52015PC0159

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke /* COM/2015/0159 final - 2015/0081 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

Sustav EU-a za nadzor države luke utvrđen je u Direktivi 2009/16/EZ[1] (kako je izmijenjena), kojom su preinačeni i ojačani prethodni propisi EU-a u tom području koji su bili na snazi od 1995. Sustav EU-a temelji se na već postojećoj strukturi Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke (PMoU), koji postoji od 1982. U Direktivu 2009/16/EZ (kako je izmijenjena) uključeni su svi postupci i alati Pariškog memoranduma. Sve države članice s izlazom na more te Kanada, Rusija, Island i Norveška članice su Pariškog memoranduma. Europska unija nije članica Pariškog memoranduma.

Novi režim inspekcijskih pregleda (NIR) za nadzor države luke u EU-u i u okviru Pariškog memoranduma uspostavljen je 1. siječnja 2011. Kako bi NIR djelovao, svake godine se u okviru Pariškog memoranduma treba donijeti određeni broj odluka. Te odluke donose se konsenzusom na godišnjim sjednicama Odbora za nadzor države luke (PSCC) koji se sastaje u svibnju svake godine. Na temelju Direktive 2009/16/EZ odluke koje donese odgovarajuće nadležno tijelo Pariškog memoranduma postaju obvezujuće za države članice.

U skladu s člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u međunarodnim organizacijama kao što je Pariški memorandum kada su pozvane donositi akte koji proizvode pravne učinke, mora se donijeti odlukom Vijeća na prijedlog Komisije.

Prijedlog je da se stajalište EU-a za Odbor za nadzor države luke utvrdi u skladu s dvostupanjskim pristupom. Odlukom Vijeća utvrđuju se vodeća načela i smjernice stajališta Unije na višegodišnjoj osnovi, uzimajući u obzir da se ono nakon toga usklađuje za svaki godišnji sastanak Odbora za nadzor države luke na temelju neslužbenih dokumenata Komisije o kojima će raspravljati Radna skupina Vijeća za pomorski promet. Cilj je tog prijedloga utvrditi stajalište Unije za Odbor za nadzor države luke za razdoblje 2015. – 2018. Cilj je i uključiti načela te smjernice politike Europske unije za poboljšanje pomorske sigurnosti, zaštite od onečišćenja te uvjeta života i rada na brodu. U okviru stajališta Unije uzimaju se u obzir i odredbe Ugovora iz Lisabona.

Komisija predlaže taj pristup zbog značajki donošenja odluka u Pariškom memorandumu. U skladu s internim pravilima Pariškog memoranduma, njegovi članovi i radne skupine zadužene za razvoj smjernica i uputa mogu podnijeti dokumente do šest tjedana prije sastanka Odbora za nadzor države luke. Tek su u tom trenutku svi podneseni dokumenti dostupni i Komisija može početi s analizom radi pripreme prijedloga koordiniranog stajališta Unije u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a, koje zatim donosi Vijeće. Budući da je vrijeme za analizu, pripremu prijedloga Komisije i njegovo donošenje u Vijeću veoma kratko, postupak za godišnje utvrđivanje stajališta Unije utvrđen je u Prilogu II. Sljedeća Odluka obuhvaća razdoblje 2015. – 2018.

2.            PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Sljedeća Odluka temelji se na Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno na članku 100. stavku 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9. kojim se predviđa da Vijeće na prijedlog Komisije donosi odluku o utvrđivanju stajališta koja u ime Unije treba zauzeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke. To se primjenjuje na stajalište koje u ime Unije trebaju zauzeti države članice u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma.

Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (kako je izmijenjena) pravna je osnova za utvrđivanje načela kojih se u okviru Odbora za nadzor države luke Pariškog memoranduma članice moraju pridržavati.

2015/0081 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)       Pomorska sigurnost, zaštita od onečišćenja te uvjeti života i rada na brodu mogu se učinkovito poboljšati drastičnim smanjenjem broja nedovoljno kvalitetnih brodova u vodama Europske unije, strogom primjenom konvencija, međunarodnih kodeksa i rezolucija.

(2)       Dok je za praćenje usklađenosti brodova s međunarodnim standardima za sigurnost, zaštitu od onečišćenja te uvjete života i rada na brodu odgovorna u prvom redu država zastava, za održavanje stanja broda i brodske opreme nakon pregleda u skladu s odredbama Konvencije koje su primjenjive na taj dotični brod odgovorna je brodska kompanija. Međutim, u nekim državama zastavama došlo je do velikih propusta u primjeni i provedbi međunarodnih standarda.

(3)       Ubuduće bi se protiv nedovoljne kvalitete brodova trebalo boriti tako što bi i države luke trebale osigurati praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima za sigurnost, zaštitu od onečišćenja i uvjete života i rada na brodu, uzimajući u obzir da inspekcijski nadzor države luke nije pregled i da odgovarajući obrasci inspekcijskog nadzora nisu svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu. Usklađeni pristup učinkovitoj primjeni tih međunarodnih standarda u obalnim državama članicama na brodove koji plove u vodama u njihovoj nadležnosti i koriste se njihovim lukama trebao bi onemogućiti narušavanje tržišnog natjecanja.

(4)       U Direktivi 2009/16/EZ[2] (kako je izmijenjena) utvrđen je sustav EU-a za nadzor države luke preinakom i jačanjem prethodnih propisa EU-a u tom području koji su bili na snazi od 1995. Sustav EU-a temelji se na već postojećoj strukturi Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke, međunarodnoj organizaciji koja postoji od 1982.

(5)       U odnosu na države članice, Direktivom 2009/16/EZ postupci, alati i rad Pariškog memoranduma učinkovito se uključuju u područje primjene zakonodavstva EU-a. Na temelju Direktive 2009/16/EZ odluke koje donese odgovarajuće nadležno tijelo Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke postaju obvezujuće za države članice.

(6)       Odbor za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke sastaje se svake godine i za vrijeme vijećanja odlučuje o brojnim pitanjima koje je potrebno riješiti za funkcioniranje Direktive 2009/16/EZ.

(7)       U skladu s člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u međunarodnim organizacijama kada su pozvane donositi akte koji proizvode pravne učinke, mora se donijeti odlukom Vijeća na prijedlog Komisije.

(8)       U skladu s internim pravilima Pariškog memoranduma, njegovi članovi i radne skupine zadužene za razvoj smjernica i uputa mogu podnijeti dokumente do šest tjedana prije sastanka Odbora za nadzor države luke. Tek su u tom trenutku svi podneseni dokumenti dostupni i Komisija može početi s analizom radi pripreme prijedloga koordiniranog stajališta Unije u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a. Budući da je vrijeme za analizu i donošenje prijedloga kratko, potrebno je utvrditi vodeća načela i smjernice stajališta Unije na višegodišnjoj osnovi, te okvir za godišnje utvrđivanje stajališta Unije.

(9)       Ova bi odluka trebala obuhvaćati razdoblje 2015. – 2018.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje bi Europska unija trebala zauzeti u godišnjem Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke utvrđeno je u Prilogu I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje bi Unija trebala zauzeti u godišnjem Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke provodi se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ovoj Odluci Vijeće ocjenjuje i, ako je potrebno, revidira na prijedlog Komisije, najkasnije do godišnje sjednice Odbora za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke u 2018.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dana …

Sastavljeno u Bruxellesu

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena) (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.).

[2]               SL L 131, 28.5.2009., str. 57.

PRILOG

Stajalište Unije u Pariškom memorandumu o suglasnosti o nadzoru države luke

Prijedlogu Odluci Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

Vodeća načela

U okviru Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke (PMoU) Unija:

(a) djeluje u skladu s ciljevima koje želi postići, a koji uključuju prvenstveno poboljšanje pomorske sigurnosti, zaštite od onečišćenja te uvjeta života i rada na brodu drastičnim smanjenjem broja nedovoljno kvalitetnih brodova strogom primjenom međunarodnih konvencija i kodeksa;

(b) promiče provedbu usklađenog pristupa učinkovitoj primjeni tih međunarodnih standarda u članicama Pariškog memoranduma na brodove koji plove u vodama u njihovoj nadležnosti i koriste se njihovim lukama;

(c) surađuje s Pariškim memorandumom kako bi provela sveobuhvatni inspekcijski program i ravnopravno podijelila opterećenje inspekcija, posebno donošenjem godišnjih obveza inspekcija sastavljenih u skladu s dogovorenom metodologijom utvrđenom u Prilogu 11. Pariškom memorandumu;

(d) djeluje u okviru Pariškog memoranduma kako bi promicala zapošljavanje, zadržavanje i osposobljavanje potrebnog broja osoblja Pariškog memoranduma, među ostalim i kvalificiranih inspektora, uzimajući u obzir opseg i značajke pomorskog prijevoza u svakoj luci;

(e) osigurava da su mjere donesene u okviru Pariškog memoranduma u skladu s međunarodnim pravom, a posebno s međunarodnim konvencijama i kodeksima koji se odnose na pomorsku sigurnost, zaštitu od onečišćenja te uvjete života i rada na brodu;

(f) promiče razvoj zajedničkih pristupa s drugim tijelima koja vrše nadzor države luke;

(g) osigurava usklađenost s drugim politikama Unije, posebno politikama u području vanjskih odnosa, sigurnosti, okoliša i drugim.

Smjernice

Unija nastoji poduprijeti donošenje sljedećih mjera Pariškog memoranduma:

1. kako bi osigurala nesmetano godišnje funkcioniranje EU-ova sustava nadzora države luke u skladu s Direktivom 2009/16/EZ:

(a) sljedeći elementi rizičnog profila broda primjenjuju se za odabir plovila za inspekciju: 

(1) bijela, siva i crna lista zastava u skladu s formulom koju je razvio Pariški memorandum i koja je utvrđena u Prilogu Uredbi Komisije (EU) br. 801/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s kriterijima države zastave[1];

(2) lista rezultata priznatih organizacija u skladu s metodologijom koju je donio Odbor za nadzor države luke na svojoj 37. sjednici u svibnju 2004. (točka 4.5.2. dnevnog reda);

(3) prosječni udio nedostataka i zabrana plovidbe za formulu rezultata kompanije na temelju Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 802/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije[2], kako je izmijenjena;

(b) osigurati da je svaka promjena ili svako ažuriranje postupaka i smjernica Pariškog memoranduma u skladu s ciljevima koje Unija želi postići koji uključuju prvenstveno poboljšanje pomorske sigurnosti, zaštite od onečišćenja te uvjeta života i rada na brodu;

2. srednjoročni je cilj razvoj alternativne metode sastavljanja bijelih, sivih i crnih lista država zastava kako bi se povećala njihova pravednost, posebno u odnosu na države zastave s malim flotama.

[1]               SL L 241, 14.9.2010., str. 1.

[2]               SL L 241, 14.9.2010., str. 4.

PRILOG

Godišnje utvrđivanje stajališta koje bi Unija trebala zauzeti u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

Prijedlogu Odluci Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

Prije svakog godišnjeg sastanka Odbora za nadzor države luke (PSCC) Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke poduzet će se potrebni koraci kako bi se u okviru stajališta koje se izražava u ime Unije uzele u obzir sve relevantne informacije dostavljene Komisiji te svi dokumenti o kojima će se raspravljati koji su u nadležnosti EU-a u skladu s vodećim načelima i smjernicama iz Priloga I.

U tu svrhu i na temelju tih informacija, službe Komisije dostavljaju pripremni dokument u kojem su utvrđeni detalji predviđenog stajališta Unije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima na razmatranje i odobrenje dovoljno prije sjednice Odbora za nadzor države luke.

Stajalište Unije predviđeno u pripremnom dokumentu smatra se odobrenim, osim ako se tome protivi određeni broj država članica koji predstavlja blokirajuću manjinu tijekom sastanka pripremnog tijela Vijeća ili u roku od 20 dana od primitka pripremnog dokumenta, ovisno o tome što nastupi ranije. U slučaju prigovora pitanje se upućuje Vijeću.