajednicom

Stranke su suglasne činiti sljedeće:

(a)osigurati da svo zakonodavstvo, postupci te naknade i davanja budu javno dostupni, kad god je to moguće elektroničkim ili drugim primjerenim sredstvima te kada je moguće dostavljaju nužna pojašnjenja;

(b)pravodobno i redovito se savjetovati s trgovinskim predstavnicima o zakonodavnim prijedlozima i postupcima povezanima s carinskim i trgovinskim pitanjima;

(c)uvesti, prema potrebi, novo ili izmijenjeno zakonodavstvo i postupke na način kojim se trgovcima omogućuje da se dobro pripreme za usklađivanje s tim zakonodavstvom i postupcima;

(d) objavljivati važne administrativne obavijesti, uključujući zahtjeve agencija i ulazne postupke, radno vrijeme i radne postupke carinarnica u lukama i na graničnim prijelazima te kontaktne točke za zahtjeve za informacijama;

(e) poticati suradnju između subjekata i mjerodavnih upravnih tijela primjenom nearbitrarnih i javno dostupnih postupaka, poput memoranduma o razumijevanju koji se posebno oslanjaju na one koje je objavio WCO;

(f)osigurati da njihovi carinski i povezani zahtjevi i dalje zadovoljavaju potrebe trgovinske zajednice, slijede najbolju prasku te da u najmanjoj mogućoj mjeri ograničavaju trgovinu.

ČLANAK 27.

Prijelazne odredbe

1.S obzirom na potrebu jačanja kapaciteta država partnera EAC-a u području carina i olakšavanja trgovine i ne dovodeći u pitanje obveze WTO-a, stranke su suglasne da državama partnerima EAC-a bude odobreno prijelazno razdoblje u trajanju od pet (5) godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma kako bi ispunile obveze iz članaka 23., 24. i 25.

2.Ovo se prijelazno razdoblje može dodatno produljiti na temelju odobrenja Vijeća SGP-a.

ČLANAK 28.

Usklađivanje carinskih normi na regionalnoj razini

Stranke su suglasne i priznaju važnost konsolidacije usklađivanja carinskih normi i mjera za olakšavanje trgovine na regionalnoj razini, uključujući, prema potrebi, pokretanje reformi u području carina i olakšavanja trgovine.

ČLANAK 29.

Posebni odbor za carine i olakšavanje trgovine

1.Stranke ovime osnivaju Posebni odbor za carine i olakšavanje trgovine, koji je sastavljen od predstavnika stranaka i organiziran na sljedeći način:

(a)sastaje se na datum i s dnevnim redom koji su stranke unaprijed dogovorile;

(b)njime stranke naizmjence predsjedaju;

(c)izvješćuje Vijeće SGP-a.

2.Posebni odbor za područje carina i olakšavanje trgovine ima sljedeće zadaće:

(a)praćenje provedbe i upravljanja ovom glavom i Protokolom o pravilima podrijetla.;

(b)osiguravanje foruma za savjetovanje i raspravu o svim pitanjima u vezi s carinom, uključujući pravila o podrijetlu, opće carinske postupke, određivanje carinske vrijednosti, razvrstavanje u carinsku tarifu, provoz i uzajamnu administrativnu pomoć u carinskim pitanjima;

(c)jačanje suradnje u području razvoja, primjene i provedbe pravila o podrijetlu i povezanih carinskih postupaka, općih carinskih postupaka te uzajamne administrativne pomoći u carinskim pitanjima;

(d)jačanje suradnje u području jačanja kapaciteta i tehničke pomoći;

(e)rješavanje drugih pitanja o kojima su se stranke dogovorile u vezi s ovom glavom.

GLAVA IV.: SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE

ČLANAK 30.

Područje primjene i definicije

1.Odredbe ove glave primjenjuju se na mjere obuhvaćene Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (Sporazum WTO-a o SPS-u).

2.U svrhe ove glave, osim ako nije predviđeno drugačije, primjenjuju se definicije iz Sporazuma WTO-a o SPS-u, Komisije za Codex Alimentarius i Međunarodne konvencije o zaštiti bilja.

ČLANAK 31.

Ciljevi

Ciljevi u području primjene sanitarnih i fitosanitarnih mjera jesu sljedeći:

(a)olakšati trgovinu među regijama i unutar njih uz zaštitu zdravlja ljudi, životinja i biljaka ili života u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u;

(b)riješiti probleme koji proizlaze iz sanitarnih i fitosanitarnih mjera o dogovorenim prioritetnim sektorima i proizvodima uzimajući u obzir regionalnu integraciju;

(c)uspostaviti postupke i načine za olakšavanje suradnje u pitanjima sanitarnih i fitosanitarnih mjera;

(d) osigurati transparentnost u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje se primjenjuju na trgovinu između stranaka i unutar stranaka;

(e)promicati usklađivanje mjera unutar regija s međunarodnim normama, u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u i razviti odgovarajuće okvire politika, zakonodavne, regulatorne i institucionalne okvire u državama partnerima EAC-a;

(f)jačati učinkovito sudjelovanje država partnera EAC-a u Komisiji za Codex Alimentarius, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja i Međunarodnoj konvenciji za zaštitu biljaka;

(g)promicati savjetovanje i razmjenu između država partnera EAC-a i institucija i laboratorija EU-a;

(h)olakšati razvoj sposobnosti za uspostavu i provedbu regionalnih i nacionalnih normi u skladu s međunarodnim zahtjevima u cilju olakšavanja regionalne integracije;

(i)uspostaviti i jačati sposobnost država partnera EAC-a za provedbu i praćenje sanitarnih i fitosanitarnih mjera u skladu s odredbama glave VI. dijela V. o gospodarskoj i razvojnoj suradnji i

(j)promicati prijenos tehnologije.

ČLANAK 32.

Prava i obveze

1.Stranke potvrđuju svoja prava i obveze u skladu s međunarodnim ugovorima i sporazumima povezanima s ovom glavom čije su stranke.

2.Svaka stranka čini sljedeće:

(a)raspolaže suverenim pravom da provodi sanitarne i fitosanitarne mjere ako su takve mjere u skladu s odredbama Sporazuma WTO-a o SPS-u;

(b)savjetuje se s drugom strankom prije uvođenja novih sanitarnih i fitosanitarnih mjera s pomoću mehanizama obavješćivanja predviđenih u Sporazumu WTO-a o SPS-u i, ako i kada je to primjenjivo, s pomoću kontaktnih točaka stranaka;

(c)pruža potporu drugima u prikupljanju informacija potrebnih za donošenje utemeljenih odluka;

(d)promiče veze, zajedničke pothvate, zajedničko istraživanje i razvoj između država partnera EAC-a i institucija i laboratorija EU-a.

ČLANAK 33.

Znanstveno opravdanje mjera

Podložno odredbama ove glave, stranke osiguravaju da se uvođenje, promjena ili izmjena sanitarne ili fitosanitarne mjere na njihovom području temelji na znanstvenim obrazloženjima i da je u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

ČLANAK 34.

Usklađivanje

1.Stranke nastoje postići usklađenost svojih pravila i postupaka za oblikovanje sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući postupke inspekcije, ispitivanja i certifikacije, u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

2.Odbor viših dužnosnika razvija načine za pomoć u ovom postupku usklađivanja i za njegovo praćenje.

ČLANAK 35.

Istovjetnost

Stranke primjenjuju načela istovjetnosti u skladu s odredbama Sporazuma WTO-a o SPS-u. U tu svrhu, svaka stranka na zahtjev drugoj stranci omogućuje razuman pristup kako bi obavila inspekciju, testiranje i druge odgovarajuće postupke.

ČLANAK 36.

Zoniranje i odvajanje

Stranke priznaju, za svaki slučaj zasebno, određena područja bez štetočina ili bolesti ili područja niskog stupnja učestalosti štetočina ili bolesti kao moguće izvore biljnih i životinjskih proizvoda uzimajući u obzir odredbe članka 6. Sporazuma WTO-a o SPS-u.

ČLANAK 37.

Obavješćivanje, istrage i transparentnost

1.Stranke transparentno primjenjuju sanitarne i fitosanitarne mjere u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

2.Stranke prepoznaju važnost učinkovitih mehanizama za savjetovanje, obavješćivanje i razmjenu informacija o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

3.Stranka uvoznica obavješćuje stanku izvoznicu o promjenama u njezinim uvoznim zahtjevima u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje bi mogle utjecati na trgovinu u okviru područja primjene ove glave. Stranke se obvezuju uspostaviti mehanizme za razmjenu takvih informacija.

ČLANAK 38.

Ocjena sukladnosti

U svrhe osiguranja usklađenosti s normama za SPS, stranke dogovaraju postupke za ocjenjivanje sukladnosti.

ČLANAK 39.

Uvjeti razmjene informacija i transparentnosti trgovine

Suradnja uključuje sljedeće:

1.razmjenu informacija i savjetovanje o promjenama sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje bi mogle utjecati na proizvode za koje stranke imaju izvozni interes;

2. razmjenu informacija o drugim područjima koja bi mogla biti važna za njihove trgovinske odnose, uključujući brza upozorenja, znanstvena mišljenja i događaje na poseban zahtjev;

3. prethodne obavijesti kako bi se osiguralo da su države partneri EAC-a obaviještene o novim sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koje bi mogle utjecati na izvoz EAC-a u EU. Taj se sustav nastavlja na postojeće mehanizme u skladu s obvezama WTO-a, posebno na članak 7. Sporazuma WTO-a o SPS-u.

4. promicanje transparentnosti u pogledu uzorkovanja, analize i djelovanja nakon službenih kontrola hrane i hrane za životinje iz svake od stranaka.

ČLANAK 40.

Nadležna tijela

1.Tijela nadležna za SPS u strankama nadležna su tijela u državama partnerima EAC-a i EU-u u svrhe provedbe mjera iz ove glave.

2.Nadležna tijela iz stavka 1. imaju uloge koje su im dodijeljene u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

3.Stranke jedna drugu obavješćuju o odgovarajućim nadležnim tijelima iz stavka 1. i o promjenama u vezi s tim tijelima.

GLAVA V.: NORME, TEHNIČKI PROPISI I OCJENA SUKLADNOSTI

ČLANAK 41.

Područje primjene i definicije

1.Odredbe ove glave primjenjuju se na pripremu, donošenje i primjenu tehničkih propisa, normi i ocjene sukladnosti kako je definirano u Sporazumu WTO-a o tehničkim preprekama u trgovini (Sporazum o TBT-u).

2.Za potrebe ove glave, primjenjuju se definicije iz Sporazuma o TBT-u.

ČLANAK 42.

Prava i obveze

1.Stranke potvrđuju svoja prava i obveze iz Sporazuma o TBT-u uzimajući pritom u obzir svoja prava i obveze na temelju drugih međunarodnih sporazuma čije su stranke države partneri EAC-a i EU ili njegove države članice, uključujući one koji se posebno odnose na zaštitu okoliša i bioraznolikost.

2.Stranke osiguravaju da se ne izrađuju, donose ili primjenjuju tehnički propisi u cilju stvaranja nepotrebnih prepreka trgovini među njima ili s tim učinkom, u skladu s odredbama Sporazuma o TBT-u.

ČLANAK 43.

Sporazumi o uzajamnom priznavanju

Stranke mogu pregovarati o sporazumima o uzajamnom priznavanju u sektorima od obostranoga gospodarskog interesa.

ČLANAK 44.

Transparentnost i obavješćivanje

1.Stranke potvrđuju svoje obveze u vezi s obavješćivanjem i razmjenom informacija o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanja sukladnosti predviđenima u Sporazumu o TBT-u.

2.Stranke kroz informativne točke razmjenjuju informacije o pitanjima koja bi mogla biti važna za njihove trgovinske odnose, uključujući brza upozorenja, znanstvena mišljenja i događaje.

3.Stranke mogu surađivati u uspostavi i održavanju informativnih točaka i u uspostavi i održavanju zajedničkih baza podataka.

ČLANAK 45.

Usklađivanje

Stranke nastoje uskladiti svoje norme, tehničke propise i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

ČLANAK 46.

Ocjena sukladnosti

1.Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost ocjenjivanju sukladnosti u skladu sa Sporazumom o TBT-u.

2.Stranke mogu razmotriti, uzimajući u obzir opseg usklađenosti svojih tehničkih propisa, normi i infrastrukture za ocjenjivanje sukladnosti, pregovore o sporazumima o uzajamnom priznavanju postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

ČLANAK 47.

Tehnička regulatorna tijela

1.Regulatorna tijela država partnera EAC-a nadležna su tijela u državama partnerima EAC-a za provedbu mjera iz ove glave koja su odgovorna i nadležna za osiguranje ili nadzor provedbe normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

2.U EU-u je za provedbu ove glave odgovorna Europska komisija.

3.Države partneri EAC-a u skladu s ovim sporazumom obavješćuju EU o svojim tehničkim regulatornim tijelima.

GLAVA VI.: MJERA ZA ZAŠTITU TRGOVINE

ČLANAK 48.

Antidampinške i kompenzacijske mjere

1.Podložno odredbama ovog članka, ničime u ovom Sporazumu ne sprečavaju se EU ili države partneri EAC-a, pojedinačno ili kolektivno, da donose antidampinške ili kompenzacijske mjere u skladu s primjenjivim sporazumima WTO-a. Za potrebe ovog članka, podrijetlo se određuje u skladu s nepovlaštenim pravilima stranaka o podrijetlu.

2.Prije primjene konačnih antidampinških ili kompenzacijskih pristojbi na proizvode uvezene iz jedne od stranaka, stranke razmatraju mogućnost konstruktivnih pravnih lijekova predviđenih u relevantnim sporazumima WTO-a.

3.Ako je jedna od stranaka primijenila antidampinšku ili kompenzacijsku mjeru, postoji jedan forum za sudsko preispitivanje, uključujući u žalbenoj fazi.

4.Ako se antidampinške ili kompenzacijske mjere mogu odrediti na regionalnoj i na nacionalnoj osnovi, prema potrebi, stranke osiguravaju da takve mjere ne primjenjuju istovremeno na isti proizvod regionalna nadležna tijela s jedne strane i nacionalna tijela s druge.

5.Svaka stranka prije pokretanja istrage obavješćuje stranku izvoznicu o primitku primjereno evidentirane pritužbe.

6.Odredbe ovog članka primjenjuju se na sve istrage pokrenute nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

7.Pravila WTO-a o rješavanju sporova primjenjuju se na sve sporove koji se odnose na antidampinške ili kompenzacijske mjere.

ČLANAK 49.

Multilateralne zaštitne mjere

1.Podložno odredbama ovog članka, ničime u ovom Sporazumu ne sprečavaju se države partneri EAC-a i EU da donesu mjere u skladu s člankom XIX. GATT-a iz 1994., Sporazumom WTO-a o zaštitnim mjerama i člankom 5. Sporazuma o poljoprivredi priloženog Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (Sporazum WTO-a o poljoprivredi). Za potrebe ovog članka, podrijetlo se određuje u skladu s nepovlaštenim pravilima stranaka o podrijetlu.

2.Neovisno o stavku 1., s obzirom na opće razvojne ciljeve ovog Sporazuma i mala gospodarstva država partnera EAC-a, EU izuzima uvoz iz bilo koje države partnera EAC-a od primjene bilo kakve mjere poduzete na temelju članka XIX. GATT-a iz 1994., Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama i članka 5. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.

3.Odredbe stavka 2. primjenjuju se u razdoblju od pet (5) godina počevši od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Najkasnije sto dvadeset (120) dana prije kraja tog razdoblja Vijeće SGP-a preispituje primjenu tih odredbi s obzirom na razvojne potrebe država partnera EAC-a, s ciljem određivanja je li potrebno produljiti njihovu primjenu za daljnje razdoblje.

4.Na odredbe stavka 1. primjenjuje se Dogovor WTO-a o pravilima i postupcima za rješavanje sporova.

ČLANAK 50.

Bilateralne zaštitne mjere

1.Kada preispita alternativna rješenja stranka može primijeniti zaštitne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredbi članaka 10. i 11., pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u ovom članku.

2.Zaštitne mjere navedene u stavku 1. mogu se poduzeti ako se proizvod s podrijetlom iz jedne stranke uvozi na državno područje druge stranke u toliko većim količinama i uz takve uvjete da uzrokuje ili može uzrokovati:

(a) ozbiljnu štetu domaćoj proizvodnji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice ili

(b) poremećaje u nekom sektoru gospodarstva, posebno ako ti poremećaji uzrokuju veće socijalne probleme ili poteškoće koje bi mogle dovesti do ozbiljnog slabljenja gospodarskog stanja stranke uvoznice ili

(c)poremećaje na tržištima sličnih ili neposredno konkurentnih poljoprivrednih proizvoda 2 ili u mehanizmima kojima se uređuju ta tržišta.

3.Zaštitne mjere iz ovog članka ne prekoračuju ono što je nužno za ispravljanje ili sprečavanje ozbiljne štete ili poremećaja, kako je definirano u stavku 2. i stavku 5. točki (b). Zaštitne mjere stranke uvoznice mogu se sastojati samo od jedne od sljedećih mjera ili više njih:

(a) suspenzija daljnjeg sniženja stope carine na uvoz za dotični proizvod, kako je predviđeno ovim Sporazumom;

(b) povećanje carine za dotični proizvod do razine koja ne premašuje carinu koja se primjenjuje na druge članice WTO-a i

(c) uvođenje carinskih kvota za dotični proizvod.

4.Ne dovodeći u pitanje stavke 1. do 3., ako se bilo koji proizvod podrijetlom iz EU-a uvozi u toliko povećanim količinama i uz takve uvjete da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati jednu od situacija iz stavka 2. u jednoj ili nekoliko najudaljenijih regija EU-a, EU može poduzeti mjere nadzora ili zaštitne mjere ograničene na predmetnu regiju ili regije u skladu s postupcima utvrđenima u stavcima 6. do 9.

5.(a) Ne dovodeći u pitanje stavke 1. do 3., ako se bilo koji proizvod podrijetlom iz država partnera EAC-a uvozi u toliko povećanim količinama i uz takve uvjete da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati jednu iz situacija iz stavka 2. u državama partnerima EAC-a, države partneri EAC-a mogu poduzeti mjere nadzora ili zaštitne mjere ograničene na njihovo državno područje u skladu s postupcima utvrđenima u stavcima 6. do 9.

(b)Države partneri EAC-a mogu poduzeti zaštitne mjere u skladu s postupcima iz stavaka 6. od 9., ako se proizvod podrijetlom iz EU-a zbog smanjenje carina uvozi na njihovo državno područje u toliko povećanim količinama i uz takve uvjete da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati poteškoće novoj industriji koja proizvodi slične ili neposredno konkurentne proizvode. Takva odredba primjenjuje se samo u razdoblju od deset (10) godina od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma. Vijeće SGP-a može produljiti to razdoblje za najviše pet (5) godina.

6.(a) Zaštitne mjere iz ovog članka provode se samo onoliko dugo koliko je potrebno za sprečavanje ili otklanjanje ozbiljne štete ili poremećaja utvrđenih u stavcima 2., 4. i 5.;

(b)Zaštitne mjere iz ovog članka ne primjenjuju se u razdoblju duljem od dvije (2) godine. Ako okolnosti koje opravdavaju uvođenje zaštitnih mjera i dalje traju, takve se mjere mogu produljiti za dodatno razdoblje od najviše dvije (2) godine. Ako država partner EAC-a primjenjuje zaštitnu mjeru, ili ako EU primjenjuje mjeru ograničenu na državno područje jedne od svojih najudaljenijih regija ili više njih, oni tu mjeru mogu primjenjivati u razdoblju od najviše četiri (4) godine i, ako su okolnosti koje opravdavaju uvođenje zaštitnih mjera i dalje prisutne, mogu produljiti primjenu iste za dodatno razdoblje od četiri (4) godine;

(c) Zaštitne mjere iz ovog članka koje prekoračuju trajanje od jedne (1) godine sadržavaju jasne elemente koji postupno vode prema njihovu ukidanju najkasnije na kraju utvrđenoga razdoblja;

(d) Zaštitne mjere iz ovog članka ne primjenjuju se na uvoz proizvoda koji je prethodno bio predmet takve mjere u razdoblju od najmanje jedne (1) godine od isteka te mjere.

7.Na provedbu prethodno navedenih stavaka primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) ako stranka smatra da postoji jedna od okolnosti navedenih u stavcima 2., 4. i/ili 5., ona bez odlaganja to pitanje upućuje Odboru viših dužnosnika na razmatranje;

(b)Odbor viših dužnosnika može dati bilo kakvu preporuku koja je potrebna za otklanjanje nastalih okolnosti. Ako Odbor viših dužnosnika nije iznio nikakvu preporuku s ciljem otklanjanja tih okolnosti ili ako se u roku od trideset (30) dana od upućivanja pitanja Odboru viših dužnosnika ne pronađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može donijeti odgovarajuće mjere za otklanjanje tih okolnosti u skladu s ovim člankom;

(c)prije poduzimanja bilo kakve mjere predviđene ovim člankom ili, u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 8. ovog članka, države partneri EAC-a Odboru viših dužnosnika čim prije dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito razmatranje situacije s ciljem pronalaska rješenja koje je prihvatljivo predmetnim strankama;

(d) pri odabiru zaštitnih mjera na temelju ovog članka, prednost imaju one kojima se u najmanjoj mjeri ometa provedba ovog Sporazuma;

(e)o svim zaštitnim mjerama poduzetima na temelju ovog članka bez odlaganja se obavješćuje Odbor viših dužnosnika s kojim se o njima periodično savjetuje, a posebno s ciljem uspostave rokova za njihovo ukidanje čim okolnosti to dopuste.

8.Ako je zbog iznimnih okolnosti potrebno poduzeti hitne mjere, stranka uvoznica može privremeno poduzeti mjere predviđene u stavcima 3., 4. i/ili 5., a da se ne ispunjuju uvjeti iz stavka 7. Takve mjere mogu trajati najviše sto osamdeset (180) dana ako ih poduzima EU, odnosno dvjesto (200) dana ako ih poduzimaju države partneri EAC-a ili ako su mjere koje je poduzeo EU ograničene na područje jedne od njegovih najudaljenijih regija ili više njih. Trajanje bilo koje takve privremene mjere računa se kao dio početnog razdoblja i bilo kojeg produljenja iz stavka 6. Pri poduzimanju takvih privremenih mjera u obzir se uzimaju interesi svih uključenih stranaka, uključujući njihov stupanj razvoja. Stranka uvoznica obavješćuje drugu predmetnu stranku i bez odlaganja pitanje upućuje na razmatranje Odboru viših dužnosnika.

9.Ako stranka uvoznica na uvoz proizvoda primijeni administrativni postupak s ciljem brzog pružanja informacija o kretanju trgovinskih tokova koji bi mogli uzrokovati probleme iz ovog članka, ona o tome bez odlaganja obavješćuje Odbor viših dužnosnika.

10.Ne smije se pozivati na sporazume WTO-a kako bi se stranku spriječilo u donošenju zaštitnih mjera u skladu s ovim člankom.

DIO III. RIBARSTVO

GLAVA I.: OPĆE ODREDBE

ČLANAK 51.

Područje primjene i načela

1.Suradnjom u području trgovine ribom i razvoja ribolova obuhvaćen je pomorski ribolov, ribolov na unutarnjim vodama i akvakultura.

2.Stranke prepoznaju da je ribolov ključni gospodarski resurs država partnera EAC-a, da znatno pridonosi gospodarstvima država partnera EAC-a i da ima veliki potencijal za budući regionalni gospodarski razvoj i smanjenje siromaštva. Također je važan izvor hrane i strane valute.

3.Stranke k tome priznaju da su ribolovni resursi i od velikog interesa za EU i države partnere EAC-a i suglasne su surađivati u cilju održivog razvoja i upravljanja u sektoru ribarstva u njihovom uzajamnom interesu uzimajući u obzir gospodarske, okolišne i društvene učinke.

4.Stranke su suglasne da je odgovarajuća strategija za promicanje gospodarskog rasta sektora ribarstva i jačanje njegova doprinosa gospodarstvu država partnera EAC-a, uzimajući u obzir njegovu dugoročnu održivost, povećanje aktivnosti kojima se dodaje vrijednost u sektoru.

ČLANAK 52.

Načela suradnje

1.Načela suradnje u području ribarstva uključuju sljedeće:

(a)podupiranje razvoja i jačanje regionalne integracije;

(a) očuvanje pravne stečevine iz Sporazuma iz Cotonoua;

(c)osiguravanje posebnog i različitog postupanja;

(d)uzimanje u obzir najboljih dostupnih znanstvenih informacija za ocjenjivanje resursa i upravljanje njima;

(e)osiguravanje ispravnog sustava praćenja okolišnih, gospodarskih i društvenih učinaka u državama partnerima EAC-a;

(f)osiguravanje usklađenosti s postojećim nacionalnim zakonima i primjenjivim međunarodnim instrumentima, uključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), regionalne i podregionalne sporazume;

(g)osiguranje očuvanja i prioriteta za posebne potrebe malog priobalnog / malog ribolova.

2.Ovim bi se vodećim načelima pridonijelo održivom i odgovornom razvoju živih resursa u unutarnjim vodama i morskih resursa, akvakulturi i optimizaciji koristi tog sektora za sadašnje i buduće generacije s pomoću povećanog ulaganja, izgradnje kapaciteta i poboljšanog pristupa tržištu.

3.Stranke surađuju kako bi osigurale pružanje financijske i druge u cilju unaprjeđenja konkurentnosti i proizvodnih sposobnosti tvornica, diversifikacije ribarske industrije te razvoja i unaprjeđenja lučkih objekata u državama partnerima EAC-a.

4.Detaljna područja suradnje navedena su u glavi IV. dijelu V. ovog Sporazuma.

GLAVA II.: MORSKO RIBARSTVO

ČLANAK 53.

Područje primjene i ciljevi

1.Odredbe ove glave primjenjuju se na iskorištavanje i očuvanje morskih ribolovnih resursa i upravljanje njima u cilju iskorištavanja najvećih koristi ribolova za države partnere EAC-a s pomoću ulaganja, jačanja kapaciteta i unaprjeđenja pristupa tržištu.

2.Ciljevi suradnje jesu sljedeći:

(a)promicati održivi razvoj i upravljanje ribarstvom;

(b)jačati suradnju u cilju osiguranja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa i upravljanja njima kao snažne osnove za regionalnu integraciju s obzirom na vrste zajedničke vrste i migracijske vrste koje dijele obalne države partneri EAC-a i budući da niti jedna država partner EAC-a samostalno nema kapaciteta za osiguranje održivosti resursa;

(c)osigurati ravnopravniji udio koristi koje proizlaze iz sektora ribarstva;

(d)osigurati učinkovito praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) nužne za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova;

(e)promicati učinkovito iskorištavanje i očuvanje živih morskih resursa u isključivom gospodarskom pojasu (EEZ) i vodama u kojima države partneri EAC-a imaju nadležnost na temelju međunarodnih instrumenata i upravljanje njima, uključujući UNCLOS za društvenu i gospodarsku korist svih stranaka;

(f)promicati i razvijati regionalnu i međunarodnu trgovinu na temelju najbolje prakse;

(g)stvoriti poticajno okruženje, uključujući infrastrukturu i jačanje kapaciteta, kako bi države partneri EAC-a ispunile stroge tržišne zahtjeve za industrijsko i malo ribarstvo;

(h)podržati nacionalne i regionalne politike usmjerene na povećanje produktivnosti i konkurentnosti sektora ribarstva i

(i)izgraditi veze s drugim gospodarskim sektorima.

ČLANAK 54.

Upravljanje ribarstvom i pitanja očuvanja

1.Na utvrđivanje razine održivog ulova, ribolovni kapacitet i druge strategije upravljanja za izbjegavanje ili poništavanje neželjenih ishoda kao što je pretjerani kapacitet ili pretjerani ulov te na neželjene učinke na ekosustave i mali ribolov primjenjuje se pristup temeljen na predostrožnosti.

2.Svaka država partner EAC-a može poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući one koje se odnose na sezonska ograničenja i ograničenja u pogledu opreme, u cilju zaštite svojih teritorijalnih voda i osiguranje održivosti malog i obalnog ribolova.

3.Stranke potiču članstvo svih uključenih država partnera EAC-a u Komisiji za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) i drugim relevantnim organizacijama za ribarstvo. Predmetne države partneri EAC-a koordiniraju s EU-om mjere za osiguranje upravljanja svim ribljim vrstama i njihovog očuvanja, uključujući tune i resurse slične tuni, i olakšavanje relevantnog znanstvenog istraživanja.

4.Ako nema dovoljno znanstvenih dokaza kako bi nadležno nacionalno tijelo za upravljanje moglo utvrditi granice i ciljne razine održivog ulova u isključivom gospodarskom pojasu (EEZ) država partnera EAC-a, stranke podržavaju znanstvenu analizu u tu svrhu u dogovoru s nadležnim nacionalnim tijelom i zajedno s IOTC-om i, ako je primjenjivo, drugim regionalnim organizacijama za ribarstvo.

5.Stranke su suglasne poduzeti odgovarajuće mjere ako se povećanim naporima uzrokuju razine ulova iznad ciljne održive razine koju je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo.

6.U cilju očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim vrstama, EU i države partneri EAC-a osiguravaju usklađenost plovila koja plove pod njihovim zastavama s primjenjivim nacionalnim, regionalnim i podregionalnim mjerama za upravljanje ribarstvom i povezanim nacionalnim zakonima i propisima.

ČLANAK 55.

Upravljanje plovilima i postupci nakon ulova

1.Primjenjuju se postupci upravljanja plovilima i postupci nakon ulova koji potječu iz IOTC-a i drugih relevantnih regionalnih organizacija za ribarstvo. Države partneri EAC-a i EU utvrđuju minimalne uvjete u pogledu praćenja, kontrole i nadzora ribarskih plovila EU-a koja love ribu u vodama država partnera EAC-a koji uključuju sljedeće:

(a)Bit će uspostavljen sustav praćenja plovila (VMS) za države partnere EAC-a i sve države partneri EAC-a koristit će se kompatibilnim VMS-om. Državama partnerima EAC-a koje nemaju VMS EU će pomoći da uspostave kompatibilne VMS-ove.

(b)Pored obveznog kompatibilnog sustava VMS-a, obalne države partneri EAC-a razvit će, zajedno s EU-om druge mehanizme za učinkovito praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) i EU će pomoći državama partnerima EAC-a da uspostave takav dogovoreni sustav i u njegovoj provedbi.

(c)EU i države partneri EAC-a imaju pravo postaviti promatrače u nacionalnim ili međunarodnim vodama na temelju dobro propisanih postupaka za postavljanje promatrača. Promatrače plaćaju nacionalne vlade, ali sve troškove na plovilu snosi vlasnik plovila. EU podržava troškove osposobljavanja promatrača.

(d)Razvit će se zajednički sustavi za izvješćivanje o ribarstvu i upotrebljavat će se diljem regije uz uspostavljene minimalne uvjete za izvješćivanje.

(e)Sva plovila koja iskrcaju ili prekrcaju ulov u državi partneru EAC-a to moraju činiti u lukama ili područjima oko luke. Nije dopušten prekrcaj na moru, osim u posebnim situacijama koje je predvidjela relevantna regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu (RFMO). Stranke surađuju na razvoju i modernizaciji infrastrukture za iskrcaj ili prekrcaj u lukama država partnera EAC-a, što uključuje razvojnu sposobnost proizvoda ribarstva.

(f)Obvezno je izvješćivanje o odbačenom ulovu. Prednost treba dati izbjegavanju odbačenog ulova uporabom selektivnih načina ribolova u skladu s načelima IOTC-a i relevantnih regionalnih organizacija za ribarstvo. Ako je moguće, usputni ulov donosi se na obalu.

2.Stranke su suglasne surađivati na razvoju i provedbi nacionalnih/regionalnih programa osposobljavanja državljana EAC-a u cilju olakšavanja njihovog učinkovitog sudjelovanja u ribarstvenoj industriji. Ako je EU sklopio bilateralni sporazum o ribarstvu, treba poticati zapošljavanje državljana EAC-a. Na prava mornara na europskim plovilima primjenjuje se Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na radu Međunarodne organizacije rada (ILO).

3.Stranke poduzimaju koordinirane napore u cilju unaprjeđenja sredstava za sprečavanje, odvraćanje i uklanjanje ribolova NNN i u tu svrhu poduzimaju odgovarajuće mjere. Ribarska plovila uključena u ribolov NNN trebalo bi oduzeti, a nadležna tijela trebala bi kazneno progoniti njihove vlasnike. Trebalo bi im zabraniti ponovni ribolov u vodama predmetnih država partnera EAC-a, osim ako je pribavljeno prethodno odobrenje države zastave i predmetnih država partnera EAC-a te, prema potrebi, predmetnog RFMO-a.

GLAVA III.: RAZVOJ RIBOLOVA NA UNUTARNJIM VODAMA I AKVAKULTURE

ČLANAK 56.

Područje primjene i ciljevi

1.Odredbe ove glave primjenjuju se na razvoj ribolova na unutarnjim vodama, obalnog ribolova i akvakulture u državama partnerima EAC-a u odnosu na jačanje kapaciteta, prijenos tehnologije, standarde SPS-a, ulaganja i financiranje ulaganja, zaštitu okoliša te pravne i regulatorne okvire.

2.Ciljevi suradnje u području razvoja ribolova na unutarnjim vodama i akvakulture uključuju promicanje održivog iskorištavanja resursa unutarnjih voda i jačanje proizvodnje u akvakulturi, uklanjanje ograničenja sa strane ponude, poboljšanje kvalitete ribe i proizvoda ribarstva u cilju zadovoljavanja međunarodnih sanitarnih i fitosanitarnih mjera, poboljšanje pristupa tržištu EU-a, uklanjanje prepreka trgovini unutar regija, privlačenje pritoka kapitala i ulaganja u sektor, jačanje sposobnosti i jačanje pristupa financijskoj potpori za privatne ulagače u razvoj ribolova na unutarnjim vodama i akvakulture.

DIO IV.: POLJOPRIVREDA

ČLANAK 57.

Područje primjene i definicije

1.Odredbe ovog dijela primjenjuju se na usjeve i stoku, uključujući korisne insekte.

2.U svrhe ovog dijela i glave II. dijela V., primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)poljoprivreda uključuje usjeve, stoku i korisne insekte;

(b) poljoprivredni proizvodi oni su proizvodi koji su obuhvaćeni Prilogom I. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi;

(c)financiranje u poljoprivredni znači pružanje financijskih sredstava za podupiranje aktivnosti povezanih s poljoprivredom duž cijelog vrijednosnog lanca kao što su opskrba ulaznim vrijednostima, poljoprivredne usluge, proizvodnja, pohrana, distribucija, preobrazba i stavljanje na tržište proizvoda;

(d)poljoprivredne uvozne vrijednosti znači sve tvari ili materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i u rukovanju njima;

(e)održiva poljoprivredna tehnologija znači tehnologija izrađena vodeći računa o njezinim učincima na okoliš te društvenim i gospodarskim učincima;

(f)sigurnost hrane i prehrane znači da svi ljudi u bilo kojem trenutku imaju pristup u fizičkom i ekonomskom pogledu sigurnom izvoru dovoljne količine hrane velike prehrambene vrijednosti koja zadovoljava njihove potrebe za produktivnim i zdravim životom;

(g)sigurnost sredstava za život definira se kao primjereni i održivi pristup prihodima i resursima za zadovoljavanje osnovnih potreba na ravnopravan način (uključujući odgovarajući pristup hrani, pitkoj vodi, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim prilikama, smještaju i vremenu za sudjelovanje u zajednici i društvenu integraciju);

(h)prirodna katastrofa posljedica je prirodnih nepogoda, npr. suše, potresa, klizanja zemljišta, erupcija vulkana, poplava, štetočina i bolesti;

(i)mali poljoprivrednici proizvođači su s ograničenim resursima koji su vlasnici malog poljoprivrednog gospodarstva od manje od dva (2) hektara i čije je poslovanje premalo za privlačenje usluga potrebnih za znatno povećanje produktivnosti i iskorištavanje prilika na tržištu;

(j)održivi razvoj u kontekstu ovog dijela uključuje upravljanje bazom prirodnih resursa za gospodarski i društveni razvoj i njihovu zaštitu na način kojim se nastoje zadovoljiti ljudske potrebe za sadašnje i buduće generacije.

ČLANAK 58.

Ciljevi

1.Stranke su suglasne da je temeljni cilj ovog dijela održivi poljoprivredni razvoj koji uključuje, ali nije ograničen na, sigurnost hrane i sredstava za život, ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u državama partnerima EAC-a.

2.Ciljevi ovog dijela jesu sljedeći:

(a)poticati suradnju između stranaka u cilju stvaranja bogatstva i unaprjeđenja kvalitete života poljoprivrednika povećanjem proizvodnje, produktivnosti i tržišnih udjela;

(b)povećati sigurnost hrane i prehrane u državama partnerima EAC-a promicanjem dodavanja vrijednosti, povećanjem izlaznih vrijednosti, kvalitete, sigurnosti, integracije tržišta, trgovine, dostupnosti i pristupačnosti;

(c)pridonijeti pružanju plaćenog zaposlenja u cijelom vrijednosnom lancu moderniziranog poljoprivrednog sektora;

(d)razviti moderne i konkurentne industrije temeljene na poljoprivredi;

(e)promicati održivu uporabu i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima razvijanjem ekoloških i održivih tehnologija kojima se pridonosi povećanju poljoprivredne produktivnosti;

(f)pridonijeti konkurentnosti promicanjem dodavanja vrijednosti tržištima za pristup s pomoću dobavljačkih lanaca;

(g)povećati prihode proizvođača razvojem stavljanja poljoprivrednih proizvoda s dodanom vrijednošću na tržište;

(h)olakšati prilagodbu poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva globalnim gospodarskim promjenama;

(i)mobilizirati i povećati gospodarsku uspješnost malih poljoprivrednika jačanjem kapaciteta organizacija za poljoprivrednike;

(j)poboljšati olakšavanje trgovine i tržišta poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja prihoda od stranih valuta;

(k) poboljšati infrastrukturu u državama partnerima EAC-a za jačanje proizvodnje, produktivnosti, stavljanja na tržište i distribucije poljoprivrednih ulaznih vrijednosti i proizvoda, s posebnim naglaskom na skladištenju, ocjenjivanju, rukovanju, pakiranju i prijevozu.

ČLANAK 59.

Opća načela

1.Stranke prepoznaju važnost poljoprivrede u gospodarstvima država partnera EAC-a kao glavnog izvora sredstava za život za većinu stanovnika država partnera EAC-a kao glavnog čimbenika za osiguranje sigurnosti hrane i prehrane, potencijalnog sektora visokog rasta i dodane vrijednosti te izvor izvoznih prihoda.

2.S obzirom na višefunkcionalnu ulogu poljoprivrede u gospodarstvu država partnera EAC-a, stranke su suglasne upotrijebiti sveobuhvatni pristup poljoprivredi na temelju održivog razvoja.

3.Stranke su suglasne surađivati na promicanju održivog rasta u sektoru poljoprivrede uzimajući u obzir njezinu različitost i raznolikost gospodarskih, društvenih i okolišnih značajki i razvojnih strategija država partnera EAC-a.

4.Stranke priznaju da će se dubljom integracijom u sektoru poljoprivrede diljem država partnera EAC-a pridonijeti širenju međuregionalnih tržišta i povećati opseg za ulaganja i razvoj privatnog sektora.

5.Stranke priznaju važnost podupiranja poljoprivredne proizvodnje, promicanja dodane vrijednosti, inicijativa za razvoj trgovine poljoprivrednim proizvodima i tržišta s pomoću odgovarajućih instrumenata i pružanjem odgovarajućeg regulatornog okvira za odgovor na promijenjene uvjete na tržištu. U tom pogledu stranke su odlučne zajedno raditi kako bi privukle potrebna ulaganja u države partnere EAC-a.

6.Stranke su suglasne da se prioriteti u području poljoprivrede iz ovog dijela jasno povežu s regionalnim sveobuhvatnim okvirom politike za sigurnost hrane i prehrane i smanjenje siromaštva u cilju osiguranja usklađenosti i smjernica za program regionalnog razvoja.

ČLANAK 60.

Sveobuhvatni dijalog

1.Stranke uspostavljaju sveobuhvatni dijalog između EAC-a i EU-a u području poljoprivrede i politike ruralnog razvoja („Poljoprivredni dijalog”) za sva pitanja obuhvaćena ovim dijelom. Poljoprivrednim dijalogom prati se napredak u provedbi ovog dijela i osigurava forum za razmjenu i suradnju u odnosu na nacionalne poljoprivredne politike stranaka i, posebno, ulogu poljoprivrede u državama partnerima EAC-a u pogledu povećanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava, sigurnosti hrane, održivog korištenja resursa, ruralnog razvoja i gospodarskog rasta.

2.Poljoprivredni dijalog odvija se u okviru Odbora viših dužnosnika koji je osnovan u skladu s člankom 106.

3.Stranke na temelju uzajamnog dogovora uspostavljaju radne postupke i načine provedbe Poljoprivrednog dijaloga.

ČLANAK 61.

Regionalna integracija

Stranke priznaju da će se integracijom poljoprivrednog sektora diljem država partnera EAC-a s pomoću postupnog uklanjanja prepreka i pružanja odgovarajućeg regulatornog i institucionalnog okvira pridonijeti produbljivanju regionalnih integracijskih postupaka i pridonijeti širenju regionalnih tržišta, čime će se povećati prostor za ulaganja i razvoj privatnog sektora.

ČLANAK 62.

Poticajne politike

Stranke prepoznaju važnost donošenja i provedbe politika i institucionalnih reformi za omogućivanje i olakšavanje postizanja ciljeva ovog dijela.

ČLANAK 63.

Održivi razvoj poljoprivrede

Stranke surađuju u cilju postizanja održivog razvoja poljoprivrede s posebnim naglaskom na podupiranje ranjivog ruralnog stanovništva u državama partnerima EAC-a u svjetlu promjena u svjetskoj proizvodnji i trgovinskim tokovima te promjene ukusa potrošača.

ČLANAK 64.

Sigurnost hrane i prehrane

1.Stranke su suglasne da će se odredbama ovog Sporazuma državama partnerima EAC-a omogućiti provedba učinkovitih mjera kako bi se postigla sigurnosti hrane i prehrane i održivi gospodarski razvoj te razvila tržišta poljoprivrednih proizvoda u regiji u cilju osiguranja sigurnosti hrane i prehrane.

2.Stranke osiguravaju da su mjere poduzete u okviru ovog dijela usmjerene na jačanje sigurnosti hrane i prehrane tako izbjegavajući donošenje mjera kojima bi se moglo ugroziti postizanje sigurnosti hrane i prehrane u kućanstvu te na nacionalnoj i regionalnoj razini.

ČLANAK 65.

Upravljanje vrijednosnim lancem

Stranke su suglasne da će donijeti regionalnu strategiju za jačanje kapaciteta za opskrbu u poljoprivredi utvrđujući podsektore u poljoprivredi koji imaju visoku vrijednost i za koje regija ima konkurentnu prednost i iskoristiti ulaganja kojima se može olakšati prelazak s usporednih na konkurentne prednosti.

ČLANAK 66.

Sustavi ranog upozoravanja

Stranke prepoznaju potrebu za uspostavom, unaprjeđenjem i jačanjem informacijskih sustava za sigurnost hrane, uključujući nacionalni sustav ranog upozoravanja te procjenu ranjivosti i sustave za praćenje, te provedbom mjera za jačanje sposobnosti u vezi s postojećim međunarodnim i regionalnim mehanizmima i s pomoću takvih mehanizama.

ČLANAK 67.

Tehnologija

Stranke prepoznaju važnost modernih i održivih tehnologija u poljoprivredi i suglasne su razviti i promicati uporabu modernih poljoprivrednih tehnologija koje uključuju sljedeće:

(a)tehnologije za održivo navodnjavanje i gnojenje;

(b)uzgoj tkiva i mikro propagacija;

(c)poboljšano sjeme;

(d)umjetna oplodnja;

(e)integrirano upravljanje štetočinama;

(f)pakiranje proizvoda;

(g)upravljanje nakon sjetve;

(h)akreditirani laboratoriji;

(i)biotehnologije;

(j) ocjenjivanje rizika i upravljanje rizikom.

ČLANAK 68.

Nacionalne mjere politike

1.Stranke osiguravaju transparentnost u području potpora u poljoprivredi povezanih s trgovinom poljoprivrednim proizvodima. U tu svrhu EU će povremeno izvješćivati države partnere EAC-a u okviru Poljoprivrednog dijaloga o pravnoj osnovi, obliku i iznosu takve potpore. Smatra se da su te informacije dostavljene ako su ih stranke stavile na raspolaganje ili su stavljene u njihovo ime na javno dostupnom web-mjestu.

2EU ne odobrava subvencije na izvoz svih poljoprivrednih proizvoda u države partnere EAC-a od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma. Tu zabranu Vijeće SGP-a preispituje nakon 48 mjeseci.

3.Nadalje, Odbor viših dužnosnika razmatra pitanja koja bi mogla nastati u vezi s pristupom poljoprivrednih proizvoda stranaka uzajamnim tržištima. Odbor može davati preporuke Vijeću SGP-a u skladu s člankom 107.

ČLANAK 69.

Proizvodnja i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda

1.Stranke priznaju izazove s kojima se suočavaju države partneri EAC-a zbog njihove ovisnosti o izvozu primarnih poljoprivrednih proizvoda koju su podložni velikoj promjenjivosti cijena i smanjivanju trgovinskih uvjeta, za prihode u stranoj valuti.

2.Stranke su suglasne činiti sljedeće:

(a)jačati javno-privatna partnerstva u ulaganjima za proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda;

(b)surađivati u razvoju sposobnosti za pristup nišnim tržištima i olakšavanje usklađenosti sa standardima za robu u cilju zadovoljavanja takvih tržišnih zahtjeva;

(c)podržati diversifikaciju poljoprivredne proizvodnje i proizvoda za izvoz u državama partnerima EAC-a;

(d)povećati prihode proizvođača razvojem stavljanja poljoprivrednih proizvoda s dodanom vrijednošću na tržište.

ČLANAK 70.

Praćenje

Stranke su suglasne da će Vijeće SGP-a preispitivati i pratiti provedbu njihovih obveza u skladu s ovim Sporazumom. Vijeće SGP-a osigurava učinkoviti nadzor usklađenosti s obvezama osiguravanjem transparentnosti i strankama daje mogućnost za ocjenjivanje doprinosa tih obveza dugoročnom cilju uspostave pravednog i tržišno orijentiranog poljoprivrednog trgovinskog sustava.

ČLANAK 71.

Države neto uvoznice hrane

1.Stranke prepoznaju važnost uklanjanja zabrinutosti država partnera EAC-a koje su neto uvoznice hrane. Stoga se ovim člankom nastoji pomoći zemljama koje su neto uvoznici hrane da razviju programe za osiguranje sigurnosti hrane.

2.Stranke su suglasne činiti sljedeće:

(a)ukloniti ograničenja za proizvodnju, skladištenje i distribuciju hrane u regiji EAC-a;

(b)osigurati pomoć u hrani iz država partnera EAC-a i drugih afričkih regionalnih gospodarskih zajednica;

(c)poboljšati koordinaciju pomoći u hrani.

3.Stranke su suglasne održavati odgovarajuću razinu pomoći u hrani uzimajući u obzir interese primatelja pomoći u hrani i osigurati da se mjerama navedenima u stavku 2. nenamjerno ne ugrožava pružanje pomoći u hrani u hitnim situacijama.

4.Stranke osiguravaju da se pomoć u hrani pruža potpuno u skladu s mjerama kojima se nastoji spriječiti preusmjeravanje trgovine, što uključuje sljedeće:

(a) osiguranje da se sve transakcije pomoći u hrani temelje na potrebama i da su bespovratne;

(b) izbjegavanje izravnog ili neizravnog povezivanja s komercijalnim izvozom poljoprivrednih proizvoda ili drugih roba i usluga.

ČLANAK 72.

Važnost određenih sektora

1.Stranke priznaju sljedeće:

(a)pružanje odgovarajućeg pristupa hrani, čistoj i sigurnoj pitkoj vodi, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim prilikama, smještaju, sudjelovanju u zajednici i socijalnoj integraciji važno je za sigurnost sredstava za život ruralnog stanovništva;

(b)razvoj infrastrukture za poljoprivredu, uključujući proizvodnju, preradu, stavljanje na tržište i distribuciju, ima ključnu ulogu za socioekonomski ruralni razvoj i regionalnu integraciju država partnera EAC-a;

(c)usluge tehničke potpore kao što je istraživanje u poljoprivredi, širenje i osposobljavanje za savjetodavne službe važni su za povećanje produktivnosti u poljoprivredi;

(d)olakšavanje financiranja u poljoprivredi važna je mjera za preoblikovanje poljoprivrednog sektora u državama partnerima EAC-a. Financiranje je potrebno za razvoj poljoprivredne tehnologije, poljoprivredne kredite i osiguranje, razvoj infrastrukture i tržišta te osposobljavanje poljoprivrednika i

(e)održivi ruralni razvoj važan je za poboljšanje standarda života ruralnog stanovništva država partnera EAC-a.

2.Stranke su suglasne surađivati u pogledu sigurnosti sredstava za život, poljoprivredne infrastrukture, usluga tehničke potpore, usluga financiranja u poljoprivredi i ruralnog razvoja kako je predviđeno u glavi II. dijela V.

ČLANAK 73.

Razmjena informacija i savjetovanje

1.Stranke su suglasne razmjenjivati iskustva i informacije o najboljim praksama i savjetovati se o svim pitanjima kada ostvaruju ciljeve iz ovog dijela.

2.Stranke su suglasne činiti sljedeće:

(a)razmjenjivati informacije o poljoprivrednoj proizvodnji, potrošnji i trgovini i o promjenama na tržištu poljoprivrednih proizvoda;

(b)razmjenjivati informacije o prilikama za ulaganja i poticajima koji su dostupni u poljoprivrednom sektoru, uključujući male poduzetnike;

(c)razmjenjivati informacije o poljoprivrednim politikama, zakonima i propisima između dvaju stranaka;

(d)raspravljati o politici i institucionalnim promjenama koje su potrebne za podupiranje preoblikovanja poljoprivrednog sektora i za oblikovanje i provedbu poljoprivrednih politika u području poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru stvaranja regionalnih integracija;

(e)razmjenjivati informacije o novim i primjerenim tehnologijama te o politikama i mjerama povezanima s kvalitetom poljoprivrednih proizvoda.

ČLANAK 74.

Oznaka zemljopisnog podrijetla

1.Stranke prepoznaju važnost oznaka zemljopisnog podrijetla za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj.

2.Stranke su suglasne surađivati u postupku utvrđivanja, priznavanja i registracije proizvoda koji bi se mogli zaštiti oznakom zemljopisnog podrijetla i drugim mjerama kojima se želi postići zaštita utvrđenih proizvoda.

DIO V.: GOSPODARSKA I RAZVOJNA SURADNJA

ČLANAK 75.

Opće odredbe

1.U skladu s člancima 34. i 35. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a potpisanom u Cotonouu 23. lipnja 2000., kako je do danas revidiran, stranke ponovno potvrđuju da je razvojna suradnja ključni element njihova partnerstva i važni čimbenik za postizanje ciljeva iz ovog Sporazuma.

2.Stranke su suglasne zadovoljiti razvojne potrebe država partnera EAC-a povećanjem kapaciteta proizvodnje i ponude, poticanjem strukturne transformacije i konkurentnosti njihovih gospodarstava, jačanjem njihove gospodarske diversifikacije i povećanjem dodane vrijednosti u cilju promicanja održivog razvoja i podupiranja regionalnih integracija.

3.Stranke se obvezuju surađivati radi lakše provedbe ovog Sporazuma i podupiranja regionalnih integracijskih i razvojnih strategija. Stranke su suglasne da će se suradnja temeljiti na dijelu Programa razvoja uz SGP koji se odnosi na gospodarsku i razvojnu suradnju te na regionalnim i nacionalnim razvojnim strategijama država partnera EAC-a. Program i odgovarajuće osnovne referentne vrijednosti, pokazatelji i ciljevi u kojima se odražavaju potrebe koje su utvrdile države partneri EAC-a u trenutku potpisivanja priloženi su ovom Sporazumu kao Prilog III. (a) i Prilog III. (b). Oni se revidiraju svakih pet (5) godina. Suradnja se ostvaruje u obliku financijske i nefinancijske potpore državama partnerima EAC-a.

4.U tom smislu, financiranje koje se odnosi na razvojnu suradnju između država partnera EAC-a i EU-a i kojim se podupire provedba ovog Sporazuma provodi se u okviru pravila i odgovarajućih postupaka predviđenih Sporazumom iz Cotonoua, posebno postupaka programiranja Europskog razvojnog fonda, te u okviru odgovarajućih naknadnih instrumenata koji se financiraju iz Općeg proračuna EU-a. U ovom kontekstu, uzimajući u obzir nove izazove koji proizlaze iz pojačane regionalne integracije i tržišnog natjecanja na globalnim tržištima, stranke su suglasne da je jedan od prioriteta podupiranje provedbe ovog Sporazuma. Stranke su suglasne da se financijski instrumenti predviđeni u Sporazumu iz Cotonoua mobiliziraju kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristile očekivane koristi ovog Sporazuma.

5.Za potrebe provedbe ovog Sporazuma stranke se zajednički i pojedinačno obvezuju mobilizirati resurse uz pomoć smjernica predviđenih u posebnim odredbama Glave X. o mobilizaciji resursa.

6.U skladu s Pariškom deklaracijom o učinkovitosti pomoći koja je donesena 2005., stranke su suglasne upotrebljavati i podržavati, prema potrebi, mehanizme, sredstva ili instrumente provedbe u nacionalnom i/ili regionalnom vlasništvu za usmjeravanje i koordiniranje resursa za provedbu ovog Sporazuma.

ČLANAK 76.

Ciljevi

Gospodarska i razvojna suradnja usmjerena je na sljedeće:

(a)jačanje konkurentnosti gospodarstava država partnera EAC-a;

(b)izgradnju kapaciteta za ponudu i omogućivanje nesmetane provedbe ovog Sporazuma;

(c)preoblikovanje strukture gospodarstava država partnera EAC-a uspostavom snažne, konkurentne i diversificirane gospodarske osnove jačanjem proizvodnje, distribucije, prijevoza i stavljanja na tržište;

(d)razvoj trgovinske sposobnosti i kapaciteta za privlačenje ulaganja;

(e)jačanje trgovine, politika ulaganja i propisa;

(f)produbljivanje regionalnih integracija.

ČLANAK 77.

Područja suradnje

Gospodarska i razvoja suradnja uključuje sljedeća područja:

(a)infrastrukturu;

(b)poljoprivredu i stočarstvo;

(c)razvoj privatnog sektora;

(d)ribarstvo;

(e)vodu i okoliš;

(f)pitanja pristupa tržištu:

i. SPS;

ii. TBT;

iii. carine i olakšavanje trgovine u državama partnerima EAC-a;

(g)mjere prilagodbe SGP-a;

(h)mobilizaciju sredstava.

GLAVA I.: INFRASTRUKTURA

ČLANAK 78.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnja u području razvoja fizičke infrastrukture uključuje posebno promet, energiju, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.

2.U tom području nastoje se postići sljedeći ciljevi:

(a)jačanje konkurentnosti država partnera EAC-a;

(b)uklanjanje prepreka na strani ponude na institucionalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini i

(c)jačanje razvoja javno-privatnih partnerstava.

ČLANAK 79.

Promet

1.Suradnja u tom području uključuje cestovni, željeznički, zračni i vodeni prijevoz.

2.U tom području nastoje se postići sljedeći ciljevi:

(a)poboljšati nacionalnu i regionalnu povezanost u cilju produbljenja regionalne gospodarske integracije;

(b)razviti, restrukturirati, obnoviti, nadograditi i modernizirati trajne i učinkovite prometne sustave država partnera EAC-a;

(c)unaprijediti kretanje osoba i protok robe i

(d)osigurati bolji pristup tržištima poboljšanim cestovnim, zračnim, pomorskim, željezničkim prijevozom i prijevozom unutarnjim plovnim putovima.

3.Podložno odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)upravljanje prometnim sustavima;

(b)unaprjeđenje, razvoj i modernizacija infrastrukture na svim razinama, uključujući razvoj međumodalnih infrastrukturnih mreža;

(c)jačanje institucionalnih, tehničkih i administrativnih sposobnosti država partnera EAC-a u području normi, osiguranja kvalitete, mjeriteljstva i usluga ocjenjivanja usklađenosti;

(d)razvoj i prijenos tehnologije, inovacije, razmjena informacija i mreža te stavljanje na tržište;

(e)poticanje partnerstava, veza i zajedničkih pothvata među gospodarskim subjektima;

(f)poboljšanje sigurnosti i pouzdanosti sektora prometa, uključujući prognoze vremena, upravljanje opasnom robom i reakcije u hitnim situacijama;

(g)razvoj regionalnih prometnih politika i regulatornih okvira.

ČLANAK 80.

Energetika

1.Suradnja u sektoru energetike uključuje sudjelovanje javnog i privatnog sektora u proizvodnji, prijenosu i distribuciji energije te prekograničnoj trgovini energijom.

2.U tom području nastoje se postići sljedeći ciljevi:

(a)razviti, povećati i proširiti kapacitete regije za proizvodnju energije;

(b)povećati broj alternativnih izvora energije;

(c)razviti, povećati i proširiti mreže;

(d)razviti, povećati i proširiti distribuciju i prijenos;

(e)poboljšati pristup država partnera EAC-a modernim, učinkovitim, pouzdanim, diversificiranim i održivim te obnovljivim izvorima čiste energije po konkurentnim cijenama;

(f)povećati kapacitete za proizvodnju i distribuciju energije i upravljanje njome na nacionalnoj i regionalnoj razini;

(g)promicati međusobnu povezanost energetske mreže unutar i izvan država partnera EAC-a u cilju postizanja maksimalne iskoristivosti energije i

(h)podupirati stvaranje poticajnog okruženja za privlačenje ulaganja u tom sektoru.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)proizvodni, prijenosni i distribucijski kapacitet postojećih izvora energije, posebno hidroenergije, nafte i biomase;

(b)diversifikacija energetske mješavine kako bi uključivala druge moguće izvore energije koji su društveno i okolišno prihvatljivi i kojima se smanjuje ovisnost o nafti;

(c)razvoj energetske infrastrukture, uključujući za ruralna područja;

(d)razvoj odgovarajućih regulatornih reformi i reformi politike u području energije, uključujući stavljanje na tržište i privatizaciju;

(e)regionalna i međuregionalna povezanost i suradnja u području proizvodnje i distribucije energije;

(f)izgradnja sposobnosti u području ljudskih resursa, poboljšanje upravljanja, standarda usluga i institucionalnih struktura;

(g)razvoj i prijenos tehnologije, istraživanje i razvoj, inovacije, razmjena informacija, razvoj baza podataka i mreža;

(h)partnerstva, veze i zajednički pothvati.

ČLANAK 81.

Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT)

1.Suradnja u sektoru IKT-a uključuje sljedeće: razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije, konkurentnosti, inovacija i jednostavni prelazak na informacijsko društvo.

2.U tom području nastoje se postići sljedeći ciljevi:

(a)razvoj sektora IKT-a;

(b)jačanje doprinosa IKT-a u olakšavanju trgovine s pomoću e-usluga, e-trgovine, e-uprave, e-zdravlja, sigurnih transakcija i drugih socioekonomskih sektora.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)povezanost IKT-a i troškovna učinkovitost na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini;

(b)širenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(c)razvoj pravnih i regulatornih okvira o IKT-u;

(d)razvoj, prijenos i primjena tehnologije, istraživanje i razvoj, inovacije, razmjena informacija i mreže te stavljanje na tržište;

(e)izgradnja sposobnosti u području ljudskih resursa, poboljšanje standarda usluga i institucionalnih struktura;

(f)partnerstva, veze i zajednički pothvati među gospodarskim subjektima;

(g)promicanje i potpora za razvoj nišnih tržišta za usluge na temelju IKT-a.

GLAVA II.: POLJOPRIVREDA

ČLANAK 82.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnja u okviru ove glave primjenjuje se na usjeve i stoku, uključujući korisne insekte.

2.Stranke su suglasne da je glavni cilj ove glave održivi poljoprivredni razvoj koji uključuje, ali nije ograničen na, sigurnost hrane i sredstava za život, ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u državama partnerima EAC-a.

3.Drugi ciljevi ove glave predviđeni su u članku 58. dijela IV.

ČLANAK 83.

Područja suradnje

1.Stranke potvrđuju važnost poljoprivrednog sektora za gospodarstva država partnera EAC-a i suglasne su surađivati u promicanju njegove preobrazbe u cilju povećanja konkurentnosti, osiguranja sigurnosti hrane i prehrane, ruralnog razvoja i olakšavanja prilagodbe poljoprivrede i ruralnog gospodarstva kako bi se uključili učinci provedbe ovog sporazuma s posebnim naglaskom na male poljoprivrednike.

2.Stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a) Regionalna integracija

Poboljšanje pristupa regionalnim i međunarodnim tržištima poljoprivrednih proizvoda uključujući razvoj tržišnih sustava i strategija za razvoj tržišta;

(b) Poticajne politike

i.razvoj nacionalnih i regionalnih poljoprivrednih politika, pravnih i regulatornih okvira, izgradnja nužnog kapaciteta i potpora institucionalnom razvoju;

ii.izgradnja kapaciteta u državama partnerima EAC-a kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti većih prilika za trgovinu i u najvećoj mogućoj mjeri iskoristile koristi reformi trgovine.

(c) Održivi razvoj poljoprivrede

i.poduzimanje zajedničkih aktivnosti na regionalnoj osnovi, uključujući proizvodnju gnojiva, sjemena, razvoj stoke i kontrola bolesti biljaka i životinja;

ii.promidžba i jačanje prerade, stavljanja na tržište, distribucije i prijevoza (PMDT) te postupanja s poljoprivrednim proizvodima;

iii.izgradnja kapaciteta u cilju usklađivanja s međunarodnim standardima koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, pakiranje i mjere SPS-a.

(d) Poljoprivredna infrastruktura

i.razvoj pomoćne infrastrukture u poljoprivredi, uključujući održive sustave za navodnjavanje, zahvaćanje i skladištenje vode te upravljanje vodom, stavljanje na tržište i razvrstavanje;

ii.razvoj infrastrukture za istraživanje i osposobljavanje, skladišnih objekata, dolaznih cesta i cesta za pristup zajednici;

iii.razvoj infrastrukture za preradu poljoprivrednih proizvoda;

iv.uspostava centra za agrometeorologiju u državama partnerima EAC-a;

v.razvoj moderne tržišne infrastrukture za širenje domaćeg i regionalnih tržišta.

(e) Sigurnost hrane i prehrane

i.izgradnja kapaciteta ruralnih i gradskih zajednica za poticanje poboljšanog osiguravanja sredstava za život, iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj;

ii.diversifikacija poljoprivredne proizvodnje i razvoja proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe za sigurnošću hrane i prehrane u državama partnerima EAC-a;

iii.izrada i provedba programa koji pridonose povećanju proizvodnje i produktivnosti u poljoprivrednom sektoru s posebnim naglaskom na male poljoprivrednike;

iv.razvoj kapaciteta za zadovoljavanje sigurnosti hrane na nacionalnoj i regionalnoj razini i

v.izrada i provedba programa socijalne prilagodbe u regijama pogođenima prirodnim katastrofama.

(f) Upravljanje vrijednosnim lancem

i.promicanje uporabe održivih poljoprivrednih tehnologija i ponude nužnih sirovina iz poljoprivrede;

ii.jačanje proizvodnje, produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrednog sektora promicanjem industrija koje se temelje na poljoprivredi;

iii.jačanje dodavanja vrijednosti u cijelom opskrbnom lancu poljoprivrednih proizvoda u cilju ispunjivanja zahtjeva nacionalnih, regionalnih i međunarodnih tržišta i

iv.promicanje razvoja aktivnosti u područjima prerade, stavljanja na tržište, distribucije i prijevoza poljoprivrednih proizvoda.

(g) Sustavi ranog uzbunjivanja

i.jačanje kapaciteta za procjenu vjerojatnih učinaka neizbježnih katastrofa i širenje informacija o tome dovoljno unaprijed kako bi se mogle poduzeti zaštitne mjere i reagirati na vrijeme;

ii.razvoj nacionalnih i regionalnih informacijskih sustava i upravljanje njima;

iii.razvoj, jačanje i povezivanje sustava ranog uzbunjivanja i planova za nepredviđene okolnosti i strategije za upravljanje odgovorima na katastrofe na nacionalnoj i regionalnoj razini i

iv.podupiranje prilagodbe klimatskim promjenama i mogućnosti ublažavanja klimatskih promjena u državama partnerima EAC-a.

(h) Proizvodnja i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda

i.razvoj sposobnosti za pristup nišnim tržištima i olakšavanje usklađenosti sa standardima za robu u cilju zadovoljavanja takvih zahtjeva tržišta;

ii.diversifikacija poljoprivredne proizvodnje i proizvoda za izvoz u državama partnerima EAC-a;

iii.razvoj moderne tržišne infrastrukture za širenje domaćeg i regionalnih tržišta i

iv.razvoj programa za pakiranje i označivanje proizvoda kojima se omogućuje proizvođačima iz država partnera EAC-a da osiguraju najbolje cijene za izvoz robe.

(i) Ruralni razvoj

i.jačanje sposobnosti skupina poljoprivrednika u cijelom poljoprivrednom vrijednosnom lancu;

ii.unaprjeđenje sredstava za prijevoz, komunikaciju i stavljanje na tržište poljoprivrednih sirovina i za stavljanje na tržište gotovih proizvoda;

iii.uklanjanje društvenih i kulturoloških prepreka kao što su jezične razlike, razine pismenosti, spolna diskriminacija, zdravlje zajednice koji utječu na prirodu poljoprivrednih sustava;

iv.unaprjeđenje pristupa poljoprivrednika kreditnim uslugama i upravljanju prirodnim i kulturnim resursima i

v.razvoj relevantnih mjera politike za podupiranje pravovremene dostupnosti odgovarajućih poljoprivrednih sirovina malim poljoprivrednicima.

(j) Države neto uvoznice hrane

Uklanjanje ograničenja u proizvodnji, skladištenju i distribuciji hrane u državama partnerima EAC-a.

(k) Sigurnost sredstava za život

i.jačanje sposobnosti za razvoj socijalnih usluga za stanovništvo u ruralnim područjima i predgrađima;

ii.povećanje ukupnih prihoda kućanstava od poljoprivredne proizvodnje diversifikacijom, dodavanjem vrijednosti, zapošljavanjem izvan poljoprivrednih gospodarstava i donošenjem novih održivih poljoprivrednih tehnologija, među ostalim, u državama partnerima EAC-a;

iii.povećanje produktivnosti poljoprivrednog sektora u državama partnerima EAC-a i

iv.povećanje uporabe održivih poljoprivrednih tehnologija.

(l) Usluge tehničke potpore

EU se obvezao osigurati odgovarajuće resurse i tehničku pomoć za jačanje sposobnosti u državama partnerima EAC-a na predvidljiv i održiv način u sljedećim područjima:

i.jačanje inovacija i prijenosa tehnologije, znanja, istraživanja i razvoja;

ii.razvoj i povećanje uporabe mehanizacije u poljoprivrednom sektoru država partnera EAC-a;

iii.uspostava postrojenja za poljoprivredne sirovine i distribucijskog sustava u državama partnerima EAC-a;

iv.promicanje i jačanje ulaganja u istraživanje u poljoprivredi, usluga proširenja, osposobljavanja i veza između istraživanja – proširenja – poljoprivrednika;

v.uspostava i jačanje regionalnih centara izvrsnosti uključujući centar za agrometeorologiju, biotehnologiju, analitičke i dijagnostičke laboratorije za usjeve, stoku i tla i

vi.poboljšanje pristupa uslugama u proizvodnji biljaka i životinja, uključujući uslugama uzgoja stoke, veterinarskim uslugama i uslugama zaštite bilja.

(m) Usluge financiranja u poljoprivredi

i.jačanje ruralnih financijskih usluga za male proizvođače prerađivače i trgovce;

ii.razvoj mehanizama u regionalnom vlasništvu ili fonda za poljoprivredni i ruralnih razvoj;

iii.razvoj institucija za mikrofinanciranje u poljoprivredi i sustava osiguranja;

iv.olakšavanje pristupa kreditima banaka i drugih financijskih institucija za prerađivače poljoprivrednih proizvoda, trgovce i poljoprivrednike i

v.podupiranje financijskih institucija država partnera EAC-a koje pružaju usluge sektoru poljoprivrede i privatnom sektoru olakšavaju pristup tržištima kapitala za prikupljanje kratkoročnog i dugoročnog kapitala.

(n) Oznake zemljopisnog podrijetla

i.razvoj politika i pravnih okvira o oznakama zemljopisnog podrijetla;

ii.donošenje propisa o oznakama zemljopisnog podrijetla;

iii.razvoj pravilnika o postupanju za definiranje proizvoda u odnosu na njihovo podrijetlo;

iv.olakšavanje lokalnim organizacijama i institucijama koordinacije lokalnih dionika u području oznaka zemljopisnog podrijetla i sukladnosti proizvoda;

v.jačanje sposobnosti za utvrđivanje, registraciju, stavljanje na tržište, sljedivost i sukladnost oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda i

vi.razvoj drugog područja suradnje u ovom naslovu koje bi moglo nastati u budućnosti.

GLAVA III.: RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA

ČLANAK 84.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnja u području razvoja privatnog sektora uključuje promicanje ulaganja i razvoj poduzetništva.

2.Ciljevi ove glave jesu sljedeći:

(a)stvaranje poticajnog okruženja za promicanje ulaganja i privatnih poduzeća, uključujući razvoj novih industrija, izravnih stranih ulaganja (FDI) i prijenosa tehnologije;

(b)jačanje kapaciteta za ponudu, konkurentnost i dodavanje vrijednosti;

(c)unaprjeđenje pristupa sredstvima za ulaganja iz financijskih institucija EU-a, kao što je Europska investicijska banka;

(d)jačanje sposobnosti i pružanje institucionalne potpore institucijama za razvoj privatnog sektora, kao što su agencije za promicanje ulaganja, nadležna tijela, gospodarske komore, udruge, kontaktne točke i institucije za olakšavanje trgovine;

(e)razvoj i/ili jačanje okvira politika, pravnog i regulatornog okvira za promicanje i zaštitu ulaganja;

(f) unaprjeđenje mehanizama potpore i pružanja usluga privatnom sektoru iz zajedničkih institucija AKP-a i EU-a, uključujući Centar za razvoj poljoprivrede (CTA), među ostalim, u cilju promicanja ulaganja u države partnere EAC-a i

(g)stvaranje i jačanje partnerstava, zajedničkih pothvata, podugovaranja, suradnje s vanjskim suradnicima i stvaranja veza.

ČLANAK 85.

Promicanje ulaganja

Stranke su suglasne promicati ulaganja u državama partnerima EAC-a u sljedećim područjima:

(a)podupiranje reformi u okviru politike te pravnom i regulatornom okviru;

(b)podupiranje jačanja institucionalnih sposobnosti te posebno jačanja sposobnosti za agencije za promicanje ulaganja država partnera EAC-a i institucija koje su sudjelovale u promicanju i olakšavanju stranih i lokalnih ulaganja;

(c)podupiranje uspostave odgovarajućih administrativnih struktura za ulazak i uspostavu ulaganja, uključujući jedinstvene kontaktne točke;

(d)podupiranje stvaranja i kontinuiteta predvidljive i sigurne ulagačke klime;

(e)podupiranje napora država partnera EAC-a usmjerenih na stvaranje instrumenata za mobilizaciju investicijskih sredstava;

(f)uspostava i podupiranje sustava za osiguranje od rizika kao mehanizma za ublažavanje rizika u cilju poticanja povjerenja ulagača u države partnere EAC-a;

(g)podupiranje uspostave mehanizama za razmjenu informacija između investicijskih agencija država partnera EAC-a i istovjetnih tijela u EU-u;

(h)poticanje ulaganja EU-a u privatni sektor u državama partnerima EAC-a;

(i)podupiranje uspostave financijskih okvira i instrumenata prilagođenih investicijskim potrebama MSP-ova i

(j)olakšavanje partnerstava s pomoću zajedničkih pothvata i financiranja kapitala.

ČLANAK 86.

Razvoj poduzetništva

Stranke su suglasne surađivati u području razvoja poduzetništva u državama partnerima EAC-a podupiranjem sljedećeg:

(a)promicanja poslovnog dijaloga, suradnje i partnerstava u privatnom sektoru između EAC-a i EU-a;

(b)napora za promicanje i integraciju mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP-ovi) u glavne poslovne djelatnosti;

(c)promicanje kod poduzeća iz država partnera EAC-a učinkovite proizvodnje i stavljanja na tržište;

(d)provedba strategija za razvoj privatnog sektora država partnera EAC-a (PSDS);

(e)promicanje povoljnog okruženja za razvoj i rast MMSP-ova;

(f)sposobnosti organizacija privatnog sektora za usklađivanje s međunarodnim standardima;

(g)zaštita inovacija od piratstva i

(h)sposobnosti država partnera EAC-a za istraživanje, iskorištavanje i stavljanje na tržište prirodnih resursa.

GLAVA IV.:: RIBARSTVO

ČLANAK 87.

Opseg suradnje

Suradnjom u području trgovine ribom i razvoja ribolova obuhvaćen je pomorski ribolov, ribolov na unutarnjim vodama i akvakultura.

ČLANAK 88.

Područja suradnje u morskom ribolovu

1.Suradnja u morskom ribolovu uključuje sljedeće:

(a)upravljanje ribolovom i pitanja očuvanja;

(b)upravljanje plovilima i postupke nakon ulova;

(c)financijske i trgovinske mjere i

(d)razvoj ribolova i proizvoda ribarstva i morske akvakulture.

2.EU pridonosi mobilizaciji sredstava za provedbu utvrđenih područja suradnje na nacionalnoj i regionalnoj razini, što će uključivati i potporu za jačanje kapaciteta na regionalnoj razini.

3.U skladu s odredbama dijela III. ovog Sporazuma i članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)razvoj i unaprjeđenje infrastrukture za skladištenje, stavljanje na tržište i distribuciju ribe i ribljih proizvoda;

(b)jačanje sposobnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini za zadovoljavanje tehničkih zahtjeva kontrolnih točaka za analizu SPS-a/TBT-a/opasnosti, razvoj sustava za praćene, kontrolu i nadzor isključivih gospodarskih pojaseva država partnera EAC-a i uvođenje sustava certifikacije za posebni morski ribolov i upravljanje tim sustavima;

(c)ulaganja i prijenos tehnologije u ribolovnim aktivnostima, prerada ribe, lučke usluge, razvoj i unaprjeđenje lučkih objekata, diversifikacija ribarstva radi uključivanja vrsta koje ne uključuju tunu i koje se iskorištavaju nedovoljno ili se ne iskorištavaju;

(d)zajednički pothvati i veze posebno s MMSP-ovima i malim ribarima u ribolovnom opskrbnom lancu;

(e)dodavanje vrijednosti ribama i

(f)istraživanje i razvoj u području procjenjivanja stokova i razine održivosti.

4.Stranke se obvezuju surađivati u području promicanja uspostave zajedničkih pothvata u ribolovnim aktivnostima, prerade ribe, lučkih usluga, jačanja proizvodne sposobnosti, unaprjeđenja konkurentnosti ribolova i povezanih industrija i usluga, prerade na maloprodajnoj razini, razvoja i unaprjeđenja lučkih objekata, diversifikacije ribolova radi uključivanja vrsta koje ne uključuju tunu i koje se iskorištavaju nedovoljno ili se ne iskorištavaju.

ČLANAK 89.

Razvoj ribolova na unutarnjim vodama i akvakulture

Suradnja u području razvoja ribolova na unutarnjim vodama i akvakulture uključuje doprinose EU-a u sljedećim područjima:

(a)jačanje sposobnosti i razvoj izvoznog tržišta na sljedeće načine:

i.jačanje sposobnosti u industrijskoj i maloj proizvodnji, preradi i diversifikaciji proizvoda čime se jača konkurentnost ribolova na unutarnjim vodama i akvakulture u regiji. To bi se moglo, primjerice, ostvariti stvaranjem centara za istraživanje i razvoj, uključujući razvoj akvakulture za komercijalna uzgajališta;

ii.jačanje sposobnosti za upravljanje izvoznim tržišnim lancima, uključujući uvođenje sustava za certifikaciju za posebne linije proizvoda i upravljanje njima te provedba promidžbe na tržištu, dodavanja vrijednosti i smanjenja gubitaka nakon ulova u proizvodima ribarstva;

iii.jačanje sposobnosti u regiji, primjerice, unaprjeđenjem tijela nadležnih za ribolov, udruga trgovaca i udruga ribara radi sudjelovanja u trgovini proizvodima ribarstva s EU-om i u programima osposobljavanja za razvoj proizvoda i brendiranje.

(b)infrastruktura s pomoću sljedećeg:

i. razvoja i unaprjeđenja infrastrukture za ribolov na unutarnjim vodama i akvakulturu;

ii.olakšavanja pristupa financiranju za infrastrukturu, uključujući sve vrste opreme.

(c) tehnologija s pomoću sljedećeg:

i. razvoja tehničkih sposobnosti, uključujući promicanje tehnologije za dodavanje vrijednosti, primjerice prijenosom ribarske tehnologije iz EU-a u države partnere EAC-a;

ii. jačanja upravljanja ribolovnim kapacitetima u regiji, primjerice s pomoću sustava za istraživanje i prikupljanje podataka i pridonošenjem odgovarajućim tehnologijama za upravljanje ulovom i nakon ulova.

(d)pravni i regulatorni okvir s pomoću sljedećeg:

i.razvoja propisa o ribolovu na unutarnjim vodama i akvakulturi te sustava za praćenje, kontrolu i nadzor;

ii.razvoj odgovarajućih pravnih i regulatornih instrumenata o pravima intelektualnog vlasništva i jačanje sposobnosti za njihovu provedbu u međunarodnoj trgovini;

iii. zaštita označavanja ekoloških proizvoda i intelektualnog vlasništva.

(e)Ulaganje i financiranje s pomoću sljedećeg:

i.promicanja zajedničkih pothvata i drugih oblika miješanih ulaganja između dionika u strankama, primjerice uspostavom načina za pronalaženje ulagača za operacije zajedničkih pothvata u ribolovu na unutarnjim vodama i akvakulturi;

ii.pružanja pristupa kreditima za razvoj malih i srednjih poduzeća i industrijskog ribolova na unutarnjim vodama.

(f)Zaštita okoliša i stokova u ribarstvu s pomoću sljedećeg:

i.mjera kojima se osigurava da se trgovinom ribom podupire zaštita okoliša i stokova od istrebljenja i održavanje bioraznolikosti te pažljivo uvođenje egzotičnih vrsta za akvakulturu. To se obavlja, primjerice, pažljivim uvođenjem egzotičnih vrsta samo u kontrolirane/zatvorene prostore u dogovoru sa svim uključenim susjednim zemljama.

(g)Mjere za ublažavanje socioekonomski teškoća i siromaštva s pomoću sljedećeg:

i.promicanja malih i srednjih ribara, prerađivača i trgovaca ribom jačanjem sposobnosti država partnera EAC-a za sudjelovanje u trgovini s EU-om;

ii. sudjelovanja marginalnih skupina u ribarskoj industriji primjerice promicanjem ravnopravnosti spolova u ribarstvu, a posebno razvojem sposobnosti trgovkinja koje sudjeluju u ribarstvu ili se planiraju u njega uključiti. U te će postupke biti uključene i ostale skupine u nepovoljnom položaju koje imaju potencijala za sudjelovanje u ribolovu u svrhu održivog socioekonomskog razvoja.

GLAVA V.: VODA I OKOLIŠ

ČLANAK 90.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnjom u ovoj glavi obuhvaćeni su prirodni resursi, posebno voda, okoliš i bioraznolikost.

2.Ciljevi suradnje u ovoj glavi jesu sljedeći:

(a)jačati veze između trgovine i okoliša;

(b)podupirati provedbu međunarodnih sporazuma, konvencija i ugovora o zaštiti okoliša;

(c)osigurati ravnotežu između upravljanja okolišem i smanjenja siromaštva;

(d)zaštititi okoliš i pojačati očuvanje bioraznolikosti i genetičkih resursa;

(e)promicati ravnopravno i održivo iskorištavanje prirodnih resursa;

(f)olakšavati i poticati održivo iskorištavanje zajedničkih resursa;

(g)promicati sudjelovanje javnog i privatnog sektora u upravljanju prirodnim resursima.

ČLANAK 91.

Vodni resursi

1.Suradnja u području vodnih resursa uključuje navodnjavanje, proizvodnju vodne energije, proizvodnju vode i opskrbu vodom te zaštitu područja za zahvaćanje vode.

2.Ciljevi suradnje u ovoj ovom području jesu sljedeći:

(a)razviti održivu uporabu i upravljanje vodnim resursima u državama partnerima EAC-a u cilju poboljšanja sredstava za život stanovništva u državama partnerima EAC-a;

(b) promicati regionalnu suradnju za održivo korištenje prekograničnim vodnim resursima;

(c)razviti infrastrukturu za vodoopskrbu za potrebe proizvodnje.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)razvoj infrastrukture za vodoopskrbu u regiji;

(b)razvoj primjenjivog pravnog i regulatornog okvira;

(c)integrirano upravljanje vodnim resursima;

(d)jačanje sposobnosti u području ljudskih resursa, poboljšanje standarda usluga, upravljanja vodom i institucionalnih struktura;

(e)stvaranje partnerstava, veza i zajedničkih pothvata među gospodarskim subjektima;

(f)promicanje razvoja, prijenosa i primjene tehnologije, istraživanja i razvoja, inovacija, razmjene informacija i mreža;

(g)razvoj kontrole onečišćenja, pročišćavanja i očuvanja, pročišćavanje otpadnih i sanitarnih voda;

(h)promicanje održivih sustava za navodnjavanje.

ČLANAK 92.

Okoliš

1.Suradnja u području okoliša uključuje zaštitu okoliša i održivo upravljanje njime te provedbu politika zaštite okoliša povezanih s trgovinom.

2.Ciljevi suradnje u ovoj ovom području jesu sljedeći:

(a)zaštititi, obnoviti i očuvati okoliš i bioraznolikost (flora, fauna i mikrobni genetski resursi, uključujući njihove ekosustave);

(b)razviti industrije država partnera EAC-a koje se koriste tehnologijama koje ne onečišćuju okoliš;

(c)promicati razvoj, prijenos i primjenu tehnologije, istraživanje i razvoj, inovacije i razmjenu informacija.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)provedba međunarodnih sporazuma, konvencija i ugovora u području zaštite okoliša;

(b)jačanje i promicanje ravnopravnog i održivog iskorištavanja, očuvanja i upravljanja okolišem i bioraznolikošću, uključujući šumarstvo i resurse u divljini;

(c)jačanje institucionalnog i pravnog okvira i sposobnosti za razvoj, provedbu, upravljanje i izvršenje zakona, propisa, standarda i politika;

(d)stvaranje partnerstava, veza i zajedničkih pothvata među gospodarskim subjektima;

(e)sprečavanje i ublažavanje prirodnih katastrofa i gubitka bioraznolikosti;

(f)promicanje razvoja i prilagodbe, prijenosa i primjene tehnologije, istraživanja i razvoja i inovacija;

(g)zaštita obalnih i morskih resursa te domaćih i divljih autohtonih bioloških i genetskih resursa te upravljanje njima;

(h)razvoj alternativnih aktivnosti i sredstava za život kojima se ne onečišćuje okoliš;

(i)proizvodnja i olakšavanje trgovine robom i uslugama za koje je važno označivanje ekoloških proizvoda;

(j)razmjena informacija o proizvodima i njihovo umrežavanje te zahtjevi u pogledu proizvodnih postupaka, prijevoza, stavljanja na tržište i označivanja;

(k)razvoj infrastrukturnih mehanizama za proizvode koji ne onečišćuju okoliš;

(l)uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje bioraznolikošću, šumarstvom i resursima u divljini;

(m)razvoj gospodarenja otpadom i odlaganje industrijskog i opasnog otpada;

(n)promicanje sudjelovanja dionika u međunarodnom dijalogu o okolišu.

GLAVA VI.: SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE

ČLANAK 93.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnjom u ovoj glavi obuhvaćeni su potpora i jačanje sposobnosti u području usklađivanja, zoniranje i odvajanje, ocjenjivanje sukladnosti i razmjena informacija i transparentnosti tržišnih uvjeta.

2.Ciljevi suradnje u ovoj glavi jesu sljedeći:

(a)olakšati trgovinu među regijama i unutar njih uz zaštitu zdravlja ili života ljudi, životinja i biljaka u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u;

(b)riješiti probleme koji proizlaze iz sanitarnih i fitosanitarnih mjera o dogovorenim prioritetnim sektorima i proizvodima uzimajući u obzir regionalnu integraciju;

(c)uspostaviti postupke i načine za olakšavanje suradnje u vezi s pitanjima sanitarnih i fitosanitarnih mjera;

(d) osigurati transparentnost u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje se primjenjuju na trgovinu između stranaka i unutar stranaka;

(e)promicati usklađivanje mjera unutar regija s međunarodnim normama, u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u i razviti odgovarajuće okvire politika, zakonodavne, regulatorne i institucionalne okvire u državama partnerima EAC-a;

(f)jačati učinkovito sudjelovanje država partnera EAC-a u Komisiji za Codex Alimentarius, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE) i Međunarodnoj konvenciji za zaštitu biljaka (IPPC);

(g)promicati savjetovanje i razmjenu između institucija i laboratorija EAC-a i EU-a;

(h)olakšati razvoj sposobnosti za uspostavu i provedbu regionalnih i nacionalnih normi u skladu s međunarodnim zahtjevima u cilju olakšavanja regionalne integracije;

(i)uspostaviti i pojačati kapacitet države partnera EAC-a za provedbu i praćenje sanitarnih i fitosanitarnih mjera u skladu s ovim člankom i

(j)promicati prijenos tehnologije.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)podrška državama partnerima EAC-a za usklađivanje sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, uključujući razvoj odgovarajućeg regulatornog okvira, politike, pitanja u vezi s radom nadležnih međunarodnih normizacijskih tijela, osposobljavanje, informativna događanja, jačanje sposobnosti i tehničku pomoć;

(b)podupiranje usklađivanja sanitarnih i fitosanitarnih mjera u državama partnerima EAC-a i uspostava nacionalnih odbora za koordinaciju SPS-a i za promicanje sposobnosti javnog i privatnog sektora za sanitarnu kontrolu. Prioritetna područja uključuju razvoj i provedbu programa kvalitete, osposobljavanje, informativna događanja, izgradnju, nadogradnju, modernizaciju i akreditaciju laboratorija;

(c)podrška u pitanjima koja se odnose na rad nadležnih normizacijskih tijela. Suradnja može uključivati osposobljavanje, informativne događanja, jačanje sposobnosti i tehničku pomoć;

(d)podrška u području ribarstva u cilju razvoja usklađenih regionalnih pravila, zakonodavstva i normi za proizvode ribarstva u cilju promicanja trgovine među strankama i unutar regije EAC-a;

(e)potpora u cilju promicanja suradnje između institucija za SPS država partnera EAC-a i istovjetnih institucija za SPS zemalja EU-a;

(f)podrška provedbi Sporazuma o SPS-u, posebno za jačanje nadležnih tijela država partnera EAC-a, informacijskih i obavještajnih točaka;

(g)podrška za razmjenu informacija.

ČLANAK 94.

Usklađivanje

1.Stranke nastoje postići usklađenost svojih pravila i postupaka za oblikovanje svojih sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući postupke inspekcije, ispitivanja i certifikacije, u skladu sa Sporazumom WTO-a o SPS-u.

2.Države partneri EAC-a razvit će, uz podršku EU-a, program i okvir za usklađivanje svojih standarda SPS-a.

3.Odbor viših dužnosnika, prema potrebi, razvija načine za pomoć u ovom postupku usklađivanja u regiji i za njegovo praćenje.

ČLANAK 95.

Zoniranje i odvajanje

Stranke priznaju, za svaki slučaj zasebno, određena područja bez štetočina ili bolesti ili područja niskog stupnja učestalosti štetočina ili bolesti kao moguće izvore biljnih i životinjskih proizvoda uzimajući u obzir odredbe članka 6. Sporazuma WTO-a o SPS-u.

ČLANAK 96.

Posebno i različito postupanje i tehnička pomoć

1.EU je suglasan osigurati tehničku pomoć te posebno i različito postupanje u skladu s člancima 9. i 10. Sporazuma WTO-a o SPS-u.

2.Stranke surađuju u cilju zadovoljavanja posebnih potreba država partnera EAC-a koje proizlaze iz provedbe odredbi ove glave.

3.Stranke su suglasne da su sljedeća područja prioritetna za pružanje tehničke pomoći:

(a)jačanje tehničke sposobnosti u javnom i privatnom sektoru država partnera EAC-a kako bi se omogućio sanitarni i fitosanitarni nadzor, uključujući osposobljavanja i informativna događanja u pogledu pregleda, certifikacije, nadzora i kontrole;

(b) jačanje tehničke sposobnosti za provedbu i praćenje mjera SPS-a, uključujući promicanje veće upotrebe međunarodnih normi;

(c) razvoj sposobnosti za analizu rizika, usklađivanje, sukladnost, ispitivanje, certifikaciju, praćenje ostataka, sljedivost i akreditiranje, među ostalim modernizacijom ili osnivanjem laboratorija i druge opreme kojima će se državama partnerima EAC-a pomoći da se usklade s međunarodnim normama;

(d) potpora sudjelovanju država partnera EAC-a u radu odgovarajućih međunarodnih tijela za normizaciju;

(e)razvoj kapaciteta država partnera EAC-a za učinkovito sudjelovanje u postupku obavješćivanja.

GLAVA VII.: TEHNIČKE PREPREKE U TRGOVINI

ČLANAK 97.

Područje primjene i ciljevi

1.Suradnja iz ove glave uključuje pripremu, donošenje i primjenu tehničkih propisa, normi i postupaka za ocjenjivanje sukladnosti kako je definirano u Sporazumu WTO-a o tehničkim preprekama u trgovini (Sporazum o TBT-u).

2.Ciljevi suradnje u ovoj glavi jesu sljedeći:

(a)postupno ukloniti tehničke prepreke u trgovini u cilju olakšavanja trgovine među strankama i unutar država partnera EAC-a;

(b)pojačati regionalnu integraciju među državama partnerima EAC-a usklađivanjem normi, tehničkih propisa i postupaka za ocjenjivanje sukladnosti koji se primjenjuju u državama partnerima EAC-a u skladu sa Sporazumom WTO-a o TBT-u;

(c)promicati veću uporabu međunarodnih tehničkih propisa, standarda i postupaka za ocjenjivanje sukladnosti, uključujući mjere specifične za sektor;

(d)razviti funkcionalne veze, zajedničke pothvate i zajedničke aktivnosti istraživanja i razvoja između institucija za normizaciju, ocjenjivanje sukladnosti i regulaciju država partnera EAC-a i EU-a;

(e)povećati pristup tržištu proizvoda podrijetlom iz država partnera EAC-a unaprjeđenjem sigurnosti, kvalitete i konkurentnosti njihovih proizvoda;

(f)promicati veću uporabu međunarodne najbolje prakse za tehničke propise, međunarodne norme i postupke za ocjenjivanje sukladnosti;

(g)osigurati transparentnu izradu, usvajanje i primjenu normi i tehničkih propisa te da se njima ne stvaraju nepotrebne prepreke u trgovini između stranaka u skladu s odredbama Sporazuma WTO-a o TBT-u;

(h)podržati razvoj odgovarajućeg regulatornog okvira, politika i reforme unutar država partnera EAC-a za zadovoljavanje međunarodno prihvaćene prakse;

(i)pomoći državama partnerima EAC-a u provedbi Sporazuma WTO-a o TBT-a i u usklađivanju sa zahtjevima TBT-a njihovih trgovinskih partnera u kontekstu Sporazuma WTO-a o TBT-u.

3.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)podržati promicanje veće uporabe međunarodnih normi, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući mjere specifične za sektor na državnim područjima stranaka;

(b)podržati jačanje sposobnosti država partnera EAC-a u području normizacije, metrologije, akreditacije i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući potporu za nadogradnju i uspostavu laboratorija i relevantnih institucija te nabavu odgovarajuće opreme;

(c)podržati upravljanje kvalitetom i osiguranje u određenim sektorima koji su važni za države partnere EAC-a;

(d)podržati potpuno sudjelovanje tijela za normizaciju i tehničkih regulatornih tijela država partnera EAC-a u međunarodnim normizacijskim tijelima i jačanje uloge međunarodnih normi kao osnove za tehničke propise;

(e)podržati napore tijela za ocjenjivanje sukladnosti država partnera EAC-a usmjerene na postizanje međunarodne akreditacije;

(f)razvoj funkcionalnih veza između institucija stranaka za normizaciju, ocjenjivanje sukladnosti i certifikaciju;

(g)podržati razvoj zajedničkog shvaćanja dobre regulatorne prakse, uključujući sljedeće:

i.transparentnost u pripremi, donošenju i primjeni tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti;

ii.nužnost i razmjernost regulatornih mjera i povezanih postupaka ocjenjivanja sukladnosti, što može uključivati uporabu dobavljačeve izjave o sukladnosti;

iii. uporaba međunarodnih normi kao osnove za utvrđivanje tehničkih propisa, osim ako bi takve međunarodne norme bile neučinkovito i neprimjereno sredstvo za ostvarenje legitimnih ciljeva;

iv.provedba tehničkih propisa i aktivnosti nadzora tržišta i

v. uspostava mehanizama i načina za preispitivanje tehničkih propisa, normi i postupaka za ocjenjivanje sukladnosti.

(h)utvrđivanje, određivanje prioriteta i podrška razvoju nužne tehničke infrastrukture i prijenosa tehnologije, u pogledu mjeriteljstva, normizacije, ispitivanja, certifikacije i akreditacije kao potpora tehničkim propisima;

(i)jačanje regulatorne, tehničke i znanstvene suradnje, među ostalim, razmjenom informacija, iskustava i podataka u cilju unaprjeđenja kvalitete i razine njihovih tehničkih propisa i učinkovite uporabe regulatornih resursa;

(j)razvoj usklađenosti i konvergencije tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti stranaka;

(k)promicanje i poticanje bilateralne suradnje između organizacija stranaka odgovornih za mjeriteljstvo, normizaciju, ispitivanje, certifikaciju i akreditaciju;

(l)promicanje suradnje između stranaka i među državama partnerima EAC-a u odnosu na rad relevantnih međunarodnih institucija i organizacija i foruma koji se bave pitanjima TBT-a.

GLAVA VIII.: CARINA I OLAKŠAVANJE TRGOVINE

ČLANAK 98.

Područje primjene i ciljevi

1.Stranke potvrđuju i prepoznaju važnost suradnje u području carina i olakšavanja trgovine u svjetskom trgovinskom okruženju koje se razvija.

2.Stranke su suglasne ojačati suradnju s ciljem osiguranja da se relevantnim zakonodavstvom i postupcima, kao i administrativnom sposobnošću predmetnih upravnih tijela, ostvaruju ciljevi promicanja olakšavanja trgovine.

3.Stranke potvrđuju da je potrebna odgovarajuća administrativna sposobnost za zadovoljavanje tih ciljeva. Suglasne su da su državama partnerima EAC-a potrebna prijelazna razdoblja i jačanje sposobnosti za nesmetanu provedbu odredbi ove glave.

4.Ciljevi suradnje u ovoj glavi jesu sljedeći:

(a)olakšati trgovinu među strankama;

(b)promicati usklađivanje carinskog zakonodavstva i postupaka na regionalnoj razini;

(c)pružiti potporu državama partnerima EAC-a za jačanje olakšavanja trgovine;

(d)pružiti potporu carinskim upravama država partnera EAC-a za provedbu ovog sporazuma i druge najbolje međunarodne prakse u području carina;

(e)jačati suradnju između carinskih tijela stranaka i drugih povezanih graničnih agencija.

5.U skladu s odredbama članka 75., stranke su suglasne surađivati u sljedećim područjima:

(a)razmjena informacija o carinskom zakonodavstvu i postupcima;

(b)razvoj zajedničkih inicijativa u zajednički dogovorenim područjima;

(c)potpora za sljedeće:

i.modernizaciju carinskih sustava i postupaka i skraćivanje postupka carinjenja;

ii.pojednostavnjenje i usklađivanje carinskih postupaka i trgovinskih formalnosti, uključujući one povezane s uvozom, izvozom i provozom;

iii.jačanje regionalnih provoznih sustava;

iv.jačanje transparentnosti u skladu s člankom 134.;

v. jačanje sposobnosti i financijske i tehničke pomoći državama partnerima EAC-a u tom području i

vi. bilo koje drugo područje carina koje su dogovorile stranke.

(d)donošenje, u mjeri u kojoj je to moguće, zajedničkih stajališta u međunarodnim organizacijama u području carina i olakšavanja trgovine, kao što su WTO, WCO, UN i UNCTAD.

(e) promicanje koordinacije među svim povezanim agencijama, kako unutar države tako i preko granica.

6.Stranke jedna drugoj pružaju administrativnu pomoć u carinskim pitanjima u skladu s odredbama Protokola 1. o pravilima podrijetla na sljedeći način:

(a)uvođenjem postupaka i prakse utemeljenih na međunarodnim instrumentima i normama koje se primjenjuju u području carina i olakšavanja trgovine, uključujući pravila WTO-a i instrumente i norme WCO-a;

(b)provedbom aktivnosti usmjerenih na konsolidaciju usklađivanja carinskih normi i mjera za olakšavanje trgovine;

(c)primjenom modernih carinskih tehnika, uključujući procjenu rizika, pravila povezivanja, pojednostavnjene postupke, kontrole nakon puštanja i metode revizije;

(d)automatizacijom carinskih postupaka i drugih trgovinskih postupaka, uključujući elektroničku razmjenu carinskih i trgovinskih podataka;

(e)osposobljavanjem carinskih dužnosnika i drugih relevantnih dužnosnika iz javnog i privatnog sektora u području carina i olakšavanja trgovine i

(f)sva druga područja koja bi stranke mogle utvrditi.

GLAVA IX.: MJERE PRILAGODBE IZ SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU

ČLANAK 99.

Područje primjene i ciljevi

1.Stranke potvrđuju da će uklanjanje i/ili znatno smanjivanje carina propisano u ovom Sporazumu predstavljati izazov za države partnere EAC-a. Stranke su suglasne da će se posebni problemi rješavati stvaranjem kompenzacijskog okvira.

2.Stranke također potvrđuju da bi tijekom provedbe Sporazuma u gospodarstvima država partnera EAC-a mogli nastati, među ostalim, društveni, gospodarski i okolišni problemi. Stranke su suglasne da će se ti problemi ukloniti aktivnostima u okviru gospodarske i razvojne suradnje.

3.Suradnjom u okviru ove glave nastoje se ukloniti stvarni i mogući problemi u vezi s prilagodbom nastali zbog provedbe ovog Sporazuma.

ČLANAK 100.

Područja suradnje

1.U odnosu na gubitke povezane sa smanjenjem carina, EU čini sljedeće:

(a)sudjeluje u pojačanom dijalogu o mjerama fiskalne prilagodbe i reformama;

(b)uspostavlja načine suradnje za podupiranje fiskalne reforme;

(c)osigurava financijska sredstva za pokrivanje dogovorenih gubitaka državnih sredstava koji nastaju zbog uklanjanja ili znatnog smanjenja carina.

2.Kako bi se osiguralo da gospodarstva država partnera EAC-a u potpunosti iskoriste ovaj Sporazum, EU je suglasan surađivati s državama partnerima EAC-a u pogledu poduzimanja odgovarajućih aktivnosti suradnje usmjerenih na sljedeće:

(a)unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnih sektora u svakoj državi partneru EAC-a;

(b)poboljšanje proizvodnih i stručnih sposobnosti radne snage država partnera EAC-a uključujući osposobljavanje ili prekvalifikaciju radnika koji su ostali bez posla zbog zatvaranja poduzeća i sl.;

(c)podupiranje mjera usmjerenih na održivi okoliš;

(d)jačanje sposobnosti za povećanje makroekonomske discipline;

(e)ublažavanje mogućih učinaka koji utječu na sigurnost hrane i prehrane, ruralni razvoj, sigurnost sredstava za život i izvozne prihode u državama partnerima EAC-a;

(f)druga moguća područja suradnje povezana s provedbom problematičnih područja iz ovog Sporazuma.

Glava X.: MOBILIZACIJA SREDSTAVA

ČLANAK 101.

Načela i ciljevi

1.Prepoznajući predanosti EU-a podupiranju provedbe ovog Sporazuma i napore država partnera EAC-a u pogledu financiranja vlastitih razvojnih potreba, stranke su suglasne da će zajedno i neovisno raditi na mobilizaciji financijskih sredstava za podupiranje provedbe ovog sporazuma, regionalnoj integraciji i razvojnim strategijama država partnera EAC-a.

2.Cilj je zajedničke mobilizacije sredstava nadopuniti, podržati i promicati, u duhu međusobne ovisnosti, napore država partnera EAC-a usmjerene na traženje alternativnih izvora financiranja za podupiranje provedbe strategije regionalne integracije i razvoja, posebno Programa razvoja uz SGP, sadržane u ovom Sporazumu.

ČLANAK 102.

Obveze

1.Države partneri EAC-a čine sljedeće:

(a)izdvajaju sredstva iz svojih financijskih instrumenata, na pravovremenoj i predvidljivoj osnovi, za podupiranje regionalne integracije i razvojnih strategija i projekata povezanih sa SGP-om sadržanih u Programu razvoja uz SGP;

(b)razvijaju svoje razvojne strategije uzimajući u obzir pravo država partnera EAC-a da utvrde usmjerenje i slijed svojih razvojnih strategija i prioriteta;

(c)uspostaviti fond SGP-a za usmjeravanja sredstava povezanih sa SGP-om;

(d)ugraditi prioritete iz Programa razvoja uz SGP u regionalne i nacionalne strategije.

2.Države partneri EAC-a oblikuju pravila i propise za upravljanje fondom u cilju osiguranja transparentnosti, odgovornosti i vrijednosti za novac u iskorištavanju ovih sredstava. Ne dovodeći u pitanje doprinose drugih partnera fondu SGP-a za EAC, usmjeravanje sredstava EU-a ovisit će ocjeni uspješnosti operativnih postupaka fonda koju je izvršio EU.

3.EU na pravovremen i predvidljiv način izdvaja sredstva posebno uzimajući u obzir ograničenja država partnera EAC-a na strani potražnje povezana s provedbom ovog Sporazuma, uključujući jazove u financiranju utvrđene u Programu razvoja uz SGP s pomoću sljedećeg:

(a)Europskog razvojnog fonda (EFR) (nacionalni i regionalni instrumenti);

(b)proračuna EU-a;

(c)bilo kojeg drugog instrumenta koji će se upotrijebiti za provedbu službene razvojne pomoći EU-a (ODA).

Nadalje, EU na pravovremen i predvidljiv način mobilizira sredstva iz svojih država članica.

4.Stranke se zajednički obvezuju mobilizirati sljedeća sredstva:

(a)sredstva drugih donatora (multilateralnih i bilateralnih donatora);

(b)bespovratna sredstva, koncesijske kredite, javno-privatna partnerstva i specijalizirane instrumente;

(c)sva druga sredstva ODA-e dostupna od razvojnih partnera.

DIO VI.: INSTITUCIONALNE ODREDBE

ČLANAK 103.

Područje primjene i ciljevi

1.Odredbe ovog dijela primjenjuju se na Vijeće SGP-a, Odbor viših dužnosnika, Savjetodavni odbor te institucije i Odbore koji se mogu uspostaviti na temelju ovog Sporazuma. 

2.Cilj je ovog dijela uspostaviti institucije koje će olakšati postizanje ciljeva iz ovog Sporazuma.

ČLANAK 104.

Vijeće Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (Vijeće SGP-a)

1.Vijeće SGP-a osniva se nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.Vijeće SGP-a sastoji se od predstavnika stranaka na ministarskoj razini.

3.Vijeće SGP-a donosi svoj poslovnik u roku od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

4.Vijećem SGP-a supredsjeda predstavnik svake od stranaka u skladu s odredbama propisanima u njegovom poslovniku.

5.Vijeće SGP-a sastaje se redovno najmanje svake dvije (2) godine te, prema potrebi, izvanredno uz suglasnost stranaka.

6.Vijeće SGP-a odgovorno je za sljedeće:

(a) primjenu i provedbu ovog Sporazuma i praćenje ispunjenja njegovih ciljeva;

(b)ispitivanje važnih pitanja nastalih u okviru ovog Sporazuma te drugih pitanja od zajedničkog interesa koja utječu na trgovinu između stranaka, ne dovodeći u pitanje prava iz dijela VII. i

(c)razmatranje prijedloga i preporuka stranaka za preispitivanje i izmjene ovog Sporazuma.

ČLANAK 105.

Ovlasti Vijeća SGP-a

1.Vijeće SGP-a ima ovlasti donositi odluke i može prihvaćati preporuke Odbora viših dužnosnika u pisanim obliku na temelju uzajamnog dogovora.

2.Obveze su obvezujuće za stranke koje moraju poduzimati potrebne mjere za provedbu tih odluka u skladu sa svojim unutarnjim pravilima.

3.Vijeće SGP-a uspostavlja i u roku od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma donosi poslovnik potreban za osnivanje Arbitražnog vijeća.

4.U slučaju pitanja u kojima država partner EAC-a djeluje pojedinačno, za donošenje takvih odluka Vijeća EP-a potrebna je suglasnost uključene države partnera EAC-a.

ČLANAK 106.

Odbor viših dužnosnika

1.Odbor viših dužnosnika osniva se nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.On je sastavljen od stalnih tajnika ili glavnih tajnika, ovisno o slučaju, iz svake države partnera EAC-a i od predstavnika EU-a na razini viših dužnosnika.

3.U skladu s uputama Vijeća SGP-a, Odbor viših dužnosnika sastaje se najmanje jednom svake godine i prema potrebi može održavati izvanredne sastanke u vrijeme koje su dogovorile stanke. Odbor viših dužnosnika sastaje se i prije sastanaka Vijeća SGP-a.

4.Odborom supredsjeda po jedan predstavnik svake od stranaka.

5.Odbor viših dužnosnika odgovoran je za sljedeće:

(a)pomaganje Vijeću SGP-a u izvršavanju dužnosti;

(b)primanje i razmatranje izvješća posebnih odbora, radnih skupina i drugih tijela koja je Odbor osnovao u skladu s člankom 107. stavkom 1. i koordinacija njihovih aktivnosti te davanje preporuka koje će razmatrati Vijeće SGP-a;

(c)podnošenje izvješća i preporuka za provedbu ovog Sporazuma Vijeću SGP-a na vlastitu inicijativu, na zahtjev Vijeća SGP-a ili na zahtjev stranke;

(d) u području trgovine:

i. nadzor i provedbu i odgovarajuću primjenu odredbi ovog Sporazuma i razmatranje i preporučivanje područja suradnje u tom smislu;

ii.poduzimanje mjera za izbjegavanje i rješavanje sporova koji bi mogli nastati u vezi s tumačenjem ili primjenom Sporazuma, u skladu s odredbama glave I. dijela VII:;

iii.pomaganje Vijeću SGP-a u izvršavanju njegovih funkcija, uključujući donošenje preporuka za odluke koje će donijeti Vijeće SGP-a;

iv. praćenje razvoja regionalne integracije te gospodarskih i trgovinskih odnosa između stranaka;

v.      praćenje i procjenjivanje utjecaja provedbe ovog Sporazuma na održivi razvoj stranaka;

vi. razmatranje i poduzimanje radnji kojima se može olakšati trgovina, ulaganja i mogućnosti poslovanja između stranaka i

vii.razmatranje svih pitanja u vezi s ovim Sporazumom i svih problema koji bi mogli utjecati na postizanje njegovih ciljeva.

(d) u području razvoja:

i.pomaganje Vijeću SGP-a u izvršavanju njegovih funkcija u vezi s razvojnom suradnjom u povezanim pitanjima obuhvaćenima ovim Sporazumom;

ii.     praćenje provedbe odredbi o suradnji utvrđenih u ovom Sporazumu i koordiniranje tog djelovanja s trećim ulagačima;

iii.    davanje preporuka o suradnji između stranaka povezanoj s trgovinom;

iv. povremeno preispitivanje područja suradnje određenih u ovom Sporazumu te, prema potrebi, davati preporuke o uključivanju novih prioriteta i

v.      preispitivanje pitanja suradnje koja se odnose na regionalnu integraciju i provedbu ovog Sporazuma i raspravljanje o njima.

ČLANAK 107.

Ovlasti Odbora viših dužnosnika

1.Pri izvršavanju svojih zadaća, Odbor viših dužnosnika obavlja sljedeće:

(a)prema potrebi osniva posebne odbore, radne skupine ili tijela za rješavanje pitanja u njegovoj nadležnosti i daje im upute i nadzire njihov rad te utvrđuje njihov sastav, dužnosti i poslovnik, osim ako je u ovom Sporazumu predviđeno drugačije;

(b)donosi odluke ili preporuke u slučajevima predviđenima u ovom Sporazumu ili ako mu je Vijeće EP-a delegiralo takve provedbene ovlasti. U tim slučajevima Odbor donosi odluke ili daje preporuke u skladu s uvjetima iz članka 105. i

(c)razmatra pitanja iz ovog Sporazuma i donosi odgovarajuće mjere u okviru izvršavanja svojih dužnosti.

2.Odbor održava posebne radne sastanke za izvršavanje svojih zadaća predviđenih u stavku 1. točki (a).

3.Odbor donosi vlastiti poslovnih u roku od tri (3) mjeseca od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

ČLANAK 108.

Savjetodavni odbor SGP-a

1.Osniva se Savjetodavni odbor SGP-a koji ima zadaću pomagati Odboru viših dužnosnika u promicanju dijaloga i suradnje između predstavnika privatnog sektora, organizacija civilnog društva, uključujućih akademsku zajednicu, i društvenih i gospodarskih partnera. Takav dijalog i suradnja uključuju sva pitanja obuhvaćena ovim Sporazumom kako budu nastajala u kontekstu provedbe ovog Sporazuma.

2.O sudjelovanju u Savjetodavnom odboru SGP-a odlučuje Vijeće SGP-a na preporuku Vijeća viših dužnosnika nastojeći osigurati zastupljenost svih zainteresiranih stranaka.

3.Savjetodavni odbor SGP-a izvršava svoje zadaće na temelju savjetovanja s Odborom viših dužnosnika ili na vlastitu inicijativu i daje preporuke Vijeću viših dužnosnika. Predstavnici stranaka sudjeluju u sastancima Savjetodavnog odbora SGP-a.

4.Savjetodavni odbor SGP-a donosi svoj poslovnik u roku od tri (3) mjeseca od njegova osnivanja u dogovoru s Odborom viših dužnosnika.

DIO VII.: IZBJEGAVANJE I RJEŠAVANJE SPOROVA

ČLANAK 109.

Područje primjene i cilj

1.Ovaj se dio primjenjuje na razlike u tumačenju i primjeni odredaba ovog Sporazuma, osim ako je izričito predviđeno drugačije.

2.Cilj je ovog dijela sprečavanje i rješavanje sporova koji bi mogli nastati između stranaka u vezi s tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma u dobroj vjeri i kako bi se postiglo, u mjeri u kojoj je to moguće, uzajamno zadovoljavajuće rješenje.

GLAVA I.: IZBJEGAVANJE SPOROVA

ČLANAK 110.

Savjetovanja

1.Stranke pokreću savjetovanje i nastoje riješiti spor u vezi s tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma u dobroj vjeri nastojeći postići zajedničko rješenje.

2.Stranka traži savjetovanje podnošenjem pisanog zahtjeva drugoj stranci, i na znanje Oboru viših dužnosnika, u kojem navodi spornu mjeru i odredbe ovog Sporazuma za koje smatra da mjera nije s njima usklađena.

3.Osim ako su se stranke dogovorile drugačije, savjetovanje se održava na državnom području stranke protiv koje je podnesen prigovor i održavaju se u roku od dvadeset (20) dana od datuma primitka zahtjeva. Smatra se da su savjetovanja zaključena u roku od šezdeset (60) dana otkad je stranka protiv koje je podnesen prigovor primila zahtjev, osim ako su se stranke usuglasile da će nastaviti savjetovanja. Sve informacije otkrivene tijekom savjetovanja ostaju povjerljive.

4.Savjetovanja o hitnim pitanjima, uključujući pitanja o pokvarljivoj ili sezonskoj robi, održavaju se u roku od petnaest (15) dana od datuma primitka zahtjeva, a smatraju se zaključenima u roku od trideset (30) dana od datuma primitka zahtjeva, osim ako su se stranka usuglasile da će nastaviti savjetovanje.

5.Ako stranka kojoj je upućen zahtjev ne odgovori na zahtjev za savjetovanje u roku od deset (10) dana od primitka, ili ako se savjetovanje ne održi u rokovima iz stavka 3. ili stavka 4., ili ako je savjetovanje zaključeno, a nije postignut dogovor oko zajedničkog rješenja, bilo koja od stranaka može zatražiti rješavanje spora arbitražom u skladu s člankom 112.

6.Stranke se mogu dogovoriti da će izmijeniti rokove iz prethodnih stavaka 3. do 5. u slučaju poteškoća ili složenosti u slučaju koje je doživjela jedna od stranaka.

ČLANAK 111.

Posredovanje

1.Ako se savjetovanjima ne pronađe sporazumno rješenje, stranke se mogu dogovorno obratiti posredniku. Osim ako se stranke ne usuglase drukčije, osnova za posredovanje jest predmet iz zahtjeva za savjetovanja.

2.Svaka od stranaka može pokrenuti arbitražni postupak iz članka 112. bez prethodnog posredovanja.

3.Ako se stranke u roku od petnaest (15) dana od dana od dogovora o zahtjevu za posredovanje ne usuglase u pogledu posrednika, predsjednik Odbora viših dužnosnika, ili osoba koju predsjednik ovlasti, odabire posrednika ždrijebom iz skupine osoba koje su uvrštene na popis iz članka 125. i nisu državljani nijedne od stranaka. Odabir se obavlja u roku od dvadeset pet (25) dana od dana podnošenja dogovora o zahtjevu za posredovanje u nazočnosti predstavnika svake stranke. Posrednik saziva sastanak sa strankama najkasnije trideset (30) dana nakon što je izabran. Posrednik prima podneske svake stranke najkasnije petnaest (15) dana prije sastanka i dostavlja mišljenje najkasnije četrdeset pet (45) dana nakon što je odabran.

4.Mišljenje posrednika može uključivati preporuku o načinu rješavanja spora u skladu s odredbama ovog Sporazuma. Mišljenje posrednika nije obvezujuće.

5.Stranke se mogu dogovoriti da će izmijeniti rokove iz stavka 3. Posrednik može odlučiti i izmijeniti te rokove na zahtjev bilo koje stranke ili na vlastitu inicijativu, s obzirom na posebne poteškoće s kojima se suočava predmetna stranka ili složenost predmeta.

6.Postupak posredovanja, a posebno sve otkrivene informacije i stajališta stranaka tijekom postupka, ostaju povjerljivi.

GLAVA II.: RJEŠAVANJE SPOROVA

ČLANAK 112.

Pokretanje arbitražnog postupka

1.Ako stranke nisu uspjele riješiti spor putem savjetovanja kako je predviđeno u članku 110., stranka koja je podnijela prigovor može zatražiti pokretanje postupka za osnivanje arbitražnog vijeća, koje će biti osnovano u skladu s člankom 113.

2.Zahtjev za osnivanje arbitražnog vijeća upućuje se u pisanom obliku stranci protiv koje je prigovor izjavljen i Odboru viših dužnosnika. Stranka koja je podnijela prigovor u svom zahtjevu navodi konkretnu spornu mjeru te obrazlaže kako takva mjera predstavlja povredu odredbi ovog Sporazuma.

ČLANAK 113.

Osnivanje arbitražnog vijeća

1.Arbitražno vijeće sastoji se od tri arbitra.

2.U roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva za osnivanje arbitražnog vijeća Odboru viših dužnosnika, stranke se savjetuju kako bi postigle dogovor o sastavu arbitražnog vijeća.

3.Ako se stranke ne mogu dogovoriti o njegovom sastavu u roku propisano u stavku 2., svaka od stranaka u roku od pet (5) dana bira arbitra s popisa arbitara sastavljenog u skladu s člankom 125. Ako neka od stranaka ne imenuje arbitra, tog arbitra na zahtjev druge stranke bira ždrijebom predsjednik Odbora viših dužnosnika ili zamjenik predsjednika s popisa te stranke koji je utvrđen u skladu s člankom 125.

4.Ako stranke ne postignu sporazum o predsjedniku arbitražnog vijeća u roku utvrđenom u stavku 2., dva arbitra s popisa iz članka 125. imenuju trećeg arbitra predsjednikom vijeća u roku od pet (5) dana od njihova imenovanja i o imenovanju obavješćuju Odbor viših dužnosnika. Ako nije imenovan predsjednik vijeća, bilo koja od stranaka može tražiti od predsjednika Vijeća viših dužnosnika ili od zamjenika predsjednika da ždrijebom odabere predsjednika arbitražnog vijeća s potpopisa predsjednika utvrđenog na popisu sastavljenom u skladu s člankom 125. u roku od pet (5) dana.

5.Datumom osnivanja arbitražnog vijeća smatra se datum kada su izabrana tri arbitra i kada su prihvatili imenovanje u skladu s poslovnikom.

ČLANAK 114.

Privremeno izvješće vijeća

1.Arbitražno vijeće strankama dostavlja privremeno izvješće koje se sastoji od opisnog dijela te njegovih nalaza i zaključaka, u pravilu najkasnije devedeset dana (90) dana od datuma njegova donošenja. Ako smatra da taj rok nije moguće ispuniti, predsjednik arbitražnog vijeća mora o tome u pisanom obliku obavijestiti stranke i Odbor viših dužnosnika, navodeći razloge za odgodu i datum kada vijeće namjerava izdati svoje privremeno izvješće. Privremeno se izvješće ni pod kojim okolnostima ne smije izdati kasnije od sto dvadeset (120) dana nakon dana osnivanja arbitražnog vijeća. Bilo koja stranka može arbitražnom vijeću podnijeti pisane primjedbe o određenim aspektima njegovog privremenog izvješća u roku od petnaest (15) dana od obavijesti o izvješću.

2.U hitnom slučaju, primjerice u slučaju kvarljive ili sezonske robe, arbitražno vijeće ulaže sve napore kako bi donijelo privremeno izvješće u roku od trideset (30) dana, a najkasnije četrdeset pet (45) dana nakon njegova osnivanja. Stranka može arbitražnom vijeću podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje određenih aspekata privremenog izvješća u roku od sedam (7) dana od obavijesti o izvješću.

3.Nakon razmatranja pisanih primjedbi stranaka o privremenom izvješću, arbitražno vijeće može izmijeniti svoje izvješće i dalje ga preispitati ako to smatra prikladnim. Odluka arbitražnog vijeća uključuje raspravu o argumentima utvrđenima u fazi privremenog preispitivanja i jasno dogovara na pitanja i opažanja stranaka.

ČLANAK 115.

Odluka arbitražnog vijeća

1.Arbitražno vijeće čini sljedeće:

(a)dostavlja svoju odluku strankama i Odboru viših dužnosnika u roku od sto dvadeset (120) dana od njegova osnivanja;

(b) neovisno o prethodnoj točki (a), ako taj rok nije moguće ispuniti, predsjednik arbitražnog vijeća o tome pisanim putem obavješćuje stranke i Odbor viših dužnosnika, navodeći razloge za odgodu i datum kada vijeće namjerava donijeti odluku. Obavijest o odluci ni pod kojim se okolnostima ne smije dostaviti kasnije od sto pedeset (150) dana od datuma njezina donošenja.

2.U hitnom slučaju povezanom s kvarljivom i sezonskom robom, arbitražno vijeće čini sljedeće:

(a)dostavlja svoju odluku u roku od šezdeset (60) od datuma donošenja;

(b)može donijeti privremenu odluku o tome smatra li slučaj hitnim, čim je to izvedivo i u svakom slučaju u roku od sedam (7) dana od osnivanja.

3.Odluka arbitražnog vijeća uključuje preporuke o tome kako se stranka protiv koje je podnesen prigovor može uskladiti.

4.Neovisno o odredbama iz stavka 6. do 10. o razumnom roku, stranka protiv koje je podnesen prigovor poduzima sve potrebne mjere kako bi neposredno i u dobroj vjeri postupila u skladu s odlukom arbitražnog vijeća.

5.Ako nije neposredno moguće postupiti u skladu s odlukom, stranke nastoje dogovoriti rok za postupanje u skladu s odlukom. U tom slučaju stranka protiv koje je podnesen prigovor, najkasnije dvadeset jedan (21) dan otkad je odluka arbitražnog vijeća dostavljena strankama, obavješćuje stranku koja je dostavila prigovor i Odbor viših dužnosnika o vremenu koje će joj biti potrebno za usklađivanje s odlukom.

6.U slučaju neslaganja stranaka u vezi s razumnim rokom za postupanje u skladu s odlukom arbitražnog vijeća, stranka koja je podnijela prigovor, u roku od četrnaest (14) dana od obavijesti dostavljene na temelju stavka 1., pisanim putem traži od arbitražnog vijeća da odredi trajanje razumnog roka. Taj se zahtjev šalje istodobno drugoj stranci i Odboru viših dužnosnika. Arbitražno vijeće o svojoj odluci obavještava stranke i Odbor viših dužnosnika u roku od dvadeset jedan (21) dan od datuma podnošenja zahtjeva.

7.U slučaju da se izvorno arbitražno vijeće ili neki od njegovih članova više ne mogu sazvati, primjenjuju se postupci određeni u članku 113. Rok za slanje obavijesti o odluci iznosi trideset pet (35) dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 6.

8.Pri utvrđivanju trajanja razumnog roka arbitražno vijeće uzima u obzir vrijeme koje će obično biti potrebno stranci protiv koje je podnesen prigovor za donošenje zakonodavnih ili administrativnih mjera koje su usporedive s kojima koje je ta stranka utvrdila kao nužne za osiguranje usklađenosti. Odbor posebno uzima u obzir teškoće s kojima bi se države partneri EAC-a mogle susresti zbog manjka potrebnog kapaciteta.

9.Stranke mogu sporazumno produljiti razumni rok.

ČLANAK 116.

Preispitivanje mjera poduzetih radi postupanja u skladu s odlukom arbitražnog vijeća

1.Stranka protiv koje je podnesen prigovor prije isteka razumnog roka obavješćuje stranku koja je podnijela prigovor i Odbor viših dužnosnika o svakoj mjeri koju je poduzela kako bi postupila u skladu s odlukom arbitražnog vijeća.

2.Ako na kraju razumnog roka stranka protiv koje je podnesen prigovor nije postupila u skladu s prethodnim stavkom 1., stranka koja podnosi prigovor može, nakon dostavljanja obavijesti drugoj stranci i Odboru viših dužnosnika, poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s člankom 118. stavkom 2.

3.U slučaju neslaganja između stranaka o tome je li se stranka protiv koje je podnesen prigovor uskladila s odredbama ovog Sporazuma, bilo koja od stranaka može pisanim putem zatražiti od arbitražnog vijeća da donese odluku o tome pitanju. U takvom se zahtjevu utvrđuje konkretna sporna mjera te se obrazlaže kako takva mjera nije ili jest u skladu s odredbama ovog Sporazuma i odlukom arbitražnog vijeća.

4.Arbitražno vijeće obavješćuje o svojoj odluci u roku od četrdeset pet (45) dana od datuma podnošenja prethodno navedenog zahtjeva. U hitnim slučajevima, uključujući one u vezi s pokvarljivom ili sezonskom robom, arbitražno vijeće o svojoj odluci obavještava u roku od trideset (30) dana od datuma podnošenja zahtjeva.

5.U slučaju da se izvorno arbitražno vijeće ili neki od njegovih članova ne mogu sazvati u roku od petnaest (15) dana, primjenjuju se postupci iz članka 113. U takvim slučajevima, rok za slanje obavijesti o odluci iznosi osamdeset (80) dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka 3.

ČLANAK 117.

Privremeni pravni lijekovi u slučaju neusklađenosti

1.Ako stranka protiv koje je podnesen prigovor propusti obavijestiti o mjerama koje su poduzete kako bi se postupilo u skladu s odlukom arbitražnog vijeća prije isteka razumnog vremenskog roka ili ako arbitražno vijeće odluči da mjera navedena u članku 116. stavku 1. nije u skladu s odredbama ovog Sporazuma, stranka koja je iznijela prigovor ima pravo, nakon dostavljanja obavijesti drugoj stranci, donijeti primjerene mjere.

2.Pri donošenju takvih mjera stranka koja je podnijela prigovor nastoji odabrati mjere koje najmanje utječu na postizanje ciljeva ovog Sporazuma i uzima u obzir njihov utjecaj na gospodarstvo stranke protiv koje je podnesen prigovor. Nadalje, ako pravo na donošenje takvih mjera ima EU, on bira mjere koje su posebno usmjerene na usklađivanje države partnera EAC-a za čije je mjere utvrđeno da su protivne ovom Sporazumu.

3.Stranka koja je podnijela prigovor može u bilo kojem trenutku nakon isteka razumnog roka tražiti od stranke protiv koje je podnesen prigovor da dostavi ponudu za privremenu nadoknadu i ta stranka to čini.

4.Nadoknada štete ili odštetne mjere privremene su i primjenjuju se samo dok mjera za koju je utvrđeno da je protivna odredbama ovog Sporazuma ne bude povučena ili izmijenjena kako bi bila u skladu s tim odredbama ili sve dok se stranke ne usuglase o rješenju spora.

ČLANAK 118.

Preispitivanje svih mjera poduzetih za postupanje u skladu s odlukom nakon donošenja odgovarajućih mjera

1.Stranka protiv koje je podnesen prigovor obavješćuje drugu stranku i Odbor viših dužnosnika o svakoj mjeri koju je poduzela kako bi postupila u skladu s odlukom arbitražnog vijeća i o svom zahtjevu da stranka koja je podnijela prigovor prestane s primjerom odgovarajućih mjera.

2.Ako stranke u roku od trideset (30) dana od datuma dostavljanja obavijesti ne postignu sporazum u vezi sa sukladnošću prijavljene mjere s odredbama ovog Sporazuma, stranka koja je dostavila prigovor pisanim putem traži od arbitražnog vijeća da odluči o tom pitanju. Taj se zahtjev šalje drugoj stranci i Odboru viših dužnosnika. Odluka arbitražnog vijeća dostavlja se strankama i Odboru viših dužnosnika roku od četrdeset pet (45) dana od datuma predavanja zahtjeva.

3.Ako arbitražno vijeće odluči da bilo kakva mjera koja je poduzeta kako bi se postupilo u skladu s odlukom nije u skladu s odredbama ovog Sporazuma, ono utvrđuje može li stranka koja je izjavila prigovor nastaviti primjenjivati odgovarajuće mjere. Ako arbitražno vijeće odluči da je mjera poduzeta radi usklađivanja u skladu s odredbama ovog Sporazuma, odgovarajuće mjere ukidaju se odmah nakon datuma donošenja odluke.

4.U slučaju da se izvorno arbitražno vijeće ili neki od njegovih članova više ne mogu sazvati, primjenjuju se postupci utvrđeni u članku 113. Obavijest o odluci dostavlja se u roku od šezdeset (60) dana od datuma podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka 2.

GLAVA III.: ZAJEDNIČKE ODREDBE

ČLANAK 119.

Sporazumno rješenje

Stranke u bilo kojem trenutku mogu pronaći sporazumno rješenje spora iz ovog dijela i o tome rješenju obavješćuju Odbor viših dužnosnika. Ako je za rješenje potrebno odobrenje u skladu s mjerodavnim domaćim postupcima bilo koje od stranaka, u obavijesti se upućuje na taj zahtjev i postupci se obustavljaju. Ako takvo odobrenje nije potrebno, ili nakon primanja obavijesti o završetku nacionalnih postupaka, postupak se zaključuje.

ČLANAK 120.

Poslovnik

Na postupke rješavanja sporova primjenjuje se Poslovnik koji Vijeće SGP-a donosi u roku od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

ČLANAK 121.

Informacije i tehnički savjeti

Na zahtjev stranke ili na vlastitu inicijativu, arbitražno vijeće može ishoditi informacije iz bilo kojeg izvora, uključujući od stranaka uključenih u spor, a koje smatra prikladnima za arbitražni postupak. Arbitražno vijeće također je ovlašteno zatražiti mišljenje stručnjaka ako smatra da je to primjereno. Zainteresirane fizičke ili pravne osobe stranaka ili druge treće stranke ovlaštene su dostaviti sažetke amicus curiae arbitražnom vijeću u skladu s Poslovnikom. Sve tako dobivene informacije moraju se dostaviti strankama koje mogu dostaviti svoje primjedbe.

ČLANAK 122.

Jezici podnesaka

1.Pisani i usmeni podnesci stranaka sastavljaju se na službenim jezicima stranaka.

2.Stranke se nastoje dogovoriti o zajedničkom radnom jeziku za bilo kojih posebni postupak u okviru ovog dijela. Ako se stranke ne mogu dogovoriti o zajedničkom radnom jeziku, svaka stranka dogovara prijevod i snosi troškove prijevoda svojih pisanih podnesaka i tumačenja na raspravama na jezik koji je odabrala stranka protiv koje je podnesen prigovor, osim ako je taj jezik službeni jezik te stranke. 3

ČLANAK 123.

Pravila tumačenja

1.Arbitražna vijeća tumače odredbe ovog Sporazuma u skladu s uobičajenim pravilima tumačenja međunarodnog javnog prava, uključujući pravila određena u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora. 

2.Tumačenjima i odlukama arbitražnog vijeća ne mogu se povećavati niti smanjivati prava i obveze predviđene u ovom Sporazumu.

ČLANAK 124.

Postupak donošenja odluka arbitražnog vijeća

1.Arbitražno vijeće nastoji odluke donijeti konsenzusom. Ako se odluka ne može donijeti konsenzusom, o spornom pitanju odlučuje se većinom glasova.

2.Odluka arbitražnog vijeća sadržava nalaze o činjeničnom stanju, primjenjivosti odgovarajućih odredbi ovog Sporazuma i obrazloženje svakog nalaza, preporuka i donesenih zaključaka. Odbor viših dužnosnika objavljuje odluke arbitražnog vijeća.

3.Odluka arbitražnog vijeća konačna je i obvezujuća za stranke.

ČLANAK 125.

Popis arbitara

1.Odbor viših dužnosnika, najkasnije šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma, sastavlja popis od barem petnaest (15) osoba koje su voljne i mogu obavljati funkciju arbitara. Taj se popis sastoji od tri potpopisa: jednog potpopisa za svaku stranku koja može djelovati kao arbitar i jednog potpopisa za sve osobe koje nisu državljani niti jedne od stranaka koji će biti predsjednici arbitražnog vijeća. Na svakom potpopisu nalazi se najmanje pet (5) osoba. Odbor viših dužnosnika osigurava da se popis uvijek održava na toj razini u skladu s Poslovnikom.

2.Ako u trenutku dostavljanja obavijesti iz članka 113. stavka 2. neki od potpopisa ne postoji ili ne sadržava dovoljno imena, arbitri se biraju žrijebom među osobama koje su službeno predložene za stavljanje na potpopis jedne ili obje stranke. Ako je samo jedna od stranaka predložila imena, tri arbitra biraju se ždrijebom među tim imenima.

3.Ako nije uspostavljen popis arbitara iz prethodnog stavka 1. ni popis imena predloženih arbitara iz stavka 2., stranka koja pokreće arbitražni postupak traži od glavnog tajnika stalnog arbitražnog suda da djeluje kao tijelo koje imenuje arbitre.

4.Arbitri imaju stručno znanje i iskustvo u području prava i međunarodne trgovine. Oni moraju biti neovisni, obavljati funkciju u svojstvu pojedinca i ne smiju primati naputke od bilo koje organizacije ili vlade ili biti povezani s vladom bilo koje stranke te su dužni postupati u skladu s pravilnikom o postupanju priloženom poslovniku koji će donijeti Vijeće SGP-a u roku od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

ČLANAK 126.

Odnosi s rješavanjem sporova WTO-a

1.Arbitražna vijeća osnovana u skladu s ovim Sporazumom ne odlučuju u sporovima o pravima i obvezama stranke u skladu sa sporazumima WTO-a.

2.Primjenom odredbi ovog Sporazuma o rješavanju sporova ne dovodi se u pitanje bilo kakva radnja u okviru WTO-a, uključujući postupak rješavanja sporova. Međutim, ako je stranka u pogledu određene mjere pokrenula postupak rješavanja spora bilo u skladu s ovom glavom ili sporazumom WTO-a ona ne može u odnosu na istu mjeru pokrenuti postupak rješavanja spora pred drugim forumom sve dok prvi postupak ne bude zaključen. Osim toga, stranka ne traži pravnu zaštitu zbog povrede obveze koji je jednak u ovom sporazumu i sporazumu WTO-a u dva foruma. U takvom slučaju, nakon pokretanja postupka rješavanja spora, stranka drugom forumu ne podnosi zahtjev za pravnu zaštitu zbog povrede obveze jednake obvezi iz drugog Sporazuma, osim ako forum kojem se najprije obratila zbog postupovnih razloga ili razloga nadležnosti ne donese odluku u vezi sa zahtjevom za pravnu zaštitu zbog povrede te obveze.

3.Stranka može u vezi s određenom mjerom pokrenuti postupak rješavanja sporova u skladu s ovim dijelom ili u skladu sa sporazumom WTO-a:

(a)postupci rješavanja sporova iz ovog dijela smatraju se pokrenutima kada stranka dostavi zahtjev za osnivanje arbitražnog vijeća u skladu s člankom 112. i smatraju se završenima kada arbitražno vijeće svoju odluku dostavi strankama i Odboru viših dužnosnika u skladu s člankom 15. ili ako je postignuto sporazumno rješenje u skladu s člankom 119.;

(b)postupci rješavanja sporova u skladu s Sporazumom WTO-a smatraju se pokrenutim kada stranka dostavi zahtjev za osnivanje vijeća u skladu s člankom 6. Dogovora o pravilima i postupcima za rješavanje sporova WTO-a i završenima kada tijelo za rješavanje sporova prihvati izvješće vijeća ili izvješće žalbenog tijela, ovisno o slučaju, u skladu s člankom 16. i člankom 17. stavom 14. DSU-a.

4.Ničime u ovom Sporazumu ne sprečava se stranka da provede obustavu obveza koje je odobrilo tijelo WTO-a za rješavanje sporova. Sporazumom WTO-a ne sprečava se stranka da obustavi obveze iz ovog Sporazuma.

ČLANAK 127.

Rokovi

1.Svi rokovi utvrđeni u ovom dijelu, uključujući rokove u kojima arbitražna vijeća dostavljaju obavijesti o svojim odlukama, računaju se u kalendarskim danima počevši od dana nakon radnje ili činjenice na koje se odnose.

2.Stranke mogu sporazumno produljiti sve rokove iz ovog dijela.

DIO VIII.: OPĆE IZNIMKE

ČLANAK 128.

Klauzula o općim iznimkama

Podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije među strankama u kojima prevladavaju slični uvjeti odnosno prikriveno ograničavanje međunarodne trgovine, ništa se u ovom Sporazumu ne tumači se kao sprečavanje EU-a ili država partnera EAC-a da donesu ili provedu sljedeće mjere:

(a)nužne za zaštitu javne sigurnosti i morala ili za održavanje javnog reda;

(b)nužne za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka;

(c) koje se odnose na uvoz ili izvoz zlata ili srebra;

(d)nužne za osiguravanje usklađenosti sa zakonima ili propisima koji nisu protivni odredbama ovog Sporazuma, uključujući one koje se odnose na primjenu carina, izvršenje monopola koji djeluju u skladu s člankom 2. stavkom 4. i člankom XVII. GATT-a, zaštitu patenata, žigova i autorskih prava te sprečavanje zavaravajuće prakse;

(e)koje se odnose na proizvode rada zatvorenika;

(f) koje su uvedene za zaštitu nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(g) koje se odnose na očuvanje neobnovljivih prirodnih izvora ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje;

4 (h) koje su poduzete radi ispunjivanja obveza na temelju bilo kojeg međunarodnog sporazuma o proizvodima koji su u skladu s kriterijima dostavljenima ugovornim strankama GATT-a i koje te stranke nisu osporile ili koji je sam tako dostavljen i nije osporen;

(i)koje uključuju ograničenja izvoza domaćih materijala potrebnih za osiguravanje nužnih količina takvih materijala za domaću prerađivačku industriju tijekom razdoblja u kojima je domaća cijena takvih materijala ispod svjetske cijene kao dio vladinog stabilizacijskog plana. Međutim, te se mjere ne primjenjuju radi povećanja izvoza ili zaštite takve domaće industrije i ona ne odstupaju od odredbi ovog Sporazuma koje se odnose na nediskriminaciju;

(j) koje su ključne za kupnju ili distribuciju proizvoda općenito ili za lokalnu kratku opskrbu; pod uvjetom da su takve mjere u skladu s načelom da stranke i države SADC SGP-a imaju pravo na ravnopravan udio međunarodne ponude takvih proizvoda, te da takve mjere koje nisu u skladu s ostalim odredbama ovog Sporazuma prestaju vrijediti čim prestanu postojati uvjeti zbog kojih su uvedene.

ČLANAK 129.

Sigurnosne iznimke

1.Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači na način da ima sljedeći učinak:

(a)     od EU-a ili država partnera EAC-a zahtijeva se da dostave informacije za čije bi iznošenje smatrale da je su u suprotnosti s njihovim bitnim sigurnosnim interesima ili

(b)EU ili države partneri EAC-a sprečava se da poduzimaju djelovanja koje smatraju potrebnim za zaštitu svojih bitnih sigurnosnih interesa:

i.        povezanih s materijalima pogodnima za fisiju ili materijalima iz kojih su ti materijali dobiveni;

ii. povezanih s trgovinom oružjem, streljivom i ratnim instrumentima i s trgovinom drugim proizvodima i materijalima koja se vrši izravno ili neizravno za potrebe opskrbe vojne baze; ili;

iii.koji se odnose na javnu nabavu koja je od ključne važnosti za nacionalnu sigurnost ili u svrhe nacionalne obrane;

iv. poduzetih u vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja u međunarodnim odnosima ili

(c) sprečava EU ili države partnere EAC-a da poduzmu bilo kakvo djelovanje sukladno njihovim obvezama iz Povelje Ujedinjenih naroda za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.  

2.Odbor viših dužnosnika obavješćuje se u najvećoj mogućoj mjeri o mjerama poduzetima na temelju stavka 1. točaka (b) i (c) te o prestanku njihove primjene.

ČLANAK 130.

Oporezivanje

1.Ništa u ovom Sporazumu ili u bilo kojem drugom sporazumu sklopljenom na temelju ovog Sporazuma ne tumači se na način da se stranke prilikom primjene relevantnih odredbi njihova fiskalnog zakonodavstva sprečava da razlikuju porezne obveznike koji nisu u istom položaju, posebno u pogledu njihova boravišta ili mjesta gdje je njihov kapital uložen.

2.Ništa u ovom Sporazumu ili u bilo kojem sporazumu sklopljenom na temelju ovog Sporazuma ne tumači se na način da se sprečava donošenje ili provedba bilo koje mjere kojoj je cilj sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza na temelju poreznih odredbi sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili na temelju drugih poreznih postupaka ili domaćeg fiskalnog zakonodavstva.

3.Ovaj Sporazum ničime ne utječe na prava i obveze stranaka prema bilo kakvoj poreznoj konvenciji. U slučaju bilo kakve neusklađenosti između ovog Sporazuma i neke takve konvencije ta konvencija ima prednost prema opsegu neusklađenosti.

DIO IX.: OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 131.

Poteškoće u platnoj bilanci

1.Ako je stranka u ozbiljnim poteškoćama u platnoj bilanci i vanjskim financijskim poteškoćama, ili joj takve poteškoće prijete, ona može donijeti ili provoditi restriktivne mjere u vezi s trgovinom robom.

2.Stranke nastoje izbjegavati primjenu restriktivnih mjera iz stavka 1.

3.Restriktivne mjere koje su donesene ili se provode u skladu s ovim člankom moraju biti nediskriminirajuće i ograničenog trajanja i ne smiju prelaziti ono što je nužno za popravak bilance plaćanja i vanjske financijske situacije. Te su mjere u skladu s uvjetima iz sporazuma WTO-a i u skladu s Statutom Međunarodnog monetarnog fonda, prema potrebi.

4.Stranka koja provodi restriktivne mjere ili je donijela te mjere ili njihove izmjene bez odlaganja o tome obavješćuje drugu stranku i Vijeće SGP-a i čim prije moguće predstavlja raspored za njihovo uklanjanje.

5.Bez odlaganja se provode savjetovanja u Vijeću SGP-a i na takvim se savjetovanjima ocjenjuje stanje bilance plaćanja predmetne stranke i ograničenja donesena ili primijenjena u skladu s ovim člankom, uzimajući u obzir, među ostalim, čimbenike kao što su sljedeći:

(a)narav i opseg poteškoća s bilancom plaćanja i financijskih poteškoća prema inozemstvu;

(b)vanjsko gospodarsko i trgovinsko okruženje;

(c)alternativne korektivne mjere koje bi mogle biti dostupne..

6.Na savjetovanjima se ocjenjuje usklađenost restriktivnih mjera sa stavcima 3. i 4. Prihvaćaju se statistički podaci i druge činjenice koje je dostavio Međunarodni monetarni fonda u vezi vanjske trgovine, monetarnih rezervi i bilance plaćanja, a zaključci se temelje na Fondovoj ocjeni bilance plaćanja i vanjske financijske situacije predmetne stranke koja donosi ili provodi mjeri.

ČLANAK 132.

Definicija stranaka i ispunjenje obveza

1.Ugovorne stranke ovog sporazuma su ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Istočnoafričke zajednice, koje se u ovom tekstu nazivaju „države partneri EAC-a”, s jedne strane, i Europska unija ili njezine države članice, u okviru njihovih odnosnih područja nadležnosti koja proizlaze Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se u ovom tekstu nazivaju „EU”, s druge strane.

2.Za potrebe ovog Sporazuma, izraz „stranka” odnosi se na države partnere EAC-a zajedno ili EU, ovisno o slučaju. Izraz „stranke” odnosi se na države partnere EAC-a koje postupaju zajedno i EU.

3.Države partneri EAC-a mogu odrediti jednog od predstavnika da postupa u njihovo ime u pogledu svih pitanja iz ovog Sporazuma o kojima su se dogovorile zajedno postupati.

4.Stranke donose sve opće ili konkretne mjere potrebne za ispunjivanje njihovih obveza iz ovog Sporazuma i osiguravaju usklađenost s ciljevima utvrđenima u ovom Sporazumu.

ČLANAK 133.

Kontaktne točke

1.Kako bi olakšale komunikaciju o učinkovitoj provedbi ovog Sporazuma, stranke nakon njegova stupanja na snagu određuju kontaktnu točku za razmjenu informacija. Određivanjem kontaktne točke za razmjenu informacija ne dovodi se u pitanje posebno određivanje nadležnih tijela u skladu s posebnim odredbama ovog Sporazuma.

2.Na kontaktnih točaka za razmjenu informacija, svaka stranka navodi ured ili službenika nadležnog za bilo koje pitanje koje se odnosi na provedbu Sporazuma i pomaže, prema potrebi, olakšati komunikaciju sa strankom koja podnosi zahtjev.

3.Svaka od stranaka, ovisno o slučaju, na zahtjev druge stranke i u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, pruža informacije i odmah odgovara na svako pitanje koje se odnosi na stvarnu ili predloženu mjeru kojom bi se moglo utjecati na trgovinu među strankama.

ČLANAK 134.

Transparentnost i povjerljivost

1.Stranke osiguravaju da se bez odlaganja objavljuju svi zakoni, propisi, postupci i opće administrativne odluke te međunarodne obveze koji se odnose na trgovinska pitanja obuhvaćena ovim Sporazumom i dostavljaju ih na znanje drugoj stranci.

2.Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o transparentnosti iz ovog Sporazuma, smatra se da su informacije iz ovog članka dostavljene kada su dostavljene Tajništvu Istočnoafričke zajednice i Europskoj komisiji ili WTO-u ili kada su objavljene na službenom i javnom i besplatno dostupnom web-mjestu stranaka.

3.Ničime u ovom Sporazumu ne zahtijeva se od bilo koje stranke da dostavi povjerljive informacije, čije bi otkrivanje ometalo izvršenje prava ili na drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom ili koje bi mogle dovesti u pitanje legitimne komercijalne interese određenih poduzeća, javnih ili privatnih, osim u opsegu u kojem mogu biti otkrivene u kontekstu postupka za rješavanje sporova na temelju ovog Sporazuma. Ako vijeće osnovano u skladu s člankom 113. dijela VII. smatra da je to otkrivanje potrebno, ono osigurava potpunu zaštitu povjerljivosti.

ČLANAK 135.

Najudaljenije regije Europske unije

1.Uzimajući u obzir geografsku blizinu najudaljenijih regija Europske unije i država partnera EAC-a, a kako bi ojačale gospodarske i socijalne veze između tih regija i država partnera EAC-a, stranke nastoje olakšati suradnju u svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom između najudaljenijih regija EU-a i država partnera EAC-a.

2.Ciljevi istaknuti u stavku 1 ovog članka pokušavaju se ostvariti, kad god je to moguće, poticanjem zajedničkog sudjelovanja država partnera EAC-a i najudaljenijih regija u okvirnim i posebnim programima EU-a u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

3.EU nastoji osigurati usklađenost između različitih financijskih instrumenata kohezijskih i razvojnih politika EU-a u cilju poticanja suradnje između država partnera EAC-a i najudaljenijih regija EU-a u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

4.Ničime u ovom Sporazumu ne sprečava se EU da primijeni postojeće mjere za poboljšanje strukturnog socijalnog i gospodarskog stanja njegovih najudaljenijih regija u skladu s člankom 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

ČLANAK 136.

Odnosi s ostalim sporazumima

1.Uz izuzetak razvojne suradnje predviđene u dijelu 3. glavi II. Sporazuma iz Cotonoua, u slučaju bilo kakve neusklađenosti između odredbi ovog Sporazuma i odredbi dijela 3. glave II. Sporazuma iz Cotonoua, odredbe ovog Sporazuma imaju prednost u mjeri u kojoj se odnose na neslaganje.

2.Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači tako da sprečava bilo koju stranku da donese odgovarajuće mjere u skladu s ovim Sporazumom i Sporazumom iz Cotonoua.

ČLANAK 137.

Odnosi sa sporazumima WTO-a

Stranke su suglasne da se ničime u ovom Sporazumu od njih ne zahtijeva da postupaju na način koji je protivan WTO-u.

ČLANAK 138.

Obavijesti

Obavijesti propisane u ovom Sporazumu dostavljaju se u pisanom obliku i šalju Tajništvu Istočnoafričke zajednice ili Europskoj komisiji, ovisno o slučaju.

ČLANAK 139.

Stupanje na snagu

1.Ovaj Sporazum potpisuje se i ratificira ili odobrava u skladu s primjenjivim ustavnim ili unutarnjim pravilima i postupcima svake stranke.

2.Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon onoga kada su stranke jedna drugu obavijestile o završetku unutarnjih pravnih postupaka i stavka 1.

3.Obavijesti o stupanju na snagu šalju se, u slučaju država partnera EAC-a Glavnom tajništvu Istočnoafričke Zajednice i, u slučaju EU-a, Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije, koja su oba pohranitelji ovog Sporazuma. Svaki pohranitelj obavješćuje drugog pohranitelja po primitku posljednjeg instrumenta potvrđivanja navodeći da su dovršeni unutarnji pravni postupci u svrhu stupanja na snagu.

4.Do stupanja na snagu Sporazuma, države partneri EAC-a i EU mogu privremeno primjenjivati odredbe ovog Sporazuma koje su u okviru njihovih nadležnosti. To se može izvršiti privremenom primjenom, ako je moguće, ili ratifikacijom ovog Sporazuma.

5.O privremenoj primjeni obavješćuju se pohranitelji. Ovaj se Sporazum počinje privremeno primjenjivati deset (10) dana nakon što su stranke jedna drugu obavijestile o završetku nacionalnih pravnih postupaka potrebnih u tu svrhu.

6.Ako se odredba ovog Sporazuma primjenjuje u skladu sa stavkom 4., smatra se da se upućivanje u toj odredbi na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma odnosi na datum od kojeg su stranke pristale primjenjivati tu odredbu u skladu sa stavkom 4.

7.Neovisno o stavku 4., države partneri EAC-a i EU mogu jednostrano poduzeti mjere za primjenu ovog Sporazuma prije njegove privremene primjene, ako je to izvedivo.

ČLANAK 140.

Otkaz

1.Stranka ovog Sporazuma može uputiti pisanu obavijest drugoj stranci o svojoj namjeri otkaza ovog Sporazuma.

2.Otkaz sporazuma stupa na snagu godinu dana nakon dostavljanja obavijesti.

ČLANAK 141.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na državnim područjima gdje se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije a, s druge strane, na državnim područjima država država partnera EAC-a. Upućivanja na „državno područje“ u ovom Sporazumu shvaćaju se u tome smislu.

ČLANAK 142.

Odredba o preispitivanju

1.Ovaj Sporazum preispituje se svakih pet (5) godina od datuma njegova stupanja na snagu.

2.U vezi s provedbom ovog Sporazuma, stranka može iznijeti prijedloge za prilagodbu suradnje povezane s trgovinom, uzimajući u obzir iskustvo stečeno tijekom provedbe ovog Sporazuma.

3.Neovisno o odredbama iz stavka 1., stranke su suglasne da se ovaj Sporazum može preispitati u svjetlu isteka Sporazuma iz Cotonoua.

ČLANAK 143.

Odredba o izmjeni

1.Stranke se mogu pisanim putem dogovoriti o izmjeni ovog Sporazuma. Stranka može Vijeću SGP-a dostaviti na razmatranje prijedloge za izmjenu ovog Sporazuma. Druga stranka može dati svoje primjedbe na prijedlog izmjene u roku od devedeset (90) dana od datuma primitka prijedloga.

2.Ako Vijeće SGP-a usvoji izmjene ovog Sporazuma, te se izmjene podnose strankama na ratifikaciju, prihvaćanje ili odobrenje u skladu s njihovim ustavnim ili nacionalnim zakonskim zahtjevima.

3.Izmjena stupa na snagu na dan koji su dogovorile stranke kada one razmijene pisane obavijesti u kojima se potvrđuje da su ispunile mjerodavne primjenjive pravne zahtjeve i postupke.

ČLANAK 144.

Pristupanje novih članica Istočnoafričkoj zajednici

1.Svaka nova država partner EAC-a pristupa ovom Sporazumu od datuma njezina pristupanja EAC-u na temelju klauzule u tu svrhu u aktu o pristupanju. Ako u aktu o pristupanju EAC-u nije predviđeno takvo automatsko pristupanje države partnera EAC-a ovom Sporazumu, država partner EAC-a pristupa polaganjem akta o pristupanju pri Glavnom tajništvu Istočnoafričke zajednice, koje EU-u šalje ovjerene primjerke.

2.Stranke preispituju učinke pristupanja novih država partnera EAC-a na ovaj Sporazum. Vijeće SGP-a može odlučiti o bilo kakvoj prijelaznoj mjeri ili mjeri za izmjenu koja bi mogla biti potrebna.

ČLANAK 145.

Pristupanje novih članica Europskoj uniji

1.Svaka nova država članica Europske unije pristupa ovom Sporazumu od datuma njezina pristupanja Europskoj uniji na temelju klauzule u tu svrhu sadržane u aktu o pristupanju. Ako u akt o pristupanju EU-u nije predviđeno takvo automatsko pristupanje države članice EU-a ovom Sporazumu, predmetna država članica EU-a pristupa polaganjem akta o pristupanju pri Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije koje državama partnerima EAC-a šalje ovjerene primjerke.

2.Stranke preispituju učinke pristupanja novih država članica EU-a na ovaj Sporazum. Vijeće SGP-a može odlučiti o bilo kakvoj prijelaznoj mjeri ili mjeri za izmjenu koja bi mogla biti potrebna.

ČLANAK 146.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen na sljedećim jezicima stranaka: bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, svahilskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

ČLANAK 147.

Prilozi

Prilozi i Protokoli uz ovaj Sporazum čine njegov sastavni dio.

Prilog I.

Carine na proizvode podrijetlom iz država partnera EAC-a

Prilog II.

Carine na proizvode podrijetlom iz EU-a

Prilog III.(a)

Program razvoja EAC-a uz SGP

Prilog III. (b)

Referentne vrijednosti, ciljevi i pokazatelji razvoja

Prilog IV.

Zajednička izjava o zemljama koje su uspostavile carinsku uniju s Europskom unijom

Protokol 1.

O definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Protokol 2.

O uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

(1)    Izračun se temelji na službenim podacima WTO-a o vodećim izvoznicima u svjetskoj trgovini robom (bez trgovine unutar EU-a).
(2)    Za potrebe ovog članka, poljoprivredni proizvodi oni su proizvodi koji su obuhvaćeni Prilogom I. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.
(3)    U svrhe ovog članka, službenici jezici oni su kojii su navedeni u članku 146.
(4)    Iznimka predviđena ovim podstavkom vrijedi za bilo koji sporazum o proizvodima koji je u skladu s načelima koje je Gospodarsko i društveno vijeće odobrilo u svojoj rezoluciji 30 (IV) od 28. ožujka 1947.

Bruxelles, 11.2.2016.

COM(2016) 64 final

PRILOG

 

Prijedlogu odluke Vijeća

o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između država partnera Istočnoafričke zajednice (EAC), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane


PRILOG I.

CARINE NA PROIZVODE PODRIJETLOM IZ DRŽAVA PARTNERA EAC-a

1.Ne dovodeći u pitanje stavak 4., na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, carine EU-a (dalje u tekstu „carine EU-a”) potpuno se ukidaju za sve proizvode podrijetlom iz države partnera EAC-a iz poglavlja 1. do 97. Harmoniziranog sustava, osim za one iz njegova poglavlja 93. Za proizvode iz poglavlja 93. EU će nastaviti naplaćivati primijenjene carine najpovlaštenije države (dalje u tekstu: „MFN carina”).

2.Uvoz proizvoda iz tarifnog broja 1701 podrijetlom iz bilo koje države partnera EAC-a koju Ujedinjeni narodi priznaju kao najmanje razvijenu zemlju i dalje podliježe odredbama članka 51. 1

3.Od 1. listopada 2015. i za potrebe primjene odredaba članka 50. može se smatrati da poremećaji na tržištima proizvoda iz tarifnog broja 1701 nastaju u situacijama u kojima tržišna cijena bijelog šećera u EU-u u dva uzastopna mjeseca padne ispod 80 posto tržišne cijene bijelog šećera koja je u EU-u prevladavala u prethodnoj tržišnoj godini.

4.Stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode iz tarifnih brojeva 1701 i 0803 0019 podrijetlom iz država partnera EAC-a koji su pušteni u slobodan promet u francuskim prekomorskim departmanima. Ta je odredba primjenjiva u razdoblju od deset (10) godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. To se razdoblje produljuje za dodatnih deset (10) godina, osim ako se stranke dogovore drukčije.

(1)    U tu svrhu i odstupajući od članka 50. pojedina država koju Ujedinjeni narodi priznaju kao najmanje razvijenu zemlju može biti podložna zaštitnim mjerama.

Bruxelles, 11.2.2016.

COM(2016) 64 final

PRILOG

 

Prijedlogu odluke Vijeća

o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između država partnera Istočnoafričke zajednice (EAC), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane


PRILOG II. – DIO 1.

CARINE NA PROIZVODE PODRIJETLOM IZ EU-a

1.Carine koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a uvezene na državno područje država partnera EAC-a za robu navedenu u Prilogu II.(a) ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.Carine koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a uvezene na državno područje država partnera EAC-a za robu navedenu u Prilogu II.(b) postupno se ukidaju prema sljedećem rasporedu:

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 80 posto osnovne carine,

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 70 posto osnovne carine,

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 60 posto osnovne carine,

deset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 posto osnovne carine,

jedanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 40 posto osnovne carine,

dvanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 30 posto osnovne carine,

trinaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 20 posto osnovne carine,

četrnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 10 posto osnovne carine,

petnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se preostale carine.

3.Carine koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a uvezene na državno područje država partnera EAC-a za robu navedenu u Prilogu II.(c) postupno se ukidaju prema sljedećem rasporedu:

dvanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 95 posto osnovne carine,

trinaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 90 posto osnovne carine,

četrnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 85 posto osnovne carine,

petnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 80 posto osnovne carine,

šesnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 70 posto osnovne carine,

sedamnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 65 posto osnovne carine,

osamnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 60 posto osnovne carine,

devetnaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 55 posto osnovne carine,

dvadeset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 posto osnovne carine,

dvadeset i jednu godinu od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 40 posto osnovne carine,

dvadeset i dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 30 posto osnovne carine,

dvadeset i tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 20 posto osnovne carine,

dvadeset i četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 10 posto osnovne carine,

dvadeset i pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se preostale carine.

4.Carine koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a uvezene na državno područje država partnera EAC-a za robu navedenu u Prilogu II.(d) isključuju se iz svih režima snižavanja carine iz ovog Priloga.


Bruxelles, 11.2.2016.

COM(2016) 64 final

PRILOG

 

Prijedlogu odluke Vijeća

o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između država partnera Istočnoafričke zajednice (EAC), s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane


PRILOG II.(a) – DIO 2.

CARINE NA PROIZVODE PODRIJETLOM IZ EU-a

Oznaka HS, 8 znamenki

Oznaka HS, 6 znamenki

Naziv

Stopa carine

Godina obveze prema EU-u

01012100

010121

-- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01013010

010130

--- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01022100

010221

-- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01023100

010231

-- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01029010

010290

-- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01031000

010310

- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01041010

010410

--- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

01042010

010420

--- čistokrvne rasplodne životinje

0 %

T0

05111000

051110

- sperma bikova

0 %

T0

05119110

051191

--- riblja jaja i ikra

0 %

T0

05119120

051191

--- otpadci riba

0 %

T0

05119910

051199

--- životinjska sperma, osim od bikova

0 %

T0

06011000

060110

- lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja

0 %

T0

06012000

060120

- lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije

0 %

T0

06021000

060210

- neukorijenjene reznice i cijepovi

0 %

T0

06022000

060220

- sadnice u obliku drveća, šiblja ili grmova, cijepljene ili necijepljene, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove

0 %

T0

06023000

060230

- rododendroni i azaleje (gorske ruže), cijepljeni ili necijepljeni

0 %

T0

06024000

060240

- ruže, cijepljene ili necijepljene

0 %

T0

06029000

060290

- ostalo

0 %

T0

10011100

100111

-- sjeme

0 %

T0

10011900

100119

-- ostalo

0 %

T0

10019100

100191

-- sjeme

0 %

T0

10021000

100210

- sjeme

0 %

T0

10029000

100290

- ostalo

0 %

T0

10031000

100310

- sjeme

0 %

T0

10041000

100410

- sjeme

0 %

T0

10049000

100490

- ostalo

0 %

T0

12091000

120910

- sjeme šećerne repe

0 %

T0

12092100

120921

-- sjeme lucerne (alfalfa)

0 %

T0

12092200

120922

-- sjeme djeteline (Trifolium spp.)

0 %

T0

12092300

120923

-- sjeme vlasulje

0 %

T0

12092400

120924

-- sjeme prave vlasnjače (Poa pratensis L.)

0 %

T0

12092500

120925

-- sjeme ljulja (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

T0

12092900

120929

-- ostalo

0 %

T0

12093000

120930

- sjeme travnatog bilja koje se uzgaja prvenstveno zbog cvjetova

0 %

T0

12099100

120991

-- sjeme povrća

0 %

T0

12099900

120999

-- ostalo

0 %

T0

12101000

121010

- hmelj, nemljeven niti u obliku praha niti u obliku peleta

0 %

T0

12102000

121020

- hmelj, mljeven, u prahu ili u obliku peleta; lupulin

0 %

T0

12119010

121190

-- za farmaceutske svrhe, npr. kora kininovca

0 %

T0

13012000

130120

- gumi arabika

0 %

T0

13019000

130190

- ostalo

0 %

T0

13021100

130211

-- opijumski sokovi

0 %

T0

13021200

130212

-- od slatkog korijena

0 %

T0

13021300

130213

-- od hmelja

0 %

T0

13021900

130219

-- ostalo

0 %

T0

13022000

130220

- pektinske tvari, pektinati i pektati

0 %

T0

13023100

130231

-- agar-agar

0 %

T0

13023200

130232

-- sluzi i zgušnjivači, neovisno o tome jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara

0 %

T0

13023900

130239

-- ostalo

0 %

T0

15029000

150290

- ostalo

0 %

T0

15050000

150500

Mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin)

0 %

T0

15071000

150710

- sirovo ulje, neovisno o tome je li degumirano ili ne

0 %

T0

15081000

150810

- sirovo ulje

0 %

T0

15091000

150910

- djevičansko

0 %

T0

15111000

151110

- sirovo ulje

0 %

T0

15131100

151311

-- sirovo ulje

0 %

T0

15132100

151321

-- sirovo ulje

0 %

T0

15141100

151411

-- sirovo ulje

0 %

T0

15149100

151491

-- sirovo ulje

0 %

T0

15151100

151511

-- sirovo ulje

0 %

T0

15200000

152000

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

0 %

T0

15220000

152200

Degra; ostatci dobiveni pri preradi masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova

0 %

T0

18031000

180310

- neodmašćena

0 %

T0

18032000

180320

- potpuno ili djelomično odmašćena

0 %

T0

18040000

180400

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

0 %

T0

18050000

180500

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0 %

T0

19053210

190532

--- hostije

0 %

T0

19059010

190590

--- prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu

0 %

T0

25020000

250200

Neprženi željezni piriti

0 %

T0

25030000

250300

Sumpor svih vrsta, osim sublimiranog, taloženog i koloidnog sumpora

0 %

T0

25041000

250410

- u prahu ili u ljuskicama

0 %

T0

25049000

250490

- ostalo

0 %

T0

25051000

250510

- silikatni i kremeni pijesak

0 %

T0

25059000

250590

- ostalo

0 %

T0

25061000

250610

- kvarc

0 %

T0

25062000

250620

- kvarcit

0 %

T0

25081000

250810

- bentonit

0 %

T0

25083000

250830

- vatrostalne gline

0 %

T0

25084000

250840

- ostale gline

0 %

T0

25085000

250850

- andaluzit, cijanit i silimanit

0 %

T0

25086000

250860

- mulit

0 %

T0

25087000

250870

- šamotne ili dinas zemlje

0 %

T0

25090000

250900

Kreda

0 %

T0

25101000

251010

- nemljevena

0 %

T0

25102000

251020

- mljevena

0 %

T0

25111000

251110

- prirodni barijev sulfat (barit)

0 %

T0

25112000

251120

- prirodni barijev karbonat (viterit)

0 %

T0

25120000

251200

Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur, tripolit i diatomit) i slične silikatne zemlje, neovisno o tome jesu li kalcinirani ili ne, relativne gustoće 1 ili manje

0 %

T0

25131000

251310

- plovučac

0 %

T0

25132000

251320

- sitnozrnati korund, prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

0 %

T0

25140000

251400

Škriljevac, neovisno o tome je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne

0 %

T0

25151100

251511

-- sirov ili grubo uobličen

0 %

T0

25151200

251512

-- samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

0 %

T0

25152000

251520

- ekozin i ostali vapnenački kamen za spomenike ili građevine; alabaster

0 %

T0

25161100

251611

-- sirov ili grubo uobličen

0 %

T0

25161200

251612

-- samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

0 %

T0

25162000

251620

- pješčar

0 %

T0

25169000

251690

- ostali kamen za spomenike ili građevine

0 %

T0

25201000

252010

- sirova sadra; anhidrit

0 %

T0

25202000

252020

- sadra

0 %

T0

26011100

260111

-- neaglomerirana

0 %

T0

26011200

260112

-- aglomerirana

0 %

T0

26012000

260120

- prženi željezni piriti

0 %

T0

26020000

260200

Rudače i koncentrati mangana, uključujući željezno-manganske rudače i koncentrate koje sadrže 20 % ili više mangana, računano na suhu masu

0 %

T0

26030000

260300

Rudače i koncentrati bakra

0 %

T0

26040000

260400

Rudače i koncentrati nikla

0 %

T0

26050000

260500

Rudače i koncentrati kobalta

0 %

T0

26060000

260600

Rudače i koncentrati aluminija

0 %

T0

26070000

260700

Rudače i koncentrati olova

0 %

T0

26080000

260800

Rudače i koncentrati cinka

0 %

T0

26090000

260900

Rudače i koncentrati kositra

0 %

T0

26100000

261000

Rudače i koncentrati kroma

0 %

T0

26110000

261100

Rudače i koncentrati volframa

0 %

T0

26121000

261210

- rudače i koncentrati uranija

0 %

T0

26122000

261220

- rudače i koncentrati torija

0 %

T0

26131000

261310

- prženi

0 %

T0

26139000

261390

- ostalo

0 %

T0

26140000

261400

Rudače i koncentrati titanija

0 %

T0

26151000

261510

- rudače i koncentrati cirkonija

0 %

T0

26159000

261590

- ostalo

0 %

T0

26161000

261610

- rudače i koncentrati srebra

0 %

T0

26169000

261690

- ostalo

0 %

T0

26171000

261710

- rudače i koncentrati antimona

0 %

T0

26179000

261790

- ostalo

0 %

T0

26180000

261800

Granulirana troska od proizvodnje željeza ili čelika

0 %

T0

26190000

261900

Troska (osim granulirane troske), ogorina (kovačina) i ostali otpadci od proizvodnje željeza ili čelika

0 %

T0

26201100

262011

-- talog od prevlačenja cinkom umakanjem (tvrdi cink)

0 %

T0

26201900

262019

-- ostalo

0 %

T0

26202100

262021

-- olovni benzinski talozi i olovni antidetonacijski talozi

0 %

T0

26202900

262029

-- ostalo

0 %

T0

26203000

262030

- pretežno s bakrom

0 %

T0

26204000

262040

- pretežno s aluminijem

0 %

T0

26206000

262060

- sa sadržajem arsena, žive, talija ili njihovih mješavina, vrste koja se upotrebljava za ekstrakciju arsena ili navedenih kovina ili za proizvodnju njihovih kemijskih spojeva

0 %

T0

26209100

262091

-- sa sadržajem antimona, berilija, kadmija, kroma ili njihovih mješavina

0 %

T0

26209900

262099

-- ostalo

0 %

T0

26211000

262110

- pepeo i ostatci nastali spaljivanjem komunalnog otpada

0 %

T0

26219000

262190

- ostalo

0 %

T0

27090000

270900

Nafta i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova

0 %

T0

27101210

271012

--- motorni benzin (benzin), tipa regular

0 %

T0

27101220

271012

--- motorni benzin (benzin), tipa premium

0 %

T0

27101230

271012

--- benzin za zrakoplove

0 %

T0

27101240

271012

--- goriva za mlazne motore benzinskog tipa

0 %

T0

27101250

271012

--- benzin posebnog vrelišta i white spirit

0 %

T0

27101290

271012

--- ostala laka ulja i proizvodi

0 %

T0

27101910

271019

--- djelomično rafinirani (uključujući vršno destiliranu naftu)

0 %

T0

27101921

271019

---- Mlazno gorivo kerozinskog tipa

0 %

T0

27101922

271019

---- rasvjetni petrolej

0 %

T0

27101929

271019

---- ostala srednja ulja i proizvodi

0 %

T0

27101931

271019

---- plinsko ulje (automobilsko, lako, jantarno za motore velike brzine)

0 %

T0

27101932

271019

---- dizelsko ulje (teško industrijsko, crno, za brodske i stacionarne motore male brzine)

0 %

T0

27101939

271019

---- ostala plinska ulja

0 %

T0

27101941

271019

---- ostatna loživa ulja (brodska, za peći i slična loživa ulja) kinematičke viskoznosti 125 centistoka

0 %

T0

27101942

271019

---- ostatna loživa ulja (brodska, za peći i slična loživa ulja) kinematičke viskoznosti 180 centistoka

0 %

T0

27101943

271019

---- ostatna loživa ulja (brodska, za peći i slična loživa ulja) kinematičke viskoznosti 280 centistoka

0 %

T0

27101949

271019

---- ostala ostatna goriva

0 %

T0

27101955

271019

---- transformatorska ulja

0 %

T0

27101957

271019

---- bijelo ulje – tehničke čistoće

0 %

T0

27102000

271020

- naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim, koja sadrže biodizel, osim otpadnih ulja

0 %

T0

27122000

271220

- parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %

0 %

T0

27129000

271290

- ostalo

0 %

T0

27131200

271312

-- prženi (kalcinirani)

0 %

T0

28011000

280110

- klor

0 %

T0

28012000

280120

- jod

0 %

T0

28013000

280130

- fluor; brom

0 %

T0

28020000

280200

Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor

0 %

T0

28030000

280300

Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu)

0 %

T0

28041000

280410

- vodik

0 %

T0

28042100

280421

-- argon

0 %

T0

28042900

280429

-- ostalo

0 %

T0

28043000

280430

- dušik

0 %

T0

28045000

280450

- bor; telurij

0 %

T0

28046100

280461

-- s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %

0 %

T0

28046900

280469

-- ostalo

0 %

T0

28047000

280470

- fosfor

0 %

T0

28048000

280480

- arsen

0 %

T0

28049000

280490

- selen

0 %

T0

28051100

280511

-- natrij

0 %

T0

28051200

280512

-- kalcij

0 %

T0

28051900

280519

-- ostalo

0 %

T0

28053000

280530

- kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno o tome jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne

0 %

T0

28054000

280540

- živa

0 %

T0

28061000

280610

- klorovodik (klorovodična kiselina)

0 %

T0

28062000

280620

- klorsulfonska kiselina

0 %

T0

28080000

280800

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline

0 %

T0

28091000

280910

- difosforov pentoksid

0 %

T0

28092000

280920

- fosforna kiselina i polifosforne kiseline

0 %

T0

28100000

281000

Borovi oksidi; borne kiseline

0 %

T0

28112200

281122

-- silicijev dioksid

0 %

T0

28112900

281129

-- ostalo

0 %

T0

28121000

281210

- kloridi i oksikloridi

0 %

T0

28129000

281290

- ostalo

0 %

T0

28131000

281310

- ugljikov disulfid

0 %

T0

28139000

281390

- ostalo

0 %

T0

28141000

281410

- amonijak, bezvodni

0 %

T0

28142000

281420

- amonijak u vodenoj otopini

0 %

T0

28151100

281511

-- kruti

0 %

T0

28151200

281512

-- u vodenoj otopini (natrijeva lužina ili tekuća soda)

0 %

T0

28152000

281520

- kalijev hidroksid (kaustična potaša)

0 %

T0

28153000

281530

- natrijevi ili kalijevi peroksidi

0 %

T0

28161000

281610

- magnezijev hidroksid i peroksid

0 %

T0

28164000

281640

- stroncijevi ili barijevi oksidi, hidroksidi i peroksidi

0 %

T0

28170010

281700

--- cinkov oksid

0 %

T0

28170020

281700

--- cinkov peroksid.

0 %

T0

28181000

281810

- umjetni korund, neovisno o tome je li kemijski određen ili ne

0 %

T0

28182000

281820

- aluminijev oksid, osim umjetnog korunda

0 %

T0

28183000

281830

- aluminijev hidroksid

0 %

T0

28191000

281910

- kromov trioksid

0 %

T0

28199000

281990

- ostalo

0 %

T0

28201000

282010

- manganov dioksid

0 %

T0

28209000

282090

- ostalo

0 %

T0

28211000

282110

- željezni oksidi i hidroksidi

0 %

T0

28212000

282120

- zemljane boje

0 %

T0

28220000

282200

Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi

0 %

T0

28230000

282300

Titanijevi oksidi

0 %

T0

28241000

282410

- olovni monoksid (olovna caklina, olovno žutilo)

0 %

T0

28249000

282490

- ostalo

0 %

T0

28251000

282510

- hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli

0 %

T0

28252000

282520

- litijev oksid i hidroksid

0 %

T0

28253000

282530

- vanadijevi oksidi i hidroksidi

0 %

T0

28254000

282540

- niklovi oksidi i hidroksidi

0 %

T0

28255000

282550

- bakrovi oksidi i hidroksidi

0 %

T0

28256000

282560

- germanijevi oksidi i cirkonijev dioksid

0 %

T0

28257000

282570

- molibdenovi oksidi i hidroksidi

0 %

T0

28258000

282580

- antimonovi oksidi

0 %

T0

28259000

282590

- ostalo

0 %

T0

28261200

282612

-- od aluminija

0 %

T0

28261900

282619

-- ostalo

0 %

T0

28263000

282630

- natrijev heksafluoraluminat (sintetički kriolit)

0 %

T0

28269000

282690

- ostalo

0 %

T0

28271000

282710

- amonijev klorid

0 %

T0

28272000

282720

- kalcijev klorid

0 %

T0

28273100

282731

-- od magnezija

0 %

T0

28273200

282732

-- od aluminija

0 %

T0

28273500

282735

-- od nikla

0 %

T0

28273900

282739

-- ostalo

0 %

T0

28274100

282741

-- od bakra

0 %

T0

28274900

282749

-- ostalo

0 %

T0

28275100

282751

-- bromidi natrija ili kalija

0 %

T0

28275900

282759

-- ostalo

0 %

T0

28276000

282760

- jodidi i oksijodidi

0 %

T0

28281000

282810

- komercijalni kalcijev hipoklorit i ostali kalcijevi hipokloriti

0 %

T0

28289000

282890

- ostalo

0 %

T0

28291100

282911

-- od natrija

0 %

T0

28291900

282919

-- ostalo

0 %

T0

28299000

282990

- ostalo

0 %

T0

28301000

283010

- natrijevi sulfidi

0 %

T0

28309000

283090

- ostalo

0 %

T0

28311000

283110

- od natrija

0 %

T0

28319000

283190

- ostalo

0 %

T0

28321000

283210

- natrijevi sulfiti

0 %

T0

28322000

283220

- ostali sulfiti

0 %

T0

28323000

283230

- tiosulfati

0 %

T0

28331100

283311

-- dinatrijev sulfat

0 %

T0

28331900

283319

-- ostalo

0 %

T0

28332100

283321

-- od magnezija

0 %

T0

28332200

283322

-- od aluminija

0 %

T0

28332400

283324

-- od nikla

0 %

T0

28332500

283325

-- od bakra

0 %

T0

28332700

283327

-- od barija

0 %

T0

28332900

283329

-- ostalo

0 %

T0

28333000

283330

- alauni

0 %

T0

28334000

283340

- peroksisulfati (persulfati)

0 %

T0

28341000

283410

- nitriti

0 %

T0

28342100

283421

-- kalijevi

0 %

T0

28342900

283429

-- ostalo

0 %

T0

28351000

283510

- fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)

0 %

T0

28352200

283522

-- mononatrijevi ili dinatrijevi

0 %

T0

28352400

283524

-- kalijevi

0 %

T0

28352500

283525

-- kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev fosfat”)

0 %

T0

28352600

283526

-- ostali kalcijevi fosfati

0 %

T0

28352900

283529

-- ostalo

0 %

T0

28353100

283531

-- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)

0 %

T0

28353900

283539

-- ostalo

0 %

T0

28362000

283620

- dinatrijev karbonat

0 %

T0

28363000

283630

- natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

0 %

T0

28364000

283640

- kalijevi karbonati

0 %

T0

28365000

283650

- kalcijev karbonat

0 %

T0

28366000

283660

- barijev karbonat

0 %

T0

28369100

283691

-- litijevi karbonati

0 %

T0

28369200

283692

-- stroncijev karbonat

0 %

T0

28369900

283699

-- ostalo

0 %

T0

28371100

283711

-- od natrija

0 %

T0

28371900

283719

-- ostalo

0 %

T0

28372000

283720

- kompleksni cijanidi

0 %

T0

28391100

283911

-- natrijevi metasilikati

0 %

T0

28391900

283919

-- ostalo

0 %

T0

28399000

283990

- ostalo

0 %

T0

28401100

284011

-- bezvodni

0 %

T0

28401900

284019

-- ostalo

0 %

T0

28402000

284020

- ostali borati

0 %

T0

28403000

284030

- peroksiborati (perborati)

0 %

T0

28413000

284130

- natrijev dikromat

0 %

T0

28415000

284150

- ostali kromati i dikromati; peroksikromati

0 %

T0

28416100

284161

-- kalijev permanganat

0 %

T0

28416900

284169

-- ostalo

0 %

T0

28417000

284170

- molibdati

0 %

T0

28418000

284180

- tunstati (volframati)

0 %

T0

28419000

284190

- ostalo

0 %

T0

28421000

284210

- dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate neovisno o tome jesu li kemijski određeni ili ne

0 %

T0

28429000

284290

- ostalo

0 %

T0

28431000

284310

- plemenite kovine u koloidnom stanju

0 %

T0

28432100

284321

-- srebrov nitrat

0 %

T0

28432900

284329

-- ostalo

0 %

T0

28433000

284330

- spojevi zlata

0 %

T0

28439000

284390

- ostali spojevi; amalgami

0 %

T0

28441000

284410

- prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija

0 %

T0

28442000

284420

- uranij obogaćen izotopom U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju uranij obogaćen izotopom U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda

0 %

T0

28443000

284430

- uranij osiromašen izotopom U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju uranij osiromašen izotopom U 235, torij ili spojeve tih proizvoda

0 %

T0

28444000

284440

- radioaktivni elementi i izotopi te spojevi, osim onih iz tarifnog podbroja 284410, 284420 ili 284430; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostatci

0 %

T0

28445000

284450

- iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi (punjenja) nuklearnih reaktora (Euratom)

0 %

T0

28451000

284510

- teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)

0 %

T0

28459000

284590

- ostalo

0 %

T0

28461000

284610

- spojevi cerija

0 %

T0

28469000

284690

- ostalo

0 %

T0

28470000

284700

Vodikov peroksid, neovisno o tome je li očvrsnut ureom ili ne

0 %

T0

28480000

284800

Fosfidi, neovisno o tome jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora

0 %

T0

28491000

284910

- kalcija

0 %

T0

28492000

284920

- silicija

0 %

T0

28499000

284990

- ostalo

0 %

T0

28500000

285000

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, neovisno o tome jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja 2849

0 %

T0

28521000

285210

- kemijski određeni

0 %

T0

28529000

285290

- ostalo

0 %

T0

28530000

285300

Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno o tome jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina

0 %

T0

29011000

290110

- zasićeni

0 %

T0

29012100

290121

-- etilen

0 %

T0

29012200

290122

-- propen (propilen)

0 %

T0

29012300

290123

-- buten (butilen) i njegovi izomeri

0 %

T0

29012400

290124

-- buta-1,3-dien i izopren

0 %

T0

29012900

290129

-- ostalo

0 %

T0

29021100

290211

-- cikloheksan

0 %

T0

29021900

290219

-- ostalo

0 %

T0

29022000

290220

- benzen

0 %

T0

29023000

290230

- toluen

0 %

T0

29024100

290241

-- o-ksilen

0 %

T0

29024200

290242

-- m-ksilen

0 %

T0

29024300

290243

-- p-ksilen

0 %

T0

29024400

290244

-- izomeri ksilena u mješavini

0 %

T0

29025000

290250

- stiren

0 %

T0

29026000

290260

- etilbenzen

0 %

T0

29027000

290270

- kumen

0 %

T0

29029000

290290

- ostalo

0 %

T0

29031100

290311

-- monoklormetan (metil klorid) i monokloretan (etil klorid)

0 %

T0

29031200

290312

-- diklormetan (metilen klorid)

0 %

T0

29031300

290313

-- kloroform (triklormetan)

0 %

T0

29031400

290314

-- ugljikov tetraklorid

0 %

T0

29031500

290315

-- etilen diklorid (ISO) (1,2-dikloretan)

0 %

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-trikloretan (metilkloroform)

0 %

T0

29031990

290319

- - - ostalo

0 %

T0

29032100

290321

-- vinil klorid (kloretilen)

0 %

T0

29032200

290322

-- trikloretilen

0 %

T0

29032300

290323

-- tetrakloretilen (perkloretilen)

0 %

T0

29032900

290329

-- ostalo

0 %

T0

29033100

290331

-- etilen dibromid (ISO) (1,2 dibrometan)

0 %

T0

29033910

290339

- - - brommetan (metil bromid)

0 %

T0

29033990

290339

- - - ostalo

0 %

T0

29037100

290371

-- klordifluormetan

0 %

T0

29037200

290372

-- diklortrifluoretani

0 %

T0

29037300

290373

-- diklorfluoretani

0 %

T0

29037400

290374

-- klordifluoretani

0 %

T0

29037500

290375

-- diklorpentafluorpropani

0 %

T0

29037600

290376

-- bromklordifluormetan, bromtrifluormetan i dibromtetrafluoretani

0 %

T0

29037700

290377

-- ostali, potpuno halogenirani samo s fluorom i klorom

0 %

T0

29037800

290378

-- ostali potpuno halogenirani derivati

0 %

T0

29037900

290379

-- ostalo

0 %

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

0 %

T0

29038200

290382

-- aldrin (ISO), klordan (ISO) i heptaklor (ISO)

0 %

T0

29038900

290389

-- ostalo

0 %

T0

29039100

290391

-- klorbenzen, o-diklorbenzen i p-diklorbenzen

0 %

T0

29039200

290392

-- heksaklorbenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenil)etan)

0 %

T0

29039900

290399

-- ostalo

0 %

T0

29041000

290410

- derivati koji sadržavaju samo sulfo skupine, njihove soli i etil esteri

0 %

T0

29042000

290420

- derivati koji sadržavaju samo nitro ili samo nitrozo skupine

0 %

T0

29049000

290490

- ostalo

0 %

T0

29051100

290511

-- metanol (metil alkohol)

0 %

T0

29051200

290512

-- propan-1-ol (propil alkohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)

0 %

T0

29051300

290513

-- butan-1-ol (n-butil alkohol)

0 %

T0

29051400

290514

-- ostali butanoli

0 %

T0

29051600

290516

-- oktanol (oktil alkohol) i njegovi izomeri

0 %

T0

29051700

290517

-- dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan-1-ol (cetil alkohol) i oktadekan-1-ol (stearil alkohol)

0 %

T0

29051900

290519

-- ostalo

0 %

T0

29052200

290522

-- aciklički terpenski alkoholi

0 %

T0

29052900

290529

-- ostalo

0 %

T0

29053100

290531

-- etilen glikol (etandiol)

0 %

T0

29053200

290532

-- propilen glikol (propan-1,2-diol)

0 %

T0

29053900

290539

-- ostalo

0 %

T0

29054100

290541

-- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)

0 %

T0

29054200

290542

-- pentaeritritol

0 %

T0

29054300

290543

-- manitol

0 %

T0

29054400

290544

-- D-glucitol (sorbitol)

0 %

T0

29054500

290545

-- glicerol

0 %

T0

29054900

290549

-- ostalo

0 %

T0

29055100

290551

-- etklorvinol (INN)

0 %

T0

29055900

290559

-- ostalo

0 %

T0

29061100

290611

-- mentol

0 %

T0

29061200

290612

-- cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli

0 %

T0

29061300

290613

-- steroli i inozitoli

0 %

T0

29061900

290619

-- ostalo

0 %

T0

29062100

290621

-- benzil alkohol

0 %

T0

29062900

290629

-- ostalo

0 %

T0

29071100

290711

-- fenol (hidroksibenzen) i njegove soli

0 %

T0

29071200

290712

-- krezoli i njihove soli

0 %

T0

29071300

290713

-- oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli

0 %

T0

29071500

290715

-- naftoli i njihove soli

0 %

T0

29071900

290719

-- ostalo

0 %

T0

29072100

290721

-- rezorcinol i njegove soli

0 %

T0

29072200

290722

-- hidrokinon (kinol) i njegove soli

0 %

T0

29072300

290723

-- 4,4′-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) i njegove soli

0 %

T0

29072900

290729

-- ostalo

0 %

T0

29081100

290811

-- pentaklorfenol (ISO)

0 %

T0

29081900

290819

-- ostalo

0 %

T0

29089100

290891

-- dinoseb (ISO) i njegove soli

0 %

T0

29089200

290892

-- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i njegove soli

0 %

T0

29089900

290899

-- ostalo

0 %

T0

29091100

290911

-- dietil eter

0 %

T0

29091900

290919

-- ostalo

0 %

T0

29092000

290920

- ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski eteri i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

0 %

T0

29093000

290930

- aromatski eteri i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

0 %

T0

29094100

290941

-- 2,2′-oksidietanol (dietilen glikol, digol)

0 %

T0

29094300

290943

-- monobutil eteri od etilen glikola ili dietilen glikola

0 %

T0

29094400

290944

-- ostali monoalkileteri od etilen glikola ili dietilen glikola

0 %

T0

29094900

290949

-- ostalo

0 %

T0

29095000

290950

- eter fenoli, eter alkohol-fenoli i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

0 %

T0

29096000

290960

- peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi ketona i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

0 %

T0

29101000

291010

- oksiran (etilen oksid)

0 %

T0

29102000

291020

- metiloksiran (propilen oksid)

0 %

T0

29103000

291030

- 1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin)

0 %

T0

29104000

291040

- dieldrin (ISO, INN)

0 %

T0

29109000

291090

- ostalo

0 %

T0

29110000

291100

Acetali i poluacetali, neovisno o tome imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

0 %

T0

29121100

291211

-- metanal (formaldehid)

0 %

T0

29121200

291212

-- etanal (acetaldehid)

0 %

T0

29121900

291219

-- ostalo

0 %

T0

29122100

291221

-- benzaldehid

0 %

T0

29122900

291229

-- ostalo

0 %

T0

29124100

291241

-- vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

0 %

T0

29124200

291242

-- etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

0 %

T0

29124900

291249

-- ostalo

0 %

T0

29125000

291250

- ciklički polimeri aldehida

0 %

T0

29126000

291260

- paraformaldehid

0 %

T0

29130000

291300

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati spojeva iz tarifnog broja 2912

0 %

T0

29141100

291411

-- aceton

0 %

T0

29141200

291412

-- butanon (metil etil keton)

0 %

T0

29141300

291413

-- 4-metilpentan-2-on (metil-izobutilketon)

0 %

T0

29141900

291419

-- ostalo

0 %

T0

29142200

291422

-- cikloheksanon i metilcikloheksanoni

0 %

T0

29142300

291423

-- jononi i metil jononi

0 %

T0

29142900

291429

-- ostalo

0 %

T0

29143100

291431

-- fenilaceton (fenilpropan-2-on)

0 %

T0

29143900

291439

-- ostalo

0 %

T0

29144000

291440

- keton alkoholi i keton aldehidi

0 %

T0

29145000

291450

- keton fenoli i ketoni s drugom kisikovom skupinom

0 %

T0

29146100

291461

-- antrakinon

0 %

T0

29146900

291469

-- ostalo

0 %

T0

29147000

291470

- halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

0 %

T0

29151100

291511

-- mravlja kiselina

0 %

T0

29151200

291512

-- soli mravlje kiseline

0 %

T0

29151300

291513

-- esteri mravlje kiseline

0 %

T0

29152100

291521

-- octena kiselina

0 %

T0

29152400

291524

-- anhidrid octene kiseline

0 %

T0

29152900

291529

-- ostalo

0 %

T0

29153100

291531

-- etil acetat

0 %

T0

29153200

291532

-- vinil acetat

0 %

T0

29153300

291533

-- n-butil acetat

0 %

T0

29153600

291536

-- dinoseb (ISO) acetat

0 %

T0

29153900

291539

-- ostalo

0 %

T0

29154000

291540

- mono-, di- ili trikloroctena kiselina, njihove soli i esteri

0 %

T0

29155000

291550

- propionska kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29156000

291560

- butanske kiseline, pentanske kiseline, njihove soli i esteri

0 %

T0

29157000

291570

- palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i esteri

0 %

T0

29159000

291590

- ostalo

0 %

T0

29161100

291611

-- akrilna kiselina i njezine soli

0 %

T0

29161200

291612

-- esteri akrilne kiseline

0 %

T0

29161300

291613

-- metakrilna kiselina i njezine soli

0 %

T0

29161400

291614

-- esteri metakrilne kiseline

0 %

T0

29161500

291615

-- oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i esteri

0 %

T0

29161600

291616

-- binapakril (ISO)

0 %

T0

29161900

291619

-- ostalo

0 %

T0

29162000

291620

- ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske monokarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

0 %

T0

29163100

291631

-- benzojeva kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29163200

291632

-- benzoil peroksid i benzoil klorid

0 %

T0

29163400

291634

-- feniloctena kiselina i njezine soli

0 %

T0

29163900

291639

-- ostalo

0 %

T0

29171100

291711

-- oksalna kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29171200

291712

-- adipinska kiselina, njene soli i esteri

0 %

T0

29171300

291713

-- azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i esteri

0 %

T0

29171400

291714

-- anhidrid maleinske kiseline

0 %

T0

29171900

291719

-- ostalo

0 %

T0

29172000

291720

- ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

0 %

T0

29173200

291732

-- dioktil ortoftalati

0 %

T0

29173300

291733

-- dinonil ili didecil ortoftalati

0 %

T0

29173400

291734

-- ostali esteri ortoftalne kiseline

0 %

T0

29173500

291735

-- anhidrid ftalne kiseline

0 %

T0

29173600

291736

-- tereftalna kiselina i njezine soli

0 %

T0

29173700

291737

-- dimetil tereftalat

0 %

T0

29173900

291739

-- ostalo

0 %

T0

29181100

291811

-- mliječna kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29181200

291812

-- vinska kiselina

0 %

T0

29181300

291813

-- soli i esteri vinske kiseline

0 %

T0

29181400

291814

-- limunska kiselina

0 %

T0

29181500

291815

-- soli i esteri limunske kiseline

0 %

T0

29181600

291816

-- glukonska kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29181800

291818

-- klorbenzilat (ISO)

0 %

T0

29181900

291819

-- ostalo

0 %

T0

29182100

291821

-- salicilna kiselina i njezine soli

0 %

T0

29182200

291822

-- o-acetilsalicilna kiselina, njezine soli i esteri

0 %

T0

29182300

291823

-- ostali esteri salicilne kiseline i njihove soli

0 %

T0

29182900

291829

-- ostalo

0 %

T0

29183000

291830

- karboksilne kiseline s aldehidnom ili ketonskom skupinom, ali bez druge kisikove skupine, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

0 %

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoksioctena kiselina), njezine soli i esteri

0 %

T0

29189900

291899

-- ostalo

0 %

T0

29191000

291910

- tri(2,3-dibrompropil) fosfat

0 %

T0

29199000

291990

- ostalo

0 %

T0

29201100

292011

-- paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)

0 %

T0

29201900

292019

-- ostalo

0 %

T0

29209000

292090

- ostalo

0 %

T0

29211100

292111

-- metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli

0 %

T0

29211900

292119

-- ostalo

0 %

T0

29212100

292121

-- etilendiamin i njegove soli

0 %

T0

29212200

292122

-- heksametilendiamin i njegove soli

0 %

T0

29212900

292129

-- ostalo

0 %

T0

29213000

292130

- ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili poliamini i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29214100

292141

-- anilin i njegove soli

0 %

T0

29214200

292142

-- derivati anilina i njihove soli

0 %

T0

29214300

292143

-- toluidini i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29214400

292144

-- difenilamin i njegovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29214500

292145

-- 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29214600

292146

-- amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i fentermin (INN); njihove soli

0 %

T0

29214900

292149

-- ostalo

0 %

T0

29215100

292151

-- o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni te njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29215900

292159

-- ostalo

0 %

T0

29221100

292211

-- monoetanolamin i njegove soli

0 %

T0

29221200

292212

-- dietanolamin i njegove soli

0 %

T0

29221300

292213

-- trietanolamin i njegove soli

0 %

T0

29221400

292214

-- dekstropropoksifen (INN) i njegove soli

0 %

T0

29221900

292219

-- ostalo

0 %

T0

29222100

292221

-- aminohidroksinaftalensulfonske kiseline i njihove soli

0 %

T0

29222900

292229

-- ostalo

0 %

T0

29223100

292231

-- amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli

0 %

T0

29223900

292239

-- ostalo

0 %

T0

29224100

292241

-- lizin i njegovi esteri; njihove soli

0 %

T0

29224200

292242

-- glutaminska kiselina i njezine soli

0 %

T0

29224300

292243

-- antranilna kiselina i njezine soli

0 %

T0

29224400

292244

-- tilidin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29224900

292249

-- ostalo

0 %

T0

29225000

292250

- amino alkoholfenoli, amino kiseline fenola i ostali amino spojevi s kisikovom skupinom

0 %

T0

29231000

292310

- kolin i njegove soli

0 %

T0

29232000

292320

- lecitini i ostali fosfoaminolipidi

0 %

T0

29239000

292390

- ostalo

0 %

T0

29241100

292411

-- meprobamat (INN)

0 %

T0

29241200

292412

-- fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)

0 %

T0

29241900

292419

-- ostalo

0 %

T0

29242100

292421

-- ureini i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29242300

292423

-- 2-acetamidobenzojeva kiselina (N-acetilantranilna kiselina) i njezine soli

0 %

T0

29242400

292424

-- etinamat (INN)

0 %

T0

29242900

292429

-- ostalo

0 %

T0

29251100

292511

-- saharin i njegove soli

0 %

T0

29251200

292512

-- glutetimid (INN)

0 %

T0

29251900

292519

-- ostalo

0 %

T0

29252100

292521

-- klordimeform (ISO)

0 %

T0

29252900

292529

-- ostalo

0 %

T0

29261000

292610

- akrilonitril

0 %

T0

29262000

292620

- 1-cijanogvanidin (dicijandiamid)

0 %

T0

29263000

292630

- fenproporeks (INN) i njegove soli; metadon (INN) intermediat (4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

0 %

T0

29269000

292690

- ostalo

0 %

T0

29270000

292700

Diazo-, azo- ili azoksi spojevi

0 %

T0

29280000

292800

Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina

0 %

T0

29291000

292910

- izocijanati

0 %

T0

29299000

292990

- ostalo

0 %

T0

29302000

293020

- tiokarbamati i ditiokarbamati

0 %

T0

29303000

293030

- tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi

0 %

T0

29304000

293040

- metionin

0 %

T0

29305000

293050

- kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO)

0 %

T0

29309000

293090

- ostalo

0 %

T0

29311000

293110

- tetrametil olovo i tetraetil olovo

0 %

T0

29312000

293120

- tributilkositreni spojevi

0 %

T0

29319000

293190

- ostalo

0 %

T0

29321100

293211

-- tetrahidrofuran

0 %

T0

29321200

293212

-- 2-furaldehid (furfuraldehid)

0 %

T0

29321300

293213

-- furfuril alkohol i tetrahidrofurfuril alkohol

0 %

T0

29321900

293219

-- ostalo

0 %

T0

29322000

293220

- laktoni

0 %

T0

29329100

293291

-- izosafrol

0 %

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-benzodioksol-5-il) propan-2-on

0 %

T0

29329300

293293

-- piperonal

0 %

T0

29329400

293294

-- safrol

0 %

T0

29329500

293295

-- tetrahidrokanabinoli (svi izomeri)

0 %

T0

29329900

293299

-- ostalo

0 %

T0

29331100

293311

-- fenazon (antipirin) i njegovi derivati

0 %

T0

29331900

293319

-- ostalo

0 %

T0

29332100

293321

-- hidantoin i njegovi derivati

0 %

T0

29332900

293329

-- ostalo

0 %

T0

29333100

293331

-- piridin i njegove soli

0 %

T0

29333200

293332

-- piperidin i njegove soli

0 %

T0

29333300

293333

-- alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) i trimeperidin (INN); njihove soli

0 %

T0

29333900

293339

-- ostalo

0 %

T0

29334100

293341

-- levorfanol (INN) i njegove soli

0 %

T0

29334900

293349

-- ostalo

0 %

T0

29335200

293352

-- malonilurea (barbiturna kiselina) i njezine soli

0 %

T0

29335300

293353

-- alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i vinilbital (INN); njihove soli

0 %

T0

29335400

293354

-- ostali derivati maloniluree (barbiturne kiseline); njihove soli

0 %

T0

29335500

293355

-- loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) i zipeprol (INN); njihove soli

0 %

T0

29335900

293359

-- ostalo

0 %

T0

29336100

293361

-- melamin

0 %

T0

29336900

293369

-- ostalo

0 %

T0

29337100

293371

-- 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

0 %

T0

29337200

293372

-- klobazam (INN) i metiprilon (INN)

0 %

T0

29337900

293379

-- ostali laktami

0 %

T0

29339100

293391

-- alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); njihove soli

0 %

T0

29339900

293399

-- ostalo

0 %

T0

29341000

293410

- spojevi s nekondenziranim tiazolovim prstenom u strukturi (neovisno o tome je li hidrogeniran ili ne)

0 %

T0

29342000

293420

- spojevi s benzotiazolovim prstenastim sustavom u strukturi (neovisno o tome je li hidrogeniran ili ne), dalje nekondenzirani

0 %

T0

29343000

293430

- spojevi s fenotiazinovim prstenastim sustavom u strukturi (neovisno o tome je li hidrogeniran ili ne), dalje nekondenzirani

0 %

T0

29349100

293491

-- aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufentanil (INN); njihove soli

0 %

T0

29349900

293499

-- ostalo

0 %

T0

29350000

293500

Sulfonamidi

0 %

T0

29362100

293621

-- vitamini A i njihovi derivati

0 %

T0

29362200

293622

-- vitamin B1 i njegovi derivati

0 %

T0

29362300

293623

-- vitamin B2 i njegovi derivati

0 %

T0

29362400

293624

-- D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) i njezini derivati

0 %

T0

29362500

293625

-- vitamin B6 i njegovi derivati

0 %

T0

29362600

293626

-- vitamin B12 i njegovi derivati

0 %

T0

29362700

293627

-- vitamin C i njegovi derivati

0 %

T0

29362800

293628

-- vitamin E i njegovi derivati

0 %

T0

29362900

293629

-- ostali vitamini i njihovi derivati

0 %

T0

29369000

293690

- ostalo, uključujući prirodne koncentrate

0 %

T0

29371100

293711

-- somatotropin, njegovi derivati i strukturni analozi

0 %

T0

29371200

293712

-- inzulin i njegove soli

0 %

T0

29371900

293719

-- ostalo

0 %

T0

29372100

293721

-- kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon)

0 %

T0

29372200

293722

-- halogenirani derivati kortikosteroidnih hormona

0 %

T0

29372300

293723

-- estrogeni i progestogeni

0 %

T0

29372900

293729

-- ostalo

0 %

T0

29375000

293750

- prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i strukturni analozi

0 %

T0

29379000

293790

- ostalo

0 %

T0

29381000

293810

- rutozid (rutin) i njegovi derivati

0 %

T0

29389000

293890

- ostalo

0 %

T0

29391100

293911

-- koncentrati od slamki maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli

0 %

T0

29391900

293919

-- ostalo

0 %

T0

29392000

293920

- alkaloidi kininovca i njihovi derivati, njihove soli

0 %

T0

29393000

293930

- kofein i njegove soli

0 %

T0

29394100

293941

-- efedrin i njegove soli

0 %

T0

29394200

293942

-- pseudoefedrin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29394300

293943

-- katin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29394400

293944

-- norefedrin i njegove soli

0 %

T0

29394900

293949

-- ostalo

0 %

T0

29395100

293951

-- fenetilin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29395900

293959

-- ostalo

0 %

T0

29396100

293961

-- ergometrin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29396200

293962

-- ergotamin (INN) i njegove soli

0 %

T0

29396300

293963

-- liserginska kiselina i njezine soli

0 %

T0

29396900

293969

-- ostalo

0 %

T0

29399100

293991

-- kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; njihove soli, esteri i ostali derivati

0 %

T0

29399900

293999

-- ostalo

0 %

T0

29400000

294000

Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; šećerni eteri, šećerni acetali i šećerni esteri, te njihove soli, osim spojeva iz tarifnog broja 2937, 2938 ili 2939

0 %

T0

29411000

294110

- penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli

0 %

T0

29412000

294120

- streptomicini i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29413000

294130

- tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli

0 %

T0

29414000

294140

- kloramfenikol i njegovi derivati; njegove soli

0 %

T0

29415000

294150

- eritromicin i njegovi derivati; njegove soli

0 %

T0

29419000

294190

- ostalo

0 %

T0

29420000

294200

ostali organski spojevi

0 %

T0

30012000

300120

- ekstrakti žlijezda ili drugih organa ili njihovih izlučevina

0 %

T0

30019000

300190

- ostalo

0 %

T0

30021000

300210

- antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, neovisno o tome jesu li medificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne

0 %

T0

30022000

300220

- cjepiva za humanu medicinu

0 %

T0

30023000

300230

- cjepiva za veterinarsku uporabu

0 %

T0

30029000

300290

- ostalo

0 %

T0

30031000

300310

- koji sadržavaju peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate

0 %

T0

30032000

300320

- koji sadržavaju druge antibiotike

0 %

T0

30033100

300331

-- koji sadržavaju inzulin

0 %

T0

30033900

300339

-- ostalo

0 %

T0

30034000

300340

- koji sadržavaju alkaloide ili njihove derivate, ali ne sadržavaju hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937 niti antibiotike

0 %

T0

30039000

300390

- ostalo

0 %

T0

30043100

300431

-- koji sadržavaju inzulin

0 %

T0

30051000

300510

- ljepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju ljepljivi sloj

0 %

T0

30059010

300590

--- Bijela apsorbirajuća pamučna vata

0 %

T0

30059090

300590

--- ostalo

0 %

T0

30061000

300610

- sterilni kirurški katgut, slični sterilni materijali za kirurško šivanje (uključujući sterilni apsorpcijski konac za kirurgiju ili zubarstvo) i sterilni ljepljivi materijali za kirurško zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilni tamponi; sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji ili zubarstvu; sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno o tome jesu li apsorpcijske ili ne

0 %

T0

30062000

300620

- reagensi za određivanje krvnih grupa

0 %

T0

30063000

300630

- kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi pripremljeni za primjenu na pacijentima

0 %

T0

30064000

300640

- zubni cementi i druga zubna punila; cementi za rekonstrukciju kostiju

0 %

T0

30066000

300660

- kemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona, ostalih proizvoda iz tarifnog broja 2937 ili spermicida

0 %

T0

30067000

300670

- gel-preparati namijenjeni za uporabu u humanoj ili veterinarskoj medicini, za mazanje pojedinih dijelova tijela kod kirurških operacija, fizikalnih pregleda ili kao kontaktno sredstvo između tijela i medicinskog instrumenta

0 %

T0

31010000

310100

Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla, neovisno o tome jesu li međusobno pomiješana ili kemijski obrađena ili ne; gnojiva dobivena miješanjem ili kemijskom obradom proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla

0 %

T0

31021000

310210

- urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini ili ne

0 %

T0

31022100

310221

-- amonijev sulfat

0 %

T0

31022900

310229

-- ostalo

0 %

T0

31023000

310230

- amonijev nitrat, neovisno o tome je li u vodenoj otopini

0 %

T0

31024000

310240

- smjese amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima

0 %

T0

31025000

310250

- natrijev nitrat

0 %

T0

31026000

310260

- dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijevog nitrata

0 %

T0

31028000

310280

- smjese uree i amonijevog nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini

0 %

T0

31029000

310290

- ostalo, uključujući i smjese koje nisu navedene u prethodnim tarifnim podbrojevima

0 %

T0

31031000

310310

- superfosfati

0 %

T0

31039000

310390

- ostalo

0 %

T0

31042000

310420

- kalijev klorid

0 %

T0

31043000

310430

- kalijev sulfat

0 %

T0

31049000

310490

- ostalo

0 %

T0

31051000

310510

- roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg

0 %

T0

31052000

310520

- mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

0 %

T0

31053000

310530

- diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

0 %

T0

31054000

310540

- amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) i njegove smjese s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat)

0 %

T0

31055100

310551

-- koji sadržavaju nitrate i fosfate

0 %

T0

31055900

310559

-- ostalo

0 %

T0

31056000

310560

- mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa – fosfor i kalij

0 %

T0

31059000

310590

- ostalo

0 %

T0

32011000

320110

- ekstrakt kebrača („quebracho”)

0 %

T0

32012000

320120

- ekstrakt mimoze

0 %

T0

32019000

320190

- ostalo

0 %

T0

32021000

320210

- sintetičke organske tvari za štavljenje

0 %

T0

32029000

320290

- ostalo

0 %

T0

32030000

320300

Bojila biljnog ili životinjskog podrijetla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo) neovisno o tome jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi bojila biljnog ili životinjskog podrijetla navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje

0 %

T0

32041100

320411

-- disperzna bojila i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041200

320412

-- kisela bojila, neovisno o tome jesu li metalizirana ili ne i pripravci na osnovi tih bojila; nagrizna bojila i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041300

320413

-- bazična bojila i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041400

320414

-- direktna bojila i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041500

320415

-- redukcijska bojila (uključujući one koje se upotrebljava u tom stanju kao pigmente) i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041600

320416

-- reaktivna bojila i pripravci na osnovi tih bojila

0 %

T0

32041700

320417

-- pigmenti i pripravci na osnovi pigmenata

0 %

T0

32041900

320419

-- ostalo, uključujući mješavine bojila iz dvaju ili više tarifnih podbrojeva od 320411 do 320419

0 %

T0

32042000

320420

- sintetički organski proizvodi vrste koja se upotrebljava kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje

0 %

T0

32049000

320490

- ostalo

0 %

T0

32050000

320500

Lak bojila; pripravci na osnovi lak bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje

0 %

T0

32061100

320611

-- s masenim udjelom titanijeva dioksida 80 % ili većim, računanog na suhu tvar

0 %

T0

32061900

320619

-- ostalo

0 %

T0

32062000

320620

- pigmenti i pripravci na osnovi spojeva kroma

0 %

T0

32064100

320641

-- ultramarin i pripravci na osnovi ultramarina

0 %

T0

32064200

320642

-- litopon i ostali pigmenti i pripravci na osnovi cinkovog sulfida

0 %

T0

32064900

320649

-- ostalo

0 %

T0

32065000

320650

- anorganski proizvodi vrste koja se upotrebljava kao luminofori

0 %

T0

32071000

320710

- pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljena bojila i slični pripravci

0 %

T0

32072000

320720

- staklasti emajli i glazure, premazi i slični pripravci

0 %

T0

32073000

320730

- tekući keramički lakovi i slični pripravci

0 %

T0

32074000

320740

- staklena frita i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

0 %

T0

32159010

321590

--- tinta za kemijske olovke

0 %

T0

33011200

330112

-- od naranče

0 %

T0

33011300

330113

-- od limuna

0 %

T0

33011900

330119

-- ostalo

0 %

T0

33012400

330124

-- od metvice (Mentha piperita)

0 %

T0

33012500

330125

-- od ostalih vrsta metvica

0 %

T0

33012900

330129

-- ostalo

0 %

T0

33013000

330130

- rezinoidi

0 %

T0

33019000

330190

- ostalo

0 %

T0

33021000

330210

- vrste koja se upotrebljava u prehrambenoj industriji ili industriji pića

0 %

T0

33029000

330290

- ostalo

0 %

T0

34031100

340311

-- pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

0 %

T0

34031900

340319

-- ostalo

0 %

T0

34039100

340391

-- pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

0 %

T0

34039900

340399

-- ostalo

0 %

T0

34042000

340420

- od poli(oksietilena)(polietilen glikola)

0 %

T0

34049000

340490

- ostalo

0 %

T0

35071000

350710

- sirila i njegovi koncentrati

0 %

T0

35079000

350790

- ostalo

0 %

T0

37011000

370110

- za rendgensko snimanje

0 %

T0

37021000

370210

- za rendgensko snimanje

0 %

T0

38011000

380110

- umjetni grafit

0 %

T0

38012000

380120

- koloidni ili polukoloidni grafit

0 %

T0

38013000

380130

- ugljikove paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći

0 %

T0

38019000

380190

- ostalo

0 %

T0

38021000

380210

- aktivni ugljen

0 %

T0

38029000

380290

- ostalo

0 %

T0

38030000

380300

Tal-ulje, neovisno o tome je li rafinirano ili ne

0 %

T0

38040000

380400

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, neovisno o tome jesu li koncentrirane, desahanirane ili kemijski obrađene ili ne, uključujući lignin sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tarifnog broja 3803

0 %

T0

38051000

380510

- smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja

0 %

T0

38059000

380590

- ostalo

0 %

T0

38061000

380610

- kolofonij i smolne kiseline

0 %

T0

38062000

380620

- soli kolofonija, smolnih kiselina ili derivata kolofonija ili smolnih kiselina, osim soli kolofonijskih adukata

0 %

T0

38063000

380630

- smolni esteri

0 %

T0

38069000

380690

- ostalo

0 %

T0

38070000

380700

Drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola

0 %

T0

38085000

380850

- roba navedena u napomeni 1 za tarifne podbrojeve uz ovo poglavlje

0 %

T0

38089191

380891

- - - - koja sadržava brommetan (metil bromid) ili bromklormetan

0 %

T0

38089199

380891

- - - - ostalo

0 %

T0

38089210

380892

--- koja sadržava brommetan (metil bromid) ili bromklormetan

0 %

T0

38089290

380892

--- ostalo

0 %

T0

38089310

380893

--- koja sadržava brommetan (metil bromid) ili bromklormetan

0 %

T0

38089390

380893

--- ostalo

0 %

T0

38089410

380894

--- koja sadržava brommetan (metil bromid) ili bromklormetan

0 %

T0

38089490

380894

--- ostalo

0 %

T0

38089910

380899

--- koja sadržava brommetan (metil bromid) ili bromklormetan

0 %

T0

38089990

380899

--- ostalo

0 %

T0

38091000

380910

- na osnovi škrobnih tvari

0 %

T0

38099100

380991

-- vrste koja se upotrebljava u tekstilnoj ili sličnim industrijama

0 %

T0

38099200

380992

-- vrste koja se upotrebljava u papirnoj ili sličnim industrijama

0 %

T0

38099300

380993

-- vrste koja se upotrebljava u kožarskoj ili sličnim industrijama

0 %

T0

38121000

381210

- pripremljeni ubrzivači vulkanizacije

0 %

T0

38122000

381220

- složeni plastifikatori za kaučuk ili plastične mase

0 %

T0

38123000

381230

- antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za kaučuk ili plastične mase

0 %

T0

38130010

381300

---koji sadržavaju bromklordifluormetan, bromtrifluormetan ili dibromtetrafluoretane

0 %

T0

38130020

381300

--- koji sadržavaju bromfluorugljikovodike metana, etana ili propana (HBFC)

0 %

T0

38130030

381300

--- koji sadržavaju klorfluorougljikovodike metana, etana ili propana (HCFC)

0 %

T0

38130040

381300

--- koji sadržavaju bromklormetan

0 %

T0

38130090

381300</