2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 34/172


Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica”

[COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

(2017/C 034/29)

Izvjestitelj:

Vladimír NOVOTNÝ

Zahtjev za savjetovanje:

Europski parlament, 9.6.2016.

 

Vijeće Europske unije, 22.6.2016.

Pravni temelj:

članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

[COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

 

 

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo

Datum usvajanja u Stručnoj skupini:

6.10.2016.

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

19.10.2016.

Plenarno zasjedanje br.:

520

Rezultat glasovanja

(za/protiv/suzdržani):

205/9/15

1.   Zaključci i preporuke

1.1.

EGSO je uvjeren da će predložena odredba dovesti do povećanja sigurnost plovidbe i osobito putnika u vodama EU-a te u slučaju pomorskih katastrofa pridonijeti djelotvornosti spasilačkih službi.

1.2.

EGSO podržava nadopunjavanje registriranih podataka podacima o državljanstvu osoba jer će takvi podaci u slučaju pomorskih katastrofa omogućiti da obitelji budu brže obaviještene o svojim članovima koji se nalaze među putnicima te ukloniti neizvjesnost o njihovoj sudbini.

1.3.

U skladu s rezultatima savjetovanja Komisije EGSO skreće pozornost na pitanje malih prijevoznika i nužnost njihove zaštite od povećanja administrativnog opterećenja. Prijedlogom se, po mišljenju OR-a, jamči i zadržavanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja u vodama EU-a za sve brodare.

1.4.

EGSO pozdravlja to što je Prijedlogu direktive priložen plan njezine provedbe u kojem su navedene aktivnosti potrebne za provođenje mjera pojednostavnjenja te izdvojeni glavni tehnički, pravni i vremenski izazovi u pogledu uvođenja novih postupaka.

1.5.

EGSO pozdravlja prijedlog izmjene Direktive Vijeća 98/41/EZ kao važan doprinos provedbi Komisijina Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) te Agende za bolju regulativu EU-a.

2.   Uvod

2.1.

Nadovezujući se na provjeru primjerenosti propisa EU-a o sigurnosti putničkih brodova, Europska komisija predstavlja niz prijedloga za pojednostavljivanje i poboljšanje postojećeg regulatornog okvira EU-a za sigurnost putničkih brodova kako bi se, uz zadržavanje važećih pravila EU-a i njihovu ispravnu primjenu, izbjeglo preklapanje raznih obveza te neusuglašenost mjerodavnih pravnih akata.

2.2.

Uz pomoć tog skupa prijedloga – koji uključuje izmjene Direktive 2009/45/EZ o tehničkim zahtjevima za putničke brodove, Prijedlog direktive kojom se zamjenjuje Direktiva 1999/35/EZ o pregledima putničkih trajekata u redovnoj linijskoj plovidbi te posebno izmjenu Direktive 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima – trebao bi se uvesti jasan, jednostavan i suvremen zakonski okvir koji će se lakše primjenjivati, nadzirati i provoditi, čime bi se povećala ukupna razina sigurnosti brodske plovidbe.

2.3.

Predložene izmjene temelje se na Komisijinu Programu za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) i predstavljaju doprinos Agendi za bolju regulativu EU-a.

2.4.

Ovaj se prijedlog nastavlja na Komisijin plan za bolju regulativu jer se njime osigurava jednostavnost i jasnoća postojećeg zakonodavstva, ne stvara se nepotrebno opterećenje i osigurava usklađenost s političkim, društvenim i tehnološkim promjenama. Prijedlogom se također nastoji pridonijeti ostvarivanju ciljeva Strategije pomorskog prometa do 2018. osiguravanjem kvalitetnih usluga trajektnog prijevoza u redovnom putničkom prometu unutar EU-a.

3.   Dokument Komisije

3.1.

Direktivom Vijeća 98/41/EZ predviđeni su prebrojavanje i upis putnika i posade na putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka EU-a. U skladu s važećim zahtjevima ti se podaci moraju pohraniti u informacijskom sustavu kompanije i biti dostupni u svako doba za prijenos sigurnosnom tijelu nadležnom za potragu i spašavanje. Evidentirani podaci ne sadržavaju uvijek informacije o državljanstvu (odnosno druge podatke osim imena, dobi i spola), čime se otežava pružanje pomoći žrtvama i njihovoj rodbini.

3.2.

Stoga su brodari koji već prosljeđuju takve podatke jedinstvenom nacionalnom prozoru prisiljeni na dvostruko izvješćivanje. U postojećem se zakonodavstvu ne vodi računa o razvoju sustava kao što su SafeSeaNet i jedinstveni nacionalni prozor, nego se od nadležnog nacionalnog tijela traži da u slučaju nužde kontaktira brodara. To je u potpunosti u skladu s Komisijinim programom REFIT te je usmjereno na iskorištavanje mogućnosti digitalizacije snimanja i prijenosa podataka, pristupa njima te njihove zaštite.

3.3.

Za uspješnu operaciju traganja i spašavanja potreban je neposredan pristup točnim podacima o osobama na brodu. Sadašnjim tekstom Direktive to nije zajamčeno u potrebnoj mjeri. Stoga Komisija predlaže ažuriranje, pojašnjenje i pojednostavnjenje postojećih zahtjeva u pogledu prebrojavanja i upisa putnika i posade na putničkim brodovima kako bi se povećala razina sigurnosti koja je njima predviđena.

3.4.

Zahtjev iz Prijedloga u pogledu bilježenja informacija o osobama na brodu u postojećem elektroničkom sustavu (koji nadležnom tijelu omogućuje da u slučaju nužde odmah pristupi podacima) predstavlja napredak u usporedbi s trenutačnom razinom sigurnosti, bez stvaranja znatnih troškova za brodare ili nacionalne uprave.

3.5.

Europska komisija predlaže ukidanje obveze dvostrukog izvješćivanja o putnicima te usklađivanje postojećih obveza izvješćivanja za sve brodare pohranjivanjem informacija o broju osoba na brodu u postojeći elektronički sustav. Time bi se omogućilo da se ti podaci u slučaju nužde ili nesreće smjesta šalju nadležnom tijelu, umjesto da se dobivaju iz sustava kompanije, i to prije isplovljavanja ili uplovljavanja u bilo koju luku na području EU-a. Time bi se također omogućilo bilježenje – za svaku plovidbu dulju od 20 nautičkih milja – potrebnih informacija o posadi i putnicima u isti elektronički sustav umjesto u sustav kompanije, prije isplovljavanja ili uplovljavanja u bilo koju luku na području EU-a.

3.6.

Nadalje se predlaže izbjegavanje preklapanja te, za svaku plovidbu dulju od 20 nautičkih milja, obveza upisa podataka o državljanstvu putnika i prijenosa tih podatka nadležnom tijelu, primjenom jednakih sredstava i kriterija koji se već zahtijevaju za bilježenje i prijenos podataka o imenu, dobi itd.; traži se i pojašnjenje definicija zahtjeva za upis putnika iz Direktive 98/41/EZ poput trajanja plovidbe, uklanjanje zahtjeva u pogledu odobrenja sustava upisa putnika iz Direktive 98/41/EZ te reguliranje mehanizma izvješćivanja o izuzećima/jednakovrijednim elementima na temelju Direktive 2009/45/EZ i Direktive 98/41/EZ. Prijedlogom se također preciziraju odgovarajuće definicije i zahtjevi iz Direktive 98/41/EZ.

3.7.

Prijedlogom se jamči i zadržavanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja u vodama EU-a za sve brodare.

4.   Opće napomene

4.1.

EGSO pozdravlja prijedlog izmjene Direktive Vijeća 98/41/EZ kao važan doprinos provedbi Komisijina Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) te Agende za bolju regulativu EU-a.

4.2.

Odbor smatra da su predložene izmjene u pogledu izvješćivanja suvremenim sredstvima primjerene te da će pridonijeti povećanju učinkovitosti i djelotvornosti sustava registracije i izvješćivanja u pogledu osoba koje putuju na putničkim brodovima.

4.3.

EGSO je uvjeren da će predložena odredba dovesti do povećanja sigurnost plovidbe u vodama EU-a te u slučaju pomorskih katastrofa pridonijeti djelotvornosti spasilačkih službi.

4.4.

EGSO podržava nadopunjavanje registriranih podataka podacima o državljanstvu osoba jer će takvi podaci u slučaju pomorskih katastrofa omogućiti da obitelji budu brže obaviještene o svojim članovima koji se nalaze među putnicima te ukloniti neizvjesnost o njihovoj sudbini.

4.5.

EGSO pozdravlja pristup Europske komisije koja je tijekom pripreme prijedloga izmjene Direktive provela ciljano savjetovanje sa stručnim krugovima u sektoru prijevoza, kao i s predstavnicima putnika. Rezultati tih savjetovanja sažeto su prikazani i vrednovani u radnom dokumentu Komisije priloženom prijedlogu izmjene Direktive Vijeća 98/41/EZ. Zaključci tih savjetovanja ugrađeni su u Prijedlog direktive.

4.6.

EGSO smatra da je nužno povećati zaštitu osobnih podataka koji podliježu registraciji, te temeljito osuvremeniti Direktivu 98/41/EZ u skladu s razvojem u području zaštite osobnih podataka, a posebno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

5.   Posebne napomene

5.1.

EGSO, baš kao i Europska komisija, smatra da je potrebno uspostaviti ravnotežu između zaštite osobnih podataka i zahtjeva za ograničenom mogućnošću pristupa tim podacima koji se pružaju nadležnim nacionalnim tijelima na zahtjev (pri čemu se kao mehanizam razmjene u slučaju nužde ili nakon nesreće primjenjuje sustav SafeSeaNet, kako je definirano u Direktivi 2002/59/EZ). Jednako kao i jedinstveni nacionalni prozor, SafeSeaNet se temelji na pravu EU-a o zaštiti osobnih podataka te sadrži jasno definirana pravila o zaštiti i pristupu podacima. EGSO preporučuje da se u Prijedlogu direktive detaljnije definira razdoblje pohranjivanja podataka.

5.2.

Kod predloženog prijenosa u jedinstveni nacionalni prozor mora se po mišljenju EGSO-a dosljedno jamčiti ispunjavanje zahtjeva u pogledu povjerljivosti (kako je definirano u članku 8. Direktive 2010/65/EU) te usklađenost s pravnim propisima EU-a o zaštiti osobnih podataka.

5.3.

U skladu s rezultatima savjetovanja Komisije EGSO skreće pozornost na pitanje malih prijevoznika i nužnost njihove zaštite od povećanja administrativnog opterećenja. Stoga EGSO podupire prijedlog Komisije da se malim prijevoznicima omogući ispunjavanje obveze registracije putem interneta kao jeftinije i fleksibilnije alternative, odnosno da se omogući prijenos podatka o broju osoba na brodu putem automatskog informacijskog sustava, pomorskog sustava za slanje informacija koji odašilje radijske signale vrlo visokih frekvencija. Time bi se lokalnom centru za traganje i spašavanje omogućilo brzo preuzimanje podataka o broju osoba na brodu u svakom trenutku, bez obzira na dostupnost osobe za kontakt.

5.4.

EGSO pozdravlja to što je Prijedlogu direktive priložen plan njezine provedbe u kojem su navedene aktivnosti potrebne za provođenje mjera pojednostavnjenja te izdvojeni glavni tehnički, pravni i vremenski izazovi u pogledu uvođenja novih postupaka.

U Bruxellesu 19. listopada 2016.

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Georges DASSIS