20.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 264/82


Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)”

(COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD))

(2016/C 264/10)

Izvjestitelj:

Jorge PEGADO LIZ

Suizvjestitelji:

Roger BARKER i Christophe LEFÈVRE

Dana 29. travnja 2016., sukladno članku 50. stavku 1. i stavku 2. točki (g) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vijeće je odlučilo savjetovati se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o:

„Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)”

(COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD)).

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju, zadužena za pripremu rada Odbora o toj temi, Mišljenje je usvojila 13. travnja 2016.

Europski gospodarski i socijalni odbor Mišljenje je usvojio na svom 516. plenarnom zasjedanju održanom 27. i 28. travnja 2016. (sjednica od 27. travnja 2016.), sa 223 glasa za, 2 protiv i 8 suzdržanih.

1.   Zaključci i preporuke

1.1.

EGSO u cijelosti odobrava konsolidaciju, kodifikaciju te stoga i pojednostavljenje teksta prijedloga koji se odnosi na određene aspekte prava trgovačkih društava (COM(2015) 616 final), a koji je u skladu s onim što je već nekoliko puta predložio u svojim mišljenjima.

1.2.

Nakon detaljnog ispitivanja svakog konsolidiranog teksta i prijedloga novih kodificiranih tekstova, EGSO može potvrditi da, osim pojedinosti navedenih u stavku 4.2, nije pronašao nijednu formalnu pogrešku.

1.3.

EGSO predlaže da se korelacijska tablica koja se nalazi u prilogu IV. izradi s dva stupca, što omogućuje usporedbu novih članaka sa starima, a ne samo starih u odnosu na nove.

1.4.

Osim toga, EGSO je priželjkivao ambiciozniji rad čiji je cilj kodificiranje aspekata koji su i dalje raspršeni po drugim zakonodavnim instrumentima, posebice onih koji se navode u direktivama iz stavka 4.4.

1.5.

Odbor bi želio da se u trenutku temeljite revizije novog teksta u obzir uzmu prijedlozi koje je iznosio tijekom godina, a koji se odnose na svaku od direktiva koje su predmet rada Komisije, posebice u mišljenjima navedenima u stavku 4.8.

2.   Cilj i svrha prijedloga Komisije

2.1.

U obrazloženju prijedloga Komisije (COM(2015) 616 final od 3. prosinca 2015.) navodi se sljedeće:

„Svrha je ovog prijedloga kodificirati Šestu direktivu Vijeća od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (82/891/EEZ), Jedanaestu direktivu Vijeća od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (89/666/EEZ), Direktivu 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala, Direktivu 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera, Direktivu 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima dioničkih društava, Direktivu 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama.”

2.2.

Budući da je riječ o kodifikaciji, Komisija želi naglasiti da će se „novom direktivom nadomjestiti razni akti koji su u nju ugrađeni; u ovaj se prijedlog u cijelosti prenosi sadržaj akata koji se kodificiraju te se njime oni objedinjuju u jedan akt samo uz one formalne izmjene koje su potrebne za kodifikaciju”, čime se ne sprečava da se ta kodifikacija ne provede „u cijelosti u skladu s uobičajenim postupkom za donošenje akata Unije”. Ova tvrdnja opravdava mišljenje EGSO-a čak i ako se radi o „ubrzanom postupku […] za brzo donošenje kodificiranih akata” kako je predviđeno u „međuinstitucijskom sporazumu od 20. prosinca 1994.” između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, koji je još na snazi i ojačan je posljednjim međuinstitucijskim sporazumom sklopljenim između tih institucija (1).

2.3.

Doista, ovim se kompiliranjem, sistematiziranjem i kodificiranjem europskog prava trgovačkih društava standarde Europske unije kojima se regulira ovo područje prava nastoji učiniti jednostavnijima za tumačenje, prijenos, primjenu i provedbu.

2.4.

U mnogim svojim mišljenjima EGSO je predlagao, preporučivao i tražio da napori europskog zakonodavca, koje je uvijek podupirao, idu u tom smjeru. EGSO se stoga mora u cijelosti složiti s djelovanjem koje je s tim prijedlogom započela Komisija, posebice zato što je riječ o području u kojem je pojednostavljenje korisno za sve: poduzeća, radnike, potrošače i građane općenito, ali osobito za suce, odvjetnike, javne bilježnike te, općenito, za sve stručnjake kojima je primjena prava trgovačkih društava struka.

3.   Podrijetlo i razvoj prava trgovačkih društava u Europskoj uniji

3.1.

U izvornom Ugovoru iz Rima iz 1957. godine kojim se osniva EEZ, navode se pravne osnove prava trgovačkih društava u nastajanju, uz ograničenje na članke od 48. do 66. EEZ-a. Ideja o približavanju nacionalnih zakonodavstava određenim aspektima prava trgovačkih društava pojavila se tek s Ugovorom iz Maastrichta 7. veljače 1992., posebice u novim člancima od 94. do 97. (iz Jedinstvenog europskog akta) o približavanju zakonodavstava u cilju ostvarenja jedinstvenog tržišta te u novim člancima od 39. do 55. EZ-a (kojima se zamjenjuju stari članci od 48. do 66. EEZ-a).

3.2.

Tako se od Prve direktive Vijeća br. 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o koordiniranju zaštitnih mehanizama koje države članice, u svrhu zaštite interesa članica i ostalih, zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 58. drugog stavka Ugovora, a s ciljem ujednačavanja takvih zaštitnih mehanizama u cijeloj Zajednici (SL L 65, 14.3.1968., str. 8.), desecima direktiva, uredbi i preporuka pokušalo „regulirati” određene aspekte prava trgovačkih društava u Europi koji proizlaze iz ostvarivanja jedinstvenog tržišta, približavanjem nacionalnih prava ili pokušajima usklađivanja tih prava, no ne težeći tomu da se stvori pravi „kod kojim se ujednačava” pravo trgovačkih društava u Europi.

3.3.

Zadatak koji si je zadala Komisija ovim prijedlogom čak ni ne nastoji kodificirati sve direktive koje su povezane s različitim aspektima prava trgovačkih društava. Zapravo se ispituju samo aspekti koji su predmet sljedećih šest direktiva:

Šeste Direktive Vijeća od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (82/891/EEZ),

Jedanaeste Direktive Vijeća od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (89/666/EEZ),

Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala,

Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera,

Direktive 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o prekograničnim spajanjima društava kapitala,

Direktive 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama.

3.4.

Zadatak je izvršen na temelju privremene konsolidacije teksta, na 23 službena jezika direktiva 82/891/EEZ, 89/666/EEZ, 2005/56/EZ, 2009/101/EZ, 2011/35/EU i 2012/30/EU i akata o njihovim izmjenama, čija je povezanost između starog i novog numeriranja izložena u korelacijskoj tablici koja se nalazi u prilogu IV. budućoj direktivi.

4.   Procjena prijedloga

4.1.

Kako je gore navedeno, EGSO u cijelosti odobrava konsolidaciju, kodifikaciju i pojednostavljenje teksta koji proizlazi iz tog rada.

4.2.

Nakon detaljnog ispitivanja svakog konsolidiranog teksta i prijedloga novih kodificiranih tekstova, EGSO može potvrditi da, osim sljedećih primjedbi, nije pronašao nijednu formalnu pogrešku:

kodifikacija uvodne izjave 3. Direktive 2005/56/EZ sadrži izraz „odrediti” umjesto „predvidjeti”,

stavak 2. članka 10. Direktive 89/666/EEZ nije kodificiran u prijedlogu direktive,

u uvodnim izjavama 48., 62., 65., 66. i 80. Komisija bi trebala provjeriti odgovaraju li zaista upućivanja na određene zakonodavne tekstova posljednjim mjerama koje su poduzete na tim područjima (na primjer, u uvodnoj izjavi 48. upućivanje na Direktivu o zlouporabi tržišta trebalo bi se zamijeniti upućivanjem na Uredbu o zlouporabi tržišta (Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ),

U naslovu Poglavlja III: trebalo bi jasno navesti da se objavljivanje o kojemu je riječ vrši „u interesu zaštite trećih strana”; no ako objavljivanje o kojemu je riječ koristi i dioničarima, ne bi li se u točki (f) članka 13. trebale navesti i direktive 2013/24/EU i 2014/95/EU?

4.3.

EGSO predlaže da se korelacijska tablica koja se nalazi u prilogu IV. izradi s dva stupca, što omogućuje usporedbu novih članaka sa starima, a ne samo starih u odnosu na nove.

4.4.

Osim toga, EGSO je priželjkivao ambiciozniji rad čiji je cilj kodificiranje aspekata koji su i dalje raspršeni po drugim zakonodavnim instrumentima, posebice onih koji se navode u sljedećim direktivama:

Direktiva 2010/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o izmjeni Direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ u pogledu kapitalnih zahtjeva za knjigu trgovanja vrijednosnim papirima i za resekuritizacije, te za nadzorni pregled politika plaća,

Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu,

Direktiva 2004/25/EZ od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje,

Direktiva 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta Europskoga društva u pogledu sudjelovanju radnika,

Direktiva 2009/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. iz područja prava trgovačkih društava o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom,

Osma Direktiva Vijeća 84/253/EEZ od 10. travnja 1984. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki (g) Ugovora o potvrđivanju osoba odgovornih za provođenje zakonskih revizija računovodstvenih dokumenata,

Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o konsolidiranim financijskim izvještajima,

Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava.

4.5.

U programu rada Komisije za 2015. godinu COM(2014) 910 final, Prilogu 3. stavku 45., Komisija je također najavila kodifikaciju Direktive 2009/102/EZ iz područja prava trgovačkih društava o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom.

4.6.

EGSO pozdravlja činjenicu da je Komisija u Direktivama 2003/58/EZ i 2006/68/EZ uzela u obzir određene preporuke radne skupine koje se odnose na pojednostavljenje prava trgovačkih društava u okviru inicijative SLIM koja se odnosi na pojednostavljenje prve i druge direktive u području prava trgovačkih društava.

4.7.

EGSO je imao priliku iznositi mišljenja o svakoj od direktiva na kojima radi Komisija, a koja nisu uvijek u cijelosti uzeta u obzir; također bi želio da Komisija prilikom temeljite revizije novoga teksta uzme u obzir prijedloge koje je Odbor već iznosio tijekom godina, a koji nisu navedeni u ovom okviru.

4.8.

Riječ je o mišljenjima:

od 24.9.1987., SL C 319, 30.11.1987., str. 61., izvjestitelj: g. Jean PARDON,

od 28.4.2004., SL C 117, 30.4.2004., str. 43., izvjestiteljica: gđa María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

od 30.5.2007., SL C 175, 27.7.2007., str. 33., izvjestiteljica: gđa María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

od 25.2.2009., SL C 218, 11.9.2009., str. 27., izvjestiteljica: gđa María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

od 15.6.2011., SL C 248, 25.8.2011., str. 118., izvjestitelj: g. Miklós PASZTOR,

od 12.12.2012., SL C 44, 15.2.2013., str. 68., izvjestiteljica: gđa Lena ROUSSENOVA.

Bruxelles, 27. travnja 2016.

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Georges DASSIS


(1)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.118%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN